Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10 icon

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять с. 10


Схожі
Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни Політологія для студентів...
Плани І методичні рекомендації до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт...
Ологія та медична соціологія методичні вказівки із самостійної підготовки до практичних занять...
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної...
Методичні рекомендації щодо написання та складання навчально-методичної літератури для...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації до курсу семінарське заняття №1...
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни...
Н. М. Зільник Відповідальний за випуск...
Подано методичні рекомендації щодо викладання польської, російської мов...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо покрокової організації проведення конкурсу на заміщення вакантних...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. Дідоренка

КАФЕДРА українознавства


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник

начальника інституту

з навчально-методичної

та наукової роботи

полковник міліції

__________ В.В.Пашутін

“___”____________2011__р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«Судова риторика + модуль «Основи культури мови»

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Для студентів І курсу денної форми навчання факультету права


УЗГОДЖУЮ

начальник НМВ

полковник міліції

_____________О.П. Солоніна

“___”____________2011_ р.


Донецьк 2011


^ Зміст робочої програми


Структура програми………………………………………………с. 4

Анотація……………………………………………………………с. 5

Темплан…………………………………………………………….с. 7

Зміст робочої програми…………………………………………..с. 9

Методичні рекомендації щодо підготовки

до семінарських занять…………………………………………...с. 10

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи……………с. 22

Система оцінювання знань з курсу……………………………...с. 30

Форми та методи контролю……………………………………...с. 32

Література………………………………………………………….с. 38


Робоча програма навчальної дисципліни «Судова риторика + модуль «Основи культури мови»


Для студентів І курсу денної форми навчання факультету права

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Робоча навчальна програма підготовлена кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри українознавства Рогожкиним О. В.


Робоча навчальна програма затверджена на засіданні кафедри українознавства (протокол № 6 від 09.06.2011).


Завідувач кафедри

українознавства

доцент О.В. Рогожкин


^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

навчальної дисципліни «Судова риторика + модуль «Основи культури мови»

для студентів І курсу денної форми навчання факультету права

Напрям підготовки – «Правознавство» 6.030401

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


^

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр

^ Обов’ язкова чи за вибором

Обов’ язкова

Курс

1

Семестр

1

^ Загальна кількість годин

72

За підсумком годин:

аудиторних


36

позаудиторних


36

^ Кількість кредитів

2

Кількість модулів

2

^ Кількість тем

9

Кількість модульних контр. контроль (кількість)

2

^ Лекції ( кількість годин)

18

Семінарські заняття

( кількість годин)

18^ Самостійна робота

(кількість годин)


Реферативні доповіді, реферати, опрацювання лекційного матеріалу та першоджерел

36

1. Анотація

1.1. Мета навчальної дисципліни: Ознайомлення осіб, що навчаються, з історією риторичної науки, юридичної ораторської практики, засвоєння основних методів, способів і правил професійного переконуючого спілкування.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 1. Ознайомлення з основними етапами і напрямками розвитку риторичної науки. 2. Засвоєння теоретичних основ судової риторики і юридичної сфери спілкування. 3. Оволодіння основними методами, способами і правилами професійного спілкування.

1.3. Предмет навчальної дисципліни: Становлення і розвиток професійного спілкування у юриди чній сфері комунікації, сучасні засоби, методики і правила переконуючого спілкування.

1.4. Зв'язки з іншими навчальними дисциплінами:

Зв’язок з дисциплінами: “Філософія”, “Логіка”, “Організація самостійної роботи студентів”, “Загальна психологія”, “Професійна психологія”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Кримінологія”.


1.5. Зміст навчальної дисципліни:

Модуль 1. Історія розвитку та зміст риторики.

Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення

Тема №2. Сучасні технології переконуючого спілкування.

Тема №3. Ораторська майстерність як результат спеціального навчання.

Тема №4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності.

Модуль 2. Стратегія і тактика спілкування у професійній сфері.

Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мовлення.

Тема №2. Мовленнєві та психофізичні засоби техніки мовлення.

Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації.

Тема №4. Специфіка мовної поведінки в професійній сфері спілкування.

Тема №5. Композиція судової промови. Особистість судового оратора.

1.6. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

  • Основні напрями, риторичні школи та методи видатних ораторів минулого (софістів, Сократа, Платона, Аристотеля, Ломоносова, вітчизняних судових риторів 18-19 ст.).

  • Основні напрями розвитку і форми сучасної риторики.

  • Методи і правила побудови і ведення діалогу з опонентом у залежності від мети спілкування

  • Основні етапи підготовки до виступу і спілкування у судовій аудиторії.


уміти:

  • Використовувати закони логіки і логіко-композиційного структурування текстів та складати плани-конспекти бесіди з опонентом.

  • Складати план-конспект публічного виступу, бесіди, опитування, допиту та інших видів діалогу.

  • Використовувати технічні засоби мовлення для досягнення запланованої мети у процесі професійного спілкування.

  • Використовувати мовленнєві засоби впливу на опонента у юридичній сфері спілкування.


1.7. Складовою самостійної роботи студентів є підготовка реферативних доповідей та рефератів на основі вивчення першоджерел, обов’язкової та додаткової літератури, підготовка публічної та переконуючої промови та виступ із нею перед аудиторією.


Програма розрахована на 72 год., або 2 кредити.

Затверджую

Завідувач кафедри

українознавства

О.В. Рогожкин

«___»_________2011р.

Тематичний план

з курсу «Судова риторика» на 2011-2012

навчальний рік складено на підставі програми,

затвердженої на засіданні кафедри «___»_________2011р.

^ Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри українознавства.

Протокол №___від «___»________2011р.

Групи 118-122

Семестр І

Факультет права

Курс І


Назва тем

Всього

годин

Кількість годин аудиторної роботи

Самостійна робота


Примітки
зокрема


лекції

семінарські
^ Модуль № 1. Історія розвитку та зміст риторики


32

8

8

16Тема № 1 Риторика від давніх часів до сьогодення

8

2

2

4Тема № 2 Сучасні технології переконуючого спілкування

8

2

2

4Тема № 3 Ораторська майстерність як результат спеціального навчання


8

2

2

4Тема № 4 Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності + Модульний контроль


8

2

2

4^ Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування в професійній сфері


40

10

10

20Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мовлення.


8

2

2

4Тема №2. Моленнєві та психофізичні засоби техніки мовлення.


8

2

2

4Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети в акті комунікації.


8

2

2

4Тема № 4. Специфіка мовленнєвої поведінки в професійній сфері спілкування.


8

2

2

4Тема №5 Композиція судової промови та особистість судового оратора + модульний контроль

8

2

2

4^ Всього годин

72

18

18

36
Голова ПМС Т.М. Сабельникова

3. Зміст робочої програми за темами курсу


Модуль №1. Історія розвитку та зміст риторики.

Тема №1. Риторика від давніх часів до сьогодення:

Визначення та зміст понять “красномовність”, “ораторська майстерність”, “риторика”. Риторика Стародавньої Греції та Риму, ритори-язичники та ритори-християни Візантії, вітчизняні риторичні традиції.

Тема №2. Сучасні технології переконуючого спілкування (PR-технології та НЛП-технології):

Етапи та методика підготовки до перших публічних промов. Традиційна судова риторика і юридична сфера спілкування (суб’єкти, об’єкти, публіка).

^ Тема №3. Ораторська майстерність як результат спеціального навчання:

Ораторська майстерність як результат спеціального навчання, репродуктивний адаптаційний та евристичний рівні спілкування, стилі і жанри, види і форми спілкування.

^ Тема №4. Шляхи формування і прикладне значення ораторської майстерності:

Загальні етапи підготовки до спілкування (докомунікативний етап, комунікативний і посткомунікативний). Роди і види промови. Особливості судової промови і юридичної сфери спілкування.


Модуль № 2. Стратегія і тактика спілкування у професійній сфері.

Тема №1. Теоретико-практичні основи техніки мови:

Поняття мовленнєвої норми, використання немовних засобів впливу (тембру, дикції, інтонації, темпу, артикуляції, ритму). Роль риторичних фігур і тропів при спілкуванні з аудиторією і опонентом.

Тема №2. Мовленнєві та психофізичні засоби техніки мови:

Визначення теми, змісту та назви промови, оцінювання складу слухачів та обставин спілкування, складання плану виступу та робота над теоретичним і фактичним матеріалом, логічні форми викладення матеріалу і проста композиція промови.

Тема №3. Логіко-композиційне структурування і засоби адекватної реалізації мети у акті комунікації:

Використання законів логіки в усній промові (закон тотожності, закон протиріччя і непротиріччя, закон виключеного третього, закон достатньої основи, індукція, дедукція, аналогія, аргументи до суті справи і до людини, основні правила викладення матеріалу і психофізичної реакції опонента.

Тема № 4. Специфіка мовленнєвої поведінки у професійній сфері спілкування:

Підготовка усного виступу в судовій аудиторії (оцінка присутніх, підготовка до судових дебатів, пошук, аналіз, систематизація матеріалів і письмова підготовка промови)
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації22.10.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх