Міністерство просвіти республіка молдова курікулум з української мови І літератури icon

Міністерство просвіти республіка молдова курікулум з української мови І літератури


Схожі
Міністерство просвіти республіки молдовакур І кулу м з української мови І літератури...
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації Навчально-методичний центр Плани роботи...
План Вступ Постать Б...
Програма співбесіди з української мови та літератури для абітурієнтів (на базі повної загальної...
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників спеціальності 010103...
Міністерство освіти І науки україни...
Програми для вступних іспитів у формі тестування. Українськ...
Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні технології на уроках...
Структура інформаційного пакету для окр „бакалавр”...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін Київ 2008 програма з української...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать

МІНІСТЕРСТВО ПРОСВІТИ РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА


КУРІКУЛУМ


З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ


(10-12 класи)


КИШИНІВ - 2010


ВСТУП

Новий час, новий етап розвитку країни, поглиблення процесів демократизації, гуманізації, ствердження людської гідності, національної самоідентифікації, толерантного ставлення до інших народів та їхніх культур висувають свої вимоги до модернізації освіти, особливо до освіти мовної та літературної. Саме тому потребує постійного оновлення і вдосконалення куррікулум з української мови і літератури як основний нормативний документ, що визначає стратегію навчання української мови в Республіці Молдова. У переробленому курікулумі на основі сучас­них наукових підходів до навчання рідної мови і літератури оптимізовано цілі, завдання, зміст, технології навчання української мови та літератури, а також враховано особливості організації вивчення предметів в умовах діаспори.

Відповідно до Державного стандарта освіти, з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій до мовної освіти, завданнями освітньої галузі в ліцеї є подальший розвиток базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище, вироблення комунікативних умінь і навичок ефективного спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Курікулум складається з двох частин -1. Українська мова і II. Українська література - і призначається викладачам ліцеїв, авторам і укладачам програм, підручників, методичних посібників тощо.

У пропонованому курікулумі для Х-ХІІ класів ліцеїв додержано принципу наступності з відповідними курікулумами для гімназичної ланки і накреслено нові, ускладнені завдання щодо мовленнєвої, мовної та літе­ратурознавчої компетенції ліцеїстів.

І. Дидактична концепція предмета “Українська мова ”

Освітньо-виховне значення рідної мови визначається соціальними функціями мови як основного засобу спілкування між людьми, мислення, здобуття знань, саморозвитку й самозбагачення.

Опановуючи рідну мову, учень пізнає свій внутрішній світ, переймає досвід поколінь, вбирає культуру людства, народів, що її оточують, формується як особистість. На основі української мови й через неї формується національна самосвідімость, почуття національної гідності, приналежності до свого народу, що набуває особливого значення в умовах проживання в умовах діаспори.

Поглиблене вивчення рідної мови дає змогу не тільки забезпечити мовленнєвий і мовний розвиток ліцеїстів, а й активізувати їхню розумову діяльність, удосконалити уміння спостерігати, аналізувати, систематизувати, робити висновки, формувати у них навички самостійно здобувати знання, працювати з довідковою літературою, словниками.

Мета навчання рідної мови визначається соціальним замовленням суспільства, сучасною концепцією предмета, її провідними ідеями, серед яких чільне місце посідає ідея практичної, комунікативної спрямованості навчання.

Мета навчання рідної мови полягає у вихованні творчої особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності (слуханні, читанні, говорінні, письмі), у різноманітних сферах (суспільній, культурно-освітній, побутовій), формах (усній і письмовій), видах (монологічному, діалогічному), жанрах і стилях, тобто в забезпеченні її всебічної мовленнєвої компетенції.

Визначена мета конкретизується у відповідних завданнях комунікативно спрямованого курсу української мови, а саме:

 1. розвинути й закріпити в ліцеїстів повагу й любов до рідної мови, формувати їхній духовний світ, цінностні орієнтації, впливати на світоглядні уявлення через слово, шляхом збагачення активного і пасивного словника;

 2. всебічно розвивати мовлення ліцеїстів - удосконалювати уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності;

 3. поглибити й систематизувати знання з усіх розділів української мови, допомогти оволодіти нормами літературної мови, усунути недоліки, спричинені інтерферуючим впливом діалекту, навчити вільно користуватися всіма багатствами виражальних засобів української мови;

 4. виробити міцні орфографічні й пунктуаційні навички;

 5. розвинути інтелектуальні сили старшокласників, удосконалити загальнонавчальні уміння і навички (організаційні, загальнопізнавальні, контрольно-оцінні).

Відповідно до визначеної мети та пріоритетних принципів навчання - єдності навчання, виховання і розвитку, гуманізації і демократизації освіти - визначається зміст предмета та основні напрямки навчання. Зміст предмета повинен охоплювати матеріал, необхідний для:

 • формування мовленнєвої компетенції, тобто оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності, культурою мовленнєвої поведінки;

 • формування мовної компетенції, тобто засвоєння знань мовної системи, уміння користуватися ними в процесі спілкування, дотримуючи норм мовлення на всіх рівнях;

 • формування етнокультурознавчої компетенції, засвоєння найважливіших відомостей з народознавства, історії, культури, звичаїв українського народу, в тому числі й українців Молдови, братнього молдовського народу, культурних здобутків народів світу;

 • оволодіння узагальненими методами і прийомами мислительної діяльності; усвідомлення структури власної пізнавальної діяльності, формування процедур творчої діяльності.

У Х-ХІ класах передбачено поглиблене повторення й узагальнення знань з усіх розділів науки про мову, що дає можливість не тільки систематизувати й диференціювати знання ліцеїстів з фонетики, лексикології, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису, а також з теорії мовлення; усунути прогалини в знаннях з правопису й зміцнити навички грамотного письма, а й зосередити увагу на найбільш складних питаннях культури мовлення і підготувати ліцеїстів до завершального курсу XII класу "Основи стилістики і культури мовлення".

На ліцейському етапі мовної освіти значну увагу слід приділити практичному засвоєнню курсу, зосередити зусилля на формуванні умінь застосовувати набуті знання, приділяти більше уваги функціональному аспекту вивчених мовних одиниць, їхній семантиці, особливостям уживання. Кожне мовне явище (фонетичне, лексичне, морфологічне, синтаксичне) потрібно опрацьовувати з точки зору його застосування в практичному мовленні. З цією метою мають широко практикуватися аналіз зразкових текстів, конструювання, трансформація, редагування, мовний експеримент, тобто такі види діяльності, які сприяють, з одного боку, поглибленому засвоєнню теоретичних відомостей, з іншого, забезпечують розвиток мовного чуття ліцеїстів, викликають потребу вдосконалювати власне усне й писемне мовлення.

Ліцеїсти мають добре володіти вміннями і навичками роботи з навчальною, науковою і довідковою літературою, складати конспекти, анотації, рецензії, реферати, готувати й виголошувати доповіді на суспільно-політичні, морально-етичні, лінгвістичні теми.

ІІ. Стрижневі загальнонавчальні компетенції

 • організаційні: усвідомлювати і визначати мотиви і мету власної пізнавальної життєтворчої діяльності;

 • загальнопізнавальні: аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності; порівнювати, систематизувати, узагальнювати, конкретизувати їх; робити висновки на основі спостережень; уміти виділяти головне з-поміж другорядного; моделювати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності.

 • творчі: уявляти словесно описані предмети і явища, фантазувати на основі сприйнятого; прогнозувати подальший розвиток певних явищ; переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічати і формулювати проблеми в процесі навчання і життєтворчості; усвідомлювати будову предмета вивчення; робити припущення щодо способу розв’язання певної проблеми, добирати аргументи для його доведення; спростовувати хибні припущення і твердження.

 • естетико-етичні: помічати і цінувати красу в мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтв, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності; критично оцінювати відповідність своїх вчинків загальнолюдським моральним нормам, усувати помічені невідповідності; виявляти здатність поставити себе на місце іншої людини; прощати образи знайомим і незнайомим.

контрольно-оцінні: оцінювати проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, робити відповідні корективи.

ІІІ. Міжпредметні компетенції

Формування:

 • комунікативної,

 • мовної,

 • мовленнєвої,

 • прагматичної,

 • соціокультурної компетентнцій учнів на основі свідомого опанування мовної і мовленнєвої теорій у курсі вивчення інших мов – російської ( мови навчання), румунської – державної мови, іноземних мов, а також таких предметів гуманітарного циклу, як історія, у т.ч. історія культури і традицій українського народу, російська і всесвітня літера, суспільствознавство, громадянське виховання.

ІV. Базові компетенції

  1. Сприймає повноцінно на слух різноманітні види повідомлень в безпосередньому спілкуванні, по радіо, телевізору, по телефону тощо. Оцінює прослуханий текст з точки зору орфоепічної норми сучасної української мови.

  2. Читає швидко і виразно тексти усіх стилів української мови. Розуміє, коментує інформацію з прочитаного тексту.

  3. Говорить вільно, дотримуючись орфоепічних, лексичних, граматичних і стилістичних норм української літературної мови і українського етикету; орієнтується в мовленнєвій ситуації або сам створює ситуацію спілкування.

 • Усвідомлює особливості текстів, призначених для різноманітних соціокультурних сфер спілкування.

 • Використовує доречно адекватні мовні засоби відповідно до мети, теми і сфери спілкування.

 • Будує власні висловлювання логічно, коректно. Бере активну участь в діалозі, бесіді, дискусії.

  1. Оформляє писемні тексти відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови.

  2. Розпізнає стилістично марковані засоби; коментує, якими мовними засобами, розрізняються тексти різних функціональних стилів. Знаходить і редагує стилістичні помилки. Трансформує речення і фрагменти текстів. Усвідомлює і використовує можливості стилістичного ефекту.

  3. Використовує синоніми, антоніми, слова для родових та видових понять з точки зору стилістичного розшарування мови. Розуміє різницю між літературною мовою і діалектом; контролює власне мовлення в офіційному спілкуванні, замінюючи діалектизми синонімічними літературними відповідниками.

  4. Володіє лексичними і граматичними засобами української мови. Доцільно використовує контекстуальні синоніми. Користується розширеним репертуаром синтаксичних конструкцій – варіативність порядку слів у реченні, відокремлені члени речення, вставні конструкції, активні і пасивні конструкції; використовує синонімічні синтаксичні засоби звʼязку. Трансформує речення і фрагменти тексту залежно від змін в мовленнєвій ситуації і умов спілкування (офіційне/неофіційне; усне/писемне).

  5. Користується словниками, довідковою літературою, а також Інтернетом.

  6. Аналізує і коментує відповідність граматичних і лексичних норм у текстах із різноманітних інформаційних джерел.

  7. Бере участь повноцінно в діалозі, бесіді, дискусії: дотримується теми і організовує логічно власне висловлювання; може не погодитися з чужою думкою, заперечити, виявляючи толерантність. Стежить за ходом діалогу, посилається на вже висловлене. Чітко формулює тезу, добирає аргументи, узагальнює власні міркування.

  8. Планує і створює тексти різних жанрів (тези, резюме, реферат, рецензія, доповідь, літературно-наукові та літературно-публіцистичні твори; есе на літературні, морально-етичні, естетичні, історичні і філософські), узагальнює і коментує зміст тексту.

  9. Створює тексти-міркування – відповіді на наукове, літературне чи життєве питання. Пише есе, дотримуючись основних жанрових характеристик:

 • захищає тезу на підставі власного досвіду;

 • добирає і логічно викладає аргументи відповідно до самостійно осмисленого матеріалу і власних асоціацій;

  1. Усвідомлює взаємовідносини між мовою і суспільством, мовою і особистістю, мовою і культурою. Усвідомлює роль і значення рідної словесності як культурного феномена, виразника духовного генію українського народу, як засобу збереження і формування власної етнокультурної ідентичності як важливих умов розвитку громадянської ідентичності в полікультурному просторі Республіки Молдова.^ V. Розподіл тем по класах та за годинами


Клас

Тема

Кількість годин

10

Вступ

Повторення вивченого в попередніх класах

Теорія мовлення
^
Фонетика
Орфоепія
Графіка та орфографія
Лексикологія
Морфеміка та словотвір11

Вступ

Повторення вивченого в попередніх класах

Теорія мовлення

Морфологія. Самостійні частини мови.

Іменник

Прикметник

Займенник
Числівник

Дієслово

Прислівник

Службові частини мови

Прийменник

Сполучник

Частка

Вигук

Повторення вивченого в кінці року


12

Вступ

Повторення вивченого в попередніх класах

Теорія мовлення

Синтаксис

Словосполучення Речення.

Просте, ускладнене речення.

Складне речення.Складносурядне речення.

Складнопідрядне речення.

Безсполучникове складне речення.

Способи передачі чужої мови.

Основи стилістики і культури мовлення.

Розмовний стиль

Науковий стиль

Офіційно-діловий стиль

Публіцистичний стиль.

Художній стиль

Повторення вивченого в кінці року

Скачати 0.89 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації02.10.2011
Розмір0.89 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх