Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009 icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Київ-2009


Схожі
1   2   3   4   5
повернутися в початок
С.35 – 55.

 • Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція ООН з морського права від 10.12.1982 р. // Інформаційна база „ЛІГА: Закон”.

 • Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті від 25 лютого 1991 р., Еспо (Фінляндія )// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 66 – 77.

 • Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя по питанням, що стосуються навколишнього середовища від 25 червня 1998 р., Орхус (Данія) // Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 101 – 118.

 • Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, від 17 березня 1992 р. (Хельсінкі)// Збірник міжнародно-правових актів у сфері охорони довкілля. Видання друге, доповнене. – Львів: Экоправо-Львов, 2002. С. 78 – 100.

 • Конвенція ООН про охорону озонового шару від 22 березня 1985 р. // www.rada.gov.ua.

 • Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар// www.rada.gov.ua.

 • Декларація Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку від 3 червня 1992 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Стокгольмська Декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Ротердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів в міжнародній торгівлі (1998). – К.: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, 2005. – 43 с.

 • Директива Ради 96/61/ЄС від 24 вересня 1996р. про інтегровану систему запобігання і контролю забруднення // OJ L 257 of 10.10.1996.

 • Директива Європейського Парламенту та Ради 2001/42/ЄС від 27 червня 2001р. про оцінку впливу на стан довкілля окремих проектів та програм // OJ L 197 of 21.07.2001, р.30-37.

 • Директива Ради 85/337/ЄЕС про оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на стан навколишнього середовища// OJ L 175 of 05.07.1985.С.40.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2849 (XXVII) від 20 грудня 1971 р. Розвиток та навколишнє середовище // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2849(XXVI)&Lang=R&Area=RESOLUTION.

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2995 (XXVII) від 15 грудня 1972 р. Співробітництво між країнами в сфері навколишнього середовища //http://daccess ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2995(XXVII)&Lang=R&Area=RESOLUTION

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/192 від 17 грудня 1981 р. Міжнародне співробітництво в сфері навколишнього середовища // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/36/192&Lang=R

 • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/226 (XXVII) від 22 грудня 1989 р. Обіг та видалення, контроль та транскордонне перевезення токсичних та небезпечних продуктів та речовин // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/226&Lang=R.

 • Лист ДПА України “Про особливості адміністрування збору за спеціальне використання лісових ресурсів у 2009 році” від 23.01.2009 р. N 1130/7/15-0817 // Вісник податкової служби України. – 2009. - № 5.

 • Декларація ООН про клонування людини від 8 березня 2005 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Конвенція Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину) від 4 квітня 1997 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.

 • Додатковий протокол до Конвенції Ради Європи про захист прав та гідності людини у зв'язку з використанням досягнень біології та медицини щодо заборони клонування людських істот від 12 січня 1998 р. // Нормативна база ЛІГА:ЗАКОН.


  ^ СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Абалкина И. Л. Страхование экологических рисков (из практики США) / Абалкина И.Л. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 88 с.

  2. Агибалов А.Н. Правовое регулирование радиационной безопасности населения при использовании атомной энергии: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Саратов., 2001. – 178 с.

  3. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно-небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація: автореф. дис. … д-ра. техн. наук: спец. 21.06.01 / Адаменко Я.О. – Івано-Франківськ, 2006. - 25 с.

  4. Актуальные проблемы развития экологического права в ХХІ веке / О.Л. Дубовик, А.К. Голиченков, М.М. Бринчук и другие. Отв. ред. М.М. Бринчук, О.Л. Дубовик. – М.: Институт государства и права РАН, 2007. – 258 с.

  5. Алихаджиева А.С. Правовой механизм реализации права на благоприятную окружающую среду: 12.00.06 / А.С. Алихаджиева. – Саратов, 2003. – 236 с.

  6. Андрейцев В.И. Гарантии эффективности экологической экспертизы: социально-правовые проблемы. – К.: Общество “Знание” Украины, Республиканский дом экономических и научно-технических знаний, 1992. – 20 с.

  7. Андрейцев В. И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будивэльнык, 1990. – 168 с.

  8. Андрейцев В. И., Фролов М. А. Кодификация экологического законодательства: состояние и проблемы законодательного конструктивизма // Фиксированное выступление на круглом столе: «Экологический кодекс: мифы и реальность». Киев, 12-13 мая 2005 года. – К., 2005. – 38 с.

  9. Андрейцев В.И. Теоретические проблемы правового обеспечения эффективности экологической экспертизы. – Автореф. дис. доктора. юрид. наук: 12.00.06. / .– Харьков., 2000. – 45 с.

  10. Андрейцев В.І. Екологічне право і проблеми екологічної безпеки // Радянське право. – 1990. – № 4.– С.32-36.

  11. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208.

  12. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69

  13. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого – правова відповідальність. – К.: Т – во “Знання” УРСР, 1991. – 48 с.

  14. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.

  15. Андрейцев В.І. Конституційне право громадян на екологічну безпеку: контрольно-наглядові гарантії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 45. – С. 9 – 21.

  16. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 5-12.

  17. Андрейцев В.І. Політика. Інновації. Приватизація. Екологічна безпека. Право. (Проблеми оптимізації та екологізації законодавства України). Ексклюзивні нариси. – К.: УЕАН, 1996. – 140 с.

  18. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. - № 12. – С. 15-20.

  19. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.

  20. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.

  21. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.

  22. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (початок) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 82 – 89.

  23. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: функціонально-процесуальні гарантії (закінчення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 47. – С. 162 – 172.

  24. Андрейцев В.І. Проблеми гармонізації законодавства про екологічну безпеку// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.5-20.

  25. Андрейцев В.І. Розділ 1. Право екологічної безпеки. Глава 1. Право екологічної безпеки в системі екологічного права України // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С.10 – 49.

  26. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.

  27. Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: проблеми формування об’єктного складу // Право України. – 2001. - № 10.- С. 9-12.

  28. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2002. - № 4. – С. 15-26.

  29. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.

  30. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 42. – С. 5-14.

  31. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. - Випуск 40. – С. 5-13.

  32. Андрейцев В. І., Єрофєєв М. І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – К.: Вид-во при Київському державному університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1984. – Вип. 25. – С. 39-44.

  33. Андрушкявичус А., Марционас А. О принципах экологического права Литвы // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 82-87.

  34. Анісімова Г.В. Здійснення громадянами екологічних прав. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06.– К., 1996 – 21 с.

  35. Анісімова Г.В. Параграф 1. Поняття екологічної безпеки та її правові форми. Розділу VII. Правове забезпечення екологічної безпеки // Екологічне право України Підручник для студентів юрид. вищ. навч. заклвдів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Размєтаєв та ін.; За ред. В.К. Попова та А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – С. 145 – 149.

  36. Бабенко B. I. Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону довкілля: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. – Одеса: Одеська національна юридична академія, 2004. – 20 с.

  37. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. - № 11. – С. 57-61.

  38. Бабенко В. І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація: Навч. посібник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2005. — 408с. — Бібліогр.: с. 366-405.

  39. Бажайкин А. Л. Обязательное экологическое страхование в сфере недропользования // Экологическое право. – 2000. - № 5. – 52 с.

  40. Бажайкин А.Л. Правовая конструкция как инструмент экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 5 – 6.

  41. Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологического страхования // Государство и право. – 2005. – № 10. – С. 67 – 75.

  42. Бажайкин А.Л. Правовые аспекты ядерного страхования за рубежом и в Российской Федерации // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 48 – 52.

  43. Бажайкин А. Л Страхование ответственности за причинение вреда окружающей среде в Федеративной Республике Германия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 47-53.

  44. Бакай О. Екологічне прогнозування як функція управління у сфері природокористування та охорони довкілля // Вісник Академії правових наук України. – 2001. - № 3 (26). – С. 240-246.

  45. Бакай О. О. Правове забезпечення екологічного прогнозування. – Автореф. дис. … к. ю. н. – Харків, 2001. – 19 с.

  46. Бакунина Т.С. О законодательном обеспечении экологической безопасности// Государство и право, – 1995, – №2, – с.115-130.

  47. Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки. – М.: Госюриздат, 1968. – 194 с.

  48. Балюк, Г.І. Досвід правового регулювання відносин щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав громадян на рівні Європейського Союзу та його значення для адаптації законодавства України / Г.І. Балюк. // Міністерство юстиції України Бюлетень Міністерства юстиції України. - Київ, 2007. № 5. - С. 77-98.

  49. Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забепезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  50. Балюк Г. І. До встановлення причинного зв’язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 43. – С. 46-51.

  51. Балюк Г.І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і Особлива частини): Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006 . – 192 с.

  52. Балюк Г.І. Законодавство у сфері надзвичайних екологічних ситуацій: історія становлення і сучасний стан. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 67 – С. 8 – 12.

  53. Балюк Г. І. Міжнародно-правові засади співробітництва України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 23-27.

  54. Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. – Випуск. – 63 – С. 13 – 18.

  55. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.21-24

  56. Балюк Г.І. Правовий режим зон надзвичайних екологічних ситуацій та гарантії прав потерпілих громадян // Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – С. 166 – 193.

  57. Балюк Г.І. Правові засади доступу громадян до інформації у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки / Г. І. Балюк  // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. 2003. - Випуск 50 . – С. 70 – 73.

  58. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.

  59. Балюк Г. І. Проблеми кодифікації та реалізації екологічного законодавства України // Фіксований виступ на круглому столі: “Екологічний кодекс: міфи та реальність”. Київ, 12-13 травня 2005 року. – К.: 2005. - 7 с.

  60. Балюк Г.І. Проблеми формування та становлення ядерного права України. Автореф. дис. ... доктора. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2000. – 33 с.

  61. Балюк Г.І. Стан законодавства про відходи та проблеми його вдосконалення// Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія „Юридичні науки”. – 2001. – № 44.

  62. Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. / Балюк Галина Іванівна.– К., 2008. – 20 с.

  63. Бевзенко Б.М. Природно-заповідний фонд України як об’єкт державного управління. – У зб.: Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 19. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 276 – 281.

  64. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності. – Автореф. дис. … д. ю. н. … 12.00.04; 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – 19 с.

  65. Бобкова А.Г. Правове обеспечение рекреационной деятельности. – Донецк: Юго-Восток, 2000. – 308 с.

  66. Бобкова А.Г. Рекреационное право: Учеб. пособие. – Донецк: ДонНУ, 2000. – 249 с.

  67. Боголюбов С.А. Раздел VII. Чрезвычайные экологические ситуации // В кн. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды». Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук, проф. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – С. 175.

  68. Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА ). 2000. – 448 с.

  69. Боголюбов С.А. Колбасов О.С. Закон об охране природы в СССР. Каким ему быть? Мнения и предложения ученных. – М.: Юрид. лит., 1991. – 64 с.

  70. Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – 448 с.

  71. Бондар Л. О. Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 - Одеса, 2001. – 206 с.

  72. Борейко В.П. Прорыв в экологическую этику. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2003.

  73. Боровська І. Право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля як цивільне особисте немайнове право: історія виникнення, становлення і розвитку // Підприємництво, господарство і прав. – 2004. – № 4. – С. 44 – 48.

  74. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. - № 9. – С. 58-60.

  75. Братель Г.О. Цивільно-правові наслідки надзвичайних ситуацій: Автоеф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Націонаьний унівеситет внутішніх справ. – Х., 2003. – 22 с.

  76. Бредіхіна В. Л. Конституційні засади права громадян на безпечне навколишнє середовище: монографія / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. — 168с.

  77. Бредіхіна В. Л. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України імен і Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 21 с.

  78. Бринчук М.М. Государственное управление как эколого-правовая категория // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 10 – 15.

  79. Бринчук М.М. Комплексность в экологическом праве // Экологическое право. – 2004. – № 6. – С. 19 – 28.

  80. Бринчук М. М. О понятийном аппарате экологического права // Государство и право .- 1998.- № 9.- с. 20-28.

  81. Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. – М.: Наука, 1985. – 174 с.

  82. Бринчук М.М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами, – М.: Наука, 1990, – 212 с.

  83. Бринчук М.М. Правовые меры борьбы с химическим загрязнением окружающей среды// Окружающая среда под охраной закона/ Ред. О.С. Колбасов, М.М. Славин. – М.: Ин-т. государства и права АН СССР,1982.– с.70-80.

  84. Бринчук М.М. Теоретические проблемы формирования законодательства об окружающей среде. // Государство и право. – 1998. –№ 12. – С. 73 – 81.

  85. Бринчук М. М. Теоретические основы экологических прав человека // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 5 – 15.

  86. Бринчук М.М. Человек как объект экологических отношений // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 2 – 5.

  87. Бринчук М.М. Юридическое экологическое образование в аспекте развития права окружающей среды// Государство и право.– 1995.– №10.–с.127-128.

  88. Бринчук М.М. Экологические права граждан в контексте развития природоохранительного законодательства. // Вестник Московского университета. Серия 11. «Право». – 1996. – № 1. – С. 13 – 15.

  89. Бринчук М.М. Экологическое право. (Право окружающей среды): Учебник для высших учебних заведений. – М.: Юристъ, 1999.– 688 с.

  90. Быстров Г. Е. О кодификации лесного законодательства и праве государственной собственности на леса // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 14-18.

  91. Вайерс Й. Торговля и экология в ЕС и ВТО. Правовой анализ // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 36 – 39.

  92. Валиева Д.С. Конституционно-правовые вопросы реализации права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в России: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Саратов, 2001. – 232 с.

  93. Вакула М.А. Новый Водный кодекс: проблемы и пробелы // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 24 – 25.

  94. Васильева М.И. Арбитраж и защита права граждан на здоровую окружающую среду // Весник Московского университета. Серия 11. Право. – 1987. – № 2.

  95. Васильева М.И. Закон и право граждан на здоровую окружающую среду // Вестник Московского гос. ун-та. Серия “Право”. – 1988. – № 5.

  96. Васильева М.И. Общественные экологические интересы: Правовое регулирование. (Комментарий к законодательству). – М.: Наука, 1999. – 132 с.

  97. Васильева М.И. Охрана права граждан СССР на здоровую окружающую среду / М.И. Васильева // Вестник Московского университета. Серия 11 «Право» – 1990. – № 6. – С. 54.

  98. Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благоприятности окружающей среды // Государство и право. – 2002. – № 11. – С. 84.

  99. Васильева М.И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового статуса личности // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 19 – 26.

  100. Васильева М.И. Проблемы защиты общественного интереса в экологическом праве // Государство и право. – 1999. – № 8. – С. 49 – 62.

  101. Васьковська В. Механізм забезпечення права людини на безпеку // Право України. – 2005. - № 9. – С. 25-28.

  102. Вербицкий В.В. Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – М., 1999. – 158 с.

  103. Виноградов Б.В., Кузмич В.Н., Назаревский В.Н. Определение зон экологического кризиса и бедствия на территории Российской Федерации и их законодательное оформление // Государство и право. – 1995. – № 4. – С. 73 – 77.

  104. Винокуров Ю. Е. Экологическое право Российской Федерации: курс лекций. – М. : Экзамен, 1997. – 346 с.

  105. Віленчук О. М. Екологічне страхування в системі охорони природного середовища // Економіка АПК. – 2001. - № 10. – 128 с.

  106. Вітовська І. В. Правове регулювання використання природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України. – Автореф. дис. … к. ю. н. …12.00.06. – Івано-Франківськ: При­ка­р­пат­ський національний уні­вер­си­те­т імені В.Стефаника,, 2004. – 19 с.

  107. Власенко В.В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63 – 68.

  108. Власенко В.В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. – 2005. – Випуск. 65. – С. 43 – 48.

  109. Власенко В.В. Роль юридичної відповідальності в системі забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Випуск. 54. – С. 132 – 136.

  110. Власенко Ю. Л. Оптимізація законодавства у сфері екологічної безпеки: поняття та способи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 30-35.

  111. Волков Г. А. Методологические основы подготовки проекта Водного кодекса Российской Федерации // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 35-39.

  112. Воронцов А.М. Экологическая безопасность, экологическая криминология, экологический контроль // Экологическое право.–1998. –№1. – с.17-23.

  113. Воронцова А. А. Экологические права граждан в международных документах о правах человека и гражданина // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 96-99.

  114. Вылегжанина Е.Е. Международно-правовое развитие процедуры оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду // Экологическое право. – 2005. - № 3. –С. 35 – 41.

  115. Выпханова Г.В. К вопросу об информационном обеспечении природопользования и охраны окружающей среды: концептуальные и правовые аспекты // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 36 – 40.

  116. Выпханова Г.В. Правовые проблемы обеспечения устойчивого развития России и ее регионов // Экологическое право. – 2005. – № 5. – С. 7 – 10.

  117. Габитов Р. Х. Воздухоохранное право: ключевые понятия // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 9-11.

  118. Габитов Р.Х. Правовая охрана атмосферы // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 125 – 127.

  119. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії, застосування та розвитку кримінального законодавства. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002. – 660с.

  120. Галяметдинова А.Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. – Казань, 2002. – 180 с.

  121. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.

  122. Гиряева В.Н. Экологическая ответственность: 20-й тирский коллоквиум по экологическому и техническому праву // Экологическое право. – 2005. - № 44 – 47.

  123. Голиченков А.Г. Экологический контроль: теория и практика правового регулирования. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 36 с.

  124. Голиченков А.К. Экологическое законодательство России: понятие, состояние, развитие // В кн. Экологическое право на рубеже ХХІ века. Сборник научных статей. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др. Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 1-8.

  125. Горбачев А.Н. Правовое регулирование оздоровления зон экологического неблагополучия: Монография / Горбачев А.Н. – Брянск: БФОРАГС, 2004. – 104 с.

  126. Гордєєв В. Правові питання використання малих річок // Право України. – 1994. - № 1-2. – С. 31-33.

  127. Гордиенков А.Д. , Колодина Н.В. Незаконная порубка деревьев и кустарников: причины и проблемы привлечения к уголовной ответственности // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 33 – 36.

  128. Гордиенко А.Д., Колодина Н.В. Проблемы объективной стороны незаконной рубки // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 10 – 14.

  129. Государственно-правовое управление качеством окружающей среды / Под ред. А. В. Сурилова. – К., О.: Вища школа, 1983. – 190 с.

  130. Государственно-правовое управление качеством окружающей среды в союзной республике / Под ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1990. – 287 с.

  131. Григор’єва Т. В. Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів. – Автореф. … к. ю. н.  … 12.00.06. – Х.: Національна юридична академія України Імені Ярослава Мудрого, 2005. – 16 с.

  132. Грицкевич С. Г. Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ. – Автореф. дис. … к. ю. н. … 12.00.02. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2002. – 15 с.

  133. Гусев Р. К. Особенности ответственности за нарушение законодательства об охране лесов // Научно-технический прогресс и правовая охрана природы. – М., 1978. – С. 83-96.

  134. Даваева К.К., Конюхова И.А. Формирование в России законодательства о степи – насущная необходимость в сложившихся экологических условиях // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 29 – 33.

  135. Даниленко О.В. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды (Правовые вопросы) // Экологическое право и рынок: Сб. статтей. – М.: РАН, ИГП, Институт научной информации по общественным наукам, 1994. – 295 с. (с. 110 – 134)

  136. Даугуль В. Поняття та особливості екологічного страхування в Україні // Право України. – 1999. – № 4. – С. 51 – 54.

  137. Доржиева Р.Ц. Экологические требования: понятие и соотношение с другими терминами // Экологическое право. – 2006. -№ 5. – С. 7 – 10.

  138. Доронин Г. Г. Юридическая ответственность за экологические правонарушения: исходные положения и теоретические подходы // advocatus@newmail.ru

  139. Драгонец Ян, Холлендер Павел. Современная медицина и право. – М.: Юридическая литература, 1991.

  140. Дубовик О.Л. Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях. // В кн. Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН. – 1994. – с. 3.

  141. Дубовик О.Л. Механизм действия права в охране окружающей среды. М.: «Наука», 1984. – 167.

  142. Дубовик О.Л. Организация эколого-правовых научных исследований в ФРГ // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 39 – 42.

  143. Дубовик О.Л. Развитие института “экологические права и обязанности” в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 2.- С. 2 -3.

  144. Дубовик О.Л. Экологическое право: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 688 с.

  145. Дубовик О.Л., Кремер Л, Люббе-Вольф Г. Экологическое право: Учебник / Отв. ред. О.Л. Дубовик. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 768 с.

  146. Дудиков М.В. О переходе прав пользования участками недр // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 7 – 12.

  147. Дудиков М.В. Правовые аспекты стимулирования геологоразведочных работ и привлечение инвестиций // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 5 – 7.

  148. Дудиков М.В. Проблемы правового регулирования прекращения права пользования недрами // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 25 – 31.

  149. Дудиков М.В. Проблеми приобретения субъектом предпринимательской деятельности права пользования участками недр при банкротстве предприятия – пользователя недр // Экологическое право. – 2005. - № 6. – С. 26 – 30.

  150. Екологічна експертиза: право і практика / В. І. Андрейцев, М. А. Пустовойт, С. В. Калиновський та ін.; За ред. В. І. Андрейцева, М. А. Пустовойта. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.

  151. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.

  152. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2007. – 485 с.

  153. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.

  154. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008. – 856 с.

  155. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад.курс / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

  156. Емельянова В.Г. Арбитраж и охрана атмосферного воздуха от загрязнения // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1989. – № 2.

  157. Еренов А. Е., Мухитдинов Н. Б., Ильяшенко Л. В. Правовое обеспечение рационального природопользования. – Алма-Ата: Наука, 1985. – 150 с.

  158. Ермишина Б. К. Опыт Европейских сообществ в регулировании охраны окружающей среды // Московский журнал международного права. – 1992. - № 2. – С. 85-94.

  159. Ерофеев Б.В, Земельное право России: Учебник. 8-е изд., перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2004. – 656 с.

  160. Ерофеев Б.В. Экологическое право России: Учебник. 8-е издание, исправленное и дополненное. – М.: ООО “Профобразование”, 2001. – 711 с.

  161. Ефимова Е. И. Развитие института «экологические права и обязанности в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 2-3.

  162. Ефимова Е.И. Развитие эколого-правовой терминологии в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2003. - № 4. – С. 2 – 6.

  163. Ефимова Е. И. Эволюция наименования отрасли права в эколого-правовых исследованиях // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 14-19.

  164. Єрофеєв М.І. Конституційне право громадян на безпечне довкілля та його забезпечення в умовах надзвичайних екологічних ситуацій //В кн. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник наукових праць. Випуск 2. К.: Інститут законодавства Верховної Ради України., 1997. – С. 172.

  165. Жалинский А.Э. Правовой статус населения в условиях чрезвычайного положения // В кн. обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 26 – 38.

  166. Жуковська О. Л. Відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки: деякі аспекти проблеми. – К.: Либідь, 1994. – 200 с.

  167. Заєць О.І. Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб’єктів правовідносин у сфері земельної реформи: шляхи вдосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 46 – 51.

  168. Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. – 200. – Вип. 64.

  169. Заєць О.І., Позняк Е.В., Шомпол О.А. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 12. – С. 34 – 44; 2008. – № 2. – С. 45 – 55; 2008. – № 3. – С. 64 – 71.

  170. Заїкін Ю. В. Актуальні проблеми екологічного страхування в Україні // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Економічні науки. – 2001. - № 4. – 376 с.

  171. Земельне право України: Підручник / М. В. Шульга (кер. авт. кол.), Г. В. Анісімова, Н. О. Багай, А. П. Гетьман та ін.: За ред М. В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

  172. Земельное право Украины: Учеб. пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

  173. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар [3-є вид., перероб. і доп.] / [В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та ін.] ; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 896 с.

  174. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль. Посібник . – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.

  175. Злотникова Т. Экологическая безопасность (соотношение экологии, экономики, права) / Тамара Злотникова // Экономист. – 1996. - № 10. – С. 79-84.

  176. Игнатьева И.А. Конституция России и возможности регионального законотворчества в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности /И.А. Игнатьева // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 61 – 64.

  177. Игнатьева И. А. Методология и проблемы развития экологического законодательства // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 40-49.

  178. Игнатьева И.А. Проблема систематизации законодательства об охоте и правотворческий опыт субъектов Российской Федерации // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 16 – 23.

  179. Игнатьева И.А. Учет, классификация нормативных правовых актов и систематизация экологического законодательства // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 6 – 11.

  180. Игнатьева И.А. Цели и задачи экологического законодательства: соотношение, классификация, определения// Право и политика, – 2002, – №11,– с.13-24.

  181. Игнатьева И.А. Экологическое страхование: содержание и возможности правового регулирования // Государство и право. – 2005. – № 11. – С. 52 – 62.

  182. Ільїна Є. Відповідальність за порушення законодавства про охорону озонового шару // Право України. – 1998. – № 9. – С. 38 – 41.

  183. Ільїна Н.Л. Юридична природа екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Збірник матеріалів Міжрегіональної науково-практичної конференції «Забезпечення екологічної безпеки – обов’язок Української держави». 24-25вересня 2004р. Івано-Франківськ: ін-т Прикарпатського ун-ту ім. Василя Стефаника,2004. –С.163- 169.

  184. Ільїна Н.Л. Правові аспекти поняття екологічної безпеки при плануванні та забудові міст України. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 67-69. – 2005. – С. 33-35.

  185. Ільїна Н.Л. Планування територій як засіб правового забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища // Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Четверті осінні юридичні читання» ( 21-22 жовтня 2005 р.): У 3-х частинах: Частина третя “Публічно-правові науки». Підтом I. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління і права, 2005. – С. 81-84.

  186. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України. // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2006. –Вип. №31– С. 362-367.

  187. Ільїна Н.Л. Правові засади екологічного планування як функції державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки. // Юридична Україна. - №6. – 2006. – С.61-66.

  188. Иойрыш А.И. Концепция риска: его оценка и управление им // Обеспечение безопасности населения и территорий (организационно-правовые вопросы). – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1994. – С. 19 – 26.

  189. Казанцев Н.Д. Из истории советского земельного и природоохранительного права // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 2 – 6.

  190. Казанцев Н.Д. К вопросу о научных основах кодификации законодательства об охране природы // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 2 – 7.

  191. Калиниченко Т.Г. Договоры в водных отношениях // Экологическое право. – 2006. - № 1. – С. 16 – 20.

  192. Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования. – М.: “Наука”, 1989. – 128 с.

  193. Клиниченко Т.Г. Проблемы развития публично-правовых начал в проекте нового Водного кодекса РФ // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 16 – 17.

  194. Калиновський С.В. Оцінка впливу і екологічна експертиза – сьогодні і завтра // Рідна природа. – 2000. - № 1. – С. 16 – 24.

  195. Каракаш І.І. Глава 1. Предмет і система природноресурсового права // Природноресурсове право України / Е.А. Бавбекова, Л.О Бондар, Н.С. Гавриш, О.В. Глотова та ін.; За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – С. 5-41.

  196. Касимов Т.С. Соблюдение баланса интересов общества и частного землевладельца в праве США: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук.: спец. 12.00.06 “земельное право, аграрное право, экологическое право, природоресурсное право”– Уфа, 1999. – 30 с.

  197. Качинський А.Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України // Наукові доповіді. Національний інститут стратегічних досліджень. – 1994. – Випуск 33. – 48 с.

  198. Качинський А.Б., Наконечний О.Г. Стійкість екосистем та проблеми нормування в екологічній безпеці України. Монографія. Серія «Екологічна безпека». Випуск 1. – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 1996. – 50 с.

  199. Кашинцева О. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України. – 2007. – № 5 – С. 131 – 134.

  200. Кірін Р. С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 44. – С. 47-54.

  201. Кірін Р. С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. - Випуск 41. – С. 74-80.

  202. Кірін Р. С. Формування гірничого законодавства на території України (Х – початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – 2000. – С. 56-60.

  203. Клейн В.В. Судебная защита права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Клейн Вероника Викторовна. – Сакт-Петербург, 2002. – 168 с.

  204. Клемин А.В. Европейское право и Германия: баланс национального и наднационального. Европейское Сообщество, Германия, право: национальный консерватизм, коалиции и единство. – Казань: Изд-во Казанс. ун-та, 2004. – 588 с.

  205. Клоченко Л. Правовые основы и модели страхования ответственности за загрязнение окружающей природной среды (законотворчество и опыт Германии) // Страховое дело. – 1996. - № 9-11.

  206. Клюкин Б. Д. О развитии договорной основы права пользования недрами // Государство и право. – 2004. - № 9. – С. 46-54.

  207. Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”.– К., 1998. – 17 с.

  208. Коваленко Т. О. Розвиток законодавства України про біобезпеку // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 10 (36). – С. 43-55.

  209. Ковальчук Т.Г. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст // Право. України. – 1997. - № 5. – С. 22-25.

  210. Ковальчук Т.Г. Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1996. – 20 с.

  211. Ковальчук Т.Г. Пролеми забепечення права громадян на внутрішню екологічну безпеку: короткі тези доп. та наук. пов. республ. наук.-практ. конф. [“Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку ”] , (Київ, 9 – 11 листопада 1995 р.) / Національна юридична академія України. – Х.: Національна юридична академія України, 1995. – С. 218 – 220.

  212. Ковтун О.М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. – Автореферат дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2008. – 16 с.

  213. Козырь О. М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загрязнения ядохимикатами. – М.: Издательство МГУ, 1989. – 84 с.

  214. Колбасов О. С. Водное законодательство в СССР. – М., 1972. – 216 с.

  215. Колбасов О. С. Зона экологического бедствия – шаг к пропасти // Государство и право. – 1992. - № 9. – С. 30-40.

  216. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) // Советское государство и право. – 1988. – № 12. – С. 47 – 55.

  217. Колбасов О. Материальная ответственность предприятий за загрязнение окружающей среды // Советская юстиция. – 1974. – № 20. – С. 16 – 17.

  218. Колбасов О.С. Правовые исследования по охране окружающей среды в СССР // Итоги науки и техники. Серия «Охрана окружающей среды и воспроизвод­ство природных ресурсов». Том 5, – М: ВИНИТИ, 1978, – С. 70-74.

  219. Колбасов О. С. Стандартизация в охране окружающей среды // Окружающая среда под охраной закона. Ред. О. С. Колбасов, М. М. Славин. – М., 1982. – С. 59-69.

  220. Колбасов О.С. Теоретические основы права пользования водами в СССР.- М., 1972.- 227 с.

  221. Колбасов О.С. Экология. Политика. Право. – М., Наука, 1976. – 226 с.

  222. Колбасов О.С., Бринчук М.М. Нормирование как правовая мера охраны окружающей среды // Советское государство и право. – 1987. – № 3. – С. 80.

  223. Колодкин А.Л. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы / Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. – М.: Статут, 2007. – 637 с.

  224. Комментарий к Закону Российской Федерации “Об охране окружающей среды” / Отв. ред. С.А. Боголюбов. – М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1997. – 382 с.

  225. Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации. Ред. Боголюбов С. А. - М.: Издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 1997. – 345 с.

  226. Коморний О. Правова природа угод про розподіл продукції // Право України. – 2002. - № 4. – С. 43-46.

  227. Концепция экологического права. Круглый стол // Вестник Московского университета. – Сер. 11. Право. – 1987. - № 5. – С. 33-57.

  228. Корнилов В.Н., Суботин А.А. Порядок возмещения крупномасштабного вреда, причиненного объектам природы. // В кн. Актуальные проблемы защиты субъективных права граждан и организаций. М.: ВЮЗИ. 1985. – С. 111 – 124.

  229. Копылов М.Н. К вопросу об эффективности норм “мягкого” международного экологического права // Экологическое право. – 2006. - № 6 . – С. 30 – 33.

  230. Копылов М.Н. О правовом содержании понятия «экологическая безопасность»// Правоведение, – 2000. – №1,– С.113-120.

  231. Корнякова Н.А. Нормативно-правове регулювання поводження з відходами за законодавством України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 59. – С. 170 – 173.

  232. Корнякова Н. Юридичне визначення поняття відходів за законодавством України // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – Випуск 58. – С. 123- 126.

  233. Корнякова Н.О. Юридична природа поводження з відходами за законодавством України // Право України. – 2004. – № 8. – С. 107 – 113.  234. Коротинський П.А. Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру // Надзвичайна ситуація. – 2004. – № 8. – С. 52-54.

  235. Костяшкін І. О. Право земельного землекористування громадян: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 204 с.

  236. Котелевець А. В. До питання про визначення шкоди, заподіяної довкіллю // Вісник Верховного Суду України. – 2005. - № 6 (58). – С. 39-38.

  237. Котелевець А. Особливості правозастосовчої практики судів у сфері екології // Право України. – 2002. - № 4. – С. 53-55.

  238. Кравцов С. Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря // Право України. – 1999. - № 4. - С. 54-55, 65.

  239. Кравченко С. М. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. – Львов: Вища школа. Изд-во при Львов. ГУ, 1979. - 183 с.

  240. Кравченко С.М. Розділ IV. Екологічні права і обов’язки громадян // Екологічне право України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А. П. Гетьман, С.В. Размєтаев та ін.; За ред. В.К. Попова та А. П. Гетьмана.– Х.: Право, 2001. – С. 67 – 82.

  241. Кравченко С.Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. – Львов: «Вища школа»,1988. –138 с.

  242. Кравченко С. Східна Європа: застосування екологічного права громадянами // Вісник екологічної адвокатури. – 2003. – № 23. – С. 5 – 13.

  243. Краев Н.В. Концепция Федерального закона “Об отходах” // Экологическое право. – 2005. – 3. – С. 15 – 20.

  244. Красавчиков О.А. Возмещение вреда причиненного источником повышенной опасности. – М.: Юридическая литература, 1966. – 200 с.

  245. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. Дис. … докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.

  246. Красавчикова Л.О. Право на благоприятную окружающую среду (гражданско-правовой аспект) // Российский юридический журнал. – 1993. – № 3.

  247. Краснова И. О. Роль судебных и административных процедур в экологической защите: из опыта США // Советское государство и право. – 1991. - № 4. – С. 80-91.

  248. Краснова И.О. Экологическое право и управление в США / Краснова И.О. – М.: Байкальская Академия, 1992. – 240 с.

  249. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. / Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 16 с.

  250. Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 1997. – 200 с.

  251. Краснова М.В. Глава 23. Захист прав на землю // Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, А.П. Гетьман та інші; За ред. В.І. Семчика. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. – С. 452 – 481.

  252. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88 – 90.

  253. Краснова М.В. Екологічні права і обов’язки громадян // Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.; За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – С. 39 – 66.

  254. Краснова М.В. Компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища як загальноюридичний принцип охорони довкілля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2004. – № 60.

  255. Краснова М.В. Компенсація шкоди за екологічним законодавством України (теоретико-правові аспекти): монографія / М.В. Краснова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2008. – 439 с.

  256. Краснова М.В. Право громадян на екологічну інформацію: проблеми гарантій реалізації та захисту // Право України. – 1997. – № 3. – С. 42 – 48.

  257. Краснова М.В. Правове забезпечення участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 48. – С. 263 – 273.

  258. Краснова М.В. Правове регулювання екологічного інформування: порівняльно-правовий аналіз // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2001. – № 45.

  259. Краснова М.В. Правові аспекти захисту екологічних прав громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2002. – Вип. 46. – С. 89 – 103.

  260. Краснова М.В. Правові аспекти регулювання компенсації за шкоду за міжнародним та європейським екологічним законодавством // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія “Юридичні науки”. – 2005. – № 68.

  261. Краснова М.В. Проблеми імплементації в Україні положень Орхуської конвенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 40. – С. 30 – 35.

  262. Крассов О. И. Понятие и содержание правового режима земель // Экологическое право. – 2003. - № 1. – С. 20-24.

  263. Крассов О.И. Право собственности на леса // Экологическое право. – 2006. - № 2. – С. 12-15; Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 7 – 15.

  264. Крассов О. И. Правовое обеспечение сохранения экологических систем на землях сельскохозяйственного назначения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 35-40.

  265. Крассов О. И. Правовой режим земель государственного лесного фонда. – М.: Наука, 1985. – 234 с.

  266. Крассов О.И. Экологическое право: [Учебник] / Крассов О.И. – М.: Дело, 2001. – 768 с.

  267. Кремер Л. Экологическое право Европейского Союза / Л. Кремер, Г. Винтер. – М.: Издательский Дом «Городец», 2007. – 144 с.

  268. Круглов В.В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 42 – 46.

  269. Круглов В. В. Законодательство Европейского Сообщества в сфере охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2005. - № 2. – С. 42-46.

  270. Круглов В.В. О совершенствовании экономико-правового механизма охраны окружающей среды в промышленности // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 28 – 30.

  271. Кудас С., Черв’якова О. Нагляд за додержанням екологічного законодавства органами місцевого самоврядування // Право України. – 2001. – № 1. – С. 61-64.

  272. Кузнєцова Н.В. Экологическое право: Учебное пособие. – М. : Юриспруденция, 2000. – 168 с.

  273. Кузнєцова С. В. Правове забезпечення фінансування у сфері охорони навколишнього природного середовища: // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право” - К., 2000. – 17 с.

  274. Кузніченко О.С. Правова природа актів про введення надзвичайних спеціальних адміністративно-правових режимів // Вісник націанального університету внутрішніх справ. Спецвипуск. 2001. Харків.– 2001.– С. 196 – 198.

  275. Кузніченко О.С. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах, викликаних аномальними явищами техногенного та природного характеру (організаційно-правові питання). Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.07. Національний Ун – т внутрішніх справ. – Х. 2001. – 20 с.

  276. Кузніченко О.С. Надзвичайні спеціальні адміністративно-правові режими у законодавстві України // Право України. – 2000. – № 12. – С. 20 – 24.

  277. Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти // Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право” / М.П. Куцевич.– К., 2007. – 20 с.

  278. Куцевич М. П. Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид / М.П. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 60-61.

  279. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення // Дис. автореф. дис. на здобуття канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2001. – 15 с.

  280. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів // Право України. – 2001. - № 4. – С. 19-21.

  281. Ліпкан В.А. Необхідність формування системи національної безпеки// Право і безпека. – 2003. – №2. – с.23-26.

  282. Локтєва Н. В. Приватно-правові елементи договірних відносин щодо використання водних ресурсів для зрошення // Приватно-правовий метод регулювання суспільних відносин: стан та перспективи розвитку: Збірник тез Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (25-26 листопада 2005 року). – Київ-Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2005. – 90-92.

  283. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. – 2004. - № 2.- С. 21-31.

  284. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа: Учебное пособие. – М.: Научный мир, 2008. – 360с.

  285. Люббе-Вольф Г. Основные характеристики права окружающей среды Германии// Государствои и право – 2000 - №11 – С.89-94

  286. Лысухно П.И. Правовое обеспечение экологической безопасности граждан в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – М., 2002. – 215 с.

  287. Майданова М.В. Конституционные основы обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2002. – 190 с.

  288. Максименцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 19 с.

  289. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. – М.: Юрид. лит., 1981. – 216 с.

  290. Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. – М.: “Наука”, 1985. – 165 с.

  291. Малеин Н. С. О юридической ответственности и компенсации ущерба в связи с авариями, катастрофами и экологическими бедствиями / Н.С. Малеин // Право и чрезвычайные ситуации [Колбасов О.С., Бринчук М.М., Малеин Н.С. и др.] ; Отв. ред. Колбасов О. С., Бринчук М. М. – М.: РАН, ИГИП, 1992. – С. 158-166

  292. Малеин Н.С. Правовая охрана природы и здоровья населения в СССР // Советское государство и право. – 1967. – № 6.– С.72 – 84.

  293. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:М3 Прес, 2001. – 244 с.

  294. Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан: пособие для слушателей народных университетов / Малеина М.Н. М.: Знание, 1991. – 128 с.

  295. Малишенко А.В Правовое регулирование экологического страхования в Российской Федерации. – Автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – Сарат. гос. акад. права. – Саратов., 2004. – 26 с. (Антон Васильевич).

  296. Малышева Н. Р. Охрана окружающей среды от шумового воздействия (правовые и организационные вопросы) / Малышева Н.Р. – К.: «Наукова думка», 1984. – 144 с.

  297. Малышева Н. Р., Ерофеев Н. И., Петрина В. Н. Эколого-правовые аспекты научно-технического прогресса. – К.: Наукова думка, 1993. – 155 с.

  298. Мамутов В.К. Розовский Б.Г. Проблеми екологічного права в контексті сталого розвитку України // Проблеми сталого розвитку України. – К.“БМТ”, 1999. – С. 174-193.

  299. Матеріали науково-практичної конференції “Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Безпека навколишнього природного, соціального, техногенного середовища” (28 травня – 1 червня 2001 р., м. Ялта, Крим); “Екзогенні процеси та проблеми інженерного захисту берегів морів і водосховищ” (4-8 червня 2001 р., м. Ялта, Крим). – К.: Товариство “Знання” України, 2001. – 108 с.

  300. Матеріали третьої, науково-практичної конференції “Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС” (27-31 травня 2002 р., м. Коктебель, Крим). – К.: Товариство “Знання” України, 2002. – 80 с.

  301. Матвійчук В.К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): Монографія. – К.: “Азимут-Україна”, 2005. – 464 с.

  302. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 272 с.

  303. Медведєва М. Міжнародне право та біотехнології / Марина Медведєва. – К.: Видавничий дім “Промені”, 2006. – 256 с.

  304. Медведєва Н.П. Правові засади гірничої концесії: Дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.06 / Медведєва Наталія Петрівна. – К., 2008. – 197 с.

  305. Мельничук О.І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / Мельничук О.І. – К.: Наукова думка, 2008. – 288 с.

  306. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. – Львів: Львівський нац. ун-т імені Івана Франка, Благодійний фонд “ЕКОПРАВО-ЛЬВІВ”, 2004. – 256 с.

  307. Мисник Г.А. Субъективные экологические права // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 18 – 25.

  308. Мисник Г.А. Экологическое страхование: понятие, функции, основные элементы // Экологическое право. – 2006. – № 6. – С. 15 – 22.

  309. Митрофанская Ю.В. Правовая охрана окружающей среды в городах республики Казахстан (на материалах города Алматы): Автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 “Земельное право, аграрное право, природоресурсовое право, экологическое право” / Ю.В. Митрофановская. – Алма-Ата, 1999. – 25 с.

  310. Михайлич А.М. Вред как условие гражданско-правовой ответственности за повреждение здоровья // Вопросы развития и защиты прав граждан и социалистических организаций. Калинин: Калининградский ун-т., 1980. – С. 28 – 34.

  311. Мишанин К.С. Конституционное право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду: гарантии и защита в законодательстве Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – Пенза., 2005. – 232 с.

  312. Мищенко В.Л. Правовое регулирование охраны окружающей среды в послеаварийный период // Право и чрезвычайные ситуации / А.И. Иойрыш, Н.Г. Жаворонкова, С.С. Занковский и др.; Отв. ред. О.С. Колбасов, М.М. Бринчук. – М.: Ин-т гос-ва и права РАН, 1992. – С. 143 – 149.

  313. Мірошниченко А.М. Нормування як засіб правового регулювання земельних відносни: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2004. – 206 с.

  314. Мірошниченко А. М. Проблеми реалізації конституційного права “знати свої права і обов’язки” / А.М. Мірошинченко // Вісник. Юридичні науки. – Київ: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2002. - Випуск 47. – С. 245-249.

  315. Мних М. В., Мних А. М. Екологічне страхування в Україні та в інших країнах світу // Економіка, фінанси, право. – 2003. - № 5. – 40 с.

  316. Мороз Г. Визначення поняття «громадськість» у контексті природоохоронної діяльності // Право України. – 2004. - № 8. – С. 100-103.

  317. Морозова М.В. Конституционно-правовые гарантии права человека и гражданина на благоприятную окружающую среду в современной России / Автореф. дис. на соискание ученной степени. канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 „Конституционное право, муниципальное право” / М.В. Морозова. – Саратов, 2007. – 23 с.

  318. Моткин Г. А. Основы экологического страхования. – М.: “Наука”, 1996. – 192 с.

  319. Моткин Г.А. Политико-экономические барьеры в развити экологического страхования // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 24 – 30.

  320. Мунтян В.Л. Правова охорона природи УРСР. К.: “Вища школа”, 1973. – 203 с.

  321. Мухитдинов Н.Б. Основы горного права. – Алма-Ата: “Казахстан”, 1983. – 248 с.

  322. Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами . – Алма-Ата: “Наука”, 1972. – 334 с.

  323. Нарышева Н. Г. Арбитражная практика по делам о возмещении вреда, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей природной среды // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. – 1997. - № 5. – С. 83-90.

  324. Нарышева Н.Г. Особенности определения размера убытков, причиненных экологическими правонарушениями // Экологическое право на рубеже ХХІ века. Сборник научных статтей преподавателей и аспирантов юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, посвященный памяти профессора В.В. Петрова. Голиченков А.К., Игнатьева И.А., Осокин Н.Н. и др. / Под ред. проф. Голиченкова А.К.. - М.: Зерцело, 2000. – 248 – 269.

  325. Нарышева Н. Г. Тенденции дифференциации правового регулирования возмещения вреда, причиненного окружающей среде // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 71-77.

  326. Неудахина О.М. Водные животные и растения как предмет преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ // Экологическое право.– 2006. - № 3. – С. 21 – 22.

  327. Никишин В.И. Экологический императив: правовое и моральное содержание // Вестник Московского университета. Серия 11. «Право». – 1996. – № 1. – С. 32.

  328. Николаев А.В. Защита права граждан на благоприятную окружающую среду по гражданскому законодательству Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – М., 2004. – 166 с.

  329. Новикова Е.В., Петрова Т.В. Об изменениях в законодательстве по вопросам лицензирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 13 – 19.

  330. Новоселов В. И. Правовые основы государственной стандартизации в СССР. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1984. – 129 с.

  331. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

  332. Овсюк А.М. К вопросу о международно-правовом регулировании права человека на благоприятную окружающую среду // В кн. Охрана окружающей среды: управление и право. – Сборник научних трудов / Шемшученко Ю.С., Волошин В.В., Петров В.В. Бринчук М.М. и др.Ред. кол. Шешученко Ю.С. (председатель), Кубрак Б.К., Волошин В.В. – К.: “Наукова думка”, 1982. – С. 192 – 195.

  333. Огрызков В. М. Правовое регулирование качества продукции. – М., 1973. – 288 с.

  334. Огрызков В. М. Стандарт. Качество. Закон / Отв. ред. Петров И. Н. – М,: Юрид. лит., 1980. – 112 с.

  335. Окорокова Л.Я. Правовой режим государственных заповедников в СССР. – Воронеж, 1982.

  336. Окорокова Л.Я., Морозова Л.С. Деятельность государственного арбитража в области охраны природы. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1986. – 137 с.

  337. Опришко В. Стандарт: норма права, нормативний акт чи …? // Радянське право. – 1986. - № 11. – С. 29-32.

  338. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы) / Ю.С. Шемшученко, В.А. Чуйков, Б.Г. Розовский и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1981. – 302 с.

  339. Охрана окружающей среды: управление, право: Сборник. науч. тр. – К.: Наукова думка, 1982. – 207 с.

  340. О законодательном обеспечении экологической безопасности (обусждение проблем обеспечения экологической безопасности на Ученном совете Института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной пр.ратуры Российской Федерации) // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 115-130.

  341. Павлова Т.Н. Биоэтика в высшей школе: Учебное пособие. – М., 1997.

  342. Панкратов И. Закон стран СНГ об экологической экспертизе (сравнительный анализ) // Право и экономика. – 1999. - № 1. – С. 86-89; № 2. – С. 82 – 87.

  343. Певзнер М.Е. Горное право: учебн. для вузов. – [3-е изд. перераб. и доп.] / Певзнер М.Е. – М.: Изд-во Московского горного ун-та, 2006. – 375 с.

  344. Петрина В. Правові моменти забезпечення радіаційної безпеки в Україні після Чорнобильської катастрофи // Право України. – 1994. - № 1-2. – С. 27-31.

  345. Петров В. В. Административное принуждение в области охраны окружающей среды. – Л., 1985. – 65 с.

  346. Петров В.В. Закон Российской Федерации об ответственности за экологические преступления (проект)// Вестник Московского университета. Серия 11.Право., – 1993, – №4, –с.53-61.

  347. Петров В.В. Закон Российской Федерации об охране окружающей среды: концепция и механизм реализации // Государство и право. – 1992. - № 11. – С. 73 – 84.

  348. Петров В.В. Закон Российской Федерации об охране окружающей среды: концепция и механизм реализации // Экологическое право на рубеже ХХІ века / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др.; Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 44 – 61.

  349. Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три вида возмещения вреда здоровью). // Вестник МГУ: Серия 11: Право.– 1994. – № 1. – С. 3 – 15.

  350. Петров В.В. Объект и предмет правовой охраны природы в СССР// Советское государство и право. – 1976.– №4.–с.58-64.

  351. Петров В. В. Правовая охрана природы в СССР: Учебник. – М.: Юрид. лит., 1984. – 384 с.

  352. Петров В.В. Природоресурсовое право и охрана окружающей середы, – М.,1988,– 558с.

  353. Петров В.В. Проблемы охраны окружающей среды и арбитражная практика // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 1989. – № 2. – С. 32 – 36.

  354. Петров В.В. Раздел VII. Чрезвычайные экологические ситуации // Охрана окружающей природной среды: постатейный комментарий к Закону России. – М.: Республика, 1993. – 224 с.

  355. Петров В. В. Экологическое право России. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК, 1995. – 557 с.

  356. Петров В. В. Экологическое право: Схемы и методика решения задач. – М., 1989. – 192 с.

  357. Петров В.В. Экология и право, – М.: Юр. лит., 1981, – 217 с.

  358. Петрова Т.В. Плата за пользование водными объектами в новом Водном кодексу РФ // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 27 – 30.

  359. Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охраны окружающей среды / Петрова Т.В.. – М.: Издательство “Зерцало”, 2000. – 192 с.

  360. Петрухин И.Л. Правоохранительные органы в условиях социального бедствия вызванного природными и техногенными и биологическими факторами // В кн. Право и чрезвычайные ситуации Отв. ред.О.С. Колбасов, М.М. Бринчук. – М.: Ин – т гос-ва и права РАН, 1992. – С. 116 – 129.

  361. Позняк Е.В. Громадська екологічна еспертиза в системі права екологічної безпеки // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і потічичні науки. Випуск 16. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 281 – 287.

  362. Позняк Е.В. Класифікація джерел права у сфері екологічного страхування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 11. – С. 36 – 44.

  363. Позняк Е.В. Наукова школа захисту довкілля: розвиток екологічної експертології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Віче. – 2006. – № 23-24. – С. 41 – 44.

  364. Позняк Е.В. Нове в регулюванні відносин із здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. - Випуск 51. – С. 142-144.

  365. Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 44. – С. 31 – 35.

  366. Позняк Е.В. Оцінка впливу на довкілля і участь громадськості в ній у формі громадської екологічної експертизи: міжнародно-правові та національно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 76. – С. 126 – 129.

  367. Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 179 с.

  368. Позняк Е.В. Правові проблеми обмеження, тимчасової заборони (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні // Екологічне законодавство України: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Харків, 13 – 14 груд., 2007 р. / Редкол.: Ю.П. Битяк, М.В. Шульга, І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2008. – С. 136 – 141.

  369. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у сфері військової діяльності. // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє”. – К.: ВІКНУ, 2007. – С. 385 – 388.

  370. Позняк Е.В. Проблеми правового забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду України // Актуальні проблеми держави та системи права України в умовах світової глобалізації: Збірник наукових праць // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених / Ред. кол.: В.І. Курило, В.О. Шамрай та ін. – К.: Видавничий центр НАУ. – 2007. – С. 284 – 286.

  371. Позняк Е.В. Проблеми юридичної відповідальності за правопорушення у сфері здійснення громадської екологічної експертизи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2005. - Випуск 64. – С. 90-92.

  372. Позняк Е. В. Юридична природа висновку громадської екологічної експертизи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 167-170.

  373. Полешко А. Дослідження соціально-економічних та правових проблем у сфері екології // Право України. – 2003. - № 11. – С. 68-70.

  374. Полуянов В.П. Кузніченко С.О. Місце і роль органів внутрішніх справ у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (На прикладі катастрофічного паводка 1998 р. в Закарпатській області) // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – випуск 5. – С. 37 – 46.

  375. Полуянов В.П., Кузніченко С.О. Система швидкого реагування на надзвичайні ситуації природного характеру // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Спеціальний випуск. Частина 1. – 1999. – С. 130 – 139.

  376. Попов В., Гетьман А. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. - № 1. – С. 51-53.

  377. Попович Т. Екологічні стандарти у розрізі генезису екологічного права (цивільно-правовий аспект) // Юридична Україна. – 2004. - № 9. – С. 37-40.

  378. Попович Т. Г. Екологічно безпечне житло: реалії та правове регулювання. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 32 с.

  379. Порфирьев Б.Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях (Проблемы предотвращения и сокращения масштабов последствий техногенных и природных катастроф). – М.: Знание, 1989. – 64 с.

  380. Постульга В. Лиха беда начало … судебного процесса (Может ли государство отвечать за ущерб, нанесенный гражданам стихийными бедствиями) // Юридическая практика. – 2005. - № 13 (379). – 29 марта.

  381. Потапчук І. М. До питання про поняття “прибережна смуга морів” // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2004. – Випуск 54. – С. 128-130.

  382. Потапчук І. М. Прибережна смуга морів як елемент правової охорони морів в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С. 100-102.

  383. Право и чрезвычайные ситуации / А.И. Иойрыш, Н.Г. Жаворонкова, С.С. Занковский и др.; Отв. ред. О.С. Колбасов и М.М. Бринчук. – М.: Институт гос-ва и права РАН, 1992. – 211 с.

  384. Право природопользования в СССР / Г.А. Аксененок, Н.И. Краснов, Г.С. Башмаков и др. – М.: Наука, 1990. – 196 с.

  385. Правовая охрана окружающей серды в области промышленного производства / Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малышева, М.М. Бринчук и др.; Отв. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Наукова думка, 1986. – 224 с.

  386. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Восточной Европы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Петрова В. В. – М.: Высш. шк., 1990. – 368 с.

  387. Правовое обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации (Материалы круглого стола) // Государство и право. – 1998. - № 6. – 104-117.

  388. Правовые проблемы охраны окружающей среды. Под ред. д. ю. н. профессора Жевлакова Э. Н. М.: ЗАО «Бизнес – школа Интел – Синтез», 1998. – 272 с.

  389. Проблеми і стратегія виконання Україною Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату / В.Я.Шевчук, І.В.Трофимова, О.М.Трофимчук та ін. – К.:УІНСІР, 2001. – 96 с.

  390. Принципы ХАССП. Безопасность продуктов питания и медицинского оборудования; пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2006. – 232 с.

  391. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / Е.А. Бавбекова, Л.О. Бондарь, Н.С. Гавриш и др.; За ред. І. І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

  392. Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях (Материалы научно-практической конференции) // Государство и право. – 2001. - № 6. – С. 107-119.

  393. Проблемы экологического, земельного права и законодательства (Обзор выступлений участников научно-практической конференции)/ Голиченков А.К. и др.// Государство и право.– 2000. – №5. – с.103-114.

  394. Проект Екологічного кодексу України від 20 лютого 2004 р., внесений народними депутатами України А.Толстоуховим, Г.Руденком, Ю.Соломатіним, К.Ситником, А.Грязєвим, С.Гавришем, Р.Богатирьовою, К.Ващук, Ю.Павленком. // Поточний архів Верховної Ради України. – 2004. – Реєстраційний № 5170.

  395. Проект Закону „Про екологічну (природно-техногенну) безпеку”// ЗВІТ про науково-дослідну роботу по темі „Удосконалення правового механізму реалізації прав та інтересів людини і громадянина в України/ В.І. Андрейцев, М.В. Краснова, О.О. Шевченко, Н.О. Кіреєва та ін., Керівник НДР В.І. Андрейцев. – К.: Юрид. ф.-т. КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – С.73-98

  396. Пушкарев В.Г. Установление судами ущерба при браконьерстве // Экологическое право. – 2006. – № 2. – С. 32 – 33.

  397. Рабінович П.М., Панкевич П.І. Здійснення прав людини. – Львів: “Астрон”, 2001. – 108 с.

  398. Равилова Э.И. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в Республике Башкортостан // Автореф. к. ю. н. 12.00.06. Уфа 1999г.– 28 с.

  399. Равилова Э.И. Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в республике Башкортостан: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Уфа., 1999. – 170 с.

  400. Радисюк А.М. Аннопольський Д.В. Організація управління підрозділами органів внутрішніх справ при техногенних надзвичайних ситуаціях // Вісник універститету внутрішніх справ. – 2000. – випуск 12 частина. 1. – С.143 – 151.

  401. Радзівілл О. А. Проблеми і перспективи концепції спільної спадщини людства в сучасному міжнародному праві // Автореф. … к.. ю. н. … 12.00.11. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – 22 с.

  402. Радык И.Л. Правовые проблемы экологического лицензирования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2001. – 164 с.

  403. Разгельдеев Н. Т. Ответственность по советскому природоохранному праву / Под. Ред. В. Н. Демьяненко. – Саратов: Изд-во Сарат. университета, 1986. – 146 с.

  404. Разметаєв С., Даугуль В. Правові питання удосконалення законодавства про екологічне страхування в Україні // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 2 (17). – С. 93 – 97.

  405. Регушевский Р.Е. Основы правового регулирования и гарантии экологической безопасности жизнедеятельности человека и гражданина в Украине // Проблемы толкования и реализации законодательства в Украине и задачи адвокатуры. – Симферополь: “Таврия-Плюс”, 2003. – С. 115-122.

  406. Ренгелинг Г.В. Европейский кодекс окружающей среды: утопия или действительность? // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 34 – 35.

  407. Решетник Л. Екологічне страхування як одна з форм відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2002. – № 6. – С. 78-81.

  408. Робинсон Н. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США: пер. с англ. под ред. О.С. Колбасова и А.С. Тимошенко; послесл. О.С. Колбасова. – М.: Прогресс, 1990. – 528 с.

  409. Розовский Б. Г. Правовое регулирование рационального природопользования. – К.: Наукова думка, 1981. – 238 с.

  410. Розовский Б.Г. Эффективность правовых норм об охране окружающей среды // Советское государство и право. – 1982.– №6.– с.30-37.

  411. Романов В.И. Ответственность за вред, причиненный объктам животного мира и среде их обитания // Экологическое право. – 2003. - № 3. – С. 28 – 33.

  412. Рушайло В.Б. Общественная безопасность как объект специального режимного регулирования // Право и политика. – 2004. – №3.– с.92-97.

  413. Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та місце права рекреаційного природокористування в системі екологічних прав громадян // Вісник Київського ун-ту. Юрид. науки. – 2006. – Вип. 64.

  414. Русин С.Н. Организационно-правовые формы экологической деятельности Федеральной пограничной службы Российской Федерации // В кн. Экологическое право России на рубеже XXI века. Сборник научных статей преподавателей и аспирантов кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Н.Н. Осокин и др; Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 61 – 84.

  415. Русин С.Н. О разграничении функций федеральных органов исполнительной власти при осуществлении охраны морских биологических ресурсов // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 21 – 23.

  416. Сасов О. В. Кримінально-правова охорона лісу: Автреф. на здобудття вченого ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально виконавче право“. – К., 2002. – 16 с.

  417. Седов А. А. Правовые проблемы лесопользования // Право и политика. – 2004. - № 11. – С. 115-128.

  418. Серов Г. П. Об актуальных вопросах совершенствования законодательства в сфере экологического страхования // Государство и право. – 1997. - № 12. – С. 128.

  419. Серов Г.П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. – М.: Ось-89, 1998. – 222 с.

  420. Серов Г.П. Экологическая безопасность населения и территорий Российской Федерации (Правовые основы, экологического страхования и экологический аудит). Учебное пособие.– М.: Издательский центр «Анкил», 1998. – 207 с.

  421. Серов Г.П. Экологический аудит: Концептуальные и организационно-правовые основы. – 2 изд., доп. и перераб. – М.: ЭКЗАМЕН, 2000. – 766 с.

  422. Сиваков Д.О. Законодательство о водных биоресурсах // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 18 – 19.

  423. Сизов В.Е. К проблеме развития экологического права: экономико-правовой аспект // Экологическое право. – 2005. – № 3. – С. 20 – 23.

  424. Симила Ю. Регулирование охраны окружающей среды и его влияние на технологические нововведения // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 33-41.

  425. Січна Л. Право користування атмосферним повітрям // Право України. – 1999. – № 11. – С. 61 – 64.

  426. Слепченко А. А. Деякі аспекти реалізації права громадян на одержання екологічної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 53. – С. 84-88.

  427. Слепченко А. А. Законодавство України про екологічну освіту: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. Випуск 66. – 2005. – С. 84-87.

  428. Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України. – 2002. - № 5. – С. 68-72.

  429. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. Вовк Ю. А. – Х.: Выща школа. Изд-во при Харьк. Ун-те. – 1986. – 169 с.

  430. Современное экологическое право в России и за рубежом: Сб. науч. тр. / Л.Кремер, А.К. Голиченков, О.Л. Дубовик и др.; Отв. ред. О.Л. Дубовик. – М.: Центр эколого-правовых исследований ИГП РАН, Центр социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН, 2001. – 184 с.

  431. Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы. – М.: Изд-во ПРОГРЕСС, 1974. – С. 350 с.

  432. Станиславский А. И. Планировка и застройка центров малых городов / Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР. – Киев, 1960. – 144 с.

  433. Стек С. Орхусская конвенция: руководство по осуществлению / С. Стек, С. Кейси-Лефковиц. – Нью-Йорк и Женева: Организация объединенных наций, 2000. – 268 с.

  434. Струтинська-Струк Л. В. Правове забезпечення біологічної безпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. – К., 2005. – 205 с.

  435. Судовий захист екологіних прав громадян України: довідник для суддів / Краснова М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2001. – 178 с.

  436. Сурілова (Плотнікова) О. Актуальні питання екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання і охорону надр // Право України. – 2001. - № 5. – С. 81-84.

  437. Тарнавский А.Г. Право граждан на благоприятную окружающую среду / А.Г. Тарнавский // Советское государство и право. – 1990. – № 9. – С. 103 – 110.

  438. Тези конференцій “Оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище (ОВНС). Аналіз та проведення природоохоронних заходів згідно з ДБН А.2.2-1-95” (23-27 травня 2000 р., м. Ялта) та другої міжнародної науково-практичної конференції “Інженерний захист територій і об’єктів у зв’язку з розвитком небезпечних геологічних процесів” (29 травня – 2 червня 2000 р., м. Ялта). – К.: Товариство “Знання” України, 2000. – 101 с.

  439. Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность. Международно-правовой аспект // Советское Государство и право. – 1989. – №1. – С.84-93.

  440. Тимошенко А.С. Формирование и развитие международного права окружающей среды. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

  441. Тимошенко А.С. Экологическая безопасность и международное право// Советский ежегодник международного права. ­– М., 1989. – С. 23-28.

  442. Тихий П.В. Еколого–правове регулювання спеціального використання дикої фауни: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – Х., 2000. – 20 с.

  443. Третяк Т.О. Особливості змісту права громадян на екологічну безпеку / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 234 – 237.

  444. Третяк Т. О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2005. - Випуск 65. – С. 23-26.

  445. Третяк Т.О. Правові аспекти доступу до матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище / Т.О. Третяк // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 155 – 161.

  446. Третяк Т.О. Правові аспекти класифікації надзвичайних екологічних ситуацій / Т.О. Третяк // Державна безпека Україні. – 2007. - № 9 – 10. – С. 94 – 100.

  447. Третяк Т.О. Юридичні межі права громадян на екологічну безпеку в Україні / Т.О. Третяк // Наукові правничі школи Київського університету: матеріали Міжнародній науковій конференції / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – С. 100 – 103.

  448. Третьякова А.А. Экологические права граждан: Основы правового регулирования на общеевропейском и национальном уровнях в государствах – членах Европейского Союза // Экологическое право России на рубеже ХХІ века. / А.К. Голиченков, И.А. Игнатьева, Осокин Н.Н. и др.; Под ред. А.К. Голиченкова. – 153-174 с.

  449. Трофанчук Т. Еколого-правові проблеми приватизації в Україні // Юридична Україна. – 2003. - № 4. – С. 46-49.

  450. Турлова Ю. Критерії визначення поняття “збір за забруднення навколишнього природного середовища” // Право України. – 2002. - № 2. – С. 107-110.

  451. Туманов Г.А., Фризко В.Н. Общественная безопасность и ее обеспечение в экстремальных условиях// Советское государство и право. – 1989. – №8.– С.19-28.

  452. Тустановська І. В. Застосування права в галузі охорони довкілля в Україні та США (порівняльний аналіз) // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – Львів:, 1998. – 18 с.

  453. Тустановська І. Застосування екологічного законодавства у США // Право України. – 1998. - № 2. – С. 102-105.

  454. Удинцев В.А. Русское горно-земельное право. – К. 1909. – 435 с.

  455. Фадеев А.О. О проблеме правового отношения к научной деятельности при оценке факторов экологического риска // Экологическое право. – 2006. - № 3. – С. 23 -24.

  456. Фадеев Л. В. Юридическая ответственность за нарушение природоохранительного законодательства: Сборник научных трудов / Под ред. Ю. В. Качановского, В. А. Широкова. – М.: Всесоюзн. юрид. заоч. ин-т, 1984. – 99 с.

  457. Файзиев Ш.Х. Теоретические проблемы правового обеспечения экологической политики Республики Узбекистан: Автореф. дис. ... док. юрид. наук: 12.00.06 / Ташкентский государственный юридический институт. – Ташкент, 2004. – 47 с.

  458. Федоровська О.Б. Правове забезпечення громадського екологічного контролю в Україні // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2007. – 19 с.

  459. Фролов М. О. Екологічний ризик у регулятивних правовідносинах екологічної безпеки// Право України, – 2000,– №9, – с.94-98.

  460. Фролов М. О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 3. – С. 73-79.

  461. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 211 с.

  462. Фролов М.О. Правові аспекти екологічного ризику // Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка.– К., 2001. – 20 с.

  463. Фролов М. Правові засади ліцензування екологічно небезпечних видів діяльності / Максим Фролов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 1. – С. 81-83.

  464. Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Вип. 37. – С. 42 – 46.

  465. Фюр М. Транснациональный правотворческий процес и политика ЕС в области производства продукции на примере отходов электронного и электрического оборудования // Экологическое право. – 2006. - № 4. – С. 30 -

  466. Харибов Р.Ф. Становление и развитие права на благоприятную окружающую среду в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06. – Уфа., 1998. – 174 с.

  467. Хаустов Д.В. Публично-правовые договоры в сфере использования и охраны вод // Экологическое право. – 2005. – 3. – С. 8 – 14.

  468. Хаустов Д. В. Проблемы соотношения водного законодательства и законодательства о недрах при регулировании добычи подземных вод // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 45-54.

  469. Хіміч О.М. Адміністративно-правові заходи примусового характеру, які застосовуються у діяльності міліції щодо забезпечення екологічної безпеки // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2003. - № 8. – С. 218-225.

  470. Хіміч О.М. Адміністративно-екологічне правопорушення: проблемні питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 68-72.

  471. Хіміч О. Взаємозв’язок екологічної безпеки із законністю: окремі аспекти // Право України. – 2003. – № 11. – С. 65 – 67.

  472. Хіміч О. Екологічна безпека як елемент національної безпеки // Право України. – 2002. - № 11. – С. 44-48.

  473. Хіміч О.М. Міліція у системі державних органів, які здійснюють охорону навколишнього природного середовища // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – спецвипуск. - № 1. – С. 168-170.

  474. Хламов И. Т. Нормирование качества окружающей природной среды – научная основа ее охраны и рационального использования // Советское государство и право. – 1985. - № 12. – С. 64-66.

  475. Хохлявин С.А. Экологический кодекс Франции и нормы финансового характера, обеспечивающие его реализацию при обращении с отходами // Экологическое право. – 2005. – № 3 . – С. 31 – 35.

  476. Храмова Ю.Р. К вопросу о правовых проблемах осуществления экологической экспертизы // Государство и право. – 2000. - № 8. – С. 11-17.

  477. Храмова Ю.Р. Правовые проблемы осуществления экологической экспертизы в России: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06 – М., 2000. – 155 с.

  478. Церетелли Т.В. Деликты создания опасности. // Советское государство и право. –1970. – № 8. – С. 56.

  479. Чаусова Л. Л. Принципи екологічного права // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”.. – Харків, 1998. – 19 с.

  480. Чаусова Л. Система принципів екологічного права України // Право України. – 1996. - № 8. – С. 47-49.

  481. Черепанцева Ю.С. Правовая защита территорий и граждан при чрезвычайных экологических ситуациях // Автореф. дис... канд. юр. наук: 12.00.06. Оренбургский ун-т. – Оренбург, 2000 . – 23 с.

  482. Черкашина М. Поняття та класифікація юридичних гарантій екологічних прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 11. – С.82 – 84.

  483. Чопорняк А.Б. Страхование ядерного ущерба. (Аналитический обзор). АИНФ 415. М., 1978. – 56 с.

  484. Чорноус О.В. Правове регулювання використання та охорони природних ресурсів виключної (морської) економічної зони України : Автореф. дис. ... к. юрид. наук: 12.00.06 / Інститут держави і прав ім. В.М. Корецького. –К., 2006. – 20 с.

  485. Чуйков В. Еколого-правові вимоги в економіці природокористування // Право України. – 1994. - № 11-12. – С. 25-28.

  486. Шарапова С.В. Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06. – Х., 2002. – 19 с.

  487. Шатаева С.В. Конституционное право человека на благоприятную окружающую среду и механизм его реализации в РФ: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. – М., 2003. – 293 с.

  488. Шеварднадзе Г.Н. Охрана права граждан СССР на здоровую окружающую среду // Вестник Московского университета. – Серия. – 11. – Право. – 1985. - № 6. – С. 21 – 27.

  489. Шевчук Ю.В. Конституційно-правові гарантії екологічних прав громадян в Україні. – К.: Геопринт, 2006. – 132 с.

  490. Шемшученко Ю.С. Административная ответственность в области охраны окружающей среды. – К: О-во «Знание» УССР, 1987. – 48 с.

  491. Шемшученко Ю.С. Правовые проблемы экологии. – К.: «Наукова думка», 1989. – 260.

  492. Шемшученко Ю.С. Человек и его право на безопасную (здоровую) окружающую среду // Государство и право. – 1993. – № 10. – С. 120 – 125.

  493. Шемшученко Ю. С., Мунтян В. Л., Розовский Б. Г. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. – К.: Наукова думка, 1978. – 279 с.

  494. Шершун С. М. Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 „Земельне право, аграрне право, екологічне право, природоресурсове право”. – К., 2005. – 17 с.

  495. Шершун С. Поняття лісу та інших основних категорій лісового законодавства // Право України. – 2004. - № 7. – С. 65-69.

  496. Шершун С. Право власності на ліс // Право України. – 2004. - № 12. – С. 75-79.

  497. Шестерюк А. С. К вопросу о предмете экологического права как науки // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 54-60.

  498. Шестерюк А. С. Методология науки экологического права // Экологическое право. – 2004. - № 6. – С. 28-35.

  499. Шестерюк А.С. Основные тенденции и направления развития законодательства об охране окружающей среды Российской Федерации // Экологическое право. – 2004. – № 4.

  500. Широбоков А.С. Анализ правоприменительной практики в области нормирования воздействия на окружающую среду // Экологическое право. – 2006. - № 6. – С. 22 – 26.

  501. Шомпол О.А.Проблеми забезпечення суб’єктивного права громадян на екологічну безпеку і процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС// Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. / Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ "Обрії", 2008.- С.174-176.

  502. Шомпол О.А.Поняття "вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку" в контексті міжнародно-правових зобов’язань// Юридична Україна. -№1.- 2009. – С.82-87.

  503. Шомпол О.А.Конституційне право громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та його забезпечення у процесі реалізації міжнародно-правових зобов’язань України// Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук.пр./ За заг. ред. В.М. Олуйка. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Частина 2. – С.208-212.

  504. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Фирма “Консум”, 1998. – 224 с.

  505. Шульга М.В. Щодо участі громадськості в забезпеченні використання земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Вип. 50. – С. 85 – 87.

  506. Шумаков В.И., Мирский М.Б. О некоторых закономерностях и тенденциях развития современной трансплонталогии ( к проблеме научного прогнозирования)//Вестник АМН СССР. - 1978. - №4. – С. 31-36.

  507. Экард Ф., Пельман К., Компетенция Европейского сообщества в правовой защите – на примере Орхусской конвенции // Экологическое право. – 2006. - № 5. – С. 41 – 45.

  508. Экологическая безопасность России: проблемы правоприменительной практики. Сборник научных трудов / Под ред. В.Н. Лопатина. – СПб.: Издательство “Юридический цент Пресс”, 2003. – 352 с.

  509. Экологические права граждан и их защита. – Серия «Пособие для неправительственных организаций», выпуск 2 / Редактор-составитель Артов А. М. – Симферополь-Киев, 1998. – 110 с.

  510. Экологическое право: [учебник для вузов] / [Боголюбов С.А., Горохов Д.Б., Гумерова А.Р. и др.]; под. ред. С.А. Боголюбова. – М.: Высшее образование, 2007. – 485 с.

  511. Экологическое право: Курс лекций и практикум / [Ю.Е Винокуров, С.Л. Байдаков, А.Ю.Винокуров и др].; Под ред. проф. Ю. Е. Винокурова. – М.: Изд-во “Экамен”, 2007. – 543 с.

  512. Экологическое право Украины: Учебн. Пособие. / [А.В. Анисимова, А.П. Гетьман, В.И. Гордеев и др.]; Отв. ред. А.П. Гетьман, М.В. Шульга. – Х.: ООО “Одиссей”, 2007. – 464 с.

  513. Экология: конституционно-правовые проблемы / [Малышко Н.И., Шемшучено Ю.С., Чуйков В.А. и др.] Сб. научн. статтей. Под ред. Н.И. Малышка. – Луганск: Украинская научная ассоциация, 1994. – 50 с.

  514. Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания: Научн.-практ. пособие. – М.: БЕК, 1996. – 173 с.

  515. Яковлев В. Н. Экологическое право. – Кишинев: Штиинца, 1988. – 344 с.

  516. ЯстребковаО. А. Проблемы экологического ущерба во французском праве // Экологическое право. – 2004. - № 5. – С. 53-55.

  517. Horn L. The Implication of the Concept of Common Concern of a Human Kind on Human Right to a Healthy Environment / Laura Horn // McGill Law Journal. – 2004. – vol.1. – P. 233 – 269.

  518. Hovarth W. The Progression towards Ecological Quality Standards / William Hovarth // Journal of Environmental Law. – 2006. - № 18. – Р. 3–35;

  519. Hayward T. Constitutional Environmental Rights / Hayward Tim. - New York: Oxford University Press, 2005. – 236 p.

  520. Rodgers W. Environmental Law. – [Second Edition] / William Rodgers. – Washington: WEST PUBLISHING CO. ST. PAUL, MINN., 1994. – 1047 p.

  521. Sands P. Principles of International Environmental Law. – [second edition] / Philippe Sands. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 1116 p.

  залишити коментар
  Сторінка5/5
  Дата конвертації03.10.2011
  Розмір1,64 Mb.
  ТипДокументы, Освітні матеріали
 • Додати документ в свій блог або на сайт
  1   2   3   4   5
  Ваша оцінка цього документа буде першою.
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uadocs.exdat.com


  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Документи

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх