Вступ в інформатику. icon

Вступ в інформатику.


Схожі
Лекція за темою №1...
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства...
Програма дисципліни кредитний модуль “ основи радіоелектроніки (для груп фф) Вступ...
План Економічні погляди декабристів. Економічні проблеми в працях революційних демократів. Вступ...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Вступ до спеціальності» освітньо-кваліфікаційний рівень:...
Курс валют 5 Скорочення 5 Реферат 6 І. Вступ 19 >ІI...
Робоча навчальна програма здисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність...
План, вступ, викладення змісту теми (як правило, 2 глави), висновок...
Робоча навчальна програма Модуля Вступ до спеціальності Для студентів спеціальності...
Програма з хімії для абітурієнтів на базі базової загальної середньої освіти вступ...
Робоча програма дисципліни: «вступ до мовознавства» Форма...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни “ Вступ до вищої освіти ” для студентів...Загрузка...
скачать
Вступ в інформатику


Що розуміється під інформацією в кібернетики:

1) СУБД;

2) автоматизована навчальна система;

3) будь-яка сукупність сигналів, впливів або відомостей;

4) кілобайт.

#3


Що таке кібернетика:

1) наука про загальні закономірності в управлінні і зв’язку в різних системах: штучних, біологічних і соціальних;

2) наука, що вивчає питання, пов’язані зі збором, зберіганням, перетворенням та використанням інформації;

3) наука, що вивчає закони механіки;

4) розділ науки, що вивчає біосістеми.

#1


Теоретична інформатика спирається:

1) на закони механіки та електрики;

2) закони природи;

3) математичну логіку, теорію алгоритмів, теорію кодування, системний аналіз;

4) розділи математики: чисельний аналіз, математичний аналіз, диференціальні рівняння.

#3


До системного програмного забезпечення належать:

1) нові мови програмування і компілятори до них, інтерфейсні системи;

2) системи обробки текстів, електронні процесори, бази даних;

3) вирішення питань про аналіз потоків інформації в різних складних системах;

4) пошукові системи, глобальні системи зберігання і пошуку інформації.

#1


До прикладного програмного забезпечення належать:

1) нові мови програмування і компілятори до них, інтерфейсні системи;

2) системи обробки текстів, електронні процесори, бази даних;

3) вирішення питань про аналіз потоків інформації в різних складних системах;

4) пошукові системи, глобальні системи зберігання і пошуку інформації.

#2


Обчислювальна техніка - це:

1) розділ інформатики, в якому йдеться про технічні деталі і електронні схеми комп’ютерів;

2) розділ інформатики, в якому йде мова про архітектуру обчислювальних систем, що визначає склад, призначення, принципи взаємодії пристроїв;

3) розділ інформатики, що займається розробкою систем програмного забезпечення;

4) розділ інформатики, що займається питаннями аналізу потоків інформації.

#2


Телематика - це:

1) наука про телекомунікації;

2) телеконференцій;

3) обробка інформації на відстані (крім телефону і телеграфу);

4) динаміка розвитку телебачення.

#3


Інформаційні технології


Інформаційна технологія АСУ - це:

1) система, яка керує роботою верстата з числовим програмним керуванням;

2) комплекс технічних і програмних засобів, що організовують управління об’єктами у виробництві чи громадській сфері;

3) система, що допомагає учням опановувати новий матеріал, що контролює знання;

4) програмно-апаратний комплекс, який дозволяє ефективно проектувати механізми, будівлі, вузли складних агрегатів.

#2


Інформаційна технологія САПР - це:

1) система, яка керує роботою верстата з числовим програмним керуванням;

2) програмно-апаратний комплекс, в якому наукові прилади пов’язані з комп’ютером, який здійснює обробку даних і представляє їх у зручній формі;

3) програмно-апаратний комплекс, який дозволяє ефективно проектувати механізми, будівлі, вузли складних агрегатів;

4) комплекс технічних і програмних засобів, організовують управління об’єктами у виробництві чи громадській сфері.

#3


Інформація


Сигнал - це:

1) повідомлення, що передається за допомогою носія;

2) віртуальний процес передачі інформації;

3) електромагнітний імпульс;

4) світловий спалах.

#1


Сигнал буде дискретним у разі:

1) коли джерело виробляє безперервне повідомлення;

2) коли параметр сигналу приймає послідовне в часі кінцеве число значень;

3) коли передається за допомогою хвилі;

4) коли джерелом посилається всього один біт / с.

#2


Сигнал буде безперервним у разі:

1) коли параметр сигналу приймає послідовне в часі кінцеве число значень;

2) коли джерелом посилається всього один біт / с;

3) коли джерело виробляє безперервне повідомлення;

4) коли передається за допомогою хвилі.

#3


Прикладом дискретного сигналу є:

1) Відеоінформація;

2) музика;

3) людська мова;

4) текстова інформація.

#4


Прикладом безперервного сигналу є:

1) байт;

2) людська мова;

3) буква;

4) текст.

#2


Біт - це:

1) стан: закритий чи відкритий;

2) 8 байт;

3) запис тексту у двійковій системі;

4) найменша можлива одиниця інформації.

#1


^ Кодування інформації


Система числення - це:

1) підстановки чисел замість букв;

2) спосіб перестановки чисел;

3) прийнятий спосіб запису чисел і зіставлення цим записам реальних значень чисел;

4) правила обчислення чисел.

#4


Непозиційна система числення - це:

1) двійкова;

2) вісімкова;

3) шістнадцяткова;

4) букви латинського алфавіту.

#4


Основою позиційної системи числення називається:

1) підстава логарифма з формули перекладу чисел в системі;

2) кількість правил обчислення в системі;

3) ціла частина чисел;

4) кількість відмінних один від одного знаків, які використовуються для запису чисел

#


Алфавітом називаються:

1) літери: великі і малі, знаки пунктуації, пробіл;

2) безліч знаків у довільному порядку;

3) безліч знаків, в якому визначено їх порядок;

4) безліч всіх можливих знаків.

#3


Правило, що описує однозначну відповідність букв алфавітів при перетворенні, називається:

1) повідомлення;

2) кодом;

3) кодувальником;

4) декодувальником.

#2


20. Процедура перетворення повідомлення з одного алфавіту в інший називається:

1) кодом;

2) кодуванням;

3) перекодувальником;

4) перекодуванням.

#4


Кодуючим називається:

1) пристрій, що забезпечує кодування повідомлення;

2) пристрій, що забезпечує декодування повідомлення;

3) правило, по якому проводиться кодування;

4) правило, за яким здійснюється декодування.

#1


Декодуючим називається:

1) пристрій, що забезпечує кодування повідомлення;

2) пристрій, що забезпечує декодування повідомлення;

3) правило, по якому проводиться кодування;

4) правило, за яким здійснюється декодування.

#2


Кодування повідомлення відбувається:

1) у момент проходження повідомлення по каналах зв’язку;

2) в момент надходження повідомлення від джерела в канал зв’язку;

3) в момент отримання повідомлення одержувачем;

4) у процесі розшифровування повідомлення спеціальною програмою.

#2


Декодування повідомлення відбувається:

1) у момент проходження повідомлення по каналах зв’язку;

2) в момент надходження повідомлення від джерела в канал зв’язку;

3) в момент отримання повідомлення одержувачем;

4) у процесі зашифровування повідомлення спеціальною програмою.

#3


Алгоритми


Як називається графічне представлення алгоритму:

1) послідовність формул;

2) блок-схема;

3) таблиця;

4) словесне опис?

#2


Властивість алгоритму записуватися у вигляді впорядкованої сукупності відокремлених один від одного приписів (директив):

1) зрозумілість;

2) визначеність;

3) дискретність;

4) масовість.

#3


Властивість алгоритму записуватися у вигляді тільки тих команд, які знаходяться в Системі Команд Виконавця, називається:

1) зрозумілість;

2) визначеність;

3) дискретність;

4) результативність.

#1


Властивість алгоритму записуватися тільки директивами що інтерпритуються однозначно і однаково різними виконавцями:

1) детермінованість;

2) результативність;

3) дискретність;

4) зрозумілість.

#1


Властивість алгоритму, що при точному виконанні всіх приписів процес має припинитися за кінцеве число кроків з певною відповіддю на поставлену задачу:

1) зрозумілість;

2) детермінірованность;

3) дискретність;

4) результативність.

#4


Властивість алгоритму забезпечити вирішення не однієї задачі, а цілого класу задач цього типу:

1) зрозумілість;

2) визначеність;

3) дискретність;

4) масовість.

#4


^ Операційні системи


До складу програмного забезпечення ЕОМ не входять:

1) системи програмування;

2) операційні системи;

3) апаратні засоби;

4) прикладні програми.

#3


Операційна система являє собою:

1) комплекс програм спеціального призначення;

2) комплекс апаратних засобів;

3) сукупність ресурсів комп’ютера;

4) комплекс інструментальних програм.

#1


Призначення оболонок операційних систем:

1) захист операційної системи;

2) надання можливості написання програм;

3) полегшення взаємодії користувача з комп’ютером;

4) перелічені в пунктах 1-3.

#3


Іменована сукупність даних, яка зберігається в зовнішній пам’яті, - це:

1) файлова система;

2) директорій;

3) файл;

4) запис.

#3


Командний процесор - це:

1) ресурс;

2) пристрій;

3) програма;

4) частину центрального процесора.

#3


10. Основними компонентами у складі ОС є:

1) утиліти, командний процесор, ядро;

2) резидентні програми, утиліти;

3) утиліти, командний процесор, центральний процесор;

4) резидентні програми, ядро, командний процесор.

#1


Якщо ліворуч від розкритої папки в ОС Windows зображений знак «+», то це означає, що:

1) у папці є файли;.

2) в папці є папки;

3) в папці є непорожній файли;

4) у папку можна додавати файли.

#2


^ Системи програмування


Всі існуючі мови програмування поділяються на:

1) функціональні і логічні;

2) україномовні та англомовні;

3) процедурні і непроцедурні;

4) мови низького і високого рівня.

#3


^ Текстові редактори і видавничі системи


Текстовий редактор Word - це:

1) прикладна програма;

2) базове програмне забезпечення;

3) сервісна програма;

4) редактор шрифтів.

#1


Видавнича система являє собою:

1) систему управління базою даних;

2) операційну оболонку;

3) комплекс апаратних і програмних засобів;

4) графічний редактор.

#3


Під терміном «кегль» розуміють:

1) розмір смуги набору;

2) розмір шрифту;

3) відстань між рядками;

4) накреслення шрифту.

#2


Гарнітурою називається:

1) оптимальна пропорція видання;

2) сукупність шрифтів одного рисунку у всіх накресленнях і кеглях;

3) сукупність елементів, з яких будується буква;

4) відстань між нижньою та верхньою виносними елементами.

#2


Шрифт, яким набираються формули у виданні, завжди збігається зі шрифтом основного тексту:

1) по похилій вічка;

2) за розміром;

3) за гарнітурою;

4) по насиченістю.

#3


Фронтиспіс - це:

1) ілюстрація, що поміщається на початку видання перед титулом;

2) початкова сторінка видання, попередня титулу;

3) сторінка видання, на якій розміщуються основні бібліографічні дані;

4) додатковий титул, який поміщається перед окремими частинами видання та містить номер та назву частини.


Виберіть правильне твердження:

1) анотації набирають шрифтом тієї ж гарнітури і кегля, що й основний текст;

2) знак охорони авторського права поміщають в нижньому правому куті смуги набору;

3) на одній сторінці рекомендується використовувати не більше однієї гарнітури і не більше чотирьох кеглів;

4) шрифти кегля 9 рекомендуються для малоформатних довідників та словників.

#2


Виберіть правильне твердження:

1) при наборі титулу бажано віддавати перевагу шрифтам жирного накреслення;

2) бібліотечний індекс поміщають в нижньому лівому куті смуги набору;

3) комплексний книготорговельної індекс поміщають в нижньому правому куті смуги набору;

4) на одній сторінці рекомендується використовувати не більше трьох гарнітур і не більше трьох кеглів.

#4


10. У текстових редакторах і настільних видавничих системах, як правило, за допомогою клавіш Alt + F4 відбувається:

1) перехід у вікно з попередньою програмою;

2) перехід у вікно з наступною програмою;

3) відкриття файлу;

4) вихід із програми.

#4


У текстових редакторах і настільних видавничих системах, як правило, за допомогою клавіш Ctrl + S відбувається:

1) створення нового документа;

2) відкриття файлу;

3) збереження файлу;

4) друк файлу.

#3


Наступна послідовність дій: встановити курсор миші на смузі виділення поряд з текстом; натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, пересувати мишу в потрібному напрямку в Word приведе:

1) до виділення тексту;

2) до видалення тексту;

3) до переміщення тексту;

4) до копіювання тексту в буфер.

#1


Наступна послідовність дій: виділити потрібний фрагмент тексту; натиснути на ньому ліву кнопку миші і, утримуючи її, пересувати миша до потрібного місця в Word приведе:

1) до копіювання виділеного ділянки тексту;

2) до переносу виділеного ділянки тексту;

3) до заміни поточного тексту на виділений;

4) до видалення виділеного ділянки тексту в буфер.

#2


Абзацний відступи і ширина колонок можуть змінюватися в Word за допомогою:

1) лінійки прокручування;

2) координатної лінійки;

3) строки стану;

4) поля піктограм.

#2


При натисканні на кнопку із зображенням вигнутою вліво стрілки на панелі піктограмного меню у Word:

1) з’являється діалогове вікно для долучення гіперпосилання;

2) скасовується остання команда;

3) відбувається розрив сторінки;

4) повторюється остання команда.

#2


При натисканні на кнопку з зображенням дискети на панелі піктограмного меню в Word відбувається:

1) зчитування інформації з дискети;

2) запис документа на дискету;

3) збереження документа;

4) друк документа.

#3


При натисканні на кнопку із зображенням ножиць на панелі піктограмног меню у Word:

1) відбувається розрив сторінки;

2) вставляється вирізаний раніше текст;

3) видаляється виділений текст;

4) з’являється схема документа, розбитого на сторінки.

#3


Яку комбінацію «гарячих клавіш» потрібно натиснути в Word, щоб вставити скопійований блок тексту без використання піктограм:

1) Ctrl + С;

2) Shift + Enter;

3) Ctrl + Е;

4) Ctrl + V?

#4


Яку комбінацію «гарячих клавіш» потрібно натиснути в Word, щоб виділити весь файл без використання піктограм:

1) Ctrl + S;

2) Ctrl + В;

3) Shift + Insert;

4) Ctrl + A?

#4


20. Яку комбінацію «гарячих клавіш» потрібно натиснути в Word, щоб вставити в текст гіперпосилання без використання піктограм:

1) Alt + G;

2) Ctrl + К;

3) Shift + V;

4) Ctrl + С?

#2


^ Графічні системи


Спосіб реалізації побудови зображень на екрані дисплею, при якому електронний промінь по черзі малює на екрані різні знаки - елементи зображення, називається:

1) растрових;

2) векторним;

3) променевих;

4) графічним.

#2


Редактор PaintBrush використовується:

1) для роботи бази даних;

2) для створення звукових сигналів;

3) для створення текстових документів;

4) для створення малюнків.

#4


Спосіб реалізації побудови зображень на екрані дисплею, при якому зображення представлено прямокутною матрицею точок, які мають свій колір із заданої палітри, називається:

1) растрових;

2) мозаїчним;

3) піксельні;

4) графічним.

#1


Нескінченний ряд рівних плоских фігур, розташованих один за одним таким чином, що елементарна кінцева фігура переноситься вздовж одного виміру нескінченно, називається:

1) орнаментом;

2) бордюром;

3) паркетом;

4) межуванням.

#2


Представлення відносних величин об’єктів, яким на зображенні зіставляють розміри і розташування кіл в прямокутній системі координат, називається:

1) гістограмою;

2) структурною схемою;

3) круговою гістограмою;

4) круговою діаграмою.

#3


Відображення вихідних величин у вигляді крапок, з’єднаних відрізками прямих ліній, називається:

1) структурної схеми;

2) тимчасової діаграмою;

3) гістограми;

4) лінійним графіком.

#4


Що характеризує загальні принципи побудови, цілісність предмету, лежить в основі ритму, гармонії, ансамблю в архітектурі:

1) міра;

2) гармонія;

3) Симетрія;

4) композиція?

#1


Набір чисел, логічних параметрів, які грають роль коефіцієнтів у рівняннях, що задають графічний об’єкт заданої форми в науковому графіку, називають:

1) координатними моделями;

2) аналітичними моделями;

3) наближеними моделями;

4) демонстраційними моделями.

#2


^ Електронні таблиці


Основна відмінність електронних таблиць від реляційних БД:

1) пристосованість до розрахунків;

2) структурованість даних;

3) табличне представлення даних;

4) властивості, перелічені в 1, 2.

#4


Операндів формули в електронних таблицях можуть бути:

1) математичні функції;

2) константи;

3) номери комірок;

4) все перераховане в 1-3.

#4


Користувач може сортувати в електронній таблиці:

1) кмірки;

2) рядки комірок;

3) стовпці комірок;

4) все перераховане в 1 - 3.

#4


Електронні таблиці мають за замовчуванням стандартне розширення:

1) Dbf;

2) xls;

3) Htm;

4) Elt.

#2


Робоча сторінка в електронній таблиці Excel містить:

1) програмне вікно;

2) внутрішнє вікно;

3) нижнє вікно;

4) праве вікно.

#2


Створення формули в електронній таблиці Excel починається з введення знака:

1) «:»;

2) «=»;

3) «/»;

4) «\».

#2


^ Комп’ютерне тестування


Комп’ютерне тестування - це:

1) процес виставлення оцінки знанням студента;

2) процес оцінки відповідності особистісної моделі знань та експертної моделі знань;

3) процес оцінки компетентності викладача;

4) процес з’ясування співвідношення обсягів засвоєного і незасвоєного матеріалу.

#1


Набір взаємозв’язаних тестових завдань, які дозволяють оцінити рівень відповідності знань учня експертної моделі знань предметної області, - це:

1) тест;

2) тестове простір;

3) тестова програма;

4) база даних тестових завдань.

#3


Клас еквівалентності - це:

1) безліч тестових завдань з усіх модулів експертної моделі знань;

2) безліч тестових завдань, таких, що виконання одного з них студентом гарантує виконання інших;

3) безліч тестових завдань, що мають однаковий час виконання;

4) безліч тестових завдань з одного розділу теми.

#2


Яка з перерахованих форм представлення тестових завдань найбільш незручна для комп’ютерного тестування:

1) закрита;

2) відкрита;

3) з фасетом;

4) завдання на відповідність?

#4


Тестова оболонка - це:

1) зовнішній вигляд тестової програми, котрий використовується для забезпечення діалогу з студентом

2) інформаційна структура, що зберігають всю базу тестових завдань;

3) програма, що створює комп’ютерні тести, формуючи базу даних з набору тестових завдань;

4) файл, в якому зберігаються відповіді тестуємого.

#3


Вибір типів тестів визначається:

1) особливостями інструментальних тестових програм;

2) особливостями предметної області;

3) досвідом і майстерністю експертів;

4) факторами, перерахованими у пп. 1 - 3.

#4


^ Комп’ютерні ігри


Комп’ютерні ігри, засновані на управлінні ігровими об’єктами, називаються:

1) іграми на майстерність;

2) азартними іграми;

3) логічними іграми;

4) навчальними іграми.

#1


Комп’ютерні ігри, що містять стратегію поведінки гравця, називаються:

1) іграми на майстерність;

2) азартними іграми;

3) логічними іграми;

4) навчальними іграми.

#3


Комп’ютерні ігри, в яких вихід в більшою мірою залежить від випадковості, називаються:

1) іграми на майстерність;

2) азартними іграми;

3) логічними іграми;

4) навчальними іграми.

#2


До комп’ютерних ігор на майстерність не відносяться:

1) футбол;

2) зоряні війни;

3) тетріс;

4) шахи.

#4


До логічних комп’ютерних ігор не відносяться:

1) шахи;

2) хрестики-нолики;

3) сапер;

4) покер.

#4


До логічних комп’ютерних ігор на майстерність не відносяться:

1) покер;

2) «поле чудес»;

3) карате;

4) шахи.

#3


Відображення всіх переміщень і змін на екрані дисплею в комп’ютерній грі є результатом дії:

1) оперативного рівня гри;

2) тактичного рівня гри;

3) стратегічного рівня гри;

4) технічного рівня гри.

#1


Зміна складності комп’ютерної гри, темпу, рівня відбуваються на етапі:

1) оперативного рівня гри;

2) тактичного рівня гри;

3) стратегічного рівня гри;

4) технічного рівня гри.

#3


^ Комп’ютерні віруси


Антивірусні засоби призначені:

1) для тестування системи;

2) для захисту програм від вірусу;

3) для перевірки програм на наявність вірусу та їх лікування;

4) для моніторингу системи.

#3


Яка з наступних якостей необов’язково приаманна програмі-вірусу:

1) самостійно запускається;

2) приєднує свій код до кодів інших програм;

3) займає малий обсяг пам’яті;

4) призводить до втрати інформації.

#4


Не існує наступного поняття:

1) антивірусний засіб «вартовий»;

2) антивірусний засіб «фаг»;

3) мережевий вірус;

4) завантажувально-файловий вірус.

#2


У класифікації комп’ютерних вірусів немає різновиду:

1) драйверниі віруси;

2) файлові віруси;

3) завантажувально-драйверні віруси;

4) завантажувально-файлові віруси.

#3


Яка з нижче перерахованих програм не є антивірусним засобом:

1) Avast;

2) Doctor Web;

3) Avira;

4) Vsearch.

#4


Віруси, які в простому випадку заражають файли які виконуються, але можуть поширюватися і через файли документів, - це:

1) файлові віруси;

2) завантажувально-файлові віруси;

3) це якість вірусів і 1, і 2;

4) драйверні віруси.

#3


Віруси, який запускає себе шляхом включення в файл конфігурації додаткового рядка, називаються:

1) файлові віруси;

2) завантажувально-файлові віруси;

3) мережеві віруси;

4) драйверниі віруси.

#4


Віруси, що заражає програму початкового завантаження комп’ютера, що зберігається в завантажувальному секторі дискети або вінчестера і запускаються при завантаженні комп’ютера, - це:

1) завантажувальні віруси;

2) завантажувально-файлові віруси;

3) це якість вірусів і 1, і 2;

4) драйверні віруси.

#3


Антивірусна програма, що контролює можливі шляхи розповсюдження програм-вірусів та зараження комп’ютерів, називається:

1) детектором;

2) фагом;

3) сторожем;

4) ревізором.

#4


10. Антивірусний засіб, здатний тільки виявляти вірус, називається:

1) детектором;

2) фагом;

3) сторожем;

4) ревізором.

#1


Резидентна програма, що постійно знаходиться в пам’яті комп’ютера і контролює операції, пов’язані зі зміною інформації на магнітних дисках, називається:

1) детектором;

2) фагом;

3) вартовим;

4) ревізором.

#3


Історія розвитку обчислювальної техніки


Хто винайшов першу діючу сумуються машину:

1) Паскаль;

2) Ньютон;

3) воль;

4) Нейман?

#1


У якому році побудували першу діючу автоматичну цифрову обчислювальну машину:

1) 1941;

2) 1946;

3) 1942;

4) 1944?

#4


Хто винайшов «аналітичну машину»:

1) Кант;

2) Беббідж;

3) Нортон;

4) Нейман?

#2


Арифмометр - це:

1) механічний обчислювальний пристрій, здатний виконувати 4 арифметичних дії;

2) пристрій, що виконує основні логічні дії;

3) логічний пристрій, що є прототипом машини Тьюрінга;

4) арифметино-логічний пристрій, що виконує арифметичні і логічні дії.

#1


Основним недоліком перших ЕОМ була:

1) нездатність зберігати програму;

2) нездатність виводити інформацію;

3) нездатність взаємодіяти з оператором;

4) нездатність взаємодіяти між собою.

#1


Перша діюча ЕОМ називалася:

1) Марк-1;

2) колосс;

3) Урал;

4) ENIAC.

#4


Який принцип лежав спочатку в основі ЕОМ:

1) нейрофізичний;

2) нейротехнологічний;

3) фізико-технологічний;

4) фізико-інформаційний?

#3


Коли була створена перша ЕОМ з використанням транзисторів:

1) 1948;

2) 1956;

3) 1949;

4) 1957?

#2


10. З якого покоління машини стали ділитися на великі, середні і малі:

1) з 1-го;

2) з 2-го;

3) з 3-го;

4) з 4-го?

#2


У якому поколінні з’явилися перші уніфіковані ЕОМ:

1) в 1-м;

2) в 2-м;

3) в 3-м;

4) у 4-м?

#3


Коли був створений перший мікрокомп’ютер:

1) 1971;

2) 1968;

3) 1972;

4) 1980?

#1


Коли був створений перший комп’ютер Apple:

1) 1969;

2) 1976;

3) 1981;

4) 1983?

#2


Коли був створений перший комп’ютер IBM PC:

1) 1963;

2) 1971;

3) 1973;

4) 1981?

#4


Перше покоління ПК булу:

1) 16-бітне;

2) 32-бітне;

3) 8-бітне;

4) 4-бітне.

#3


Найпотужніші суперЕОМ представлені серією:

1) PC;

2) Macintosh;

3) Cray;

4) Apple.

#3


Міні-ЕОМ з’явилися:

1) на початку 70-х;

2) в середині 80-х;

3) на початку 80-х;

4) на початку 90-х.

#1


Прикладами суперміні-ЕОМ є сімейство:

1) робоча станція;

2) CRAY-3;

3) ES;

4) VAX-11.

#4


Основні вчення про архітектуру обчислювальних машин заклав:

1) Паскаль;

2) фон Нейман;

3) Вуль;

4) Лейбніц.

#2


Принцип збереження програми запропонував:

1) Беббідж;

2) Тьюрінг;

3) фон Нейман;

4) Ньютон.

#3


30. Час появи процесора Pentium:

1) 1992;

2) 1993;

3) 1994;

4) 1995.

#2


^ Архітектура ЕОМ


Основна вимога архітектурної сумісності ЕОМ:

1) усі програми даної моделі здійсненні на більш старших моделях, але не обов’язково навпаки;

2) всі програми даної моделі здійсненні на більш старших моделях і навпаки;

3) всі машини одного сімейства, незалежно від їхнього конкретного пристрою та фірми виробника, повинні бути здатні виконувати одну й ту ж саму програму;

4) всі машини даного сімейства мають працювати однаково.

#1


Архітектура - це:

1) загальні принципи побудови ЕОМ, що реалізують програмне керування роботою і взаємодією основних її функціональних вузлів;

2) загальні принципи побудови ЕОМ, не реалізують програмне керування роботою;

3) дизайн зовнішнього вигляду ЕОМ;

4) принцип з’єднання зовнішніх пристроїв до ЕОМ.

#1


У сучасних комп’ютерах пристрій управління та АЛП об’єднані:

1) в процесорі;

2) в материнській платі;

3) в ВЗУ;

4) у ПЗУ.

#1


Переважна більшість сучасних машин є:

1) арифметико-логічними машинами;

2) машинами Тьюрінга;

3) фон-неймановськими машинами;

4) релейними машинами.

#3


Контролери виникли у зв’язку з вирішенням проблеми:

1) розвантаження процесора;

2) завантаження процесора;

3) повільна робота пристроїв вводу-виводу;

4) повільна робота процесора.

#3


Важливою відмінною рисою машин 3-го та 4-го поколінь є:

1) мультипроцесорне середовище;

2) інтелектуальні контролери;

3) додаткові процесори;

4) пристрій вводу-виводу.

#2


Основна частина ЕП дисплею - це:

1) монітор;

2) відеокарта;

3) люміноформний шар;

4) електронно-променева трубка.

#4


Зображення зберігається:

1) на екрані монітора;

2) в ОЗУ;

3) в відеоОЗУ;

4) у ПЗУ.

#3


10. Відеопроцесори використовуються для:

1) прискорення введення інформації на екран;

2) прискорення передачі даних;

3) прискорення обробки даних;

4) операції з плаваючою комою.

#1


^ Зовнішні пристрої ЕОМ


Інформація на дискету наноситься вздовж:

1) записів;

2) секторів;

3) кластерів;

4) циліндрів.

#1


Кожна доріжка розбита:

1) на модулі пам’яті;

2) на сектори;

3) на кластери;

4) на циліндри.

#2


Стандартна ємність сектора:

1) 256 байт;

2) 512 байт;

3) 1024 байтів;

4) 2048 байт.

#2


Інформаційна ємність CD:

1) від 650 до 700 Мбайт;

2) від 1 до 2 Мбайт;

3) від 1 до 2,5 Мбайт;

4) від 1 до 3 Мбайт.

#1


Інформаційна ємність DVD:

1) від до 4,7 Гбайт;

2) від 1 до 2 Мбайт;

3) від 1 до 2,5 Мбайт;

4) від 1 до 3 Мбайт.


Доступ до інформації на НГМД здійснюється:

1) за 0,01-1 с;

2) за 0, 1 - 1 с;

3) за 1-2 с;

4) за 1,5-2,5 с.

#2


Ємність жорсткого диска:

1) від 5 до 50 Мбайт;

2) від 10 до 95 Мбайт;

3) від 10 Мбайт до 1 Гбайт;

4) від 10 Гбайт до 1000 Гбайт.

#4


Час доступу до потрібного запису на жорсткому диску:

1) 1-10 мс;

2) 1-25 мс;

3) 1-50 мс;

4) 1-100 мс.

#4


Процедура розмітки нового диску називається:

1) архівацією;

2) компіляції;

3) форматуванням;

4) дефрагментації.

#3


Інформація на оптичних дисках наноситься за допомогою:

1) зміни магнітного рівня;

2) зміни фізичної структури;

3) зміни рельєфу;

4) зміни хімічної структури.

#3


10. Читання з оптичного диску відбувається за допомогою:

1) лазерного променя;

2) магнітної головки;

3) міні-сканера;

4) системи магнітно-оптичних контролерів.

#1


Група клавіш клавіатури, що відносяться до службовим, має призначення:

1) перенаправляюче дії інших;

2) для введення букв, цифр та інших знаків;

3) призначення задається розробником програми;

4) для формування нових шрифтів.

#1


Важливою властивістю клавіатури є:

1) економічність;

2) ергономічність;

3) легітимність;

4) функціональність.

#3


Пристрій для введення з аркуша паперу документів називається:

1) драйвер;

2) плотер;

3) стример;

4) сканер.

#4


Інформацію сканер сприймає:

1) як лінійну;

2) як асинхронну;

3) як текстову;

4) як графічну.

#4


Монохромний дисплей виробляє зображення:

1) у двох кольорах;

2) в трьох кольорах;

3) у чотирьох кольорах;

4) у 8-бітової дозволі.

#1


Найбільш прогресивним способом представлення графічної інформації є:

1) векторний;

2) синхронний;

3) растровий;

4) асинхронний.

#3


Друкуючий пристрій називається:

1) плотер;

2) принтер;

3) стример;

4) дігітайзер.

#2


В основі функціонування точково-матричного принтера лежить використання:

1) друкуючих голок;

2) головки зі спеціальною фарбою та мікросоплом;

3) лазера;

4) фарбуючих бульбашок.

#1


20. В основі струменевого принтера лежить використання:

1) друкуючих голок;

2) головки зі спеціальною фарбою та мікросоплом;

3) лазера;

4) фарбуючих бульбашок.

#2


В основі лазерного принтера лежить використання:

1) друкуючих голок;

2) головки зі спеціальною фарбою та мікросоплом;

3) лазера;

4) фарбуючих бульбашок.

#3


Пристрій для виведення на папір креслень і малюнків називається:

1) принтером;

2) плотером;

3) сканером;

4) стримером.

#2


^ Локальні мережі


Комп’ютерна мережа - це:

1) група комп’ютерів, розміщених в одному приміщенні;

2) об’єднання декількох ЕОМ для спільного вирішення завдань;

3) комплекс терміналів, підключених каналами зв’язку до великої ЕОМ;

4) мультимедійний комп’ютер з принтером, модемом та факсом.

#2


Мережеві технології - це:

1) основна характеристика комп’ютерних мереж;

2) форми зберігання інформації;

3) технології обробки інформації в комп’ютерних мережах;

4) спосіб з’єднання комп’ютерів в мережі.

#3


Інформаційні системи - це:

1) комп’ютерні мережі;

2) сховище інформації;

3) системи, що керують роботою комп’ютера;

4) системи зберігання, обробки і передачі інформації в спеціально організованій формі.

#4


Локальна мережа - це:

1) група комп’ютерів в одному будинку;

2) комплекс об’єднаних комп’ютерів для спільного вирішення завдань;

3) слабкострумових комунікації;

4) система Internet.

#2


Що не характерно для локальної мережі:

1) велика швидкість передачі інформації;

2) можливість обміну інформацією на великі відстані;

3) наявність сполучного для всіх абонентів високошвидкісного каналу для передачі інформації в цифровому вигляді;

4) наявність каналу для передачі інформації в графічному вигляді?

#2


Які лінії зв’язку використовуються для побудови локальних мереж:

1) тільки кручена пара;

2) тільки оптоволокно;

3) тільки товстий і тонкий коаксільний кабель;

4) кручена пара, коаксільний кабель, оптоволокно і бездротові лінії зв’язку?

#4


Мережний адаптер виконує таку функцію:

1) реалізує ту або іншу стратегію доступу від одного з комп’ютерів до іншого;

2) кодує інформацію;

3) розподіляє інформацію;

4) переводить інформацію з числового виду в текстовий, і навпаки.

#1


Типи мережних адаптерів:

1) Arcnet, Internet;

2) SoundBlaster, Token Ring;

3) Ethernet, вінчестер;

4) Arcnet, Token Ring, Ethernet.

#4


Сервер - це:

1) один або кілька потужних комп’ютерів для обслуговування мережі;

2) високопродуктивний комп’ютер;

3) охоронець програми початкового завантаження;

4) мультимедійний комп’ютер з модемом.

#1


10. Основна функція серверу:

1) виконує специфічні дії по запитам клієнта;

2) кодує інформацію, що надається клієнтом;

3) зберігає інформацію;

4) пересилає інформацію від клієнта до клієнта.

#1


Для передачі даних у мережі використовуються основні схеми:

1) конкурентна і логічна;

2) конкурентна і з лексичним доступом;

3) конкурентна з маркерним доступом;

4) з маркерним доступом і з лексичним доступом?

#3


Яку схему мережа Ethernet використовує для передачі даних по мережі:

1) з маркерним доступом;

2) конкурентну схему;

3) логічну схему;

4) з лексичним доступом.

#2


Протокол - це:

1) пакет даних;

2) правила організації передачі даних у мережі;

3) правила зберігання даних в мережі;

4) структуризація даних у мережі.

#2


^ Операційні системи локальних мереж


Яке призначення операційних систем ЛМ:

1) навчальні функції;

2) прикладна програма для клієнта;

3) забезпечує спільне використання апаратних ресурсів мережі та використання розподілених колективних технологій при виконанні робіт;

4) спеціальна компонента ЛМ для налаштування передачі даних по заданому протоколу?

#3


^ Глобальні мережі


У глобальних мережах існують два режими інформаційного обміну - це:

1) користувача і мережевий;

2) інформуючий і прихований;

3) діалоговий і користувацький;

4) діалоговий і пакетний.

#4


On-line - це:

1) інформаційна мережа;

2) команда;

3) режим реального часу;

4) утиліта.

#3


Of-line - це:

1) режим інформаційного пакетного обміну;

2) команда;

3) телекомунікаційна мережа;

4) операційна система.

#1


Світова система телеконференцій:

1) Eunet;

2) Fidonet;

3) Relcom;

4) Usenet.

#4


BBS - це:

1) комп’ютерна мережа;

2) система телеконференцій;

3) електронна дошка оголошень;

4) режим роботи.

#3


BBS призначена:

1) для визначення маршруту інформації;

2) для обміну файлами між користувачами;

3) для перегляду адрес;

4) для управління інформацією.

#2


Хост-машина - це:

1) банк інформації;

2) комп’ютерні вузли зв’язку;

3) мультимедійний комп’ютер;

4) машина-сховище інформації.

#2


Модем - це:

1) пристрій перетворення цифрових сигналів в аналогові, і навпаки;

2) транспортна основа мережі;

3) сховище інформації;

4) пристрій, що керує процесом передачі інформації.

#1


10. Функції модему:

1) з’єднує комп’ютер з найближчим вузлом;

2) служить мережевою платою для з’єднання комп’ютерів в локальну мережу;

3) здійснює протоколювання інформації що передається;

4) захищає інформацію.

#1


Транспортна основа глобальних мереж - це:

1) кручена пара;

2) коаксіальний кабель;

3) телефонні лінії та супутникові канали;

4) телеграф.

#3


Для зв’язку комп’ютерів через модеми використовуються:

1) тільки телефонні лінії;

2) тільки супутникові канали;

3) тільки радіохвилі;

4) телефонні лінії, оптоволокно, супутникові канали та радіохвилі.

#4


За способом спілкування розрізняють наступні режими передачі даних:

1) дуплексний і напівдуплексний;

2) одночасний і поетапний;

3) швидкісний і одночасний;

4) дуплексний і одночасний.

#1


За способом групування даних розрізняють режими:

1) однозначну і одноблочну передачі;

2) багатоскладову і односкладову передачі;

3) послідовну та паралельну;

4) синхронну і асинхронну.

#4


Що є більш важливим для організації мережі:

1) наявність великої кількості комп’ютерів;

2) система протоколів;

3) кілька мережевих операційних систем;

4) високошвидкісні модеми?

#2


Що забезпечують протоколи мережевого рівня:

1) забезпечують мережеві режими передачі даних;

2) доступ до мережевих ресурсів;

3) поєднують різні мережі;

4) тестують роботу в мережі?

#1


20. Маршрутизатор (роутер) - це:

1) потужні комп’ютери, що з’єднують мережі або ділянки мережі;

2) відстежують шлях від вузла до вузла;

3) визначають адресатів мережі;

4) програма маршрутизації пакетів даних.

#1


Технічна структура E-mail - це:

1) сукупність вузлових станцій, що зв’язуються один з одним для обміну;

2) сукупність комп’ютерів локальної мережі;

3) комп’ютери, що зберігають і кодують інформацію;

4) комп’ютери, пересилають інформацію за запитами.

#1


Типова абонентська станція електронної пошти складається:

1) з декількох мережевих комп’ютерів;

2) з комп’ютера, спеціальної програми і модему;

3) з комп’ютера і поштового сервера;

4) з хост-машин.

#2


Типова структура електронного листа:

1) заголовок, тема повідомлення, ПІБ одержувача;

2) заголовок, тема повідомлення, тип повідомлення, адреса відправника;

3) дата відправлення, адреса, зворотня адреса, тема повідомлення та текст;

4) тема повідомлення, адресна книга, текст і заголовок.

#3


Що є протокольною основою Internet:

1) система IP-адрес;

2) протоколи тестування мережевого комп’ютера;

3) послідовність адрес;

4) адресна книга?

#1


З чого складається IP-адреса:

1) адреси мережі;

2) послідовності адрес;

3) протоколів;

4) адреси мережі та номери хоста?

#4


Який протокол підтримує Internet:

1) SCP / IP;

2) SCP;

3) TCP / IP;

4) QCP / IP?

#3


Що забезпечує серверна програма DNS:

1) кодування інформації;

2) пошук числових адрес;

3) встановлює відповідність між доменними іменами та IP-адресами;

4) займається пошуком IP-адрес?

#3


Для підтримки E-mail в Internet розроблений протокол:

1) STTP;

2) SMTP;

3) SCTP;

4) SSTP.

#2


Який стандарт кодувань використовується в Internet:

1) UUCD;

2) MIME;

3) RFC-822;

4) WHOIS?

#2


Кодування листів застосовується:

1) для прискорення передачі інформації;

2) для передачі секретної інформації;

3) для передачі бінарних файлів і деяких текстових;

4) історичні «правила гри» електронної пошти.

#1


Архів FTP - це:

1) сервер Archie;

2) сховище файлів;

3) база даних;

4) WEB-сайт.

#2


WWW-це:

1) розподілена інформаційна система мультимедіа, базована на гіпертекстовій розмітці;

2) електронна книга;

3) протокол розміщення інформації в Internet;

4) інформаційне середовище обміну файлами.

#1


Гіпертекст - це:

1) інформаційна оболонка;

2) текст, що містить ілюстрації;

3) інформація у вигляді документів, що мають посилання на інші документи;

4) інформаційне сховище.

#3


Взаємодія клієнт-сервер при роботі на WWW відбувається по протоколу:

1) HTTP;

2) URL;

3) Location;

4) Uniform.

#1


Які програми не є броузера WWW:

1) Mosaic;

2) Microsoft Internet Explorer;

3) Microsoft Outlook Express;

4) Netscape Navigator?

#3


HTML - це:

1) програма перегляду WWW-документів;

2) прикладна програма;

3) мова розмітки гіпертексту;

4) протокол взаємодії клієнт - сервер.

#3
Скачати 170.5 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.08.2011
Розмір170.5 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх