Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури icon

Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури


3 чел. помогло.
Схожі
С. М. Березненко являється співвиконавцем та науковим керівником держбюджетної тематики по...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Реферат робота присвячена розробці ефективної технології виготовлення взуттєвих деталей із...
Урок №1 Плетіння гачком як вид декоративно -ужиткового мистецтва. Види гачків...
Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 “Будівництво ” Спеціальність 092101 “Технологія...
Тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів”...
Робоча програма...
Робоча програма...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
повернутися в початок
скачать
Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення м’якої іграшки

2

2

Проектування та виготовлення м’якої іграшки

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма

№ з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

^ Загальні відомості про технологію клаптикового шиття.

Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток іграшок.

Місце та роль м’якої іграшки у су­часному декоративно- ужитковому мистецтві.

Види м’якої іграшки (плоскої, об’єм­ної, з помпону, іграшок – помічниць (прихватки, іграшка на чайник, іг­рашка – подушка, голь­ниці) каркас­ні іграшки, іграшки для лялькового театру, іграшки – на­перстки.

Матеріали для виготовлення м’якої іграшки та їх властивості.

Інструменти та пристосування (на­персток, булавки, голки, ножиці) для шиття м’якої іграшки.

Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Ознайомлення з технологією виго­товлення м’якої іграшки

 • Характеризує м’яку іг­рашку як вид деко­ра­тив­но – ужиткового ми­стецтва;

 • розрізняє види м’якої іграшки;

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для виготовлення м’якої іг­рашки;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти;

 • робить збільшення та зменшення шаблонів;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу;

 • дотримується правил без­печної праці, са­нi­тар­но-гігієнічних вимог;

 • організовує робоче міс­це

2

16

^ Проектування та виготовлення ви­робу технікою клаптикового шиття

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інфор­ма­ції.

Розроблення ескізного малюнка ви­робу. Створення іграшки за ескізом.

Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу:

 • виготовлення шаблонів для ви­готовлення м’якої іграшки (котика, собачки, ведмедя, зай­ця, мавпи, пінгвіна, левеняти то­що) за ескізом;

 • добір тканини для виго­тов­лен­ня іграшки;

 • добір з’єднувальних швів;

 • розкрій тканини;

 • обробка деталей крою м’якої іграшки;

 • з’єднання деталей між собою;

 • оздоблення іграшки (очі, ніс, ротик, вуси, борода, грива, за­чіска);

 • остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроб­лен­ня реклами.

 • складає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • аналізує та система­ти­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • створює м’яку іграшку за ескізом;

 • виготовляє шаблони для виготовлення іг­рашки;

 • добирає тканину, інст­ру­менти, пристосуван­ня;

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між со­бою та з основою ви­ро­бу;

 • розкроює тканину;

 • з’єднує деталі візерунка між собою та основою ви­робу; вибір та оформ­лення очей, носика, ро­тика;

 • добирає та оздоблює ви­ріб;

 • контролює якість виро­бу;

 • організовує робоче міс­це під час виконання різних робіт;

 • дотримується правил безпечної праці, санi­тар­но-гігієнічних вимог;

 • визначає собівартість ви­робу;

 • розробляє рекламуПрезентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

 • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку ви­го­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ни­ми ес­тетичними та функціо­нальними по­каз­никами

^ Орієнтовний перелік об’єктів праці

М’які іграшки: іграшки – помічниці (іграшка на чайник, іграшка – подушка), каркасні та об’ємні іграшки, іграшки для лялькового театру, іграшки – наперстки,

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці.

2. Голки.

3. Лінійка.

4. Олівець.

4. Швейна машина.

5. Наперсток.

6. Булавки.

7. Копіювальний папір.

Матеріали

Картон, тканина (бавовняна, вовняна, фліс, вельвет, велюр, плюш, хутро, шкіра) гладко фарбована та з різними малюнками, ґудзики, бісер, намисто, дріт.

Література

1. Соколова Ю. АП, Сидорович Ю.А. Мягкая игрушка. – Санкт-­Пе­тер­бург: Літера, 2000. – 205 с.

2. Чурзина Н.О. Мягкая игрушка. Шаг за шагом. – Санкт-­Петербург, 2007. – 32 с.

3. Чурзина Н.О. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. – Санкт-Пе­тер­бург. – 32 с.

4. Для дому для сім’ї / Упорядник Л.О.Шушуріна. – К., 1981. – 120 с.


Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега

Автор: Соколянська Галина Павлівна, вчитель трудового навчання гімназії №315, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з українською народною іграшкою. Специфічні особливості народної іграшки (мінi­мальність матеріальних затрат і фізичних зусиль на виготовлення, традиційність, узагальненість образів, лаконічність і компактність не­розчленованих (або слаборозчленованих) форм, ощадливість декору, достовірність, виразність форми та конструкції, духовна наповненість). Лялька-оберіг, лялька-мотанка, іграшкова чи сувенірна – всі вони ма­ють особливе, магічне значення.

Ознайомлення зі зразками стародавніх українських ляльок пе­ред­бачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має скла­датися із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми про­екту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план про­ект­ної діяльності, вимоги до виготовлення народної ляльки, визна­чення необхідних знань та умінь, інформація про вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власної ляльки (опис, ескізні замальовки – клаузура; шаблони; технологія виготовлення), добір матеріалів за їх власти­во­стями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-марке­тин­гові дослідження, реклама; фото готової ляльки; 2) виготовлення ляль­ки, аналіз основних елементів традиційного оздоблення ляльки.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість. Зміст програми передбачає виготовлення ляль­ки, ознайомлення із способами фарбування тканини природними барв­ни­ками; конст­ру­юван­ня та моделювання лялькового одягу в тра­ди­ціях ук­раїнського вбрання; оздоблення виготовленого виробу в тра­ди­ційному українсь­кому стилі; самооцінка якості виготовленої ляльки, її від­по­від­ності народним традиціям; формування уміння урочисто, дотри­муючись ук­раїнських традицій, оформляти сувенірні та святкові ляльки.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлялась лялька; що но­вого внесено у технологію виготовлення подібних іграшок, оформлення ляльки; яка орієнтовна вартість та її порівняння з вартістю таких ви­робів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реаль­них результатів із завданнями, які планувались з виконання творчого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб покращити результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати його презентацію, ви­ко­нану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.


^ Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення ляльки

2

2

Проектування та виготовлення ляльки

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма


з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

^ Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію виготовлення української ляльки.

Короткі історичні відомості про ви­никнення народних іграшок.

Зв’язок іграшки з національною са­мосвідомістю українського народу.

Функції іграшки (обрядово-ри­ту­аль­на, магічна, утилітарна, кому­ніка­тивна, сувенірна, естетична).

Види іграшок та їх функціональні особливості. Ознаки іграшки, як ди­тячої забавки та як художнього тво­ру. Матеріали, з яких виготовля­ють­ся народні іграшки (їх фізичні та ес­тетичні якості, легкодоступність і безпечність для здоров’я дитини).

Інструменти та пристосування для виготовлення ляльки.

Санітарно-гігієнічні вимоги, пра­ви­ла безпечної праці та особливості ор­ганізації робочого місця під час ви­готовлення іграшок різних видів

 • Досліджує українську ляльку-оберіг, її функ­ції, захист, застосуван­ня;

 • розрізняє види на­род­них іграшок вузлову

ляльку, шиту ляльку, ляль­ку-­мотанку;

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ють­ся для виготовлення основи ляль­ки;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти;

 • обґрунтовує добір ма­те­ріалів лялькового одя­гу в традиціях україн­сь­ко­го національного вбран­ня;

 • знає правила безпечної праці, санітарно-гігi­є­ніч­ні вимоги, як організу­ва­ти робоче місце

2

16

^ Проектування та виготовлення ляльки

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей.

Аналіз і систематизація інфор­ма­ції. Розроблення основи малюнка ляль­ки. Створення ескізу. Техно­ло­гічна послідовність виготовлення ляльки:

 • виготовлення шаблонів (для ви­готовлення голови, тулуба, рук, ніг);

 • добір тканини для основи одя­гу;

 • добір з’єднувальних швів;

 • розкрій тканини для одягу;

 • з’єднання деталей з основою;

 • виготовлення лялькового одя­гу;

 • оздоблення одягу;

 • остаточна обробка ляльки.

 • складає план з роботи ви­конання проекту та план проектної діяль­но­сті;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • аналізує та системати­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок ляльки;

 • виго­тов­ляє шаблони де­та­лей (го­лову, тулуб, руч­ки, ніж­ки);

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей ляльки з ос­новою;

 • з’єднує деталі ляльки з ос­новою (тулубом);

 • добирає матеріали для лялькового одягу, інст­ру­менти пристосування;Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Економічне обґрунту­ван­ня виробу. Маркетингові дослід­жен­ня. Розроблення реклами

 • виконує волого-теплову обробку;

 • добирає та оздоблює го­ловний убір, намисто;

 • контролює якість ви­ро­бу;

 • виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­го­ві дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо;

 • створює презентацію вла­сного проекту (в еле­кт­ронному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

 • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку виго­тов­леної іграшки і процесу праці за загальними ес­тетичними та функціо­нальними показниками^ Орієнтовний перелік об’єктів праці

Українська вузлова лялька, шита лялька, лялька-мотанка, ігра­ш­кова, сувенірна, ляльковий одяг (національний, святковий, відомчий, побутовий).

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці.

2. Голки.

3. Лінійка.

4. Олівець.

5. Булавки.

6. Швейна машинка.

7. Праска.

8. Наперсток.

9. Нитки.

Матеріали

Картон, тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична), штуч­на, гладко фарбована, з різними малюнками, синтапон, вата, стрічки, бісер.

Література

1. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій // Фенікс. – Львів, 1966.

2. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Ч.І-ІІ. – Мюнхен: Укр. Виробництво, 1966.

3. Герус Л. Українська народна вишивка. – Львів, 2004.

4. Закувала зозуленька. Антологія української народної творчості. Піс­ні, прислів’я, загадки,скоромовки / Упоряд. Н.С. Шумада. – Київ, 1989.

5. Засна З. Український літопис вбрання. – Ч ІІ. – Київ, 2006.

6. Матейко К.І. Український народний одяг. – Київ, 1977.

7. Найден О.С. Українська народна лялька. – К.: Стилос, 2007.

8. Ніколаєва Т. Український костюм. – Київ: Дніпро, 2005.

9. Тканко З. Головні жіночі убори Поділля // Народна творчість та етнографія. – 1988. – №6.

10. Українська минувшина, етнографічний довідник. – Київ, 1994.


Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором

Автор: Гутаревич Т.В., старший вчитель гімназії-інтернату № 13, м. Київ

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­ло­гії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з технікою виготовлення декоративної упаковки для надання ори­гіналь­ного вигляду різноманітним подарункам та сувенірам. Виготовлення коробок з картону в США та Європі стало окремим ремеслом ще на­при­кінці XVIII – на початку XIX століття. Заготовки з картону виріза­ли­ся та складалися вручну, форма готових коробок зазвичай була круг­лою чи овальною. Такі коробки замовляли ювеліри, аптекарі, конди­тери. Нині в продажу наявний широкий асортимент подарункових коробок, проте досить часто виникає необхідність у виготовленні пакування, нестандартного за розміром, формою та оздобленням. Серед різно­ма­ніття способів декору подарункових упаковок слід особливо виділити техніку текстильного оздоблення, як таку, що відкриває безліч мож­ливостей для створення вишуканого та оригінального пакування, кон­курентоздатного як за естетичними та функціональними властиво­стями, так і з точки зору економічної доцільності.

Вивчення техніки створення подарункових упаковок передба­ча­єть­ся через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяль­ності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, виро­би-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки – клаузура; шаблони; технологія виготовлення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструментів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, реклама; фото готового виробу; 2) виготовленого виробу.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його ма­теріалоємність і вартість.

Виготовлення задуманого виробу передбачає використання як руч­них, так і машинних робіт.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю по­дібних виробів, наявних у продажу; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реаль­них результатів із завданнями, які планувались для виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.


^ Тематичний план

№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію виготовлення подарункових пакувань

2

2

Проектування та виготовлення декоративної коробки з текстильним оздобленням

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20


Програма

з/п

К-сть год.

Назва теми та її зміст

^ Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2
 • ^ Називає сфери засто­су­ван­ня декоративних па­кувань;

 • розрізняє види деко­ру­ван­ня;^ Загальні відомості про технології виготовлення подарункових упа­ко­вок

Короткі історичні відомості про ви­никнення та розвиток декоративних пакувань. Новітні тенденції в па­ку­ванні подарунків.

Види декорування (драпірування тканиною, обробка декоративним шнуром, оздоблення квітами з ат­лас­них стрічок, намистинами, бісе­ром). Матеріали для декорування, їх властивості.

Інструменти та пристосування для виготовлення декоративних упако­вок.

Правила безпечної роботи та са­нi­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Технологія виготовлення деко­ра­тив­них упаковок

 • характеризує матеріа­ли, які використову­ються для виготовлен­ня та оздоб­лення ви­робу;

 • добирає інструменти та пристосування для ро­бо­ти;

 • обґрунтовує добір кон­ст­рукційних матеріалів за­лежно від призна­чен­ня виробу;

 • дотримується правил безпечної праці, са­нi­тар­но-гігієнічні вимо­ги, ор­ганізовує робоче місце

2

16

^ Проектування та виготовлення по­дарункової упаковки

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми. Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація інфор­ма­ції.

Розроблення ескізного малюнка ви­робу з оздобленням.

Технологічна послідовність виго­тов­лення виробу:

 • виготовлення шаблонів (для ви­готовлення картонних заго­то­вок);

 • добір тканини для декору­ван­ня; вибір матеріалів для оз­доб­лення;

 • добір машинних і ручних швів;

 • розкрій тканини;

 • зборка картонної заготовки;

 • зборка текстильної заготовки для драпірування картонної ос­нови;

 • виготовлення елементів деко­ру (квіти з атласних стрічок, бан­тів тощо);

 • декорування виробу.

Контроль якості виробу.

Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Роз­роб­лення реклами

 • cкладає план роботи з ви­конання проекту та план проектної діяльності;

 • здійснює пошук інфор­ма­ції та виробів-ана­ло­гів;

 • аналізує та системати­зує інформацію;

 • розробляє ескізний ма­лю­нок виробу;

 • створює візерунок де­ко­ру;

 • виготовляє картонну за­готовку;

 • добирає тканину, еле­мен­ти декору, інстру­мен­ти, пристосування;

 • розробляє візерунок де­кору;

 • визначає спосіб з’єд­нан­ня деталей між собою та з основою виробу;

 • розкроює тканину;

 • збирає картонну та тек­стильну заготовку;

 • виконує драпірування ос­нови;

 • виготовляє елементи де­кору;

 • здійснює оздоблення ви­робу;

 • контролює якість виро­бу;

 • організовує своє робоче місце під час виконан­ня різних робіт;

 • дотримується правил безпечної праці, санітар­но-гігієнічних вимог;

 • виконує економічне об­ґрунтування, марке­тин­гові дослідження;

 • розробляє рекламу;

 • оформляє необхідні до­ку­менти для портфоліо;

 • створює презентацію вла­сного проекту (в елект­рон­ному вигляді)

3

2

Презентація та оцінка проектної діяльності.

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту (за планом)

 • характеризує складові портфоліо;

 • компонує портфоліо;

 • захищає проект;

 • здійснює оцінку ви­го­тов­леного виробу і про­цесу праці за загаль­ними ес­тетичними та функ­ціо­наль­ними по­казниками


^ Орієнтовний перелік об’єктів праці

Коробки для ювелірних виробів, предметів мистецтва, футляри для канцелярського приладдя, пакування для сувенірної продукції, несесер для рукоділля, скринька для зберігання біжутерії тощо.

Інструменти, обладнання та пристосування

1. Ножиці.

2. Ніж для різання паперу.

3. Лінійка.

4. Голки.

5. Олівець.

6. Швейна машина.

7. Наперсток.

8. Булавки.

9. Степлер

Матеріали

Картон, тканина (органза, капрон, атлас), нитки (для шиття, муліне, акріл, віскоза, ірис), стрічки (атласні та капронові), декоративний шнур, тасьма, намистини, бісер, блискітки, клей тощо.

Література

1. Энциклопедия рукоделия: Харь­ков – Белгород: Книжный клуб се­мейного досуга. – 2008. – 424 с.

Інтернет-посилання

1. http://www.packet.com.ua/

2. http://www.baner-ua.com/

3. http://www.giftway.ru/

4. http://www.vsehobby.ru/


Технологія виготовлення штучних квітів

Автор: А.В.Чепурко, вчитель трудового навчання, вчитель-методист гімназії № 261 м. Києва

Пояснювальна записка

Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи”. Програмою модуля передбачено ознайомлення уч­нів з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – штучні квіти.

Для виготовлення штучних квітів можна використовувати великий асортимент красивих тканин різноманітної фактури – від шифону та шовку до оксамиту та парчі, а також різні види м’якого паперу.

Вивчення процесу виготовлення штучних квітів передбачається че­рез про­ектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом мо­дуля, учні мають виконати проект. Проект має складатись із:

1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необ­хідних знань та умінь, інформація про еволюцію штучних квітів чи букет, вироби-аналоги та їх аналіз, які орієнтовні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виго­товлення подібних виробів, оформлення виробу; яка орієнтовна вар­тість виробу та її порівняння з вартістю подібних виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання твор­чого проекту, шляхи їх подолання; порівняння реальних результатів із завданнями, які планувались для виконання творчого проекту; чому от­римали саме такий результат; що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи. Конструювання власного виробу (опис, ес­кізні замальовки – клаузура; шаблони; технологія виготовлення), добір матеріалів за їх властивостями та призначенням; добір інструментів, пристосувань; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослід­жен­ня, реклама; фото готового виробу;

2) виготовленого виробу.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість.

Виготовляти задуманий виріб можна ручними або елект­ро­ін­стру­ментами.

Для захисту проекту можна використати і презентацію проекту, ви­конану в програмі, наприклад, PowerPoint.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.


залишити коментар
Сторінка3/12
Шульга Тетяна Іванівна
Дата конвертації03.10.2011
Розмір2.58 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
плохо
  1
хорошо
  1
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх