Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень


Схожі
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма державного іспиту з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»...
Програма фахового іспиту зі спеціальності „історія” (освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”)...
Програма вступного іспиту з англійської мови для спеціальності №020203 “Філологія*...
Програма вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”...
Програма вступного іспиту на базі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста...
Програма вступного іспиту зі спеціальності 050101 «Економічна теорія» на...
Програма підготовки до державного іспиту зі...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

______________ В.Т.Сусіденко


ПРОГРАМА

державного іспиту


освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

напрям підготовки 7.050107 «Економіка підприємства»

форма навчання заочна (перепідготовка)


Вінниця 2010


Укладачі: Гарбар В.А., к.е.н., доцент

Богацька Н.М., к.е.н., доцент


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р., протокол № 2 та засіданні Вченої ради інституту від 02 вересня 2010 р., протокол № 7.


Рецензенти: Недбалюк О.П., к.е.н., доцент

Ковтун Е.О., к.е.н., доцент


^ Навчальна програма

ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

напрям підготовки 7.050107 «Економіка підприємства»

форма навчання заочна (перепідготовка)


Укладачі: Гарбар Віктор Анатолійович

Богацька Наталія Миколаївна


ВСТУП


Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста спеціальності «Економіка підприємства» спеціалізації «Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг».

Державний іспит – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- - тестова перевірка знань, що формують основні компетенції спеціаліста, що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці спеціаліста» спеціальності «Економіка підприємства» спеціалізації «Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг».

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

1. Економіка торговельного підприємства.

2. Інвестиційний менеджмент.

3. Оцінка бізнесу і майна.

4. Антикризове управління підприємством.

5. Менеджмент підприємства.

6. Маркетингова діяльність підприємства.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список рекомендованих джерел.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.


Розділ 1. Економіка торговельного підприємства


Предмет курсу «Економіка торговельного підприємництва»: економічні відносини, що виникають у конкретних сферах господарської діяль­ності, у процесі обігу товарів, принципи, сучасні методи формування стратегії розвитку підприємництва та обґрунтування кількісних та якісних показників його діяльності.

Мета курсу «Економіка торговельного підприємства» - формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування. Мета спецкурсу полягає у формуванні у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-фінансовою діяльністю торговельного підприємства та опанування навичками їх практичного розв'язання.

Підприємство як суб'єкт ринкових відносин, функціонально-правовий статус його діяльності. Відмінні особливості функціону­вання виробничих та торговельних підприємств. Особливості призначення та функціонування підприємств окремих підгалузей торгівлі.

Види підприємств, їх класифікація за формами власності, обсягом діяльності та чисельністю працюючих, характером форму­вання капіталу, ступенем самостійності та ін.

Поняття зовнішнього середовища функціонування підприємства та характеристика його складу (рівнів): мікро- та макросередовища.

Торгівля як сфера прояву інтересів виробника та покупця. Функції торгівлі. Роль торгівлі у розвитку суспільного виробництва. Споживчий ринок як складова частина зовнішнього середовища підприємства. Елементи споживчого ринку - попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх вплив на діяльність підприємства. Поняття кон'юнктури споживчого ринку та організація її моніторингу. Поняття попиту, пропозиції споживчих товарів: фактори та механізм їх формування.

Еластичність попиту та пропозиції від ціни. Еластичність попиту від доходу. Форми товарної пропозиції на споживчому ринку. Основні джерела формування товарної пропозиції, особливості їх розвитку в Україні на сучасному етапі. Ринкова інфраструктура, що обслуговує підприємство, характеристика її складу та призначення елементів.

Цілі діяльності підприємства, їх якісне та кількісне визначення. Поняття головної цілі підприємства. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей підприємства від стадії його життєвого циклу. Порядок визначення та ранжирування цілей підприємства. "Дерево цілей": сутність та форми побудови. Вимоги до формування системи цілей підприємства.

Поняття стратегії підприємства. Класифікація стратегій підпри­ємства. Принципи, порядок та етапи розроблення стратегії розвитку: усвідомлення місії підприємства; вивчення стану зовнішнього сере­довища та ступеня його впливу на діяльність підприємства; оцінка сильних та слабких сторін діяльності підприємства, його конкуренто­спроможності; формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства; розроблення стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка; прийняття стратегії розвитку, розробка підтримуючих тактик та політик; моніторинг ходу реалізації стратегій розвитку підприємства. Розроблення локальних стратегій та програм дій за окремими напрямками діяльності підприємства, необхідних для забезпечення виконання генеральної стратегії розвитку.

Конкурентоспроможність підприємства: поняття та система показників оцінки конкурентоспроможності. Методи оцінки конку­рентоспроможності підприємства: метод різниць, рангів, балів, еталона (графічний).

Організація планування господарсько-фінансової діяльності підприємства. Принципи планування та їх характеристика. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Система планів економічного та соціального розвитку підприємств, їх зміст. Основні розділи плану господарсько-фінансової діяльності підприємства, взаємозв'язок окремих розділів плану. Методи планування: їх сутність, передумови та сфери застосування.

Поняття товарообороту як економічної категорії й економічного показника. Значення показника "обсяг товарообороту" на рівні держави та окремого торговельного підприємства. Основні форми та види товарообороту торговельного підпри­ємства. Роздрібний, оптовий, товарооборот ресторанного госпо­дарства. Склад товарообороту роздрібної торгівлі та товарообороту ресторанного господарства. Вартісний та фізичний обсяг товаро­обороту. Асортиментна структура товарообороту. Зовнішні фактори, що впливають на розвиток роздрібного товарообороту підприємства: обсяги та структура споживчого попиту, обсяги та структура пропозиції споживчих товарів, стан конкуренції на регіональному або товарному ринку, державне регулювання торговельної діяльності, загальна макроекономічна ситуація.

Купівельні фонди населення як економічна основа роздрібного товарообороту; методика їх визначення. Місткість ринку споживчих товарів, методика її розрахунку.

Характеристика впливу на обсяги роздрібного товарообороту таких внутрішніх факторів, як загальна стратегія діяльності підпри­ємства на ринку, спеціалізація (товарний профіль) підприємства, місцезнаходження підприємства, цінова та маркетингова політика, забезпеченість товарообороту товарними, трудовими та матеріаль­ними ресурсами. Регульовані та нерегульовані фактори, що обумов­люють обсяг та структуру товарообороту. Використання результатів вивчення впливу окремих факторів у процесі управління товаро­оборотом підприємства. Методика проведення аналізу обсягу та структури товарообороту. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміну обсягу товарообороту, аналіз межі безпеки та фінансової стійкості підприємства. Методи планування загального обсягу та структури товарообороту підприємства. Поняття та методичні підходи до визначення необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу товарообороту підприємства.

Сутність та причини утворення товарних запасів. Склад товарних запасів торговельного підприємства. Основні методи оцінки формування та вибуття товарних запасів. Сутність, сфера застосування та методика розрахунку показників товарних запасів. Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів; характеристики їх впливу. Сутність стратегії управління товарними запасами, її місце в загальній стратегії розвитку підприємства. Цілі і завдання управління товарними запасами торговельного підприємства. Структурно-логічна схема процесу управління товарними запасами та характеристика змісту окремих етапів роботи. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарних запасів і його інформаційне забезпечення. Аналіз ефективності управління товарними запасами. Сутність, завдання та принципи нормування товарних запасів. Норми та нормативи товарних запасів. Основні методи нормування товарних запасів.

Товарне забезпечення обороту торговельного підприємства в системі управління його діяльністю. Форми та механізм формування товарного забезпечення обороту. Основні джерела формування товарної пропозиції. Товарні баланси як інструмент державного контролю та регулювання пропозиції товарних ресурсів. Стратегія формування товарного забезпечення обороту, її сутність та призначення. Характеристика змісту основних етапів процесу формування товарного забезпечення обороту. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу товарного забезпечення обороту, його інформаційне забезпечення. Обґрунтування необхідного обсягу надходження товарів та визначення планового обсягу закупівлі товарів. Основні методи закупівлі товарів: їх сутність, переваги та недоліки, сфера можливого застосування. Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів та фактори, що її визначають. Сутність та методика розрахунку показників оцінки ефективності комерційної угоди.

Поняття та складові частини ресурсного потенціалу підпри­ємства, їх характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва. Особливості ресурсного потенціалу підприємств різних галузей економіки. Взаємозв'язок окремих елементів ресурсного потенціалу підприємства.

Матеріальні ресурси, їх склад, характеристика. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Особливості розроблення планів товарного забезпечення торговельного підпри­ємства. Методика нормування запасів, їх сутність, переваги та недоліки, особливості застосування.

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу підприємства. Характеристика персоналу підприємства за класифікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття, показники та методи оцінки. Фактори, що обумовлюють рівень та можливості зростання продуктивності праці на підприємстві.

Системи та форми оплати праці: їх сутність, переваги та недоліки. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Зміст плану з праці та порядок його розроблення. Планування чисельності персоналу підприємства в цілому та за окремими категоріями персоналу. Штатний розпис, його призначення та порядок складання. Методика планування коштів на оплату праці працівників підприємства.

Основні фонди підприємства, особливості їх у торгівлі. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка вартості основних фондів підприємства. Методика визначення первинної, залишкової та відновлювальної вартості основ­них фондів. Фізичний та моральний знос основних фондів: причини їх виникнення, форми усунення. Методика аналізу обсягу та динаміки основних фондів, їх складу, ступеня зносу, інтенсивності відновлення та ефективності використання. Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів підприємства.

Сутність понять "витрати", "поточні витрати" підприємства "собівартість продукції, послуг та робіт". Взаємозв'язок ресурсів та витрат підприємства. Класифікація поточних витрат підприємства залежно від напрямів діяльності, функціонального призначення, за елементами витрат. Поняття звичайних та надзвичайних витрат підприємства. Особливості складу поточних витрат в окремих галузях. Абсолютні та відносні показники, що характеризують поточні витрати підприємства, особливості їх розрахунку в торгівлі. Фактори, що обумовлюють обсяг та рівень поточних витрат (витрат обігу) підприємства. Основні напрями економії та раціоналізації поточних витрат на підприємстві. Методика аналізу поточних витрат підприємства. Методи обґрунтування плану поточних витрат підприємства в цілому та за окремими групами витрат.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Поняття звичайних та надзвичайних доходів. Доходи від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. Фактори, що впливають на доходи від операційної діяльності. Особливості формування доходів від операційної діяльності в окремих галузях господарювання. Методика аналізу доходів підприємства. Методи обґрунтування планового обсягу доходів підприємства. Поняття можливого та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану доходів.

Сутність поняття "фінансовий результат" діяльності, його значення для функціонування підприємства. Поняття "фінансовий результат звичайної діяльності до оподаткування", "чистий результат звичайної діяльності", "чистий прибуток (збиток)" та методика їх розрахунку.

Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства. Рентабельність підприємства та показники, що її характеризують. Фактори, що впливають на формування прибутку та рентабельність діяльності підприємства.

Методика аналізу фінансового результату підприємства. Поняття можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до визначення їх обсягу. Умови прийняття розробленого плану прибутку.

Порядок планування розподілу планового чистого прибутку підприємства. Основні напрями використання чистого прибутку: капіталізація та споживання. Обґрунтування оптимальних пропорцій у використанні чистого прибутку підприємства. Поняття майна (активів) підприємства, його склад, основні характеристики. Кругообіг активів підприємства.

Характеристика необоротних активів підприємства та особливості їх формування в торгівлі. Склад та ефективність використання окремих видів необоротних активів на підприємстві.

Оборотні активи підприємства, особливості їх формування та кругообороту в торгівлі. Характеристика складу оборотних активів. Фактори, що впливають на розмір та склад оборотних активів підприємства. Методика аналізу та визначення планової потреби підприємства в оборотних активах.

Поняття капіталу підприємства, його склад та джерела формування. Власний капітал підприємства: сутність, механізм та джерела його формування. Методика розрахунку показника "власні оборотні кошти (чистий робочий капітал)" підприємства. Позиковий капітал (зобов'язання) підприємства: сутність, механізм та джерела його формування.

Аналіз загального обсягу та структури капіталу; аналіз фінансової стійкості; аналіз формування та використання власного капіталу підприємства; аналіз формування та використання позикового капіталу підприємства; аналіз ефективності використання капіталу підприємства, аналіз вартості капіталу підприємства. Методи визначення загальної потреби у капіталі підприємства.

Політика управління сплатою податкових платежів: сутність та вихідні передумови розробки. Цілі, завдання та принципи управління сплатою податкових платежів. Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу сплати податкових платежів торговельного підприємства. Основні передумови та особливості формування активів торговельного підприємства відносно до характеру торговельно-виробничого процесу та обсягу діяльності. Методи оцінки вартості сукупних активів торговельного підприємства як цілісного майнового комплексу. Стратегія управління активами торговельного підприємства: сутність та вихідні передумови розробки. Цілі та завдання управління позаобіговими та обіговими активами торговельного підприємства. Управління обіговими активами торговельного підприємства у вигляді запасів товарно-матеріальних цінностей. Методи визначення планової потреби торговельного підприємства в обігових активах для формування окремих видів запасів товарно-матеріальних цінностей.

Управління грошовими активами торговельного підприємства. Платоспроможність як стратегічна мета торговельного підприємства та методичні підходи до її дослідження. Планування та нормування грошових активів в торгівлі. Особливості управління позаобіговими активами торговельного підприємства. Методи визначення потреби торговельного підприємства в окремих видах позаобігових активів та шляхи підвищення ефективності їх використання.

Сутність та види ризиків, які притаманні підприємницькій діяльності. Класифікація та характеристика ризиків підприємства З залежно від факторів, що їх зумовлюють, виду діяльності (операційна, інвестиційна, фінансова); характеру вияву, можливості управління тощо. Види та характеристика втрат підприємства від ризикових подій. Оцінка впливу рівня ризику на результативні показники діяльності підприємства.

Методи оцінки рівня ризиків: статистичний, експертний, економіко-математичний. Система заходів щодо профілактики та мінімізації ризику. Форми внутрішнього та зовнішнього страхування ризиків, їх ефективність.

Поняття банкрутства підприємства, його регулювання в Україні. Основні причини, що призводять до банкрутства підприємства. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства. Індикатори вірогідності банкрутства.

Санація підприємства: умови та форми її здійснення.


^ Розділ 2. Інвестиційний менеджмент


Економічна сутність інвестицій. Основні характеристики інвестицій підприємства. Роль інвестицій у забезпеченні ефективності підприємств. Класифікація інвестицій за основними ознаками. Класифікація інвесторів за основними ознаками. Сутність, мета й завдання інвестиційного менеджменту. Основні принципи управління інвестиційною діяльністю. Класифікація підприємств як об’єктів інвестиційного менеджменту.

Процес планування інвестиційної діяльності. Види інвестиційного планування. Зміст інвестиційного планування. Принципи та методи інвестиційного планування. Функції інвестиційного планування.

Інформаційна система інвестиційного менеджменту. Основні показники інвестиційної інформації. Система показників інформаційного забезпечення. Інформаційна служба підприємства. Нові можливості інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту в Internet. Організаційна система інвестиційного менеджменту. Організаційні структури управління інвестиційною діяльністю. Основні етапи формування організаційного забезпечення. Інжиніринг бізнесу.

Сутність економічної мотивації. Основні стимули до інвестиційної діяльності. Макроекономічні фактори стимулювання інвестиційної діяльності та їх характеристика. Державне регулювання інвестиційної діяльності: темпи інфляції, зміна структури інвестицій, вартість кредитів, ринок цінних паперів, іноземні інвестиції, правове забезпечення інвестиційної діяльності та ін.

Сутність інвестиційного контролю. Основні принципи побудови системи контролю інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного контролю. Етапи побудови системи інвестиційного контролю. Види інвестиційного контролю та їх характеристика. Інформаційне забезпечення й автоматизація інвестиційного контролю.

Інвестиційна стратегія. Роль інвестиційної стратегії в розвитку підприємства. Взаємозв’язок інвестиційної стратегії з іншими стратегіями розвитку підприємства. Основні фактори, які впливають на розробку інвестиційної стратегії. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії. Послідовність розробки інвестиційної стратегії та інформаційне забезпечення цього процесу.

Структурний аналіз цільової потреби підприємства в інвестиціях. Характеристика стратегічних інвестиційних цілей. Аналіз бізнес-потенціалу підприємства. Оцінювання умов бізнесу. Аналіз стратегічних позицій підприємства. Зміст етапів формування стратегічної інвестиційної діяльності підприємств. Основні елементи оцінювання інвестиційної стратегії. Оцінювання результативності вибраної інвестиційної стратегії.

Економічні передумови становлення фінансового ринку інвестицій. Тенденції розвитку фінансового ринку в Україні. Розвиток інституціональної структури фінансового ринку: бірж, брокерських фірм, інвестиційних фондів, системи міжбіржових і міжброкерських зв’язків. Організаційно-економічні умови розвитку ринку цінних паперів в Україні.

Інвестиційний проект. Класифікація типів інвестиційних проектів. Перспективний ринок інвестиційних проектів. Методи управління інвестиційними проектами. Функції управління інвестиційними проектами. Інвестиційний бізнес-план — основна складова інвестиційного проекту. Функції інвестиційного бізнес-плану. Процес інвестиційного бізнес-планування та його послідовність. Просування інвестиційного бізнес-плану та комплекс послуг, які підвищують ефективність реалізації інвестиційного бізнес-плану.

Основні принципи оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Початкові дані для визначення ефективності інвестиційного проекту. Основні показники ефективності проекту. Вплив ризику при оцінюванні інвестиційного проекту. Програмне забезпечення оцінювання ефективності інвестиційного проекту.

Види фінансових інвестицій. Фондові ринки. Основні фондові ринку світу. Фінансові посередники. Інвестиційна політика. Формування портфеля цінних паперів. Оцінювання ефективності портфеля цінних паперів. Аналіз ринку цінних паперів. Процедура розміщення підприємствами своїх цінних паперів.

Оцінювання безризикових цінних паперів. Номінальні та реальні процентні ставки. Дохідність до погашення. Коефіцієнти дисконтування. Нарахування складних відсотків. Оцінювання ризикових цінних паперів. Підходи до оцінювання цінних паперів. Прогнозування вартості цінних паперів. Спот-ставки та форвардні ставки.

Сутність інвестиційних ресурсів підприємства. Особливості формування інвестиційних ресурсів. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства. Основні принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства. Ринок інвестиційних ресурсів та його структура. Послідовність вивчення інвестиційного ринку та інформаційне забезпечення цього процесу.

Основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів. Характеристика основних схем фінансування інвестиційних проектів. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів. Оцінювання вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури капіталу. Основні етапи оптимізації структури капіталу.

Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій. Інвестиційна політика в інших країнах. Методи залучення іноземного капіталу. Стратегія залучення іноземних інвестицій. Система стимулювання іноземних інвесторів. Система державного регулювання інвестиційних процесів. Основні напрями іноземного інвестування.


^ Розділ 3. Оцінка бізнесу і майна


Предмет, мета і основні завдання вивчення курсу «Оцінка бізнесу та майна». Основні поняття курсу. Місце та роль курсу в загальній схемі підготовки фахівця і взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Структура курсу.

Поняття вартості та необхідність її визначення. Види вартості, що визначаються під час оцінки: ринкова, інвестиційна, страхова, утилізаційна; в залежності від характеру аналога: вартість відтворення, вартість заміщення; з точки зору бухгалтерського обліку: балансова (початкова та відновлювальна), залишкова; в залежності від перспектив розвитку: вартість діючого підприємства, ліквідаційна вартість. Управління вартістю: мета, принципи та зв'язок із загальною стратегією управління підприємством. Система факторів, що визначає зниження (підвищення) вартості підприємства. Оцінка вартості підприємства та її значення у процесі розвитку і управління підприємством. Бізнес, підприємство, елементи майна як об'єкти оцінки. Необхідність та особливості оцінки вартості кожного напрямку. Цілі оцінки бізнесу - визначення вартості підприємства у випадку його купівлі-продажу цілком або частинами під час реструктуризації підприємства, визначення кредитоспроможності підприємства і вартості застави, страхування.

Цілі оцінки нерухомості - визначення вартості об'єкта або частини об'єкта нерухомості під час продажу, страхування, передачі в оренду, визначення вартості нерухомості у разі внесення до статутного фонду іншого підприємства.

Цілі оцінки обладнання - визначення вартості машин і обладнання під час продажу, страхування, передачі в оренду, організації лізингу, визначення вартості об'єктів рухомого майна при їх внесенні до статутного фонду іншого підприємства або при реалізації інвестиційних проектів. Цілі оцінки нематеріальних активів - визначення вартості при продажу, внесення до статутного фонду іншого підприємства або при реалізації інвестиційних проектів. Основні принципи оцінки бізнесу та майна підприємства. Принципи, що базуються на уявленнях власника: корисності, заміщення, очікування. Принципи, що обумовлені використанням власності: вкладу, залишкової продуктивності, пропорціональності. Принципи, що пов'язані з дією ринкового середовища: відповідності, регресії і прогресивності, конкуренції, залежності від зовнішнього оточення, зміни вартості, економічного розподілу та найбільш ефективного використання.

Концепції оцінки вартості (доходна, витратна, порівняльна) та особливості їх застосування. Дохідний підхід в оцінці вартості. Сутність методу дис­контування грошових потоків та його переваги у порівнянні з іншими методами. Методи визначення ставки дисконту. Застосування моделі оцінки капітальних активів (САМР) для власного капіталу і розрахунок бета-коефіцієнтів. Альтернативна модель арбітражного ціноутворення (АРТ). Синтез АРТ і САМР. Розрахунок ставки дисконту кумулятивним методом. Використання моделі середньо­зваженої вартості капіталу (\ҐАСС) у розрахунку ставки дисконту для всього капіталу.

Економічна сутність методу капіталізації прибутку. Методи розрахунку ставки капіталізації. Використання методу кумулятивної побудови. Способи відшкодування інвестованого капіталу у засто­суванні методу визначення коефіцієнта капіталізації з урахуванням відшкодування капітальних витрат - метод Ринга (прямолінійне повернення капіталу), метод Інвуда (івномірно-ануітетне відшко­дування капіталу за ставкою доходу на інвестиції), метод Хоскольда (повернення капіталу за безршиковою ставкою відсотка). Застосуван­ня техніки інвестиційної групи (або методу пов'язаних інвестицій). Метод прямої капіталізації. Переваги та недоліки у використанні методів витратного підходу в оцінці бізнесу та майна.

Порівняльний (ринковий) підхід в оцінці вартості: обґрунтування та особливості застосування. Методи оцінки вартості: метод ринку капіталів (метод компанії-аналога), метод угод (метод продажів), метод галузевих співвідношень. Порівняльна характеристика підходів в оцінці вартості, переваги та недоліки їх використання в сучасних умовах ринкових трансформацій в Україні.

Основні етапи оцінки вартості бізнесу і майна підприємства: визначення проблеми; огляд об'єкта оцінки та складання плану оцінки; збір і аналіз отриманої інформації; вибір найбільш доцільних підходів до оцінки та визначення методів оцінки вартості; обговорення отриманих результатів та підготовка результатів оцінки; звіт з оцінки вартості підприємства. Визначення проблеми: предмета; дати оцінки; формулювання мети та її функцій; виду вартості, що підлягає оцінці. Огляд об'єкта оцінки та складання плану оцінки: завчасний огляд об'єкта оцінки; визначення складу групи експертів; складання завдання на оцінку і календарного плану виконання робіт; підготовка і підписання договору на оцінку підприємства або об'єкта його майна.

Збір і аналіз отриманої інформації: визначення джерел отримання інформації; збір необхідної внутрішньої та зовнішньої інформації; підготовка першоджерел інформації у процесі оцінки (інфляційне коректування, трансформації бухгалтерської звітності, розрахунок відносних показників діяльності підприємства або функціонування майна).

Вибір підходів і методик оцінки вартості: аналіз зовнішніх та внутрішніх умов проведення оцінки; визначення доцільності вико­ристання підходів в оцінці вартості (дохідного, витратного, порів­няльного); аналіз факторів, що визначають вартість підприємства або об'єкта майна; вибір конкретних методик оцінки вартості. Обговорення отриманих результатів. Визначення кінцевої величини вартості. Підготовка результатів оцінки. Звіт з оцінки вартості підприємства; вступ; загальноекономічний розділ (визначення макроекономічного середовища діяльності підприємства); характеристика галузі; коротка характеристика об'єкта оцінки; аналіз фінансового стану; методи оцінки; висновки; додатки.

Державне регулювання діяльності оцінювачів. Сучасний стан ринку з надання послуг оцінки, його координація. Діяльність Українського товариства оцінювачів.

Сутність дохідного підходу в оцінці бізнесу. Труднощі в застосуванні. Основні етапи оцінки методом дисконтування: вибір моделі грошового потоку; визначення строку прогнозного періоду; аналіз обсягів діяльності, витрат та інвестицій, прогноз цих величин; розрахунок прогнозної величини грошового потоку; визначення ставки дисконту; розрахунок величини вартості в постпрогнозний період; внесення поправок. Розрахунок вартості на основі методу капіталізації доходу, моделей нульового зростання, постійного зростання, змінного зростання. Поправка на величину вартості нефункціонуючих активів. Корекція величини власного обігового капіталу. Практичне використання методу капіталізації прибутку в оцінці бізнесу. Його основні етапи: отримання інформації та її аналіз; вибір обсягу прибутку, що буде капіталізуватися; розрахунок ставки капіталізації; визначення вартості; внесення поправок на недостатню ліквідність та на контрольний (неконтрольний) характер власності.

Загальні положення оцінки за витратами. Вибір оцінки за принципом вартості заміщення або вартості відтворення. Визначення складу та величини затрат при оцінці об'єкта при визначенні повної вартості. Методи оцінки повної вартості: метод поелементної оцінки витрат, метод порівняльної одиниці, метод агрегованих елементних показників вартості. Реалізація затратного підходу в оцінці шляхом застосування методу накопичення активів.

Умови застосування методу накопичення активів для оцінки підприємства як цілісного майнового комплексу у відповідності до методики оцінки вартості майна під час приватизації, і як діючого підприємства. Оцінка ліквідаційної вартості підприємства. Класифікація активів підприємства і методи їх оцінки. Специ­фіка оцінки фінансових активів підприємства. Методи коректування дебіторської та кредиторської заборгованості. Особливості застосування витратного методу у вітчизняному та зарубіжному досвіді. Переваги та вади методу на сучасному етапі ринкових перетворень.

Умови та принципи застосування порівняльного підходу в оцінці бізнесу.

Метод компанії-аналога - метод оцінки неконтрольних пакетів. Визначення принципів відбору підприємств-аналогів. Характеристика та розрахунок цінових мультиплікаторів на основі зібраної та скори-гованої інформації (ціна/прибуток, ціна/грошовий потік, ціна/ди­віденди, ціна/обсяги діяльності, ціна/чиста вартість активів). Вибір мультиплікатора, оцінка вартості підприємства. Внесення коригу­вання в остаточну вартість підприємства. Метод угод як частковий підвид методу компанії-аналога (метод оцінки контрольних пакетів акцій). Можливості його модифікації для застосування в Україні. Метод галузевої специфіки - модифікація методу ринку капіталів. Особливості розрахунку мультиплікаторів і вибору бази для їх розрахунку. Обмеження при застосуванні даного методу в прак­тичній діяльності. Інструменти, що дозволяють оцінити надійність використання методу в оцінці бізнесу.

Сутність і необхідність реструктуризації, її напрямки і форми. Мета й завдання реструктуризації. Напрямки реструктуризації: розширення (злиття, поглинання), скорочення (виділення, розподіл), особливості оцінки.

Етапи оцінки бізнесу під час реструктуризації: оцінка нинішньо­го стану діючого підприємства; визначення шляхів реструктуризації; вивчення впливу внутрішніх та зовнішніх факторів - попередній аналіз; здійснення реструктуризації; оцінка ефективності проведення реструктуризації - завершальний аналіз.

Проведення злиття або поглинання: відбір кандидатів (критерії відбору, розробка плану та визначення пріоритетів); оцінка канди­датів (визначення переваг та недоліків, розробка шляхів реструкту­ризації, пошук фінансових ресурсів); реальність здійснення інтеграції. Оцінка синергетичного ефекту (прямі та непрямі вигоди).

Земля як об'єкт оцінки. Сучасний стан ринку землі в Україні. Державне регулювання відносин у цій сфері. Законодавча та нормативно-методична база оцінки земель різного функціонального призначення. Державний земельний кадастр, його використання в грошовій оцінці земель. Земельна рента, її поняття і складові. Особливості визначення земельної ренти на землях населених пунктів та землях несільськогосподарського призначення. Необхідність та особливості оцінки землі. Основні положення Методики та Порядку проведення грошової оцінки земель населених пунктів. Грошова оцінка земель несільськогосподарського призна­чення (крім земель населених пунктів). Основні аспекти Методики та Порядку проведення грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Особливості бонітування грунтів. Практичні положення і особливості грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Міжнародні стандарти оцінки. Принципи оцінки та норми оціночної діяльності. Методичні підходи в оцінці землі, що ґрунтуються на капіталізації чистого доходу та принципі найкращого і найбільш ефективного використання земельної ділянки. Методи витратного підходу в оцінці землі: метод розбивки на компоненти, метод порівняльної одиниці, метод кількісного обстеження.

Процес оцінки нерухомості. Професійні вимоги щодо оцінки нерухомості. Відмінності між оцінкою бізнесу і нерухомості. Методика оцінки вартості будівель і споруд під час приватизації. Особливості проведення експертної оцінки нерухо­мого майна. Індексація основних фондів, зокрема, будівель і споруд. Особливості оцінки об'єктів нерухомого майна відповідно до діючого механізму індексації основних фондів. Визначення вартості об'єкта оцінки в рамках витратного підходу. Ціноутворення в будівництві, структура кошторисної вартості. Визначення величини затрат на проведення будівельно-ремонтних робіт. Схема розподілу вартісних показників за окремими видами конструктивних елементів.

Визначення вартості об'єкта нерухомості в рамках доходного підходу. Метод порівняння продажів та метод валового рентного муль­типлікатора як методи застосування порівняльного підходу оцінки. Здійснення оцінки вартості об'єктів оренди. Методика розра­хунку і порядок використання плати за оренду майна. Оцінка вартості патенту на право оренди будівель (споруд, приміщень). Незавершене будівництво як об'єкт майна, що підлягає оцінці. Методика визначення його вартості в сучасних умовах.

Машини і обладнання як об'єкти оцінки. Класифікація та технічна експертиза основних фондів. Мета й напрямки оцінки: переоцінка основних фондів, страхування, купівля-продаж, оренда, ліквідація підприємства. Порівняння особливостей у загальноприйнятих підходах в оцінці машин і обладнання. Методи оцінки, що базуються на витратному підході: метод розрахунку за ціною однорідного об'єкта, метод поелементного (поагрегатного) розрахунку, метод аналізу і індексації витрат, метод розрахунку собівартості і вартості за агрегованими нормативами. Принципи вибору відповідного методу оцінки. Переваги та недоліки методів витратного підходу.

Особливості застосування методів дисконтування чистих дохо­дів та капіталізації доходу в оцінці окремих об'єктів рухомого майна. Метод прямого порівняння та метод статистичного моде­лювання ціни як методи застосування порівняльного підходу в оцінці. Етапи проведення оцінки: вибір аналога і визначення ступеня схожості (близький аналог - метод прямого порівняння, наближений аналог - метод статистичного моделювання ціни); аналіз і підготовка цінової інформації; коректування ціни аналога на основі поправочних коефіцієнтів (метод прямого порівняння), питомих цінових показ­ників і кореляційної моделі (метод статистичного моделювання). Залишкова вартість машин і обладнання. Вплив зносу на залишкову вартість об'єктів оцінки. Фізичний та моральний знос.

Фізичний усувний та неусувний знос основних фондів. Методи оцінки фізичного зносу: аналіз дохідності об'єкта; аналіз головних параметрів об'єкта; аналіз ефективності віку; експертна оцінка зносу з використанням засобів технічної діагностики. Моральний знос та його оцінка. Проблема індексації основних фондів у вітчизняній практиці.

Визначення та характеристика груп нематеріальних активів. Особ­ливості застосування загальноприйнятих підходів оцінки до немате­ріальних активів та порівняння із загальнодержавною методикою. Дохідний підхід в оцінці нематеріальних активів. Застосування методу надлишкових прибутків для оцінки гудвіла. Оцінка вартості ліцензій та патентів на основі методу звільнення від роялті. Метод переваг у прибутках - особливості оцінки винаходів.

Застосування витратного підходу в оцінці нематеріальних активів. Метод вартості створення. Визначення вартості заміщення або повної відновлювальної вартості нематеріального активу (витрати на купівлю прав використання, на застосування у виробництві, на маркетинг тощо). Визначення ступеня морального зносу та розра­хунок залишкової вартості нематеріального активу. Метод виграшу в собівартості - поєднання витратного та порівняльного підходів в оцінці ноу-хау.


^ Розділ 4. Антикризове управління підприємством

Концептуальні положення теорії циклічності розвитку мікроекономічних систем. Сутність кризових явищ у діяльності підприємства, причини появи та наслідки їх виникнення. Сутність поняття "життєздатність підприємства". Основні характеристики параметрів життєздатності підприємства. Особливості виникнення, прояву та по­долання кризи розвитку підприсметва порівняно з макроекономічними кризами. Сутнісні ознаки кризи на рівні підприємства. Класифіка­ція кризових явищ мікроекономічної системи. Механізм розвитку кризових явищ у процесі діяльності підпри­ємства. Сутність та завдання внутрішнього механізму саморегуляції. Передумови та причини запуску механізму поширення кризового яви­ща. Фінансово-економічні аспекти виникнення та поширення імпульсів-каталізаторів кризи. Процес поступової втрати параметрів життєздатності підприємства. Декомпозиція процесу розгортання кри­зи на рівні мікроекономічної системи (три фази кризи: прихована кри­за, криза платоспроможності та криза розрахунків по боргах). Стадії розвитку кризи та індикатори їх настання.

Фактори, що обумовлюють виникнення та розвиток кризових явищ. Основні внутрішні та зовнішні фактори, що провокують виник­нення кризових явищ та загрозу банкрутства, їх типологія та механізм впливу на підприємство. Періодизація життєвого циклу залежно від типу організації та характеру діяльності. Характеристика факторів розвитку та причин криз у різних типів організацій. Сутність, механізм та економічні наслідки банкрутства підпри­ємства в Україні. Причинно-видова класифікація ситуації банкрутства підприємства. Інститут банкрутства як інструмент реформування еко­номіки, його призначення та функції. Основні суб'єкти процедури банк­рутства (розпорядник майна, арбітражний керуючий, керуючий сана­цією), їх повноваження та завдання діяльності, порядок призначення та звільнення, вимоги до професійної підготовки.

Сутність антикризового управління, його місце та значення в системі управління підприємством. Концептуальні положення науко­вого підходу до організації антикризового управління. Специфічні особливості антикризового управління. Концепції (моделі) здійснення антикризового управління відносно окремих параметрів кризи. Суб'єкти антикризового управління: вимоги, функції та мотиви участі в даному процесі. Завдання та функції арбітражного керуючого в антикризовому управлінні. Функціональний зміст антикризового управління. Характерис­тика підсистем антикризового управління. Використання процесного підходу в цілях антикризового управління. Сутність, завдання та від­мінності арбітражного управління. Характеристика функціональних підсистем арбітражного управління: розпорядження майном боржни­ка, управління ліквідацією, управління санацією. Права та обов'язки суб'єкта арбітражного управління.

Використання в антикризовому управлінні системного та ситуа­ційного підходу до управління. Застосування в антикризовому управ­ління концептуальних положень стратегічного та проектного управлін­ня. Основні системні принципи здійснення антикризового управління. Характеристика специфічних принципів антикризового управління. Ефективність антикризового управління підприємством. Систе­ма критеріїв оцінки ефективності антикризового управління. Визна­чення факторів, що обумовлюють ефективність антикризового управ­ління. Структурно-логічна схема процесу антикризового управління підприємством. Характеристика сутності та задач основних етапів процесу антикризового управління. Мета, задачі та функції антикри­зового управління. Часові та ресурсні обмеження антикризового про­цесу. Кадрове, правове, інформаційне та методичне забезпечення ан­тикризового управління. Сутність та вихідні положення здійснення антикризового дер­жавного регулювання (адміністрування). Характеристика системи про­тидії банкрутству на рівні підприємства. Основні складові системи протидії банкрутству на рівні держави. Характеристика функцій, зав­дань та повноважень системи державних органів, що займаються про­веденням антикризового регулювання економіки.

Сутність та задачі діагностики кризи розвитку підприємства. Концептуальні положення сучасного розуміння процесу діагностики кризового стану та загрози банкрутства. Діагностики проблеми непла­тоспроможності та банкрутства як система спеціальних досліджень. Диференціація змісту та напрямів аналізу господарсько-фінансової ді­яльності підприємства залежно від фази течії кризи. Використання діагностичних досліджень кризового стану підприємства в арбітраж­ному управлінні. Принципи проведення діагностики. Структурно-логічна схема проведення діагностики кризи розви­тку підприємства, загальна характеристика окремих етапів діагности­чного дослідження. Інформаційне забезпечення діагностичних дослі­джень кризового стану та загрози банкрутства підприємства.

Загальна характеристика сучасного стану розробки методичного
забезпечення діагностики загрози банкрутства підприємства. Порів­
няльна характеристика основних методичний підходів до проведення
діагностики. Основні форми діагностики: експрес- та поглиблена діа­
гностика, їх сутність, відмінності, інструментарій проведення.
Статичний підхід до діагностики загрози банкрутства, його сутність,
переваги та недоліки, сфера застосування. Прогнозування загрози
банкрутства на базі системи економічних та фінансових показників,
методика побудови та використання діагностичних таблиць оцінки.
Діагностування рівня неплатоспроможності та типу ситуації банк­
рутства підприємства. Балансові моделі оцінки фінансового стану та
загрози банкрутства, особливості їх побудови та використання. Якісні
ознаки кризового стану та загрози банкрутства. Оцінка фінансово-
економічної стійкості підприємства. Побудова та використання мат­
риць фінансової рівноваги в цілях діагностики фінансового стану та
загрози банкрутства підприємства. Діагностика банкрутства на базі
статистичних моделей, їх сутність, методика побудови та викорис­
тання. Рейтингова оцінка фінансового стану та загрози банкрутства.
Передумови використання експертних методів діагностики кризового отаиу. Графічний метод діагностики загрози банкрутства підпри­ємства. Методичні принципи створення комп'ютерних систем інтег­ральної оцінки фінансового стану підприємства та загрози банкрут­ства підприємства.

Динамічний підхід до проведення комплексного аналізу техніко-економічного та фінансового стану підприємства: сутність, перева­ги та недоліки, сфера застосування. Поняття та методика оцінки дина­мічної платоспроможності підприємства. Поглиблена діагностика фі­нансового стану та загрози банкрутства підприємства на базі дослід­ження його грошового обороту. Методика розробки стохастичних систем імітаційного моделювання для оцінки вірогідності банкрутст­ва підприємства.

Концептуальні положення перспективної оцінки фінансових наслідків виникнення ситуації банкрутства. Фінансові наслідки ви­никнення ситуації банкрутства, сутність та загальна процедура виз­начення. Особливості оцінки ліквідаційної вартості підприємства в про­цесі діагностики наслідків виникнення ситуації банкрутства. Мето­дичне забезпечення оцінки ліквідаційної вартості підприємства та його активів. Сутність та типологія вартості бізнесу та майна підприємства. Методичні підходи до визначення вартості підприємства. Принципи оцінки вартості. Сутність та особливості визначення ліквідаційної вартості підприємства та його активів. Технологічна послідовність визначення ліквідаційної вартості майна підприємства.

Методологічні засади визначення розміру, складу та легітимності боргів неплатоспроможного підприємства. Класифікація креди­торів підприємства. Методика визначення та прогнозування обсягу банкрутних зобов'язань підприємства. Методика проведення аналізу боргів, її інформаційне та методичне забезпечення. Методичне забезпечення прогнозування руху коштів підпри­ємства - потенційного банкрута в процесі впровадження ліквідаційної процедури. Примусові втрати кредиторів та власників підприємства внаслідок виникнення ситуації банкрутства: сутність, механізм їх ви­никнення, процедура оцінювання. Методичні підходи до перспек­тивного визначення розміру та рівня втрат окремих учасників про­цедури банкрутства.

Потенціал виживання підприємства: сутність та теоретичні заса­ди визначення. Сутність антикризового потенціалу підприємства та можливі траєкторії його змін. Підходи до визначення санаційної спро­можності: проведення санаційного аудиту, пошук шляхів відновлення прибутковості та одержання конкурентних переваг у майбутньому. Ресурсні передумови виживання підприємства та методичні під­ходи їх оцінки. Порядок ідентифікації та оцінки ресурсних передумов виживання суб'єкта господарювання.

Методологічні засади дослідження можливостей розвитку підприємства. Типи розвитку суб'єкта підприємництва та їх характеристика. Концептуальна модель оцінки потенційних можливостей роз­витку підприємства, що опинилися у кризовому стані. Методологічні підходи до оцінки окремих елементів потенціалу виживання. Дослідження стану зовнішнього середовища як складова процесу діагностики кризових явищ та загрози банкрутства підприємства. Про­цедура дослідження зовнішнього середовища кризового підприємства. Методичний інструментарій оцінки стану зовнішнього середовища.

Оцінка стратегічної позиції підприємства в контексті задач діаг­ностики потенціалу виживання. Сутність та послідовність викорис­тання методу SWOT-аналізу до оцінки стратегічної позиції підпри­ємства. Визначення конкурентної позиції підприємства за допомогою проведення портфельного стратегічного аналізу та побудови матриць: "зростання - ринкової частки", "Привабливість галузі - положення на ринку", SPASE, модель ADL/LC.

Оцінка потенціалу виживання підприємства на основі прогнозування його грошових потоків. Характеристика методичних підходів до планування грошових потоків підприємства. Визначення кількіс­них та якісних характеристик потенціалу виживання в перебігу обгрунтування можливостей формування чистого грошового потоку.

Сутність, цілі та задачі розробки антикризової програми підпри­ємства. Зміст та структура антикризової програми, загальна характе­ристика окремих розділів. Бізнес-план санації підприємства: його призначення, зміст, порядок розробки. Структура плану досудової та судової санації.

Термінологічний апарат антикризової програми. Сутність та від­мінності термінів "реструктуризація", "санація", "фінансове оздоров­лення". Цільові параметри антикризового процесу. Типологія рест­руктуризації підприємства. Відмітні особливості санаційної реструк­туризації. Критерії та показники завершення санації (фінансового оз­доровлення). Система кількісних показників-критеріїв і індикаторів доцільності санації та її завершення. Сутність та характеристики сучасного антикризового інструмен­тарію. Основні форми та інструменти досудової та судової санації підприємства, їх загальна характеристика, передумови та наслідки ви­користання.

Методичні аспекти формування та оптимізації антикризової програми підприємства. Принципи управління розробкою антикризо­вої програми. Генерування, оцінка та вибір альтернативних антикризових заходів. Концептуальні положення створення корпоративної моделі для планування фінансових результатів проведення антикризових заходів. Сучасні інформаційні технології бізнес-планування та їх використання в процесі розробки антикризової програми підпри­ємства.

Методичні засади пошуку, оцінки та мобілізації внутрішніх ре­зервів фінансового оздоровлення підприємства. Методичне забезпе­чення оцінки можливостей надходження грошових коштів за рахунок реструктуризації окремих видів активів підприємства. Оцінка грошо­вих надходжень від реалізації основних засобів підприємства. Оцінка можливостей реструктуризації інвестицій підприємства. Оцінка гро­шових надходжень від реалізації надлишкових товарно-матеріальних запасів підприємства. Оцінка обсягу іммобілізації грошових коштів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості. Організаційно-економічне забезпечення продажу майна підпри­ємства як цілісного майнового комплексу в процесі судової санації. Сутність та організаційно-економічнї передумови проведення реструктуризації боргів підприємства. Характеристика методів рест­руктуризації боргів підприємства. Послідовність дій з підготовки та проведення реструктуризації боргів. Доцільність та ефективність об­міну-вимог кредиторів на корпоративні права кризового підпри- ємства. Сутність та особливості виникнення податкових боргів під­приємства, механізм їх реструктуризації.

Загальні принципи здійснення реорганізації підприємства як інструменту фінансового оздоровлення. Методологічні засади прове­дення зовнішньої реорганізації (шляхом злиття або приєднання): оцін­ка передумов, пошук стратегічного партнера, прогнозування резуль­татів об'єднання, оцінка ефективності визначених умов реорганізації. Мотивація та за­дачі проведення внутрішньої реорганізації. Послідовність підготовчої роботи проведення внутрішньої реорганізації підприємства.

Організаційно-економічні засади управління персоналом кризового підприємства. Особливості реалізації окремих завдань системи антикризового управління персоналом. Типологія методів керівницт­ва персоналом (визначення типу поведінки керівників у кризовій ситуації). Методологічні засади проведення антикризового маркетингу. Типологія маркетингових рішень у перебігу антикризового управлін­ня та пріоритетність заходів антикризового маркетингу.

Сутність, задачі та принципи контролю в процесі антикризового управління. Характеристика основних змістовних форм та видів конт­ролю в антикризовому управлінні. Суб'єкти здійснення антикризо­вого контролю. Організація контролю за станом реалізації антикризо­вої програми. Методичні засади визначення допустимості відхилень у процесі реалізації антикризової програми. Методичні підходи до кон­тролю результативності антикризової програми. Принципи корегуван­ня змісту антикризової програми.


^ Розділ 5. Менеджмент підприємства


Предметом вивчення дисципліни є інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах підприємства, його стосунки із зовнішнім середовищем.

Основною метою викладання курсу «Менеджмент підпри­ємства"» є формування у майбутніх спеціалістів сучасного системного мислення та комплексу спеціальних вмінь у галузі управління підсистемами та елементами внутрішнього середовища підприємства на всіх стадіях його життєвого циклу; підготовка професіонала з навичками організації особистої праці для досягнення цільової функції успішної діяльності підприємства.

Сутність підприємства, його ознаки, різновиди за: галузевою належ­ністю, розміром, формою власності, господарсько-правовою формою. Види об'єднань - їх основні цілі, принципи та сфери діяльності. Підприємство як відкрита динамічна система. Основні підсис­теми підприємства. Ефект синергізму та емерджетності. Елементи внутрішнього середовища: цілі, завдання, структура, технологія, люди; взаємозв'язок між ними. Зовнішнє середовище: загальні характеристики (взаємозалеж­ність факторів, складність, рухливість, невизначеність). Фактори прямого та непрямого впливу.

Учасники діяльності підприємства, збалансування їх інтересів. Державне регулювання. Комплексний механізм управління: еконо­мічний, мотиваційний, організаційний, правовий, процедурний. Імідж підприємства. Public relation. Взаємозв'язок та взаємозалежність зовнішнього та внутрішньо­го середовища. Життєвий цикл підприємства. Специфіка менеджменту па кож­ній стадії еволюції. Підстави організації управління на підприємстві. Формування органів управління. Статут та його основні положення. Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Система заходів щодо управління підприємством у кризовій ситуації.

Тенденції розвитку різномаїття підприємств та їх об'єднань в Україні. Особливості організації і функціонування підприємств різної форми власності та господарсько-правової форми. Порядок утворення органів управління AT, специфіка органі­заційної структури. Збори акціонерів, правління, спостережна рада повноваження, функції. Організація контролю. Інші господарські товариства: специфіка органів управління, порядку утворення. Характеристика видів організаційних структур управління у підприємствах та об'єднаннях різних форм. Методика аналізу орг. структури підприємства. Матриця функцій.

Проектування організаційної структури підприємства: методи та етапи. Зміст проекту: блок-схема апарату управління, штатний роз­пис, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції робіт­ників. Особливості підприємств невиробничої сфери. Особливості менеджменту у торгово-комерційній діяльності. Соціальні групи як зв’язуючі ланки між індивідом та суспіль­ством. Різновиди груп: реальні та умовні; за кількісною характе­ристикою, за ступенем контактності; формальні та неформальні; референтні групи. Поведінка людей у групах: навіюваність, конформізм, колек­тивізм, негативізм. Особливості неформальних груп, їх види та роль; ефективність управлінського виливу на них. Неформальне лідерство.

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: спільність мети, єдність інтересів, організаційна оформленість, постійне спілку­вання у процесі роботи, соціально-психологічна спільність. Функції та повноваження трудових колективів. Різновиди колективів: за видами діяльності, за тривалістю існування. Рівні об'єднання працівників у колективи. Особливості первинних трудових колективів: одноланкова структура управління, участь керівника у виконанні, єдність виробничої території. Структура трудового колективу. Реальна структура: виробничо-функціональна, соціально-психологічна. Умовна структура: професій-по-кваліфікаційна, соціально-демографічна. Специфіка жіночих колективів. Розвиток трудового колективу: стадії формування, диферен­ціації та інтеграції. Особливості менеджменту на різних стадіях розвитку. Урахування суб'єктивних факторів працівників при формуванні трудового колективу: стать, віковий склад, освіта, стаж праці та ін. Згуртованість колективу: суть, стадії та рівні. Колективи згурто­вані, розчленовані та роз'єднані. Показники згуртованості. Фактори, які впливають на згуртованість (загальні та специфічні), роль менеджера.

Критика як метод вирішення протиріч. Самокритика. Соціально-психологічний клімат трудового колективу, його суть та формування. Сумісність у колективі. Подібність та відмінність особистих рис, їх взаємодоповнюваність. Проблема несумісності. Громадські організації. Стосунки з профспілками. Методи збирання соціальної інформації у колективі: спостере­ження, аналіз документації, опитування, соціометрія. Сутність соціального розвитку колективу. Концепція людського та інтелектуального капіталу. Кадри як суб'єкт та об'єкт управління одночасно. Послідовність основних процесів менеджменту персоналу.

Кадрова політика підприємства. Кадрові служби, їх різновиди та функції.

Добір кадрів. Виявлення кандидатів: формування бази даних, оцінювання кандидатів, їх зіставлення, відбір та призначення на посаду. Організація співбесіди при найманні па роботу. Трудова адаптація первинна та вторинна. Стадії: ознайомлювальна, пристосування та асиміляції. Швидкість трудової адаптації, передумови та фактори, що її зумовлюють.

Оцінювання кадрів. Методи кількісні та якісні, практичні та прогностичні. Інформаційні джерела: документи, інтерв'ю, тесту­вання, випробувальний термін. Атестація. Запобігання суб'єктив­ності, важливість комплексного підходу. Управління мобільністю кадрів: планування трудового шляху, професійно-кваліфікаційне зростання, цілеспрямовані посадові пере­міщення. Трудова кар'єра: стабільність та динамічність. Загальні та конкретні моделі. Розвиток персоналу: підготовка, підвищення кваліфікації, пере­підготовка та планування кар'єри. Резерв. Організоване (на підпри­ємстві таза його межами) і неорганізоване підвищення освіти.

Причини звільнення персоналу з ініціативи підприємства та з ініціативи працівника. Соціальні та виробничі критерії вибору звіль­нених. Процедура звільнення. Соціальні гарантії. Плинність кадрів: реальна та потенційна, зовнішня та внутрішня. Показники абсолютні та відносні, їх розрахунок. Структура: потоки необхідної та надмірної плинності, фактори, які їх зумовлюють.

Завдання менеджера щодо керівництва діяльністю підприємства, форми участі у виконанні функцій (пряма і непряма, повна і частко­ва). Діапазон керованості, фактори, що його визначають. Проекту­вання ієрархії менеджменту. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату. Принципи та етапи розподілу управлінських функцій. Дотримання субординації. Проектування складу структурних одиниць. Визначення функцій заступників та рівня централізації управ­ління. Розподіл завдань: зв'язок з кваліфікацією виконавця. Комуні­каційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності. Техніка і форми передачі розпоряджень. Об'єктивізація доручень. Рівномірність, конкретність завдань. Свобода дії у виконанні. Інструктування підлеглих. Урахування суб'єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне делегування.

Людина як об'єкт управлінського контролю. Оцінювання вико­нання. Оціночні показники, критерії. Об'єктивність. Система стиму­лювання праці. Право на помилку. Види помилок та наслідки. Заходи профілак­тики та усунення. Управління дисципліною. Дисципліна виробнича та трудова. Статичний та динамічний аспекти. Типові порушення та їх причини. Дисциплінарний вплив. Психологічний ана­ліз особи працівника. Дослідження міжособистісних стосунків. Психологічні методи впливу на трудовий колектив: повчання, особистий вплив, гуманізація стосунків, психологічне спонукання. Мотиваційний вплив па виконавців. Професійний відбір. Психологічні умови виховного впливу.

Психологія комунікації. Стресові ситуації у поточній діяльності колективу. Конфліктна ситуація: об'єктивні та суб'єктивні передумови, елементи (опоненти, об'єкт, предмет). Інцидент і його переростання у конфлікт'. Можливі стратегії поведінки. Психологічні і моральні, функціональні та дисфункціональні наслідки. Причини виникнення конфліктів: матеріально-технічні, госпо­дарсько-організаційні, соціально-демографічні, психологічні. Кон­флікти внутрішні та зовнішні (міжособистісні, між особою та групою, міжгрупові). Профілактика конфліктів. Форми і динаміка конфліктів. Стадії виникнення ситуації, пере­ходу до конфліктної поведінки, розвитку та існування, вирішення. Класифікація на різних, стадіях розвитку конфліктів. Діапазон мож­ливих виходів. Модель процесу конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації. Розрізнення причин та приводів. Виявлення інтересів опонентів. Конструктивне вирішення конфліктів. Структурні методи: роз'яснення вимог, координаційні та інтеграційні механізми, заґальноорганізаційні комплексні цілі, структура системи винагород. Міжособистісні методи: ухилення, згладжування, примушування, компроміс, розв'язання проблеми. Співробітництво, або обопільний виграш.

Узагальнена модель сучасного менеджера. Передумови: розумові здібності та мотивація. Мотиви творчі, економічні та амбіціозні. Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компе­тенція (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові і морально-психологічні риси, здоров'я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабель­ність. Лідерство. Методи оцінки особистісних властивостей менеджера - кіль­кісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостере­ження. Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Особливості управлінської праці. Предмет, засоби, результат. Евристична, адміністративна та операторська функції, співвідно­шення між ними. Зміст роботи менеджера. Ролі за Мінцбергом. Завдання менеджера щодо керівництва діяльністю підпри­ємства. Форми участі у виконанні функцій (пряма і повна, непряма і часткова). Перевантаженість. Час як ресурс: незворотність, неможливість купівлі та зберігання, заміни або збільшення загального обсягу.

Сутність і основні напрямки наукової організації управлінської праці: раціональний розподіл обов’язків, оптимальне використання робочого часу, організація робочого місця, використання раціональ­них методів і засобів виконання управлінських робіт. Види управлінської діяльності за: змістом, характером ініці­ативи, періодом, предметом діяльності, періодичністю повторення, фіксованістю у часі, важливістю і терміновістю.

Облік та аналіз робочого часу. Фотографія та самофотографія робочого дня. Вимірювання витрат часу па продуктивну діяльність, втрат на перешкоди і перерви в роботі. Етапи аналізу використання робочого часу: підсумовування і зіставлення з результатом діяльності, джерела втрат часу. Планування особистої праці. Перспективні (річні і місячні) плани планування результатів; оперативні (тижневі, та щоденні) плани пла­нування часу як ресурсу. Вибір пріоритетних справ. Стадії процесу планування. Врахування індивідуальних особливостей працездатності при складанні планів-графіків. Організаційні принципи режиму дня. Загальні раціональні методи та засоби виконання управлінської роботи.

Техніка роботи з текстовими матеріалами. Фільтрування, швидкочитання, опрацювання текстів. Робота з документами: вхід­ними - розгляд пошти, зміст резолюції; внутрішніми - управління за відхиленнями; вихідними - негайна відповідь, лист-копія, стандартні бланки. Комп'ютери та диктофони. Організація і проведення нарад та зборів. Ефективність та вартість нарад, їх різновиди за: призначенням, періодичністю, ступенем прогнозованості, складом учасників, методом проведення ;га фіксації рішень. Підготовка нарад: планування, вироблення порядку денного та регламенту, визначення кола учасників та місця прове­дення, ознайомлення учасників. Ведення нарад. Особливості оперативних нарад. Нетрадиційні форми нарад: мозкова атака, авторитарна нарада, послідовне узгодження рішення. Організація контактів з підлеглими на робочих місцях.

Ділові зустрічі, переговори. Підготовка та проведення. Управ­ління потоком відвідувачів, техніка їх приймання, особливості прийому з особистих питань. Проведення ділової бесіди. Раціоналізація телефонних контактів: пасивні вхідні та активні вихідні. Особливості ведення телефонної розмови. Використання засобів організаційної техніки. Ефективність менеджменту підприємства: економічні та соці­альні аспекти. Критерії та показники оцінки. Локальна ефективність, кінцева ефективність, внутрішній ефект, оцінка потенціалу. Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів апа­рату управління. Оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення управління.

Поняті продуктивності на підприємстві. Співвідношення результатів діяльності та витрат. Система показників. Загальний про­цес управління ефективністю. Організаційний розвиток. Досягнення синергізму в менедж­менті. Системне управління підприємством як процес поєднання функціонального, процесного та ситуаційного підходів. Умови виникнення ризикової ситуації. Суб'єкт та об'єкт ризику. Теорії ризику: класична, неокласична. Поняття ділового ризику, його особливості у сучасних умовах. Управління ризикозахищеністю підприємства. Самодіагностика як інструментарій підвищення якості управ­ління підприємством. Управлінське консультування як вид діяльності. Загальні тенденції, проблеми. Досвід консультаційних фірм.


^ Розділ 6. Маркетингова діяльність підприємства


Цілі та завдання вибору товарного ринку для торговельного підприємства. Основні елементи та параметри, що аналізуються у процесі дослідження товарного ринку. Методичні підходи до вибору товарного ринку та його сегментів.

Критерії вибору товарного ринку та його сегментів. Показники, що характеризують товарний ринок. Процес аналізу товарного ринку.

Система прогнозів стану товарного ринку. Методи прогнозування стану товарного ринку. Прогнозування тенденцій розвитку товарного ринку. Оцінювання та вибір прогнозів стану товарного ринку.

Оцінювання відповідності ринкового потенціалу торговельного підприємства умовам його ефективної діяльності на товарному ринку. Прийняття рішень, щодо вибору товарного рийку та його сег­ментів для торговельних підприємств.

Сучасні приклади вибору товарних ринків для торговельних підприємств. Процес формування товарної політики торговельного підприємства. Порівняльний аналіз сучасних концептуальних моделей товар­ного асортименту торговельного підприємства.

Динамічна модель товарного асортименту торговельного під­приємства, її зміст, характеристика та умови ефективного викорис­тання. Інформаційне забезпечення та методика побудови динамічної моделі товарного асортименту торговельного підприємства. Аналіз товарного асортименту торговельного підприємства. Дослідження впливу товарного асортименту па ефективність ринкової діяльності торговельного підприємства.

Критерії оптимальності товарного асортименту торговельного підприємства. Методи оптимізації товарного асортименту торговель­ного підприємства. Використання динамічного програмування в оптимізації товарного асортименту торговельного підприємства.

Сутність, цілі, завдання та функції категорійного менеджменту. Принципи категорійного менеджменту. Фактори, що впливають па ефективність категорійного менеджменту. Процес та стратегія катего­рійного менеджменту. Показники, що характеризують ефективність категорійного менеджменту. Методика оцінки ефективності катего­рійного менеджменту. Досвід застосування категорійного менедж­менту в Україні та за кордоном.

Показники, що характеризують економічну ефективність товар­ної політики торговельного підприємства. Методика оцінки економіч­ної ефективності товарної політики торговельного підприємства.

Вибір товарної політики торговельного підприємства. Сучасні приклади формування товарної політики торговельних підприємств.

Поняття закупівельної політики торговельного підприємства. Взаємозв'язок закупівельної політики з іншими елементами марке­тингу торговельного підприємства. Закупівельна політика як комп­лексна причина наслідків маркетингової діяльності торговельного підприємства. Механізм впливу закупівельної політики торговельного підприємства на його збутову діяльність.

Принципи формування закупівельної політики торговельного підприємства. Фактори, що вшивають на ефективність закупівельної політики торговельного підприємства.

Особливості формування закупівельної політики торговельного підприємства за умов використання сучасних інформаційних систем і технологій. Процес формування закупівельної політики торговель­ного підприємства.

Сутність та види комерційних зв'язків торговельного підпри­ємства. Сучасні напрямки розвитку співробітництва у формуванні та здійсненні комерційних зв'язків торговельних підприємств.

Стратегія формування комерційних зв'язків торговельного під­приємства, її зміст та характеристика. Розробка стратегії формування комерційних зв'язків торговельного підприємства.

Цілі, завдання та види оцінювання ефективності комерційних угод та зв'язків торговельного підприємства. Показники, що харак­теризують ефективність комерційних угод та зв'язків торговельного підприємства. Методи оцінки ефективності комерційних угод та зв'язків торговельного підприємства.

Моделювання ефективності комерційних зв'язків торговельного підприємства. Багатовимірна динамічна модель ефективності комер­ційних зв'язків торговельного підприємства, її зміст та характе­ристика. Методика розробки багатовимірної динамічної моделі ефек­тивності комерційних зв'язків торговельного підприємства. Дослід­ження впливу умов комерційних угод на ефективність закупівельної діяльності торговельного підприємства.

Оптимізація системи комерційних зв'язків торговельного під­приємства. Оцінювання та вибір закупівельної політики торговельного під­приємства.

Цілі, завдання та функції управління цінами на підприємствах торгівлі. Методологічні принципи та процес управління цінами на підприємствах торгівлі.

Процес формування цінової політики торговельного підприємства. Основні елементи та параметри, що аналізуються у процесі дослідження цій. Напрямки аналізу ціп. Процес аналізу ціп. Види аналізу цін та умови їх застосування.

Показники варіації цін: розмах варіації цін, середнє лінійне відхилення цін, середнє квадратичне відхилення цін, коефіцієнт варіації цін, дисперсія ціни, показник типовості ціпи. їх характе­ристика, розрахунок та умови застосування.

Дослідження варіації цін купівлі товарів різними категоріями покупців.

Дослідження циклічних, сезонних, територіальних та випадко­вих коливань цін. Коефіцієнт сезонності цін та методика його розра­хунку. Модель сезонної хвилі та методика її розробки. Дослідження впливу цін та ціпових дисконтів на ефективність маркетингової діяльності торговельного підприємства. Прогнозування цін.

Детермінанти цінової чутливості покупців та їх аналіз. Методи прогнозування динамічних коефіцієнтів цінової еластичності попиту. Методика побудови декомпозиційних та інтегрованих моделей динамічних коефіцієнтів ціпової еластичності попиту. Прогнозування коефіцієнтів цінової еластичності попиту з використанням їх деком­позиційних та інтегрованих динамічних моделей.

Критерії оптимальності цін та цінових дисконтів. Методи оптимізації цін та цінових дисконтів. Оцінювання та прогнозування економічної ефективності ціпо­вих рішень на підприємствах торгівлі.

Вибір цінових стратегій торговельного підприємства. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності управ­ління цінами на підприємствах торгівлі. Показники, що характери­зують економічну ефективність управління цінами на підприємствах торгівлі. Методика оцінки економічної ефективності управління ціпами на підприємствах торгівлі. Процес та інформаційне забезпечення формування збутової політики торговельного підприємства.

Поняття, цілі та завдання мерчандайзингу. Принципи діяльності та функції мерчандайзера. Фактори, що впливають на ефективність мерчандайзингу. Правила й технологія мерчандайзингу. Дослідження ефективності мерчандайзингу. Приклади застосування мерчандайзингу.

Показники, що характеризують економічну ефективність збуто­вої політики торговельного підприємства. Методика оцінки еконо­мічної ефективності збутової політики торговельного підприємства. Аналіз збутової політики торговельного підприємства.

Багатовимірна динамічна модель економічної ефективності збу­тової діяльності торговельного підприємства, її зміст та характе­ристика. Методика побудови багатовимірної динамічної моделі еко­номічної ефективності збутової діяльності торговельного підприємства. Прогнозування економічної ефективності збутової політики тор­говельного підприємства.

Критерії оптимальності параметрів збутової політики торговель­ного підприємства. Процес оптимізації параметрів збутової політики торговельного підприємства.

Вибір збутової політики торговельного підприємства. Показники, що характеризують економічну ефективність рек­ламної політики торговельного підприємства. Методи оцінки еконо­мічної ефективності рекламної політики торговельного підприємства. Їх характеристика та умови застосування. Сутність, види та властивості комерційного ризику. Фактори комерційного ризику. Оцінювання значущості факторів комерційного ризику.

Сутність, цілі та завдання управління комерційним ризиком.

Поняття та види інформаційного забезпечення управління комер­ційним ризиком. Вимоги до інформаційного забезпечення управління комерційним ризиком. Процес та програма інформаційного забез­печення управління комерційним ризиком.

Поняття стратегії управління комерційним ризиком. Методичні підходи до розробки стратегії управління комерційним ризиком. Модель процесу розробки стратегії управління комерційним ризиком. Поняття та види оцінювання комерційного ризику. Показники комерційного ризику. Методи оцінювання комерційного ризику. їх зміст, характеристика та умови використання.

Поняття оптимальності маркетингових рішень за умов ризику. Критерії оптимальності маркетингових рішень за умов ризику їх види, характеристика та умови використання. Методи розрахунку критеріїв оптимальності маркетингових рішень за умов ризику. Форми профілактики та страхування комерційних ризиків. Поняття ефективності управління комерційним ризиком. Показники ефективності управління комерційним ризиком. Методика оцінки ефективності управління комерційним ризиком.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ОКР «БАКАЛАВР» ПРИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ:

 • за результатами комп’ютерного тестування (Табл.1)

^ Таблиця 1

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання


державної атестації студентів ОКР «спеціаліст»

при комп’ютерному тестуванні

Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100 %

90-100

відмінно

A

82-89 %

82-89

добре

B

75-81 %

75-81

добре

C

68-74 %

69-74

задовільно

D

55-67 %

60-68

задовільно

E

27-54 %

35-59

незадовільно


FX

1-26 %

1-34

F
 • за результатами розв'язання ситуаційних (творчих) завдань (Табл.2)

^ Таблиця 2

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання


державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» при вирішенні ситуаційного (творчого) завдання

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За національною шкалою

Критерії оцінювання

1

2

3

4

A

90-100%

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.

B

82-89%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

Продовження табл. 2

1

2

3

4

C

75-81%

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%

D

69-74%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

60-68%

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

1-34%

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

При формуванні загальної оцінки виходити з того, що у структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «спеціаліст» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Економіка торговельного підприємства

 1. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К : Професіонал, 2004. – 156с.

 2. Бевз О. П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : Навч. посібник. Ч. 1 / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова, Т. Б. Кушнір. – К : КНТЕУ, 2005. – 215с.

 3. Бевз О. П. Економіко-організаційні основи біржової торгівлі : Навч. посібник. Ч.2. Брокерська діяльність / О. П. Бевз, М. М. Скотнікова, Т. Б. Кушнір. – К : КНТЕУ, 2006. – 155с.

 4. Білявський В. Оцінювання ефективності соціальної діяльності торговельних підприємств / В. Білявський // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №3. – С.39-45.

 5. Валевич Р. П. Экономика торгового предприятия : Учебное пособие / Р. П. Валевич, Г. А. Давыдова. – Минск : Выш. шк., 1996. – 367с.

 6. Виноградська, А. М. Комерційна діяльність торговельного підприємства : Навч. посібник / А. М. Виноградська. – К : КНТЕУ, 2005. – 278с.

 7. Економіка торговельного підприємства : Збірник ситуаційних вправ. Ч.1 / Уклад.О.П.Бевз, В.В.Адаменко, Л.В.Клоченко. – К : КНТЕУ, 2006. – 124с.

 8. Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій. Ч.1 / уклад. Н.М. Ушакова та ін. – К. : КНТЕУ, 2007. – 172с.

 9. Економіка торговельного підприємства : опорний конспект лекцій. Ч.3 / уклад.: Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, Л.В. Клоченок, С.І. Губар. – К. : КНТЕУ, 2008. – 183 с.

 10. Економіка торговельного підприємства. : опорний конспект лекцій. Ч.2 / уклад. Ушакова Н.М. та ін. – К : КНТЕУ, 2008. – 130с.

 11. Економіка торговельного підприємства. Практикум з курсу / Уклад. Сиротенко С.Я. – К : КНТЕУ, 2004. – 192с.

 12. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О. О. Дегтяренко, С. М. Махнуша. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 296с.

 13. Лігоненко Л. О. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово-економічних творчих задач : Навч. посібник / Л. О. Лігоненко Л. В. Клоченок. – К : КНТЕУ, 2005. – 295с.

 14. Мазаракі А. А. Економіка торговельного підприємства : Підручник / А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова ; За ред. Ушакової Н.М. – К : Хрещатик, 1999. – 800с.

 15. Марцин В. С. Економіка торгівлі : Підручник / В. С. Марцин. – К : Знання, 2006. – 402с.

 16. Москвітіна Т. Д. Комерційні зв'язки торговельного підприємства : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна, В. В. Черепов. – К : КНТЕУ, 2002. – 126с.

 17. Савощенко, А. С. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / А. С. Савощенко. – К : КНТЕУ, 2005. – 336с.

 18. Торговельне підприємництво: стан та перспективи розвитку : Монографія / Н. В. Садовська, Л. О. Чорна, В. А. Гарбар, О. М. Лозовський. – К : КНТЕУ, 2006. – 236с.

 19. Экономика отрасли: торговля и общественное питание : учеб. пособие / Е. К. Карпенко, В. А. Ларионова, Л. А. Ольхова и др. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – 224 с. : ил. – (ПРОФИль).

 20. Чорна Л. О. Економіка торговельного підприємства : Навч. посібник / Л. О. Чорна, С. Д. Супрун. – Вінниця : Поділля-2000, 2003. – 116с.

 21. Шканова О. М. Інфраструктура товарного ринку : Навч. посібник / О. М. Шканова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с.

 22. Ястремская Е. Н. Инфраструктура товарного рынка = Infrastructure of commoditi market : Учеб. пособие / Е. Н. Ястремская, Д. В. Райко. – Х : ИНЖЕК, 2006. – 216с.

залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації02.10.2011
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх