Робоча навчальна програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для базових напрямів Вид роботи icon

Робоча навчальна програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для базових напрямів Вид роботи


Схожі
Робоча програма дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для...
Робоча навчальна програма для студентів напрямку 040103 Геологія, спеціалізації геологія...
Робоча програма дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”...
Робоча навчальна програма дисципліни ділова іноземна мова для базових напрямів /спеціальностей:...
Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча навчальна програма для студентів 2 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча програма...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів усіх...
Робоча навчальна програма з дисципліни “ ділова українська мова “ для професійного спрямування...
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасна українська літературна мова...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасна українська мова» для базового напряму 020...Загрузка...
скачать


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК
Кафедра української мови
«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Голова Науково-методичної ради ІГСН

кандидат філологічних наук, доцент


____________________ З.Й.Куньч


« _______» ______________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням)


для базових напрямів


Вид роботи

Денна форма


Заочна форма


Семестр I чи ІІ

Семестр І чи ІІ

Лекційні заняття, год.

Лабораторні заняття, год.

Практичні заняття, год.

32

14

Модульний контроль, год.

4Всього аудиторних годин

32

14

Самостійна робота, год.

76

94

Загальний обсяг, год.

108

108

КП/КР

Контрольні роботи, шт.

3

1

Екзамен

1

1

ЗалікЛьвів – 2009
Базові напрями


1 семестр

^ ІАРХ: ДЗ – 020207.

ІЕСК: АВ – 050202; ТЕ – 050601; ЕТ- 050701; ЕМ – 050702.

ІІМТ: МП – 050501; ІМ – 050502; МБ – 050503; ЗВ – 050504; ТТ – 070101; АТ – 070106.

ІНЕМ: СЕ – 030503; ЕП – 030504; МК – 030507; ФК – 030508; ОА – 030509; МЕ – 030601.

^ ІТРЕ: МН – 050801; ЕС – 050802; РТ – 050901; РА – 050902; ТК – 050903; ОТ– 051004.

ІХХТ: ЕО – 040106; ХТ – 051301; ХІ – 051302; БТ – 051401; ХР – 051701; ФР – 120201.


2 семестр


ІАРХ: РМ – 020206; АР – 060102.

^ ІБІД: БД – 060101; ГТ – 060103; ПБ – 170203.

ІГДГ: ГД – 080101;

ІКНІ: СА – 040303; КН – 050101; ПІ – 050103; ВП – 051501.

ІКТА: КІ – 050102; СІ – 050201; МТ – 051001; МС – 051002; ПР – 051003; БІ – 170101;

ЗІ – 170102; УІ – 170103.

^ ІМФН: ПФ – 040204; ПМ – 040301; ІФ – 040302; МЗ – 050403; МВ – 030201.


Робочу навчальну програму уклали: доц. Вознюк Г.Л., доц. Куньч З.Й.,

доц. Наконечна Г.В., доц. Фаріон І.Д. та ін.


Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри

української мови


Протокол № 1___ від “_27_ серпня 2009 р.


Завідувач кафедри_______________________________Вознюк Г.Л._

(підпис - прізвище, ініціали)


Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Науково-методичної Ради Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ Львівська політехніка”


Протокол № ___ від “ “ _________________ 2009 р.


1. Предмет, мета вивчення і завдання дисципліни.

Результати засвоєння матеріалу
^

Предмет вивчення


Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; офіційно-діловий стиль і засоби професійного спілкування; культура усього та писемного мовлення; основи ділового мовлення та ведення службової документації; ділові папери; наукові принципи орфографії та пунктуації; стилістичне редагування тексту професійного спрямування.


^ 1.1. Мета вивчення

Спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовно-стилістичних знань, вироблення навичок культури професійного мовлення й оволодіння нормами літературної мови, ознайомлення з науковими основами орфографії та пунктуації, підвищення рівня грамотності, опрацювання ділових паперів і засобів професійного спілкування.


^ 1.2. Завдання вивчення

1.2.1. Допомогти у виробленні навичок правильного усного й писемного мовлення.

1.2.2. Вдосконалити шкільні мовно-стилістичні знання.

1.2.3. Прищепити уміння ясно і точно висловлювати думки, правильно вимовляти слова, вживати нормативні наголоси, здійснювати професійне спілкування.

1.2.4. Ознайомити з принципами і засобами ділового та професійного мовлення.

1.2.5. Оволодіти основами ведення службової документації.

1.2.6. Опрацювати основні зразки ділових паперів.


^ 1.3. Результати вивчення

Поглиблення знань та засвоєння практичних навиків і методів, передбачених завданнями вивчення.


У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати:

 1. Принципи і засоби ділового мовлення.

 2. Основи ведення ділової документації українською мовою.

 3. Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції.

 4. Специфіку функціональних стилів сучасної української літературної мови.

 5. Основні принципи професійного спілкування українською мовою.

 6. Основи економічної термінології.


У результаті набутих в процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти повинні вміти:

 1. Як реалізувати вимоги Конституції України та іншиех державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні.

 2. Володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови.

 3. Ясно і точно висловлювати думки.

 4. Правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси.

 5. Володіти принципами і засобами професійного спілкування.

 6. Використовуючи засоби службово-ділового мовлення, підготувати належно оформлені основні зразки ділових паперів.

 7. Використовувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування з прикладною метою.

^ 2. Зміст дисципліни.


2.1. Практичні заняття – 16 год.


№№

п/пНазва розділів, тем, їх зміст


К-сть год.


1

2

3


1. Вступ. Предмет і основні завдання курсу української

мови професійного спілкування. 2


Короткі відомості з історії української літературної

мови. Мова як суспільне явище. Літературна мова і

загальнонаціональна мова. Писемна й усна форми

української літературної мови. Поняття норми на

різних рівнях мови (фонетичному, морфологічному,

синтаксичному, лексичному, фразеологічному,

стилістичному тощо). Стабільність і змінюваність

норми. Поняття культури мовлення та ділової етики.

Стилі та стильові різновиди сучасної української

літературної мови (сфери вживання, призначення,

ознаки, мовні засоби).

Поняття про етикет ділового і професійного

спілкування та ділові папери. Службова

документація як важливий елемент процесу

управління.

Написання автобіографії.


2. Діловий стиль як один зі стилів літературної мови. 2

Характеристика мовних засобів ділового мовлення.

Критерії оцінки службово-ділових паперів: доціль-

ність, нормативність і традиційність використання

мовних засобів у службово-ділових паперах.

Соціальна функція писемного ділового мовлення.

Спільне та відмінне між діловим, публіцистичним

і науковим стилями. Порівняльний аналіз художньо-

го та ділового стилів.

Принципи оформлення та композиція ділових

паперів (документів). Назва документа (акт, наказ,

протокол та ін.) як його обов’язковий реквізит.

Інші реквізити: адресат, адресант, адреса, датування,

погодження, підпис, засвідчення, печатка. Зовнішнє

оформлення сторінки.

Загальні вимоги до ділового мовлення: точність,

послідовність, логічність викладу, використання

усталених конструкцій, абревіатурних термінів тощо.

Традиції українського ділового мовлення.

Написання заяви.


3. Лексичні засоби професійного спілкування . 2

Слово і його лексичне значення. Пряме і пере-

носне значення слів. Багатозначність. Омонімія.

Синоніми, антоніми, пароніми та їх функції в

професійному мовленні.

Лексикографія. Ознайомлення з різними типами

словників: енциклопедичні, тлумачні, перекладні,

термінологічні, етимологічні, діалектологічні,

іншомовних слів, мови окремих письменників тощо.

Найважливіші (етапні) праці в історії української

лексикографії.

Написання пояснювальної записки.


4. Лексика сучасної української літературної мови з 2

погляду її походження та вживання. Шляхи форму-

вання лексичного багатства української мови. Старо-

слов’янізми. Чужомовні запозичення. Інтернаціона-

лізми. Варваризми. Фонетичне і граматичне засвоєння

запозичених слів та принципи їх правопису. Активна і

пасивна лексика.

Склад української лексики зі стилістичного погляду.

Загальновживана і стилістично забарвлена лексика.

Евфемізми. Табу.

Діалектизми і жаргонізми. Боротьба із засміченням

мовлення лайкою та брутальними виразами.

Архаїзми, історизми та неологізми. Їх роль у

стилістичному оформленні тексту.

Фразеологія української мови. Стилістичне вико-

ристання фразем, особливості їх перекладу.

Критерії добору лексики професійного спілкування.

Написання оголошення.


5. Мова і професія. Терміни та їх місце в діловому 2

мовленні. Термінологічна лексика (загальнонаукова

і спеціальна). Історія формування та шляхи попов-

нення української науково-технічної термінології.

Поняття про термінологічний стандарт.

Практична ономастика. Правопис імен, по батькові,

особливості їх відмінювання, правопис географічних

назв. Правопис присвійних і відносних прикметників,

утворених від власних назв. Оніми в офіційно-ділових

документах та в професійному спілкуванні.

Написання доручення.


6. Фонетичні засоби усного професійного мовлення. 2

Характеристика звукового складу української мови.

Творення звуків. Графіка української мови. Співвід-

ношення між буквами і звуками. Принципи україн-

ського правопису. Орфоепічні норми української мови.

Випадки порушення орфоепічних норм.

Акцентологічні норми. Слово- і форморозрізнюваль-

на функція наголосу в українській мові. Слова з двома

наголосами.

Фонетичні засоби милозвучності української мови.

Позиційні чергування у-в, і-й. Використання фоне-

тичних варіантів типу з-із-зі, над-наді, під-піді тощо.

Історичні чергування голосних і приголосних звуків.

Спрощення в групах приголосних.

Написання службового листа (подання).


7. Загальні вимоги до усного професійного мовлення. Культура 2

управління. Спілкування з колегами. Прийом відвідувачів.

Телефонна розмова. Ділові засідання (наради).

Словесні формули ввічливості в системі українського

мовного етикету: звертання, вітання, прощання, вибачення,

прохання, подяка, побажання.

Тональність спілкування: висока, нейтральна, звичайна,

фамільярна, вульгарна.

Публічний виступ. Жанри публічних виступів (доповідь,

промова, лекція, бесіда тощо). Підготовка до публічного

виступу. План, тези, конспект, композиція. Інтонація, жести,

міміка. Вимова.

Ділові ігри: прийом відвідувачів; службова телефонна розмова.


8. Реалізація граматичних категорій іменника в офіційно-діло- 2

вому стилі.

Поняття про семантичні ряди та лексико-граматичні ка-

тегорії. Стилістичне навантаження категорії роду. Іменни-

ки спільного роду; дублетні родові форми іменників. Визна-

чення роду та відмінка незмінюваних іменників іншомовно-

го походження. Визначення роду абревіатур.

Стилістична функція категорії числа. Іменники, що

вживаються тільки в однині (молодь, реалізм); іменники,

що вживаються тільки в множині (сани, окуляри, гордощі).

Особливості їх відмінювання.

Словозміна іменників. Поділ іменників на відміни та групи.

Форми іменників другої відміни (родовий однини, даваль-

ний і місцевий однини; орудний однини; родовий множини).

Особливості змінювання іменників третьої відміни

(орудний однини, родовий множини). Відмінювання імен-

ника “мати”.

Стилістичні функції і вживання кличного відмінка.

Граматична форма іменників в офіційно-діловому стилі.

Написання розписки.


9. Лексико-граматичні категорії прикметника в професійному 2

мовленні. Стилістичні властивості повних (стягнених і

нестягнених) і коротких форм прикметників.

Якісні прикметники та їх ступенювання. Особливості

творення й уживання форм ступенів порівняння.

Творення і правопис відносних та присвійних прикмет-

ників. Правопис складних прикметників.

Написання офіційного привітання (вітальної листівки,

телеграми, вітального адреса).


10. Функціонування числівника в професійному спілкуванні. 2

Розряди. Відмінювання. Зв’язок числівників з іменниками.

Правопис.

Ділова гра: самопрезентація.


11. Дієслово в професійному мовленні. 2

Стилістичне використання форм способу.

Уживання форм на -но, -то. Стилістичне використан-

ня і правопис форм пасивного дієприкметника.

Чергування приголосних і зміни голосних у дієсловах.

Творення та використання дієприкметників і

дієприслівників у діловому спілкуванні.

Специфіка дієслівного керування.

Ділова гра: працевлаштування (розмова з керівником).


12. Синтаксичні особливості професійного мовлення. 2

Характер синтаксичних зв’язків між словами. Слово-

сполучення й речення, роль у мовленні та принципи

побудови. Узгодження присудка з підметом. Творення

словосполучення зв’язком керування.

Порядок слів у реченні та його стилістична функція.

Логічний наголос.

Найтиповіші синтаксичні помилки як результат інтер-

ференції російської та української мов.

Ділова гра: мій робочий день (прибуття на роботу;

ранкова нарада; стосунки з підлеглими, співпрацівни-

ками; виклик до керівництва; зустріч із діловими

партнерами тощо).


13. Функції простого речення в офіційно-діловому стилі. 2

Однорідні члени речення, різні способи їх поєднання

і розділові знаки між ними. Узагальнювальні слова і роз-

ділові знаки при них.

Відокремлені члени речення. Порівняльні звороти.

Слова, синтаксично не пов’язані з членами речення

(внесення): звертання; вставні слова і речення; вставле-

ні слова і речення; слова-речення.

Роль складного речення в системі граматичних засобів

професійного мовлення.

Використання складних речень у різних типах доку-

ментації та зауваги щодо пунктуації.

Явище синтаксичної синонімії та інші засоби

увиразнення офіційно-ділового мовлення. Синтаксичні

синонімічні конструкції: речення з дієприкметниковими

зворотами та підрядні означальні речення; речення з

дієприслівниковими зворотами та підрядні обставинні

речення. Речення з прямою мовою та з непрямою мовою.

Написання листа діловому партнерові.


14. Складні випадки правопису документації. 2

Уживання великої літери. Подвоєння приголосних в

іншомовних словах. Написання складних слів. Складно-

скорочені слова й абревіатури в українському діловод-

стві. Правила вживання лапок. Оформлення бібліографії.

Пунктуація в ділових паперах (кома, тире, двокрапка,

крапка з комою).

Завдання на пунктуацію.


 1. Основні принципи стилістичного редагування тексту 4

професійного спрямування.

Проблеми перекладу російськомовної документації

українською мовою.

Завдання на стилістичну правку. Підготовка до під-

сумкового контролю.

_________________________________________

Всього: 32 год.


^ 2.2. Самостійна робота - 76 год.


№№

ппЗміст роботи

Кількість

годин


1.


Виконання індивідуальних домашніх завдань32 год.


2.

Підготовка до контрольних занять та ділових

ігор

32 год.3.

Підготовка до складання заліку

12 год.
Перелік індивідуальних домашніх завдань:


1. Написання автобіографії 1 год.

2. Порівняльний аналіз уривків з різних стилів 4 год.

3. Написання заяви 0,5 год.

4. Написання пояснювальної записки 1 год.

5. Написання оголошення 0,5 год.

6. Написання доручення 1 год.

7. Написання розписки 1 год.

8. Опрацювання матеріалів з культури професійно-ділового мовлення 5 год.

9. Виконання завдань на орфографію 5 год.

10. Виконання завдань на пунктуацію 5 год.

11. Виконання завдань на стилістичну правку 4 год.

12. Виконання творчого завдання 4 год.

.  1. Проведення модульних контролів і семестрових екзаменів
Розподіл балів модульних контролів (МК)Модуль-ний контроль

Максимальна оцінка в балах

Поточний контроль

Контроль-ний захід (КЗ)

Модуль-на оцінка

(ПК+КЗ)

Лабора-торні заняття

Практич-ні

заняття

РГР

КР

Разом балів (ПК)

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього


40
40


60


100

1-й МК
2020

30

50

2-й МК
2020

30

50Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту


Дата _________________________


Підпис_______________________


^ 3. Навчально-методичні матеріали


3.1. Основна рекомендована література


1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - Львів, 1990.

4. Богдан С.К. Мовний єтикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998.

5. Брус Марія. Українське ділове мовлення. – Івано-Франківськ, 2004.

 1. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К., 1984.

 2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення. – К., 2005.

8. Ділова українська мова: Навчальний посібник /За ред. проф. О.Д.Горбула.– К., 2000.

9. Жовтобрюх В.Ф., Муромцева О.Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій. –

Харків, 1998.

10.Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови.- К.,

1961 (1972).

11. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. – Харків, 2002.

12. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків, 2004.

13. Зусін В.Я. Етика та етикет ділового спілкування. – К., 2005.

14.Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів, 2001.

15. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне ”я”. – К., 2001.

16. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

17. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

18. Коваль А.П. Культура ділового мовлення.- К., 1982.

19. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

20. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - К., 1987.

21. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

22. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

23. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

24. Масенко Л. Мова і політика.– К., 1989.

25. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування. – К., 2005.

26. Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. – К., 1995.

27. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практичний посібник. - К., 1993; 1998.

28. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.

29. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. - Львів, 1994.

30. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

31. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посіб- ник. – К., 1999.

32. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

33. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкуваня. – Львів, 2001.

34. Сербенська О.А. Культура усного мовлення. – К., 2004.

35. Сучасна українська мова /За ред. О.Д.Пономарева. - К., 1997.

36. Український правопис. - К., 1993.

37. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

38. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник.– К., 2000.


^ 3.2. Кафедральні посібники


1. Практичні завдання зі стилістики української мови для слухачів курсів української мови і підготовчого відділення. - Львів: ЛПІ, 1991.

2. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики української мови. - Львів: ЛПІ, 1992.

3. Методичні рекомендації до оформлення ділових паперів для слухачів курсу “Практич­на стилістика української мови”. - Львів: ЛПІ, 1992.

4. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Лексичні засоби стилістики” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

5. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Синтаксична стилістика” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

6. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Словозміна іменників” з курсу практичної стилістики української мови для студентів пер­шого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

7. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Прикметник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

8. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Числівник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

9. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Дієслово” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1995.

10. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. Частина 1. Львів: Львівська політехніка, 1996.

11. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх

спеціальностей. Частина ІІ. - Львів: Львівська політехніка, 1996.

12. 100 диктантів: Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Навч. посібник. – Львів: ДУЛП–ЦПО, 1998.

13. 120 диктантів: Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови. Навч.-метод. посібник. – Львів: Львівська політех- ніка, 2000.

14. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ділових паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів: ДУЛП–ІППТ, 2000.

15. Практикум та контрольні завдання з ділової української мови. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів, 2001.

16. Програма та практичні завдання з ділової української мови для студентів екстернату. – Львів, 2001.

17. Ділова українська мова. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання (дистанційне навчання). – Львів, 2003.

 1. Програма, методичні рекомендації та контрольні завдання з української мови професійного спілкування. Посібник для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей. – Львів, 2003.^ 3.3. Додаткова література


1. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововжи- вання. – К., 2000.

2. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.– К.,1995.

3. Головащук С. І. Правописний словник. – К., 1999.

4. Голоскевич Г. Правописний словник. - Нью-Йорк, 1962 (Нью-Йорк - Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1994).

5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Слоовник-довід- ник з культури української мови. – Львів, 1996.

6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. -

К., 1986.

7. Жайворонюк В.В., Фрещенко М.М. Словник скорочень в українській мові. - К., 1988.

8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993.

9. Коваль А.П. Життя і пригоди імен. - К., 1988.

10.Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - К., 1975.

11.Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів. – К., 1996.

12.Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери: Близько 85 тис. слів. – К., 1998.

13. Орфоепічний словник. - К., 1984.

14. Парандовський Я. Алхімія слова. - К., 1991.

15. Погрібний М.І. Словник наголосів. - К., 1959 (1964).

16. Полюга Л.М. Словник антонімів української мови. - К., 1999.

17. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К., 2001.

18. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. – К., 1997.

19. Російсько-український словник. Т. 1-3. - К., 1969 (1970).

20. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - К., 1993.

21. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник //

2-ге вид. випр. й доп. – К., 1996.

22. Словник іншомовних слів. - К., 1973.

23. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словосполучень/ Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К., 2000.

24. Словник українських ідіом. - К., 1968.

25. Словник української мови: В 11-ти томах. - К., 1970-1980.

26. Словник труднощів української мови. - К., 1989.

27. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах.

- К., 1984.

28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів/ С.П.Бибик, І.Л.Мих- но, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К., 1997.

29. Українсько-російський словник / за ред. В.С.Ільїна. - К., 1976.

30. Чак Є.Д. Барви нашого слова. - К., 1989.

31. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

32. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.

Скачати 198.83 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.10.2011
Розмір198.83 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх