Вiнницький державний аграрний університет icon

Вiнницький державний аграрний університет


Схожі
Сумський державний університет...
Вінницький державний аграрний університет...
Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “Тернопільський державний...
Стан міжнародної наукової співпраці внз регіону та реалізація рішень монмолодьспорту з цього...
Черкаський державний технологічний університет на правах рукопису бєлов богдан олександрович...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет...
Міністерство освіти І науки україни херсонський державний технічний університет...
Методичні вказівки та завдання...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти І науки...
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка...
Освіти І науки, молоді та спорту України...
Конспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад...Загрузка...
скачать
УКРАЇНА


МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ВIННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет менеджменту


Кафедра інформаційних технологій в менеджменті


«АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»


Методичні вказівки для виконання

практичних робіт для студентів факультету менеджменту спеціальності 8050201 «Менеджмент»

форма навчання: (денна,)


заочна


Вінниця 2009


УДК: 636.211

Автори:

Киш Л.М., Потапова Н.А. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни “Аналіз та проектування макроекономічних систем” для студентів факультету менеджменту спеціальності 8050201 «Менеджмент» форма навчання: (денна, заочна) – Вінниця: ВЦ ВДАУ, 2009. –76с.


Рецензенти: Воронецька І.С., доц. к.е.н. кафедра аграрної економіки

(Вінницький державний аграрний університет);

Заюкова М.С., доц. к.е.н., зав. кафедри обліку, фінансів та кредиту ВСЕІ


Коротка анотація

Методичні вказівки містять вимоги до виконання практичних робіт та контрольні, тестові завдання, з дисципліни “Аналіз та проектування макроекономічних систем”.


Рекомендовано навчально-методичною комісією

Вінницького державного аграрного університету

(протокол № від лютого 2009 року)


___________________________________________

Зав. видавничим центром ВДАУ Романов О.М.

Пвдписано до друку Формат

Ум. друк. арк. 3 Обл.-вид. арк.

Наклад 100 пр. зам. №

Видавничий центр ВДАУ

вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008.

тел. 330.


ЗМІСТ

Структурно-модульна схема дисципліни 4

Вступ 5

Модуль 1

Практична робота 1 "Товарний ринок: аналіз макроекономічних пропорцій" 10

Практична робота 2"Макроекономічний аналіз інвестиційної дяльності"19

Практична робота 3 "Макроекономічний аналіз фінансового ринку" 30

Практична робота 4 "Аналіз інфляції" 40


Модуль 2

Практична робота 5 "Дослідження економічних систем на основі дерева-рішень" 44

Практична робота 6 "Кластерний аналіз в економічних процесах" 53

Практична робота 7 "Економічне моделювання систем споживання продукції" 62

Практична робота 8 "Оцінка функціонувння систем фінансового забезпечення" 67

Рекомендована література 75


Структурно-модульна схема з дисципліни

Аналіз і проектування макроекономічних систем”

Модуль

К-сть годин*

Форма

контролю

К-сть

заходів

Оцінка за захід, балів

Сума балів

ЛЗ

ЛПЗ

СРС

max

min

max

min

1

8

14
Відвідування лекцій

4

1,75

1,25

7

5

Захист лабораторних робіт

4

7

4

28

16

Контрольна робота

1

5

3

5

3

Реферат СРС

1

5

3

5

3

Колоквіум

1

5

3

5

3

Всього


50

30

2

8

14
Відвідування лекцій

4

1,75

1,25

7

5

Захист лабораторних робіт

4

7

4

28

16

Контрольна робота

1

5

3

5

3

Реферат СРС

1

5

3

5

3

Колоквіум

1

5

3

5

3

Всього


50

30

3
Всього
4
Всього

Разом
100

60

Шкала оцінки знань студентів

За шкалою

ECTS

За національною шкалою

Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу (абсолютна к-сть балів за дисципліну)

A

5 – відмінно

90-100

BC

4 – добре

80-89

DE

3 – задовільно

60-79

FX**

2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)

41-64

F**

2 – незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)

< 40

Примітки:

*ЛЗ – лекційні заняття; ЛПЗ – лабораторні, практичні, семінарські заняття; СРС – самостійна робота студента.

**FX означає “незадовільно” – необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання; F означає “незадовільно” – необхідна значна подальша робота.


ВСТУП


Формування ринкової економіки зумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції макроекономічних систем. Життєво необхідним стає обґрунтування економічних посилок досягнення оптимальних розмірів та співвідношень показників їх розвитку, що забезпечує конкурентно-спроможність даних систем і визначає перспективи їх розвитку.

Базуючись на об’єктивній інформації і проведенні співставлюваного динамічного аналізу, необхідно розробляти конкретні напрямки розв’язання ситуацій, що перешкоджають успішному розвитку макроекономічних систем.

Невміння аналізувати господарську ситуацію та визначати «вузькі місця» в економічній діяльності приводить до зниження ефективності роботи і прийняття неправильних управлінських рішень. В умовах ринкової економіки це не просто погіршує економічний стан, а призводить врешті-решт до збитків і фінансового краху. Тому оволодіння основами аналізу макроекономічних систем є особливо важливим для керівників підприємств, фінансових менеджерів та управлінців будь-якого рівня.

Мета вивчення дисципліни:

- засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання результатів аналізу макроекономічних систем;

- навчити студентів використовувати набуті знання з інших предметів для розв’язання різних проблем макроекономічного аналізу;

- проектування поведінки макроекономічних сисем;

- орієнтація студентів на ринкові умови господарювання.

Об'єктом є всі соціально-економічні процеси, що відбуваються на рівні національної економіки.

Предметом є розробка методології та методики визначення основних показників стану національної економіки та їх прогнозування.

Основні завдання:

1) визначення тенденцій економічного розвитку;

2) виявлення ресурсів для економічного зростання у майбутньому;

3) узагальнення світового досвіду моніторингу на макрорівні

Базою для набуття є освоєння матерiалу попереднiх курсiв:“Макроекономіка”, “Аналіз національної економікт” і т. д.

Для досягнення мети навчального курсу доцiльно застосовувати елементи модульно-рейтингової системи органiзацiї навчального процесу з поточним i пiдсумковим контролем. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- теоретичні основи аналізу макроекономічних систем;

- методи і методику аналізу макроекономічних систем;

- інформаційне забезпечення аналізу макроекономічних систем;

- використання при проведенні аналізу макроекономічних систем ЕОМ;

- організувати проведення аналізу макроекономічних систем.

Студент повинен вміти проводити:

 • аналіз зовнішньоекономічної діяльності;

 • аналіз макроекономічної динаміки;

 • аналіз економічної безпеки країни і т.д.Теми практичних робiтМодуль 1

Практична робота 1

Тема: ТОВАРНИЙ РИНОК: АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЇ

Контрольні запитання

1. Секторна структура валового внутрішнього продукту

 1. Аналіз структури валового внутрішнього продукту на стадії виробництва

 2. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями доходів

 3. Аналіз структури валового внутрішнього продукту за категоріями використання

 4. Основні методики розрахунку ВВП

 5. Поняття індексу-дефлятора

 6. Вплив цін на зміну ВВП


Практична робота 2

Тема МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Контрольні запитання

 1. Аналіз використання капітальних вкладень

 2. Аналіз іноземних інвестицій в економіку України

 3. Аналіз інноваційної діяльності

 4. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів

 5. Поняття інвестицій

 6. Показники аналізу іноземних інвестицій

 7. Класифікація регіонів за показниками інвестуванняПрактична робота 3

Тема: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Контрольні запитання

 1. Показники стану грошово-кредитного ринку

 2. Показники та способи дослідження фондового ринку

 3. Поняття грошового агрегату

 4. Види грошових агрегатів

 5. Індекси Доу-Джонса.


Практична робота 4

Тема: АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЇ

Контрольні запитання

 1. Методика аналізу інфляції

 2. Методика аналізу оптових цін

 3. Поняття інфляції

 4. Вплив інфляції на макроекономічні показники

 5. Види інфляції.

Модуль 2

Практична робота 5

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДЕРЕВА РІШЕНЬ

Контрольні запитання

 1. Види стратегій

 2. Поняття дерева рішень

 3. Основи роботи з ПППTreePlan”(Excel)

 4. Головне меню ПППTreePlan””(Excel)

 5. Завдання ППП TreePlan””(Excel)Практична робота 6

Тема: КЛАСТЕР НИЙ АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ


Контрольні запитання

 1. Поняття кластерного налізу

 2. Матриці кластерного аналізу

 3. Суть "зваженої" евклідової відстані

 4. Застосування кластерного аналізу

 5. Принцип "найближчого сусіда" чи "далекого сусіда"


Практична робота 7

Тема: ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Контрольні запитання

 1. Суть економічної рівноваги

 2. Види макроекономічної рівноваги

 3. Закон Вальраса

 4. Поняття кривих сукупного попиту та пропозиції


Практична робота 8

Тема: ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Контрольні запитання

 1. Поняття грошового потоку

 2. Суть дисконтування

 3. Термін окупності

 4. Застосування дисконтування в економічному моделюванні

 5. Види грошових потоківРекомендована література


 1. Албанская Л.В., Бабешко Л.О., Баусов Л.И и др. Экономико-математическое моделирование / Под ред. И.Н. Дрогобыцкого – М.: Экзамен, 2004. – с. 20-45.

 2. Бернcтайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: “Финансы и статистика”, 1996.

 3. Бирман Г. Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: Издательское объединение “ЮНИТИ”, 1997.

 4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: “ОЛИМП-БИЗНЕС”, 1997.

 5. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, в 2-х томах. – СПб.: “Экономическая школа”, 1997.

 6. В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др. Экономико-математические методы и прикладные модели / Под ред. В.В. Федосеева – М.: ЮНИТИ, 2002. – с. 8 - 19.

 7. Грюнинг Х, Коэн М., Международные стандарты финансовой отчетности. – Вашингтон: Всемирный банк, 1999.

 8. Е.В. Бережная, В.И. Бережной Математические методы моделирования економических систем- Москва: Финансы и статистика, 2003 - 368с.

 9. Є.В. Кочура, М.В. Косарев Моделювання макроекономічної динаміки - Київ: Центр навчальної літератури, 2003 - 236 с.

 10. І.Лук’яненко, Л.Краснікова. Економетрика. - К.:Знання.-1998.

 11. Й. Грубер. Економетрія, 2 т. К.: Нічлава. - 1998.

 12. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації - Львів: Новий світ, -2003 - 424с.

 13. Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. - М., 1997.- Вып. 12.

 14. Ковалев В.В., Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 15. Опря А.Т. Математична статистика. – К.: Урожай, 1994.

 16. Райн Б. Стратегический учет для руководителей. – М.: Издательское объединение “ЮНИТИ”, 1998.

 17. С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. Економетрія. - КНЕУ,2000.

 18. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: практические вопросы с анализом деловых ситуаций. – Киев: Издательский дом “Максимум”, 2001.

 19. Финансовый менеджмент, Carana Corporation – USAID – RPC. – М.: 1998.

 20. Шимко П.Д. Оптимальное управление экономическими системами – Санкт-Петербург: Издательский дом "Бизнес-пресса", 2004. – с. 43-76.

 21. Э.Ферстер, Б.Ренц Методы корреляционного и регрессионного анализа., М.:Финансы и статистика.- 1983.
Скачати 116.81 Kb.
залишити коментар
Н.А. Методичні
Дата конвертації22.10.2013
Розмір116.81 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх