Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Академік апн україни Віктор Петрович Андрущенко Київ-2003 icon

Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Академік апн україни Віктор Петрович Андрущенко Київ-2003


Схожі
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
України Національний педагогічний університет імені М. П...
Національний педагогічний університет імені М. П...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Ганна Олександрівна Козачук Біобібліографічний...
Перелік навчальних закладів, наукових установ та організацій...
Нтуу "кпі" Тези доповідей 23 квітня 2008 р м. Київ...
Н. Т. Задорожна Інститут засобів навчання апн україни, 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9, тел...
Програма для 10-11 класів академічного рівня загальноосвітніх навчальних закладів...
© Укладач: Горай Л. С. 2011 © Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва...
Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України...
Ональна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр...
Реферат на тему: Загальна характеристика правової природи Національного банку України...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти АПН України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова


Академік АПН України

Віктор Петрович Андрущенко


Київ-2003


УДК 1 : 316: 378

ББК 87:60.5:74.58

А65


А65 Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія /Упоряд. бібліогр. Н.І.Тарасова; Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти АПН України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К., 2003.- 42 с.: іл., портр.


Біобібліографічний покажчик присвячений 55-річчю від дня народження ректора НПУ імені М.П.Драгоманова, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, дійсного члена Академії педагогічних наук України, професора Віктора Петровича Андрущенка.

Покажчик містить нарис про життя і науково-педагогічну діяльність, основні дати життя та діяльності, бібліографічний покажчик друкованих праць за 1977-2003 роки, літературу про академіка В.П.Андрущенка і розділ “Наукова школа академіка В.П.Андрущенка”.


Відповідальна за випуск Татарчук Е.В., заслужений працівник культури України


С Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2003.


Академік Андрущенко В.П. — відомий учений-філософ,
організатор науки і вищої школи в УкраїніВіктор Петрович Андрущенко народився 01 січня 1949 р. в селі Совинка Конотопського району. Сумської обл., доктор філософських наук, професор, директор Інституту вищої освіти АПН України, ректор Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, відомий в Україні та за її межами учений-філософ, висококваліфікований лектор, викладач вищої школи, організатор науки і освіти. Після закінчення у 1975 р. Київського державного університету імені Тараса Шевченка він навчався в аспірантурі, а з 1978 р. - працював у цьому університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. Одночасно він виконував обов'язки заступника декана філософського факультету, а згодом - заступника проректора університету.

У 1978 році В.П.Андрущенко захистив кандидатську, в 1991 році - докторську дисертацію з філософії. Предметом наукового дослідження В.П.Андрущенка є проблеми соціально-філософського пізнання, філософія культури та освіти, естетичне виховання студентської молоді. За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді в 1997 р. Указом Президента України йому було присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У листопаді 1999 р. В. П. Андрущенко обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, у квітні 2003 р. - дійсним членом АПН України.

Професором Андрущенко В.П. підготовлено і опубліковано понад 200 наукових та науково-методичних праць з філософії, соціальної філософії, філософії освіти й культури. Серед них - 12 індивідуальних монографій, понад 150 статей у наукових збірниках і періодичній пресі. Високою популярністю серед викладачів і студентів користуються підготовлені під керівництвом В.П.Андрущенка підручники "Соціологія", "Політологія" та "Філософія" (Київ-Харків, 1997-1999). Резонансними виявились серія статей, опублікованих В.П.Андрущенком з проблем реформування освіти у трансформаційний період українського державотворення.

Курс лекцій з соціальної філософії, що розроблено і прочитано В.Андрущенком, став основою для підготовки і видання підручника для студентів вищих закладів освіти "Сучасна соціальна філософія" (т.1. т.2., К., 1993 р. (у співавторстві з М. Михальченком). Згадані праці сприяли переосмисленню методологічного і світоглядного підґрунтя сучасного гуманітарного пізнання, становленню філософської культури студентської молоді під час соціально-економічних перетворень та утвердження України як суверенної держави.

Працюючи у 1995-1999 рр. заступником і першим заступником міністра освіти України, В.П.Андрущенко вніс вагомий внесок у реформування освітньої галузі, становлення національної системи освіти в Україні та її визнання у міжнародному співтоваристві. Під керівництвом і за безпосередньою участю В.П.Андрущенка здійснено формування нормативно-правового поля освіти (підготовлено, зокрема, проекти Законів України "Про вищу освіту", "Про державну підтримку позашкільної освіти" та інші), оптимізацію мережі закладів освіти, перехід вищих навчальних закладів до ступеневої підготовки фахівців, зокрема, за рядом нових спеціальностей, становлення системи контролю якості навчально-виховної діяльності, впроваджено Концепцію гуманітарної освіти та Концепцію національного виховання молоді.

В.П.Андруїценко сприяв створенню багатьох нових вищих навчальних закладів, серед яких: Одеська державна юридична академія. Сумська державна академія банківської справи. Київська академія муніципального господарства, Київський інститут туризму та готельного господарства та інші, становленню національних університетів та зміцненню їх керівного кадрового потенціалу в містах Дніпропетровськ, Луцьк, Луганськ, Одеса, Рівне, Херсон.

Як директор Інституту вищої освіти АІІН України, з червня 1999 р. В.П.Андрущенко здійснює соціальнозначущу і розгалужену роботу щодо опрацювання основних напрямів діяльності Інституту, добору наукових кадрів, обґрунтуванню концепції масштабних досліджень з проблем вищої освіти України, підготовки проекту Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті.

Андрущенко Віктор Петрович - відомий фахівець у галузі філософії, політології та культурології. Ним проаналізовано філософські, соціально-політичні і соціокультурні підвалини розбудови української державності, обгрунтовано пріоритети державного будівництва і культурного розвитку України у XXI столітті, визначено основні тенденції розвитку освіти і науки як стратегічних факторів постіндустріальното поступу. Марксистсько-ленінський період творчості В.П. Андрущенка характеризувався розробкою таких проблем, як «особистість», «культура», «соціалізація», «ідеологія».

В.П.Андрущенко здійснив координацію робочої групи з підготовки Національної доктрини розвитку освіти України у XX столітті. Він є членом Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань при Президентові України, одним з авторів Послання Президента України до Верховної Ради України 2001 і 2002 рр. В.П.Андрущенко є, також, головним редактором часописів "Вища освіта України" й "Практична філософія", членом редколегій журналів "Президент", "Людина і політика", "Гуманітарна освіта" та ін. У 2001-2003 рр. він очолював спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій в Інституті вищої освіти АПН України, є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

В.П.Андрущенко відомий як громадський діяч та вихователь молоді. Він є висококваліфікованим педагогом, талановитим науковцем, чуйним та авторитетним працівником вищої школи. Наукова школа професора В.П Андрущенка налічує понад 15 кандидатів і 5 докторів наук. Він є безпосереднім організатором декількох наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів всеукраїнського та міжнародного рівня, є членом редакційних рад науково-педагогічних часописів ("Рідна школа", "Проблеми освіти", "Людина і політика", "Президент" та інші), членом спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій, працював головою експертної ради з філософії та соціології Вищої Атестаційної Комісії України.

Наукові колективи, що працюють під керівництвом В.П.Андрущенка, вважають за велику честь продовжувати гуманістичні традиції ювіляра.


Основні дати життя і діяльності
В.П.Андрущенка


1966 - закінчення середньої загальноосвітньої інколи, вступ до Конотопського індустріального технікуму,

1968 - 1970 - служба у лавах Радянської Армії,

1970 - 1975 - навчання на філософському факультеті Київського державного університету ім. Тараса Шевченка,

1975 - 1978 - навчання в аспірантурі цього університету,

1979 - захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук,

1986 - вчене звання доцента,

1991 - захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук,

1992 - вчене звання професора,

1978 - 1995 - праця на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора Київського державного університету ім. Тараса Шевченка,

1995 - 1999 - заступник, перший заступник міністра освіти України,

1997 - почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України",

з червня 1999 р. по даний час - директор-організатор, директор Інституту вищої освіти АПН України,

1999 р. - член-кореспондент Академії педагогічних наук України,
з березня 2003 р. - ректор Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова,

2003 р. - дійсний член Академії педагогічних наук України.


Друковані праці

Віктора Петровича Андрущенка


1977

Основные методологические принципы исследования социализации личности //Вопросы научного коммунизма. – К., 1977.- Вып. 35.-С. 90-99.- Лит.: 15 н.

Социально-этические проблемы социализации личности //Этика и эстетика.- К.,1977.- Вып. 20.-С. 27-36.- Лит.: 14 н.

1978

Марксистско-ленинская социология и критика “поведенческой” концепции социализации индивида.- К., 1978.- Вып. 43.- С. 49-58.- Лит.: 17 н.

Социализация и нравственное воспитание студенческой молодежи //Этика и эстетика.- К.,1978.- Вып. 21.- С.37-46. - Лит.: 20 н.

Основные закономерности социализации личности при социализме: Автореф. дис. … канд. философ. наук. - К.: КДУ, 1978.- 24 с.

1979

Плани семінарських занять з курсу марксистсько-ленінської етики /В.П.Андрущенко та ін.; Київ. держ. ун-т. - К.: КДУ, 1979. – 8 с.

Развитие науки, совершенствование системы народного образования и профессиональной подготовки кадров: Метод. указания в помощь слушателям системы партийной учебы по курсу “Актуальные вопросы идеологической работы КПСС” / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерский. - К, 1979.- 26 с.

Труд и социализация личности в обществе зрелого социализма //Вопросы научного коммунизма.- К.,1979.- Вып. 42.- С. 60-68.- Лит.: 12 н.

1980

Програма з діалектичного та історичного матеріалізму для радянських та іноземних аспірантів / І.Надольний, В.Андрущенко та ін. – К.: КДУ, 1980.- 15 с.

Роль мировоззрения на основных этапах социализации личности //Единство мировоззренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии: Тез. докл. респ. науч. конф. - К.: КГУ, 1980.- Секция 3.-С. 13-15.

1981

Комуністичний світогляд – основа соціалізації особи / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський. - К.: Т-во “Знання” УРСР, 1981.- 48 с.- (Сер. Х. Молодь і суспільство, № 3).

Морально-эстетические проблемы творчества / Л.Т.Левчук (рук.), А.С.Канарский, Л.С. Горбатова, В.П.Андрущенко и др.- К.: Вища школа, Изд-во КДУ, 1981.- 184 с. - (Раздел: Мораль и развитие творческой активности личности в сфере социалистического материального производства /В.П.Андрущенко).

О специфике философского подхода к определению понятия “человек” //Проблемы философии. - К.,1981.- Вып. 52.-С. 97-104.- Лит.: 10 н.

Этика в системе комплексного исследования: (Методологические вопросы социально-этического подхода к исследованию личности) //Этика и эстетика. - К.,1981. - Вып. 24.- С. 17-23.- Лит.: 5 н.

1982

В.И.Ленин, КПСС о коммунистической нравственности, о возрастании роли нравственных начал в строительстве нового общества: Материалы в помощь лекторам. - К.,1982.- 22 с.

Усиление марксистско-ленинской направленности преподавания курса этики как фактор повышения нравственной культуры студентов //Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе”: Тез. докл. и сообщений. - К.: КГУ, 1982.- С.129-131.

1983

З досвіду міжнародних зв”язків філософського факультету //Вісник Київ. ун-ту. Питання філософських наук.- 1983.- Вип. 15.- С.13-18.

Диалектика социальных процессов /О.Лисенко, А.Горак, В.Андрущенко и др. - К., 1983.- 216 с.- Библиогр.: с. 209-215.

Идеологические основы формирования и развития социалистической нравственной культуры //Вопросы научного коммунизма. - К., 1983.- Вып. 54.-С.60-64.

Интернационализм политической культуры советского народа и несостоятельность буржуазных фальсификаций / В.П.Андрущенко, В.Л. Савельев //Великая сила братского единства: Материалы респ. науч. конф., посвящ. 60-летию образования Союза ССР.- К.:Политиздат Украины, 1983.-С.296-300.

Культура та ідеологія: Програма спецкурсу / В.Андрущенко та ін. - К.: КДУ, 1983. – 8 с.

Нравствення культура как элемент духовной культуры общества //Диалектика социальных процессов. - К.: Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1983.- С.178-191.

Нравственная культура личности и ее моральная практика /В.П.Андрущенко, И.Ф.Надольный //Развитой социализм и личность. Вопросы формирования всесторонне развитой личности. - К.: Вища школа, Изд-во Киев ун-те, 1983.-С.123-135.

О факторах формирования и развития нравственной культуры советского человека //Проблемы философии. - К.,1983.- Вып. 58.- С. 28-34.

Основные направления развития духовной жизни общества зрелого социализма /В.А. Зоц, В.П.Андрущенко //ХХVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. - К.: Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1983.- С.235-258.

(Рец. на кн.: Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. -2-е изд., доп. и перераб. - М.: Мол. гвардия, 1982.- 208 с.) //Науч. докл. высш. школы. Философские науки.-1983.- № 5.-С. 163-165.

Соціалістична економічна свідомість (Рец. на кн.: Попов В.Д. Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистическом обществе.- М.: Мысль, 1981.- 239 с ) / Андрущенко В., Свєтлов Б. //Економіка Рад. України.- 1983.- № 12.- С. 84-85.

1984

Діалектичний матеріалізм: Навч. посібник /І.Надольний, В.Андрущенко та ін. – К.: Вид-во КДУ, 1994. – 188 с.

Історичний матеріалізм: Навч. посібник / І.Надольний, В.Андрущенко та ін.–К.: Вид-во КДУ, 1984. – 158 с.

Культурные механизмы формирования личности в трудовом коллективе В.П.Андрущенко, Ю.И.Фисун //Всесоюзные философские чтения молодых ученых “ХХVI съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской философии”: Тез. докл. к конф., 4-8 мая 1984 г. - М., 1984.-Вып. VII: Философия, политика, культура. - С. 127-129.

Методические рекомендации и программа по диалектическому и историческому материализму для советских и иностранных аспирантов, соискателей и стажеров /Сост. И.Ф.Надольный, В.П.Андрущенко и др.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко.- К.: КГУ, 1984.- 112 с.

Нравственная культура советской молодежи и идеологическая борьба. - К.: О-во “Знание” УССР, 1984. - 48 с. ( Сер. 7, Педагогическая, № 8).

Об идейно-нравственном обеспечении реализации Продовольственной программы / В.П.Андрущенко, В.И.Григорьев //Социальные аспекты Продовольственной программы СССР: Тез. докл. науч.-практ. конф. – Умань, 1984.-Ч.ІІ.- С. 129-131.

Основні напрями розвитку міжнародного співробітництва у Київському університеті / Л.В.Губерський, Н.Ф.Білик , В.П.Андрущенко //Філософська думка.- 1984.- № 5.- С. 122-124.

Человек в системе духовной культуры развитого социализма: Методолого-социологические аспекты проблемы /И.Ф.Надольный, В.П.Андрущенко, Н.В.Дученко и др. - К.: Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1984.- 168 с.

1985

Идеологическая эффективность общекультурного развития студенческой молодежи //Проблемы повышения эффективности коммунистического воспитания студенческой молодежи: Тез. докл. и выступлений на респ. науч.-практ. конф., 20-21 сент. 1985 г. - К.: КГУ, 1985.-С.126-127.

Нравственная культура молодежи и идеологическая борьба //Научно-методическая разработка проведения конференции на тему ”Духовная жизнь общества и личности в условиях совершенствования развитого социализма”: Из опыта работы партийных организаций. - К.,1985.- Ч.1.-С. 43-46.

Правда против домыслов: Научность и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуазных фальсификаций /В.А.Савельев, В.П.Андрущенко, В.С.Дорошенко и др. - К.: Политиздат Украины, 1985.- 303 с. - (Раздел: Несостоятельность “советологических” извращений сущности идейно-воспитательной работы КПСС ).

Критика антимарксистских концепций в курсе научного коммунизма /П.Г.Марков, В.Г.Антоненко, В.С.Пазенок, В.П.Андрущенко и др. - К.: Вища школа, Изд-во КДУ, 1985.- 279 с.- Библиогр. : с. 262-277.

Роль духовной культуры в интернационализации социалистического образа жизни //Диалектика интернационального сознания и национального самосознания в процессе совершенствования социалистического образа жизни. 11. Препринты докл. и выступлений на Всесоюз. науч.-теоретич. конф. “Интернационализация социалистического образа жизни и коммунистическое воспитание трудящихся”. - М., 1985. - С. 80.

1986

Активизация человеческого фактора – важное условие ускорения социально-экономического развития общества / В.П.Андрущенко, В.Ф.Великий //ХХVII съезд КПСС о социально-экономической политике партии /М.С.Черненко (рук.), В.П.Андрущенко, В.Ф.Белик и др. - К.: Вища школа, Изд-во КГУ, 1986.- С.74-84.

Идейная зрелость молодого специалиста: Социалистический образ жизни и коммунистическое воспитание студенческой молодежи /Авт. кол.: В.А.Скуратовский, В.П.Андрущенко и др. – К.: Вища школа, Изд-во КГУ, 1986.- 172 с. – Библиогр.: с. 166-170. – (Раздел: Социальная активность – важный фактор совершенствования социалистического образа жизни будущего специалиста / В.П.Андрущенко, А.Е.Брегеда, М.В.Кириллова, В.А.Скуратовский ).

Идеологическая эффективность общекультурного развития социалистической личности (к постановке проблемы) //Проблемы философии. - К.,1986.- Вып. 69.-С. 34-40.

Книги о нравственной культуре социалистической личности: Метод. и библиографические рекомендации в помощь активистам и организациям О-ва книголюбов /Разработал В.П.Андрущенко; Науч. ред. В.А.Зоц.– К.: Добровольное О-во любителей книги УССР,1986.-32 с.

Коммунистическое воспитание студентов: вопросы эффективности /В.Г.Антоненко, Я.С.Калакура, В.А.Кудин,…В.П.Андрущенко и др. - К.: Вища школа, Изд-во КГУ, 1986.-184 с. - (Раздел: Общественные науки и формирование мировоззрения студентов/ В.П.Андрущенко, В.Г.Антоненко, И.Ф.Надольный, В.Ф.Великий ).

Комплексность – важное условие развития нравственной культуры социалистической личности //Нравственная культура личности / Н.Ф.Надольный (рук.), В.П.Андрущенко и др. - К.: Вища школа, Изд-во КГУ, 1986.-103-118.

Нравственная культура социализма: понятие и реальность //Там же.- С. 7-24.

Культурний потенціал трудового колективу //Проблеми соціального розвитку трудових колективів. – Краматорськ, 1986.

(Рец. на кн.: Куценко В.И. Общественная проблема: генезис и решение. - К., 1984.) / И.Ф.Надольный, В.П.Андрущенко //Науч. докл. высшей школы. Философские науки.- 1986.- № 2.- С. 164-166.

Роль идеологии в повышении нравственной культуры личности //Проблемы нравственной культуры общения. Теоретические вопросы нравственной культуры общения в социалистическом обществе: Материалы симпозиума, декабрь 1986 г./ АН Лит.ССР, Ин-т философии, социологии и права. Отдел этики. - Вильнюс, 1986.-С. 288-290.

Самостійність в плануванні як умова та засіб підвищення свідомості в діяльності людей /В.Андрущенко, В.Ярошовець, В.Хавроненко //Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в умовах радикальних економічних реформ. - Суми, 1986.

Человекоформирующая функция культуры как предмет социологического анализа //Проблемы философии. - К., 1986.- Вып. 68.-С. 19-25.

1987

Великий Жовтень і культурно-моральний прогрес радянської людини /І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко //Вісник Київського університету. Питання філософських наук.- К., 1987.- Вип. 19.- С.3-8.

ХХVІІ съезд КПСС о возрастании роли человеческого фактора в совершенствовании коммунистического воспитания трудящихся /В.П.Андрущенко, И.Ф.Надольный, В.Ф.Белик //Проблемы философии.-К.,1987.- Вып. 72.-С.3-14.

Коммунистический идеал и активная жизненная позиция личности.- К.:О-во “Знание” Украины, 1987.-17 с.-(В помощь лектору. Формирование научного мировоззрения у молодежи).

Программа спецкурса “Культура и идеология” для студентов философского факультета. - К.: КГУ, 1987.-12с.

1988

Діалектичний матеріалізм: Методичні рекомендації /І.Надольний, В.Андрущенко та ін. – К.: Вид-во КДУ, 1988. – 187 с.

Идеологическая эффективность культуры. – К.: Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1988. -188 с.

Идеологическая эффективность социалистической духовной культуры: критерии и способы измерения /В.П.Андрущенко, В.А.Зоц, В.С.Карпичев //Идеология и социальная практика масс /Авт. кол.: И.Ф.Надольный, В.П.Андрущенко, Н.В.Дученко и др. – К.: Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1988.- С.140-154.

Научная идеология – ядро социалистической духовности культуры / В.П.Андрущенко, И.Ф.Надольный, Н.В.Дученко //Там же.- С. 129-139.

Історичний матеріалізм: Методичні рекомендації /І.Надольний, В.Андрущенко та ін. - К.: Вид-во КДУ, 1988. – 158 с.

1990

Духовная культура как фактор идейно-нравственного развития личности: проблемы эффективности: Автореф. дис. …д-ра философ. наук.- Минск: БГУ,1990. - 29 с.

Духовне оновлення суспільства / В.П.Андрущенко (кер.), Є.М.Бабосов, Л.В.Губерський, В.А.Вергун та ін. – К.: Либідь, 1990.- 197 с.

Методичні рекомендації та програма по діалектичному та історичному матеріалізму /І.Надольний, В.Андрущенко та ін. – К.: Вид-во КДУ, 1990. – 48 с.

Роль образования в процессе формирования мировоззренческой культуры личности /В.П.Андрущенко, Н.М.Шевченко //Всесоюзная научная конференция “Философские и социальные проблемы гуманизации науки, техники и инженерного образования”, 18- 20 окт. 1990 г.: Тез. докл. - Сумы: СФХПИ, 1990.- Секция 3.- С. 78-79.

1991

Діалектика як загальна теорія та методологія екології //Методологічні та методичні основи оновлення філософської освіти у вищій школі. – К.,1991.

Культура міжнаціонального спілкування //Культура та життя.-1991.- 2 травня.

Національні домінанти духовного життя в епоху НТР //Людина. Світогляд. НТП. – Краматорськ, 1991.

Соціальна екологія та творчість в контексті культури /В.Андрущенко, О.Ляхвацька //Творчість: теорія і практика. – К., 1991.

Філософсько-культурологічна парадигма гуманітаризації науки та освіти /В. Андрущенко, О. Ляхвацька //Гуманітаризація освіти та виховання.-К., 1991.

1992

До питання про геополітичну паспортизацію України //Українська ідейна спадщина у викладанні гуманітарних наук.–Дніпропетровськ,1992.-Секція 1.

Екологія духу: до постановки проблеми /В.Андрущенко, О.Ляхвацька //Природа. Людина. Етнос. – Луцьк, 1992.

Молодь у моральному оновленні суспільства /І.Надольний, В.Андрущенко та ін.- К., 1992.

Українство і національна ідея державотворення /В.Андрущенко, М.Михальченко, О.Штика //Віче. -1992.- № 8.- С. 97-111.

1993

Духовність в контексті відродження гармонії //Дух, душа, людина: вимоги та пошуки. – Суми, 1993.

Екологія духовності людини в суперечностях часу оновлення //Екологія людини: Матеріали міжнародного теоретичного семінару. – Луцьк, 1993.

Людинотворчий контекст проблеми духовності в філософії /В.Андрущенко, З.Самчук //Творчість. Культура. Гуманізм. – К., 1993.- Вип. ІІ.

Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів, стажистів і пошуковачів / Міністерство освіти України, ВАК України, АН України; Автори: Г.І.Волинка, В.П.Андрущенко та ін. – К.,1993.- 13 с.

Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій: У 2-х т. / В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко; Укр. Акад. політ. наук.- К.: Генеза, 1993.-

Т.1.- 256 с.

Т.2.- 313 с.

Філософія: Робоча програма для сільськогосподарських вищих навчальних закладів /В.Андрущенко, М.Тарасенко та ін. – К.,1993. – 8 с.

1994

До проблеми “людського виміру” інженерної діяльності //Методологічні проблеми інженерної діяльності. – Вінниця, 1994.

Екологічна політика як соціокультурний феномен //Екологія і онтологія: Матеріали Волинських філософських читань. – К.-Луцьк, 1994.

Культурні традиції: суперечність історичних реалій та пошук альтернатив //Духовні орієнтації молоді: динаміка та формування. – К.,1994.

Людина і світ: Методичні поради до вивчення курсу / В.П.Андрущенко, Г.І.Волинка, Л.В.Губерський та ін.; За заг. ред. М.Ф.Тарасенка.- К.: Фотовідеосервіс, 1994.- 112 с.- (Бібліотека українця, № 5-5).

Людина і світ: Методичні поради до вивчення курсу / В.П.Андрущенко, А.О.Приятельчук та ін./ Міністерство освіти України, Київ. ун-т імені Т. Шевченка. - К., 1994.-110 с.

Політико-світоглядні орієнтири етногенезу українців: проблеми пошуку /В.Андрущенко, Н.Досужа //Культура та етнополітика. – 1994. - Вип.V.

Політичні контури соціальної стратегії України: проблеми визначення /В.П.Андрущенко, С.А. Губерський, З.Ф.Самчук //Політологічний вісник: Науково-аналітичний збірник /Відп. ред. Ф.М.Кирилюк. – К.: Київ. ун-т імені Т. Шевченка, 1994.- Вип. 2.- С.237-242.

Порядок соціальної творчості й соціальна творчість порядку / В.Андрущенко, Л.Губерський // І культурологічні читання “Культура на зламі тисячоліть”, 22-23 верес. 1994 р.: Тези виступів. - К.: КПІ, 1994. – С.62-63.

Проблема гуманізму у сучасній філософії.: Навч.-методичний посібник / В.Андрущенко, Л.Губерський, В.Зуєв; Міністерство освіти України, Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1994.- 64 с.

Проблеми формування та культуротворчий зміст ідеології українського відродження //Відродження України: проблеми та перспективи. –Кіровоград, 1994. – Вип. 2.

Україна і цивілізований світ: проблеми пошуку оптимальної моделі соціальної організації //Генеза: Філософія. Історія. Політологія - К.: Генеза, 1994.- № 1.- С. 18-22.

1995

Вища школа на порозі осінніх змін //Київський вісник. - 1995. - 5 липня.

Гуманітарна освіта та виховання в поліідеологічному просторі //Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави: Матеріали Всеукр. наук. конф., 29-31 трав. 1995 р. - К., 1995.- Ч. 2.-С. 94-96.

Духовний світ і культура сучасної української людини //Вісник Київ. ун-ту. Сер.: Філософія. Соціологія. Політологія. Психологія. - 1995. - Вип. 20.

Екологічна політика України : стратегія виживання //Український світ. Екологія і духовність. - К., 1995.

Культура та гуманітарна освіта підприємця як фактор переміщення до влади /В.Андрущенко, В.Штефан //Проблеми економіки та вдосконалення підготовки економічних кадрів. – Запоріжжя, 1995.

Методологічні особливості розвитку педагогічної технології у вузі //Педагогічна технологія в сучасному вузі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк, 1995.

На користь землі, на благо людям //Паросток.- 1995. - № 12.- С.3-5

Андрущенко В.П.: “Нам не потрібні однобокі особистості”: Розмова із заступником міністра освіти України Віктором Андрущенком; Записала П.Беба //Урядовий кур”єр.-1995.- 23 груд., № 193.- С. 8.

Узаконят ли в школе Закон Божий //Киевские ведомости.- 1995.- 15 дек.

Українська людина” у суперечностях історії: соціокультурний вимір / В.П.Андрущенко, З.Ф.Самчук //Національна культура в сучасній Україні /Редкол.: І.Ф.Курас (гол.) та ін. - К.: Асоціація “Україна”, 1995.- С. 229-239.

Філософія: Програма та плани семінарських занять з курсу "Філософія" для студ. гуманітарних спец./ В.П.Андрущенко, В.А.Буслинський, В.І.Касьян, І.Ф.Надольний, П.І.Скрипка / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. Філософський факультет. Каф. філософії гум. наук; За ред. І.Ф Надольного та ін. – К.: Вікар, 1995. – 63 с.

1996

Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991-1995 /Н.И. Михальченко, В.П. Андрущенко. - К.: Укр. Центр духовной культуры, 1996. - 512 с.

Виховання особистості: пошук нових підходів //Культурно-історичні, соціальні та правові аспекти державотворення в Україні. – Одеса, 1996.

Вища освіта України на шляху радикальних змін // «Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку”: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 квітня 1996 р. / АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти та ін. / В.П. Андрущенко (ред.). - К., 1996. -Ч. 1 : Нова парадигма вищої освіти.- С. 6-7.

Вища школа на порозі змін: підтримка інтелекту /В.П.Андрущенко, Б.І.Холод //Україна-Греція: досвід дружніх зв”язків та перспективи співробітництва: Тези міжнар. наук.-практ. конф., м.Маріуполь, 24-26 трав. 1996 р. – Маріуполь, 1996.- С. 6-9.

Гуманітарна освіта на зломі століть: пошук нових підходів //Сучасна гуманітарна освіта: стан і перспективи: Матеріали конф. - Чернівці, 1996.

Гуманітарна стратегія освіти: проблеми пошуку //Армія і духовність.- К., 1996.

Гуманітарні пріоритети освіти: проблеми пошуку / В.Андрущенко, В.Штефан //ООН і майбутні покоління: Матеріали міжнар. симпозіуму, присвяч. 50-річчю ООН. – К: Логос, 1996.- С. 177-179.

Інтелектуальний потенціал суспільства в світлі політичного виміру /В.Андрущенко, Б.Холод //Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти. - К., 1996.

Інтелігенція України на зломі епох //Інтелігенція: суть, історичні долі, перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 1996.

Андрущенко В.П.: «Культ личности провозглашает новая концепция гуманитарного образования. Но между строк в ней просматривается культ нации»: Беседа с первым зам. министра образования Украины Виктором Андрущенко //Всеукраинские ведомости.- 1996.- 11 января, № 5(433).- С.7.

Культура та легітимна влада: між опозицією та співробітництвом //Політична опозиція: Теорія та історія, світовий досвід та українська практика: Матеріали наук.-практ. конф. /Редкол.: І.Ф.Курас, В.П.Андрущенко та ін. – К., 1996.- С. 91-93.

Мала енциклопедія етнодержавознавства /Упоряд. Ю.І.Римаренко (відп. ред.), В.П.Андрущенко, В.Д.Бабкін, В.Г.Кремень та ін. – К.: Генеза, Довіра,1996.- 942 с.

Працюватиму на зміцнення української ідеї //Вечірній Київ.- 1996.- 23 груд.

Проблеми трансформації гуманітарної освіти в Україні: пошук нових підходів //Структура освіти в регіоні: проблеми оптимізації: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 1996.

Соціальна філософія на переломі століть //ООН і майбутні покоління: Матеріали міжнар. симпозіуму, присвяч. 50-річчю ООН. - К: Логос, 1996 -С. 132-136.

Социология: наука об обществе: Учеб. пособие для студ. вузов /В.П.Андрущенко, В.И.Волович, Г.Т.Головченко и др.; Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача; Ин-т востоковедения и междунар. отношений, Харьк. коллегиум. – Х.: ИМП Рубикон, 1996. – 688 с.

Сучасна соціальна філософія: Курс лекцій /В.П.Андрущенко, М.І.Михальченко – 2-е вид., виправ. і допов. – К.: Генеза, 1996. – 368 с.

Формувати конституційну свідомість молоді //Освіта України.-1996.-№ 16, листопад.- С.1.

1997

Гуманітарна освіта на зламі тисячоліть: пошук нових підходів //Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні”, 1-3 лют. 1996 р. /Редкол.: В.П.Андрущенко (голов. ред.), В.С.Лутай, Г.І.Волинка та ін. - К., 1997.- С. 122-123.

Гуманітарна освіта України: вчора, сьогодні, завтра / В.П.Андрущенко, Л.В.Губерський //Освіта України.-1997.- 29 серп., № 35.- С.4.

Екологічна політика України: стратегія виживання //Формування екологічної культури учнів та студентів: Матеріали наук.-практ. семінару, 21-25 лип. 1997 р., Коктебель, Крим. - К.: Міжнар. Фонд «Відродження», Ін-т філософії НАН України, 1997.- С.30-33.

Ідеологія та правове поле освіти в Україні: проблема формування //Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність: Матеріали наук.-практ. конф., 22-23 листоп. 1996 р. – К.: Генеза, 1997. – С. 23-25.

Андрущенко В. П.: «Ми не так уже й далеко одне від одного»: Вузи Канади: Бесіда з першим заступником міністра освіти України /Записала О.Коваленко // Освіта України. – 1997. – 28 листоп. – С. 2.

Наша освіта має бути на рівні цивілізованих країн: З колегії міністерства освіти //Освіта України.-1997.- 22 серп., № 34. - С.1-2.

Об”єднаємо наші зусилля заради нинішніх і прийдешніх поколінь //Педагогічна газета.- 1997.- № 1(19).

Андрущенко В.П.: «Погляд влади і прогресивних сил звертається до молоді»: Нещодавно в Україні пройшов перший Конгрес молоді //Освіта України.-1997.- № 25, 20 черв. - С. 2.

Пріоритетні напрями досліджень в галузі соціально-гуманітарних наук, 1997-2005 рр.: Проект для обговорення на Всеукр. нараді завідуючих кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін /В.П.Андрущенко та ін. (уклад.). - К.: Генеза, 1997. - 16 с. - Розроблено наук.-метод. радою МОУ за участю провідних учених НДІ гуманітарного профілю НАН України та АПН України.

Програма «Гуманітарний підручник для вищої школи»: Проект для обговорення на Всеукр. нараді зав. кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін /Міністерство освіти України; Голов. редакційна рада: В.П.Андрущенко та ін. - К.: Вид-во «Генеза», 1997.- 15 с.

Розраховуємо на зацікавлену участь молоді у соціально-економічних перетвореннях (матеріали «Дня уряду» на Конгресі української молоді) /Виступ В.П.Андрущенка //Молодь України за соціальний прогрес і злагоду в суспільстві: Зб. матеріалів Конгресу української молоді, Київ, 26-28 трав. 1997 р. - К.: АТ «Вид-во «Столиця», 1997.- С. 86-95.

Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр. наради завідуючих кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін /Редкол.: В.П.Андрущенко, М.П.Лукашевич, Т.П.Луханіна.- К.:Генеза, 1997.- 162 с.

Социология: наука об обществе: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – 2-е изд. – Х.: Рубикон, 1997. – 687 с.

Соціальна філософія: Короткий енциклопедичний словник / В.П.Андрущенко, В.Г.Антоненко В. Г., Балабанова та ін.; Українська академія політичних наук / Заг. ред. В.П. Андрущенка, М.І. Горлача. — К., Х. : Рубікон, 1997. — 397 с.- Із змісту:

Аболіціонізм, с. 7.

Абсентеїзм, с.7.

Абсолютизм, с.8.

Абсолютне і відносне, с. 9.

Абстрактне і конкретне, с. 9.

Абстракція, с.9.

Авантюризм політичний, с. 10-11.

Авенаріус Ріхард (1843-1896), с. 12-13.

Автаркія, с. 13.

Автократія, с. 13.

Автономія, с. 14.

Авторитаризм, с.14.

Агасси (Agassi) Джозеф, с.15.

Антонович, с 29.

Антропоцентризм, с.35.

Аренд (Areadt) Ханна (1902-1975), с. 35-36.

Бардт Ханс Пауль, с. 44.

Вандалізм, с. 66.

Винниченко В.К. (1880-1951), с. 78.

Вульгарний соціалізм, с.93.

Географічний напрям в соціології, с.101.

Геополітика, с. 102.

Дерріда (Derrida) Жак, с.126.

Деспотія, с. 126-127.

Досвід, с.136-137.

Дюркгейм (Durkheim) Еміль (1858-1917), с.140-141.

Дюркгеймівська соціологічна школа, с.141.

Егалітаризм, егіда, с. 143.

Екуменізм, с.146-147.

Етноцентризм, с. 152.

Європарламент, с.154.

Єдність, с.155.

Життєвий світ, с.159.

Зненацький Ф. (1882-1958), с.165.

Імператив, імперія, с. 169.

Індустріальне (промислове) суспільство, с.170-171.

Інновація, с. 170-171.

Інтернаціоналізм, с. 177-178.

Інфократія, с. 178-179.

Конфліктологія, с. 199-200.

Конфлікт соціальний, с. 200-201.

Лавров П.Л.(1823-1900), с. 208.

Легітимація, с. 210.

Лобі, с. 214.

Людських відносин теорія, с. 217-218.

Мажоритарна система, с. 219-220.

Мальтус Т.Р.(1766-1834), с. 221-222.

Мафія, с 231.

Мониторинг, с. 246.

Натуралізація, с. 257.

Національна згода, с. 259.

Неоконсерватизм, с.262.

“Нові ліві”, “нові праві”, с. 264.

Нонконформізм, с. 264.

Оцінка моральна, с. 274.

Парсонс (Parsons) Толкотт (1902-1979), с. 276-277.

Психоаналітична орієнтація ,с. 296.

Психологічна еволюція, с. 296.

Рекет, с.302.

Репресія, с. 302.

Референдум, с.302.

Реформа соціальна, с. 302.

Ростоу У.У., с.308.

Роялізм, с. 308.

Соціальна апатія, с. 321.

Ультиматум, с. 363.

Управління, с.364.

Холізм, с. 383.

Ядерне стримування, с.395.

Ядерний паритет, с. 395.

Якобінство, с. 395.

Філософія: Короткий енциклопедичний словник / Авт. В.П.Андрущенко, В.Г.Антоненко, Г.П.Балабанова та ін.; За заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача. – К., Х.: ВМН “Рубікон”, 1997. – 398 с.

Філософія: Навч. посібник /І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. - К. : Вікар, 1997. - 584 с.

Філософія: Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти: Проект для обговорення на Всеукраїнській нараді завідуючих кафедрами соціально-гуманітарних дисциплін /А.Є.Конверський, В.П.Андрущенко, І.В.Бичко та ін. – К.: Генеза, 1997.- 20 с.

Філософія освіти в сучасній Україні: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні", 1-3 лютого 1996 р. / НАН України; /В.П.Андрущенко (ред.) та ін. - К.,1997.- 544 с.

1998

Гуманітарна освіта України: проблеми та завдання трансформації //Вісник Київського торговельно-економічного університету. – 1998.- Вип. 4.- С. 3-12.

Національна система освіти формується сьогодні: Розмова з першим заступником міністра освіти України /Записала М.Корюненко //Освіта України.- 1998.- № 29, 15 липня.- С. 1,4.

Андрущенко В.: “Низько вклоняюся простому вчителеві, який перший і назавжди дає нам путівку в життя” : Інтерв”ю першого заступника міністра освіти України В.П.Андрущенка /Записав О.Осадченко //Освіта України.- 1998.- № 52, 23 груд.- С. 5.

Політологія: Підручник для студ. вузів /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін. – К.: Вища школа, 1998.- 415 с.

Соціологія: Короткий енциклопедичний словник /В.Волович, В.Андрущенко та ін. - К.: Укр. Центр духов. культури, 1998.- 728 с.

Соціологія: Підручник для вищої школи /В.П.Андрущенко, В.І.Волович, М.І.Горлач та ін.; За заг. ред. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача. – 3-є вид., перероб. і доп. – К., Х.: Єдинорог, 1998. – 622 с.

Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28-30 жовт. 1998 р. /Міністерство освіти України, АПН України та ін.; За ред В.П.Андрущенка та ін. - К: Правда Ярославічів, 1998.- 335 с.

Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів гуманітарних спец. вищих навчальних закладів /І.Ф. Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний,В.А.Буслинський; За ред. І.Ф.Надольного.- К.: Вікар,1998.-624 с.

Философия / В.П.Андрущенко, В.И.Волович, Н.И.Горлач и др.; Под ред. В.П.Андрущенко и др. - К., Х., 1998.- 639 с.

Андрущенко В.: «…щоб дітям і внукам не перебудовувати»: Гуманітарна освіта і виховання сьогодення: Інтерв”ю першого заступника міністра освіти України /Записала О.Коваленко //Освіта України.-1998.- № 42, 14 жовт.- 1,4.

1999

Вища освіта ХХІ століття: пошук пріоритетів // Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. пр. /Редкол.: В.П.Андрущенко та ін. – К.: КДТЕУ, 1999.- С.4-12.

Андрущенко В. П.: Высшее образование ХХI века ( в Украине ): каким оно будет?: (Беседа с директором Института высшего образования АПН Украины; Записала Л.Подолян //Зеркало недели. – 1999. – 4-10 дек., № 48. - С. 12.

Динаміка реформ в Україні на рубежі століть: ідея сталого людського розвитку / В.Андрущенко, Б.Білобров, В.Сарапін //Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї /Укр. акад. політичних наук та ін. - К.,1999.

Соціокультурна динаміка ХХ століття (досвід аналітичного аналізу) /В. Андрущенко, В. Радчук В. //Там же.

Людина і світ: Підручник для учнів серед. загальноосвітніх шкіл, середніх спец. та проф.-техн. навчальних закладів /Л.В.Губерський, А.О.Приятельчук, В.П.Андрущенко та ін.; За ред. Л.В.Губерського, А.О.Приятельчука. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1999.- 512 с.

Дяченко В.І., Цюрупа М.В., Шумський П.В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів: Навч. посібник / Міжнародний фонд "Відродження" / В.П. Андрущенко (передмова). - К. : Сфера, 1999. - Ч.1: Історія становлення. - 127 с.

Политология: наука о политике: Учебник для высшей школы /В.П.Андрущенко, Н.И.Горлач, Г.Т. Головченко и др.; Под ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача.-2-е изд., исправ. и доп. - К., Х.,1999.- 672 с.

Проблема трансформації географічної освіти в період національного державотворення //Проблеми освіти. - 1999. - Вип. 16.- С. 3-11.

Соціально-политичний словник-довідник: Навч.-метод. посібник для вузів /М.Іщенко, В.Андрущенко, М.Титарчук, П.Маленко; За ред. М.Іщенка. – К. - Черкаси: Відлуння, 1999.- 303 с.

Участь студентів у виборах – заслуга ректорів: (Проблеми реформування вищої освіти) // Україна молода. – 1999. – 23 груд., № 240. – С. 10

Філософія: Навч. посібник для студ. і аспірантів гуманітарних спец. вищих навч. закладів / І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний, В.А. Буслинський; За ред. І.Ф.Надольного. - 2-ге вид. - К.:Вікар, 1999.- 624 с.

Андрущенко В., Сарапін В. Час поглиблення реформ //Людина і політика.- 1999.- № 1.- С. 5-9.

2000

Аналітично-адміністративні технології оптимізації бюджетів на субнаціональному рівні: (із досвіду західних держав) //Регіональна економіка. – 2000. - № 2. – С.151-157. - Бібліогр.: С.157.

Виклик кинуто і педагогічній науці (теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти): Виступ на загальних зборах АПН України “Реформування вищої освіти в Україні” //Освіта України. - 2000. - № 48, 30 листоп.- С.2.

Горизонти освіти України ХХІ століття //Філософські обрії /Редкол. В.П.Андрущенко, І.В.Бичко та ін. – К.- Полтава, 2000.- Вип. 3.- С. 3-16.

Гуманітарна політика України: методологія, теорія, практика //Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї /Редкол.: М.Михальченко, В.Андрущенко, Ф.Рудич. - К., 2000.- Вип. 2. - С. 197-222.

Ідеологія правового поля освіти: проблеми формування //Экономико-правовые аспекты деятельности приватных вузов и концептуальные основы их дальнейшего развития: Материалы ІІ Междунар. семинара лидеров приватного образования, Харьков, 3-5 июля 2000 г. /Міністерство образования и науки Украины, Нар. укр. академия и др.; Редкол.: В.П.Андрущенко и др. - Х., 2000. – С. 3-12.

Інститут вищої освіти – для вищої освіти: (До створення у 1999 році Інституту вищої освіти АПН України) /Записала О.Коваленко //Освіта України. - 2000.- № 26, 29 черв.- С.5.

Історія соціальної філософії: (Західноєвропейський контекст): Підручник для студ. вищих навч. закладів / Національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут вищої освіти АПН України. - К: Тандем, 2000. - 412 с.- Бібліогр.: с. 404-406.

Андрущенко В.: “… Кому у вузі належить роль першої скрипки? ..”: Доповідь директора Інституту вищої освіти АПН України “Теоретико-методологічні засади реформування вищої освіти в Україні” на Загальних зборах АПН України // Освіта. – 2000. – 6-13 груд., № 57-58. – С. 2.

Модернізація вищої освіти: проблеми теорії, методології, практики //Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку: Міжнародна науково-практична концепція. - Х., 2000.- С. 8-17.

Образование и рынок: почем нынче знания: (О сути и тенденциях развития рынка образования): Беседа с директором Института высшего образования АПН Украины, докт. философ. наук, профессором В.П.Андрущенко; Записал В. Константинов //Зеркало недели. - 2000. – 8-14 июля, № 27(300). – С.13.

Освітній потенціал держави: проблеми зростання / В.Андрущенко, В.Огнев”юк //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр. /Київ. держ. лінгвістичний університет; Відп. ред. М.М.Бровко, О.Г.Шутов - К., 2000.- [Вип. 7.]. - С. 13-25.

Полегшити доступ до вищої освіти / В.Андрущенко, К.Корсак //Освіта України. - 2000.- 29 черв., №26. - С. 4.

Політологія: історія та методологія: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.П.Андрущенко, В.Г.Антоненко, Л.О.Ануфрієв та ін.; Ред. Ф.М.Кирилюк. - К.: Здоров”я, 2000.- 630 с.- Бібліогр.: с. 624-629.

“Правильна” освіта – як фактор зниження рівня безробіття: (За матеріалами міжнар. конф. у Запоріжжі ). Теорет.-метод. засади вдосконалення підготовки кадрів у вищих закладах освіти I-II рівнів акредитації / Андрущенко В., Корсак К. // День. - 2000. - 9 серп. - С. 4.

Проблема формування правового поля освіти //Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи»: Тези доп. і повідомлень. – К., 2000.

Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти в Україні на зломі століть //Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конф., 11-12 трав. 2000 р. /Редкол.: В.П.Андрущенко, Я.Я.Болюбаш та ін. - Тернопіль: Екон. думка, 2000.- С.13-20.

Розвиток освіти – актуальна проблема сучасного державотворення //Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: Зб. наук. пр. - Миколаїв: МДПУ, 2000.- Вип. ІІІ, т. 1. - С. 11-18.

Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки // Фінанси України. – 2000. - № 7.- С. 3-10.

Творчість в екстремальних умовах: Виступ на черговому засіданні Президії АПН України директора Інституту вищої освіти АПН України В.П.Андрущенка //Освіта України. - 2000. - 23 лют., № 8.- С. 3.

Університетська освіта України: європейський вимір /В.Андрущенко, Т.Андрущенко //Новий колегіум.- 2000. - № 5.- С. 3-6.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник для студентів і аспірантів вищих навч. закладів / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, В.П.Розумний; За ред. І. Ф. Надольного. - К.:Вікар, 2000. - 510 с.

Філософія: Підручник / В.П.Андрущенко, В.І.Волович, М.І.Горлач, Г.Т.Головченко, Л.В.Губерський та ін; За заг. ред. М.І.Горлача, В.Г.Кременя та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - Х. : Консум, 2000.- 672 с.

Філософія як теорія і методологія розвитку освіти //Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи: Зб. наук. пр. /АПН України, Т-во «Знання» України та ін.; За заг. ред. В.Андрущенка. - К.: Знання, 2000. - Вип. 3.-С. 17-23.

Філософія як ідеологія розвитку української політичної науки на рубежі століть // Там же.- С. 54-62.

Формування екологічної культури учнів та студентів: Зб. матеріалів наук.-практ. семінару, 21-25 лип. 1997 р., Коктебель, Крим /В.П.Андрущенко, М.Й.Бауер, П.М.Буряк та ін.; Уклад. В.С.Крисаченко. - К.: Ін-т філософії НАН України, 2000.- 239 с.

Формування національної системи вищої освіти // Педагогічна газета. - 2000. - Трав., № 5. – С.3.

2001

Вийти за межі моделі “розвитку навздогін” //Віче.- 2001.- № 10.- С. 78-90.

Вища освіта в регіонах України: навчальний курс для магістрів / Андрущенко В.П., Козлакова Г.О. //Вестник Херсонского государственного технического университета /Редкол.: Ю.Н.Бардачев (ред.), В.П.Андрущенко и др. - Херсон: ХГТУ, 2001.- Вып. 2 (11).- С. 168-169.

Вища школа тепер має свій часопис: Презентація директором Інституту вищої освіти АПН України В.П.Андрущенком першого номеру журнала “Вища освіта України” //Освіта України. – 2001.- 20 черв., № 25-26. –С. 3.

Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: Зб. наук. пр.:Філософія. Психологія. Педагогіка /М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України «Київ. політехничний ін-т»; Редкол.:Б.В.Новіков (гол.), В.П.Андрущенко та ін. –К.: Політехніка, 2001. - №№ 1-3.

Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи: Матеріали конференції /Редкол.: В.П.Андрущенко, О.Д.Гнідан, С.С.Кіраль, Є.В.Лузік та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2001.-163с.

Доктрина: початок шляху //газ.Управління освітою. - 2001. - Лютий, № 4.-С.1-2.

Доповідь голови редакційної комісії ІІ Всеукраїнського з”їзду працівників освіти В.П.Андрущенка //ІІ Всеукраїнський з”їзд працівників освіти, 7-9 жовтня 2001 року. - К., 2001.- С. 124-125.

Інтелектуальний потенціал нації та його розвиток засобами освіти //Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. праці та матеріали конф. /Редкол.: В.Андрущенко (голов. ред.) та ін. – К.: Т-во ”Знання” України, 2001. - Вип. 1.-С. 52-55.

Інтелектуальний потенціал суспільства в світлі політичного виміру //Гуманітарна освіта України на межі століть: Наук. семінар, 2-3 жовт. 2000 р.:Зб. наук. праць /За ред. В.Андрущенка, В.Скотного. – Дрогобич: Відродження, 2001.- Вип. 4.- С.4-8.

Людина і світ: Підручник для учнів загальноосвіт., проф.-техн. та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / Л.В.Губерський (голов. ред.), В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук, В.П.Андрущенко та ін.-2-ге вид., виправ. і доп. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. - 349 с.

Модернізація вищої освіти в Україні: Теоретико-методологічні засади // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - Х., 2001.- № 1.- С.21-31.

Модернізація вищої освіти в Україні на рубежі століть: (теоретико-методологічні засади) //Вісник університету “Україна”.- 2001.- № 1.- С. 17-26.

На шляху до доктрини: фундаменталізація освіти – вимога нового століття //газ. Управління освітою.- 2001.- 5 берез.- С. 4-6.

Національна доктрина розвитку освіти: потреби, принципи, пріоритети //Управління якістю професійної освіти: Зб. наук. пр. - Донецьк, 2001.

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті: Суспільна потреба і проблеми формування //Проблеми підручника для вищої школи: Зб матеріалів наук.-метод. конф., 29-30 трав. 2001 р. В 2-х т. –Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – Т.1.- С. 3-14.

Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події /В.Г.Кремень, В.О.Зайчук, …В.П.Андрущенко та ін.; За загал. ред. В.Г.Кременя. - К.: Вища школа, 2001.- 159 с.

Освітня доктрина як основа стратегії модернізації освіти в Україні //Вестник Херсонского государственного технического университета /Редкол. :Ю.Н.Бардачев (ред.), А.П.Андрущенко и др. – Херсон: ХГТУ, 2001.- Вип. 2(11).- С. 5-7.

Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) //Вища освіта України. – 2001.- № 1. – С.11-17.

Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи /В.П.Андрущенко, М.І.Горлач, Г.Т.Головченко та ін; За ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача.- 3-є вид., виправ. та доп. - К.: Х.:Единорог, 2001. - 640 с.

Політологія: Підручник для студ. вищих навч. закладів /І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрущенко та ін.; За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського.- 2-ге вид., випр. і допов.- К.: Вища школа, 2001.- 415 с. – Бібліогр.: С. 406-415.

Пропозиції делегатів і учасників ІІ з”ізду (працівників освіти). Від редакційної комісії //Директор школи, ліцею, гімназії.- 2001.- № 5-6.- С.28.

Реальність освіти: проблеми деміфологізації //Практична філософія /Редкол.: В.П.Андрущенко та ін. – К., 2001.- № 1.- С 185-197.

Социальная философия: Учебник /Под общей ред. В.П.Андрущенко, Н.И.Горлача. - К., Х.,2001.- 736 с.

Соціальна робота / В.П.Андрущенко, В.П.Бех, М.П.Лукашевич та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Держ. Центр соціальних служб для молоді. – К.: УДЦССМ, 2001. - Кн. 1: Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. - 344 с.

Соціологічний та антропний методи західної фінансової науки //Вісн. Нац. банку України. – 2001.-№ 3. –С. 43-46.- Бібліогр.: с. 46.

Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть: За матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 листоп. 2000 р. //Вища освіта України. - 2001.- № 2.- С.5-13.

Університетська освіта України: європейський вибір //Освіта.- 2001.- 29 серп.-5 верес.- № 47-48.- С. 4,5.

Філософія: Методичні рекомендації і плани семінарських занять для студ. усіх спец. /Національний авіаційний ун-т /В.П.Андрущенко (уклад.) та ін.; Нац. авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2001. - 64 с.

Філософія: Навчальний посібник для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.П.Розумний; За ред І.Ф. Надольного. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вікар, 2001. - 457 с. - (Вища освіта XXI століття).

Філософія: Навчальний посібник / Л.В.Губерський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, В.П.Розумний та ін.; За ред. І.Ф.Надольного.-2-ге вид., виправлене. –К.:Вікар, 2001.- 516 с.

Філософія: Підручник /В.П.Андрущенко, В.І.Волович, И.І.Горлач та ін.; За заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалки. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – Х.: “Консум”, 2001. – 671с.

Філософія розвитку освіти України ідеал суспільного буття //Педагогічна газета.-2001.- Лютий, № 2.- С.4-5.

2002

Америка университетская: взгляд изнутри // Зеркало недели. – 2002. – 22 июня, № 23. – С. 14.

Виховання майбутньої еліти як проблема теорії, організації й управління/ В.П.Андрущенко, А.К.Похресник //Теорія і практика управління соціальними системами. - Х.: ХТУ”ХПІ”, 2002. - Вип. 4.- С.9-13.

Вища освіта в контексті глобалізації //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності /Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2002.- Вип. 9.-С. 3-12.

Вища освіта (в Україні) в контексті глобалізації // Дзеркало тижня. – 2002. – 26 січ.-1 лют., № 3. – С.9-14.

Два погляди на проблеми розвитку освіти України у ХХІ столітті: офіційний та опозиційний //Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї /Редкол.: І.Ф.Курас, М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич,…В.П.Андрущенко та ін. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. - Вип. 3.- С. 172-185.

Віктор Андрущенко: “Доктрина. Початок шляху” //Від першої особи. Діалоги про освіту: Інтерв"ю, опубліковані в газеті “Управління освітою” /Упоряд. Л.Галіцина, В.Гальперіна, Р.Шиян. - К.: Ред. газ. з упр. освітою; Ред. загальнопедагогіч. газет, 2002.- С. 35-50.

Економіка освіти ринково спрямованого суспільства //Вища освіта України. - 2002.- № 2.- С.10-15.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз /Л. Губерський, В.Андрущенко, М.Михальченко; Київ ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т соціології НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К., Знання України, 2002.- 578 с.

Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз /Л. Губерський, В.Андрущенко, М.Михальченко; Київ ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т соціології НАН України, Ін-т вищої освіти АПН України. - К., Знання України, 2002.- 578 с.

Модернізація освіти: політика і практика //Педагогіка і психологія.- 2002.- № 3.- С. 12-15.

Науково-педагогічні пошуки молодих //Вища освіта України. -2002.- № 4.-С. 5-7.

Освіта України в світлі суспільних проблем і суперечностей // Освіта. – 2002. – 23-30 січ., № 5. – С. 4-5.

Освіта України в світлі суспільних проблем і суперечностей //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - Х., 2002.- № 2.- С. 10-22.

Освіта в діалозі цивілізацій: зростання комунікативної функції //Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу: Матеріали міжнар. конф.-К., 2002.

Політологія: Підручник для студ. вищих навч. закладів /В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко, В.Г.Воронкова та ін.; За ред. Ю.І.Кулагіна, В.І.Полуріза; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. - К.: Альтепрес, 2002.- 612 с.

Політологія: наука про політику: Підручник для вищої школи /В.П.Андрущенко, В.С.Афанасенко, Є.М.Воробйов та ін.; Заг. ред. В.Г.Кременя, М.І.Горлача. - 4-е вид., виправ. та допов.- К., Х.:Друк. центр “Єдинорог”, 2002.- 638 с.

Світоглядна культура сучасного вчителя: проблеми формування /В.Андрущенко, С.Дорогань //Вища школа України.- 2002.- № 3.- С. 5-13.

Социальная философия: Учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др; Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К., Х.; Изд. центр “Единорог”, 2002. – 736 с.

Соціальна робота / В.П.Андрущенко, В.П.Бех, М.П.Лукашевич та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Держ. центр соціальних служб для молоді. – К.: УДЦССМ, 2002.- Кн. 2: Навчальний посібник.- 440 с.

Соціальна робота /В.П.Андрущенко, В.І.Астахова, М.П.Лукашевич та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Держ. центр соціальних служб для молоді. - К.: УДЦССМ, 2002.- Кн.3: Хрестоматія: Навчальний посібник.- 396 с.

Соціальна робота / В.П.Андрущенко (кер.), В.П.Бех, В.А.Башкірєв та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України, Держ. центр соціальних служб для молоді. –К.: УДЦССМ, 2002.- Кн. 4: Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник.– 536 с.

Соціальна робота /В.П.Андрущенко, В.І.Астахова, В.П.Бех та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України. – К.: УДЦССМ, 2002. - Кн. 5: Збірник навчальних програм. - 308 с.

Соціальна робота /В.П.Андрущенко, В.П.Бех та ін.; Ін- вищої освіти АПН України. – К.: УДЦССМ, 2002. - Кн. 6: Вища освіта України: методологічні та соціально-виховні проблеми модернізації – 440 с.

Три роки назустріч освіті //Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук. пр. /АПН України, Національний техн. ун-т “Харк. політехнічний ін-т”, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України; За ред. Л.Л.Товажнянського, О.Г.Романовського. – Х., 2002. – Ч.1. – С. 14-19.

Філософія: Методичні рекомендації та плани семінарських занять за модульною технологією навчання для студ. усіх спеціальностей / Національний авіаційний ун-т / В.П. Андрущенко (уклад.). - К.: НАУ, 2002. - 68 с.

Філософія: Методичні рекомендації і програма кандидатського іспиту для аспірантів і здобувачів / Національний авіаційний ун-т / В.П. Андрущенко (уклад.). - К., 2002. - 27 с.

Філософія : Навчальний посібник для студ. і аспірантів вищих навч. закладів / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко, В.П.Розумний та ін.; За ред. І. Ф. Надольного. – 3-є вид., стереотип. – К.: Вікар, 2002. – 516 с.

Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / НАН України; Академія педагогічних наук України; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка /Авт.-упоряд.:В.П.Андрущенко, М.І.Бойченко, В.С.Бакіров та ін.; За ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання України, 2002.- 670 с.

Філософський словник соціальних термінів /В.П.Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В. Г. Антоненко; За заг. ред. В. П. Андрущенка.- К., Х.:“Корвін”, 2002.-672 с.

2003

Андрущенко В.: Він прагнув піднести простих людей до вершин цивілізації…, або Чому Національному педагогічному університету повернено ім”я Михайла Драгоманова? //Молодь України.- 2003.- 25 верес., № 121.- С. 3.

Вчителю – навики дослідника: Виступ ректора НПУ ім. М.Драгоманова на підсумковій колегії МОН України //Освіта.-2003.- 27 серп.-3 верес., № 39. – С. 7.

Духовний потенціал освіти (філософські роздуми) //Виховання в контексті соціальної адаптації студентства: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах. - Х.: Нар. укр. академія, 2003. -Ч. 1.- С. 21-29.

«Епохальна педагогіка» Михайла Драгоманова //Перші Міжнародні драгоманівські читання: Матеріали, 30 верес.-2 жовт. 2003 р. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 1.- С. 3-22.- Літ.: 4 н.

Епохальна педагогіка Михайла Драгоманова : Перші Міжнародні драгоманівські читання //Освіта.- 2003.- 24 верес.-1 жовт., № 44 (Спецвипуск).- С.2-3.

Збережемо і примножимо славні традиції драгоманівського університету //Вища освіта України.- 2003.- № 3.-С. 5-10.

Андрущенко В.: «Ми маємо виплекати нового вчителя…»: Яким мають бути сьогодні педагогічна освіта і навчальний заклад, що готує вчителів: Розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова; Записала О.Коваленко //Освіта України.- 2003.- 17 червня, № 44-45.- С. 6.

Михайло Драгоманов і Національний педагогічний університе /В.Андрущенко, Г.Волинка, Н.Мозгова //Освіта України.- 2003.- 23 верес., № 72.- С.6.

Навчальний посібник з теорії фінансів (Рец. на кн.: Опарін В.М. Фінанси: Загальна теорія: Навч. посібник. - 2-е вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2001.- 240 с.) //Економіка України. - 2003. - № 3.- С. 90-92 .

Науково-освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття /В.М.Литвин (кер.), В.П.Андрущенко, С.Довгий, В.Зайчук, В.Кремень /За заг. ред. В.М.Литвина. - К.: Навчальна книга, 2003.- Кн.1: Пріоритет інтелекту.- 640 с.

Науково-освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття /В.М.Литвин, В.П.Андрущенко, С.Довгий, В.Зайчук, В.Кремень /За заг. ред. В.М.Литвина. - К.: Навчальна книга, 2003.- Кн. 2: Освіта і наука: творчій потенціал державо- і культуротворення.- 672 с.

Науково-освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття /В.М.Литвин, В.П.Андрущенко, С.Довгий, В.Зайчук, В.Кремень /За заг. ред. В.М.Литвина. - К.: Навчальна книга, 2003. - Кн. 3: Модернізація освіти. - 944 с.

Андрущенко В.П.: «Наших випускників запрошують…» //Студентська газета.- 2003.- № 33 (54).

Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз /І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко та ін. – К., 2003. - 472 с.

Освіта в пошуку нових стратегій мислення //Вища освіта України. - 2003. - № 2.-C. 5-6.

Політична історія України ХХ сторіччя /В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко та ін. –К.,2003.- Кн. 5.- 390 с.

Програма навчальної дисципліни «Громадянське виховання студентів» /В.П.Андрущенко, Л.П.Снісар, О.С.Снісаренко. – К.,2003. – 49 с.

Програма навчальної дисципліни «Соціально-гуманітарна підготовка педагогічних кадрів» /В.П. Андрущенко, Л.П.Снісар, О.С.Снісаренко. – К., 2003. - 43 с.

Професія – «вічний двигун»: Розмова з ректором НПУ ім. М.Драгоманова В.П.Андрущенком / Записала Л.Рябоконь //День. – 2003.- 4 жовт., № 177 (1677).- С. 1.

Реалізація системи безперервної освіти у НПУ імені М.П.Драгоманова через дистанційну форму навчання /В.П.Андрущенко, А.П.Кудін //Вісник академії дистанційної освіти. – 2003.- № 1. – С. 3-12.

Роздуми про вчителя: Підготовка педагогічних кадрів: школа і молодий вчитель (Інтерв”ю з головним редактором журналу О.Виговською) //Директор школи, ліцею, гімназії.- 2003. - № 4.-С. 86-91

Соціальна психологія: Укр. наук. журн. /Ред. колегія: В.Андрущенко, В. Бех, Л.Долинська та ін.-К., 2003. - № 1. - 184 с.

Соціальна робота /В.П.Андрущенко, В.І.Астахова, В.П.Бех та ін.; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2003. - Кн.7: Менеджмент соціальної роботи.- 276 с.

Соціокультурна динаміка ХХІ століття: пошук пріоритетів //Пам”ять століть. - 2003.- № 4. - С. 4-22.

Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики (Розроблено за підтримки Програми розвитку ООН, Міжнародного фонду “Відродження”, Інституту відкритого суспільства (Будапешт) /Національний координатор проекту Віктор Андрущенко та робоча група проекту. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 296 с.

Учитель не повинен вирощувати свиней /Розмову ведуть О.Пясківська, О.Дубовик //Столиця.- 2003.- 19-25 верес., № 38 (489).- С.6-7.

Учительська альма-матер: Інтерв”ю з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова до Дня працівників освіти //Урядовий кур”єр.- 2003.- 4 жовт., № 186.-С. 10

Філософія політики: Хрестоматія: У 4-х т. /В.П.Андрущенко (авт.-упоряд.), Л.В.Губерський та ін. - К: Знання України, 2003. - Т. 1.- 363 с.

Філософія політики: Хрестоматія: У 4-х т. /В.П.Андрущенко (авт.-упоряд.), Л.В.Губерський та ін. – К: Знання України, 2003. - Т. 2.- 369 с.

Філософія політики: Хрестоматія: У 4-х т. /В.П.Андрущенко (авт.-упоряд.), Л.В.Губерський та ін. – К: Знання України, 2003.- Т. 3.- 406 с.;

Філософія політики: Хрестоматія: У 4-х т. /В.П.Андрущенко (авт.-упоряд.), Л.В.Губерський та ін. – К: Знання України, 2003.- Т. 4.- 428 с.


Література про В.П.Андрущенка

В університеті обрано нового ректора: Віктор Петрович Андрущенко //Педагогічні кадри /НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2003.- № 7, червень.- С.1.

У Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова новий ректор: Віктор Петрович Андрущенко //Освіта.- 2003.- 19-26 березня.- С.1.

Андрущенко В.: «Ми маємо виплекати нового вчителя…»: Яким мають бути сьогодні педагогічна освіта і навчальний заклад, що готує вчителів: Розмова з ректором НПУ імені М.П.Драгоманова; Записала О.Коваленко //Освіта України.- 2003.- 17 червня, № 44-45.- С. 6.

Український педагогічний календар: Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів /Упоряд. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За ред. В.П.Коцура. - К.: Переяслав-Хмельницький пед. ін-т, 2002.- 253 с. - (Про В.П.Андрущенка на стор. 6).

Андрущенко В.П. //Педагогічний словник /За ред. М.Д.Ярмаченка.- К.: Педагогічна думка, 2001.- С. 27.

Михальченко М.І. Андрущенко В.П. //Енциклопедія сучасної України.- К., 2001.- Т. 1.- С.512.

В.П.Андрущенко //Хто є хто в Україні. 2000.- К.: Вид-во «К.І.С.», 2000.- С. 8.

Віктор Андрущенко: «Низько вклоняюся простому вчителеві, який перший і назавжди дає нам путівку в життя»: Інтерв”ю записав О.Осадченко //Освіта України.- 1998.-23 груд., № 52.- С.5.

Андрущенко В.: «…щоб дітям і внукам не перебудовувати»: Гуманітарна освіта і виховання : Інтерв”ю першого заступника міністра освіти України /Записала О.Коваленко //Освіта України.-1998.- № 42, 14 жовт.- 1,4.

Андрущенко В.П.: Національна система освіти формується сьогодні: Розмова з першим заступником міністра освіти України /Записала М.Корюненко //Освіта України.- 1998.- № 29, 15 липня.- С. 1,4.

Андрущенко В.П. «Культ личности провозглашает новая концепция гуманитарного образования. Но между строк в ней просматривается культ нации»: Беседа с первым заместителем министра образования Украины Виктором Андрущенко //Всеукраинские ведомости.- 1996.- 11 января, № 5(433).- С.7.


Наукова школа Віктора Петровича Андрущенка


Наукова школа академіка Андрушенка В.П. налічує 5 докторів наук і понад 15 кандидатів наук. Зокрема, на спеціалізованій вченій раді в Інституті вищої освіти АПН України під його безпосереднім керівництвом захищено такі кандидатські дисертації:


Слоневська Ірина Борисівна. Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури. Автореф... канд.філос.наук, спец. 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. К., 2002.-18с.

Похресник Анатолій Костянтинович. Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка на матеріалах життєтворчості сучасного українського студентства. Автореф... канд.філос.наук, спец.09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2002.-16с.

Зязюн Лариса Іванівна. Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції. Автореф... канд.педаг.наук, спец.13.00.04 / Інститут вищої освіти АПН України. - К.,2003. - 20 с.

Гальперіна Вікторія Олегівна. Освітня політика в трансформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз. Автореф... канд..філос.наук, спец. 09.00.03 / Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2003. -17с.

Панченко Леся Миколаївна. Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства. Автореф... канд. філос.наук, спец. 09.00.03 /Інститут вищої освіти АПН України. - К., 2003. -19с.


Зміст

Академік В.П.Андрущенко (До 55-річчя від дня народження)…...............................................................................

Основні дати життя і діяльності ……………...............................................................................…………………….

Друковані праці академіка В.П.Андрущенка…………………............................................................................

Література про В.П.Андрущенка…………………………………..............................................................................

Наукова школа ……………………………………………………...............................................................................


Інформаційне видання

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Інститут вищої освіти АПН України

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.


Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія


Відповідальна за випуск Татарчук Ельга Володимирівна


Упорядник бібліографії Тарасова Наталія Іванівна


Бібліографічна редакція: Шаленко Г.І.


Комп”ютерний набір: Антоненко О.С., Пекур О.В.
Скачати 453.99 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.10.2013
Розмір453.99 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх