Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства


Схожі
О. Ю. Малюкова Рецензент: І. М. Золотарьова...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...Загрузка...
скачать

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВАМетодичні вказівки


для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

за спеціальністю

7.050107 - Економіка підприємства


Харків – ХНАМГ – 2007
Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.050107 - Економіка підприємства / Укл.: д.е.н. Писаревський І.М., Пушкар Т.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 35 с.
Укладачі: д.е.н. І.А. Писаревський, Т.А. Пушкар


Рецензент: д.е.н., проф. А.Є. Ачкасов


Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством факультету післядипломної освіти і заочного навчання

протокол № 1 від 30 серпня 2007 року.

зміст

передмова.......................................................................................

4

^ 1. Опис дисципліни....................................................................

4

1.1 Змістові модулі.................................................................................

4

1.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента...................................................................

5

1.3. Місце дисципліни у структурно-логічної схемі навчального плану ........................................................................................................

5

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.....................................

5

Змістовий модуль 1

Економічна природа управління потенціалом підприємства.....................................................................

5

Тема 1.


Основи управління формуванням і розвитком

потенціалу підприємства.................................................

5

Тема 2.

Оптимізація структури потенціалу підприємства........

6

Тема 3.

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями.........................................................................

7

Тема 4

Інформаційне забезпечення і сучасні технології

управління складними виробничими системами..........

7

Змістовий модуль 2.

Теоретичні засади управління потенціалом підприємства.....................................................................

8

Тема 5.

Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства.....................................................................

8

Тема 6.


Система управління використанням і формуванням

трудового потенціалу.......................................................

9

Тема 7.

Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства.....................................................................

10

Тема 8.

Система антикризового управління потенціалом підприємства.....................................................................

10

Тема 9.

Механізми та протидії кризовим процесам

11

Тема 10


Управління результативністю використання

потенціалу підприємства.................................................

11

Тема 11


Проектування систем управління потенціалом підприємства.....................................................................

12

Тема 12.


Особливості інноваційного відтворювання потенціалу підприємства.................................................

12

Тема 13


Організаційно – економічне забезпечення

вдосконалення і впровадження систем управління

потенціалом підприємства..............................................

13

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ......................................................

14

4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ.........................

23

5. Інформаційне забезпечення курсу..................................

24

ДОДАТКИ................................................................................................

26

Передмова

В умовах ринку першочерговим завданням керівництва підприємства стає формування, оцінка і управління поточними та перспективними можливостями підприємства, тобто його потенціалом з метою росту ефективності функціонування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

^ Метою вивчення курсу «Управління потенціалом підприємства» є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням і розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально – економічної системи.

^ Предмет дисципліни: методи й процеси управління потенціалом підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти: новітні методи і засоби формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання, результативності використання за сучасними соціально – економічними критеріями, обґрунтовувати й використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.


^ 1. Опис дисципліни


1.1 Змістові модулі (ЗМ):


ЗМ 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства


Обов’язкові укрупнені навчальні елементи


1.Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

2. Оптимізація структури потенціалу підприємства

3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

4 Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами


ЗМ 2. Теоретичні засади управління потенціалом

^

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи1. Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства

2. Система управління використанням і формуванням трудового потенціалу

3. Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства

4. Система антикризового управління потенціалом підприємства

5. Механізми та протидії кризовим процесам

6. Управління результативністю використання потенціалу підприємства

7. Проектування систем управління потенціалом підприємства

8. Особливості інноваційного відтворювання потенціалу підприємства

9. Організаційно – економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства

^ 1.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента


^ Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Сем., пр.

Лаб.

СРС

Модуль

4,0/144

12

8
124

ЗМ 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства

1,5/54

8

-

-

44

ЗМ 2. Теоретичні засади управління потенціалом підприємства

2,5/90

4

8

-

64

Підготовка контрольної роботи

-

-

-

-

16


^ 1.3. Місце дисципліни в структурно-логічної схемі навчального плану

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або „вихідна")

“Економіка підприємства”

“Стратегічне управління”

“Проектний аналіз”

“Потенціал підприємства: формування і оцінювання”

“Планування діяльності підприємства”

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

"Економічна діагностика"

“Управління проектами”

дипломне проектування


^ 2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства


Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства


Питання лекції

 1. Сутність потенціалу підприємства Необхідність управління потенціалом.

 2. Різновиди управління потенціалом підприємства.

 3. Система управління потенціалом підприємства.

 4. Умови і принципи управління потенціалом підприємства.Ключові поняття:

Потенціал підприємства. Технічні, технологічні, кадрові, просторові, інформаційні та фінансові ресурси. Функції управління потенціалом підприємства. Різновиди управління. Стратегічне та тактичне управління. Стратегія бізнесу. Оцінка нестабільності. Управління на основі контролю. Управління шляхом ранжування стратегічних задач. Управління методом екстраполяції. Управління за слабкими сигналами. Системи управління потенціалом. Організація управління. Організація апарату управління. Лінійна структура. Лінійно – функціональна структура. Дивізійна структура управління. Матрична структура. Принципи управління потенціалом.

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте технічні, технологічні та кадрові ресурси підприємства.

 2. Цілі стратегічного та тактичного управління потенціалом підприємства.

 3. Особливості управління на основі контролю.

 4. Особливості управління шляхом ранжування стратегічних задач.

 5. Визначити особливості структур управління підприємством.

 6. Назвіть основні принципи управління потенціалом підприємства.Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства

Питання лекції

 1. Структура і функції потенціалу підприємства.

 2. Оцінка елементів потенціалу підприємства.

 3. Оцінка перспективних можливостей розвитку потенціалу підприємства.Ключові поняття:

Структура і функції потенціалу підприємства. Методи структуризації. Підсистеми підприємства. Моделі структури ринкового потенціалу. Інтегральні показники використання ресурсів потенціалу. Етапи оцінки перспектив розвитку. Визначення параметрів моделі оптимізації. Вектор розвитку потенціалу підприємства.

Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні напрямки формування організаційного потенціалу.

 2. Назвіть склад механізмів організаційного потенціалу підприємства.

 3. Охарактеризуйте основні підходи к структуризації потенціалу підприємства.

 4. Назвіть основні підсистеми підприємства.

 5. Охарактеризуйте модель структури ринкового потенціалу підприємства.Тема 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Питання лекції

 1. Принципи визначення вартості і фактори, що впливають на формування потенціалу підприємства

 2. Управління вартістю підприємства

 3. Ключові фактори вартості

 4. Формування цільових нормативів


Ключові поняття:

Оцінка вартості. Максимізація вартості як ціль управління потенціалом підприємства. Показники довгострокової перспективи. Рентабельність інвестицій підприємства. Управління вартістю. Вибір стратегій. Планування та формування бюджетів. Системи заохочування. Системи оцінки досягнення результатів. Структура управлінського звіту. Умови досконалого управління вартістю. Ключові фактори вартості. Фактори вартості різних рівнів. Структура ланцюга цінностей підприємства. Цільові нормативи.

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте максимізації вартості підприємства як мету діяльності підприємства.

 2. Назвіть основні підходи до оцінки вартості підприємства.

 3. Значення управління вартістю підприємств в діяльності підприємства.

 4. Основні управлінські процеси, що сприяють ефективному управлінню вартістю на підприємстві.

 5. Назвіть ключові фактори вартості.

 6. Охарактеризуйте концепцію ланцюга цінностей підприємства.Тема 4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами


Питання лекції

 1. Інформаційне забезпечення системи управління потенціалом підприємства.

 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства

 3. Використання прикладних систем в управлінні потенціалом підприємства

Ключові поняття:

Інформація. Зовнішнє середовище. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища. Рівні організації середовища діяльності. Елементи середовища. Інформаційні індикатори. Система моніторингу. Контроль ефективності управлінських рішень. Значимість інформації. Автоматизація управління потенціалом. Інформаційні технології. САSЕ – аналіз. Стандартні прикладні програми в управління підприємством.


Запитання для самоконтролю:

 1. Класифікація економічної інформації по рівням управління.

 2. Класифікація економічної інформації по відношенню к об’єкту управління.

 3. Складові елементи інформаційного оточення підприємства.

 4. Охарактеризуйте процес формування інформаційної бази підприємства.

 5. Основні індикатори інформаційної функції на підприємстві.

 6. Фактори значення інформації.

 7. Основні методи автоматизації управління на підприємстві.Змістовий модуль2. Теоретичні засади управління потенціалом підприємства


Тема 5. Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства.


Питання лекції

 1. Характеристика техніко-технологічного потенціалу (ТТПП) підприємства.

 2. Управління матеріальними потоками виробничої системи.

 3. Управління матеріально-технічними ресурсами и виробничими запасами

 4. Оцінка ефективності управлення матеріальними потоками.Ключові поняття:

Техніко – технологічний потенціал (ТТП). Складові техніко – технологічного потенціалу. Ціль управління ТТП. Задачі управління. Загальні потреби в прирості технічних і технологічних ресурсів. План розвитку матеріально – технічної бази. Обґрунтування ремонтної політики. Раціоналізація управління основними фондами підприємства. Управління матеріалоспоживанням. Методи управління запасами. Система з фіксованими обсягами замовлення. Система “Канбан”.

Оцінка ефективності управління матеріальними потоками. Товарообіг. Швидкість товарообігу. Питома вага запасів в обігу. Характеристика дисципліни постачання.


Запитання я для самоконтролю:

 1. Назвіть складові ТТП підприємства.

 2. Назвіть основну мету управління розвитком ТТП підприємства.

 3. Основні принципи управління ТТП.

 4. Алгоритм вибори загальної потреби в прирісті матеріально – технічних ресурсів.

 5. Основні підходи к обґрунтуванню ремонтної політики підприємства.

 6. Охарактеризуйте поняття « матеріального потоку» на підприємстві.

 7. Класифікації матеріальних потоків на підприємстві.

 8. Основні принципи управління матеріально – технічними ресурсами та запасами на підприємстві.Тема 6. Система управління використанням і формуванням трудового потенціалу


Питання лекції

1. Соціально - трудова система підприємства.

2. Формальні и неформальні відносини. Трудові конфлікти: причини и моделі рішення.

4. Соціальний розвиток колективу и охорона зовнішнього середовища .


Ключові поняття:

Соціально – трудова система підприємства. Трудовий колектив. Соціально – трудове середовище. Соціальна структура організації. Функціонально – виробнича структура підприємства. Соціально – трудові відносини. Трудові конфлікти. Рольові протиріччя. Відповідальність і повноваження. Моделі вирішення трудового конфлікту. Соціальний розвиток колективу.


Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте соціальну структуру трудової організації.

 2. Назвіть основні ознаки підприємства як соціально – трудової організації.

 3. Складові структури соціальної організації трудового колективу.

 4. Причини виникнення трудових конфліктів.

 5. Назвіть основні моделі вирішення трудових конфлікті на підприємстві.Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства


Питання лекції

 1. Управління конкурентоспроможністю як елемент загального менеджменту підприємства.

 2. Методика оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 3. Стратегічний аналіз в управлінні конкурентоспроможністю підприємства.Ключові поняття:

Конкуренція. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність підприємства. Конкурентоспроможність продукції. Оцінка конкурентоспроможності продукції. Евристичні, кваліметричні і інтегральні методи оцінки конкурентоспроможності. Система забезпечення конкурентоспроможності. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності.


Запитання для самоконтролю:

 1. Основні завдання управління конкурентоспроможністю підприємства.

 2. Назвіть методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

 3. Принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності (СЗК) на підприємстві.

 4. Назвіть етапи реалізації СЗК на підприємстві.

 5. Основні підходи к оцінці конкурентоспроможності підприємства.

 6. Охарактеризуйте поняття «конкурентний статус підприємства».

 7. Обґрунтуйте значення стратегічного аналізу в управлінні конкурентоспроможності підприємства.Тема 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства


Питання лекції

 1. Теорія і практика застосування діагностичних методів на підприємствах

 2. Експертні системи в діагностиці підприємства.

 3. Ієрархічні системи експертної діагностики.

 4. Методологія вибору критерію оцінки фаз життєвого циклу

Ключові поняття:

Функціонування системи. Розвиток системи. Криза. Передумови кризи. Можливі наслідки криз. Класифікація криз. Характеристика впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на кризовий стан підприємства. Ознаки кризового стану. Антикризове управління. Принципи антикризового управління. Життєвий цикл організації. Функції антикризового управління. Стратегія антикризового управління. Критерії прийняття рішень в антикризовому управлінні. Інструменти антикризового управління. Фактори, що контролюються в антикризовому менеджменту. Види антикризових управлінських рішень. Оцінка ступеню необхідних змін.


Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть причини виникнення кризових станів в процесів управління потенціалом підприємства.

 2. Охарактеризуйте механізм виникнення кризових станів на підприємстві.

 3. Охарактеризуйте можливі наслідки виникнення криз.

 4. За якими критеріями можливо класифікувати можливі кризи в процесі управління потенціалом підприємства.

 5. Основні принципи антикризового управління на підприємстві.Тема 9. Механізми та протидії кризовим процесам


Питання лекції

 1. Показники ефективності використання.

 2. Управління розвитком підприємства.

 3. Моніторинг управлінських рішеньКлючові поняття

Діагностика. Цикл управлінського консультування. Діагностичні методи у визначенні причин кризового стану. Система показників для діагностики банкротства підприємства. Експрес - діагностика фінансового стану. Фінансова стійкість функціонування підприємства. Експертна система. Сфери застосування експертних систем. Структура експертної системи. Прототип експертної системи. Дерево цілей підвищення рентабельності підприємства. Етапи розробки системи експертної діагностики конкурентного статусу підприємства.


Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте значення діагностичних методів у визначенні причин криз.

 2. Назвіть основні інструменти антикризового управління.

 3. Охарактеризуйте існуючи методи діагностики банкрутства.

 4. Складові експертних систем на підприємстві.

 5. Значення експертних систем при проведення діагностики фінансового стану підприємства.


Тема 10. Управління результативністю використання потенціалу підприємства


Питання лекції

 1. Показники ефективності використання.

 2. Управління розвитком підприємства.

 3. Моніторинг управлінських рішеньКлючові поняття:

Основні елементи організаційного потенціалу. Основні параметри організаційних процесів. Структурні механізми. Механізми корпоративного планування. Методи управління в процесі формування організаційного потенціалу. Фактори інтенсифікації процесів управління. Мотивація праці і мотивація господарювання. Модель мотивації в рамках системного підходу.


Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні складові організаційного потенціалу підприємства.

 2. Класифікація мотиваційних моделей.

 3. Ієрархія потреб (модель Маслоу).

 4. Класифікація і структура мотивів.

 5. Значення стилю управління в структурі мотиваційного процесу.


Тема 11. Проектування систем управління потенціалом підприємства


Питання лекції

 1. Види систем управління підприємством.

 2. Принципи проектування

 3. Організаційна система і ефективність використання потенціалу.Ключові поняття

Організаційна структура. Оптимізація структури управління. Критерії оцінки організаційної структури. Інтегральна структура управління. Функціональна структура управління. Продуктова структура управління. Проблемно – цільова структура управління.


Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть фактори інтенсифікації процесу управління організаційними можливостями.

 2. Основні засади розробки організаційної структури.

 3. Основні ознаки оптимальної управлінської структури.

 4. Охарактеризуйте функціональну структуру управління.

 5. Охарактеризуйте інтегральну структуру управління.

 6. Охарактеризуйте проблемно – цільову структуру управління.Тема 12. Особливості інноваційного відтворювання потенціалу підприємства


Питання лекції

 1. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

 2. Формування інноваційної стратегії.

 3. Стадії інноваційного менеджменту.

 4. Сутність і принципи реінжінірингу.Ключові поняття:

Інноваційне управління. Фактори інноваційного розвитку. Моделі вибору інноваційних стратегій. Матриця “продукція – ринок”. Критерії вибору інноваційних стратегій. Види інновацій, що необхідні для реалізації стратегії підприємства. Інноваційний менеджмент. Реінжиніринг. Система збалансованих показників. Формування системи розвитку підприємства. Двоетапна модель “ранні – пізні новатори”. Модель провідного користувача.


Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть фактори, що обумовлюють інноваційний потенціал підприємства.

 2. Основні типи інноваційних стратегій.

 3. Охарактеризуйте моделі вибору інноваційних стратегій в управління потенціалом підприємства.

 4. Назвіть критерії відбору інноваційних проектів.

 5. Значення інноваційного менеджменту в процесі управління потенціалом підприємства.

 6. Основні принципи проведення реінжинирінгу.Тема 13 Організаційно – економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства


Питання лекції

 1. Інвестиційна політика підприємства.

 2. Механізм забезпечення ефективності інвестиційної діяльності.

 3. Вплив регіонального розвитку на ефективність управління потенціалом.

 4. Економічна безпека підприємства.


Ключові поняття

Інвестиційні ресурси. Інвестиційна політика. Показники ефективності інвестиційної діяльності. Механізм забезпечення економічної безпеки. Соціально – економічні показники розвитку регіону. Економічна безпека регіону. Моніторинг економічної безпеки регіону. Функціональна складова економічної безпеки підприємства. Стан корпоративних ресурсів і можливостей бізнесу.

Адаптивна реакція. Реструктуризація підприємства. Санація підприємства. Перепрофілювання підприємства.


Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте поняття «Інвестиційних ресурсів».

 2. Обґрунтуйте принципи формування інвестиційної політики підприємства.

 3. Назвіть основні показники соціально – економічного розвитку регіону.

 4. Назвіть функціональні складові економічної безпеки підприємства.^ 3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ


1. Шкала Ансоффа використовується при:

 1. оцінці ступеня нестабільності зовнішнього середовища;

 2. аналізі зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності підприємства;

 3. виявленні зовнішніх погроз і внутрішніх можливостей діяльності підприємства;

 4. визначенні рівня конкурентної позиції підприємства.

2 . Вибір тієї чи іншої системи стратегічного управління визначається:

 1. кадровим потенціалом;

 2. ресурсами організаційної структури системи управління;

 3. характером інформації про зміни зовнішнього середовища;

 4. усі відповіді вірні.

3. Сила сигналу з зовнішнього середовища визначає:

 1. сферу здійснюваних управлінських заходів;

 2. вибір стратегії підприємства;

 3. темпи змін зовнішнього середовища;

 4. вибір стратегічних зон господарювання підприємства.

4. Потенціал підприємства являє собою:

 1. сукупність ресурсів підприємства;

 2. максимально можливий річний випуск продукції визначеної номенклатури;

 3. можливості підприємства при найбільш ефективному використанні ресурсів;

 4. характеристику розміру підприємства.

5. Методика SWOT-аналізу заснована на:

 1. виявленні зв'язку між сильними та слабкими сторонами, властивими організації, а також зовнішніми погрозами та можливостями;

 2. виявленні зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на діяльність організації;

 3. визначенні конкурентоспроможності фірми;

 4. визначенні конкурентного статусу фірми.

6. Розподіл ресурсів між елементами потенціалу підприємства, при якому неможливо поліпшити "корисність" хоча б одного елемента потенціалу підприємства, не зменшуючи при цьому "корисність" іншого називають:

 1. точкою рівноваги;

 2. Паретто-оптимальним станом потенціалу підприємства;

 3. ключовим фактором вартості;

 4. структурною рівновагою.

7. Який з методів оцінки вартості підприємства найбільш відповідає вимогам управління за критерієм вартості:

 1. Метод дисконтованих грошових потоків;

 2. Порівняльний метод;

 3. Метод вартості чистих активів;

 4. Метод ліквідаційної вартості.

8. Операційний прибуток виступає в якості:

 1. загального критерію вартості підприємства;

 2. специфічного критерію вартості підприємства;

 3. оперативного критерію вартості підприємства;

 4. правильна відповідь відсутня.

9. Виберіть правильне твердження:

 1. на базі цільових нормативів визначають ключові фактори вартості підприємства;

 2. цільові нормативи спираються на ключові фактори вартості підприємства;

 3. цільові нормативи не мають зв'язку з ключовими факторами вартості підприємства;

 4. цільові нормативи та ключові фактори вартості – це одне й те ж.

10. Зниження якості продукції в системі антикризового управління варто розцінювати як:

 1. причину кризи;

 2. симптом кризи;

 3. фактор кризи;

 4. наслідок кризи.

11. Набуття нової якості в умовах середовища, що змінюється характеризує:

 1. функціонування системи;

 2. розвиток системи;

 3. назрівання кризи;

 4. наслідки кризи.

12. Зниження фінансової стійкості підприємства є:

 1. причиною кризи;

 2. симптомом кризи;

 3. фактором кризи;

 4. наслідком кризи.

13. Використання підприємством нововведень як відповідної реакції на зміну ринкових умов з метою збереження своїх позицій на ринку характеризує:

 1. адаптивну інноваційну стратегію підприємства;

 2. конкурентну інноваційну стратегію підприємства;

 3. стратегію проникнення;

 4. комбіновану інноваційну стратегію.

14. Реінжинірінг передбачає:

 1. автоматизацію і комп'ютеризацію виробництва з метою прискорення існуючих процесів;

 2. організаційну перебудову діяльності підприємства;

 3. радикальну перебудову бізнесів-процесів з метою значного підвищення їхньої продуктивності при використанні сучасних інформаційних технологій;

 4. принципово нові інженерні рішення у виготовленні продукції.

15. Інноваційний потенціал включає:

 1. сформований рівень розвитку виробництва;

 2. стан механізму і системи управління підприємством;

 3. тип і орієнтацію організаційної структури підприємства;

 4. усі відповіді вірні.

16. До науково-технічних критеріїв оцінки інноваційного проекту відносять:

 1. кількість нових робочих місць;

 2. співвідношення з наявними технологіями і продуктами;

 3. патентну чистоту (або імовірність технічної реалізації);

 4. внутрішню норму прибутковості.

17. Організація транспортних перевезень є предметом:

 1. стратегічного менеджменту;

 2. кадрового менеджменту;

 3. операційного менеджменту;

 4. інноваційного менеджменту.

18. Техніко-технологічний потенціал характеризує його виробничі потужності при найбільш ефективному використанні:

 1. засобів виробництва та матеріально-технічних ресурсів;

 2. засобів виробництва та технологій;

 3. засобів виробництва, технологій та матеріально-технічних ресурсів;

 4. технологій та матеріально-технічних ресурсів.

19. З точки зору кількісних рівнів поточний запас – це

 1. співпадає з максимально бажаним;

 2. співпадає з гарантійним;

 3. співпадає з граничним;

 4. може співпадати з будь-яким в залежності від момен6у дослідження.

20. Побудова організації, яка визначається складом та сполученням в ній різних соціальних груп, характеризує:

 1. соціальну структуру трудової організації;

 2. функціонально-виробничу структуру трудової організації;

 3. виробничо-кваліфікаційну структуру трудової організації;

 4. управлінську структуру трудової організації.

21. Оберіть правильне твердження:

 1. наслідки трудових конфліктів можуть бути тільки негативними;

 2. трудові конфлікти можуть призвести і до негативних і до позитивних змін в організації;

 3. наслідки трудових конфліктів можуть бути тільки позитивними;

 4. трудові конфлікти ніяк не впливають на діяльність підприємства.

22. Порядок вирішення трудового конфлікту визначається:

 1. причиною конфлікту;

 2. складністю конфлікту;

 3. масштабом конфлікту;

 4. всіма переліченими факторами.

23. Для оцінки інвестиційного проекту доцільно використовувати аналітичну програму:

 1. Audit Expert;

 2. Marketing Expert;

 3. Project Expert;

 4. Sales Expert.

24. Змінні рішення це:

 1. величини, що можна змінювати та від яких залежить цільова функція;

 2. це умови, що обмежують зміни змінних рішень в процесі пошуку максимуму (або мінімуму) цільової функції;

 3. величини, значення яких кількісно характеризують ціль;

 4. незмінні величини, що визначають вид та значення цільової функції.

25. Запаси ресурсів при визначенні оптимального плану виробництва продукції при визначеному асортименті в процесі лінійного програмування виступають в якості:

 1. параметрів моделі;

 2. цільової функції;

 3. обмежень;

 4. змінних рішень.

26. Основним завданням системи моніторингу внутрішнього середовища є:

 1. регулярна оцінка стану підприємства з використанням обмеженого набору фінансових та нефінансових показників;

 2. аналіз досвіду діяльності підприємства за матеріалами фінансової звітності;

 3. пошук вже сформованої інформації, яка існує в ретроспективі;

 4. регулярне спостереження за важливими для підприємства зовнішніми факторами.

27. Кількість продуктів різних найменувань при визначенні оптимального плану виробництва продукції при певному асортименті в процесі лінійного програмування виступає в якості:

 1. параметрів моделі;

 2. цільової функції;

 3. обмежень;

 4. змінних рішень.

28. Конкурентоспроможність продукції – це:

 1. ступінь її відповідності на певний момент вимогам споживачів;

 2. ступінь її відповідності вимогам споживачів;

 3. перелік характеристик продукції;

 4. немає правильної відповіді.

29. Оберіть правильне твердження:

 1. управління вартістю підприємства безпосередньо пов'язано з підвищенням конкурентоспроможності підприємства;

 2. підвищення конкурентоспроможності підприємства ніяк не відбивається на його вартості;

 3. підвищення конкурентоспроможності підприємства забезпечує підвищення його вартості;

 4. підвищення вартості підприємства є інструментом підвищення його конкурентоспроможності.

30. До факторів, що сприяють розробці та втіленню нововведень можна віднести:

 1. високі витрати, пов'язані з розробкою та втіленням нововведень;

 2. великі терміни розриву між розробкою нововведень та виходом виробу на ринок;

 3. реалізація потреб споживачів;

 4. відсутність необхідних ресурсів та кваліфікованих кадрів.

31. Оцінка ступеня нестабільності зовнішнього середовища виконується за допомогою:

 1. SWOT-аналізу;

 2. шкали Ансоффа;

 3. кластера-аналізу;

 4. аналізу «ланцюжка цінностей».

32 . Виберіть правильне твердження

 1. стратегія визначає мету діяльності підприємства;

 2. мета визначає вибір стратегії;

 3. стратегія і мета – те саме;

 4. стратегія і мета не мають зв'язку в діяльності підприємства.

33. Методи екстраполяції базуються на твердженні:

 1. про незмінність або відносну стабільність наявних тенденцій розвитку;

 2. оптимістичного варіанта розвитку подій;

 3. песимістичного варіанта розвитку подій;

 4. правильна відповідь відсутня.

34. Виберіть правильне твердження

 1. ресурси підприємства можна як завгодно змінювати без значних фінансових вкладень;

 2. підприємство прагне до оптимального використання наявних ресурсів, тому що їхня зміна сполучена з додатковими фінансовими витратами;

 3. ресурси підприємства незмінні в довгостроковому періоді часу, що забезпечує стабільність функціонування підприємства;

 4. нестабільність зовнішнього середовища змушує підприємства часто змінювати структуру потенціалу.

35. Інтегральний показник ефективності використання ресурсів підприємства розраховується

 1. з урахуванням фактичних показників ефективності використання окремих видів ресурсів;

 2. з урахуванням вагомості відповідних видів ресурсів у собівартості продукції;

 3. з урахуванням нормативних показників ефективності використання окремих видів ресурсів;

 4. з урахуванням усіх перелічених вище факторів.

36. При оцінці нестабільності зовнішнього середовища за шкалою Ансоффа враховують:

 1. звичність подій;

 2. складність ринку;

 3. майбутні зміни;

 4. вусі відповіді вірні.

37. Створення нової вартості відбувається коли:

 1. віддача від інвестованого капіталу дорівнює витратам на його залучення;

 2. віддача від інвестованого капіталу перевищує витрати на його залучення;

 3. зростає обсяг прибутку підприємства;

 4. підвищується показник прибутку на одну акцію.

38 . Виберіть правильне твердження:

 1. ключові фактори вартості статичні;

 2. ключові фактори вартості динамічні;

 3. ключові фактори вартості однакові для всіх підприємств;

 4. ключові фактори вартості не мають зв‘язку між собою.

39. Виберіть правильне твердження:

 1. наслідки кризи завжди негативні для підприємства;

 2. наслідком кризи завжди є відновлення організації;

 3. наслідки кризи можуть мати як позитивне, так і негативне значення для підприємства;

 4. наслідком кризи може бути тільки руйнування організації.

40. Низька кваліфікація персоналу в системі антикризового управління повинна розглядатися як

 1. причина кризи;

 2. симптом кризи;

 3. фактор кризи;

 4. наслідок кризи.

41. Застосування антикризового управління потрібно для:

 1. аналізу симптомів кризи;

 2. передбачення небезпеки кризи;

 3. розробки заходів для зниження негативних наслідків кризи;

 4. усі відповіді вірні.

42. Використання підприємством нововведень в якості відправного пункту для досягнення успіху, засобу отримання конкурентних переваг характеризує:

 1. адаптивну інноваційну стратегію підприємства;

 2. конкурентну інноваційну стратегію підприємства;

 3. стратегію проникнення;

 4. комбіновану інноваційну стратегію.

43. Матриця БКГ будується на вивченні:

 1. частки ринку і темпів розвитку галузі;

 2. ринковій позиції і технологічній позиції;

 3. виду ринку і частки ринку;

 4. правильна відповідь відсутня.

44. До фінансових критеріїв оцінки інноваційного проекту відносять:

 1. сумісність проекту з економічною орієнтацією регіону;

 2. ціну продукту (або ймовірний обсяг продажів);

 3. співвідношення зі світовим рівнем (або правильна відповідь відсутня);

 4. внутрішню норму прибутковості.

45. Раціоналізація управління матеріальними потоками на підприємствах складає сутність:

 1. концепції логістики;

 2. ресурсозберігаючої політики фірми;

 3. стратегічного управління підприємством;

 4. оптимізації структури потенціалу підприємства.

46. Формула Уілсона дозволяє оптимізувати:

 1. обсяг партії закупівлі;

 2. транспортний маршрут;

 3. обсяг запасу готової продукції;

 4. матеріальний потік підприємства.

47. Техніко-технологічний потенціал можна умовно ототожнити з:

 1. обіговими коштами;

 2. основними фондами;

 3. фінансовими ресурсами;

 4. виробничими потужностями.

48. Економічно доцільний рівень запасу в конкретній економічній системі характеризує:

 1. максимально бажаний запас;

 2. гарантійний запас;

 3. граничний запас;

 4. поточний запас.

49. Призначенням атестації є:

 1. перевірка відповідності працівника місцю, що він займає;

 2. оцінка внутрішньофірмових перспектив працівника;

 3. обґрунтування системи справедливого розподілу;

 4. всі відповіді вірні.

50. Трудовий конфлікт може бути вирішено шляхом:

 1. реорганізації;

 2. ігнорування;

 3. придушення;

 4. всі відповіді вірні.

51. Найбільш активним споживачем кількісних методів та моделей є:

 1. стратегічний менеджмент;

 2. кадровий менеджмент;

 3. операційний менеджмент;

 4. інноваційний менеджмент.

52. Оптимізаційні моделі, в яких цільова функція лінійно залежить від змінних рішення та обмеження являє собою лінійні рівняння або нерівності відносно змінних рішення, являють собою сутність:

 1. динамічного програмування;

 2. лінійного програмування;

 3. нелінійного програмування;

 4. комп'ютерного програмування.

53. Умови, що обмежують зміни змінних рішень в процесі пошуку максимуму (або мінімуму) цільової функції, називають:

 1. параметри моделі;

 2. обмеження;

 3. змінні рішення;

 4. цільова функція.

54. Пошук вже сформованої інформації, яка існує в ретроспективі є процесом:

 1. моніторингу зовнішнього середовища;

 2. сканування середовища;

 3. прогнозування;

 4. моніторингу внутрішнього середовища.

55. Визначення максимального прибутку при визначенні оптимального плану виробництва продукції при визначеному асортименті в процесі лінійного програмування виступає в якості:

 1. параметрів моделі;

 2. цільової функції;

 3. обмежень;

 4. змінних рішення.

56. Витрати різних видів ресурсів на виробництво одиниці виробу різних видів продукції при визначенні оптимального плану виробництва продукції при певному асортименті у процесі лінійного програмування виступає в якості:

 1. параметрів моделі;

 2. цільової функції;

 3. обмежень;

 4. змінних рішення.

57. Лінійне програмування дозволяє вирішувати проблеми:

 1. оптимізації розміщення виробничих замовлень;

 2. організації транспортних перевезень;

 3. оптимізації завантаження обладнання;

 4. всі відповіді вірні.

58. Вміння розробити конкурентноздатну документацію на об'єкті характеризує конкурентоспроможність такої категорії працівників як

 1. робочий;

 2. службовець;

 3. спеціаліст;

 4. менеджер.

59. Здатність об'єкта задовольняти конкретну потребу в порівнянні з аналогічними об'єктами, запропонованими на даному ринку, характеризує:

 1. конкурентоздатність системи;

 2. конкурентні переваги;

 3. конкурентний статус підприємства;

 4. конкурентоспроможність продукції.

60. До факторів, що не сприяють розробці та втіленню нововведень можна віднести:

 1. скорочення витрат;

 2. підвищення науково-технічного потенціалу спеціалістів;

 3. імідж корпорації;

 4. велика невизначеність щодо успіху.^ 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З КУРСУ 1. Основні елементи підприємницького потенціалу підприємства

 2. Джерела збільшення підприємницького капіталу

 3. Капітал як виробничий фактор

 4. Життєвий цикл продукції

 5. Концепція технологічного ланцюга виробництва

 6. Формування організаційного потенціалу підприємства

 7. Склад організаційних механізмів потенціалу підприємства

 8. Методи управління у процесах управління потенціалом

 9. Фактори інтенсифікації процесу управління потенціалом

 10. Вибір раціональної організаційної структури для подолання проблем внутрішнього розвитку

 11. Критерії оцінювання організаційної структури підприємства

 12. Моделі альтернативних структур управління

 13. Напрями удосконалення організаційних структур підприємства

 14. Основні етапи оцінювання вартості бізнесу

 15. Аналіз економічного зростання на основі концепції вартості

 16. Цілі системи управління витратами

 17. Класифікації витрат підприємства

 18. Інвестиційні ресурси та інвестиційний потенціал підприємства

 19. Зовнішні та внутрішні інвестиційні ресурси

 20. Інвестиційні плани і ресурси

 21. Оцінювання ефективності використання інвестицій

 22. Індекс рентабельності інвестицій

 23. Класифікація характеристик виробничого потенціалу

 24. Концептуальні підходи до визначення виробничого потенціалу

 25. Визначення чисельності резервних робочих місць

 26. Вимірювання величини виробничого потенціалу на базі за елементного підходу

 27. Визначення рівня використання основних фондів підприємства

 28. Визначення рівня продуктивності праці

 29. Ефективність використання виробничого персоналу

 30. Оцінка рівня використання технологічної складової потенціалу

 31. Оцінка рівня використання інформаційної складової потенціалу

 32. Етапи розробки стратегії маркетингу

 33. Процедура оцінювання привабливості стратегічної зони господарювання

 34. Оцінювання змін у прогнозованому зростанні

 35. Оцінювання інвестиційних можливостей в процесі планування прибутку

 36. Етапи планування прибутку

 37. Ринкове ціноутворення і сфера його застосування

 38. Розподіл постійних витрат між товарними позиціями продукції

 39. Структура діяльності компанії

 40. Диверсифікація і спеціалізація

 41. Формування стратегічних зон господарства

 42. Стратегічні господарські центри

 43. Портфельний аналіз в системі прийняття управлінських рішень.

 44. Процес формування товарних асортиментів

 45. Основні методики генерації ідеї нових товарів

 46. Класифікація мотиваційних моделей

 47. Мотивація праці і мотивація господарювання

 48. Мотиваційні моделі управління

 49. Системний характер мотиваційного механізму

 50. Матеріально – грошова мотивація працівників управлінської праці

 51. Переваги і недоліки діючих мотиваційних моделей управління

 52. Роль стилю управління у структурі мотиваційного комплексу

 53. Мотиваційний механізм розвитку виробництва

 54. Методи оцінювання соціально – економічної ефективності стилів управління

 55. Вимір нововведень

 56. Система факторів сприйнятливості до нововведень

 57. Мотиваційна модель сприйняття нововведень

 58. Науково – технічний розвиток як організаційний процес

 59. Формування стратегії науково – технічного розвитку на рівні організації

 60. Формування системи розвитку підприємства^

5. Інформаційне забезпечення курсу

Бібліографічні описи, Інтернет адреси

Теми, де застосовується

1. Основна література
АзоєвГ.Л., ЧеленковА.П. Конкурентні переваги фірми. М.: 2000. - 459 с. 12.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Менеджмент организаций: Уч. пособие / З.Н. Румянцева, Н.А. Соломатин. - М.: ІНФРА-М., 1995. - 456 с.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Фатхутдинов Р. А. Стратегичекий менеджмент: Учебник для вузов. М.:ЗАТ «Бизнес-школа» Интел-синтез .- 1998. — 359 с.

1, 2, 4,5, 11, 12,13

Авдєєнко Б. Н. Казанів Б. А. Виробничий потенціал промислового підприємства, М.: 1989. — 325 с.

1,2,3, 4, 5, 6,7,8,9,12,14

Мільнер Б. 3. Теорія організацій: курс лекцій: Навч. посібник для вузів за фахом «Менеджмент», М.: 1990. — 189 с

1 – 5, 8-12

^ 2. Додаткові джерела
Управління організацією / Під ред. проф. Поршнева А. Г., М.: 2000. - 489 с.

1, 13

Круглов М.І. Стратегеское управление компанией. — М., 1998. — 767 с.

9

Богатин Ю. В, Швандар В. А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. М.: 1999. — 158 с.

6, 9

Ревуцький А. Д. Потенциал и стоимость предприятия. М.: 199. — 258 с.

3, 4

Сіинк Д. С. Управління продуктивністю-, планування, зміна й оцінка, контроль і підвищення, К.: 1989. — 402 с.

7, 11

Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. з англ. — М.: Прогресс, 1990. -698 с.

13

Еванс Дж., Берман. Маркетинг. — М.: Экономика, 1990. — 235с.

13

Стратегия ценообразования в маркетинговой политике педприятия. Под ред. Г. Н. Чубакова: М: ИНФРА — М. — 1996. - 224 с.

3

Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. з франц.. — Спб.: Наука, 1996.- 589 с.

8

Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. -М.: Акалис, 1998.-384 с

4

Томпсон А.А., Стрікленд А.Дж. Стратегеский менедж­мент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Пер. с 9-го англ. Изд. - М.: ИНФРА-М, 2000. - XX, 412 с.

1, 2,5, 10, 13

Маркетинг /Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. й др. ; Под ред. Романова А.Н. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 560 с.

12

Стратегиія й тактика антикризисного управлениня фирмой /под ред. Градова А.П., Кузина Б.И. — Спб : Спецлитература, 1996. - 459 с.

1,2, 4, 5, 10, 11^

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


№ запитання

№ відповіді

№ запитання

№ відповіді

№ запитання

№ відповіді

1

1

11

2

21

2

2

4

12

2

22

4

3

1

13

1

23

3

4

3

14

3

24

1

5

1

15

4

25

3

6

2

16

3

26

1

7

1

17

3

27

4

8

1

18

3

28

1

9

2

19

4

29

1

10

3

30

1

30

3

31

2

41

4

51

3

32

2

42

2

52

2

33

1

43

1

53

2

34

2

44

4

54

2

35

4

45

1

55

2

36

4

46

1

56

1

37

2

47

2

57

4

88

2

48

1

58

3

39

3

49

4

59

4

40

1

50

4

60

4ДОДАТОК 1

В^
ИДИ РЕСУРСІВ , ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВАР
ІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ


^

ДОДАТОК 2

РУХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Додаток 3

Структура социальноЇ органІзацІЇ трудового колективУ

^

Додаток 4

Управління на основі контролю^

ДОДАТОК 5

УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ ЕКСТРОПОЛЯЦІЇ


ДОДАТОК 6
^

Передумови криз на підприємствах


ДОДАТОК 7

Можливі наслідки кризДОДАТОК 8

^

Проблематика антикризового управлінняНавчальне видання

Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.050107 - Економіка підприємства


Укладачі: Ілля Матвійович Писаревський

Тетяна Андріївна Пушкар


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2007, поз 580

____________________________________________________________________

Підп. до друку 13.09.2007 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 1,6 Обл. – вид арк.1,8

Замов. № Тираж 200 прим.

____________________________________________________________________


ХНАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Скачати 406.9 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.10.2011
Розмір406.9 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх