Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів icon

Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів


1 чел. помогло.
Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчально-методичний посібник Київ нпу 2003...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
«Видавничий дім»...
І болонський процес...
Навчально-методичний посібник з курсу...
Призначений для студентів заочної форми навчання вищих технічних навчальних закладів та всіх...
М. В. Товстоган ( вчитель географії Технологічного ліцею №1 м. Південне)...
Спецкурс для студентів вищих навчальних закладів Київ...
На перший курс вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

В. А.Троянський, М.М.Сидоренко,


ФІЛОСОФІЯ


Чернівці-2006

УДК: 1(071)


М.М.Сидоренко, В.А.Троянський, Методичний посібник з філософії. – Чернівці, 2003. – 126с.


Методичний посібник з філософії включає в себе цілі та завдання предмету; перелік засобів поточного та підсумкового контролю, знань та навиків з курсу, робочу програму, робочі плани лекцій, поради з підготовки до семінарських занять, списки літератури до них, контрольні питання і тести до кожної теми семінару, питання екзаменаційних білетів та критерій оцінки теоретичних знань і практичної підготовки студентів з філософії.


РЕЦЕНЗЕНТИ:


Відповідальний за випуск: В.П.Пішак, доктор медичних наук, професор, академік АНАШ України, ректор Буковинської державної медичної академії.


ISBN 966-560-190-3


М.М.Сидоренко В.А.Троянський


^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

В. А.Троянський, М.М.Сидоренко

ФІЛОСОФІЯ

навчально-методичний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

І-IV рівнів акредитації

Чернівці-2006

^ ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

1. 1. МЕТА ВИКЛАДАННЯ

Вивчення філософії студентами вищих навчальних закладів має велике значення у вихованні майбутніх медиків, формуванні їх переконань, софійно-діалектичного мислення, розширенні та поліпшенні спеціальних медичних знань, підвищенні їх культурного рівня. Чимала роль філософії у формуванні поваги до своєї професії, почуття гуманізму, нестандартного підходу до вирішення різноманітних фахових завдань, проблем людського існування. Вивчення філософії сприяє ломці негативних стереотипів мислення, орієнтації на загальнолюдські цінності. Світоглядні основи, засновані на мудрості, спонукають до творчого оволодіння процесом диференціації та інтеграції наукових знань, їх соціальної значимості, оскільки найвищою цінністю Всесвіту є об'єкт, задля якого майбутній фахівець оволодіває в ВУЗІ більше 300 галузями знань — ЛЮДИНА, як цілісність. Філософія показує на матеріалах історичного розвитку нерозривний зв'язок медицини та охорони здоров'я з суспільним життям, з мораллю, народною медициною, загальною культурою людства, передовими думками його кращих мислителів, механізмом розширення творчого діапазону мислення та дії.

Вивчення філософії дає можливість зрозуміти загальні закономірності розвитку традиційної та нетрадиційної медицини в системі загальнолюдської практики. Аналіз заблуджень та помилок в окремих концепціях, у тлумаченні фактів дійсності сприяє виробленню навиків критичного підходу до сучасного стану медичної науки та клінічної практики. Одночасно формується повага до досвіду минулих поколінь, розуміння необхідності брати з нього все найкраще, збагачувати його власним сумлінням.

Отже, МЕТОЮ ФІЛОСОФІЇ як дисципліни є створення у студентів цілісного уявлення про світ як ЦІЛЕ, ЛЮДИНУ як цілісність, роль медицини у ствердженні сенсу людського буття, розуміння сучасного стану медицини та передбачення перспектив її розвитку.

1.2. ^ ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАННЯ

Ознайомити студентів з історичним та логічним методами дослідження, методом сходження від абстрактного до конкретного як необхідною умовою пізнання та клінічної практики у медицині. Розкрити закономірності розвитку людини як головного об'єкта дослідження та медичного впливу, навчити знаходити головні ланки причинно-наслідкових зв'язків і відрізняти їх від побічних, як у матеріальних, так і в духовних процесах; прослідкувати закономірності об'єктивації й матеріалізації ідей на прикладах діяльності зарубіжних та вітчизняних діячів науки та практики, виробити навички аргументації власних переконань.

^ 1.3. ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ ФІЛОСОФІЇ,

ЯКІ ПОВИННІ ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТИ


Курс філософії включає наступні розділи:

 1. Світогляд людини і філософія.

 2. Історичні типи філософії.

 3. Філософія XX століття.

 4. Вітчизняна філософія. Філософська думка в Україні.

 5. Філософське вчення про буття, матерію та свідомість.

 6. Діалектика та її альтернативи.

 7. Філософське вчення про пізнання.

 8. Методи та форми наукового пізнання.

 9. Філософське розуміння історії. Особа та суспільство.

 1. Функціонування та розвиток суспільства.

 2. Людина і культура.

В результаті вивчення курсу філософії майбутні лікарі повинні ЗНАТИ:

— основні закономірності розвитку природи та суспільства, медицини як галузі людської діяльності;

 • етапи становлення та розвитку філософії і медицини в країнах зарубіжжя та в Україні;

 • основні результати становлення й розвитку філософії в світі та в Україні, їх вплив на формування подальших світоглядних основ сьогодення;

 • головні проблеми, диференціації та інтеграції наук щодо ЛЮДИНИ як цілісності;

 • суть діалектичного мислення, творчого аналізу явищ дійсності.

 • основи процесу наукового пошуку, форми і методи наукового пізнання;

— структуру та суть людської практики, місце медичної діяльності в оздоровленні та розвитку продуктивних сил суспільства;


ВМІТИ:

— об'єктивно, на наукових засадах, аналізувати будь-які, у тому числі, нестандартні, явища й процеси, причинно-наслідкові зв'язки дійсності;

 • логічно й послідовно доводити суть власної точки зору, переконань;

 • визначати місце та роль певного факту у формуванні статусу людини, сенсу діяльності медика, медицини майбутнього.

 • відрізняти негативні стереотипи діяльності від творчих, неупереджених дій, орієнтуватися на передове у загальнолюдському.

Після закінчення вивчення курсу філософії студенти повинні скласти іспит.

ПЕРЕЛІК

засобів поточного та підсумкового контролю

вмінь, знань та навиків студентів з курсу

^ ФІЛОСОФІЇ ТА ОСНОВ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ

Поточний контроль знань, вмінь та навиків студентів здійснюється на кожному семінарському занятті шляхом опитування студентів згідно запропонованої теми. Використовуючи методику "малих, або проблемних груп", "експрес-питання — відповіді", бесіди, викладач добивається чіткого розуміння висунутої проблеми. Студент повинен знати теоретичний матеріал достатньо для того, щоб справитися з розв'язанням ситуаційних задач, підготувати реферат, відповісти на нестандартне питання.

Після кожного розділу здійснюється підсумковий контроль. Як правило, це — контрольна робота чи фронтальне — здебільшого "малими групами" та "експрес-відповідями" - опитування студентів на предмет вияву рівня й характеру знань, вміння оперувати ними в нестандартній ситуації. В такий спосіб, незважаючи на порівняно велику кількість студентів, ніхто не залишається поза увагою, всім виставляються оцінки. Підсумкові заняття проводить завідуючий кафедрою та досвідчені викладачі в закріплених групах.

Після закінчення вивчення курсу "Філософія" проводиться іспит в формі усного опитування за білетною програмою.


^

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,

ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ
Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення філософії


Основи економічної теорії:


Релігієзнавство:

Українська та зарубіжна культура:

 • Мета і функції економічної теорії. Метод економічного аналізу

 • Матеріальне виробництво. Продуктивні сили та виробничі відносини. Економічні категорії та економічні закони. Економічний спосіб мислення та його роль у розвитку суспільства.

 • Суспільне виробництво і відтворення.

 • Людина в системі суспільного виробництва.

 • Теорія вартості і капіталу.

 • Власність і форми підприємницької діяльності.

 • Суть, основні елементи і механізм функціонування ринкової економіки.

 • Управління економікою.

 • Суспільне відтворення в цілому.

 • Основні риси і тенденції розвитку світового господарства. мІжнародно економічна інтеграція.
 • Філософські та соціальні проблеми вивчення релігії. Соціальна суть релігії.

 • Сучасні національні релігії.

 • Світові релігії: специфіка та особливості прояву. Буддизм.

 • Христянство. Розкол християнства.

 • Католицизм: особливоссті культу, віровчення та організації.

 • Православ’я, специфіка, культ, віровчення.

 • Протестантизм: ранній та пізній періоди його розвитку.

 • Історія християнської церкви в Україні.

 • Іслам.

 • Новітні релігійні рухи.
 • Теорія культури як наука.суспільна роль культури та огляд культурологічних концепцій.

 • Культура первісного суспільства.

 • Стародавній Схід як колиска культури людства.

 • Культура античної Греції та Риму.

 • Культура Європи часів Середньовіччя та епохи Відродження


Психологія:

Нормальна фізіологія:

Педагогіка:

 • Культура Нового та Новітнього часу.

 • Культура українського народу ХІХ-ХХ століть.
 • Предмет психології, її завдання, методи та галузі.

 • Виникнення і розвиток психіки. Свідомість людини.

 • Діяльність. Психологія вчинку.

 • Пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, пам’ять, увага.

 • Особистість. Індивідуально-топологічні властивості.

 • Емоційно-вольова сфера особистості.

 • Психологія спілкування. Мала група і колектив.

 • Психологічні особливості управління конфліктом. Інтимні міжособистісні стосунки.
 • Вчення І.П. Павлова про умовні рефлекси, вищу нервову діяльність, типи ВНД. Вчення І.М. Сєчєнова про рефлекси.

 • Теорія функціонаьної системи П.К. Анохіна.

 • Вчення О.О. Ухтомського про властивості домінантного вогнища збуудження.

 • Значення нервової системи життєдіяльності організму; відділи нервової системи організму людини; загальний план будови головного мозку; інтелектуальна поведінка тварин, навички, інстинкти. Гальмування в корі головного мозку.

 • Фізіологічна основа відчуттів сприймань, уявлень, уваги, пам’яті, вироблення уимовних рефлексів.

 • Фізіологічний механізм мовлення.

 • Характеристика емоцій.
 • Методи науково-педагогічного дослідження.

 • Педагогічна діяльність як суспільне явище. Потреби і ставлення свідомості дітей різноманітних вікових груп. Трудове, моральне та естетичне виховання.

 • Вікова періодизація. Особливості розвитку дітей різних вікових груп.

 • Принципи виховання.
Соціологія:

Історія України:


Основи права:

Фізика:

Математика:


Хімія:

Всі медико-біологічні та соціально-медичні галузі знання, а також:

 • Ділова українська мова.

 • Взаємозв’язок філософії та соціології та особливості предмета соціології.

 • Форми взаємодії індивідуальної та суспільної свідомості.

 • Методи соціології. Соціологія знання.

 • Формування почуттів у суспільстві.

 • Міжособистісні стосунки. Методи соціоматерії. Поняття соціальної ролі.

 • Соціальна структура суспільства.

 • Конфліктологія.
 • Весь матеріал згідно програми, особливо – становлення україїнської держави з часів УНР, гетьманщини, голодоморів, “сталінщини”, “хрущовської віддиги”, “брежнєвщини”, “горбачовської перебудови”…

 • Проголошення незалежності України. Криза у всіх сферах життя та шляхи виходу з неї.
 • Поняття права. Історія держави і права.

 • Поняття права власності. Форми власності в Україні. Захист права власності .

 • Основи трудового, цивільного, кримінального, сімейного, процесуального права.

 • Основний Закон країни і правотворчість.
 • Класична та посткласична механіка.

 • Оптика.

 • Електродинаміка.

 • Ядерна фізика.
 • Інтегральне та диференціальне числення.
 • Неорганічна.

 • Органічна.

 • Біохімія.


 • Логіка.

 • Етика і деонтологія.

 • Політологія.

 • Естетика.


залишити коментар
Сторінка1/9
Дата конвертації03.10.2011
Розмір2.59 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
не очень плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх