Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ – 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100) “Правознавство” Київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2011...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
С.35 – 55.

 • Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція ООН з морського права від 10.12.1982 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р., Еспо (Фінляндія )// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 66 – 77.

 • Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя по питанням, що стосуються навколишнього середовища від 25 червня 1998 р., Орхус (Данія) // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 101 – 118.

 • Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, від 17 березня 1992 р. (Хельсінкі)// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 78 – 100.

 • Конвенція ООН про охорону озонового шару від 22 березня 1985 р. // www.rada.gov.ua.

 • Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар// www.rada.gov.ua.

 • Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку від 3 червня 1992 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Стокгольмська Декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Ротердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів в міжнародній торгівлі (1998). – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2005. – 43 с.

 • Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996р. про інтегровану систему запобігання і контролю забруднення // OJ L 257 of 10.10.1996.

 • Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/42/ЄС від 27 червня 2001р. про оцінку впливу на стан довкілля окремих проектів та програм // OJ L 197 of 21.07.2001, р.30-37.

 • Директива Ради 85/337/ЄЕС про оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на стан навколишнього середовища// OJ L 175 of 05.07.1985.С.40.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2849 (XXVII) від 20 грудня 1971 р. Розвиток та навколишнє середовище // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2849(XXVI)&Lang=R&Area=RESOLUTION.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2995 (XXVII) від 15 грудня 1972 р. Співробітництво між країнами в сфері навколишнього середовища //http://daccess ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2995(XXVII)&Lang=R&Area=RESOLUTION

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/192 від 17 грудня 1981 р. Міжнародне співробітництво в сфері навколишнього середовища // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/36/192&Lang=R

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/226 (XXVII) від 22 грудня 1989 р. Обіг та видалення, контроль та транскордонне перевезення токсичних та небезпечних продуктів та речовин // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/226&Lang=R.

 • Лист ДПА України “Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2009 році” від 23.01.2009 р. N 1130/7/15-0817 // Вісник податкової служби України. – 2009. - № 5.

 • Декларація ООН про клонування людини від 8 березня 2005 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Конвенція Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину) від 4 квітня 1997 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини щодо заборони клонування людських істот від 12 січня 1998 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.


  ^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков (из практики США) / Абалкина И.Л. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 88 с.

  2. Агибалов А.Н. Правовое регулирование радиационной безопасности населения при использовании атомной энергии: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов., 2001. – 178 с.

  3. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Адаменко Я.О. – Івано-Франківськ, 2006. - 25 с.

  4. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке / О.Л. Дубовик, А.К. Голиченков, М.М. Бринчук и другие. Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. – М.: Институт государства и права РАН, 2007. – 258 с.

  5. Алихаджиева А.С. Правовой механизм реализации права на благоприятную окружающую среду: 12.00.06 / А.С. Алихаджиева. – Саратов, 2003. – 236 с.

  6. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

  7. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будивэльнык, 1990. – 168 с.

  8. Андрейцев В. И., Фролов М. А. Кодификация экологического законодательства: состояние и проблемы законодательного конструктивизма // Фиксированное выступление на круглом столе: «Экологический кодекс: мифы и реальность». Киев, 12-13 мая 2005 года. – К., 2005. – 38 с.

  9. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы. – Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / .– Харьков., 2000. – 45 с.

  10. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – № 4.– С.32-36.

  11. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.

  12. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69

  13. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого – правова відповідальність. – К.: Т – во “Знання” УРСР, 1991. – 48 с.

  14. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

  15. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9 – 21.

  16. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.

  17. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. – К.: УЕАН, 1996. – 140 с.

  18. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. - № 12. – С. 15-20.

  19. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

  20. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

  21. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

  22. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.

  23. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.

  24. Андрейцев В.І. Проблеми гармонізації законодавства про екологічну безпеку// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.5-20.

  25. Андрейцев В.І. Розділ 1. Право екологічної безпеки. Глава 1. Право екологічної безпеки в системі екологічного права України // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С.10 – 49.

  26. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

  27. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу // Право України. – 2001. - № 10.- С. 9-12.

  28. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 15-26.

  29. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

  30. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 42. – С. 5-14.

  31. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 40. – С. 5-13.

  32. Андрейцев В. І., Єрофєєв М. І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – К.: Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1984. – Вип. 25. – С. 39-44.

  33. Андрушкявичус А., Марционас А. О принципах экологического права Литвы // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 82-87.

  34. Анісімова Г.В. Здійснення громадянами екологічних прав. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1996 – 21 с.

  35. Анісімова Г.В. Параграф 1. Поняття екологічної безпеки та її правові форми. Розділу VII. Правове забезпечення екологічної безпеки // Екологічне право України Підручник для студентів юрид. вищ. навч. заклвдів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 145 – 149.

  36. Бабенко B. I. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – 20 с.

  37. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. - № 11. – С. 57-61.

  38. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. — 408с. — Бібліогр.: с. 366-405.

  39. Бажайкин А. Л. Обязательное экологическое страхование в сфере недропользования // Экологическое право. – 2000. - № 5. – 52 с.

  40. Бажайкин А.Л. Правовая конструкция как инструмент экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 5 – 6.

  41. Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологического страхования // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 67 – 75.

  42. Бажайкин А.Л. Правовые аспекты ядерного страхования за рубежом и в Российской Федерации // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 48 – 52.

  43. Бажайкин А. Л Страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в Федеративной Республике Германия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 47-53.

  44. Бакай О. Екологічне прогнозування як функція управління у сфері природокористування та охорони довкілля // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 3 (26). – С. 240-246.

  45. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування. – Автореф. дис. … к. ю. н. – Харків, 2001. – 19 с.

  46. Бакунина Т.С. О законодательном обеспечении экологической безопасности// Государство и право, – 1995, – №2, – с.115-130.

  47. Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

  48. Балюк, Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України / Г.І. Балюк. // Міністерство юстиції України Бюлетень Міністерства юстиції України. - Київ, 2007. № 5. - С. 77-98.

  49. Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забепезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  50. Балюк Г. І. До встановлення причинного зв’язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  51. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.

  52. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 67 – С. 8 – 12.

  53. Балюк Г. І. Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 23-27.

  54. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 63 – С. 13 – 18.

  55. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.21-24

  56. Балюк Г.І. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С. 166 – 193.

  57. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. 2003. - Випуск 50 . – С. 70 – 73.

  58. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.

  59. Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ на круглому столі: “Екологічний кодекс: міфи та реальність”. Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. - 7 с.

  60. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. ... доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2000. – 33 с.

  61. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

  62. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2008. – 20 с.

  63. Бевзенко Б.М. Природно-заповідний фонд України як об’єкт державного управління. – У зб.: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 276 – 281.

  64. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. – Автореф. дис. … д. ю. н. … 12.00.04; 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – 19 с.

  65. Бобкова А.Г. Правове обеспечение рекреационной деятельности. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.

  66. Бобкова А.Г. Рекреационное право: Учеб. пособие. – Донецк: ДонНУ, 2000. – 249 с.

  67. Боголюбов С.А. Раздел VII. Чрезвычайные экологические ситуации // В кн. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, проф. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – С. 175.

  68. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ). 2000. – 448 с.

  69. Боголюбов С.А. Колбасов О.С. Закон об охране природы в СССР. Каким ему быть? Мнения и предложения ученных. – М.: Юрид. лит., 1991. – 64 с.

  70. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 448 с.

  71. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

  72. Борейко В.П. Прорыв в экологическую этику. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2003.

  73. Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і розвитку // Підприємництво, господарство і прав. – 2004. – № 4. – С. 44 – 48.

  74. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. - № 9. – С. 58-60.

  75. Братель Г.О. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Автоеф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Націонаьний унівеситет внутішніх справ. – Х., 2003. – 22 с.

  76. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с.

  77. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 21 с.

  78. Бринчук М.М. Государственное управление как эколого-правовая категория // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 10 – 15.

  79. Бринчук М.М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 19 – 28.

  80. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право .- 1998.- № 9.- с. 20-28.

  81. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

  82. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

  83. Бринчук М.М. Правовые меры борьбы с химическим загрязнением окружающей среды// Окружающая среда под охраной закона/ Ред. О.С. Колбасов, М.М. Славин. – М.: Ин-т. государства и права АН СССР,1982.– с.70-80.

  84. Бринчук М.М. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружающей среде. // Государство и право. – 1998. –№ 12. – С. 73 – 81.

  85. Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 5 – 15.

  86. Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 2 – 5.

  87. Бринчук М.М. Юридическое экологическое образование в аспекте развития права окружающей среды// Государство и право.– 1995.– №10.–с.127-128.

  88. Бринчук М.М. Экологические права граждан в контексте развития природоохранительного законодательства. // Вестник Московского университета. Серия 11. «Право». – 1996. – № 1. – С. 13 – 15.

  89. Бринчук М.М. Экологическое право. (Право окружающей среды): Учебник для высших учебних заведений. – М.: Юристъ, 1999.– 688 с.

  90. Быстров Г. Е. О кодификации лесного законодательства и праве государственной собственности на леса // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 14-18.

  91. Вайерс Й. Торговля и экология в ЕС и ВТО. Правовой анализ // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 36 – 39.

  92. Валиева Д.С. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 2001. – 232 с.

  93. Вакула М.А. Новый Водный кодекс: проблемы и пробелы // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 24 – 25.

  94. Васильева М.И. Арбитраж и защита права граждан на здоровую окружающую среду // Весник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – № 2.

  95. Васильева М.И. Закон и право граждан на здоровую окружающую среду // Вестник Московского гос. ун-та. Серия “Право”. – 1988. – № 5.

  96. Васильева М.И. Общественные экологические интересы: Правовое регулирование. (Комментарий к законодательству). – М.: Наука, 1999. – 132 с.

  97. Васильева М.И. Охрана права граждан СССР на здоровую окружающую среду / М.И. Васильева // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право» – 1990. – № 6. – С. 54.

  98. Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благоприятности окружающей среды // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 84.

  99. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 19 – 26.

  100. Васильева М.И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 49 – 62.

  101. Васьковська В. Механізм забезпечення права людини на безпеку // Право України. – 2005. - № 9. – С. 25-28.

  102. Вербицкий В.В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 1999. – 158 с.

  103. Виноградов Б.В., Кузмич В.Н., Назаревский В.Н. Определение зон экологического кризиса и бедствия на территории Российской Федерации и их законодательное оформление // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 73 – 77.

  104. Винокуров Ю. Е. Экологическое право Российской Федерации: курс лекций. – М. : Экзамен, 1997. – 346 с.

  105. Віленчук О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища // Економіка АПК. – 2001. - № 10. – 128 с.

  106. Вітовська І. В. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України. – Автореф. дис. … к. ю. н. …12.00.06. – Івано-Франківськ: При­ка­р­пат­ський національний уні­вер­си­те­т імені В.Стефаника,, 2004. – 19 с.

  107. Власенко В.В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63 – 68.

  108. Власенко В.В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2005. – Випуск. 65. – С. 43 – 48.

  109. Власенко В.В. Роль юридичної відповідальності в системі забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Випуск. 54. – С. 132 – 136.

  110. Власенко Ю. Л. Оптимізація законодавства у сфері екологічної безпеки: поняття та способи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 30-35.

  111. Волков Г. А. Методологические основы подготовки проекта Водного кодекса Российской Федерации // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 35-39.

  112. Воронцов А.М. Экологическая безопасность, экологическая криминология, экологический контроль // Экологическое право.–1998. –№1. – с.17-23.

  113. Воронцова А. А. Экологические права граждан в международных документах о правах человека и гражданина // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 96-99.

  114. Вылегжанина Е.Е. Международно-правовое развитие процедуры оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду // Экологическое право. – 2005. - № 3. –С. 35 – 41.

  115. Выпханова Г.В. К вопросу об информационном обеспечении природопользования и охраны окружающей среды: концептуальные и правовые аспекты // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 36 – 40.

  116. Выпханова Г.В. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития России и ее регионов // Экологическое право. – 2005. – № 5. – С. 7 – 10.

  117. Габитов Р. Х. Воздухоохранное право: ключевые понятия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 9-11.

  118. Габитов Р.Х. Правовая охрана атмосферы // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 125 – 127.

  119. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії, застосування та розвитку кримінального законодавства. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002. – 660с.

  120. Галяметдинова А.Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2002. – 180 с.

  121. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.

  122. Гиряева В.Н. Экологическая ответственность: 20-й тирский коллоквиум по экологическому и техническому праву // Экологическое право. – 2005. - № 44 – 47.

  123. Голиченков А.Г. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 36 с.

  124. Голиченков А.К. Экологическое законодательство России: понятие, состояние, развитие // В кн. Экологическое право на рубеже ХХІ века. Сборник научных статей. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др. Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 1-8.

  125. Горбачев А.Н. Правовое регулирование оздоровления зон экологического неблагополучия: Монография / Горбачев А.Н. – Брянск: БФОРАГС, 2004. – 104 с.

  126. Гордєєв В. Правові питання використання малих річок // Право України. – 1994. - № 1-2. – С. 31-33.

  127. Гордиенков А.Д. , Колодина Н.В. Незаконная порубка деревьев и кустарников: причины и проблемы привлечения к уголовной ответственности // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 33 – 36.

  128. Гордиенко А.Д., Колодина Н.В. Проблемы объективной стороны незаконной рубки // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 10 – 14.

  129. Государственно-правовое управление качеством окружающей среды / Под ред. А. В. Сурилова. – К., О.: Вища школа, 1983. – 190 с.

  130. Государственно-правовое управление качеством окружающей среды в союзной республике / Под ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1990. – 287 с.

  131. Григор’єва Т. В. Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів. – Автореф. … к. ю. н.  … 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого, 2005. – 16 с.

  132. Грицкевич С. Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.02. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 15 с.

  133. Гусев Р. К. Особенности ответственности за нарушение законодательства об охране лесов // Научно-технический прогресс и правовая охрана природы. – М., 1978. – С. 83-96.

  134. Даваева К.К., Конюхова И.А. Формирование в России законодательства о степи – насущная необходимость в сложившихся экологических условиях // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 29 – 33.

  135. Даниленко О.В. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды (Правовые вопросы) // Экологическое право и рынок: Сб. статтей. – М.: РАН, ИГП, Институт научной информации по общественным наукам, 1994. – 295 с. (с. 110 – 134)

  136. Даугуль В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні // Право України. – 1999. – № 4. – С. 51 – 54.

  137. Доржиева Р.Ц. Экологические требования: понятие и соотношение с другими терминами // Экологическое право. – 2006. -№ 5. – С. 7 – 10.

  138. Доронин Г. Г. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: исходные положения и теоретические подходы // advocatus@newmail.ru

  139. Драгонец Ян, Холлендер Павел. Современная медицина и право. – М.: Юридическая литература, 1991.

  140. Дубовик О.Л. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях. // В кн. Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН. – 1994. – с. 3.

  141. Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М.: «Наука», 1984. – 167.

  142. Дубовик О.Л. Организация эколого-правовых научных исследований в ФРГ // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 39 – 42.

  143. Дубовик О.Л. Развитие института “экологические права и обязанности” в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 2.- С. 2 -3.

  144. Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 688 с.

  145. Дубовик О.Л., Кремер Л, Люббе-Вольф Г. Экологическое право: Учебник / Отв. ред. О.Л. Дубовик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 768 с.

  146. Дудиков М.В. О переходе прав пользования участками недр // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 7 – 12.

  147. Дудиков М.В. Правовые аспекты стимулирования геологоразведочных работ и привлечение инвестиций // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 5 – 7.

  148. Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 25 – 31.

  149. Дудиков М.В. Проблеми приобретения субъектом предпринимательской деятельности права пользования участками недр при банкротстве предприятия – пользователя недр // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 26 – 30.

  150. Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін.; За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.

  151. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.

  152. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.

  153. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.

  154. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

  155. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

  156. Емельянова В.Г. Арбитраж и охрана атмосферного воздуха от загрязнения // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1989. – № 2.

  157. Еренов А. Е., Мухитдинов Н. Б., Ильяшенко Л. В. Правовое обеспечение рационального природопользования. – Алма-Ата: Наука, 1985. – 150 с.

  158. Ермишина Б. К. Опыт Европейских сообществ в регулировании охраны окружающей среды // Московский журнал международного права. – 1992. - № 2. – С. 85-94.

  159. Ерофеев Б.В, Земельное право России: Учебник. 8-е изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 656 с.

  160. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник. 8-е издание, исправленное и дополненное. – М.: ООО “Профобразование”, 2001. – 711 с.

  161. Ефимова Е. И. Развитие института «экологические права и обязанности в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 2-3.

  162. Ефимова Е.И. Развитие эколого-правовой терминологии в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2003. - № 4. – С. 2 – 6.

  163. Ефимова Е. И. Эволюция наименования отрасли права в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 14-19.

  164. Єрофеєв М.І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах надзвичайних екологічних ситуацій //В кн. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. Випуск 2. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України., 1997. – С. 172.

  165. Жалинский А.Э. Правовой статус населения в условиях чрезвычайного положения // В кн. обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 26 – 38.

  166. Жуковська О. Л. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми. – К.: Либідь, 1994. – 200 с.

  167. Заєць О.І. Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб’єктів правовідносин у сфері земельної реформи: шляхи вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 46 – 51.

  168. Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. – 200. – Вип. 64.

  169. Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 34 – 44; 2008. – № 2. – С. 45 – 55; 2008. – № 3. – С. 64 – 71.

  170. Заїкін Ю. В. Актуальні проблеми екологічного страхування в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. - № 4. – 376 с.

  171. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

  172. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

  173. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар [3-є вид., перероб. і доп.] / [В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та ін.] ; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 896 с.

  174. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник . – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.

  175. Злотникова Т. Экологическая безопасность (соотношение экологии, экономики, права) / Тамара Злотникова // Экономист. – 1996. - № 10. – С. 79-84.

  176. Игнатьева И.А. Конституция России и возможности регионального законотворчества в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности /И.А. Игнатьева // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 61 – 64.

  177. Игнатьева И. А. Методология и проблемы развития экологического законодательства // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 40-49.

  178. Игнатьева И.А. Проблема систематизации законодательства об охоте и правотворческий опыт субъектов Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 16 – 23.

  179. Игнатьева И.А. Учет, классификация нормативных правовых актов и систематизация экологического законодательства // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 6 – 11.

  180. Игнатьева И.А. Цели и задачи экологического законодательства: соотношение, классификация, определения// Право и политика, – 2002, – №11,– с.13-24.

  181. Игнатьева И.А. Экологическое страхование: содержание и возможности правового регулирования // Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 52 – 62.

  182. Ільїна Є. Відповідальність за порушення законодавства про охорону озонового шару // Право України. – 1998. – № 9. – С. 38 – 41.

  183. Ільїна Н.Л. Юридична природа екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції «Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави». 24-25вересня 2004р. Івано-Франківськ: ін-т Прикарпатського ун-ту ім. Василя Стефаника,2004. –С.163- 169.

  184. Ільїна Н.Л. Правові аспекти поняття екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 67-69. – 2005. – С. 33-35.

  185. Ільїна Н.Л. Планування територій як засіб правового забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» ( 21-22 жовтня 2005 р.): У 3-х частинах: Частина третя “Публічно-правові науки». Підтом I. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2005. – С. 81-84.

  186. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2006. –Вип. №31– С. 362-367.

  187. Ільїна Н.Л. Правові засади екологічного планування як функції державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки. // Юридична Україна. - №6. – 2006. – С.61-66.

  188. Иойрыш А.И. Концепция риска: его оценка и управление им // Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 19 – 26.

  189. Казанцев Н.Д. Из истории советского земельного и природоохранительного права // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 2 – 6.

  190. Казанцев Н.Д. К вопросу о научных основах кодификации законодательства об охране природы // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 2 – 7.

  191. Калиниченко Т.Г. Договоры в водных отношениях // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 16 – 20.

  192. Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования. – М.: “Наука”, 1989. – 128 с.

  193. Клиниченко Т.Г. Проблемы развития публично-правовых начал в проекте нового Водного кодекса РФ // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 16 – 17.

  194. Калиновський С.В. Оцінка впливу і екологічна експертиза – сьогодні і завтра // Рідна природа. – 2000. - № 1. – С. 16 – 24.

  195. Каракаш І.І. Глава 1. Предмет і система природноресурсового права // Природноресурсове право України / Е.А. Бавбекова, Л.О Бондар, Н.С. Гавриш, О.В. Глотова та ін.; За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – С. 5-41.

  196. Касимов Т.С. Соблюдение баланса интересов общества и частного землевладельца в праве США: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук.: спец. 12.00.06 “земельное право, аграрное право, экологическое право, природоресурсное право”– Уфа, 1999. – 30 с.

  197. Качинський А.Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України // Наукові доповіді. Національний інститут стратегічних досліджень. – 1994. – Випуск 33. – 48 с.

  198. Качинський А.Б., Наконечний О.Г. Стійкість екосистем та проблеми нормування в екологічній безпеці України. Монографія. Серія «Екологічна безпека». Випуск 1. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1996. – 50 с.

  199. Кашинцева О. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України. – 2007. – № 5 – С. 131 – 134.

  200. Кірін Р. С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 47-54.

  201. Кірін Р. С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 74-80.

  202. Кірін Р. С. Формування гірничого законодавства на території України (Х – початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С. 56-60.

  203. Клейн В.В. Судебная защита права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Клейн Вероника Викторовна. – Сакт-Петербург, 2002. – 168 с.

  204. Клемин А.В. Европейское право и Германия: баланс национального и наднационального. Европейское Сообщество, Германия, право: национальный консерватизм, коалиции и единство. – Казань: Изд-во Казанс. ун-та, 2004. – 588 с.

  205. Клоченко Л. Правовые основы и модели страхования ответственности за загрязнение окружающей природной среды (законотворчество и опыт Германии) // Страховое дело. – 1996. - № 9-11.

  206. Клюкин Б. Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 46-54.

  207. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”.– К., 1998. – 17 с.

  208. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10 (36). – С. 43-55.

  209. Ковальчук Т.Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. – 1997. - № 5. – С. 22-25.

  210. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1996. – 20 с.

  211. Ковальчук Т.Г. Пролеми забепечення права громадян на внутрішню екологічну безпеку: короткі тези доп. та наук. пов. республ. наук.-практ. конф. [“Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку ”] , (Київ, 9 – 11 листопада 1995 р.) / Національна юридична академія України. – Х.: Національна юридична академія України, 1995. – С. 218 – 220.

  212. Ковтун О.М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. – Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 16 с.

  213. Козырь О. М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загрязнения ядохимикатами. – М.: Издательство МГУ, 1989. – 84 с.

  214. Колбасов О. С. Водное законодательство в СССР. – М., 1972. – 216 с.

  215. Колбасов О. С. Зона экологического бедствия – шаг к пропасти // Государство и право. – 1992. - № 9. – С. 30-40.

  216. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 47 – 55.

  217. Колбасов О. Материальная ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды // Советская юстиция. – 1974. – № 20. – С. 16 – 17.

  218. Колбасов О.С. Правовые исследования по охране окружающей среды в СССР // Итоги науки и техники. Серия «Охрана окружающей среды и воспроизвод­ство природных ресурсов». Том 5, – М: ВИНИТИ, 1978, – С. 70-74.

  219. Колбасов О. С. Стандартизация в охране окружающей среды // Окружающая среда под охраной закона. Ред. О. С. Колбасов, М. М. Славин. – М., 1982. – С. 59-69.

  220. Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в СССР.- М., 1972.- 227 с.

  221. Колбасов О.С. Экология. Политика. Право. – М., Наука, 1976. – 226 с.

  222. Колбасов О.С., Бринчук М.М. Нормирование как правовая мера охраны окружающей среды // Советское государство и право. – 1987. – № 3. – С. 80.

  223. Колодкин А.Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы / Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. – М.: Статут, 2007. – 637 с.

  224. Комментарий к Закону Российской Федерации “Об охране окружающей среды” / Отв. ред. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – 382 с.

  225. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации. Ред. Боголюбов С. А. - М.: Издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 345 с.

  226. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. – 2002. - № 4. – С. 43-46.

  227. Концепция экологического права. Круглый стол // Вестник Московского университета. – Сер. 11. Право. – 1987. - № 5. – С. 33-57.

  228. Корнилов В.Н., Суботин А.А. Порядок возмещения крупномасштабного вреда, причиненного объектам природы. // В кн. Актуальные проблемы защиты субъективных права граждан и организаций. М.: ВЮЗИ. 1985. – С. 111 – 124.

  229. Копылов М.Н. К вопросу об эффективности норм “мягкого” международного экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 6 . – С. 30 – 33.

  230. Копылов М.Н. О правовом содержании понятия «экологическая безопасность»// Правоведение, – 2000. – №1,– С.113-120.

  231. Корнякова Н.А. Нормативно-правове регулювання поводження з відходами за законодавством України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 59. – С. 170 – 173.

  232. Корнякова Н. Юридичне визначення поняття відходів за законодавством України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 58. – С. 123- 126.

  233. Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.  234. Коротинський П.А. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. – С. 52-54.

  235. Костяшкін І. О. Право земельного землекористування громадян: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 204 с.

  236. Котелевець А. В. До питання про визначення шкоди, заподіяної довкіллю // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 6 (58). – С. 39-38.

  237. Котелевець А. Особливості правозастосовчої практики судів у сфері екології // Право України. – 2002. - № 4. – С. 53-55.

  238. Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря // Право України. – 1999. - № 4. - С. 54-55, 65.

  239. Кравченко С. М. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ГУ, 1979. - 183 с.

  240. Кравченко С.М. Розділ IV. Екологічні права і обов’язки громадян // Екологічне право України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А. П. Гетьман, С.В. Размєтаев та ін.; За ред. В.К. Попова та А. П. Гетьмана.– Х.: Право, 2001. – С. 67 – 82.

  241. Кравченко С.Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. – Львов: «Вища школа»,1988. –138 с.

  242. Кравченко С. Східна Європа: застосування екологічного права громадянами // Вісник екологічної адвокатури. – 2003. – № 23. – С. 5 – 13.

  243. Краев Н.В. Концепция Федерального закона “Об отходах” // Экологическое право. – 2005. – 3. – С. 15 – 20.

  244. Красавчиков О.А. Возмещение вреда причиненного источником повышенной опасности. – М.: Юридическая литература, 1966. – 200 с.

  245. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. Дис. … докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.

  246. Красавчикова Л.О. Право на благоприятную окружающую среду (гражданско-правовой аспект) // Российский юридический журнал. – 1993. – № 3.

  247. Краснова И. О. Роль судебных и административных процедур в экологической защите: из опыта США // Советское государство и право. – 1991. - № 4. – С. 80-91.

  248. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США / Краснова И.О. – М.: Байкальская Академия, 1992. – 240 с.

  249. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. / Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с.

  250. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 200 с.

  251. Краснова М.В. Глава 23. Захист прав на землю // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та інші; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 452 – 481.

  252. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88 – 90.

  253. Краснова М.В. Екологічні права і обов’язки громадян // Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – С. 39 – 66.

  254. Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2004. – № 60.

  255. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 439 с.

  256. Краснова М.В. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 42 – 48.

  257. Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 263 – 273.

  258. Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2001. – № 45.

  259. Краснова М.В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89 – 103.

  260. Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.

  261. Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 30 – 35.

  262. Крассов О. И. Понятие и содержание правового режима земель // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 20-24.

  263. Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 12-15; Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 7 – 15.

  264. Крассов О. И. Правовое обеспечение сохранения экологических систем на землях сельскохозяйственного назначения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 35-40.

  265. Крассов О. И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. – М.: Наука, 1985. – 234 с.

  266. Крассов О.И. Экологическое право: [Учебник] / Крассов О.И. – М.: Дело, 2001. – 768 с.

  267. Кремер Л. Экологическое право Европейского Союза / Л. Кремер, Г. Винтер. – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – 144 с.

  268. Круглов В.В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 42 – 46.

  269. Круглов В. В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 42-46.

  270. Круглов В.В. О совершенствовании экономико-правового механизма охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 28 – 30.

  271. Кудас С., Черв’якова О. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування // Право України. – 2001. – № 1. – С. 61-64.

  272. Кузнєцова Н.В. Экологическое право: Учебное пособие. – М. : Юриспруденция, 2000. – 168 с.

  273. Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право” - К., 2000. – 17 с.

  274. Кузніченко О.С. Правова природа актів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів // Вісник націанального університету внутрішніх справ. Спецвипуск. 2001. Харків.– 2001.– С. 196 – 198.

  275. Кузніченко О.С. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного та природного характеру (організаційно-правові питання). Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.07. Національний Ун – т внутрішніх справ. – Х. 2001. – 20 с.

  276. Кузніченко О.С. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у законодавстві України // Право України. – 2000. – № 12. – С. 20 – 24.

  277. Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти // Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право” / М.П. Куцевич.– К., 2007. – 20 с.

  278. Куцевич М. П. Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид / М.П. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 60-61.

  279. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення // Дис. автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2001. – 15 с.

  280. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. – 2001. - № 4. – С. 19-21.

  281. Ліпкан В.А. Необхідність формування системи національної безпеки// Право і безпека. – 2003. – №2. – с.23-26.

  282. Локтєва Н. В. Приватно-правові елементи договірних відносин щодо використання водних ресурсів для зрошення // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – 90-92.

  283. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. – 2004. - № 2.- С. 21-31.

  284. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа: Учебное пособие. – М.: Научный мир, 2008. – 360с.

  285. Люббе-Вольф Г. Основные характеристики права окружающей среды Германии// Государствои и право – 2000 - №11 – С.89-94

  286. Лысухно П.И. Правовое обеспечение экологической безопасности граждан в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2002. – 215 с.

  287. Майданова М.В. Конституционные основы обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2002. – 190 с.

  288. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

  289. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М.: Юрид. лит., 1981. – 216 с.

  290. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. – М.: “Наука”, 1985. – 165 с.

  291. Малеин Н. С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами и экологическими бедствиями / Н.С. Малеин // Право и чрезвычайные ситуации [Колбасов О.С., Бринчук М.М., Малеин Н.С. и др.] ; Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166

  292. Малеин Н.С. Правовая охрана природы и здоровья населения в СССР // Советское государство и право. – 1967. – № 6.– С.72 – 84.

  293. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:М3 Прес, 2001. – 244 с.

  294. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан: пособие для слушателей народных университетов / Малеина М.Н. М.: Знание, 1991. – 128 с.

  295. Малишенко А.В Правовое регулирование экологического страхования в Российской Федерации. – Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – Сарат. гос. акад. права. – Саратов., 2004. – 26 с. (Антон Васильевич).

  296. Малышева Н. Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) / Малышева Н.Р. – К.: «Наукова думка», 1984. – 144 с.

  297. Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Эколого-правовые аспекты научно-технического прогресса. – К.: Наукова думка, 1993. – 155 с.

  298. Мамутов В.К. Розовский Б.Г. Проблеми екологічного права в контексті сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. – К.“БМТ”, 1999. – С. 174-193.

  299. Матеріали науково-практичної конференції “Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального, техногенного середовища” (28 травня – 1 червня 2001 р., м. Ялта, Крим); “Екзогенні процеси та проблеми інженерного захисту берегів морів і водосховищ” (4-8 червня 2001 р., м. Ялта, Крим). – К.: Товариство “Знання” України, 2001. – 108 с.

  300. Матеріали третьої, науково-практичної конференції “Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС” (27-31 травня 2002 р., м. Коктебель, Крим). – К.: Товариство “Знання” України, 2002. – 80 с.

  301. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. – К.: “Азимут-Україна”, 2005. – 464 с.

  302. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.

  303. Медведєва М. Міжнародне право та біотехнології / Марина Медведєва. – К.: Видавничий дім “Промені”, 2006. – 256 с.

  304. Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії: Дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Медведєва Наталія Петрівна. – К., 2008. – 197 с.

  305. Мельничук О.І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / Мельничук О.І. – К.: Наукова думка, 2008. – 288 с.

  306. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. – Львів: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Благодійний фонд “ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ”, 2004. – 256 с.

  307. Мисник Г.А. Субъективные экологические права // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18 – 25.

  308. Мисник Г.А. Экологическое страхование: понятие, функции, основные элементы // Экологическое право. – 2006. – № 6. – С. 15 – 22.

  309. Митрофанская Ю.В. Правовая охрана окружающей среды в городах республики Казахстан (на материалах города Алматы): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельное право, аграрное право, природоресурсовое право, экологическое право” / Ю.В. Митрофановская. – Алма-Ата, 1999. – 25 с.

  310. Михайлич А.М. Вред как условие гражданско-правовой ответственности за повреждение здоровья // Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических организаций. Калинин: Калининградский ун-т., 1980. – С. 28 – 34.

  311. Мишанин К.С. Конституционное право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду: гарантии и защита в законодательстве Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Пенза., 2005. – 232 с.

  312. Мищенко В.Л. Правовое регулирование охраны окружающей среды в послеаварийный период // Право и чрезвычайные ситуации / А.И. Иойрыш, Н.Г. Жаворонкова, С.С. Занковский и др.; Отв. ред. О.С. Колбасов, М.М. Бринчук. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1992. – С. 143 – 149.

  313. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносни: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2004. – 206 с.

  314. Мірошниченко А. М. Проблеми реалізації конституційного права “знати свої права і обов’язки” / А.М. Мірошинченко // Вісник. Юридичні науки. – Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2002. - Випуск 47. – С. 245-249.

  315. Мних М. В., Мних А. М. Екологічне страхування в Україні та в інших країнах світу // Економіка, фінанси, право. – 2003. - № 5. – 40 с.

  316. Мороз Г. Визначення поняття «громадськість» у контексті природоохоронної діяльності // Право України. – 2004. - № 8. – С. 100-103.

  317. Морозова М.В. Конституционно-правовые гарантии права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в современной России / Автореф. дис. на соискание ученной степени. канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 „Конституционное право, муниципальное право” / М.В. Морозова. – Саратов, 2007. – 23 с.

  318. Моткин Г. А. Основы экологического страхования. – М.: “Наука”, 1996. – 192 с.

  319. Моткин Г.А. Политико-экономические барьеры в развити экологического страхования // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 24 – 30.

  320. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К.: “Вища школа”, 1973. – 203 с.

  321. Мухитдинов Н.Б. Основы горного права. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1983. – 248 с.

  322. Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами . – Алма-Ата: “Наука”, 1972. – 334 с.

  323. Нарышева Н. Г. Арбитражная практика по делам о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей природной среды // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1997. - № 5. – С. 83-90.

  324. Нарышева Н.Г. Особенности определения размера убытков, причиненных экологическими правонарушениями // Экологическое право на рубеже ХХІ века. Сборник научных статтей преподавателей и аспирантов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященный памяти профессора В.В. Петрова. Голиченков А.К., Игнатьева И.А., Осокин Н.Н. и др. / Под ред. проф. Голиченкова А.К.. - М.: Зерцело, 2000. – 248 – 269.

  325. Нарышева Н. Г. Тенденции дифференциации правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 71-77.

  326. Неудахина О.М. Водные животные и растения как предмет преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ // Экологическое право.– 2006. - № 3. – С. 21 – 22.

  327. Никишин В.И. Экологический императив: правовое и моральное содержание // Вестник Московского университета. Серия 11. «Право». – 1996. – № 1. – С. 32.

  328. Николаев А.В. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду по гражданскому законодательству Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2004. – 166 с.

  329. Новикова Е.В., Петрова Т.В. Об изменениях в законодательстве по вопросам лицензирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 13 – 19.

  330. Новоселов В. И. Правовые основы государственной стандартизации в СССР. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1984. – 129 с.

  331. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

  332. Овсюк А.М. К вопросу о международно-правовом регулировании права человека на благоприятную окружающую среду // В кн. Охрана окружающей среды: управление и право. – Сборник научних трудов / Шемшученко Ю.С., Волошин В.В., Петров В.В. Бринчук М.М. и др.Ред. кол. Шешученко Ю.С. (председатель), Кубрак Б.К., Волошин В.В. – К.: “Наукова думка”, 1982. – С. 192 – 195.

  333. Огрызков В. М. Правовое регулирование качества продукции. – М., 1973. – 288 с.

  334. Огрызков В. М. Стандарт. Качество. Закон / Отв. ред. Петров И. Н. – М,: Юрид. лит., 1980. – 112 с.

  335. Окорокова Л.Я. Правовой режим государственных заповедников в СССР. – Воронеж, 1982.

  336. Окорокова Л.Я., Морозова Л.С. Деятельность государственного арбитража в области охраны природы. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1986. – 137 с.

  337. Опришко В. Стандарт: норма права, нормативний акт чи …? // Радянське право. – 1986. - № 11. – С. 29-32.

  338. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы) / Ю.С. Шемшученко, В.А. Чуйков, Б.Г. Розовский и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1981. – 302 с.

  339. Охрана окружающей среды: управление, право: Сборник. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1982. – 207 с.

  340. О законодательном обеспечении экологической безопасности (обусждение проблем обеспечения экологической безопасности на Ученном совете Института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной пр.ратуры Российской Федерации) // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 115-130.

  341. Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе: Учебное пособие. – М., 1997.

  342. Панкратов И. Закон стран СНГ об экологической экспертизе (сравнительный анализ) // Право и экономика. – 1999. - № 1. – С. 86-89; № 2. – С. 82 – 87.

  343. Певзнер М.Е. Горное право: учебн. для вузов. – [3-е изд. перераб. и доп.] / Певзнер М.Е. – М.: Изд-во Московского горного ун-та, 2006. – 375 с.

  344. Петрина В. Правові моменти забезпечення радіаційної безпеки в Україні після Чорнобильської катастрофи // Право України. – 1994. - № 1-2. – С. 27-31.

  345. Петров В. В. Административное принуждение в области охраны окружающей среды. – Л., 1985. – 65 с.

  346. Петров В.В. Закон Российской Федерации об ответственности за экологические преступления (проект)// Вестник Московского университета. Серия 11.Право., – 1993, – №4, –с.53-61.

  347. Петров В.В. Закон Российской Федерации об охране окружающей среды: концепция и механизм реализации // Государство и право. – 1992. - № 11. – С. 73 – 84.

  348. Петров В.В. Закон Российской Федерации об охране окружающей среды: концепция и механизм реализации // Экологическое право на рубеже ХХІ века / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др.; Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 44 – 61.

  349. Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три вида возмещения вреда здоровью). // Вестник МГУ: Серия 11: Право.– 1994. – № 1. – С. 3 – 15.

  350. Петров В.В. Объект и предмет правовой охраны природы в СССР// Советское государство и право. – 1976.– №4.–с.58-64.

  351. Петров В. В. Правовая охрана природы в СССР: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1984. – 384 с.

  352. Петров В.В. Природоресурсовое право и охрана окружающей середы, – М.,1988,– 558с.

  353. Петров В.В. Проблемы охраны окружающей среды и арбитражная практика // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1989. – № 2. – С. 32 – 36.

  354. Петров В.В. Раздел VII. Чрезвычайные экологические ситуации // Охрана окружающей природной среды: постатейный комментарий к Закону России. – М.: Республика, 1993. – 224 с.

  355. Петров В. В. Экологическое право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 557 с.

  356. Петров В. В. Экологическое право: Схемы и методика решения задач. – М., 1989. – 192 с.

  357. Петров В.В. Экология и право, – М.: Юр. лит., 1981, – 217 с.

  358. Петрова Т.В. Плата за пользование водными объектами в новом Водном кодексу РФ // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 27 – 30.

  359. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды / Петрова Т.В.. – М.: Издательство “Зерцало”, 2000. – 192 с.

  360. Петрухин И.Л. Правоохранительные органы в условиях социального бедствия вызванного природными и техногенными и биологическими факторами // В кн. Право и чрезвычайные ситуации Отв. ред.О.С. Колбасов, М.М. Бринчук. – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1992. – С. 116 – 129.

  361. Позняк Е.В. Громадська екологічна еспертиза в системі права екологічної безпеки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і потічичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 281 – 287.

  362. Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 11. – С. 36 – 44.

  363. Позняк Е.В. Наукова школа захисту довкілля: розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче. – 2006. – № 23-24. – С. 41 – 44.

  364. Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. - Випуск 51. – С. 142-144.

  365. Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 44. – С. 31 – 35.

  366. Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 76. – С. 126 – 129.

  367. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.

  368. Позняк Е.В. Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків, 13 – 14 груд., 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М.В. Шульга, І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2008. – С. 136 – 141.

  369. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері військової діяльності. // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”. – К.: ВІКНУ, 2007. – С. 385 – 388.

  370. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України // Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 284 – 286.

  371. Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. - Випуск 64. – С. 90-92.

  372. Позняк Е. В. Юридична природа висновку громадської екологічної експертизи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 167-170.

  373. Полешко А. Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології // Право України. – 2003. - № 11. – С. 68-70.

  374. Полуянов В.П. Кузніченко С.О. Місце і роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 р. в Закарпатській області) // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – випуск 5. – С. 37 – 46.

  375. Полуянов В.П., Кузніченко С.О. Система швидкого реагування на надзвичайні ситуації природного характеру // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Спеціальний випуск. Частина 1. – 1999. – С. 130 – 139.

  376. Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. - № 1. – С. 51-53.

  377. Попович Т. Екологічні стандарти у розрізі генезису екологічного права (цивільно-правовий аспект) // Юридична Україна. – 2004. - № 9. – С. 37-40.

  378. Попович Т. Г. Екологічно безпечне житло: реалії та правове регулювання. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 32 с.

  379. Порфирьев Б.Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях (Проблемы предотвращения и сокращения масштабов последствий техногенных и природных катастроф). – М.: Знание, 1989. – 64 с.

  380. Постульга В. Лиха беда начало … судебного процесса (Может ли государство отвечать за ущерб, нанесенный гражданам стихийными бедствиями) // Юридическая практика. – 2005. - № 13 (379). – 29 марта.

  381. Потапчук І. М. До питання про поняття “прибережна смуга морів” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. – Випуск 54. – С. 128-130.

  382. Потапчук І. М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С. 100-102.

  383. Право и чрезвычайные ситуации / А.И. Иойрыш, Н.Г. Жаворонкова, С.С. Занковский и др.; Отв. ред. О.С. Колбасов и М.М. Бринчук. – М.: Институт гос-ва и права РАН, 1992. – 211 с.

  384. Право природопользования в СССР / Г.А. Аксененок, Н.И. Краснов, Г.С. Башмаков и др. – М.: Наука, 1990. – 196 с.

  385. Правовая охрана окружающей серды в области промышленного производства / Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малышева, М.М. Бринчук и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1986. – 224 с.

  386. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Петрова В. В. – М.: Высш. шк., 1990. – 368 с.

  387. Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации (Материалы круглого стола) // Государство и право. – 1998. - № 6. – 104-117.

  388. Правовые проблемы охраны окружающей среды. Под ред. д. ю. н. профессора Жевлакова Э. Н. М.: ЗАО «Бизнес – школа Интел – Синтез», 1998. – 272 с.

  389. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я.Шевчук, І.В.Трофимова, О.М.Трофимчук та ін. – К.:УІНСІР, 2001. – 96 с.

  390. Принципы ХАССП. Безопасность продуктов питания и медицинского оборудования; пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2006. – 232 с.

  391. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондарь, Н.С. Гавриш и др.; За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

  392. Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право. – 2001. - № 6. – С. 107-119.

  393. Проблемы экологического, земельного права и законодательства (Обзор выступлений участников научно-практической конференции)/ Голиченков А.К. и др.// Государство и право.– 2000. – №5. – с.103-114.

  394. Проект Екологічного кодексу України від 20 лютого 2004 р., внесений народними депутатами України А.Толстоуховим, Г.Руденком, Ю.Соломатіним, К.Ситником, А.Грязєвим, С.Гавришем, Р.Богатирьовою, К.Ващук, Ю.Павленком. // Поточний архів Верховної Ради України. – 2004. – Реєстраційний № 5170.

  395. Проект Закону „Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”// ЗВІТ про науково-дослідну роботу по темі „Удосконалення правового механізму реалізації прав та інтересів людини і громадянина в України/ В.І. Андрейцев, М.В. Краснова, О.О. Шевченко, Н.О. Кіреєва та ін., Керівник НДР В.І. Андрейцев. – К.: Юрид. ф.-т. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – С.73-98

  396. Пушкарев В.Г. Установление судами ущерба при браконьерстве // Экологическое право. – 2006. – № 2. – С. 32 – 33.

  397. Рабінович П.М., Панкевич П.І. Здійснення прав людини. – Львів: “Астрон”, 2001. – 108 с.

  398. Равилова Э.И. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в Республике Башкортостан // Автореф. к. ю. н. 12.00.06. Уфа 1999г.– 28 с.

  399. Равилова Э.И. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в республике Башкортостан: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Уфа., 1999. – 170 с.

  400. Радисюк А.М. Аннопольський Д.В. Організація управління підрозділами органів внутрішніх справ при техногенних надзвичайних ситуаціях // Вісник універститету внутрішніх справ. – 2000. – випуск 12 частина. 1. – С.143 – 151.

  401. Радзівілл О. А. Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві // Автореф. … к.. ю. н. … 12.00.11. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 22 с.

  402. Радык И.Л. Правовые проблемы экологического лицензирования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2001. – 164 с.

  403. Разгельдеев Н. Т. Ответственность по советскому природоохранному праву / Под. Ред. В. Н. Демьяненко. – Саратов: Изд-во Сарат. университета, 1986. – 146 с.

  404. Разметаєв С., Даугуль В. Правові питання удосконалення законодавства про екологічне страхування в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2 (17). – С. 93 – 97.

  405. Регушевский Р.Е. Основы правового регулирования и гарантии экологической безопасности жизнедеятельности человека и гражданина в Украине // Проблемы толкования и реализации законодательства в Украине и задачи адвокатуры. – Симферополь: “Таврия-Плюс”, 2003. – С. 115-122.

  406. Ренгелинг Г.В. Европейский кодекс окружающей среды: утопия или действительность? // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 34 – 35.

  407. Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2002. – № 6. – С. 78-81.

  408. Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США: пер. с англ. под ред. О.С. Колбасова и А.С. Тимошенко; послесл. О.С. Колбасова. – М.: Прогресс, 1990. – 528 с.

  409. Розовский Б. Г. Правовое регулирование рационального природопользования. – К.: Наукова думка, 1981. – 238 с.

  410. Розовский Б.Г. Эффективность правовых норм об охране окружающей среды // Советское государство и право. – 1982.– №6.– с.30-37.

  411. Романов В.И. Ответственность за вред, причиненный объктам животного мира и среде их обитания // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 28 – 33.

  412. Рушайло В.Б. Общественная безопасность как объект специального режимного регулирования // Право и политика. – 2004. – №3.– с.92-97.

  413. Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі екологічних прав громадян // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. – 2006. – Вип. 64.

  414. Русин С.Н. Организационно-правовые формы экологической деятельности Федеральной пограничной службы Российской Федерации // В кн. Экологическое право России на рубеже XXI века. Сборник научных статей преподавателей и аспирантов кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др; Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 61 – 84.

  415. Русин С.Н. О разграничении функций федеральных органов исполнительной власти при осуществлении охраны морских биологических ресурсов // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 21 – 23.

  416. Сасов О. В. Кримінально-правова охорона лісу: Автреф. на здобудття вченого ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально виконавче право“. – К., 2002. – 16 с.

  417. Седов А. А. Правовые проблемы лесопользования // Право и политика. – 2004. - № 11. – С. 115-128.

  418. Серов Г. П. Об актуальных вопросах совершенствования законодательства в сфере экологического страхования // Государство и право. – 1997. - № 12. – С. 128.

  419. Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.

  420. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации (Правовые основы, экологического страхования и экологический аудит). Учебное пособие.– М.: Издательский центр «Анкил», 1998. – 207 с.

  421. Серов Г.П. Экологический аудит: Концептуальные и организационно-правовые основы. – 2 изд., доп. и перераб. – М.: ЭКЗАМЕН, 2000. – 766 с.

  422. Сиваков Д.О. Законодательство о водных биоресурсах // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 18 – 19.

  423. Сизов В.Е. К проблеме развития экологического права: экономико-правовой аспект // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 20 – 23.

  424. Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.

  425. Січна Л. Право користування атмосферним повітрям // Право України. – 1999. – № 11. – С. 61 – 64.

  426. Слепченко А. А. Деякі аспекти реалізації права громадян на одержання екологічної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 53. – С. 84-88.

  427. Слепченко А. А. Законодавство України про екологічну освіту: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С. 84-87.

  428. Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України. – 2002. - № 5. – С. 68-72.

  429. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. Вовк Ю. А. – Х.: Выща школа. Изд-во при Харьк. Ун-те. – 1986. – 169 с.

  430. Современное экологическое право в России и за рубежом: Сб. науч. тр. / Л.Кремер, А.К. Голиченков, О.Л. Дубовик и др.; Отв. ред. О.Л. Дубовик. – М.: Центр эколого-правовых исследований ИГП РАН, Центр социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН, 2001. – 184 с.

  431. Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы. – М.: Изд-во ПРОГРЕСС, 1974. – С. 350 с.

  432. Станиславский А. И. Планировка и застройка центров малых городов / Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР. – Киев, 1960. – 144 с.

  433. Стек С. Орхусская конвенция: руководство по осуществлению / С. Стек, С. Кейси-Лефковиц. – Нью-Йорк и Женева: Организация объединенных наций, 2000. – 268 с.

  434. Струтинська-Струк Л. В. Правове забезпечення біологічної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 205 с.

  435. Судовий захист екологіних прав громадян України: довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 178 с.

  436. Сурілова (Плотнікова) О. Актуальні питання екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання і охорону надр // Право України. – 2001. - № 5. – С. 81-84.

  437. Тарнавский А.Г. Право граждан на благоприятную окружающую среду / А.Г. Тарнавский // Советское государство и право. – 1990. – № 9. – С. 103 – 110.

  438. Тези конференцій “Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Аналіз та проведення природоохоронних заходів згідно з ДБН А.2.2-1-95” (23-27 травня 2000 р., м. Ялта) та другої міжнародної науково-практичної конференції “Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних геологічних процесів” (29 травня – 2 червня 2000 р., м. Ялта). – К.: Товариство “Знання” України, 2000. – 101 с.

  439. Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность. Международно-правовой аспект // Советское Государство и право. – 1989. – №1. – С.84-93.

  440. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

  441. Тимошенко А.С. Экологическая безопасность и международное право// Советский ежегодник международного права. ­– М., 1989. – С. 23-28.

  442. Тихий П.В. Еколого–правове регулювання спеціального використання дикої фауни: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – Х., 2000. – 20 с.

  443. Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 234 – 237.

  444. Третяк Т. О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 23-26.

  445. Третяк Т.О. Правові аспекти доступу до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 155 – 161.

  446. Третяк Т.О. Правові аспекти класифікації надзвичайних екологічних ситуацій / Т.О. Третяк // Державна безпека Україні. – 2007. - № 9 – 10. – С. 94 – 100.

  447. Третяк Т.О. Юридичні межі права громадян на екологічну безпеку в Україні / Т.О. Третяк // Наукові правничі школи Київського університету: матеріали Міжнародній науковій конференції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С. 100 – 103.

  448. Третьякова А.А. Экологические права граждан: Основы правового регулирования на общеевропейском и национальном уровнях в государствах – членах Европейского Союза // Экологическое право России на рубеже ХХІ века. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Осокин Н.Н. и др.; Под ред. А.К. Голиченкова. – 153-174 с.

  449. Трофанчук Т. Еколого-правові проблеми приватизації в Україні // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 46-49.

  450. Турлова Ю. Критерії визначення поняття “збір за забруднення навколишнього природного середовища” // Право України. – 2002. - № 2. – С. 107-110.

  451. Туманов Г.А., Фризко В.Н. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях// Советское государство и право. – 1989. – №8.– С.19-28.

  452. Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз) // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – Львів:, 1998. – 18 с.

  453. Тустановська І. Застосування екологічного законодавства у США // Право України. – 1998. - № 2. – С. 102-105.

  454. Удинцев В.А. Русское горно-земельное право. – К. 1909. – 435 с.

  455. Фадеев А.О. О проблеме правового отношения к научной деятельности при оценке факторов экологического риска // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 23 -24.

  456. Фадеев Л. В. Юридическая ответственность за нарушение природоохранительного законодательства: Сборник научных трудов / Под ред. Ю. В. Качановского, В. А. Широкова. – М.: Всесоюзн. юрид. заоч. ин-т, 1984. – 99 с.

  457. Файзиев Ш.Х. Теоретические проблемы правового обеспечения экологической политики Республики Узбекистан: Автореф. дис. ... док. юрид. наук: 12.00.06 / Ташкентский государственный юридический институт. – Ташкент, 2004. – 47 с.

  458. Федоровська О.Б. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2007. – 19 с.

  459. Фролов М. О. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки// Право України, – 2000,– №9, – с.94-98.

  460. Фролов М. О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 3. – С. 73-79.

  461. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 211 с.

  462. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 20 с.

  463. Фролов М. Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності / Максим Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 1. – С. 81-83.

  464. Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 42 – 46.

  465. Фюр М. Транснациональный правотворческий процес и политика ЕС в области производства продукции на примере отходов электронного и электрического оборудования // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 30 -

  466. Харибов Р.Ф. Становление и развитие права на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Уфа., 1998. – 174 с.

  467. Хаустов Д.В. Публично-правовые договоры в сфере использования и охраны вод // Экологическое право. – 2005. – 3. – С. 8 – 14.

  468. Хаустов Д. В. Проблемы соотношения водного законодательства и законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 45-54.

  469. Хіміч О.М. Адміністративно-правові заходи примусового характеру, які застосовуються у діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2003. - № 8. – С. 218-225.

  470. Хіміч О.М. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 68-72.

  471. Хіміч О. Взаємозв’язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти // Право України. – 2003. – № 11. – С. 65 – 67.

  472. Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. – 2002. - № 11. – С. 44-48.

  473. Хіміч О.М. Міліція у системі державних органів, які здійснюють охорону навколишнього природного середовища // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – спецвипуск. - № 1. – С. 168-170.

  474. Хламов И. Т. Нормирование качества окружающей природной среды – научная основа ее охраны и рационального использования // Советское государство и право. – 1985. - № 12. – С. 64-66.

  475. Хохлявин С.А. Экологический кодекс Франции и нормы финансового характера, обеспечивающие его реализацию при обращении с отходами // Экологическое право. – 2005. – № 3 . – С. 31 – 35.

  476. Храмова Ю.Р. К вопросу о правовых проблемах осуществления экологической экспертизы // Государство и право. – 2000. - № 8. – С. 11-17.

  477. Храмова Ю.Р. Правовые проблемы осуществления экологической экспертизы в России: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 – М., 2000. – 155 с.

  478. Церетелли Т.В. Деликты создания опасности. // Советское государство и право. –1970. – № 8. – С. 56.

  479. Чаусова Л. Л. Принципи екологічного права // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”.. – Харків, 1998. – 19 с.

  480. Чаусова Л. Система принципів екологічного права України // Право України. – 1996. - № 8. – С. 47-49.

  481. Черепанцева Ю.С. Правовая защита территорий и граждан при чрезвычайных экологических ситуациях // Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.06. Оренбургский ун-т. – Оренбург, 2000 . – 23 с.

  482. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С.82 – 84.

  483. Чопорняк А.Б. Страхование ядерного ущерба. (Аналитический обзор). АИНФ 415. М., 1978. – 56 с.

  484. Чорноус О.В. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України : Автореф. дис. ... к. юрид. наук: 12.00.06 / Інститут держави і прав ім. В.М. Корецького. –К., 2006. – 20 с.

  485. Чуйков В. Еколого-правові вимоги в економіці природокористування // Право України. – 1994. - № 11-12. – С. 25-28.

  486. Шарапова С.В. Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2002. – 19 с.

  487. Шатаева С.В. Конституционное право человека на благоприятную окружающую среду и механизм его реализации в РФ: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2003. – 293 с.

  488. Шеварднадзе Г.Н. Охрана права граждан СССР на здоровую окружающую среду // Вестник Московского университета. – Серия. – 11. – Право. – 1985. - № 6. – С. 21 – 27.

  489. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

  490. Шемшученко Ю.С. Административная ответственность в области охраны окружающей среды. – К: О-во «Знание» УССР, 1987. – 48 с.

  491. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К.: «Наукова думка», 1989. – 260.

  492. Шемшученко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. – № 10. – С. 120 – 125.

  493. Шемшученко Ю. С., Мунтян В. Л., Розовский Б. Г. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. – К.: Наукова думка, 1978. – 279 с.

  494. Шершун С. М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2005. – 17 с.

  495. Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій лісового законодавства // Право України. – 2004. - № 7. – С. 65-69.

  496. Шершун С. Право власності на ліс // Право України. – 2004. - № 12. – С. 75-79.

  497. Шестерюк А. С. К вопросу о предмете экологического права как науки // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 54-60.

  498. Шестерюк А. С. Методология науки экологического права // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 28-35.

  499. Шестерюк А.С. Основные тенденции и направления развития законодательства об охране окружающей среды Российской Федерации // Экологическое право. – 2004. – № 4.

  500. Широбоков А.С. Анализ правоприменительной практики в области нормирования воздействия на окружающую среду // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 22 – 26.

  501. Шомпол О.А.Проблеми забезпечення суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку і процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС// Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ "Обрії", 2008.- С.174-176.

  502. Шомпол О.А.Поняття "вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку" в контексті міжнародно-правових зобов’язань// Юридична Україна. -№1.- 2009. – С.82-87.

  503. Шомпол О.А.Конституційне право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та його забезпечення у процесі реалізації міжнародно-правових зобов’язань України// Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук.пр./ За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 2. – С.208-212.

  504. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Фирма “Консум”, 1998. – 224 с.

  505. Шульга М.В. Щодо участі громадськості в забезпеченні використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 50. – С. 85 – 87.

  506. Шумаков В.И., Мирский М.Б. О некоторых закономерностях и тенденциях развития современной трансплонталогии ( к проблеме научного прогнозирования)//Вестник АМН СССР. - 1978. - №4. – С. 31-36.

  507. Экард Ф., Пельман К., Компетенция Европейского сообщества в правовой защите – на примере Орхусской конвенции // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 41 – 45.

  508. Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной практики. Сборник научных трудов / Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Издательство “Юридический цент Пресс”, 2003. – 352 с.

  509. Экологические права граждан и их защита. – Серия «Пособие для неправительственных организаций», выпуск 2 / Редактор-составитель Артов А. М. – Симферополь-Киев, 1998. – 110 с.

  510. Экологическое право: [учебник для вузов] / [Боголюбов С.А., Горохов Д.Б., Гумерова А.Р. и др.]; под. ред. С.А. Боголюбова. – М.: Высшее образование, 2007. – 485 с.

  511. Экологическое право: Курс лекций и практикум / [Ю.Е Винокуров, С.Л. Байдаков, А.Ю.Винокуров и др].; Под ред. проф. Ю. Е. Винокурова. – М.: Изд-во “Экамен”, 2007. – 543 с.

  512. Экологическое право Украины: Учебн. Пособие. / [А.В. Анисимова, А.П. Гетьман, В.И. Гордеев и др.]; Отв. ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Х.: ООО “Одиссей”, 2007. – 464 с.

  513. Экология: конституционно-правовые проблемы / [Малышко Н.И., Шемшучено Ю.С., Чуйков В.А. и др.] Сб. научн. статтей. Под ред. Н.И. Малышка. – Луганск: Украинская научная ассоциация, 1994. – 50 с.

  514. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: Научн.-практ. пособие. – М.: БЕК, 1996. – 173 с.

  515. Яковлев В. Н. Экологическое право. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 344 с.

  516. ЯстребковаО. А. Проблемы экологического ущерба во французском праве // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 53-55.

  517. Horn L. The Implication of the Concept of Common Concern of a Human Kind on Human Right to a Healthy Environment / Laura Horn // McGill Law Journal. – 2004. – vol.1. – P. 233 – 269.

  518. Hovarth W. The Progression towards Ecological Quality Standards / William Hovarth // Journal of Environmental Law. – 2006. - № 18. – Р. 3–35;

  519. Hayward T. Constitutional Environmental Rights / Hayward Tim. - New York: Oxford University Press, 2005. – 236 p.

  520. Rodgers W. Environmental Law. – [Second Edition] / William Rodgers. – Washington: WEST PUBLISHING CO. ST. PAUL, MINN., 1994. – 1047 p.

  521. Sands P. Principles of International Environmental Law. – [second edition] / Philippe Sands. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 1116 p.


  залишити коментар
  Сторінка5/5
  Дата конвертації03.10.2011
  Розмір1.64 Mb.
  ТипДокументы, Освітні матеріали
 • Додати документ в свій блог або на сайт

  страницы: 1   2   3   4   5
  Ваша оцінка цього документа буде першою.
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uadocs.exdat.com

  Загрузка...
  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Поняття

  опублікувати
  Загрузка...
  Документи

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх