Роль І місце готельного господарства І туризму icon

Роль І місце готельного господарства І туризму


Схожі
Програма вступних випробувань з фахових дисциплін спеціальності «менеджмент готельного...
1. Методична основа та форми розробки фінансового планування туризму І готельного господарства...
І. М. Писаревський Рекомендовано кафедрою туризму І готельного господарства...
3 Інформація про кадрове забезпечення Професорсько-викладацький склад кафедри туризму І...
3 Інформація про кадрове забезпечення Професорсько-викладацький склад кафедри туризму І...
Рішення
С. А. Александрова Рецензент: проф., к екон н. Н. В...
Vii сесія XXIV скликання рішення...
І робочапрограма навчальної дисципліни «Організація туризму» для студентів 1 2 курсів денної...
Зміст програми підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму І...
Державний стандарт професійно-технічної освіти....
Програма фахових вступних випробувань Зі спеціальності “Туризмознавство” для кваліфікаційних...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут


ПРОГРАМА

вступних випробувань з фахових дисциплін

спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» (спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»)

за освітньо-професійними програмами спеціаліста


Чернівці, 2009 р.


ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ТУРИЗМУ

Тема 1.Роль і місце готельного господарства і туризму

в народногосподарському комплексі та системі ринкового

господарства країни

Сутність готельного господарства та туризму як видів економічної діяльності. Функції готельного господарства та туризму.

Економічна природа та характеристика окремих функцій наявність виробничо-експлуатаційної діяльності - в готельному господарстві, виробничої діяльності по виробництву туристичного продукту та туристичних послуг на туристичних підприємствах. Завдання, що вирішуються готельним господарством та туристич­ними підприємствами в процесі реалізації кожної функції.

Місце і роль готельного господарства та туризму в системі ринкового господарства України, їх взаємозв'язок з іншими галузями ринкового господарства. Особливості функціонування ринку послуг готельного господарства та туризму України.

Соціально-економічне значення готельного господарства та туризму. Основні показники, що характеризують соціально-еконо­мічне значення і розвиток готельного господарства та туризму.

Поняття туристичної індустрії. Роль туристичної індустрії в комплексному обслуговуванні споживачів.

Тенденції розвитку готельного господарства та туризму залежно від загальноекономічної ситуації.

Особливості пропозиції туристичного продукту та послуг готельного господарства на ринку. Форми пропозиції послуг готельного господарства та туризму. Основні фактори, що впливають на пропозицію туристичного продукту на ринку іноземного, закордонного та внутрішнього туризму.

Особливості попиту на туристичному ринку. Фактори, що впливають на попит на ринку готельних та туристичних послуг, їх кількісна оцінка. Методи оцінки ступеня задоволення попиту на готельні та туристичні послуги. Еластичність попиту на туристичний продукт по ціні: методика оцінки та характеристика.

Інфраструктура ринку готельного господарства та туризму, ха­рактеристика її складових елементів, галузеві економічні відносини.

Характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку готе­льного господарства та туризму в Україні.


^ Тема 2. Управління обсягом реалізації послуг на туристичних підприємствах

Сутність, склад пропозиції та обсягу реалізації туристичного продукту на туристичних підприємствах. Поняття, характеристика туристичного продукту: туристичні послуги та туристичні товари. Складові елементи туристичного продукту. Показники оцінки обсягу пропозиції послуг туристичних підприємств. Показники оцінки обсягу реалізації туристичних послуг туроператорів, турагентів, бюро подорожей та екскурсій.

Вихідні передумови, цілі та завдання управління обсягом реалізації послуг на туристичних підприємствах. Структурно-логічна схема процесу управління обсягом реалізації послуг та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення економічно­го аналізу обсягу реалізації туристичного продукту на підприємствах туризму. Інформаційна база даних та джерела її формування. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів, що обумовлюють зміни обсягу та структури реалізації туристичного продукту.

Методика розробки продуктової програми на туристичних підприємствах на прогнозний період.

Оптимізація продуктової програми відповідно до стратегії розвитку підприємства. Визначення обсягу надання послуг у точці беззбиткової діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності.


^ Тема 3. Управління обсягом реалізації послуг підприємств готельного господарства

Сутність, склад пропозиції та обсягу реалізації послуг підприємств готельного господарства. Показники оцінки обсягу пропозиції підприємств готельного господарства. Показники обсягу реалізації послуг підприємств готельного господарства.

Сутність виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства як плану з відпуску та реалізації основних та додаткових готельних послуг. Місце виробничо-експлуатаційної прог­рами в системі планів розвитку підприємства готельного господарства в ринкових умовах господарювання, їх взаємозв'язок та взаємозалеж­ність у процесі управління господарською діяльністю. Зміст та методика розрахунку показників виробничо-експлуатаційної програ­ми підприємств готельного господарства.

Цілі та завдання управління обсягом реалізації підприємств готельного господарства. Структурно-логічна схема процесу управління обсягом реалізації послуг та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення економіч­ного аналізу показників виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства. Інформаційна база даних та джерела її формування. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на показники виконання виробничо-експлуатаційної програми підприємств готельного господарства.

Методика розробки виробничо-експлуатаційної програми під­приємств готельного господарства на прогнозний період з врахуван­ням сезонності попиту та інших факторів. Методика розрахунку пла­нової пропускної спроможності підприємств готельного господарства та коефіцієнта завантаженості на плановий період. Особливості планування обсягу основних і додаткових готельних послуг.

Оптимізація виробничо-експлуатаційної програми відповідно до стратегії розвитку підприємства. Визначення обсягу надання послуг у точці беззбиткової діяльності, мінімальної та нормальної рентабельності.


^ Тема 4. Управління товарооборотом і виробничою програмою підприємств закладів ресторанного господарства

Товарооборот як економічна категорія та економічний показник. Економічна суть товарообороту підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства, його види, склад та структура.

Поняття продукції ресторанного господарства. Склад та структура продукції ресторанного господарства, характеристика її складових.

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу динаміки та структури роздрібного товарообороту. Фактори, що виз­начають обсяги, структуру та перспективи розвитку товарообороту закладу ресторанного господарства.

Вихідні передумови, цілі та завдання управління товарообо­ротом закладу ресторанного господарства. Принципи управління товарооборотом закладу ресторанного господарства. Структурно-логічна модель управління товарооборотом та характеристика змісту окремих етапів управлінського процесу.

Методи планування товарообороту закладу ресторанного гос­подарства, обгрунтування обсягу товарообороту на плановий період. Класифікація планів товарообороту закладу ресторанного господарс­тва. Характеристика основних методів планування товарообороту закладів ресторанного господарства: їх сутність, переваги, недоліки, інформаційне забезпечення застосування. Методичні підходи до виз­начення необхідного, можливого та ресурсозабезпеченого обсягу то­варообороту закладу ресторанного господарства (виходячи з наявних трудових, товарних та матеріальних ресурсів) відповідно до стратегії підприємства.

Економічна характеристика виробничої діяльності закладів ресторанного господарства. Зміст виробничої програми закладу ресторанного господарства. Інформаційне забезпечення розробки виробничої програми. Методика розробки виробничої програми закладу ресторанного господарства і обґрунтування обсягів та структури його товарообороту.


^ Тема 5. Управління матеріальними ресурсами підприємств готельного господарства та туризму

Поняття економічних ресурсів і ресурсного потенціалу підприємств готельного господарства та туризму. Складові частини ресурсного потенціалу та взаємозв'язок у процесі надання готельних та туристичних послуг. Форми економічного взаємозв'язку окремих елементів ресурсного потенціалу підприємств готельного господар­ства та туризму. Особливості використання ресурсного потенціалу підприємств готельного господарства та туризму.

Поняття виробничих потужностей підприємств готельного господарства та туризму. Оптимальне співвідношення окремих видів ресурсів підприємств готельного господарства та туризму. Показники ефективності використання ресурсів підприємств готельного госпо­дарства та туризму. Основні напрямки підвищення ефективності ре­сурсного потенціалу підприємств готельного господарства та туризму.

Сутність матеріальних ресурсів підприємств готельного госпо­дарства та туризму. Основні елементи матеріальних ресурсів: основні фонди, оборотні фонди та матеріальна частина фондів обертання.

Економічна сутність товарних ресурсів. Показники ефективності використання товарних ресурсів. Шляхи підвищення ефективності використання товарно-сировинних ресурсів.

Суть та основні елементи матеріально-технічної бази підп­риємств готельного господарства та туризму. Основні фонди підприємств готельного господарства та туризму. Характеристика основних фондів підприємств готельного господарства та туризму. Види та оцінка вартості основних фондів підприємств готельного господарства та туризму.

Поняття виробничої потужності та пропускної спроможності підприємств готельного господарства. Особливості оцінки ефектив­ності використання виробничої потужності та пропускної спромож­ності підприємств готельного господарства туристичних комлексів.

Матеріальні оборотні фонди та фонди обертання підприємств готельного господарства та туризму, особливості їх складу в готель­ному та ресторанному господарстві, туристичних підприємствах. Показники оцінки забезпеченості підприємств готельного госпо­дарства та туризму оборотними фондами та фондами обертання.

Методичний інструментарій і порядок проведення економіч­ного аналізу стану та ефективності використання основних фондів підприємств готельного господарства та туризму.

Вихідні передумови, цілі та завдання управління матеріаль­ними ресурсами підприємств готельного господарства та туризму.

Методика обґрунтування потреби в прирості основних фондів підприємств готельного господарства та туризму. План розвитку матеріально-технічної бази готельного господарства та туризму.


^ Тема 6. Управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства та туризму

Соціально-економічна сутність і особливості праці в готельному господарстві та туризмі. Суспільне значення праці працівників готельного господарства та туризму.

Поняття трудових ресурсів, трудового колективу, кадрів, персоналу підприємств готельного господарства та туризму. Класифікація трудових ресурсів готельного господарства та туризму. Джерела формування трудових ресурсів. Діяльність підприємств готельного господарства та туризму на ринку робочої сили. Соціальні гарантії працівникам готельного господарства та туризму.

Вихідні передумови, цілі та завдання управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства та туризму.

Поняття продуктивності, ефективності й якості праці в готель­ному господарстві та туризмі. Показники оцінки продуктивності праці працівників підприємств готельного господарства та туризму. Особливості визначення та оцінки рівня продуктивності праці на підприємствах готельного господарства та туризму. Фактори, що обумовлюють рівень та можливості зростання продуктивності праці на підприємствах готельного господарства та туризму. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємствах готельного госпо­дарства та туризму. Основні напрямки підвищення ефективності ви­користання трудових ресурсів у готельному господарстві та туризмі.

Організація матеріального стимулювання праці працівників на підприємствах готельного господарства та туризму. Принципи стиму­лювання праці в умовах ринкових відносин та їх використання на підприємствах готельного господарства та туризму.

Форми і системи оплати праці, що застосовуються на під­приємствах готельного господарства та туризму: їх сутність, переваги та недоліки. Принципи вибору форм та систем організації заробітної плати.

Сутність преміальної системи. Особливості змісту й організації виплат за різними преміальними системами.

Методичний інструментарій та порядок проведення економіч­ного аналізу формування та використання трудових ресурсів у готельному господарстві та туризмі.

Зміст плану з праці на підприємствах готельного господарства та туризму, порядок його розробки. Структурно-логічна схема роз­робки плану з праці та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Планування потреби в трудових ресурсах на підприємстві готельного господарства та туризму. Забезпечення взаємозв'язку програми розвитку трудових ресурсів з основними показниками діяльності підприємств готельного господарства та туризму. Методи планування чисельності персоналу на підприємствах готельного господарства та туризму в цілому та по окремих категоріях персоналу.


^ Тема 7.Управління фінансовими ресурсами підприємств готельного господарства та туризму

Суттєвість і роль фінансів підприємств готельного господар­ства та туризму та їх зв'язок з державним фінансовим механізмом та з складовими фінансового ринку. Методи впливу державного фінансо­вого механізму на фінансову діяльність підприємств готельного господарства та туризму. Форми взаємозв'язку фінансової діяльності підприємств з окремими елементами фінансового ринку - кредитним ринком, ринком цінних паперів, валютним і страховим. Взаємозв'язок фінансової діяльності підприємств готельного господарства та туриз­му з найважливішими інститутами фінансового ринку - комерцій­ними банками, фондовими і валютними біржами, інвестиційними фондами, пенсійним фондом, страховими компаніями тощо. Завдання фінансів підприємств готельного господарства та туризму.

Поняття фінансових ресурсів підприємств готельного госпо­дарства та туризму, їх склад та характеристика. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств готельного господарства та туризму.

Джерела та порядок формування основних і оборотних засобів підприємств готельного господарства та туризму, співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел їх формування.

Фінансові фонди підприємств готельного господарства та туризму, порядок їх формування і напрямки використання.

Показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств готельного господарства та туризму.

Методичний інструментарій та порядок проведення економіч­ного аналізу формування та використання фінансових ресурсів у готельному господарстві та туризмі.

Цілі та завдання управління фінансовими ресурсами підприємств готельного господарства та туризму.


^ Тема 8. Управління доходами підприємств туристичної індустрії

Доходи як економічна категорія та економічний показник. Економічна сутність доходів підприємств туристичної індустрії, ха­рактеристика їх складу. Класифікація доходів підприємств туристич­ної індустрії залежно від напрямів діяльності та відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського обліку.

Особливості та джерела утворення доходів підприємств туристичної індустрії. Комерційний дохід від надання послуг як головна складова доходів туристичних підприємств, підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства. Джерела формування комерційного доходу туроператорів, турагентів, підприємств торгівлі та закладів ресторанного господарства.

Показники, що характеризують обсяг та рівень комерційних доходів від надання торговельних послуг туристичними підприємствами, підприємствами торгівлі та закладами ресторанного господарства, методика їх розрахунку. Фактори, що впливають на формування комерційного доходу від надання торговельних послуг туристичними підприємствами, підприємствами торгівлі та закладами ресторанного господарства.

Цілі та завдання управління доходами підприємств туристич­ної індустрії. Структурно-логічна схема процесу управління доходами та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу доходів підприємств туристичної індустрії. Інформаційне забезпе­чення аналітичної роботи. Фактори, що впливають на формування доходів підприємств туристичної індустрії, та їх кількісна оцінка.

Методи обґрунтування планового обсягу доходів підприємств туристичної індустрії. Поняття можливого та необхідного обсягу доходів, методичні підходи до визначення їх обсягу. Методи планування доходів підприємств туристичної індустрії в цілому та по окремих видах доходів.

Особливості управління формуванням інших видів доходів підприємств туристичної індустрії.

^ Тема 9.Управління поточними витратами та собівартістю послуг на підприємствах туристичної індустрії

Економічна сутність поточних витрат підприємств туристичної індустрії. Класифікація поточних витрат підприємств туристичної індустрії залежно від напрямів діяльності, функціонального призна­чення, за елементами витрат відповідно до норм Національного стандарту бухгалтерського обліку.

Поняття, склад та структура експлуатаційних витрат на підприємствах готельного господарства. Сутність та склад витрат виробництва та обігу в закладах ресторанного господарства, витрат обігу на торговельних підприємствах. Поточні витрати туристів і турагентів.

Особливості визначення собівартості на підприємствах готель­ного господарства. Експлуатаційна та повна собівартість послуг розміщення. Особливості визначення собівартості туристичного продукту. Поняття, склад та структура собівартості продукції та послуг в закладах ресторанного господарства.

Показники оцінки загального обсягу і рівня поточних витрат на підприємствах туристичної індустрії: абсолютні, відносні, показ­ники ефективності.

Фактори, що визначають обсяг та рівень поточних витрат підприємств туристичної індустрії. Характеристика впливу на поточні витрати зовнішніх та внутрішніх факторів.

Цілі та завдання управління поточними витратами на підприємствах туристичної індустрії. Структурно-логічна схема процесу управління поточними витратами та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу поточних витрат підприємств туристичної індустрії. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналі­тичної роботи, характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу.

Планування обсягу поточних витрат підприємств туристичної індустрії. Методи обґрунтування плану поточних витрат підприємств туристичної індустрії в цілому та по окремих групах витрат.

Оцінка економічної обґрунтованості плану поточних витрат підприємств туристичної індустрії. Розробка організаційно-технічних і технологічних заходів щодо забезпечення виконання плану витрат обігу.


^ Тема 10. Управління прибутками та рентабельністю на підприємствах туристичної індустрії

Прибуток як економічна категорія та узагальнюючий показник економічної ефективності господарської діяльності підприємств туристичної індустрії. Види та джерела утворення прибутку підприємств туристичної індустрії. Економічні підходи до характеристики прибутку підприємства: залежно від виду діяльності, порядку визначення, методики оцінки, мети визначення. Поняття мінімального, цільового, нормального та максимального прибутку підприємств туристичної індустрії, методичні підходи до оцінки його розмірів.

Поняття рентабельності підприємств туристичної індустрії. По­казники вимірювання прибутковості та рентабельності підприємств туристичної індустрії.

Фактори, що впливають на формування прибутку підприємств туристичної індустрії в цілому та по окремих видах діяльності (окремих господарських операціях).

Вихідні передумови та зміст управління прибутком (фінансо­вим результатом) та рентабельністю підприємств туристичної індустрії. Структурно-логічна схема процесу управління фінансовими результатами та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу фінансового результату підприємств туристичної індустрії. Інформа­ційне забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи, характеристика сутності та інструментарію окремих етапів аналізу при позитивному та негативному фінансовому результаті.

Методичні підходи до розробки плану (прогнозу) формування фінансового результату (прибутку) підприємств туристичної індус­трії. Поняття можливого та необхідного обсягу прибутку, методичні підходи до визначення їх обсягу. Методи планування можливого прибутку підприємств туристичної індустрії в цілому та по окремих джерелах формування.

Обґрунтування потреби підприємств туристичної індустрії по окремих напрямках використання прибутку: виробничий розвиток, соціальний розвиток, споживання власників, резервування тощо. По­рядок планування розподілу планового чистого прибутку підприємств туристичної індустрії.


^ Тема 11. Управління податковою політикою підприємств туристичної індустрії

Сутність системи оподаткування підприємств туристичної індустрії. Класифікація податків та обов'язкових платежів, що спла­чують підприємства туристичної індустрії.

Особливості та порядок розрахунку на підприємствах турис­тичної індустрії окремих видів податків та обов'язкових платежів. Характеристика бази оподаткування, податкових ставок, пільг та термінів сплати кожного виду податкового платежу в підприєм­ствах туристичної індустрії. Спрощена система оподаткування: її сутність та механізм сплати єдиного податку.

Сутність та вихідні передумови розробки політики управління сплатою податкових платежів (податкова політика). Структурно-логічна схема процесу управління реалізацією податкової політики підприємства та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичний інструментарій та порядок проведення аналізу сплати податкових платежів підприємств туристичної індустрії. Інформаційне забезпечення аналітичної роботи. Структурно-логічна модель аналітичної роботи, характеристика сутності та інструмента­рію окремих етапів аналізу.

Методика розробки податкової політики підприємств туристич­ної індустрії. Методика визначення планового обсягу сплати окремих видів податкових платежів підприємств туристичної індустрії.


^ Тема 12.Ціна туристичного продукту та ціноутворення на окремі види готельних і туристичних послуг

Економічна природа та сутність ціни в ринковій економіці. Наукові теорії ринкового ціноутворення. Система і класифікація цін на товари і послуги споживчого ринку.

Особливості державного регулювання цін в Україні на сучасно­му етапі та його вплив на ціноутворення на підприємствах туристичної індустрії. Співвідношення регульованих та вільних ринкових цін на продукцію, товари та послуги на підприємствах туристичної індустрії.

Види цін на послуги підприємств туристичної індустрії. Суть та склад ціни туристичного продукту. Комплексність ціни туристич­ного продукту. Склад та структура ціни на окремі види туристичних послуг: на туристсько-екскурсійне обслуговування, на транспортні послуги (автобусні, залізничні, авіа тощо) та інші. Структура ціни туристичного продукту на одного туриста. Поняття та структура відпускної вартості одного туродня в туристичних підприємствах.

Механізм формування цін на послуги підприємств готельного господарства. Структура ціни на основні (послуги розміщення) та додаткові послуги підприємств готельного господарства, характерис­тика її складових елементів. Поняття та структура відпускної вартості одиниці послуги (одна людино-доба) проживання на підприємствах готельного господарства.

Характеристика складових елементів роздрібної ціни на послуги харчування. Структура роздрібної ціни продукції закладів ресторанного господарства. Відпускна ціна виробника сировини і товарів, що надходять у заклади ресторанного господарства. Торгове­льні націнки, податок на додану вартість і акцизний збір як складові елементи роздрібної ціни. Принципи диференціації торговельних націнок у закладах ресторанного господарства.

Структурні елементи роздрібної ціни на інші послуги підприємств туристичної індустрії. Визначення повної собівартості, прибутку та податку на додану вартість у складі роздрібної ціни на інші послуги. Фактори, що впливають на їх величину.

Комерційні знижки і надбавки до роздрібних цін та умови їх застосування. Моделювання і калькулювання ринкових цін на основні, додаткові послуги та продукцію підприємств туристичної індустрії.

Цінова політика підприємств туристичної індустрії на націо­нальному та міжнародному туристичному ринку.


^ Тема 13. Управління інвестиційною діяльністю та бізнес-планування на підприємствах туристичної індустрії

Поняття і види інвестицій. Реальні і фінансові інвестиції. Інвестиційна політика підприємств туристичної індустрії. Управління інвестиціями на підприємствах туристичної індустрії.

Поняття бізнес-плану інвестиційного проекту підприємств туристичної індустрії. Цілі і завдання бізнес-плану. Зміст і структура бізнес-плану. Бізнес-план як інструмент реалізації економічної стратегії підприємства і здійснення конкретної маркетингової, фінан­сової та інвестиційної політики. Бізнес-план як комплексний доку­мент поєднання планів: маркетингу, виробничого, організаційно-юридичного, фінансового, запобігання ризику. Методологічні основи розробки окремих розділів бізнес-плану підприємств туристичної індустрії. Методи дослідження ринку готельних та туристичних послуг. Викладення прогресивної продуктової ідеї та перспективної виробничо-комерційної ідеї бізнес-плану розвитку послуг готельного господарства та туризму.

Особливості розробки бізнес-плану будівництва нового підп­риємства туристичної індустрії.

Аналіз ефективності використання економічного потенціалу та особливості розробки бізнес-плану реконструкції діючого підприєм­ства туристичної індустрії.


^ Тема 14. Управління ризиком у підприємницькій діяльності

та шляхи запобігання банкрутства підприємств

туристичної індустрії

Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств туристичної індустрії. Класифікація та характеристика ризиків підприємств туристичної індустрії. Види та характеристика втрат підприємств туристичної індустрії від ризикових подій. Оцінка розміру господарського ризику і можливих фінансових втрат.

Вихідні передумови та зміст управління ризиком: сутність, принципи розробки. Структурно-логічна схема процесу управління ризиком та характеристика змісту окремих етапів роботи.

Методичні підходи до виявлення ризикових подій та видів ризику, що притаманні діяльності підприємств туристичної індустрії.

Методичний інструментарій оцінки рівня ризиків підприємств туристичної індустрії залежно від їх виду, характеру прояву, наявності інформаційного забезпечення тощо.

Шляхи та заходи щодо профілактики та мінімізації рівня ризиків на підприємствах туристичної індустрії.

Форми внутрішнього страхування господарського ризику та оцінка їх ефективності на підприємствах туристичної індустрії.

Форми зовнішнього страхування господарського ризику. Обов'язкове та добровільне страхування. Ефективність зовнішнього страхування господарського ризику, методи розрахунків.

Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні. Основні причини, що призводять до банкрутства підприємств туристичної індустрії. Санація підприємств та умови її проведення. Форми санації підприємств туристичної індустрії, порядок та черговість задоволення претензій кредиторів у разі банкрутств.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

І. Законодавчо-нормативний

 1. Господарський Кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р.

 2. Про акцизний збір: Закон України № 1996-ХИ від 18.12.3991, зі змінами та допов.

 3. Про власність: Закон України № 697-ХІІ від 7.12.1991.

 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування: Закон України № 1523-Ш від 02.03.2000.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про антимонопольний комітет України" № 1907-14 від 13.07.2000 p.: Закон України // Голос України. - 01.09.2000.

 6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ, зі змінами і допов.

 7. Про заставу: Закон України № 2654-ХІІ-ВР від 10.02.1992, зі змінами та допов.

 8. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991, зі змінами та допов.

 9. Про захист споживчого ринку в Україні: Закон України №1255-ХІІ від 25.06.1991.

 10. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХП від 18.09.1991, зі змінами та допов.

 11. Про об'єднання громадян: Закон України // Голос України. -18.07.2000.

 12. Про оплату праці: Закон України № 108/95 ВР від 24.03.1995, зі змінами та допов.

 13. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 83/97-ВР від 22.05.1997, зі змінами та допов.

 14. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції: Зб. норм.-прав. актів / Упоряд. Д.О, Горлов, Ї.В. Шпак. - К: Юрінком Інтер, 2000.

 15. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.1997, зі змінами та допов.

 16. Про приватизацію майна держаних підприємств: Закон України // Вісник податкової служби України. - 27.10.2004.

 17. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу прива­тизацію): Закон України // Вісник податкової служби України. -27.10.2004.

 18. Про систему оподаткування: Закон України № 1251-ХІІ від 25.06.1991, зі змінами та допов.

 19. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України № 1201-ХІІ від 18.06.1991, зі змінами та допов.

 20. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.- Указ Президента України № 746/99 від 28.06.1999, зі змінами та допов.

 21. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів України № 170 від 19.03.1994.

 22. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку і планування в торговельній діяльності: Наказ Міністерства еконо­міки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. № 145.


ІІ. Основний навчально-методичний

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторан­ний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник. - К.: Знання України, 2002.

 2. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану. - К.: Знання, 1999.

 3. Агеева O.A., Акуленок Д.Н., Васильєв Н.М., Васянин Ю.Л. Туризм и гостиничное хозяйство:Учебник для студ.вузов/Под ред. А.Д. Чудновского. - М.: Тандем, Экмос, 2001.-400 с.

 4. Браймер P.A. Основы управления в индустрии гостеприимства. -М.: Аспект Пресс, 1995.

 5. Головань СИ. Бизнес-планирование: Учеб.пособие. - Ростов на/Д: Феникс, 2002.

 6. Горемыкин ВА., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разра­ботки 25 реальных образцов бизнс-плана. - М.: Ось-89, 2003.

 7. Готельне господарство України в 2003 році: Статистичний бюллетень. - К.: Статистика, 2004.

 8. Гуляева Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства: Навч. посіб. - К.: КНТЕУ, 2000.

 9. Ефимова О.П. Экономика общественного питания / Под ред. Н.И. Кабушкина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2000.

 10. Ефимова О.П., Ефимова АИ Экономика общественного питания и гостиничного хозяйства / Под ред. Н.И. Кабушкина. - Мн.: ООО "Новое знание", 2003.

 11. Зигель Э.С. Пособие по составлению бизнес-плана / Пер. с англ. -М.: Сирин, 2002.

 12. Киперман Г.Я. Экономика предприятия. - М: Юрист, 2000.

 13. Кравченко Н.И. Экономический анализ деятельности предприятий торговли и общественного питания. -Мн.: Высш. шк., 1999.

 14. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. - М., 2001.

 15. Лігоненко Л.О. Управління підприємницьким ризиком як елемент протидії банкрутству торговельного підприємства. Навч. посіб. -К: КДТЕУ, 1998.

 16. Лігоненко Л.О., Клоченок Л.В., Юрчук Н.В. Дивідендна політика підприємства: Навч. посіб. - К.: КДТЕУ, 2000.

 17. Лігоненко Л.О., Клоченок Л.В., Юрчук Н.В. Дивідендна політика підприємства: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2004.

 18. Мазаракі A.A., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торгове­льного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н.М. Ушако-вої. - К: Хрещатик, 1999.

 19. Митрофанов Г.В.,Кравченко Г.О., Барабаш Н.С.,Большакова О.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / За ред. Г.В. Митрофанова. -К.: КНТЕУ, 2002.

 20. Смолін LB., Лещук Н.М. Стратегія розвитку торговельного підп­риємства в ринкових умовах: Навч. посіб. - К.: КДТЕУ, 1998.

 21. Сухова Л.Ф.,Чернова H.A. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 22. Туризм и гостиничное хозяйство: Учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент" / Под ред. А.Д. Чудновского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юркнига, 2003.

 23. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник // Пер. с англ. -М.: ЮНИТИ, 1999.

 24. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. и др. Економічна стратегія діяль­ності торговельного підприємства в умовах ринкової економіки. -К.: УкрИНТЭИ, 1993.

 25. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Методи оцінки рівня госпо­дарського ризику // Підприємництво у торгівлі: 36. наук, праць. -К: КДТЕУ, 1995.

 26. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О. Управління прибутком торго­вельного підприємства. - К.: КТЕІ, 1993.

 27. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Фінанси підприємства: Опорний конспект лекцій. - К: КНТЕУ, 1998.

 28. Ушакова H.H., Унковская Т.Е., Гуляева H.H., Гринюк H.A. Инвестирование, финансирование, кредитование: Монография. -К.: КДТЕУ, 1997.

29.Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. - К.:

ЦУЛ, 2002. 30. Филипповский Е.Е., Шмарова Л.В. Экономика и организация

гостиничного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 2003.


ІІІ. Додатковий

 1. Альбеков А.У., Согомонян С.А. Экономика коммерческого пред­приятия: Учеб. пособие. - Ростов на/Д: Феникс, 2002.

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д, Теория экономического анализа: Учебник для вузов. - 4-е изд., доп.и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 3. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2001.

 4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.; Финансы и статистика, 2002.

 5. Бланк И.А. Управление прибылью: Для руководителей, менедже­ров, преподавателей и студентов экон. вузов. - К.: Ника-Центр, 1998.

 6. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - К., 2000.

 7. Бланк И.А. Управление формированием капитала. - К., 2000.

 8. Бланк I.O. Основи інвестиційного менеджменту: Монографія: У 2 т. - К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2001.

 9. Бланк І.О., Стоянова Є.С., Викова Є.В. Управління оборотним капіталом: Навч.-практ. посіб. -М: Перспектива, 1998,

Ю.Вітлінський В.В., Наконечний СІ. Ризик у менеджменті. - К.:

TOB "Борисфен-МЄ", 2000. П.Волков О.И., Девяткин О.В., Акуленко Н.Б., Слепухин В.Г.

Экономика предприятия (фирмы): Учеб. для студ. вузов / Под ред.

О.И. Волкова, О.В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М:

ИНФРА-М, 2004.

 1. Горфинкель В.Я., Купряков Е.М., Швандар В.А., Швандар Д.В. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. В.Я. Горфин-келя, В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Юнити-Дана, 2003.

 2. Грибов В.Д, Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебное пособие. Практикум. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.

 3. Коробков М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підп­риємства: Навч. посіб. для ВНЗ. - К., 2001.

15.Котляров Д.Л. Управление затратами: Краткий курс. - СПб., 2001.

16. Мельник Л.Г., Ильяшенко С.Н., Касьяненко В.А. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учеб. пособие для студентов вузов. - Сумы: Университет, книга, 2004.

17.Попов P.A. Антикризисное управление: Учебник. - М.: Высш. шк., 2003.

18.Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: Учеб. пособие для студ. вузов. - М: ИНФРА-М, 2000.

19.Румянцева Е.Е. Инвестиции и бизнес-проекты: Учеб.-практ. по­собие: В 2 ч. - Мн.: Армита. Маркетинг. Менеджмент, 2001.

20.Хасси Д. Стратегия и планирование: Учеб. пособие для вузов. -СПб., 2001.

21 .Царев В.В. Внутрифирменное планирование. - СПб.: Питер, 2002.

22.Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной экономике: разработка управленческих решений: Учеб. пособие для вузов. - М., 2001.

 1. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. - М.: ИНФРА-М, 2003.

 2. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. Е.Л. Кан­тора. - СПб.: Питер, 2003.

 3. http://www.world-hotal.comМенеджмент підприємства туристичної індустрії


Тема 1. Загальна характеристика менеджменту підприємств туристичної індустрії

Загальна характеристика основних понять менеджменту орга­нізації. Підприємство туристичної індустрії як соціотехнічна система. Основні підходи до визначення менеджменту підприємств туристич­ної індустрії. Менеджмент як тин професійної управлінської діяль­ності. Поняття бізнесу та підприємництва у сфері туристичної індуст­рії: сутність, загальні риси та відмінності.

Управління підприємствами туристичної індустрії як відкри­тою системою. Підприємство туристичної індустрії як система, що функціонує за принципом «чорної скриньки». Умови існування та життєздатності підприємства туристичної індустрії у зовнішньому середовищі. Фактори зовнішнього середовища. Характеристика діло­вого та фонового оточення організацій туристичної індустрії. Інфра­структура регіону як. елемент ділового та фонового оточення. Правове середовище організацій туристичної індустрії. Характеристика основ­них елементів внутрішнього середовища організацій туристичної індустрії. Економічна, організаційна, соціально-психологічна та техніко-технологічна підсистема підприємства туристичної індустрії.


^ Тема 2. Проблеми розвитку менеджменту вітчизняних підприємств туристичної індустрії

Загальні та специфічні риси менеджменту підприємств турис­тичної індустрії. Менеджмент як особлива галузь наукових знань. Міждисциплінарний характер менеджменту. Специфіка досліджень у менеджменті та їх історичні особливості. Менеджмент і людський фактор. Інфраструктура менеджменту.

Сучасна система поглядів на менеджмент підприємства. Клю­чові моменти нової парадигми менеджменту. Інтеграція нових підхо­дів до менеджменту. Типологія менеджменту підприємства туристич­ної індустрії.

Особливості розвитку підприємств туристичної індустрії у вітчизняній економіці. Проблематика та основні завдання менедж­менту вітчизняних підприємств туристичної індустрії. Національна культура та її особливості. Необхідність реформування вітчизняних підприємств туристичної індустрії.


^ ТЕМА 3. Особливості управління організаціями сфери туристичної індустрії

Підприємства, організації та види діяльності, що складають індустрію гостинності та індустрію туризму. Характеристика основ­них факторів, що зумовлюють особливість управління організаціями туристичної індустрії.

Громадське харчування, готельне господарство та туризм як галузі сфери послуг. Послуга як об'єкт управління. Поняття та харак­терні ознаки послуг нематеріального характеру.

Система державного управління туристичною індустрією. Галузеві особливості управління господарською діяльністю в турис­тичній індустрії: фактор сезонності, різноманітність типів підпри­ємств, різноманітність форм і методів обслуговування, особливості розміщення, контингент споживачів послуг підприємств туристичної індустрії. Специфіка менеджменту у сфері туристичної індустрії.


^ ТЕМА 4. Правові основи управління підприємствами туристичної індустрії

Правовий аспект менеджменту підприємства туристичної ін­дустрії. Господарська організація як суб'єкт права та її характерні ознаки.

Класифікація підприємств туристичної індустрії залежно від виду та сфери діяльності; організаційно-правової форми; характеру відносин власності; належності капіталу і системи контролю; масшта­бів розповсюдження діяльності. Сучасні форми інтеграції підприє­мств у туристичній індустрії. Горизонтальна та вертикальна інтег­рація.

Відмітні особливості міжнародних і міжрегіональних фірм сфе­ри туристичної індустрії. Материнська компанія. Філія. Представ­ництво. Дочірня, сестринська та внучата фірма. Асоційована фірма. ТНК.

Некомерційні організації як елементи інфраструктури підпри­ємств туристичної індустрії. Особливості управління некомерційними організаціями. Види некомерційних організацій.


^ Тема 5. Форми управління господарською діяльністю у сфері туристичної індустрії

Поняття форм управління в туристичній індустрії. Малі форми господарювання як найпоширеніша форма управління у сфері турис­тичної індустрії. Основні передумови і тенденції розвитку малих форм господарювання у світовій економіці. Визначення малого бізне­су, якісні та кількісні критерії малого бізнесу. Переваги і недоліки малого бізнесу. Умови успішної та ефективної діяльності малого бізнесу.

Франчайзинг як провідна форма управління у сфері туристич­ної індустрії. Сутність франчайзингових відносин, передумови і тенденції їх розвитку. Франшиза. Франчайзі (франшизоодержувач) і франчайзер (франшизодавець), зміст їх взаємовідносин. Переваги і недоліки франчайзингу. Види франчайзингу.

Контракти на управління в громадському харчуванні та готель­ному господарстві. Сутність контрактного управління, передумови і

тенденції його розвитку. Переваги і недоліки управління за конт­рактом. Концесія. Сутність концесії. Концесіонери. Форми концесії.

Операційні ланцюги в готельному господарстві та громадсь­кому харчуванні. Умови виникнення готельних та ресторанних ланцюгів. Учасники операційних ланцюгів. Особливості управління операційними ланцюгами. Тенденції розвитку операційних ланцюгів. Провідні операційні ланцюги у сфері готельного та ресторанного бізнесу.

Туристичні організації. Основні форми управління і види го­тельних і туристичних підприємств. Туристичні і готельні комплекси. Провідні туристичні фірми України і світу.


^ Тема 6. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства туристичної індустрії

Концепція життєвого циклу підприємства. Характеристика різних підходів до визначення стадій життєвого циклу підприємства туристичної індустрії. Характеристика етапів життєвого циклу залежно від типу стратегії конкурентної боротьби підприємства на ринку. Створення та реорганізація підприємства. Поглинання, злиття, розділення, відокремлення та ліквідація підприємства. Банкрутство. Основні завдання менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства.


^ Тема 7. Проектування роботи у підприємствах туристичної індустрії

Реалізація загальних та спеціальних функцій менеджменту в організаціях туристичної індустрії. Завдання управління. Аналіз функцій управління.

Концепція проектування роботи у підприємствах туристичної індустрії. Аналіз роботи. Параметри роботи. Сприйняття змісту робо­ти. Зв'язок технології та проектування роботи. Моделі проектування робіт у підприємствах туристичної індустрії.


^ Тема 8. Організаційний менеджмент

Поняття та завдання організаційного менеджменту. Система управління підприємством туристичної індустрії та основні елементи її формування. Методологічні засади побудови організаційних струк­тур підприємств туристичної індустрії. Фактори, що визначають тип організаційної структури конкретного підприємства сфери туристич­ної індустрії.

Необхідність забезпечення взаємодії між . елементами струк­тури. Фактори ефективності комунікаційної взаємодії. Комунікаційна структура управління організацією туристичної індустрії, : її види. Поняття й типи каналів комунікації. Комунікаційні мережі організації туристичної індустрії. Проблеми інформаційного та інформаційно-технічного забезпечення системи управління.;

Управлінські повноваження та їх види. Співвідношення управ­лінських повноважень і відповідальності. Процес розподілення управ­лінських повноважень в організаціях туристичної індустрії та його проблематика. Організаційні схеми управління підприємствами ту­ристичної індустрії. Види організаційних схем управління в органі­заціях туристичної індустрії.


^ Тема 9. Проектування та вдосконалення організаційних структур управління підприємств туристичної індустрії

Фактори, що впливають на процес проектування та вдоскона­лення системи управління підприємствами туристичної індустрії. Вимоги до організаційних структур підприємств туристичної індустрії. Аналіз існуючих структур управління підприємств туристичної індустрії. Основні принципи і методи проектування та перепроектування організаційних структур. Характеристика основних завдань і етапів процесу проектування підприємств туристичної індустрії.

Бюрократизація системи управління, її характерні риси. Шляхи зниження бюрократизації системи управління. Сучасні методи прове­дення робіт із вдосконалення організаційних структур підприємств туристичної індустрії. Реструктуризація фірми, її основні завдання та методика проведення. Сутність та методика реінжинірингу бізнес-процесів в організаціях туристичної індустрії.

Характеристика сучасних типів організаційних структур і систем управління та перспективи і передумови їх формування в організаціях туристичної індустрії. Корпоративні та індивідуалістичні організації. Едхократичні організації. Партисипативні організації. Багатовимірні організації. Підприємницькі організації. Організації, орієнтовані на ринок. Сітьові та віртуальні організації.


^ Тема 10. Процес та механізм управління на підприємствах туристичної індустрії

Зміст процесу управління та основні підходи до його визна­чення. Основні етапи процесу управління. Управлінські процедури. Характеристика типів процесу управління.

Поняття та сутність управлінської технології. Мета, предмет і об'єкти технології управління. Види технологій управління.

Ціль управління господарською організацією та проблема її визначення. Вимоги до цілей. Класифікація цілей. Процес встанов­лення цілей управління. Система цілей.

Основні підходи до визначення механізму управління. Особ­ливості механізму управління підприємствами туристичної індустрії. Структура механізму управління. Види механізму управління. Еконо­мічний, організаційний, мотиваційний, правовий механізм управ­ління. Метод управління та його характерні риси. Фактори, що визначають характерні ознаки методу управління підприємствами туристичної індустрії. Класифікація та характеристика методів моти­ваційного механізму управління підприємствами туристичної індустрії.


^ Тема 11. Загальна характеристика операційного менеджменту підприємств туристичної індустрії

Підприємство як виробничо-господарська одиниця та об'єкт права. Характерні ознаки підприємства. Класифікація підприємств. Структура підприємств сфери туристичної індустрії.

Виробництво як об'єкт управління. Зміст поняття «операція». Операційна функція на підприємствах туристичної індустрії та її зв'язок з іншими функціями та зовнішнім середовищем. Операційна система та її елементи. Зміст управління операційною системою. Мета, завдання, функції та принципи операційного менеджменту в організаціях громадського харчування, готельного господарства, до­звілля, транспорту, туризму. Виробничий процес. Технологія проекту­вання операційної системи. Інформаційне та інформаційно-технічне забезпечення операційної системи.

^ ТЕМА 12. Організація управління операційною системою на підприємствах туристичної індустрії

Система стратегічного й тактичного планування виробничої діяльності на підприємстві. Сутність і зміст оперативного управління виробництвом. Форми планування. Організація процесу планування.

Логістика. Логістична система. Зміст концепції логістичного управління. Принципи і правила логістики. Основні види логістики. Виробнича та закупівельна логістика. Зміст і сучасні принципи управ­ління виробничими запасами на підприємстві готельного госпо­дарства.


^ Тема 13. Управління виробничою інфраструктурою підприємства туристичної індустрії

Поняття, структура та завдання виробничої інфраструктури підприємств туристичної індустрії. Інженерна служба підприємства та її функції. Зміст і принципи управління енергетичним господарством підприємства. Зміст і принципи управління технічним обслуговуван­ням і ремонтним господарством. Зміст і принципи управління транс­портним обслуговуванням та складським господарством.


^ Тема 14. Управління якістю послуг підприємств туристичної індустрії

Поняття якості послуг та основні напрямки її забезпечення. Показники та критерії якості. Сутність, мета, принципи та еволюція менеджменту якості. Сучасна система управління якістю послуг під­приємств туристичної індустрії. Характеристика основних елементів, що формують дієву систему управління якістю послуг. Роль стан­дартизації та сертифікації у формуванні системи управління якістю. Зміст концепції ТОМ. Принципи та напрямки створення систем якості на підприємствах туристичної індустрії.


^ Тема 15. Нововведення як об'єкт управління

Сутність і передумови розвитку інноваційної діяльності на підприємствах туристичної індустрії. Основні категорії і поняття в інноваційній діяльності: новація, інновація (нововведення), винахід, відкриття, дифузія інновацій, трансферт інновацій, новатор та імітатор, оновлення та вдосконалення. Поняття життєвого циклу інно­вації та інноваційного процесу. Класифікація інновацій та іннова­ційних процесів. Технічні та організаційні (управлінські) інновації. Основні етапи інноваційного процесу.


^ Тема 16. Управління інноваційними процесами на підприємствах туристичної індустрії

Сутність управління інноваціями. Мета і завдання інновацій­ного менеджменту. Принципи інноваційного менеджменту. Інфра­структура інноваційного менеджменту. Організація інноваційного менеджменту. Форми державної підтримки інноваційної діяльності. Поняття інноваційного проекту, основні етапи його створення та реалізації.

^ ТЕМА 17. Інвестиції в інноваційному менеджменті підприємств туристичної індустрії

Інновації як об'єкт інвестування. Сутність і роль інвестицій у досягненні ефективності управління організаціями, що функціонують у ринковій економіці. Інвестиційна діяльність організації. Поняття, цілі, завдання та функції інвестиційного менеджменту. Форми і технології інвестиційного менеджменту. Інвестиційна стратегія під­приємств туристичної індустрії. Принципи та послідовність форму­вання інвестиційної стратегії підприємств туристичної індустрії. Напрями реалізації інвестиційної стратегії.


^ Тема 18. Антикризовий менеджмент

Основні тенденції існування фірми: функціонування та розви­ток, їх протиріччя. Поняття кризи, причини та умови виникнення кризової ситуації, види кризових ситуацій.

Сутність антикризового менеджменту. Основні проблеми та концепції антикризового управління. Функції антикризового менедж­менту. Вимоги до структури, механізму та процесу управління в антикризовому менеджменті. Ризик-менеджмент як різновид антикри­зового менеджменту. Причини та напрями виникнення ризикових ситуацій. Умови ефективності антикризового менеджменту.


^ Тема 19. Самоменеджмент

Поняття професіоналізму управління та його необхідність. Вимоги до сучасного менеджера. Модель менеджера. Сутність само-менеджменту. Функціональна модель самоменеджменту. Самоуправ­ління та самовдосконалення менеджера як головний фактор підви­щення ефективності управління організацією.

Визначення придатності людини до управлінської діяльності. Час керівника та основні принципи його раціонального використання. Принципи ефективного планування праці керівника. Вибір пріоритет­них справ у діяльності менеджера. Принципи ефективного делегу­вання повноважень. Правила ведення ділових переговорів. Організа­ція проведення ділових нарад. Техніка телефонних розмов. Техніка роботи керівника з текстовими матеріалами. Техніка приймання відвідувачів. Організація робочого місця менеджера. Технічне забез­печення роботи менеджера підприємства туристичної індустрії.


^ Тема 20. Ефективність управління підприємством туристичної індустрії

Поняття ефективності управління. Ресурси, час та результат уп­равління. Принципи ефективного менеджменту. Характеристика ос­новних підходів до оцінки ефективності управління. Характеристика основних критеріїв та показників ефективності управління підприєм­ством туристичної індустрії. Показники інтенсивності, ефективності та продуктивності управління підприємством туристичної індустрії.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України. - К., 1996.

 2. Про підприємництво: Закон України. — К., 1991.

 3. Про підприємство в Україні: Закон України. - К., 1991.

 4. Про господарські товариства: Закон України // Відомості Верхов­ної Ради України. - 1991. - № 49.

 5. Антикризисное управление / Под ред. Г.П. Иванова. - М.: ЮНИТИ, 1995.

 6. Бовмкин В.И. Новий менеджмент (управление предприятием на уровне вьюших стандартов: теория и практика зффективного управлення). — М.: Зкономика, 1997.

 7. Борман Д., Воротина Л.И., Федерман Р. Менеджмент. Предприни-мательская деятсльность в рьіночной зкономике. — Гамбург-Лейпциг-Київ, 1992.

 8. Боумзн К. Основи стратегического менеджмента. — М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997.-304 с.

 9. Браймер Р.А. Основи управлення в индустрии гостеприимства. — М.: Аспект-Пресс, 1995. - 382 с.

10. Веснин Р.В. Основи менеджмента. - М.: Триада Лтд., 1996.
П.Виссема X. Менеджмент в подразделениях фирмьі (предпринимательство и координация в децентрализованной компании). — М.: ИНФРА-М, 1996. -288 с.

 1. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — М.: Изд-воМГУ, 1995. -252 с.

 2. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесе. - М.: Фирма Гардарика, 1996. -416 с.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-є изд. - М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1997. - 336 с.

15.Глухов В.В. Основи менеджмента. - СПб.: Спец, лит-ра, 1995. —

326 с.

16. Гончаров В.В. Руководство для внешего управленческого персонала: В 2 т. - М.: МНИИПУ, 1997.

17.Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалн, холдинги. — М.:

АНКИЛ, 1997.-150 с.

18. Довгань В. Франчайзинг. Путь к расширению бизнеса. - Тольятти:

ДОІСА-пресс, 1996.

19.Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов. - Минск,

2000.

20. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. - Мнинск:

БГЗУ, 1999. -644 с.

21.Карсекін В.І., Манов М.А. Менеджмент у підприємствах торгівлі

та громадського харчування: Підручник. — К.: Вища шк., 1994. -

272 с.

22.Коренной А.А., Карпов В.И. Курс инновационного менеджмента.

— К.: НИИ статистики, 1997. - 336 с.

 1. Коротков З.М. Концепция менеджмента. — М.: ДеКА, 1997. — 304 с.

 2. Круглов М.И. Стратегическое управление компанисй. - М., 1998.

 3. Крьіжановский Г. Реструктуризация предприятия. — М., 1997. 26.Кузнецов Ю.В. Проблеми теории и практики менеджмента. -

СПб.: Изд-во С.-Петербург, ун-та, 1994. - 208 с.

27.Кузнецов Ю.В., Подлесньїх В.И. Основи менеджмента. - СПб: ОЛБИС, 1998.-192 с.

28.Ладанов И.Д. Практический менеджмент (Психотехника управле­ння и самотренировки). - М., 1995.

29.Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственннй менеджмент: Учеб. пособие для вузов. -М.: ПРИОР, 1998.-284 с.

 1. Мартьшенко Н.М. Менеджмент фирмьі. — К.: МП «Леся», 1995.

 2. Менеджмент (Современньїй российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф.М. Русинова и М.Л. Разу, 1998. - 504 с.

 3. Менеджмент организации: Учеб. пособие / Под ред. З.П. Румянце-вой, Соломатина и др. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 432 с.

ЗЗ.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. -М.: "Дело" Лтд., 1992. - 702 с.

 1. Мильнер Б.З. Теория организации. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 336 с.

 2. Никешин С.Н. Внешняя ереда зкономических систем. - СПб., 1994.

 3. Обер-Крие Дж. Управление предприятием. — М.: Прогресе, 1973. — 304 с.

 4. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економі­ці, менеджменті та бізнесі.: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1995. - 240 с.

 5. Реформирование и реструктуризация предприятий. Методика и опит. - М.: ПРИОР, 1998. - 320 с.

 6. Робсон М., Уллах Ф. Практическое руководство по реинжинирин-гу бизнес-процессов. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1997. - 224 с.

40. Ру Д., Сульє Д. Управління: Пер. з фран. - К.: Основи, 1995.-442 с,
41.Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф. Фаткин А.В. Менеджмент и самоме-

неджмент в системе рнночньїх отношений: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.-352 с.

 1. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях. - М,: Экономика, 1995.-335 с.

 2. Семь нот менеджмента. — Изд. З доп. — М.: ЗАО «Журнал Зксперт», 1998.-424 с.

 3. Сирополис Николас. К. Управление мальїм бизнесом. Руководство для предпринимателей. — М.: "Дело" Лтд., 1997. — 672 с.

 4. Современньш бизнес: Учебник: В 2 т. / Д. Речмлен, М. Мескон, К. Боуви, Д. Тилл. - М.: Республика, 1995. ...

 5. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія і практика — Тернопіль: Карт-бланш, 1997.-456 с.

47.Теория и практика антикризисного управлення / Г.З. Базаров,

С.Г. Беляев и др. - М.: Закон и право: ЮНИТИ, 1996.

48. Томпсон А. А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент.

Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов. —

М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

49.Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник. — М.:

ЮНИТИ, 1999.-463 с.

 1. Управление организацией: Учебник / Под. ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. -М.: ИНФРА-М, 1998. - 669 с.

 2. Управление по результатам: Пер. с фин. - М.: Прогресе, 1993. -320 с.

 3. Уткин З.А. Курс менеджмента: Учеб. для вузов. - М.: Зерцало, 1998.-512с.

 4. Уткин З.А. Управление фирмой. - М.: Акалис, 1996. -516 с.

 5. Фалмер Р. Знциклопедия современного управлення: В 5 т. - М.: ВИПКзнерго, 1992.

 6. Фатхутдинов Р.А. Производстенньїй менеджмент. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

 7. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента. - М.: АО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1996.

 8. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. — 2-е изд. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

 9. Фельзер А.Б., Доброневський М.С. Техніка роботи керівника. — К.: Вищашк., 1993.

59.Ховард К., Коротков 3. Принципьі менеджмента: управление в системе цивилизованного предприниматсльства: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 1996. - 224 с.

6О.Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практ. пособие. - М.: Междунар. отношения, 1993. - 352 с.

бІ.Шегда А.В. Основи менеджменте: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Київ. обл. орг. Тов-ва «Знання», 1998. -512 с.

62. Щекин Г.В. Теория социального управлення. — К.: Изд-во МАУП, 1996.-408 с.

бЗ.Юданов А.Ю. Конкурснция: теория и практика. - М.: Акалис, 1996.-272 с.


Маркетинг у туристичній індустрії


Тема 1. Сутність та зміст маркетингу в туризмі


Сутність маркетингу в туризмі та еволюція поглядів на нього. Різні визначення поняття „маркетинг у туристичній індустрії”, що зустрічаються в літературі. Маркетинг як концепція і як спосіб дії, практична діяльність. Система засобів маркетингу у туризмі (маркетинг-мікс). Характеристика окремих маркетингових концепцій: удосконалення виробництва, удосконален­ня товару, інтенсифікації комерційних зусиль, сучасного маркетингу, соціально-етичного маркетингу. Поняття соціального маркетингу, конс’юмеризму, біхевіоризму, маркетингу взаємодії. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу в туризмі.

Сутність понять, які становлять робочу основу маркетингу: потреба, попит, товар (туристична послуга), обмін, угода та ринок.

Роль маркетингу в економіці, підвищенні конкурентоспромож­ності туристичних підприємств.

Можливі стани ринку (співвідношення між попитом і пропо­зицією): негативний попит; відсутність попиту; потенційний попит; попит, що знижується; попит, що коливається; повний; надмірний; ірраціональний попит. Види маркетингу, що відповідають кожному із станів ринку: конверсійний, стимулюючий, що розвивається, ремаркетинг, синхромаркетинг, підтримуючий, протидіючий, демаркетинг; відповідні завдання маркетингу.

Системний підхід до організації маркетингу туристичного підприємства. Поняття й струк­тура системи маркетингу на туристичному підприємстві. Маркетингове середовище. Внутрішнє та зовнішнє маркетингове середовище. Керовані та некеровані фактори маркетингового середовища. Основні фактори мікросередовища маркетингу. Основні фактори макросередовища маркетингу.

Принципи та функції маркетингу в туристичній індустрії.

Модель маркетингової діяльності на туристичному підприємстві. Особливості маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг.


^ Тема 2. Маркетингові дослідження туристичного підприємства


Сутність, роль, мета і завдання маркетингових досліджень. Структура і процес маркетингових досліджень. Кабінетні та польові види маркетингових досліджень. Принципи проведення маркетин­гових досліджень туристичним підприємством. Поняття та значення маркетингової інформації в туристичному бізнесі. Види маркетингової інформації, їх характеристика. Переваги та недоліки вторинної та первинної інформації. Джерела маркетингової інформації. Методи збирання первинної інформації.

Види та способи опитування як основного методу отримання первинної інформації. Анкетування як форма опитування. Вимоги до складання анкети. Типи та види запитань.

Визначення обсягу та методу вибірки.

Поняття, завдання та склад маркетингової інформаційної системи туристичного підприємства.

Методи аналізу даних. Основні напрямки маркетингового дослідження, що здійснюються в туристичній індустрії: ринку як такого (визначення місткості ринку та його окремих сегментів, частки підприємства на ринку, вивчення кон'юнктури ринку, рівня задо­волення потреб, практики комерційної діяльності тощо); покупців і споживачів туристичних послуг та їх поведінки на ринку (виявлення нужд і потреб, що не задовольняються; мотивів та заходів маркетингу, що спонукають до придбання товарів; вивчення факторів, що впливають на поведінку покупців; розгляд покупки як процесу); конкуренції та конкурентів (гострота конкуренції; визначення основних конкурентів, вивчення їх товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, організації маркетингу); постачальників (щодо їх репутації, якості товару, ціни тощо); маркетингового середовища і загальних умов маркетингу (фінансових кіл, страхових установ, інвестиційних організацій, посередницьких фірм; засобів масової та комерційної інформації; організацій споживачів; документів законодавчих органів, урядових організацій, податкових установ; соціальної та демогра­фічної ситуації, екології, економічної кон'юнктури, напрямів полі­тики, економіки, науки, культури тощо); внутрішніх можливостей підприємства (товарного портфеля; технічного та технологічного рівня; кадрового складу; показників, що характеризують економічний потенціал підприємства, господарську діяльність та її ефективність тощо).

Прогнозування розвитку туристичного ринку.

Можливість виділення більш-менш однорідних груп покупців або споживачів (сегментація). Сутність та фактори сегментації туристичного ринку. Вибір цільових сегментів ринку. Визначення позиції на ринку.


^ Тема 3. Маркетингова товарна політика туристичного підприємства


Загальні поняття про товарну (продуктову) політику в системі маркетингу, її зміст та завдання.

Формування товарного асортименту туристичного підприємства.

Поняття „новий товар” у теорії маркетингу, необхідність постій­ної розробки нових товарів.

Концепція життєвого циклу туристичної послуги. Характеристика етапів (стадій) життєвого циклу. Залежність змісту маркетингової діяльності від етапу життєвого циклу товару. Характеристика маркетингової діяльності на різних етапах життєвого циклу туристичної послуги

Конкурентоспроможність туристичної послуги. Основні показники конкурентоспроможності. Дослідження факторів, що впливають на конкурентоспромож­ності.

^ Тема 4. Маркетингова цінова політика

Загальне поняття цін. Ціна як один з основних інструментів (засобів) маркетингу. Види цін. Поняття про цінову політику туристичного підприємства у системі маркетингу, її мета й завдання. Ціноутворення на різних типах ринків.

Зміст основних складових процесу ціноутворення: постановка завдань ціноутворення, визначення попиту, оцінка витрат, аналіз цін товарів конкурентів, вибір методу ціноутворення, встановлення кінцевої ціни.

Цінові стратегії маркетингу та умови їх застосування. Встанов­лення ціни при виході нового туристичного товару на ринок. Особливості цінової політики на різних етапах життєвого циклу туристичної послуги.


^ Тема 5. Маркетингова політика розподілу

Поняття, значення і завдання політики розподілу в системі маркетингу. Поняття й функції каналів розподілу. Види каналів розподілу, їх переваги та недоліки. Характеристика каналів розподілу залежно від числа рівнів.

Рішення про структуру каналу розподілу. Фактори, під впливом яких здійснюється вибір.

Поняття маркетингової системи розподілу. Традиційні марке­тингові системи розподілу. Вертикальні маркетингові системи роз­поділу: корпоративні, договірні, адміністративні. Горизонтальні маркетингові системи розподілу.

Поняття та значення логістики у туризмі


^ Тема 6. Маркетингова комунікаційна політика


Поняття комунікаційної політики в системі маркетингу (комплексу просування товарів та послуг на ринок, ФОПСТИЗ) та її значення для досягнення цілей туристичного підприємства.

Структура комплексу маркетингових комунікацій туристичного підприємства: реклама, „паблік рілейшнз”, стимулювання збуту, прямий маркетинг, синтетичні елементи маркетингових комунікацій.

Зміст комунікаційної моделі: виявлення цільової аудиторії; визначення очікуваної відповідної реакції; розробка звернення; вибір засобів розповсюдження інформації; визначення реакції аудиторії.

Роль реклами у комплексі просування туристичного продукту. Розробка про­грами рекламної діяльності. Основні рішення у сфері рекламної кампанії: постановка завдань, розробка бюджету, складання реклам­ного звернення, вибір засобів розповсюдження інформації, оцінка рекламної програми. Рекламний слоган, його значення та основні принципи розробки. Розробка рекламного тексту.

Зміст та основні напрямки використання „паблік рілейшнз” у туризмі.

Зміст основних методів стимулювання збуту туристичного продукту.

Зміст та засоби прямого маркетингу у туристичній індустрії.

Поняття, значення, мета і завдання виставок та ярмарків.


^ Тема 7. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства


Функції управління маркетинговою діяльністю на туристичному підприємстві.

Визначення поняття „маркетингове планування”. Поняття та сутність стратегічного планування маркетингу, модель стратегічного планування. Методи розробки маркетингових стратегій туристичного підприємства.

Тактичне (оперативне) планування маркетингової діяльності туристичного підприємства.

Побудова маркетингових організаційних структур туристичних підприємств за функ­ціональним, товарним, регіональним або сегментним принципом.

Поняття контролю маркетингової діяльності туристичного підприємства. Види маркетингового конт­ролю: контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту, контроль прибутковості та аналіз маркетингових витрат, стратегічний контроль або ревізія маркетингу.

Визначення ефективності маркетингової діяльності туристичного підприємства.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бриггс С. Маркетинг в туризме: Пер. со 2-го анг. Изд. – К.: Знання – Прес, 2005. – 358 с. – (Европейский маркетинг)

 2. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебн. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 191 с.

 3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. Пособие / А.П. Дурович. – 3-е изд., стереопит. – Мн.: Новое знание, 2003. – 496 с.

 4. Европейский гостинничный маркетинг: Учебн. Пособ. Для студ. и выпуск. Щкол гостинничного и ресторанного бизнеса в Европе: Пер. С англ.. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 224 с.

 5. Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навч посібн. – К.: музична Україна, 2002. – 196 с.

 6. Запесоцкий А.С. Стратегический маркетинг в туризме: Теорія и практика. – Спб.: СПбГУП, 2003. – 352 с.

 7. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. пособие. – 2-е изд., пере раб. – МН.: Новое знание, 2001. – 432 с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с.

 9. Котлер Ф., Боуен Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: учебник для вузов: пер с англ. / Под ред Р.Б.Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.

 10. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостинничном бизнесе: Учебн.-практ. пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 224 с.

 11. Стаханов В.Н. Маркетинг сферы услуг: Учебн. пособие / В.Н. Стаханов, Д.В. Стаханов – М.: Экспертное бюро, 2001. – 155 с.

 12. Школа І. М. та ін. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред проф.. І.М.Школи. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. – 662с.

 13. Шульгіна Л.М. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 597 с.

 14. Янкевич В.С., Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме: российский и международный опыт / Под ред. В.С. Янкевича. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 416 с.: ил.Зав. кафедрою І.М.Школа
Скачати 488.04 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.10.2011
Розмір488.04 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх