Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти icon

Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до...
01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49...
Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні забезпечувати...
На конкурс не надійшли рукописи навчальних програм з предметів: всесвітньої історії...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Коментар до Порядку державної атестації загальноосвітніх...
Конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх навчальних...
Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів...Загрузка...
страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
повернутися в початок
скачать
^
Пояснювальна записка

Програма “Реклама та зв’язки з громадськістю» (Реклама та паблік рілейшинз”) призначена для викладення в гуртках Малої Академії наук і спрямована на написання учнями науково-дослідницьких робіт в системі МАН.

Актуальність програми в тому, що пропонується системне викладення основних питань сутності реклами, її видів, основних функцій, просування товарів та послуг, формування рекламного повідомлення, а також сутність паблік рілейшинз, їхні основні види, методи керування паблік рілейшинз.

Під час навчального процесу важливо продемонструвати: для чого вивчають теорію реклами, її види та концепції, психологічні особливості створення повідомлення.

Мета програми “Реклама та паблік рілейшинз”.

Розвиваюча мета програми - навчити гуртківців швидко та грамотно створювати рекламу, розраховувати бюджет рекламної компанії, розвинути в учнів здатність орієнтуватися серед потоку реклами, систематизувати її.

Навчальна мета програми полягає в тому, щоб показати зв`язок реклами та паблік рілейшинз з іншими загальноосвітніми курсами, необхідність теоретичного вивчення дисципліни та застосування навиків на практиці.

Виховна мета програми полянає в тому, що отримані знання формують здатність учня аналізувати та швидко орієнтуватись в ринковій економіці, таким чином підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці.

Завдання програми – дати інформаційне поле і навчити учнів механізму вибирання конкретних потрібних знань, які знадобляться в тій чи іншій практичній ситуації.

Під час навчання використовуються тести, ділові та психологічні ігри, комп’ютерні програми та посібники, наочні посібники – журнали, преса, відеоролики та ін.

Групи для навчання формуються у складі 15 –20 чоловік (9, 10, 11 класи). На практичні заняття група поділяється на 2 групи. Програма розрахована на 68 годин, з яких 34 лекційні та 34 практичні

Програма апробована впродовж 2003-2004 и 2004-2005 навчальних років в гуртках журналістики, дизайну, бізнес-школи Малої академії управління бізнесом, комунального закладу «Запорізький обласний центр НТТУМ «Грані» ЗОР.
^
Навчально - тематичний план

Загальна кількість годин - 68

Практичних 34

Теоретичних 34№ теми

Назва теми

Кількість

лекційних

годин

Кількість

практичних

годин

1.

Вступ до теорії масової комунікації

1
1.1

Система масової комунікації. Реклама в системі масової комунікації

1
2.

Історія виникнення та розвитку реклами

2
2.1

Зародження реклами, яка засобу популяризації. Винахід Гутенберга

1
2.2

Західно-європейська епоха реклами ( 18, 19, почат. 20 ст.). Реклама в Росії та Україні

1
3.

Основні медіо та друковані засоби реклами

3

5

3.1

Реклами на телебаченні

1

1

3.2

Друкована реклама

1

2

3.3

Аудіо та інші засоби реклами

1

2

4.

Психологія реклами

2

4

4.1

Постіндустріальне суспільство та торгівля образами

1

2

4.2

Психологія сприймання та рекламний бізнес

1

7

5.

Законодавчий процес та реклама

2

1

5.1

Антимонополіний комітет

1

1

5.2

Закон України «Про рекламу»

1
6.

Створення реклами

3

6

6.1

Створення телевізійного рекламного ролику, аудиоспота, написання рекламного повідомлення

1

2

6.2

Реламний бюджет

1

2

6.3

Графіка та дизайн

1

2

7.

ПР в системі масової комунікації

1

1

7.1

Визначення ПР та їх місце в системі масової комунікації

1

1

8.

Історія ПР

2
8.1

Витоки ПР

1
8.2

Глобалізація ПР як професійної системи

1
9.

Громадська думка і ПР

2

2

9.1

Суть громадської думки. Типологізація груп громадськості

1

1

9.2

Типи дослідження громадської думки. Соціологічні дослідження.

1

1

10.

Керування процесом ПР

4

4

10.1

Теорія керування ПР. Перший етап: визначення проблеми

1

1

10.2

Другий етап: планування і програмування

1

1

10.3

Третій етап: дії, комунікація

1

1

10.4

Четвертий етап: оцінка програми

1

1

11.

Створення іміджу

2

2

11.1

Імідж і його природа

1
11.2

ПР-реклама іміджу

1

2

12

ПР і кризи

2

4

12.1

Типологізація криз

1
12.2

Керування проблемою з метою попередження кризи

1

4

13.

Некомерційний ПР і зв`язки зі ЗМІ

8

5

13.1

Лобіювання: суть, практика

4
13.2

Робота зі ЗМІ

4

534

34Програма

Тема № 1. Вступ до масової комунікації. (1 год.)

  1. Система масової комунікації. Реклама в системі масової комунікації (1 год.)

Знати:

Визначення поняття “комунікація”;

Місце реклами в системі масової комунікації;

Вміти:

Розрізняти поняття “адресант” і “адресат”;

Сформулювати ланку процесу комунікації.


Тема № 2. Історія виникнення та розвитку реклами. (2 год.)

2.1. Перші “зародження” реклами, як засобу популяризації . Винахід Гутенберга. (1 год.)

2.2. Західно – європейська епоха реклами (18, 19, почат. 20 стор.) Розвиток реклами в Росії та Україні (1 год.).

Знати:

Перші спроби реклами;

Представників епохи зародження реклами;

Етапи розвитку реклами в Росії та Україні.

Вміти:

Наводити приклади реклами доіндустріальної епохи

Відрізняти рекламу за епохами.


Тема № 3. Основні медіа та друковані засоби реклами. ( 8 год)

3.1 Реклама на телебаченні (2 год.)

3.2. Друкова реклама (3 год.)

3.3. Реклама на радіо та інші носії рекламної інформації (3 год.)

Знати:

Недоліки кожного виду носіїв інформації;

Специфіку кожного з видів реклами;

Вміти:

Порівнювати всі види і засоби реклами;

Чітко визначати, яку рекламу де краще розміщувати.


Тема № 4. Психологія реклами (6 год).

4.1 . Постіндустріальне суспільство та торгівля образами (3 год.);

4.2. Психологія сприймання та рекламний бізнес (3 год.);

Знати:

Принципи психології споживача;

Визначення поняття “позитивний герой”;

Стереотипи українського споживача;

Вміти:

Визначати типові образ споживача;

Поєднувати основні психологічні чинники для створення ефективної реклами;


Тема № 5. Законодавчий процес і реклама. (3 год).

5.1. Антимонопольний комітет (2 год.);

5.2. Закон України “Про Рекламу” (1 год.);

Знати:

Принципу функціонування антимонопольного комітету;

Основні засади закону;

Міру відповідальності вразі порушення закону;

Вміти:

Створювати законодавчо грамотну рекламу;

Легко знаходити порушення Закону “Про рекламу”;


Тема № 6. Створення реклами. (9 год);

6.1. Створення телевізійного рекламного ролика та аудиоспота ; написання рекламного повідомлення (3 год.);

6.2 . Рекламний бюджет (3 год.);

6.3. Графіка та дизайн (3 год.);

Знати:

Принципи створення рекламного тексту;

Основні пункти рекламного бюджету

Властивості, необхідні макету;

Поняття “контраст”, “пропорційність”, “спрямування погляду”, “цілісність”, “кадроплани”.

Вміти:

Самостійно створювати рекламний текст;

Розраховувати бюджет рекламної компанії;

Підготувати макет;

Застосовувати контраст, пропорційність, цілісність, спрямування погляду;

Вміло використовувати прогалини;


Тема № 7. Паблік ралейшинз (ПР) в системі масової комунікації. (2 год)

7.1. Визначення Паблік рілейшинз та їх місце в системі МК (2 год.)

Знати:

Визначення Паблік рілейшинз;

Відрізняти Паблік рілейшинз та зв`язки з громадскістью;

Вміти:

Визначати місце паблік рілейшинз та реклами в системі МК;

Розрізняти поняття “Реклама” і “Паблік рілейшинз”;


Тема № 8. Історія розвитку ПР (2 год);

8.1. Витоки ПР (1 год.) ;

8.2. Глобалізація ПР як професійної системи (1 год.);

Знати:

Основні етапи розвитку ПР;

Перших представників ПР;

Перші ПР-фірми;

Вміти:

Визначати причини виникнення ПР;

Виділяти основні риси властиві ПР на перших етапах розвитку;


Тема № 9. Громадська думка і ПР (4 год);

9.1. Суть громадської думки. Типологізація груп громадськості (2 год.).

9.2. Типи дослідження громадської думки. Соціологічні дослідження (2 год.).

Знати:

Поняття “Орієнтації”, “Коорієнтації”;

Основні групи громадськості;

Поняття “ Вибірка”, “Анкета”, “ Фокус-групи”, “Аналіз”.

Вміти:

Виділяти групи громадськості;

Складати анкетування;

Формувати форус – групи;

Аналізувати отримані данні;


Тема № 10. Керування процесом ПР (8 год);

10.1. Теорія керуванням ПР (2 год);

Перший етап: визначення проблем ПР;

10.2. Другий етап: планування і програмування (2 год.);

10.3. Третій етап : дії і комунікація (2 год.);

10.4 . Четвертий етап: оцінка програми (2 год.);

Знати:

Роль досліджень в плануванні стратегії;

Основні етапи процесу стратегічного планування;

Діяльність по утілення програми в життя;

Складові процесу оціночного дослідження;

Вміти:

Визначати ціль планування;

Формулювати проблеми;

Аналізувати ситуацію;

Складати повідомлення;

Складати результати оцінок ПР-програми;


Тема № 11. Створення іміджу (4 год);

11.1. Імідж і його природа; Анатомія іміджу (2 год.);

11.2. ПР-реклама іміджу (2 год.);

Знати :

Визначення іміджу;

Основні етапи створення іміджу;

Вміти:

Класифікувати імідж;

Створювати імідж;

Рекламувати імідж ;


Тема № 12. ПР і кризи (6 год);

12.1. Типологізація криз (1 год.);

12.2. Керування проблемою з метою попередження кризи (5 год.);

Знати:

Основні кризи;

Етапи керування попередження кризи;

Вміти:

Класифікувати кризи;

Інформувати про кризу;


Тема № 13. Некомерційний ПР і зв`язки з засобами масової комунікації (3 год) (13 год.);

13.1. Лобіювання: суть, практика (4 год.);

13.2. Робота із ЗМІ (9 год.);

Знати:

Що таке лобіювання;

Правові основи лобізму;

Методи лобіювання;

Класифікацію ЗМІ;

Вміти:

Створювати лобі;

Визначати мету лобіювання;

Працювати із робітниками ЗМІ;


5. БІБЛІОГРАФІЯ


^ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. – СПб. Видавництво “ПІТЕР”, 1999 – 896с.

 2. Дей Д. Стратегічний маркетинг. – М Видавництво ЕКСМО-Пресс, 2002, - 640с.

 3. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: учебное пособие: - Х, 1995. – 229 с.

 4. Траут, Дж. Новое позиционирование. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 192 с.

 5. Викентьев В.А. Приёми реклами и PR – М.: издательский дом «Вильямс»,

2003. – 688с.

 1. Ньюсом Д. Все о PR:теория и практика. – М.: издательский дом «Вильямс»,

издание 7-е, 2001. – 457с.

 1. Королько Теория паблик рилейшинз. – СПб.: «Питер», 2000.- 567с.

 2. Слісаренко І. Ю. Публік рілейшинз у системі комунікації та управління:

Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2001. - 104с.

 1. Почепцов Г. Іміджелогія – Спб. : “Пітер”, 2001
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ1. Багиров Э.Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. Учебное пособие. – М. : И зд-во Моск. ун-та, 1976. – 119с.

2. Бухарцев Р. Г. Психологические особенности журналистского творчества: Материали спецкурса. – Свердловск: Уральский ун-т им. А.М. Горького, 1976. – 67с.

3. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика. – Тбилиси: Ганатлеба, 1989. – 672с.

4.Игнатов Н.Г., Мотков С.И. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения. // Вестник Московского ун-та. Серия 10: Журналистика. – 1997. -№1. – С.19-27.

4. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К.: Україна, 1991. – 108с.

5.Любосветов Д.И. Радиовещание и аудитория: некоторые особенности взаимодействия// Весник Московского ун-та. Серия: Журналистика. – 1999. - №3. – С.3-16.

6.Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник / А. З. Москаленко, В.Ф. Іванов. – К., 1999. – 634с.

7. Почепцов Г.Г.Теорія комунікації.- 2-е вид. доп. – К.: Вид.центр «Київський університет», 1999. – 308 с.

8. Тертычный А. Пресс-релиз – сырье для журналиста // Журналист. – 2001.- №8. – С. 75-78.


Назва закладу: Комунальний заклад «Запорізький обласний

Центр науково-технічної творчості учнівської

молоді «Грані» Запорізької обласної ради

Адреса: Україна, 69035,

Запоріжжя,

пр. Маяковського, буд. 14


Директор – Едель Михайло Григорович

Заступник директора з навчально-методичної роботи –

Ревков Олександр Васильович


Проблема: Створення умов для всебічного розвитку вихованців,

задоволення їх потреб у самовизначенні і творчій реалізації

засобами науково-технічної творчості


Мета та завдання:

 • виховання громадянина України, здатного до самовизначення та самовдосконалення;

 • формування соціально-громадського досвіду особистості дитини;

 • розвиток творчого, інтелектуального, духовного, фізичного потенціалу вихованців, створення умов для самореалізації дітей з вадами розвитку;

 • створення умов для допрофесійної підготовки і професійного визначення учнівської молоді;

 • організація вільного часу, дозвілля учнів, пошук і втілення у практику їх нових форм;

 • профілактика бездоглядності, правопорушення та шкідливих звичок;

 • здійснення інформаційно-методичного та організаційно-масового забезпечення роботи позашкільних закладів області.
залишити коментар
Сторінка17/17
Дата конвертації25.08.2011
Розмір0.99 Mb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх