Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури icon

Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури


3 чел. помогло.
Схожі
С. М. Березненко являється співвиконавцем та науковим керівником держбюджетної тематики по...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі...
Реферат робота присвячена розробці ефективної технології виготовлення взуттєвих деталей із...
Урок №1 Плетіння гачком як вид декоративно -ужиткового мистецтва. Види гачків...
Нформаційний пакет напрям підготовки 0921 “Будівництво ” Спеціальність 092101 “Технологія...
Тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів”...
Робоча програма...
Робоча програма...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...
Загальні відомості про ліплення із пластичних матеріалів (солоного тіста)...Загрузка...
страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
повернутися в початок
скачать
Тематичний план
пор.

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про токарну обробку деревини

3

2

Проектування й виготовлення виробу токарним способом

15

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20

Програма


пор.

Кіль-кість годин


Назва теми та її зміст

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

3

Загальні відомості про то-карну обробку деревини

Історичні відомості про то-карство. Токарство в сучас-ному декоративно-ужитко-вому мистецтві. Деревина як конструкційний матеріал. Відомості про сучасні мето-ди обробки деревини. Тех-нологічні властивості дере-вини. Вимоги до заготовок. Вплив фізичних і техноло-гічних властивостей на добір деревини для виготовлення різних виробів. Технологіч-ні можливості токарного вер-стата для обробки дереви-ни. Ознайомлення з техно-логією токарної обробки. Інструмент і пристрої для точіння й розточування от-ворів у заготовках із дере-вини. Правила безпечної ро-боти й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо-чого місця

Називає вироби, виго-товлені токарним спо-собом; їх застосування; вимоги до заготовок для обробки токарним способом; сучасні ме-тоди обробки деревини;

розрізняє породи де-ревини;

характеризує матеріали, що використовуються для токарної обробки, технологічні можливос-ті токарного верстата;

добирає інструменти й приладдя для роботи;

обґрунтовує добір кон-струкційних матеріалів залежно від призначен-ня виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог


2


15


Проектування й виготов-лення виробу токарним способом

Формулювання проблеми. Визначення завдань для ви-конання проекту. Робота з інформаційними джерела-ми. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систе-матизація інформації. Роз-роблення ескізу точеного виробу. Технологічна по-слідовність виготовлення виробу:

– підготовка заготовок до роботи;

– вправи на закріплення за-готовок;

– установка і кріплення заго-товок;

– розмітка;

– установка підручника;

– чорнове й чистове обточу-вання циліндричних, коніч-них і фасонних поверхонь;

– точіння виробів що мають великий діаметр;

– точіння виробів з внутріш-нім вибором, свердління внутрішніх поверхонь;

– контроль розмірів;

– відрізання заготовок;

– з’єднання деталей між со-бою в блоки та з основою виробу;

– оздоблення точеного ви-робу;

– остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Еконо-номічне обґрунтування виро-бу. Маркетингові досліджен-ня. Розроблення реклами


Складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль-ності;

здійснює пошук інфор-мації та виробів-аналогів;

аналізує та системати-зує інформацію;

розробляє ескіз точено-го виробу;

добирає матеріал, інст-рументи, приладдя;

визначає спосіб кріп-лення заготовки, спосіб

з’єднання деталей між собою та з основою ви-робу;

застосовує технологіч-ні пристрої для верста-та;

здійснює чорнове й чис-тове обточування ци-ліндричних, конічних і фасонних поверхонь, де-талей великого діамет-ру;

обробляє фаски, усту-пи, канавки внутрішні поверхні;

добирає та оздоблює виріб;

контролює розміри, якість виробу;

організовує робоче міс-це під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу


3


2


Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Захист проекту (за планом)


^ Захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу та процесу праці за за-гальними естетичними й функціональними по-казниками
Орієнтовний перелік об’єктів праці

Ручка для інструменту, товкачка, свічник, ваза, шахові фігури, качалка для тіста, кегель, кубок, таріль, рахва, горнята тощо.


Інструменти, обладнання та приладдя

СТД-120М, реєр, косяк (мейсель), пласкі стамески (канавочники), відрізні різці, планшайба, патрон (чашковий, цанговий), тризуб, лінійка, штангенциркуль, олівець, ножівка, лобзик, викружна пилка.


Матеріали

Деревина (липа, груша, бук, дуб, береза, явір, ясен).


Література


1. Комп’ютерна графіка: Навч. посібник / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко, В.М. Богданов [та ін.]; За ред. А.П. Верхоли. — К.: Каравела, 2005.

2. Матвєєва Т.О. Мозаїка та різьблення по дереву: Навч. посібник / Пер. з рос. — К.: Вища школа, 1993.

3. Оршанський Л.В. Основи гуцульського художнього деревообробництва: Навч. посібник / Л.В. Оршанський, П.В. Андріюк. — Косів: Писаний Камінь, 2002.

4. Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках тру-дового навчання: Теорія і методика: Монографія / В.В. Бер-бец, Т.М. Бербец, Н.В. Дубова [та ін.]; За заг. ред. О.М. Коберника. — К.: Наук. світ, 2003.

5. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева: Підручник / Б.М. Тимків, К.М. Кавас. — Л.: Світ, 1995.

6. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. — М.: Народное творчество, Искана, 2002.

7. Левадный В.С. Обработка дерева на станках / В.С. Левадный, Ю.А. Черный. — М.: ООО «Аделант», 2005.

8. Энциклопедия работ по дереву: Руководство, необходимое любителю работ по дереву / Ред.-консультант М. Рамуц; Пер. с англ. Г.А. Сорокина. — М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004.


^ ТЕХНОЛОГІЯ ВИШИВАННЯ СТРІЧКАМИ

(Автор Н. Костюк)


Пояснювальна записка


Варіативний модуль розроблено до навчальної програми «Технології. 10–12 класи». Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із найдавніших і найбільш поширених у світі видів декоративно-ужиткового мистецтва — технікою вишивання стрічками. Для виготовлення виробів цією технікою використовують різноманітні шовкові стрічки, тасьму, а також бісер, нитки для вишивання, добирають відповідну тканину для тла.

Виготовлення виробу технікою вишивання стрічками передбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля учні мають виконати проект.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.


^ Тематичний план
пор.

Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про техніку вишивання стрічками

2

2

Проектування й виготовлення виробу технікою вишивання стрічками

16

3

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

2

Усього

20


Програма


пор.

Кіль-кість годин


Назва теми та її зміст

^ Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про техніку вишивання стрічками

Короткі історичні відомо-сті про виникнення й роз-виток техніки вишивання стрічками. Місце й роль ви-шивання стрічками в сучас-ному декоративно-ужит-ковому мистецтві. Види вишивання стрічками. Ма-теріали для вишивання стрічками, їхні властивості. Інструменти для вишивки стрічками (наперсток, голка, ножиці). Правила безпечної праці й санітарно-гігієнічні вимоги. Організація робо-чого місця. Ознайомлення з технологією вишивання стрічками

Називає вироби, виго-товлені технікою виши-вання стрічками;

розрізняє види вишиван-ня стрічками;

характеризує матеріа-ли, що використовують-ся для вишивання стріч-ками;

добирає інструменти для роботи;

обґрунтовує добір конст-рукційних матеріалів залежно від призначен-ня виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог2


16


Проектування й виготов-лення виробу технікою вишивання стрічками

Формулювання проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робо-та з інформаційними дже-релами. Створення банку ідей і пропозицій. Аналіз і систематизація інформа-ції. Розроблення ескізного малюнка виробу. Створен-ня візерунка. Технологічна послідовність виготовлен-ня виробу:

– створення візерунка;

– добір тканини для тла;

– добір ручних швів;

– перенесення малюнка на

тканину;

– вишивання малюнка;

– остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за виробом. Еконо-мічне обґрунтування виро-бу. Маркетингові дослі-дження. Розроблення рек-лами^ Складає план роботи з ви-конання проекту й план проектної діяльності;

здійснює пошук інфор-мації;

аналізує і систематизує інформацію;

розробляє малюнок виробу;

добирає тканину для тла та інструменти;

переносить малюнок на тканину;

використовує ручні шви під час вишивання;

вишиває малюнок;

добирає та оздоблює виріб;

обробляє краї виробу;

виконує волого-теплову

обробку виробу;

здійснює контроль якос-ті виробу;

організовує робоче місце під час виконання робіт;

дотримується правил безпечної праці та сані-тарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу виробу

3

2

Презентація проекту й оцінювання результатів проектної діяльності

Компонування портфоліо проекту. Захист проекту.

Характеризує складові портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;

здійснює оцінювання виготовленого виробу й процесу праці за загаль-ними естетичними та функціональними показ-никамиОрієнтовний перелік об’єктів праці

Картина, панно (у поєднанні з технікою вишивання хрестиком); оздоблення для плечового виробу; вітальна листівка; шкатулка для косметики; паспарту для світлини; торбинка для дрібничок; серветка; сумка; чохол для мобільного телефону.


Інструменти, обладнання та приладдя

Голки з довгим вушком, п’яльця, ножиці.


Матеріали

Стрічки, тканина, калька, копіювальний папір.


Література


Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами. Техника. Приемы. Изделия. — М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2003
залишити коментар
Сторінка12/12
Шульга Тетяна Іванівна
Дата конвертації03.10.2011
Розмір2.58 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
плохо
  1
хорошо
  1
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх