Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного icon

Навчальна програма із економіки (академічний рівень) для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного


Схожі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Навчальна програма для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням молдовською мовою Пояснювальна...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів астрономія...
Програма для загальноосвітніх навальних закладів з румунською та молдовською мовами навчання...
Проведено презентацію підручників з іноземних мов для учнів 11 класів загальноосвітніх...Загрузка...
скачать
Навчальна програма

із економіки (академічний рівень)

для загальноосвітніх навчальних

закладів суспільно-гуманітарного

напряму навчання

10-12 класи Автори:

 1. Радіонова Ірина Федорівна - професор
  Київського національного економічного
  університету імені В. Гетьмана, доктор
  економічних наук;


 2. Радченко Володимир Васильович - професор
  Національного педагогічного університету
  імені М.П. Драгоманова, кандидат
  економічних наук;


 3. Бицюра Юрій Васильович - аспірант кафедри
  економічної теорії Національного
  педагогічного університету імені М.П.
  Драгоманова.
ЕКОНОМІКА

Програма для учнів 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного напряму навчання(правовий, філософський профілі)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма «Економіка» для учнів 11-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного напряму (правовий, філософський профілі) складена у відповідності з Державним стандартом базової і повної середньої освіти України (постанова Кабінету Міністрів України віж 14.01.2004 р., № 24) та Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання (Старша школа у структурі 12-річної; Наказ МОН України, №132 від 23.02.2004 р.).

Метою вивчення навчального предмета « Економіка» є:

 • з’ясування суті фундаментальних засад економічного життя суспільств, економічної поведінки людини, законів та закономірностей функціонування ринкової економіки, сутності економічних процесів в Україні та завдань створення соціально орієнтованої економіки;

 • розвиток в учнів економічного мислення як умови формування відповідних компетентностей, що характеризують сучасний тип особистості.

 • формування у молодого покоління рис компетентностей, які забезпечують його раціональну поведінку у сучасному суспільстві.

Відповідно до мети та змісту програми, основними завданнями навчального предмета «Економіка» є набуття учнями глибоких знань про:

  • базові економічні категорії і закони, які становлять загальну основу економічної діяльності людей (потреби, виробництво, виробничі ресурси, економічний вибір, власність, економічні системи), об'єктивні чинники економічної поведінки споживачів та виробників;

  • економічні категорії і явища, які становлять фундаментальні поняття ринкової економіки: ринок, товарне виробництво, товар, закон вартості; гроші; ринкова ціна; ринок факторів виробництва, доходи суб’єктів економічного процесу; ринкова інфраструктура;

  • економічну сутність підприємництва, організаційні форми підприємств, зміст та фінансування підприємницької діяльності, її економічні результати (підприємницький доход), функції менеджменту та маркетингу;

  • загальні риси та зміст основних макроекономічних явищ: макроекономічну рівновагу та механізм її забезпечення; загальні макроекономічні показники; явища макроекономічної нестабільності, регулюючу роль держави;

  • світову економіку, форми міжнародних економічних відносин (світову торгівлю, міжнародну валютну систему, міжнародне підприємництво тощо), міжнародні валютно-фінансові організації.

Програма предмета «Економіка» охоплює п'ять розділів системного курсу (27 тем), розрахована на 70 год., з них у 11 класі – 35 год (у т.ч. 5 год. резервних), у 12 класі – 35 год (у т.ч. 5 год. резервних).

Перший розділ окреслює коло знань про загальні основи економічного розвитку: визначення предмета та методу економіки, з’ясування фундаментальних засад економічного процесу (економічні потреби, виробництво та виробничі ресурси, відносини власності, основні типи економічних систем). Другий розділ передбачає вивчення загальних основ ринкової економіки: понятть ринку, товарного виробництва, грошей, механізму утворення ринкової ціни, ринку виробничих ресурсів, ринкової інфраструктури, формування доходів. Змістом третього розділу програми є проблеми мікроекономічного рівня ринкової економіки (деякі таємниці підприємницької діяльності – формування підприємницького доходу, фінансування діяльності підприємств тощо). Четвертий розділ включає проблематику макрорівня ринкової економіки: макроекономічна рівновага, загальний продукт національного виробництва, безробіття, інфляція, податково-бюджетна та грошово-кредитна політики. П’ятий розділ присвячений вивченню проблем світового господарства, світової торгівлі, міжнародних валютних відносин, міжнародного підприємництва та ін.

Логіка програми курсу будується на основі органічного поєднання принципів пізнання «від загального – до конкретного» та «від конкретного – до загального». Методологічною основою побудови програми стали принципи науковості, послідовності, доступності, історизму та зв’язку теорії з практикою.

За класами розділи (теми) програми розподіляються в такий спосіб:

11 клас

Розділ 1. Загальні основи економічного розвитку (6 тем)

Розділ 2. Основи ринкової економіки та ринкова інфраструктура (6 тем)

Розділ 3. Підприємство та підприємництво (4 теми)

12 клас

Розділ 4. Національна економіка як ціле (7 тем)

Розділ 5. Світова економіка (4 теми)


В 11 класі учні мають вивчити загальні проблеми економічного розвитку та основи мікроекономіки (перші три розділи). В 12 класі вивчаються останні два розділи, які присвячені з’ясуванню проблем макроекономіки та світової економіки.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів з економіки необхідно керуватись критеріями, затвердженими МОН України. Формами перевірки і контролю знань і умінь учнів можуть бути: усні відповіді з питань теми, розв’язання тестових завдань, вправ, задач, виконання практичних робіт, підготовка рефератів, фіксованих виступів, організація ділових ігор, залучення учнів до науководослідницької роботи, участь в олімпіадах, турнірах, атестація за допомогою технічних засобів навчання тощо.

При роботі з програмою необхідно враховувати загальну логіку викладання матеріалу, взаємозв’язок між проблемами і темами, відповідність змісту окремих тем меті та завданням вивчення курсу, його зв’язок з реальними економічними процесами, ринковими перетвореннями в Україні, практичну спрямованість навчання, формування компетентностей та розвиток особистості учня.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу з “Економіки” необхідно забезпечити оптимельний розподіл навчального матеріалу за формами навчання (уроками засвоєння нових знань, закріплення і контролю знань, комбінованими уроками, формами позакласної та самостійної роботи тощо).

Для підвищення ефективності вивчення економіки, учителеві необхідно застосовувати навчально-методичні матеріали та нові інформаційні технології навчання. Зокрема, рекомендується використовувати «Інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас», який містить значну базу навчальних матеріалів (озвучені анімаційні лекції, слайди, відео, тексти, терміни, закони, статистику тощо) та різнорівневі контрольні завдання (тести, задачі, питання, «мозаїки», «алгоритми»). Крім цього для поглибленого вивчення навчального матеріалу, доцільно використовувати рекомендовану літературу.

11 клас

(35 год, 1 год на тиждень, з них 5 год резервних)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (10 год)

Тема 1.1. Предмет і методи економічної науки (2 год)


Економіка як сфера життєдіяльності людей і об’єкт економічного дослідження. Виробництво, розподіл, обмін, споживання. Обмежені ресурси і безмежні потреби. Економічні відносини, їх суб’єкти.

Предмет економічної науки. Мета економічного дослідження. Економічні закони та необхідність їх пізнання.

Еволюція поглядів на предмет економічної науки.

Функції економічної науки. Значення економічних знань для суспільства та окремої людини. Позитивна та нормативна економіка. Значення економічної науки в умовах сучасної України.

Етапи, методи та засоби економічного дослідження. Роль абстракції. Класифікація. Узагальнення. Індукція та дедукція. Гіпотеза. Моделювання. Розроблення економічної теорії та обґрунтування економічної політики.

Зв’язок економіки з іншими науками про суспільство, природу і людину.

Учень

 • знає, що вивчає економічна теорія; етапи економічного дослідження;

 • розуміє місце економічної теорії у житті суспільства в цілому та окремої людини зокрема;

 • розрізняє суб’єкти та об’єкти економічних відносин; методи економічного дослідження; позитивну та нормативну економіки;

 • визначає власне місце у вивчених економічних процесах;

 • наводить приклади значення економічних знань для суспільства та окремої людини; суб’єктів економічних відносин; застосування методів та засобів економічного дослідження;

 • характеризує, як змінювались уявлення вчених про предмет економіки;

 • пояснює існуючі зв’язки економіки з іншими науками

Тема 1.2. Економічні потреби та економічні інтереси (1 год)

Зміст економічних потреб, їх класифікація. Розвиток потреб. Безмежність потреб.

Споживчі блага як засіб задоволення потреб. Структура споживчих благ. Корисність споживчого блага. Граничне споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Споживчий вибір.

Економічні інтереси, їх роль у задоволенні потреб. Завдання суспільства у поєднанні інтересів.


Учень

 • знає, що одні і ті ж самі потреби можуть задовольнятися різними товарами та послугами; ієрархію потреб за Маслоу; правило максимізації корисності; що вибір споживача обмежений його бюджетом; закон спадної граничної корисності;

 • уміє класифікувати потреби, виходячи з власного досвіду споживання та спілкування у суспільстві; здійснювати раціональну поведінку у споживанні; графічно визначати рівновагу споживача;

 • аналізує зміну структури покупок родини при зміні цін і доходів;

 • розуміє, що всі потреби постійно зростають і є безмежними; взаємозв’язок і суперечності економічних інтересів; що в споживчому виборі людина керується суб’єктивними оцінками споживчих благ;

 • розрізняє загальну та граничну корисності;

 • наводить приклади потреб людини і родини; ситуацій, коли один і той самий товар має різну корисність для споживача;

 • класифікує потреби за різними критеріями;

 • розраховує граничну та загальну корисність на умовних прикладах;

 • характеризує потреби і споживчі блага;

 • пояснює закономірності поведінки споживача, механізми задоволення  потреб

Тема 1.3. Виробництво та його фактори: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності (2 год)


Економічний зміст виробництва. Основні елементи виробництва: праця, предмети праці, засоби праці. Продукт як результат виробництва.

Розвиток виробництва. Технологічні способи виробництва. Технологічний спосіб виробництва в Україні.

Організаційні форми виробництва: поділ праці, обмін діяльністю, управління.

Структура виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Первинне, вторинне і третинне виробництво.

Фактори (ресурси) виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва. Зростання ролі особистого фактора.

Учень

 • має уявлення про господарську діяльність людини;

 • знає, що таке процес виробництва, розподілу, обміну та споживання;

 • уміє визначати ефективність факторів виробництва;

 • розуміє економічний зміст понять «земля», «праця», «капітал», «здатність до підприємництва»; що для виробництва будь-якого товару або послуги необхідні всі види ресурсів; що ресурси обмежені; що підвищення продуктивності праці дозволяє кожній людині мати більшу кількість товарів та послуг;

 • наводить приклади конкретних факторів (ресурсів) виробництва, необхідних для виготовлення певних товарів та послуг; предметів та засобів праці; коли суб’єкти економіки виступають як покупці (споживачі) або як продавці (виробники) на ринку;

 • характеризує технологічні способи виробництва; матеріальне і нематеріальне виробництво;

 • порівнює ресурсний потенціал України з потенціалами інших країн;

 • пояснює необхідність господарської  діяльності і фактори, що її визначають; роль організаційних форм виробництва у підвищенні ефективності виробництва;

 • визначає ресурси, необхідні для виробництва певного товару; ресурси певного виду із запропонованого переліку

Тема 1.4. Виробничі ресурси та проблема економічного вибору (2 год)

Виробничі ресурси, їх види. Обмеженість ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.

Ефективність використання ресурсів. Повна зайнятість і повний обсяг виробництва. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Альтернативна вартість. Крива виробничих можливостей та чинники її зміщення.

Закономірності економічної поведінки виробника. Гранична виручка та граничні витрати. Закон спадної продуктивності факторів (ресурсів) виробництва.

Учень

 • знає, що таке обмеженість виробничих ресурсів; що демонструє крива виробничих можливостей; що усім країнам на будь-якому етапі розвитку притаманна проблема обмеженості ресурсів;

 • уміє розраховувати альтернативну вартість виробництва певного товару та визначати її графічно;

 • розуміє причини та можливі економічні наслідки обмеженості виробничих ресурсів; що необхідність вибору існує внаслідок того, що людські потреби зростають швидше, ніж наявні економічні ресурси;

 • розрізняє відтворювані та невідтворювані ресурси;

 • наводить приклади вибору, які здійснюють споживач, виробник, країна та аналізує його наслідки;

 • визначає альтернативну вартість конкретного вибору;

 • характеризує чинники, що можуть вплинути на зміщення кривої виробничих можливостей;

 • пояснює від чого відмовляється економічний суб’єкт, здійснюючи певний вибір;

 • використовує криву виробничих можливостей для аналізу виробництва товарів в умовах обмеженості ресурсів;

 • обґрунтовує необхідність раціонального використання ресурсного потенціалу України

Тема 1.5. Відносини власності (1 год)


Економічний зміст відносин власності. Об’єкти власності. Домінуючий об’єкт власності. Суб’єкти власності. Зв’язок власності з виробництвом. Право власності.

Форми власності. Еволюція форм власності. Тенденції розвитку відносин власності у розвинутих країнах.

Реформування відносин власності в Україні.

Учень

 • знає економічний зміст відносин власності; форми власності;

 • розуміє зв’язок власності з виробництвом;

 • розрізняє об’єкти та суб’єкти власності;

 • наводить приклади державної, колективної та приватної форм власності;

 • характеризує тенденції розвитку відносин власності у розвинутих країнах;

 • пояснює роль роздержавлення та приватизації економіки у становленні нової системи відносин власності в УкраїніТема 1.6. Економічні системи (2 год)


Сутність економічної системи. Типи та еволюція економічних систем.

Економічні системи ринкової та планової (командної) економіки, принципи їх функціонування та моделі економічного кругообігу.

Змішана економіка розвинутих країн. Перехідні (постсоціалістичні) економіки. Економічна система сучасної України.

Учень

 • має уявлення про місце  людини і домашнього   господарства в економічних   процесах, які відбуваються у країні;

 • знає сутність поняття економічної системи; принципи та модель економічного кругообігу ринкової, планової (командної) економік; особливості змішаної економіки;

 • уміє аналізувати вплив відносин власності на виробництво та розподіл благ в економічній системі;

 • розуміє спільні завдання та проблеми країн, що переходять від планової до ринкової економіки;

 • розрізняє типи економічних систем за такими критеріями, як форми власності та типи координації господарчої діяльності;

 • наводить приклади країн з різними типами економічних систем;

 • порівнює переваги та недоліки кожної з економічних систем;

 • характеризує моделі ринкової економіки ХХ ст.; особливості економічної системи сучасної України;

 • пояснює роль і місце домашнього господарства в економічній системі; модель кругообігу товарів, ресурсів та грошейПРАКТИЧНІ РОБОТИ


1. Установлення здатності речей задовольняти потреби.

2. Визначення структури потреб залежно від рівня доходів.

3. Розрахунок граничної корисності і побудова графіка граничної корисності.

4. Побудова бюджетної лінії і кривої байдужості споживача. Визначення точки рівноваги споживача.

5. Визначення структурних елементів і факторів виробництва.

6. Складання графіка виробничих можливостей економіки.

7. Визначення особливостей, характерних рис, переваг та недоліків різних типів економічних систем.


Розділ 2. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА (13 год)

Тема 2.1. Ринок. Ринкове розв’язання основних проблем економіки (2 год)

Сутність ринку. Суб’єкти ринку. Особливості розв’язання основних проблем економіки “що виробляти”, “як виробляти”, “для кого виробляти” в умовах ринку.

Функції ринку. Роль ринку у виявленні та узгодженні економічних інтересів.

Ринкова конкуренція, її види та методи конкурентної боротьби. Досконала і недосконала конкуренція. Ринок і регулююча роль держави.

Учень

 • знає загальне визначення ринку; види та методи конкурентної боротьби;

 • розуміє механізм ринкового розподілу ресурсів й доходів; роль конкуренції у функціонуванні ринкової економіки;

 • визначає спрямованість виробництва; економічні інтереси суб’єктів ринку;

 • характеризує досконалу конкуренцію, монополістичну конкуренцію, олігополію та монополію;

 • наводить приклади як розв’язуються основні питання економіки в різних економічних системах;

 • пояснює роль держави у регулюванні ринку

Тема 2.2. Товарне виробництво – основа ринкової економіки (2 год)

Форми організації суспільного виробництва: натуральне господарство та товарне виробництво. Сучасне товарне виробництво.

Товар. Вартість товару. Закон вартості. Теорії вартості.

Учень

 • знає, умови виникнення та ознаки товарного виробництва; сутність товару та вимоги закону вартості;

 • уміє визначати властивості товару, величину вартості товару;

 • розуміє, що вартість товару залежить від вкладеної у нього суспільно корисної праці;

 • розрізняє ціну та вартість товару;

 • наводить приклади товарів, які мають різну споживчу вартість;

 • характеризує натуральне та товарне виробництво;

 • пояснює основні положення та відмінності теорій вартості

Тема 2.3. Гроші: їх функції та види (2 год)

Виникнення, сутність та роль грошей у функціонуванні ринку. Функції грошей. Еволюція грошей.

Види грошей. Паперові гроші. Замінники грошей. Банківські рахунки.

Грошова маса. Кількість грошей, необхідна для грошового обігу. Інфляція. Грошові системи. Конвертованість грошей.

Суспільна цінність грошей. Гроші в Україні.

Учень

 • знає зміст, функції грошей та їх види;

 • розуміє, що самі по собі гроші нічого не виробляють, але вони потрібні для придбання виробничих ресурсів; чим зумовлюється суспільна цінність грошей;

 • розрізняє функції грошей та види грошей;

 • наводить приклади замінників грошей;

 • визначає, які функції виконують гроші у конкретній ситуації;

 • пояснює історичний процес еволюції грошей;

 • використовує рівняння обміну для визначення необхідної кількості грошей в обігу;

 • обґрунтовує, що зміни кількості грошей та обсягу виробництва призводять до зміни рівня цін на товари та послуги

Тема 2.4. Економічний механізм ринкового саморегулювання (2 год)

Взаємозв’язок попиту, пропозиції, конкуренції та ціни.

Попит. Функція попиту від ціни та її графічне зображення. Закон попиту. Нецінові чинники попиту. Еластичність попиту.

Пропозиція. Функція пропозиції від ціни та її графічне зображення. Закон пропозиції. Нецінові чинники пропозиції. Еластичність пропозиції.

Взаємодія попиту та пропозиції і утворення ринкової ціни. Ціна ринкової рівноваги. Явища дефіциту та надлишку товарів.

Роль конкуренції в утворенні ринкової ціни та урівноваженні попиту і пропозиції. Конкуренція і монополія. Діяльність держави у захисті конкуренції. Антимонопольне законодавство.

Учень

 • знає економічний зміст попиту, пропозиції, ринкової ціни; причини виникнення дефіциту та надлишку товару (послуги); наслідки існування монопольного ринку;

 • уміє будувати криві попиту та пропозиції на умовних прикладах; графічно та аналітично знаходити рівноважну ціну та рівноважну кількість продукції;

 • розуміє, що ринковий механізм діє через взаємодію попиту та пропозиції на ринку; що механізм конкуренції дозволяє найбільш ефективно розподіляти обмежені ресурси в економіці; що однакова процентна зміна ціни може спричинити різну процентну зміну величини попиту для різних товарів;

 • розрізняє поняття “попит” та “величина попиту”; поняття ”пропозиція” та “обсяг пропозиції”; цінову та нецінову конкуренцію;

 • наводить приклади товарів та послуг різної еластичності; впливу конкуренції на зменшення витрат, підвищення продуктивності та рівня якості; недобросовісної конкуренції та її наслідків у вітчизняній економіці;

 • розраховує коефіцієнти цінової еластичності попиту та пропозиції;

 • пояснює явища економічної рівноваги, дефіциту, надлишку товарів; вплив змін у попиті та пропозиції на рівноважну ціну; як ринкова ціна впливає на процеси розподілу обмежених ресурсів та виробництво товарів і послуг; роль держави у захисті конкуренції та недопущенні монополії;

 • визначає як попит та пропозиція можуть змінюватися під впливом нецінових чинників; як цінова еластичність попиту впливає на виручку від реалізації підприємства; обсяг дефіциту та надлишку;

 • обґрунтовує, що конкуренція між виробниками вигідна споживачам, а конкуренція між споживачами вигідна виробникам

Тема 2.5. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці (3 год)

Поняття та структура ринку виробничих ресурсів. Спільні риси ринків ресурсів.

Ринок землі. Особливості попиту на землю та пропозиції землі. Ціна землі. Рента. Комерційна рента. Економічна рента. Механізм формування ренти.

Ринок праці. Особливості попиту та пропозиції на ринку праці. Заробітна плата та її форми. Чинники диференціації заробітної плати. Роль держави та профспілок у формуванні заробітної плати. Мінімальна заробітна плата. Вплив інфляції на заробітну плату. Ринок праці та заробітна плата в Україні.

Ринок капіталів. Особливості попиту та пропозиції на ринку капіталів. Позичковий процент. Ставка позичкового процента. Диференціація ставок позичкового процента. Ринок капіталів в Україні.

Ринок цінних паперів. Акція. Облігація. Попит та пропозиція на ринку цінних паперів. Курс акції. Ринок цінних паперів в Україні.

Ринок інформації.

Розподіл та перерозподіл доходів. Крива Лоренца. Проблема бідності.

Учень

 • знає поняття ринку ресурсів; хто є покупцями та продавцями на окремих ринках; що таке заробітна плата, рента, процент, підприємницький доход; форми заробітної плати; чинники диференціації заробітної плати та позичкового процента;

 • уміє будувати криві попиту та пропозиції ринків виробничих ресурсів, визначати графічно та пояснювати формування рівноваги; орієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутній сфері працевлаштування;

 • розуміє, що доходи залежать від ринкової ціни наданих ресурсів; що попит на фактори виробництва має похідний характер від попиту на товари та послуги; механізм формування ренти; роль держави та профспілок у формуванні заробітної плати;

 • розрізняє окремі види ринків; номінальні та реальні доходи; мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум;

 • розраховує на прикладах реальну та номінальну заробітну плату; ціну землі; курс акції;

 • наводить приклади економічних ресурсів або готової продукції, які купуються та продаються на відповідних ринках;

 • визначає спільні риси ринків ресурсів; структуру витрат виробництва і його прибутковість;

 • характеризує ринок капіталів та цінних паперів в Україні;

 • пояснює на конкретних прикладах, як величина процента впливає на економічні рішення суб’єктів ринку щодо заощаджень та надання кредитів; нерівномірність розподілу доходів за допомогою кривої Лоренца;

 • використовує знання про способи отримання доходів у ринковій економіці для обрання власного способу одержання майбутніх доходів

Тема 2.6. Ринкова інфраструктура (2 год)


Поняття ринкової інфраструктури, її значення та елементи.

Товарні та фондові біржі, їхні функції. Механізм функціонування та операції бірж.

Банки. Банківська система. Функції банків. Операції банків.

Інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії, інші фінансово-кредитні посередники.

Служби зайнятості.

Організаційно-дослідна інфраструктура: інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації тощо.

Ринкова інфраструктура в Україні.

Учень

 • знає що таке біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники, служби зайнятості та функції які вони виконують; складові та сутність організаційно-дослідної інфраструктури;

 • уміє скористатись послугами ринкових установ: банків, бірж, страхових компаній, служб зайнятості тощо;

 • розуміє, що при укладанні угод на біржі та придбанні акцій при посередництві інвестиційних фондів знижується ризик;

 • розрізняє комерційний, споживчий, державний, іпотечний та інші види кредиту;

 • наводить приклади основних джерел кредиту; елементів ринкової інфраструктури регіону (міста);

 • характеризує операції, які здійснюють банки; ринкову інфраструктуру в УкраїніПРАКТИЧНІ РОБОТИ


1. Визначення ринкових механізмів розв’язання основних проблем економіки.

2. Складання графіку попиту і визначення впливу нецінових чинників попиту.

3. Складання графіку пропозиції і визначення впливу нецінових чинників пропозиції.

4. Складання графіку ринкової рівноваги.

5. Вплив нецінових чинників попиту і пропозиції на зміну рівноваги на ринку певного товару.

6. Визначення еластичності попиту за ціною.


Розділ 3. ПІДПРИЄМСТВО ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО (7 год)

Тема 3.1. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Підприємництво (1 год)

Сутність підприємства, його функції. Організаційні форми підприємств. Зв’язок окремого підприємства з національною економікою в цілому.

Підприємництво. Роль підприємця. Види підприємницької діяльності. Підприємництво в Україні.

Учень

 • знає, що таке підприємство; сутність та види підприємницької діяльності;

 • уміє свідомо зробити вибір на користь підприємницької діяльності, якщо її зміст викликає зацікавленість;

 • розуміє причини та можливі наслідки суперечності між приватними та суспільними інтересами; що підприємництво характеризується ризиком, пов’язаним із виробництвом і реалізацією товарів та послуг; як відносини власності визначають організаційні форми підприємств;

 • розрізняє види підприємств залежно від їх функцій;

 • наводить приклади різних організаційних форм підприємств у своєму регіоні;

 • порівнює переваги й недоліки (обмеження) різних організаційних форм підприємств, малих і великих підприємств;

 • характеризує стан розвитку підприємництва в Україні;

 • пояснює чому в Україні створений альтернативний державному сектор економіки;

 • визначає сфери діяльності, в яких мале підприємництво є найбільш доцільним

Тема 3.2. Підприємницький доход (2 год)

Валовий доход (загальний виторг) підприємства. Витрати виробництва. Постійні, змінні, середні та загальні витрати. Граничні витрати та гранична виручка. Явні (зовнішні) та неявні (альтернативні) витрати.

Бухгалтерський та економічний прибуток. Нормальний прибуток. Підприємницький доход, його структура та розподіл. Чинники підприємницького доходу. Правило максимізації прибутку.

Розподіл та використання підприємницького доходу в Україні.

Учень

 • знає, що таке підприємницький доход;

 • уміє у разі необхідності включитись у підприємницьку діяльність певного виду, зіставивши вигоди й ризик; на прикладах умовного підприємства знаходити головні шляхи зниження витрат;

 • розуміє, що очікувана величина отриманого прибутку є найважливішим стимулом для підприємницької діяльності; що для визначення ефективності підприємницької діяльності необхідно проаналізувати середні та граничні витрати; як можна досягти максимального прибутку, змінюючи обсяги виробництва;

 • розрізняє валовий доход і прибуток; бухгалтерський та економічний прибуток; явні та неявні витрати;

 • наводить приклади, як величина прибутку впливає на економічну поведінку підприємців;

 • поділяє витрати умовного підприємства на постійні та змінні;

 • розраховує на умовних прикладах граничні витрати та граничний доход; валовий доход та прибуток;

 • визначає оптимальний обсяг виробництва, який приносить максимальний прибуток

Тема 3.3. Фінансування діяльності підприємництва (2 год)

Фінансові відносини підприємства. Фінансові ресурси підприємства та їх джерела. Баланс підприємства, структура активів та пасивів.

Звіт про фінансові результати підприємства. Валовий та чистий доход від реалізації продукції, робіт та послуг. Собівартість реалізації продукції, робіт та послуг. Валовий та чистий прибуток. Прибутковість капіталовкладень (інвестицій) підприємства та рентабельність його основної діяльності.

Учень

 • знає фінансові ресурси підприємства та їх джерела; основні показники діяльності підприємства;

 • уміє складати баланс підприємства, звіт про фінансові результати діяльності підприємства;

 • розрізняє активи і пасиви;

 • наводить приклади прибуткових та збиткових підприємств;

 • розраховує валовий та чистий доход; прибуток та рентабельність;

 • оцінює стан підприємства за показниками його діяльності, що відображені у фінансових документах;

 • пояснює умови отримання прибутку

Тема 3.4. Менеджмент та маркетинг у підприємницькій діяльності (2 год)

Зміст управління (менеджменту) та його елементи. Функції аналізу, планування, організації, мотивації та контролю.

Історія управлінської науки. Вимоги до сучасного менеджера.

Маркетингова діяльність та її складові. Мета та структура маркетингових досліджень. Значення сегментації ринку.

Учень

 • знає, що таке «менеджмент» та «маркетинг»; зміст і особливості управління підприємством в умовах ринкової економіки; вимоги до сучасного менеджера;

 • уміє складати бізнес-план та звіт за результатами маркетингового дослідження;

 • розуміє, що успіх підприємства залежить від ефективного менеджменту та маркетингу; значення правильного прийняття рішень;

 • пояснює функції менеджменту;

 • розраховує коефіцієнт конкурентної здатності товару;

 • визначає та аналізує задачі менеджменту та маркетингу, від розв’язання яких залежить ефективність функціонування підприємства в конкретних умовах;

 • наводить приклади методів стимулювання підвищення продуктивності праці;

 • характеризує історію виникнення та розвитку менеджменту та маркетингу

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ


1. Визначення переваг та недоліків різних видів підприємств.

2. Встановлення прибутку підприємця за валовим доходом та витратами.

3. Розрахунок витрат виробництва за вихідними даними. Визначення обсягу виробництва, який максимізує прибуток підприємства в умовах досконалої конкуренції.

4. Зображення на схемі лінійної та функціональної структури управління підприємством.

5. Сегментація ринку споживачів певного товару.

6. Складання бізнес-плану підприємства та його презентація.

Резерв часу (5 год)12 клас

(35 год, 1 год на тиждень, з них 5 год резервних)


Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ (20 год)

Тема 4.1. Деякі прояви макроекономічної цілісності (3 год)

Поняття економіки як цілого. Суб’єкти макроекономічних відносин.

Відповідність сукупних доходів і сукупних витрат, сукупного попиту і сукупної пропозиції як прояв макроекономічної цілісності.

Макроекономічні коливання та циклічність розвитку економіки. Види циклів. Антициклічна політика держави.

Учень

 • знає ознаки, які характеризують економіку як ціле; структуру сукупних доходів і сукупних витрат; причини і сутність виникнення економічних циклів;

 • уміє визначати рівноважний рівень цін та обсяг виробництва під впливом чинників сукупного попиту і сукупної пропозиції;

 • розуміє наслідки порушення макрорівноваги та необхідність антициклічної політики держави;

 • пояснює загальну схему макроекономічного кругообігу; рівноважну модель сукупного попиту і сукупної пропозиції;

 • характеризує стан економіки на різних фазах економічного циклу

Тема 4.2. Погляди на механізм забезпечення макроекономічної рівноваги (2 год)

Досягнення макроекономічної рівноваги як фундаментальна проблема економіки.

Класичні та кейнсіанські погляди на механізм формування макроекономічної рівноваги. Історична зумовленість та значення кейнсіанства. Класичний підхід у сучасній Україні.

Неокласичні погляди на проблеми досягнення макроекономічної рівноваги.

Учень

 • знає основні положення класиків, кейнсіанців та неокласиків про механізм формування макроекономічної рівноваги; що основними економічними функціями сучасної держави є формування правових засад функціонування економіки, захист конкуренції, перерозподіл доходів і ресурсів, стабілізація економіки;

 • розуміє механізм державного регулювання забезпечення макрорівноваги; що взаємодія людей через ринковий механізм породжує побічні наслідки (зовнішні ефекти);

 • розрізняє адміністративні та ринкові методи державного регулювання економіки;

 • наводить приклади неспроможності заробітної плати та процента відновлювати макрорівновагу; неспроможності ринку у розв’язанні важливих проблем суспільного життя; суспільних благ, якими держава повинна забезпечити своїх громадян;

 • характеризує дію позитивних та негативних зовнішніх ефектів;

 • пояснює історичну зумовленість та значення кейнсіанства

Тема 4.3. Валовий внутрішній продукт та інші макроекономічні показники (3 год)

Сутність макроекономічних показників. Валовий внутрішній продукт (ВВП) – найголовніший макроекономічний показник. Валовий національний продукт (ВНП). Методика розрахунку ВВП та ВНП.

Структура ВВП за доходами та витратами. Використання ВВП для визначення динаміки національного виробництва та міжнародних порівнянь.

Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП.

Інші макроекономічні показники, їх значення та методика їх розрахунку: чистий внутрішній продукт, національний доход, сукупний особистий доход.

ВВП в Україні та шляхи його зростання.

Учень

 • має уявлення про структуру національного виробництва;

 • знає як оцінюють кінцеві результати діяльності економіки в цілому протягом року; що потенційний ВВП країни визначається кількістю та якістю її наявних виробничих ресурсів; інші макроекономічні показники та як вони пов’язані з ВВП;

 • уміє на основі статистичних даних ВВП визначати зміни рівня економічної активності;

 • розуміє, що реальний ВВП на одну особу дозволяє порівняти добробут у різних країнах та за різні проміжки часу;

 • розрізняє ВВП та ВНП, номінальний та реальний ВВП;

 • наводить приклади причин відхилення фактичного ВВП від його потенційного рівня;

 • обчислює за статистичними даними чи на умовних прикладах ВВП за доходами та витратами;

 • визначає реальний і номінальний ВВП;

 • пояснює які недоліки мають сучасні вимірники результатів національного виробництва;

 • характеризує шляхи зростання ВВП в Україні

Тема 4.4. Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги (3 год)

Зайнятість у ринковій економіці. Працездатні, зайняті, безробітні. Природа безробіття. Чинники, що зумовлюють невідповідність між пропозицією робочої сили та попитом на неї. Показники безробіття.

Види безробіття: циклічне, структурне, фрикційне. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Заходи держави по обмеженню безробіття.

Безробіття в Україні.

Учень

 • знає, що таке безробіття та які засоби боротьби з ним; причини виникнення безробіття за класиками, кейнсіанцями, структуралістами та марксистами;

 • розуміє залежність рівня ВВП від рівня безробіття;

 • розрізняє фрикційне, структурне та циклічне безробіття;

 • наводить приклади проявів фрикційного, структурного та циклічного безробіття;

 • порівнює природний та фактичний рівні безробіття; рівні безробіття в різних країнах;

 • розраховує рівень зайнятості та безробіття; тривалість безробіття;

 • аналізує соціально-економічні наслідки безробіття;

 • пояснює чому збільшення фактичного рівня безробіття понад природний зменшує ВВП країни; чому для України характерна проблема безробіття

Тема 4.5. Інфляція як макроекономічне явище (3 год)

Суть і причини інфляції. Показники інфляції. Види інфляції: попиту, витрат та грошей.

Соціально-економічні наслідки інфляції. Крива Філіпса. Антиінфляційні заходи.

Інфляція в Україні у 90-х роках ХХ століття та на сучасному етапі. Чинники інфляції. Антиінфляційні заходи держави.

Учень

 • знає, що таке інфляція та її наслідки; антиінфляційні заходи держави;

 • уміє використовувати рівняння Фішера при аналізі інфляції грошей; дати оцінку антиінфляційним заходам уряду України;

 • розуміє, що інфляція впливає на рівень реальних доходів; яка існує залежність між інфляцією та безробіттям;

 • розрізняє інфляцію попиту, витрат та грошей; помірну, галопуючу і гіперінфляцію;

 • розраховує рівень та темп інфляції;

 • пояснює чому інфляція зменшує купівельну спроможність грошей, хто виграє, а хто програє від інфляції

Тема 4.6. Податково-бюджетна політика. Проблема дефіциту державного бюджету та державного боргу (3 год)

Зміст та мета податково-бюджетної (фінансової) політики держави. Стимулююча та стримуюча фінансова політика.

Складові податкової системи. Сутність податків та їх роль у формуванні бюджету. Принципи і механізми оподаткування. Види податків: прямі і непрямі, загальнодержавні та місцеві. Податкові пільги. Особливості оподаткування в Україні.

Державний бюджет. Доходи та видатки державного бюджету. Крива Лаффера. Структура державного бюджету України.

Дефіцит бюджету та способи його фінансування. Державний борг країни.

Учень

 • знає зміст та мету податково-бюджетної політики; сутність податків та їх роль у формуванні бюджету; які засоби використовує держава для здійснення стимулюючої та стримуючої фінансових політик; основні види податків в Україні; сутність державного бюджету та його структуру;

 • уміє орієнтуватися у податковому законодавстві України;

 • розуміє чому виникає бюджетний дефіцит або надлишок; що спричиняє виникнення державного боргу;

 • розрізняє прямі та непрямі податки; загальнодержавні та місцеві податки;

 • наводить приклади використання податкових пільг;

 • розраховує величину податку при умовних ставках прогресивного та пропорційного оподаткування;

 • характеризує залежність між рівнем оподаткування та надходженнями до державного бюджету; структуру державного бюджету України; особливості оподаткування в Україні;

 • пояснює взаємозв’язок дефіциту держбюджету та державного боргу

Тема 4.7. Грошово-кредитна політика держави (3 год)

Зміст та мета грошово-кредитної політики держави. Ринок грошей. Чинники попиту та пропозиції грошей.

Роль банків у регулюванні грошового ринку. Банківська система країни. Центральний банк країни.

Засоби грошово-кредитної політики. Кейнсіанський підхід до грошово-кредитного регулювання. Політика “дешевих” та “дорогих” грошей.

Монетаристський підхід до регулювання грошового ринку.

Світовий досвід використання кейнсіанської та монетаристської грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Україні.

Учень

 • знає зміст, засоби та мету грошово-кредитної політики; що грошово-кредитна політика здійснюється Центральним банком країни через комплекс взаємопов’язаних заходів по зміні грошової пропозиції; принципи побудови банківської системи країни;

 • розуміє зв’язок між масою грошей в обігу та рівнем ділової активності; логіку застосування політики “дешевих” та “дорогих” грошей;

 • характеризує стимулюючу та стримуючу грошово-кредитну політику держави; світовий досвід використання кейнсіанської та монетаристської грошово-кредитної політики, у т.ч. в Україні;

 • пояснює інструменти грошово-кредитної політики на різних фазах економічного циклу; як зміна грошової пропозиції впливає на процентні ставки;

 • аналізує структуру банківської системи України та визначає її особливості; результати комплексної дії засобів грошово-кредитної політики

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

1. Вплив нецінових чинників на сукупний попит і сукупну пропозицію. Побудова графіків сукупного попиту і сукупної пропозиції.

2. Установлення величини валового внутрішнього продукту за вихідними даними.

3. Обчислення складу робочої сили та рівня безробіття.

4. Обчислення індексу споживчих цін та темпу інфляції.

5. Порівняння оподаткування доходів фізичних осіб за пропорційною та прогресивною системами.

6. Установлення доходної та витратної частин бюджету України за певний рік.

7. Заповнення податкової декларації.


Розділ 5. СВІТОВА ЕКОНОМІКА (10 год)

Тема 5.1. Світова торгівля. Торговельний баланс країни. Державне регулювання міжнародної торгівлі (3 год)

Світове господарство і місце в ньому окремих країн.

Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства. Глобалізація: сутність, причини виникнення, суперечливі наслідки.

Економічні причини виникнення світової торгівлі. Теорія відносних переваг. Формування світових цін. Сучасні тенденції розвитку світової торгівлі.

Торговельний баланс країни, його значення та структура. Сальдо торговельного балансу. Причини виникнення дефіциту торговельного балансу та протидіючі заходи держави.

Тариф (мито), імпортні квоти, ліцензії, добровільні експортні обмеження.

Економічна сутність протекціонізму та лібералізму у зовнішньоторговельній політиці держави.

Міжнародні організації з регулювання торгових відносин між країнами. Світова організація торгівлі (СОТ). Україна і СОТ.

Учень

 • має уявлення про глобальні проблеми сучасності, розв'язання яких є  необхідною умовою виживання і розвитку людства;

 • знає сутність міжнародного поділу праці та світового господарства; економічну сутність зовнішньоторговельної політики; основні види глобальних проблем та шляхи їх розв’язання;

 • розуміє як формується ціна на світовому ринку; сутність принципів абсолютних та порівняльних переваг; що глобалізація створює не тільки нові можливості економічного розвитку, а й загрозу для нього;

 • розрізняє експорт та імпорт;

 • наводить приклади процесів глобалізації   та   інтеграції світової економіки; економічного співробітництва України з іншими країнами у розв’язанні глобальних проблем сучасності;

 • розраховує альтернативні витрати виробництва двох товарів у країні та визначає напрямок її спеціалізації; сальдо торговельного балансу;

 • характеризує позитивні та негативні наслідки глобалізації; сучасні тенденції розвитку світової торгівлі;

 • пояснює, що таке торговельний баланс країни; роль міжнародної    торгівлі  для розвитку світового господарства та України; наслідки дії засобів регулювання зовнішньої торгівлі

Тема 5.2. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші (2 год)

Зміст міжнародних валютних відносин. Чинники попиту та пропозиції на іноземну валюту.

Взаємозв'язаний рух товарів, послуг, капіталів і грошей у відносинах між країнами.

Платіжний баланс країни.

Міжнародна валютна система. Міжнародна ліквідність, валютний курс, валютні ринки та міжнародні валютно-фінансові організації.

Еволюція міжнародної валютної системи. Система золотого стандарту. Система золотовалютного (золотодоларового) стандарту. Ямайська валютна система (плаваючих валютних курсів). Види світових грошей.

Чинники впливу на валютний курс.

Формування валютних курсів в Україні.

Учень

 • знає, що таке валютний курс; елементи міжнародної валютної системи; які платежі формують дебет та кредит платіжного балансу; чинники попиту та пропозиції на іноземну валюту;

 • уміє пояснити вигідність чи невигідність певних комерційних операцій, виходячи з валютного курсу;

 • розуміє зміст міжнародних валютних відносин; причини зміни однієї форми міжнародної валютної системи на іншу;

 • розрізняє систему золотого, золотовалютного стандарту та систему плаваючих валютних курсів;

 • наводить приклади основних валют;

 • визначає курс валют під впливом чинників попиту і пропозиції;

 • характеризує переваги та недоліки валютних систем; особливості формування валютних курсів в Україні

Тема 5.3. Міжнародні валютно-фінансові організації (2 год)

Необхідність існування та зміст діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Світовий банк. Європейські міжнародні фінансово-кредитні організації. Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.


Учень

 • знає структуру Світового банку;

 • розуміє необхідність існування та зміст діяльності міжнародних валютно-фінансових організацій;

 • порівнює функції Світового банку та МВФ;

 • характеризує діяльність Європейських міжнародних фінансово-кредитних організацій; співпрацю України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями;

 • пояснює механізм формування статутних фондів міжнародних валютно-фінансових організацій

Тема 5.4. Форми міжнародного підприємництва та науково-технічного співробітництва (3 год)

Суть, передумови та причини міжнародного підприємництва та його риси.

Форми міжнародного підприємництва. Спільні підприємства: зміст та правові основи діяльності. Вільні економічні зони: види та особливості формування.

Науково-технічне співробітництво.

Інтеграція України у світову економіку.

Учень

 • знає суть, передумови та причини міжнародного підприємництва, його риси;

 • розуміє необхідність створення спільних підприємств, вільних економічних зон та здійснення науково-технічного співробітництва;

 • розрізняє форми міжнародного підприємництва; види вільних економічних зон;

 • наводить приклади спільних підприємств та вільних економічних зон;

 • характеризує особливості створення та функціонування спільних підприємств та вільних економічних зон;

 • обґрунтовує необхідність включення України у світові інтеграційні процеси

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ


1. Визначення спеціалізації країн у виробництві товарів за принципом порівняльних переваг.

2. Аналіз торговельного балансу України за статистичними даними.

3. Аналіз платіжного балансу України за статистичними даними.

4. Визначення змін валютного курсу.

5. Визначення перспектив входження України до ЄС.

Резерв часу (5 год)РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,
  2006. - 708 с.

 2. Александров В.Т., Бицюра Ю.В.. Радіонова І.Ф., Недбаєва С.М. Педагогічний програмний
  засіб «Інтегрований електронний комплекс «Економіка, 10 клас». - К. Науково-видавниче
  підприємство «АВТ», 2004

 3. Бєскова Н.В. Проценко В.М. Навчально-методичне забезпечення курсу «Основи економіки» // Географія та основи економіки в школі. – 2005. - № 6. – 2-5 с.

 4. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підруч. для учнів 10-1 1
  кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв та гімназій / З.С.Варналій, В.О.Сизоненко. - К.: Знання
  України, 2003.-404 с.

 5. Горленко Г О. Методичний посібник для вчителя до Збірника задач з економіки. Вид. 2-е- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. - 116 с.

5 Горленко Г.О., Пархоменко ЇМ. Практикум з економіки. 10-11 клас: Посібник для вчителя.- Кам'янець-Подільський: „Абетка-НОВА", 2001. - 76 с.

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів
  України від 14 січня 2004 р. № 24. - Освіта України. - 2004. - № 5, 20 січня.

 2. Національна доктрина розвитку освіти. Затверджено Указом Президента України від 17
  квітня 2002 року, №347-2002 // Освіта України. - №33, 23 квітня, 2002.

 3. Економіка, 10 - 11 кл.: Програми для профіл. навчання в загально освіт, навч. зак , 10-11
  класи. - К Пед. преса, 2005. - 80 с.

 4. Економіка. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
  Програми спецкурсів і факультативів. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. - 174с.

 5. Економіка: Навч. посібник для 10-11 класів / З.Г .Ватаманюк, С.М.Панчишин,
  І.М.Грабинський та ін.; За ред. З.Г.Ватаманюка, С М Панчишина. - К.: Либідь, 1999. - 384с.

 6. Економічна енциклопедія: У трьох томах. / Редкол.: ...С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. - К :
  Видавничий центр „Академія", 2000.

 7. Загальна економіка. Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних
  закладів / І.Ф. Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. За ред, І.Ф.Радіонової. - 4-те вид,
  доп. і перероб. - Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005- 368 с

 8. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко
  І.Є., Крупська Л.П., Латер ЮС, Чорна ТІ., Ящишина І.В. За ред. Тимченко І.Є. - Вид. 2.
  перероб. і доп. - Кам'янець-Подільський: "Абетка-НОВА", 2003. - 136 с.

 9. Книга для вчителя економіки: Довідково-методичне видання / Упоряд. Н.В.Бескова.
  В.М.Проценко. - Харків: ТОРС1НГ ПЛЮС, 2005. - 256 с.

 10. Концепція розвитку економічної освіти в Україні. - Освіта України - 2004. - № 6, 23 січня.

 11. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти //
  Освіта. - 2000. - № 50-51. - С.9-24.

 12. Латер ЮС, Ящишина І.В. Збірник самостійних робіт з економіки для 10-1 1 класів середнЬ
  загальноосвітніх закладів. - Кам’янець-Подільськпй: „Абетка-НОВА", 2002. - 252 с.

 13. Латер ЮС, Ящишина І В. Методичний посібник до „Робочого зошита із загально
  економіки", - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004,

 14. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец, закл Освіти
  С Будаговська, О Кілієвіч, І.Луніна та ін.; За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництві
  Соломії Павличко «Основи», 2001. - 517 с.

 15. Моя економіка: Підручник для уч. 8-9 кл. загальноосвіт. навч. заклад, з поглибл. вивч
  економіки та для уч. 10-х кл. загальноосвіт і гуманіт. профілів / Л.М.Кириленко
  Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко К.: А.П.Н., 2001.-320 с,

 16. Панчишин С. Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне. - К.: Либідь, 2002
  615 с.
 Дану програму рекомендується використовувати і у загально-освітніх навчальних закладах суспільно-гуманітарного напряму історичного профілю. Але для цього необхідно в даному профілі збільшити кількість годин (нині типовим навчальним планом виділено 1 год. на тиждень лише в 11 класі). Це можна зробити за рахунок годин варіативної частини навчального плану.Скачати 390.65 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.10.2013
Розмір390.65 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх