Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциліни \"основи римського цивільного права\" icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисциліни "основи римського цивільного права"


Схожі
1. Основи теорії держави І права...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет методичні вказівки до...
Міністерство освіти І науки україНи Сумський державний університет методичні вказівки до...
Навчальна програма теми лекцій інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять методичні...
Навчальна програма теми лекцій інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять методичні...
Тематичний план аудиторної та самостійної роботи 7 Перелік тем та питань самостійної роботи 9...
3076 теорія твору й тексту методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів зі...
О. В. Чеботарьова методичні вказівки...
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу...
Методичні вказівки до виконання практичних завдань І самостійної роботи з дисципліни...
Міністерство освіти І науки України...
Програма та методичні вказівки до самостійної роботи ( для студентів 2 курсу спец...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИЛІНИ "ОСНОВИ РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА"

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.060101 "ПРАВОЗНАВСТВО"

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Основи римського цивільного права" /Укладачі: А.М. Куліш, Ю.В. Бордюк. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - 19с.


Кафедра права


3

Вступ

Римське право - це система рабовласницького права Давнього Риму, яка отримала найбільший розвиток в епоху принципату (перші три століття н.е.). Юрист Гай писав: „...те право, яке кожний народ встановив для себе власним правом держави і називаються цивільними, неначе власним правом держави."

Термін „цивільне право" у нову епоху розуміється, по суті, як право приватне (право окремих осіб), яке протиставляється праву публічному (праву держави).

На прикладі римського права, що коректує право, справедливість перетворилася в руках римських преторів на могутнє знаряддя, за допомогою якого скинуті старі пути, що стримують обіг товару і грошей та інші види господарської активності. Була перетворена стара римська родина на засадах лібералізму у стосунках між чоловіком і жінкою, між батьками і дітьми. Стало можливим виникнення ділових відносин між рабами і вільними людьми. Вперше в історії розробилися абстрактні права і з приватної власності й особистості.

Завдяки вищезазначеним явищам римське право було запозичене західноєвропейським правом на пізньому етапі його розвитку (XII - XIII ст.).

Поняття сучасного цивільного права не збігається із поняттям цивільного права в Давньому Римі. Те, що ми тепер називаємо цивільним правом, у Давньому Римі складалося із трьох, існуючих тоді систем, а саме jus civil - цивільне право; jus gentium - право народів; jus preatorium - преторське право.

Римська правова спадщина проявляється й сьогодні насамперед у системі права, методах пристосування права до швидкоплинного ділового життя, його термінології, визначеннях, сентенціях.

Вивчення римського права вимагає чималих розумових зусиль.


4

Одне із завдань курсу римського права полягає в тому, щоб виробити у студентів, які вивчають римське право, юридичний світогляд, тобто здатність бачити той чи інший факт через призму права в його юридичній інтерпретації, вимагаючи питання про відповідність або протиріччя закону, справедливості, моральності. Реалізації мети вивчення курсу сприяє і самостійна робота студентів, яка має на меті навчити студентів аналізувати, узагальнювати і систематизувати існуючі наукові дані. До аналізу досліджуваного матеріалу студентам рекомендується підходити творчо, сумлінно, ретельно.


^ На самостійний розгляд студентів виноситься декілька тем, перелік яких наводиться нижче:

1 Поняття, предмет і система римського цивільного права.

2 Джерела римського цивільного права.

3 Поняття особи та її право і здатність.

4 Сімейні правовідносини.

5 Вчення про позов.

6 Речове право володіння.

7 Захист права власності.

8 Зобов’язальне право.

9 Вчення про договір.

10 Спадкове право.


5

^ Методичні рекомендації щодо організації самостійного опрацювання студентами вище-наведених тем


Тема 1 Поняття, предмет і система римського цивільного права


План

1 Поняття основ Римського цивільного права.

2 Публічне право. Приватне право. Преторське право. Право народів.

3 Історична роль Римського цивільного права і його значення для сучасного юриста.

4 Рецепції римського права. Зв'язок Римського цивільного права з іншими предметами.

Опрацьовуючи перше питання, необхідно визначити поняття сучасного цивільного права, а потім поняття цивільного права в Давньому Римі, передумови, основи його становлення.

Розглядаючи друге питання, необхідно особливу увагу приділити визначенню складових систем цивільного права Давнього Риму.

Розкрити, зрозуміти причини виникнення цивільного права Давнього Риму, його джерела і нестачі. Проаналізувати причини встановлення посади претора і його обов'язки. Засвоїти поняття права народів, передумови його виникнення. Які відносини і між ким регулювало право народів. Преторське право, причини виникнення і які відносини воно регулювало. Публічне право, характер інтересів і які відносини воно регулювало. Приватне право, характер інтересів, відмінність від публічного. Які галузі сучасного права належать до публічного, а які - до приватного. Визначити основні інститути, риси римського приватного права, що мають вирішальне значення для зміцнення рабовласницького панування і господарського обороту в Давньому Римі.


6

При вивченні третього питання необхідно звернути увагу на римське приватне право власності: розвиток, мету і на регулятор господарського обороту, договір у римському праві. Необхідно розглянути принципи рівності у сфері римського приватного права усіх вільних осіб та індивідуалізм у римському приватному праві, засвоїти поняття визначення. Розглянути два основні і протилежні принципи в процесі розроблення права претором і юристами: а) консерватизм - повага до старого; б) прогресивність - вироблення нових норм.

Вивчення четвертого питання необхідно починати з причин занепаду і відродження римського права. Визначити тенденції Болонської школи та історичну заслугу Болонського університету. Причини необхідності прийняття і застосування в середньовічній Європі норм римського права. Рецепція римського права. Рецепція Римського права в Греції.


Список рекомендованої літератури

1. Перетерський Ї.С., Новицький І.Б. Римське приватне право. -М., 1996.

2. Орач Є. М., Тищик Б. Й. Основи римського приватного права. - К., 1997.

3. Харитонов Е.О. Рецепція римського приватного права. - Одеса, 1997.

4. Підопригора О. А. Основи римського приватного права.-К., 1997.

5. Пушкін О. А., Самойленко В. М. Поняття римського приватного права. Історія його становлення: Лекції. - Харків: ХІОС, 1993.


Тема 2 Джерела римського права


План

1 Склад джерел римського приватного права на початку І століття н.е.


7

2 Право цивільне та право преторське, їх становлення, розвиток і відмінності. Римські магістрати і значення едиктів для становлення нової системи права. Взаємодія цивільного права і преторського. Кодифікація едиктів.

3 Діяльність юристів і її форми. Значення римської юриспруденції для розвитку права.

Римські юристи на службі в імператорів. Літературні твори римських юристів та їх види. Особливості сабініанської і прокуніанської шкіл юристів. Видатні римські юристи. Занепад римської юриспруденції і його причини. Закон про цитування. Кодифікація Юстиніана: необхідність і проведення. Інститути римського права, їх зміст і система. Кодекс Юстиніана.

Ця тема має ключове значення для вивчення римського права як найбільш універсальної моделі права і засвоєння його суті та характеру. При її вивченні доцільно повторити відповідні теми історії держави і права, згадати загальні положення про ці питання в теорії держави і права, історію їх становлення.

При розгляді другого питання доцільно простежити і виписати відомості цивільного права і преторського, форми вираження волі панівного класу, зміст звичаю, тенденцію переростання звичаїв у закони, відмінності законів від чинних джерел права.

Вивчаючи третє питання, необхідно вивчити основні доробки староримських юристів та їх найважливіші внески в становлення римського цивільного права.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин В. А. Основы римского гражданского права. - М., 1997. - С. 10-25.

2. Косарев А. И. Римское право. - М., 1996. - С. 43-50.

3. Подопригора И. Б. Основи римського цивільного права.-К., 1990. - С. 22-42.

4. Орач С. М., Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С. 26-46.


8

Тема 3 Поняття особи та її право і дієздатність


План

1 Поняття суб'єкта права.

2 Правоздатність і дієздатність.

3 Правове положення різних верств населення.

4 Юридичні особи.

Освоєння теми залежить в основному від знання поділу населення Римської держави на вільних і рабів. При цьому протягом римської стародавньої історії перші, в свою чергу, поділилися на різні верстви, які істотно відрізнялися за своїм правовим становищем.

Суб'єкт права як соціальне явище, результат соціально-економічного розвитку суспільства може бути розкрите через його правову дієздатність. Ці категорії є ключовими в праві і тому заслуговують детального вивчення. Особливу увагу необхідно звернути на зміст правоздатності, підстави для втрати і обмеження, недієздатність і часткову недієздатність, опіку і піклування.

При вивченні третього питання слід засвоїти правове становище римських громадян, встановлення формально однакової правоздатності вільних громадян у сфері приватного права, правове становище латинів, перегринів і рабів та колонів. При цьому потрібно засвоїти необхідність і суть рабського пекулія.

Вивчення суті юридичної особи належить починати із вивчення причин її виникнення, юридичного статусу колегій, благодійних закладів.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин О.С. Основы римского гражданского права.- М., 1974.- С. 26-59.

2. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права.— М., 1972.


9

3. Подопригора А.А. Основы римского гражданського права.-К., 1990.

4.Орач С.М. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 47-68.


Тема 4 Сімейні правовідносини


План

1 Римська сім'я. Магнатська та когнатська спорідненість.

2 Шлюб і його види.

3 Особисті і майнові відносини в римській сім'ї. Майнові відносини подружжя.

4 Батьківська влада.

При вивченні теми слід враховувати, що набуті знання значно полегшать опанування національного сімейно-правового законодавства і сімейного права.

Римська сім'я, на відміну від сімей інших стародавніх держав, склалася як патріархальна. Вивчаючи тему, обов'язково необхідно дати визначення поняття «сім'я». При цьому необхідно чітко знати відмінності агнатської та когнатської спорідненості, її ступені.

Вивчення другого питання необхідно починати з вивчення поняття сім'ї, її видів за римським правом і законний римський шлюб, шлюб між перегринами та іншими вільними. Щодо першого, слід засвоїти відмінності шлюбу: cum manu і шлюбу sin manu.

Тут слід вивчити умови і порядок укладання і припинення шлюбу.

Правові відносини між подружжям займають центральне місце в опануванні цієї теми, оскільки через них виявляються особливості вищесказаного. У зв'язку з цим слід звернути увагу на критерії їх поділу, зміст, відмінності при різних видах шлюбу, а також тенденції зближення правового становища

10

подружжя. Тут же розглядаються особливості стосунків майбутнього подружжя, а також особливості стосунків майбутнього подружжя до укладання шлюбу.

У логічному зв'язку з третім питанням вивчається і четверте, оскільки батьківська влада може впливати через призму прав і обов'язків батьків щодо дітей. Останнє, що необхідно, - простежити порядок розвитку Римської держави.

Список рекомендованої літератури

1. Мусин О.С. Основы римского гражданского права. — М., 1974. – С. 38-51.

2. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права.— М., 1972.- С. 76-88.

3. Подопригора А.А. Основы римского гражданського права.-К., 1990. – С. 82-89.

4.Орач С.М. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 68-88.


Тема 5 Вчення про позов


План

1 Загальне поняття про давньоримський судовий процес. Лейсакційний, формулярний і екстраординарний процес.

2 Поняття і види позовів.

3 Особливі засоби захисту.

4 Поняття позовної давності. Поняття перебігу, переривання і припинення строків правової давності.

При вивченні першого питання необхідно засвоїти загальне поняття судового процесу, простежити його становлення від самоуправління до юрисдикційного процесу. Крім цього, важливо вивчити підсудність, виходячи з того, що місцеві жителі повинні підкоритися магістратам не там, де вони проживають, а там, де є громадянами.

Вивчаючи особливості процесу, доцільно засвоїти одноособовий (enus index) і колегіальний розгляд справ, ленгісакційний процес (lех асtіо) і дюршумерний процес, їх

11

становлення, основні риси і відмінності. Необхідно чітко знати стадії дюршумерного процесу та їх зміст. Крім цього, слід засвоїти екстраординарний процес.

При розгляді третього питання слід знати речові (асіtіоn іn геm) і персональні (асtіоn іn регsоnаm) позови та їх відмінності, позови права і доброї совісті, класифікацію речових позовів, особливі засоби преторського захисту.

Опановуючи питання про позовну давність, слід звернути увагу на її природу, основні відмінності від законних строків.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин В. А. Основы римского гражданского права. - М., 1997. - С. 26.

2. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права.— М., 1972.- С. 42-58.

3. Подопригора И. Б. Основы римського гражданского права. - К., 1972. - С. 43-62.

4. Підопригора А.А. Основи римського приватного права. - К., 1997.

5. Орач С.М. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С. 89-112.


Тема 6 Речове право


План

1 Поняття і види речових прав:

а) поняття речового і зобов’язального права;

б) поняття і види речей.

2 Володіння. Поняття і види володінь:

а) виникнення і припинення володіння;

б) захист володіння.

3 Право на чужі речі:

а) походження, поняття і види прав на чужі речі;

б) сервітути, поняття, види;


12

в) земельні сервітути; г)особисті сервітути;

д) виникнення, втрата і захист сервітутів;

є) емфітевзис і суперфіцій;

ж) заставне право.

Вивчення першого питання необхідно почати з поняття речового права і поняття зобов’язального права. Пояснити різницю між інститутами зобов’язального й речового права залежно від: а) об'єкта; б) характеру; в)тимчасових термінів; г) утримування і об'єму; д)зв'язку права із суб'єктом. Дати визначення, що таке річ. Види речей. Що таке плоди і які види плодів? Що таке майно і який його склад?

Розглядаючи друге питання, слід визначити поняття і право володіння. Елементи поняття володіння, фактичного володіння. Види володінь. Виникнення володіння і припинення. Перехід володіння. Захист факту володіння. Види захисту володіння. Сутність захисту. Групи інтердиктів для повернення втраченого володіння.

Вивчення третього питання слід почати з поняття і видів прав на чужі речі. Зазначити обмеження права власності. Поняття сервітутів та їх види. Припинення сервітуту. Уточнення поняття довгострокової спадкової оренди й емфітевзис, довгострокова оренда і суперфіцій.

Звернути увагу на заставу в римському цивільному праві. Поняття застави, заставного права, його зміст. Припинення заставного права.


Список рекомендованої літератури

1. Перетерський І.С., Новицький І.Б. Римське приватне право. -М., 1994.- С. 145-219.

2. Підопригора О.А. Основи римського цивільного права. -К., 1990. - С. 90-164.

3. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. -К., 1997.-С. 102-164.


13

4. Черніловський З.М. Лекції з приватного права.- М., 1991. -С.84.

5. Орач С.М., Тищих Б.І. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 113-129.


Тема 7 Захист права власності


План

1 Захист права власності.

2 Набуття, втрата права власності.

Глибоке засвоєння цієї теми має важливе значення для вивчення цілого ряду дисциплін, у тому числі й інституту власності в цивільному праві України. При цьому необхідно враховувати, що римські юристи право власності розробили з практичного боку і менше - з теоретичного. У зв'язку з цим його розвиток доцільно простежити в історичному аспекті.

Захист права власності - найважливіша функція держави, оскільки від цього залежить й економічна основа. Тому знання способів, методів і форм захисту необхідні. При розгляді потрібно знати її поняття, суть, умови і порядок застосування, відмінність від інших позовів.

Друге питання потребує досконалих знань способів і підстав набуття і втрати прав власності.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин В.А. Основы римского гражданского права. - М., 1974.

2. Перетерський І.С., Новицький І.Б. Римське приватне право.-М., 1994.-С.145-219.

3. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К., 1997.-С. 102-164.

4. Орач С.М., Тищих Б.Й. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - С. 145-148.


14

Тема 8 Зобов’язальне право


План

1 Загальне вчення про зобов’язальне право, поняття зобов’язання і його роль у цивільному обороті:

а) підстави виникнення зобов’язання;

б) сторони в зобов’язанні;

в) виконання зобов’язань і наслідки невиконання зобов’язань;

г) припинення зобов’язань, крім виконання.

Розгляд першого питання необхідно почати з основ і джерел виникнення зобов’язань. Делікт і контракт. Юридичний факт. Предмет зобов’язання. Зобов’язання подільні і неподільні. Альтернативні зобов’язання. „Кауза" у зобов’язанні. Згода сторін. Недоліки угоди. Насильство. Множинність осіб у зобов’язанні.

Необхідно звернути увагу на час виконання зобов’язання. Прострочення виконання зобов’язання. Наслідки прострочення виконання і їх припинення. Відповідність способу припинення зобов’язань способові виникнення.

Виникнення зобов’язання. Заміна виконання. Заміна предмета зобов’язання на збереження.

Практика вивчення цієї теми як з римського, так і цивільного права свідчить, що у студентів виникають труднощі із засвоєнням множини сторін. Вона виникає у випадках, коли на стороні кредитора, чи боржника виступають дві і більше осіб.

Ознайомитися із підставами припинення зобов’язань. Смерть однієї із сторін. Збіг кредитора і боржника в одній особі. Заміна осіб у зобов’язанні. Цесія. Прийняття на себе чужого боргу. Мета і засоби забезпечення зобов’язання. Завдаток. Неустойка. Поручительство. Провина. Ступінь провини. Застава(іпотека).


Список рекомендованої літератури

1. Перетерський І.С., Новицький І.Б. Римське приватне право. –М., 1994.-С.249-361.


15

2. Підопригора О.А. Основи римського цивільного права. - К., 1990. - С. 165-202.

3. Підопригора О.А. Основи римського цивільного права. -К., 1997.-С. 171-210.

4. Черніловський З.М. Лекції з римського приватного права. -М., 1991. — С.129-161.

5. Орач С.М., Тищих Б.Й. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С. 159-182.


Тема 9 Вчення про договір. Окремі види договорів


План

1 Поняття і види договорів.

2 Умови дійсності договорів.

3 Укладання договорів. Представництво.

4 Зміст договорів.

5 Вербальні договори.

6 Літеральні договори.

7 Реальні договори.

8 Консенсуальні договори.

9 Безіменні контракти, приєднання до них.

У розробленні договорів римське право досягло неперевершеності. Договірне право стало надійним інструментом, що забезпечувало експансію як рабів, так і малозабезпеченого населення. Розгалужена система договорів дозволила здійснювати величезний обіг у господарській діяльності.

Крім наукового значення, для юристів чітке знання теми на підставі вищесказаного має величезне практичне значення, особливо засвоєння поняття договорів, їх класифікація.

Розглядаючи умови дійсності договорів, необхідно чітко визначитися із їх законністю, вираженням волі сторін, що, в свою чергу, буде критерієм для визначення недійсних угод.


16

Студенти повинні чітко знати поняття оферти і акцепту, випадку зміни сторін при укладанні договору, його зміст, вимогу щодо строку, умов і цін.

Специфіка теми полягає в тому, що її засновник потребує досконалого вивчення цілого ряду характерних для римського цивільного права договорів. При цьому слід мати на увазі, що ці договори перейшли в цивільне право майже всіх країн світу, що надалі значно полегшить їх вивчення.

Так, при розгляді вербальних договорів як таких, які укладаються усно, шляхом промови слів, формул, фраз, доцільно розібратися із значеннями останніх. Тут як, між іншим, у цілому по темі, необхідно знати суть договорів, особливості їх предмета. Особливу увагу треба звернути на вивчення договору поруки.

Літеральні (від латинського literае - письмо) договори потребують знань щодо порядку і способів їх фіксації.

При вивченні реальних договорів потрібно знати підстави виникнення зобов’язань по цій групі, види, їх особливості, зміст.

Це саме стосується і консенсуальних договорів. Тут необхідно детально вивчити договори купівлі-продажу, найму, підряду, доручення, товариства.

Засвоюючи безіменні контракти, слід звернути увагу на причини їх виникнення, особливості, суть, види, зміст та ін.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин В.А. Основы римского гражданского права. -М.,1974.-С. 116-134.

2. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М, 1972.-С. 189-212.

3. Шишка Р.Б. Римське приватне право в схемах.— Харків: ХІВС, 1993.

4. Орач С.М. Основи римського приватного права. К.: Юрінком Інтер, 2000. – С.183-228.


17

Тема 10 Спадкове право


План

1 Поняття спадкування. Поняття права спадкування.

2 Спадкування за заповітом.

3 Спадкування за законом.

4 Відкриття і прийняття спадщини.

5 Легати і фідеїколіси.

Вивчаючи цю тему, доцільно перш за все повторити тему «Сімейні правовідносини».

Особливості інституту спадкування в римському цивільному праві пов'язані із взаємодією з іншими видами майнових прав. У зв'язку з цим необхідно знати підстави виникнення цих відносин, поняття спадкування, права спадкування, спадкової маси, особливості повної правонаступності при спадкуванні, види спадкування і звичайно простежити основні етапи розвитку римського спадкового права.

Спадкування за заповітом як розпорядження власника щодо свого майна на випадок його смерті доцільно розглянути в тісному зв'язку із правами замовника. Особливо рекомендується звернути увагу на характеристику заповіту, вимоги щодо форми

укладання заповіту, перелік осіб, які не могли бути спадкоємцями, обмеження свободи заповітів.

Якщо спадкування не здійснювалося за заповітом, римське цивільне право передбачало випадки і порядок спадкування за законом.

Потрібно чітко знати, які класи спадкоємців за правом (представлення).

Засвоєння четвертого питання потребує знання юридичних дій, які необхідно було здійснити, щоб стати спадкоємцем, умов прийняття спадщини, способів висловлення на це волі, особливостей законодавства і преторської практики. Тут же потрібно визначитися в особливостях сингулярного правонаступництва.


18

Останнє питання доцільно вивчати порівняно з особливостями легатів і фідеїколісів.


Список рекомендованої літератури

1. Мусин В.А. Основы римского гражданского права. – М., 1974.-С. 140-151.

2. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского. - М., 1972.-С. 269-280.

3. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. -К., 1990. -С. 260-281.

4. Шишка Р.Б. Римське приватне право в схемах. - Харків: ХІВС, 1993.

5. Орач С.М. Основи римського приватного права. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - С. 244- 265.


Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи

студентів з дисципліни “Основи римського цивільного права” для студентів спеціальності 5.060101 "Правознавство"

усіх форм навчання


Укладачі: А.М. Куліш, Ю.В. Бордюк


Редактор Н.В. Лисогуб


Відповідальний за випуск А.М.Куліш


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж100 пр. Собівартість вид. .

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ

РИМСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

5.060101 “ПРАВОЗНАВСТВО”

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач Ю.В.Бордюк

А.М. Куліш


Відповідальний за випуск А.М. Куліш


Декан факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2006
Скачати 185.34 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації03.10.2011
Розмір185.34 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх