Навчально-методичний посібник Дніпропетровськ 2010 icon

Навчально-методичний посібник Дніпропетровськ 2010


3 чел. помогло.
Схожі
Навчально-методичний посібник з дисципліни...
Навчально-методичний посібник (друге видання)...
Навчально-методичний посібник Під загальною редакцією...
Навчально-методичний посібник Під загальною редакцією...
Навчально-методичний посібник з курсу...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник обговорено та схвалено на засіданні кафедри публічного права...
«Економіка та підприємництво»...
Навчально-методичний посібник Київ нпу 2003...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Навчально-методичний посібник частина 2...
Навчально-методичний посібник (для маґістрантів факультету права)...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачатьМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Дніпропетровська державна

фінансова академія
УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням


Навчально-методичний посібник


Дніпропетровськ – 2010

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

^ ЦЕНТР ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН


УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням


для студентів заочної форми, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрямів підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


Дніпропетровськ – 2010

УДК 811.161.2’276.11(075.8)

ББК 81.2 Укр.

К-59

Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник для для студентів заочної форми, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки – 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.03050 Управління персоналом та економіка праці".Ч.1/І.І. Козинець– Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 96 с.


Автор-укладач: І.І.Козинець – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії


Рецензенти: В.В Зайцева – к.філолог.н., доцент кафедри української мови Дніпропетровської державного університету

Н.М.Кучина – к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов Дніпропетровської державної фінансової академії


Відповідальний

за випуск: В.П. Капітонд.ф.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії


Розглянуто та схвалено

Вченою радою факультету управління персоналом і економіки праці

Протокол 2 від 12.10.2010 р.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін Протокол № 2 від 24.09.2010 р.


ЗМІСТПередмова

Програма навчальної дисципліни

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Методичні рекомендації до практичних занять

Методичні рекомендації до індивідуальних

науково – дослідних завдань

Методичні рекомендації до виконання

домашньої контрольної роботи

Підсумковий контроль

Список рекомендованої літератури
4

7

14

18

55


67


70

86

91
ПЕРЕДМОВА

В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого суспільства постала настійна потреба впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави, забезпечення використання її у професійній діяльності кожного.

Завдання вищої школи — готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови — засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії — на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є мовленнєва компетенція і компетентність.

Реалізація цього завдання у вищих навчальних закладах України здійснюється шляхом вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Зрозуміло, що у цій програмі насамперед подано спільні для всіх сфер професійного спілкування рекомендації, тобто визначена загальна спрямованість курсу та обов'язковий обсяг знань, якими повинні оволодіти студенти в їхній майбутній фаховій діяльності.

^ Метою навчальної дисципліни є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Предметом навчальної дисципліни є українська літературна мова.

Завданням дисципліни є:

 • формування чіткого й правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

 • забезпечення досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

 • вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

 • розвиток творчого мислення студентів;

 • виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій;

 • формування навичок оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

 • формування комунікативної компетентності студентів;

 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця.

^ До закінчення курсу студенти повинні:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Основним видом аудиторних занять є лекції та практичні заняття.

Для виконання поставлених завдань до кожного практичного заняття рекомендується добирати різні усні та письмові вправи, виконання яких повинно закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання і доповнити їх. Крім традиційних вправ, рекомендується виконувати й такі види роботи, як завдання з використанням різних видів словників, вправи на заміну одних синтаксичних конструкцій іншими, скорочення і поширення тексту, різні описи й твори, добирати синоніми, антоніми, пароніми до запропонованих лексем та складати з ними речення, проводити читання вголос, монологічні усні перекази та діалоги, бесіди, виступи перед аудиторією з повідомленням чи доповіддю, тренінги тощо.

Однією із форм організації навчання з навчальної дисципліни є індивідуальні завдання, які виконуються у формі рефератів. Індивідуальні заняття з даного курсу спрямовують здебільшого на поглиблення вивчення студентами навчальної дисципліни, проводяться з одним або декількома студентами. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявляють особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Самостійна робота студентів передбачеє роботу зі словниками, навчальними посібниками та іншою додатковою літературою, а також поточні консультації для кращого виконання студентами додаткових завдань зі складних тем.

За навчальним планом вивчення курсу передбачено протягом трьох семестрів. Навчальний матеріал розподілено на змістові модулі.

Даний навчально-методичний посібник допоможе студентам досконало засвоїти матеріал першого змістового модуля. У посібнику подано теоретичний матеріал для самостійного опрацювання, сформульовано практичні завдання для закріплення самостійної роботи студентів, підготовлено завдання для домашньої контрольної роботи, представлено систему індивідуальних завдань, розроблено систему бальної оцінки знань, вмінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання.

Підсумковий контроль здійснюється у формі ПМК (ІІІ-ІV семестр) та екзамену у кінці вивчення дисципліни (V семестр).


^ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Опис навчальної дисципліни

«Українська мова за професійним спрямуванням»


Мета: утвердження знань здобутих студентами з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні:

 • здатність до аналізу та синтезу;

 • базові загальні питання;

 • базові знання з професії;

 • комунікативні навички з рідної мови;

 • комп’ютерні навички на рівні користувача;

 • навички оперування інформацією (здатність отримувати та аналізувати інформацію з різних джерел);

 • здатність вирішувати проблеми;

 • здатність приймати рішення.

Міжособистісні:

 • здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

 • здатність працювати в команді, чути співрозмовника;

 • здатність до критики і самокритики;

 • прихильність до етичних цінностей.

Системні:

 • здібність до навчання;

 • здатність до творчості (генерування нових ідей);

 • дослідницькі здібності;

 • здатність застосовувати знання на практиці;

 • відповідальність за якість;

 • прагнення до успіху.

Спеціальні:

 • ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

 • правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв'язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.1.2. Опис навчальної дисципліни за заочною формою


Характеристика

навчальної дисципліни

^ Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Місце навчальної дисципліни у навчальному плані,

розподіл за видами аудиторних занять,

видами індивідуальної

та самостійної роботи,

форми контролю знань студентів згідно з навчальним планом

Нормативна


Відноситься до циклу дисциплін

гуманітарної підготовки


Залікових кредитів (кредитів ECTS): 3


Загальна кількість годин: 108 год.


Модулів: 3


Вид підсумкового контролю:

ПМК, іспит


0305 «Економіка та підприємництво»


6.030508 «Фінанси і кредит»


6.030504 «Економіка підприємства»


6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


освітньо-кваліфікаційний рівень:


бакалавр

Викладається на ІІ-ІІІ курсі

Семестри: III, IV, V.


^ Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:

Аудиторні заняття: 10 год.


за видами занять:

Практичні заняття 10 год.

Самостійна робота: 74 год.

Індивідуальна робота: 21 год.

ІIІ семестр - індивідуальні завдання у формі реферату


^ Форми контролю:

Семестр III, IV:

поточний контроль: на практичних заняттях


домашня контрольна робота після вивчення навчального матеріалу, об’єднаного в змістові модулі


семестр V.

підсумковий контроль: іспит^ 1.3. Тематичний план навчальної дисципліни


Назва модуля, змістового модуля, теми

^ Змістовий модуль I. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Тема 2. Основи культури української мови

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Підсумковий контроль: ПМК

Змістовий модуль ІІ. ^ ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

Тема 3. Культура усного фахового спілкування

Тема 4. Форми колективного обговорення професійний проблем

Тема 5. Ділові папери, їх використання

Тема 5.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Тема 5.2. Документація з кадрово-контрактних питань

Тема 5.3. Довідково-інформаційні документи

Тема 5.4. Етикет службового листування

Підсумковий контроль: ПМК

Змістовий модуль ІІІ. ^ НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Підсумковий контроль: іспит1.4. Зміст навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно – стильові

основи професійного мовлення


Тема 1. Державна мова — мова професійного спілкування

Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.


^ Тема 2. Основи культури української мови

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця.

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.


^ Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності.


^ Змістовий модуль 2. Професійна комунікація


Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування.

Невербальні компоненти спілкування. Тендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування.


^ Тема 2. Риторика і мистецтво презентації

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.


^ Тема 3. Культура усного фахового спілкування

Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування.

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем.

Етикет телефонної розмови.


^ Тема 4. Форми колективного обговорення професійний проблем

Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада.

Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми Технології проведення «мозкового штурму».


^ Тема 5. Ділові папери, їх використовування


Тема 5.1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації

Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.


^ Тема 5.2. Документація з кадрово-контрактних питань

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.


Тема 5.3. Довідково-інформаційні документи

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.


Тема 5.4. Етикет службового листування

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.


^ Змістовий модуль 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності


Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади термінознавства та лексикографії.

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення термінів певного фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні термінологічні словники.


^ Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю.

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

Науковий етикет.


^ Тема 3. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів

Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.

^ 2. Розподіл балів, що присвоюються студентам


Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (заліку) та іспиту за 100-бальною шкалою.

Так як дисципліна вивчається три семестри, за кожен семестр студент повинен отримати 100 балів. Крім того, іспит оцінюється також в 100балів.

Розподіл балів, що присвоюються студентам, здійснюється в такому порядку:


Модуль I

(поточний контроль)


Модуль II

(індивідуальне завдання)


^ Контрольна робота


ПМК


Змістовий модуль 1


(класна контрольна робота)


Т1-Т2

20

Т3

20


20


40


100Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


^ Оцінка за шкалою ВНЗ

Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену

Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку

^ Оцінка за шкалою ECTS

90-100

5 (відмінно)

Зараховано

А (відмінно)

Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89

4 (добре)

В (дуже добре)

Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79

С (добре)

Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69

3 (задовільно)

D (задовільно)

Пристойно, але із значними недоліками


50-59


Е (достатньо)


Відповідає мінімальним вимогам

21-49

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

Не зараховано

FX

Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом

F

3. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-СТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ


Скачати 1.44 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації02.10.2011
Розмір1.44 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
плохо
  3
не очень плохо
  2
средне
  1
хорошо
  2
отлично
  5
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх