Удк 378. 14. icon

Удк 378. 14.


2 чел. помогло.
Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
скачать
Л.П.Громова


ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ)

ЧАСТИНА 2


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


Л.П.Громова


ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

( ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ)

ЧАСТИНА 2


Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів всіх напрямів підготовки. Протокол N 5 від 30 грудня 2004 р.


Вінниця ВНТУ 2005

УДК 378.14


^ Г 87


Рецензенти:


В.Г.Баліцький, доктор історичних наук, професор

В.О.Корнієнко, доктор політичних наук, професор

М.В.Стопчак, кандидат історичних наук, доцент


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


^ Громова Л.П.

Г 87 Тести та завдання з історії України (для студентів всіх напрямів підготовки). Частина 2. Навчальний посібник.- Вінниця: ВНТУ, 2005. - 75 с.

Посібник відповідає змістові програми Міністерства освіти і науки України. Добірка різних за складністю запитань та завдань репродуктивного та творчого характеру, що охоплюють основний матеріал кожної з тем курсу, дає змогу встановити не лише обсяг засвоєних студентами знань, а й глибину їх засвоєння.

Посібник може бути використаний студентам всіх бакалаврських напрямків для самоконтролю при підготовці до тестового контролю знань, колоквіумів, екзамену, а також викладачами історії України для укладання тематичних діагностичних робіт та тестування студентів.
^

УДК 378.14

© Л.П.Громова, 2005


ЗМІСТ

УДК 378.14 5

УДК 378.14 5

© Л.П.Громова, 2005 5

ВІД АВТОРА 7

Тема 1: Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської держав наприкінці XIX – на початку XX ст. 12

Тема 2: Українська національно-демократична революція 24

Тема 3: Українська держава Павла Скоропадського 33

Тема 4: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності 34

Тема 5: Українська СРР в умовах НЕПу (1921-1928 рр.) 43

Тема 6: Радянська модернізація України (1928 – 1938 рр.) 46

Тема 7: Західноукраїнські землі в 1921 - 1939 роках 50

Тема 8: Україна під час другої світової війни (1939 – 1945 рр.) 52

Тема 9: Повоєнна відбудова та розвиток України 63

(1945 – середина 50-х років) 63

Тема 10: Україна в умовах десталінізації (1956 – 1964 рр.) 66

Тема 11: Україна в період загострення кризи радянської системи (1965 – 1985 рр.) 70

Тема 12: Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України 74

ЛІТЕРАТУРА 84

Навчально-методичний відділ ВНТУ 85

Вінницького національного технічного університету 85
^

ВІД АВТОРА


В процесі викладання курсу історії України студентам денної форми навчання викладачі кафедри українознавства застосовують 5 тестових завдань (3 – у першому триместрі, 2 – у другому).

Навчальний посібник "Тести та завдання з історії України" (для студентів всіх напрямків підготовки) містить систематизовані завдання та питання з усіх тем курсу, за винятком останньої. Питання, що пропонуються студентам, мають різний ступінь складності. Перші завдання теми розраховані, як правило, на творче використання студентами набутих знань: вміння характеризувати історичні події та явища, аналізувати їх причини та наслідки, давати обгрунтовану оцінку історичних подій і особистостей. Виконання цих завдань планується під час семінарських занять.

Наступні завдання мають репродуктивний характер. Частина з них вимагає від студента лише утримання вивченого в пам’яті, але переважають питання, що потребують розуміння історичного процесу в Україні, вміння аналізувати та порівнювати історичні факти і події. Завдань на репродукцію історичного фактажу відносно небагато. Основну масу питань становлять такі, що потребують добору правильної відповіді з кількох поданих варіантів. Як правило, це завдання на:

а) визначення занять, дій, переконань тих чи інших історичних осіб або груп людей;

б) вибір можливих причин та наслідків подій;

в) визначення змісту зазначеного політичного курсу;

г) виявлення в тексті помилок історичного змісту.

Постановка деяких питань є досить громіздкою. Скажімо, як запитання може наводитись велика за обсягом цитата з літопису. Це, безумовно, суперечить правилам складання тестових завдань, але дозволяє студентам технічного університету

а) ознайомитись з фрагментами давньоруських літописів, відчути стиль та мову їх написання;

б) навчитися, опираючись на набуті знання, аналізувати текст історичного документа і робити правильні висновки.

Окрему групу питань становлять завдання термінологічного характеру, коли з кількох означень студент має вибрати те, що найповніше розкриває зміст поданого історичного терміну; і питання, які потребують певних знань географії України. Як показує практика, більшість студентів інженерних спеціальностей слабо орієнтуються в географічних назвах, не вміють працювати з картою.

Знання історії – це, як відомо, не тільки здатність утримувати в пам’яті певну кількість історичної інформації та її відтворювати (репродуктивні рівні навченості: розрізняє, пам’ятає, розуміє), а й уміння виявляти сутність історичних фактів, причинно-наслідкові зв’язки між ними, здатність ці факти зіставляти і пояснювати історичний процес, робити науково обгрунтовані висновки та узагальнення (творчий продуктивний рівень: аналізує, синтезує, оцінює).

Отже, для оцінювання знань студента завдання треба добирати так, щоб викладач мав можливість визначити, якого рівня – репродуктивного (початкового) чи продуктивного (достатнього або творчого, залежно від досконалості вмінь) – досяг студент при вивченні однієї чи кількох тем курсу.

Таким чином, із загальної кількості завдань з вивчених тем курсу (їх може бути 140-160) формуються 6 варіантів, кожен з яких складається з 32-36 питань (деякі питання повторюються в кількох варіантах).

Принципи добору:

1) Кількість правильних відповідей в кожному варіанті має становити 75. Оскільки в процесі оцінювання знань студентів використовується бальна система, 1 правильна відповідь дорівнює 1 балу, отже, максимальна кількість балів, які може набрати студент, - 75.

2) Завдання мають бути різного рівня складності, причому перевага надається питанням, відповідь на які потребує творчого продуктивного рівня навченості.

3) Набір питань в кожному варіанті має бути збалансованим, тобто за рівнем складності всі варіанти повинні бути приблизно однаковими.

Навчальний парк ОТ у ВНТУ не дозволяє проводити тестування студентів з історії України у комп’ютерних класах. Тому тестування студентів денної форми навчання проводиться без застосування комп’ютерної техніки шляхом заповнення студентами спеціальних тестових бланків. Перевірка тестових завдань відбувається шляхом накладання на тестовий бланк спеціально виготовленого трафарету, який дає можливість підрахувати кількість правильних і неправильних відповідей і визначити кількість балів, отриманих студентом.

Приклади:

Серед перелічених слов’янських племен виберіть ті, які заселяли територію сучасної України: (4 правильні відповіді)

 1. поляни;

 2. кривичі;

 3. деревляни, сіверяни;

 4. полочани, дреговичі;

 5. волиняни, бужани;

 6. білі хорвати.

Серед наведених суджень виберіть ті, які характеризують правління Володимира Великого: (7 правильних відповідей)

 1. створення військових союзів з князями з місцевих східнослов’янських династій;

 2. призначення намісниками в окремі адміністративні центри Русі синів князя та довірених людей;

 3. опора на дружину та родичів під час володарювання;

 4. заснування нових міст та фортець-городів і розбудова та укріплення існуючих;

 5. щорічний збір полюддя та збут його за межами Русі;

 6. підтримка церкви та місіонерської діяльності священиків;

 7. налагодження династичних зв’язків із сусідніми володарями;

 8. організація численних завойовницьких походів, спроби підкорити все нові і нові землі та народи;

 9. значна військова активність, мета якої - відстояти свої землі від напасників чи утвердити власну владу на землях, завойованих попередніми володарями;

 10. покровительство освіті та мистецтву.

Отже, правильно відповівши на перше питання можна набрати 4бали, на друге – 7.

Таким чином, в даному випадку перевірка тестових завдань відбувається шляхом підрахунку тільки правильних відповідей, кожна з яких дорівнює 1 балу. Автор цілком усвідомлює, що такий шлях не є досконалим. Головною перевагою цього методу є простота у використанні та мінімальні витрати часу. А оскільки кожен викладач кафедри веде семінарські заняття в 14-16 академічних групах (350-400 студентів), ця перевага набуває вирішального характеру.

Безперечно, можна застосувати інші принципи формування варіантів і підрахунку балів. Зокрема, можна враховувати і неправильні відповіді або визначити найскладніші питання, відповідь на які коштуватиме дорожче. Максимальний бал, якій студент може одержати внаслідок тестування, цілком можна збільшити або зменшити.

Отже, тестова система перевірки знань студентів з дисципліни "Історія України" є досить гнучкою у використанні і може бути змінена (ускладнена або спрощена) в залежності від бажання викладача, технічних можливостей та потреб навчального закладу, де він працює.

З метою підготовки студентів до тестування на кафедрі УЗ розроблена серія тренінг-тестів з усіх тем дисципліни, за винятком останньої, яка стосується сьогодення нашої держави і, відповідно, має постійно поповнюватись новітніми матеріалами.

Доцільно дати деякі пояснення щодо застосування тренінг-тестів, які, можуть бути корисною і зручною у використанні формою підготовки до тестового контролю знань студентів денної форми навчання.

Відомо, що серед методів контролю знань значне місце посідає тестування як науково обгрунтована система тестових завдань, валідних за змістом, складністю та формою. Аналіз висвітлення проблеми тестування в педагогічній, методичній літературі, власний досвід свідчать про те, що за допомогою тестів за невеликий проміжок часу можна виявити не тільки обсяг і глибину засвоєних студентами знань, а й рівень сформованості відповідних умінь та навичок, зокрема, здатності аналізувати історичні факти, співвідносити щойно набуті знання з отриманими раніше тощо. Ефективною формою підготовки до тестування можуть бути, як показала практика, професійно і коректно складені тренінг-тести.

Тренінг-тести, що використовуються викладачами кафедри українознавства, виконані за допомогою викладача інформатики ПТУ №4 Жиліної Л.В. і мають вигляд електронного зошита тестів для самоконтролю знань.

Електронний зошит тестів складений у вигляді електронних аркушів Excel, на яких розміщені тестові завдання з кожної теми курсу. Перед тестуванням студент знайомиться з інструкцією роботи з зошитом. Принцип роботи з зошитом досить простий: серед кількох варіантів відповідей (від 2 до 15) студент має вибрати правильні (кількість правильних відповідей вказана) і в таблиці “Результат” поставити позначку

( наприклад, “1”).

Результати тестування з кожної теми подаються у вигляді таблиць, в яких зазначено суму балів, що отримав студент, відсоток правильних відповідей та рівень досягнень даного студента.

Електронний зошит можна використовувати для самоконтролю знань, а також в процесі поглибленого вивчення навчальних дисциплін. Переваги системи:

1) простота у використанні та обслуговуванні;

2) займає мало місця на диску (1000 кБ).

Тренінг-тест дає змогу виявити рівень засвоєння навчального матеріалу, надає можливість студенту в разі необхідності звернутись до повторного вивчення навчального елемента, а викладачу не лише з’ясувати рівень знань студента, але й побачити помилки, спрямувати навчальну роботу на їхнє усунення. Такі тести виконують функцію контролю, що забезпечує перевірку рівня знань, умінь та навичок учнів.

Для проведення тематичних та підсумкових атестацій може бути використана ще одна тестова система, розроблена також викладачем інформатики ПТУ №4 Жиліною Л.В. Система має ту перевагу, що із загальної кількості питань, які студент готує до тестування (120 – 165), система пропонує йому один з можливих варіантів (28 –30 питань). Обробка результатів тестування дає можливість зробити такі висновки:

1. Тестовий контроль характеризується значною зацікавленістю студентів.

2. Тестування знань студентів відповідає критерію об’єктивного оцінювання за рахунок автоматизованого контролю.

3. Економія навчального часу.

4. Надзвичайно важливу роль відіграє якісний та ефективний відбір тестів з диференціацією навчального матеріалу, а також з урахуванням підготовки студентів

Однак власний досвід, як і досвід інших дослідників проблем тестування свідчить про те, що використання будь-яких тестових систем є найдоцільнішим та найефективнішим в процесі самопідготовки або у комп’ютерному класі, де викладач має можливість контролювати роботу студентів.

Крім того, тренінг-тести, розроблені викладачами кафедри українознавства, можуть розглядатися як елемент навчально-методичного комплексу для студентів дистанційної форми навчання.

При складанні тестових завдань та розробці тренінг-тестів була використана праця "Історія України (тести, завдання, відповіді)/ Керівн. авт. кол. С.Д.Гелей.- Львів: Світ, 2002.

Автор висловлює щиру подяку укладачам цього збірника, але, на відміну від них, не вважає за потрібне вміщувати відповіді на поставлені питання, оскільки запропонований навчальний посібник має суто прикладне спрямування, призначений для студентів ВНТУ і буде використовуватись викладачами кафедри українознавства для перевірки рівня знань студентів.
залишити коментар
Сторінка1/11
Дата конвертації25.08.2011
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
плохо
  2
средне
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх