Розділ 1 Управлінський облік: сутність, основні елементи icon

Розділ 1 Управлінський облік: сутність, основні елементи


2 чел. помогло.
Схожі
1. сутність управлінського обліку...
4. Управлінський облік як основа контролінгу...
1. Зміст, види, основні...
«Управлінський облік активів, пасивів та результатів діяльності підприємства»...
Програма дисципліни “Управлінський облік” Питання для заліку (спец. Ф, Еп...
План. Вступ. Розділ Кредитна політика банку, її основні елементи...
План. Вступ. Розділ Кредитна політика банку, її основні елементи...
Програма фахових вступних випробувань з дисциплін професійної підготовки для здобуття...
Розділ 1 теоретичні та методологічні засади бюджетування фермерських господарств...
Тема Поняття мета й об'єкти фінансового обліку...
Вінницький національний аграрний університет...
Вінницький національний аграрний університет...Загрузка...
страницы: 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
повернутися в початок
скачать

8.6 Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції


^ Завдання й інформаційне забезпечення

Основними завданнями виробництва і реалізації продукції є:

  • визначення ступеня виконання плану і динаміки виробництва і реалізації продукції;

  • оцінка впливу факторів на зміну величини цих показників;

  • визначення внутрішньогосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;

  • розробка заходів щодо освоєння виявлення резервів.

Джерелами інформації для аналізу виробництва і реалізації продукції є бізнес-плани на найближчий і віддалені періоди, складені відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів, а також звітність ф. 1-П «Звіт підприємства за продукцією», відомість аналітичного обліку «Руху готових виробів», їх відвантаження і реалізація й оперативна звітність.

Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція. Валова продукція – це вартість усієї виробленої готової продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво і внутрішньогосподарський оборот. Оцінюється в порівнянних цінах.

Товарна продукція відрізняється від валової у зв'язку з тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. Виражається в оптових цінах, що діють у звітному періоді.

Обсяг реалізації продукції визначається в діючих цінах (оптових, договірних). Включає вартість реалізованої продукції, відвантаженої й оплаченої покупцем.

^ Аналіз обсягу виробництва

Під час аналізу обсягу виробництва необхідно оцінити динаміку валової і товарної продукції, визначити базисні і ланцюгові темпи росту і приросту (таблиця 8.26).

Середньорічний темп росту (приросту) розраховується за середньогеометричною або середньоарифметичною зваженою.


Таблиця 8.26 – Динаміка товарної продукції фірми АВС

Роки

Товарна продукція в порівнянних цінах, млн. грн

Темпи росту, %

базисні

ланцюгові

1996

90000

100

100

1997

92400

102,7

102,7

1998

95800

106,4

103,6

1999

94100

104,5

98,2

2000

100800

112,0

107,1


Середньорічний темп росту і приросту обчислюється із застосуванням середньогеометричної за формулою:


(8.159)


Таким чином, динаміка обсягу товарної продукції фірми АВС, як видно з таблиці 8.26, характеризується за 5 років наступними даними: обсяг виробництва товарної продукції збільшився на 12 %, а середньорічний темп приросту склав 2,87 %.

^ Аналіз виконання плану за номенклатурою

Поряд з аналізом обсягу виробництва необхідно здійснювати аналіз і за асортиментом (номенклатурою) готової продукції. Асортимент – перелік найменувань продукції з указівкою її обсягу випуску за кожним видом.

У ході аналізу виконання плану виробництва за асортиментом оцінка виконання плану може вироблятися:

1) за способом найменшого відсотка (таблиця 8.27):

Таблиця 8.27 – Аналіз виконання плану за асортиментом, млн. грн

Найменування виробів

Товарна продукція

Виконання плану, %

Товарна продукція, зарахована у виконання плану

план

факт

А

29800

29200

97,9

29200

B

44500

44400

99,7

44400

C

18100

221700

119,8

18100

D

105600

112420

106,4

104900


З таблиці 8.27 видно, що найменший відсоток виконання плану за асортиментом складає 97,9 %;

2) за питомою вагою в загальному переліку найменувань виробів, за якими виконаний план випуску продукції. Як видно з таблиці 8.27, питома вага виконання плану за найменуваннями виробів складає 50 %;

3) за допомогою коефіцієнта виконання плану за асортиментом продукції (Kass). Причому продукція, що виготовляється понад план або не передбачена планом, не зараховується у виконання плану за асортиментом. Коефіцієнт Kass визначається за формулою


(8.160)


де – товарна продукція, фактично зарахована у виконання плану за асортиментом;

– товарна продукція планового періоду.

^ Оперативний аналіз випуску продукції

Оперативний аналіз випуску продукції здійснюється на основі розрахунку, у якому відбивають планові і фактичні зведення про випуск продукції за обсягом, асортиментом, якістю за добу з наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану (таблиця 8.28).


Таблиця 8.28 – Оперативний аналіз виконання плану з випуску ппродук-ції, млн. грн

Вид продукції

план

02.10.2000

03.10.2000

04.10.2000

план з початку місяця

фактичний обсяг

відхилення від плану

план з початку місяця

фактичний обсяг

відхилення від плану

і т.д.

і т.д.

на добу

на місяць

за добу

з початку місяця

за добу

з початку місяця

A

80

1600

80

88

82

+2B

125

2500

125

124

124

-1C

70

1400

70

70

70

-D

55

1100

55

53

53

-2Разом

330

6600

330

329

329

-1Причини недовиконання плану за асортиментом розрізняються на зовнішні і внутрішні.

Склад зовнішніх причин – зміна попиту на окремі види продукції, кон'юнктура ринку, стан матеріально-технічного забезпечення і т.п.

Внутрішні причини – недоліки в організації виробництва, незадовільний технічний стан устаткування, простої, аварії, істотні недоліки в системі керування підприємством.

^ Аналіз структури товарної продукції

Однією з умов аналізу впливу на зміну обсягів товарної продукції є структура продукції. Структура продукції представляє співвідношення питомих ваг. Виконання плану за структурою зводиться до збереження запланованого співвідношення окремих її видів.

Для зміни ступеня впливу структурних зрушень приросту обсягів продукції () застосовується метод середніх цін. Розрахунок виробляється за наступною формулою


, (8.161)


де – приріст обсягу продукції за рахунок зміни структури;

– середня оптова ціна за звітом;

– середня оптова ціна за планом;

– фактичний обсяг випуску продукції.

Розрахунок впливу структурних зрушень на випуск продукції за методом середніх цін наведений у таблиці 8.29.


Таблиця 8.29 – Розрахунок впливу структурних зрушень на зміну обсягу продукції (метод середніх цін)

Види продукції

Фактичний випуск в натуральному вираженні

Середня відпускна ціна

Зміна обсягу продукції за рахунок структурних зрушень

план

факт

А

1

2

3

(гр.3-гр.2) х гр.1

Тканина А

1475

61,0

62,3

+1917,5

Тканина В

2068

13,25

14,0

+1551,0

Тканина С

33

74,85

76,0

+37,95

Разом


+3506,45


Як видно з таблиці 8.29 ріст фактичних цін у порівнянні з плановими за кожним видом виробів збільшив обсяг випуску готової продукції на суму 3506,45 млн. грн.

Аналіз ступеня впливу структурних зрушень на приріст обсягів продукції за методом прямого рахунку полягає у виконанні наступних операцій:

1. Визначення питомої ваги випуску обсягу продукції () за планом кожного i-го виду продукції:

(8.162)


де – обсяг асортиментного випуску продукції i-го виробу за планом;

– обсяг планового випуску продукції за всіма i-ми виробами.

2. Визначення питомої ваги випуску кожного i-го виду продукції () за звітом:

100, (8.163)


де – обсяг випуску продукції i-го виробу за звітом;

– обсяг фактичного випуску продукції за всіма i-ми виробами.

3. Перерахування фактичного випуску обсягів продукції за планової структури виконується за формулою


, (8.164)


де – обсяг фактичного випуску продукції за всіма i-ми виробами;

– питома вага випуску обсягу продукції за планом.

Розрахунок впливу структурних зрушень на випуск продукції за методом прямого рахунку наведений у таблиці 8.30.


Таблиця 8.30 – Розрахунок впливу структурних зрушень на випуск продукції (метод прямого рахунку)

Види продукції

Випуск

продукції

Структура продукції, %

Фактичний випуск
за планової структури

(гр. 2 підсумок х гр. 3) / 100

Зміна обсягу продукції від зміни структури
(гр. 5  гр. 2)

Зараховується
у виконання плану
за структурою

план

факт

план

(гр. 1 / підсумок)

факт

(гр. 2 / підсумок)

А

850

850,8

35,8

35,6

854,3

-3,5

850,8

В

900

890,1

37,9

37,3

904,4

-14,3

890,1

С

255

340,5

10,7

14,3

255,3

+85,3

255,3

D

369,3

304,8

15,6

12,8

372,2

-67,4

304,8

Разом

23743,3

2386,2

100

100

2386,2

+85,2

2301,0

З приведеного розрахунку випливає, що в план обсягу випуску товарної продукції зараховується виконання плану за структурою виробу в сумі 2301 млн. грн.

^ Аналіз ритмічності виробництва готової продукції

Ритмічність – це дотримання добових, місячних графіків виробництва в обсязі й асортименті, передбачених планом. Неритмічність погіршує всі економічні показники підприємства.

Найважливішим показником для аналізу випуску продукції є коефіцієнт ритмічності (), що визначається за наступною формулою


, (8.165)


де – фактичний обсяг продукції без перевиконання планових завдань за i-ті періоди;

– випуск всього обсягу продукції за планом.

Розрахунок коефіцієнта ритмічності приведений у таблиці 8.31.


Таблиця 8.31 – Розрахунок коефіцієнта ритмічності випуску продук-
ції, тис. грн

Декади, місяці

Випуск

Обсяг врахованої продукції у виконанні плану за ритмічністю

Питома вага, %

план

факт

план

факт

1

4800

4545

4545

32,0

30,0

2

5250

4840

4848

35,0

31,9

3

4950

5757

4950

33,0

38,0

Разом

15000

15150

14343

100

100


= 14343 / 15000 = 0,956.


Цей коефіцієнт характеризує неритмічну роботу підприємства. При цьому у виконанні плану за ритмічністю зараховується фактичний випуск продукції, але не більш запланованого.

Для оцінки ритмічності виробництва на підприємстві можливе застосування коефіцієнта варіації (), що визначається як відношення середньоквадратичного відношення від планового завдання на добу (декаду, місяць, квартал) до середньодобового (середньодекадного, середньомісячного, середньоквартального) планового випуску продукції за формулою


, (8.166)


де – квадратичне відхилення від середньодекадного завдання;

n – число планових завдань, які складаються;

– завдання за графіком, які складаються.

Розрахунок коефіцієнта варіації () ритмічності зроблений на підставі даних таблиці 8.31.


.


Коефіцієнт показує досить високий ступінь нерівномірності випуску продукції за декадами від графіка, у середньому на 30 %.

У процесі аналізу необхідно враховувати упущені можливості підприємства з випуску продукції у зв'язку з неритмічною роботою. Для цього застосовуються наступні методи:

  1. метод різниць між плановим і зарахованим випуском продукції (таблиця 8.31): (15000 – 14343) = 657 тис. грн.

  2. метод різниць між фактичним і можливим випуском продукції, обчислений виходячи з найбільшого (середньоденного) обсягу виробництва (таблиця 8.31): (15150 – 5757)×3 = 9,393 млн. грн.

^ Аналіз якості виробленої продукції

Якість продукції – один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Підвищення якості продукції прямо пропорційно попиту і збільшенню прибутку за рахунок ціни й обсягу продажів.

Для більш повної характеристики якості продукції незалежно від її виду і призначення застосовуються наступні показники: питома вага нової продукції в загальному її випуску, питома вага атестованої і неатестованої продукції, питома вага продукції вищої категорії якості, питома вага продукції на експорт, питому вагу продукції за сортами, обсягом і питомою вагою забракованої продукції, утрати від браку і т.п.

З метою підвищення ефективності заходів щодо ліквідації утрат від випуску продукції, що характеризується показником сортності, доцільно розраховувати частку продукції кожного сорту в загальному обсязі виробництва, середній коефіцієнт сортності, середньозважену ціну виробу в порівнянних умовах. Тому при оцінці виконання плану за сортністю фактичну частку кожного сорту в загальному обсязі продукції необхідно порівнювати з плановою, а для вивчення динаміки якості – з даними минулих періодів.

Розрахунок коефіцієнта () сортності виробляється на підставі даних таблиці 8.32 за формулою


, (8.167)


де – обсяг випуску продукції i-го сорту;

– ціна продукції i-го сорту;

V – загальний обсяг випуску продукції;

– ціна 1 сорту.


Таблиця 8.32 – Аналіз якості продукції, що випускається

Сорт продукції

Ціна

Випуск продукції

Вартість випуску продукції, грн

план, т

факт, т

план

факт

за ціною 1 сорту

план

факт

1

60

28800

35280

17280

21168

17280

21168

2

50

17280

10080

8640

5040

10368

6048

3

25

11520

5040

2880

1260

6912

3021

Разом

-

57600

50400

28800

27468

34560

30240

Для визначення якості необхідно розрахувати :


.


Якість продукції відбивається на вартісних показниках роботи підприємства: випуск товарної продукції, виручка від реалізації і прибуток підприємства. У процесі аналізу необхідно аналізувати зміни цих показників. Зміна товарної продукції визначається за формулою


, (8.168)


де – приріст товарної продукції;

– ціна виробу до зміни якості;

– ціна виробу після зміни якості;

– кількість продукції першого сорту.

Грошові кошти (виручка) від реалізації продукції підвищеної якості визначаються за формулою


, (8.169)


де – виручка від реалізації;

– обсяг реалізації продукції підвищеної якості.

Визначення приросту прибутку від поліпшення якості продукції робиться за наступною формулою


, (8.170)


де – собівартість виробу до зміни якості;

– собівартість виробу після зміни якості.

^ Аналіз відвантаження і реалізації продукції

Підвищення ефективності робіт підприємства на сучасному етапі розвитку ринкової економіки вимагає своєчасного відвантаження і реалізації готової продукції, що залежить від багатьох факторів:

  • зміна відвантаження продукції, у т.ч. зміна залишків готової продукції на початок року, зміна випуску товарної продукції, а також залишків готової продукції на складі на кінець року;

  • зміна залишків товарів, відвантажених на початок і кінець аналізованого періоду, у т.ч. за рахунок термінів оплати, що не наступили, не оплачених у термін покупцями, а також знаходяться на відповідальному збереженні в покупців.

Джерелами інформації для аналізу відвантаження і реалізації продукції є дані аналітичного обліку у вигляді накопичувальних оборотних відомостей руху готової продукції і її реалізації, а також відомостей інвентаризації.

Від організації складського обліку готової продукції і своєчасного одержання коштів від операційної діяльності на розрахунковий рахунок залежать фінансові результати підприємства, фінансова стійкість, платоспроможність і виживаність підприємства.

Якщо виручка (надходження коштів) визначається за відвантаженням товарної продукції, баланс товарної продукції визначається за формулою


, (8.171)


де – залишки готової продукції на складі на початок періоду;

– залишки готової продукції на складі на кінець періоду;

– вартість випуску товарної продукції.

Звідси

. (8.172)


У тому випадку, якщо відповідно до облікової політики підприємства виручка визначається після оплати відвантаженої продукції, товарний баланс можна записати у вигляді наступних формул

, (8.173)


де , – залишки готової продукції на складі на початок і кінець
місяця;

– вартість випуску товарної продукції;

, – залишки відвантаженої продукції на початок і кінець періоду, не оплачені покупцями;

– обсяг реалізованої продукції за звітний період.

Звідси

. (8.174)


Аналіз впливу факторів на обсяг реалізації продукції виробляється методом порівняння фактичних рівнів факторних показників з плановими й обчислення абсолютних і відносних приростів кожного з них (таблиця 8.33).


Таблиця 8.33 – Аналіз впливу факторів зміни обсягу реалізації продукції

Показники

Сума

план

факт

відхилення (+, –)

1. Залишок готової продукції на початок року

650

400

-250

2. Випуск товарної продукції

96000

100800

+4800

3. Залишок готової продукції на кінець року

800

900

+100

4. Відвантаження продукції за рік (п1 + п2 – п3)

95800

100300

+4450

5. Залишок товарів, відвантажених покупцям:

5.1 на початок року

5.2 на кінець року

2900

3500

3200

6900

+300

+3400

6. Реалізація продукції (п4 + п5.1 – п5.2)

95250

96600

+1350


З таблиці 8.33 випливає, що план реалізації продукції (95250 грн) перевиконаний на 1350 грн за рахунок збільшення випуску товарної продукції (+ 4800 грн) і надпланових залишків товару, відвантажених на початок року (+ 300).

Негативний вплив на обсяг продукції зробили наступні фактори: зменшення залишків готової продукції на складах підприємства на початок року і збільшення їх на кінець року, а також ріст залишків відвантажених товарів на кінець року, оплата за які не надійшла на розрахунковий рахунок.

^ Аналіз виконання договірних зобов'язань

Однією з найважливіших умов збільшення виручки, одержання прибутку і зменшення договірних зобов'язань є зіставлення показників планового постачання за договорами з фактичними показниками відвантаження в розрізі покупців і окремих видів продукції.

Виконання договірних зобов'язань розраховується за наступною формулою

, (8.175)


де – плановий обсяг відвантаження за i-ми договорами;

– недовиконаний фактичний обсяг відвантаження за i-ми договорами.

Для більш оперативного спостереження за ходом виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції необхідно використовувати розрахункову таблицю 8.34.


Таблиця 8.34 – Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції (місяць)

Вироби

Споживач

План постачання за договором

Фактично відвантажено

Недопоставка

Заліковий обсяг у межах плану

А

1

2

3

800

800

600

850

750

700

-50

800

750

600

В

1

2

500

200

500

1500

-150

500

1050

Разом
8000

8500

-800

7200


Дані таблиці 8.34 дозволяють визначити, що за звітний місяць недопоставлено продукції за договорами на суму 800 грн, або на 10 %:


.


У процесі аналізу необхідно також вивчити причини збільшення неоплачуваних залишків продукції, відвантаженої покупцям.

Прострочені заборгованості покупців за готову продукцію, роботу і послуги погіршують фінансовий стан підприємства.

залишити коментар
Сторінка21/24
Дата конвертації02.10.2011
Розмір6.75 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх