Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 \"Облік І аудит\" для студентів факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми навчання icon

Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету економіки та підприємництва денної та заочної форми навчання


Схожі
Робоча програма...
Міністерство аграрної політики україни...
Зміст
Вінницький державний аграрний університет...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено...
Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни...
«історія розвитку обліку І контролю»...
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання із...
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Програма дисципліни “ Історія української літератури (Давня українська література І література...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обліку та аналізу


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗЯХ

НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ТИМЧАСОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


із спеціальності 6. 050 100 - "Облік і аудит"

для студентів факультету економіки та підприємництва

денної та заочної форми навчання


Вінниця - 2006


Тимчасова навчальна програма по курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства ” для студентів 2 курсу стаціонарної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050.100 “Облік і аудит”/ Правдюк Н.Л., Душкевич В.Г.. – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2006. – 9.


Тимчасова навчальна програма по курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства ” для студентів 2 курсу стаціонарної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050.100 “Облік і аудит” складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” спеціальності „ Облік і аудит ” та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у Вінницькому державному аграрному університеті.

Тимчасово навчальна програма обов’язкова до впровадження в 2006-2007 н.р.


Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії

Вінницького державного аграрного університету

(протокол №__від ___________2006року)


____________________________________________________________________

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

ПРАВДЮК Наталія Леонідівна, ДУШКЕВИЧ Віктор Геннадійович.


Тимчасова навчальна програма по курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства ” для студентів 2 курсу стаціонарної форми навчання факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.050.100 “Облік і аудит ”


Коректування та верстку виконав Душкевич В.Г.

Ум.-друк. Арк.. 0,94. Формат А5. Зам. №____


Видавничий центр

Вінницького державного аграрного університету

21008, Вінницький р-н, с. Агрономічне, вул.. Сонячна, 3


ПЕРЕДМОВА


Дисципліна “Бухгалтерський облік в галузях народного господарства” забезпечує підготовку дипломованих фахівців із спеціальностей “Облік та аналіз”, “Фінанси”.

Розгляд актуальних питань з курсу " Бухгалтерський облік в галузях економічної народного господарства " дозволить підняти рівень знань студентів, вивчити методи­ку організації синтетичного й аналітичного обліку господарських засобів, джерел їх утворення, господарських процесів у різних галузях економічної діяльності.

Розвиток зв'язків однієї галузі виробництва з іншими неминуче призводить до цілого ряду вза­ємозв'язків підприємств промисловості з сільськогосподарськими підприємствами, будівельними, транспортними, торговельними організаціями. Для контролю за повнотою і правильністю цих взаємовідносин, проведення взаємозвірок необхідно знати галузеві особливості побудови обліку в даній галузі, основні нормативні акти, що регулюють порядок обліку щодо відповідного процесу.

В умовах ринкової економіки в Україні створюються під­приємства з різними формами власності, вводяться нові об'єкти обліку, розвиваються зв'язки однієї галузі виробництва з іншими, промислові підприємства вступають у взаємовідносини з сіль­ськогосподарськими підприємствами, будівельними організація­ми, транспортними та торговельними підприємствами.

Курс предмета розрахований на 81один, з яких 38 ауди-торними. Вони, у свою чергу, поділяються на 26одини лекцій­них та 12 практичних занять. Крім того, програмою передбачено 43 години для самостійної підготовки студентів, яка, в основ­ному, полягає у вивченні та опрацюванні законодавчих, норма­тивних та інструктивних матеріалів.

Тематика і зміст теоретичних та практичних знань розкри­вають особливості ведення бухгалтерського обліку в різних галу­зях економічної діяльності.

Під час вивчення курсу студенти повинні одержати необхідні теоретичні знання і придбати практичні вміння та навички, а та кож ознайомитись із нормативними актами, які регламентують вивчення тієї чи іншої теми.

Особливу увагу необхідно звернути на вміння застосовувати набуті теоретичні та практичні знання у практичній роботі та вирішенні виробничих ситуацій в умовах ринкової економіки на підприємствах різних форм власності.

Викладання предмета повинне бути пов'язане з викорис­танням матеріалів конкретного підприємства.

Після вивчення курсу студенти повинні оволодіти особли­востями ведення бухгалтерського обліку в торговельних, буді­вельних організаціях, сільськогосподарських, автотранспортних господарствах, а також опанувати облік витрат, доходів, фінан­сових результатів та особливості складання бухгалтерської звіт­ності в галузях економічної діяльності.

При вивченні предмета виділяється час на індивідуальну роботу, яка пов'язана з роботою у читальному залі для написання рефератів, вивчення нормативної документації, законодавчих актів, що публікуються у періодичній літературі.

Зміни у програмі й розподіл навчальних годин за темами розглядаються на засіданні кафедри.

Поточний контроль за опануванням предмета здійснюється на практичних заняттях та під час виконання рубіжної та комп­лексної контрольних робіт.

З метою інтенсифікації процесу навчання доцільно використовувати рейтингово-модульний принцип, програмоване навчання та програмований контроль знань студентів, ділові ігри, а також комплексні завдання, вирішення яких вимагає поєднання інформаційного і діяльнісного підходів, дозволяє оцінити не лише одержані студентом знання, а й вміння використовувати їх у конкретних умовах виробництва.

Кінцевим результатом визначення знань студентів є складання заліку або іспиту, який може проводитись в усній та письмовій формах.


1. Теоретичні заняття

1.1. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності


 • Організаційні основи торговельної діяльності.

 • Предмет і функції торговельної справи..

 • Ліцензування і патентування торговельної діяльності

 • Правила торговельного обслуговування населення.
1. 2. Облік товарних операцій в торгівлі.

 • Порядок формування первісної собівартостітоварних запасів.

 • Документальне оформлення надходження товарів на оптові бази і склади.

 • Облік операцій, пов'язаних з придбанням товарів.

 • Облік транспортно-заготівельних витрат.

 • Облік реалізації товарів.

 • Організація та облік переоцінки товарних запасів.


1.3. Особливості обліку операцій у комісійній торгівлі .

 • Правила здійснення комісійної торгівлі.

 • Облік операцій у комісійній торгівлі.

 • Оподаткування комісійної торгівлі.


1.4. Будівництво: основні поняття,та завдання обліку.

Бухгалтерський облік основних засобів та запасів будівельних підприємств.


 • Будівництво: основні поняття та завдання обліку.

 • Облік некапітальних робіт.

 • Порядок проведення ремонтно-будівельних робіт.

 • Документування руху запасів будівельного підприємства.


1.5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.

 • Склад і класифікація витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт.

 • Облік і розподіл загальновиробничих (накладних) витрат.
 • Зведений облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт


 • Незавершене будівельне виробництво.


1.6. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів на будівельних підприємствах

 • Облік виконання робіт і розрахунків із замовниками.

 • Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами.


1.7.Склад та характеристика витрат виробництва. Облік витрат івиходу продукції в с/г підприємствах.

 • Склад і групування витрат виробництва, що включаються до с/в продукції (робіт, послуг).

 • Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 • Облік витрат і виходу продукції тваринництва.

 • Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв.


1.8. Обчислення с/в продукції (робіт, послуг) на с/г підприємствах.

 • Калькуляція с/в продукції (робіт, послуг) рослинництва.

 • Калькуляція с/в продукції (робіт, послуг) тваринництва.

 • Калькуляція с/в продукції допоміжних і підсобних господарств.


1.9. Облік готової продукції с/г виробництва та її реалізації.

 • Документальне оформлення надходження продукції рослинництва.

 • Документальне оформлення надходження та витрачання продукції тваринництва.

 • Документальне оформлення надходження продукції підсобних та інших виробництв.

 • Синтетичний та аналітичний облік готової продукції

 • Первинна документація з обліку реалізації продукції.

 • Синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції.


1.10.Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік праці та її оплати.

 • Первинний облік тварин на вирощуванні та відгодівлі.

 • Методи оцінки приплоду та приросту живої маси молодняку тварин на відгодівлі.

 • Синтетичний та аналітичний облік тварин на вирощуванні та відгоді­влі.

 • Первинний облік праці та її оплати.

 • Синтетичний облік розрахунків з оплати праці та контроль за використанням фонду оплати праці.


1.11.Особливості бухгалтеського обліку на автотранспортних підприємствах.

 • Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку.

 • Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств.

 • Облік паливно-мастильних матеріалів.

 • Облік запасних частин.

 • Облік МШП.


1.12.Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів на автотранспортних підприємствах.

 • Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку.

 • Бухгалтерський облік рухомомго складу автотранспортних підприємств.

 • Облік паливно-мастильних матеріалів.

 • Облік запасних частин.

 • Облік МШП.2. Практичні заняття

1.1. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності

(семінарське заняття)


 • Організаційні основи торговельної діяльності.

 • Предмет і функції торговельної справи..

 • Ліцензування і патентування торговельної діяльності

 • Правила торговельного обслуговування населення.
1.2. Облік товарних операцій в торгівлі.

Виконання завдання щодо розподілу транспортно-заготівельних витрат.

Складання бухгалтерських проводок та розв’язування задач щодо надходження товарів на оптові бази і склади, операцій, пов'язаних з придбанням товарів,реалізацією товарів.


1.3. Особливості обліку операцій у комісійній торгівлі .

Розв’язування задач, пов’язаних з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій щодо здійснення торгівлі комісійними товарами(у комітента, у комісіонера).

Правила здійснення комісійної торгівлі.Облік операцій у комісійній торгівлі. Оподаткування комісійної торгівлі.


1.4. Будівництво: основні поняття,та завдання обліку.

Бухгалтерський облік основних засобів та запасів будівельних підприємств.

(семінарське заняття)

 • Будівництво: основні поняття та завдання обліку.

 • Облік некапітальних робіт.

 • Порядок проведення ремонтно-будівельних робіт.

 • Документування руху запасів будівельного підприємства.


1.5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт.

Виконання завдань щодо відображення витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт.

Збирання та розподіл загальновиробничих (накладних) витрат.

Складання бухгалтерських проводок .

1.6. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок визначення фінансових результатів на будівельних підприємствах

Виконання завдань та складання бухгалтерських проводок виконання робіт і розрахунків із замовниками.Відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків із субпідрядними підприємствами.


1.7.Склад та характеристика витрат виробництва. Облік витрат івиходу продукції в с/г підприємствах.

Виконання практичних завдань стосовно обліку виробництва продукції рослинництва, продукції тваринництва, облік витрат і виходу продукції промислових виробництв.


1.8. Обчислення с/в продукції (робіт, послуг) на с/г підприємствах.

Виконання завдання по калькуляції с/в продукції (робіт, послуг) рослинництва, с/в продукції (робіт, послуг) тваринництва, с/в продукції допоміжних і підсобних господарств.


1.9. Облік готової продукції с/г виробництва та її реалізації.

Документальне оформлення надходження продукції рослинництва; документальне оформлення надходження та витрачання продукції тваринництва; документальне оформлення надходження продукції підсобних та інших виробництв; синтетичний та аналітичний облік готової продукції; первинна документація з обліку реалізації продукції; синтетичний та аналітичний облік реалізації продукції.


1.10.Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі. Облік праці та її оплати.

Виконання ситуаційних завдань, пов’язаних з обліком тварин на вирощуванні та відгодівлі, обліком праці та її оплати.

Оцінювання приплоду та визначення приросту живої маси молодняку тварин на відгодівлі.

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці та контроль за використанням фонду оплати праці.


1.11.Особливості бухгалтеського обліку на автотранспортних підприємствах.

(семінарське заняття)

 • Автотранспорт: основні поняття та завдання обліку.

 • Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств.

 • Облік паливно-мастильних матеріалів.

 • Облік запасних частин.

 • Облік МШП.


1.12.Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок формування фінансових результатів на автотранспортних підприємствах.

Калькулювання собівартості автомобільних перевезень. Відображення на рахунках бухгалтерського облікупослуг АТП. Формування та відображення фінансових результатів на автотранспортних підприємствах.


Орієнтовний тематичний планп/п


Найменування розділів і тем

Кількість годин

загальна

Лекц.

Практ.

Сам.

1

2

3

4

5

6

1.Вступ Тема 1. Особливості бухгал­терського обліку в торговель­них організаціях

28

10

5

14

2.

Тема 2. Особливості бухгал­терського обліку в будівель­них організаціях

24

6

2

24

3.

Тема 3. Особливості бухгал­терського обліку в сільсько­господарських підприємствах

36

8

4

24

4.

Тема 4. Особливості бухгал­терського обліку в автотран­спортних підприємствах

20

6

3

8
Разом з курсу:

108

30

14

64СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра­їні: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради
  України від 16.07.99 № 996-ХІУ // Відомості Верховної Ради. -1999.-№40.-С. 365.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів
  України від 31 березня 1999 року № 87.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс":наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

 4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97
  № 283 // Баланс. - 1998. - № 1.

 5. Про податок на додану вартість: Закон України, затверд­жений постановою Верховної Ради України від 03.04.97.
  № 168/97// ВР // Баланс. - 1998. - № 2.

 6. Про оплату праці: Закон України, затверджений поста­новою Верховної Ради України від 24.03.95 № 108/95-ВР //
  Галицькі контракти. - 1998. - № 41.

 7. Про відпустки: Закон України, затверджений постановоюВерховної Ради України від 15.11.96 № 504/96-ВР // Все о
  бухгалтерським учете. - № 38-98.

 8. Положення про документальне забезпечення бухгалтер­ських записів у бухгалтерському обліку: наказ Мінфіну України
  від 24.05.95 № 88 //Баланс. - 1998.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звітпро фінансові результати": наказ Міністерства фінансів України
  від 31 березня 1999 року № 87.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звітпро рух грошових коштів": наказ Міністерства фінансів України
  від 31 березня 1999 року № 87.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звітпро власний капітал": наказ Міністерства фінансів України від 31
  березня 1999 року № 87.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправ­лення помилок і зміни у фінансових звітах": наказ Міністерства
  фінансів України від 28 травня 1999 року № 137.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основ­ні засоби": наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня
  2000 року № 92.

 14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нема­теріальні активи": наказ Міністерства фінансів України від 18
  жовтня 1999 року № 242.

 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси":наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року
  № 246.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебі­торська заборгованість": наказ Міністерства фінансів України від8 жовтня 1999 року № 237.

 16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобо­в'язання": наказ Міністерства фінансів України від 31 січня
  2000 року № 20.

 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід":наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року
  № 290.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витра­ти": наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року
  №318.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єд­нання підприємств": наказ Міністерства фінансів України від
  7 липня 1999 року № 163.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Кон­солідована фінансова звітність": наказ Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176.

 21. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематері­альних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів
  і документів та розрахунків: наказ Мінфіну України від 11.08.94№ 69 // Баланс. - 1998. - № 6.

 22. Порядок обчислення середньої заробітної плати: постано­ва Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 // Все о бух-
  галтерськом учете. - № 38-98.

 23. Порядок заповнення податкової накладної: наказ Держав­ної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165.

 24. Порядок ведення книги обліку придбання товарів (робіт, послуг): наказ Державної податкової адміністрації України від
  30.05.97 №165.

 25. Порядок ведення книги обліку продажу товарів (робіт, послуг): наказ Державної податкової адміністрації України від
  30.05.97 № 165.

 26. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість: наказ Державної податкової адміні­
  страції від 10.04.98 № 179 // Баланс. - 1998. - № 20.

 27. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів, затверджені наказом Мінфіну України від 04.08.97.
  № 168.

 28. Порядок складання декларації про прибуток підприєм­ства, затверджений наказом Державної податкової адміністрації
  від 21.01.98. № 237 // Баланс. - 1998. -№ 12.

 29. Порядок відшкодування податку на додану вартість, зат­верджений наказом Державної податкової адміністрації України
  від 02.07.97. № 209/72 // Баланс. - 1998. - № 23.

 30. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: наказ Міні­
  стерства фінансів України від 16.05.96 № 99, зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 12.06.96 № 293/1318 (із змінами
  і доповненнями).

 31. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в промисловості та ін­ших галузях народного господарства. - Київ: Вища школа, 1992.
 1. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бух­галтерський управлінський облік: Навчальний посібник. - Жито­
  мир: ЖІТІ.-480 с.

 1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. -Житомир: ПП "Рута", 2000. - 607 с.

 1. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: об­лікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахун­
  ків, звітність: Навчальний посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -480 с.

 2. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бух­галтерський управлінський облік: Навчальний посібник для сту­
  дентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". - Житомир: ЖІТІ, 2000.-448 с.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -512 с.

 5. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / За ред. С. Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ Баланс-Клуб, 2000. - 768 с.

 6. Жилинский Л.Ф. Бухгалтерский учет в торговле: Учебник. - Мн.: Зкоперспектив, 1999. - 608 с.
Скачати 190.93 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.10.2013
Розмір190.93 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх