Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний...Загрузка...
страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
повернутися в початок
скачать
^

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра романо-германської філології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни Теоретичний курс французької мови (стилістика)”


для спеціальності «Філологія (французька та англійська мова і література)»


форма навчання - денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Теоретичний курс французької мови (стилістика)”

 1. ^ Назва курсу.

„Теоретичний курс французької мови (стилістика)”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність : «Філологія (французька та англійська мова і література)»

 1. ^ Код курсу.

[ФІМ].[Франц_Англ_09].[3_1_6]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

4-й

 1. Семестр / семестри.

8

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зверева Марина Анатоліївна – викладач кафедри романо-германської філології (І корпус, ауд. 1-404, e-mail: target2030@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів із загальними принципами стилістики, визначення стилістики як самостійної лінгвістичної дисципліни і як основної галузі теорії мови, розкриття значення і місця стилістики в сучасному мовознавстві; формування в них уявлення про основні стилістичні категорії сучасної французької мови, ознайомлення зі стилями мови, стилістичною диференціацією лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення і загальної експресивної спрямованості.

Курс «Стилістика французької мови сприяє розвитку у студентів:

- компетенцій, що відносяться до володіння усної і письмової комунікації;

- соціально-лінгвістичної компетенції, необхідної для роботи і соціального життя;

- компетенції ситуативно-адекватної актуалізації знань.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Практичний курс французької мови (І, ІІ), лексикологія французької мови.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

La formation et l’évolution de la stylistique françaisе. Les branches et les problématiques de la stylistique contemporaine.

4

22

1.2.

La classification des styles

4

22

1.3.

Le style parlé et ses particularités

4

22

1.4.

Les styles écrits du français moderne

6

24

1.5.

Les figures de style et les tropes du français moderne.

9

2

2
5
^ Другий модуль
2.1.

Étude stylistique des faits de langue. La différenciation stylistique du lexique français.

8

2

2
4

2.2.

L’aspect stylistique des faits de grammaire.

8

2

2
4

2.3.

Classification stylistique des locutions phraséologiques


6

24

2.4.

Choix des procédés stylistiques.

6

24
загальна кількість годин

55

18

6
31

 1. ^ Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Балли Ш. Французская стилистика (Traité de stylistique française) / Ш. Балли. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 392 с.

 2. Балли Ш. Упражнения по французской стилистике / Ш. Балли. – М.: Едиториал УРСС, 2009. – 272 с.

 3. Степанов Ю. С. Французская стилистика / Ю.С. Степанов. Французская стилистика. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 360 с.

 4. Khovanskaїa Z., Dmitrieva L. Stylistique française / З.И. Хованская, Л.Л. Дмитриева– М.: Высш. шк., 2004. – 415 с.


Додаткова навчальна література

 1. Береговская Э.М. Занятная риторика Rhétorique amusante. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 152с.

 2. Береговская Э.М. Очерки по экспрессивному синтаксису. – М.: Рохос, 2004.

 3. Береговская Э.М. Хрестоматия по французской стилистике / Э.М. Береговская, Н.Н. Тетеревникова – М.: Просвещение, 1986. – 235с.

 4. Кузнецов В.Г. Функциональные стили современного французского языка. – М.: Высшая школа, 1991. – 242с.

 5. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту / В.А. Кухаренко. – Вінниця: Вид-во «Нова Книга», 2004. – 261с.

 6. Морен М.К. Стилистика современного французского языка/ М.К. Морен, Н.Н. Тетеревникова - М.: Высшая школа, 1980. – 287 с.

 7. Потоцкая Н.П. Стилистика современного французского языка. М. : Высш. шк., 1974. – 344 с.

 8. Синицын В.В. Практикум по стилистике современного французского языка. – М.: Просвещение, 2007. – 96 с.

 9. Guiraud P. La stylistique. – Paris : PUF, 1970. – 273 p.

 10. Kirilenko K.I., Saenko S.G., Shevtsova N.M., Shmeleva S.O. Analyse et interpretation du texte. – Kyiv: Видавничий центр КДЛУ, 2000.

 11. Maingueneau Dominique, Analyser des textes de communication. – P.:Dunod, 1998. –211p.

 12. Maingueneau D. Linguistique pour le texte littéraire. Paris: Nathan, 2003.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичних заняттях;

 • виголошення доповіді на практичних заняттях;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання реферату.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. ^ Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

De la rhétorique des Anciens à la stylistique de nos jours (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

2.

Dénotation et connotation dans le signe linguistique (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Стилістичний аналіз запропонованого текста.

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
 1. Мови викладання.

Французька3.1.7. Історія зарубіжної літератури. Кафедра всесвітньої літератури. Програму не надано.

3.1.8. Практична граматика французької мови.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Кафедра романо-германської філології


Р О Б О Ч А Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

дисципліни „Практична граматика французької мови”


для спеціальності «Філологія (французька та англійська мова і література)» 6.020203


форма навчання - денна


ЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри

Протокол №______від _____________


Завідувач кафедри___________(підпис)


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Перезатверджено: протокол №______ від ____________


Погоджено:

Завідувач науково-

методичного відділу ___________ Л.П. Масюта


Луганськ 2009
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Робоча навчальна програма

дисципліни „Практична граматика французької мови”

 1. ^ Назва курсу.

„Практична граматика французької мови”


Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність : «Філологія (французька та англійська мова і література)» 6.020203

 1. Код курсу.

[ФІМ].[Франц_Англ_09].[3_1_8]

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

2-й

 1. Семестр / семестри.

3

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. ^ Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Зверева Марина Анатоліївна – викладач кафедри романо-германської філології (І корпус, ауд. 1-404, e-mail: target2030@mail.ru)

 1. ^ Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – формування у студентів франкомовних вмінь, лінгвістичної та комунікативної компетенції, забезпечення нормативного, функціонально-адекватного володіння граматичними навичками мовленнєвої діяльності для застосування їх у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті; забезпечення системних знань з граматичної структури французької мови.

 1. ^ Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Навчальна дисципліна “Практичний курс французької мови”. Знання студентами головних розділів граматики за шкільною програмою; навички читання, письма, перекладу, спілкування.

 1. ^ Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 

загальна

лекції

практ. зан.

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Le nom. Les catégories du nom, genre

2
21.2.

Le nombre des noms. Les cas particuliers.

4
2
2

1.3.

L’article. Les formes et l’emploi de l’article défini, de l’article indéfini, de l’article partitif. Formes contractées de l’article défini.

5
4
1

1.4.

L’absence de l’article. L’emploi de la préposition «de» au lieu de l’article indéfini et de l’article partitif

3
2
1

1.5.

L’adjectif. Paticularités de la formation du féminin. L’accord des adjectifs et des noms au pluriel.

3
2
1

1.6.

Les degrés de comparaison des adjectifs. La place de l’adjectif-épithète.

4
2
2

1.7.

Les adjectifs employés comme adverbes.

4
2
2

1.8.

Les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs possessifs.

4
2
2
^ Другий модуль
2.1.

Les adjectifs numéraux. Les adjectifs numéraux cardinaux. Les adjectifs numéraux ordinaux.

4
2
2

2.2.

L’adjectif interrogatif. Les adjectifs indéfinis.

4
2
2

2.3.

L’adverbe. La formation. Les degrés de comparaison.

4
2
2

2.4.

Le verbe. Les catégories des verbes. Les groupes des verbes.

4
2
2

2.5.

Le mode indicatif. Les temps simples et composés. Le présent de l’indicatif. Les particularités de conjugaison

6
4
2

2.6.

Temps passés. Le passé composé

6
4
2

2.7.

L’imparfait

4
2
2
загальна кількість годин

61
36
25

^ 11. Список рекомендованої навчальної літератури.


Основна навчальна література

 1. Самойлова О.П. Практична граматика французької мови / О.П. Самойлова, Є.В. Комірна. – K. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2008. – 512 с.

 2. Siréjols E. Grammaire: 450 nouveaux exercices : niveau débutant / E. Sirejols, P. Claude. – Paris: CLE International, 2002. - 160 p.

 3. Siréjols E. Grammaire: 450 nouveaux exercices : niveau intermédiaire / E. Sirejols, D. Renaud.– Paris: CLE International, 2002. - 190 p.

 4. Miquel C. Grammaire en dialogues : niveau débutant / C. Miquel. – P.: Clé International, 2006. – 128 p.

Додаткова навчальна література

1. Иванченко А.И. Грамматика французского языка в упражнениях / А.И. Иванченко. – С.-Пб.: Каро, 2008. – 320 с.

2. Мурадова Л.А. Грамматика французского языка / Л.А. Мурадова. – M. : Айрис-Пресс, 2008.256 с.

3. Попова И.Н. Грамматика французского языка / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – М.: ООО "Издательство "Нестор Академик", 2005. – 480 с.

4. Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка / Е.А. Рощупкина. – М.: ГИС, 2009. – 240 с.

5. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского язика / А.Н. Тарасова. – М.: ООО "Издательство "Нестор Академик", 2006. – 528 с.


 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • опрацювання відповідних до програми граматичних тем;

 • виконання тренувальних вправ;

 • аудіювання та читання оригінальних французьких текстів

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.

^ Форма семестрового контролю:

іспит.

 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • робота студента у класі 30%

 • самостійна робота (портфоліо, презентація) 10%
^ Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Портфоліо за темою «L’article»

5%

2.

Récapitulation, pp. 51-61.

5%

3.

Презентація теми «L’adjectif» прикладами з повісті К. Вів’є «Le cahier d'Aline»

5%

4.

Grammaire: 450 nouveaux exercices : niveau débutant pp.

5%

5.

Grammaire: 450 nouveaux exercices : niveau intermédiaire, pp. 38 – 44 , ex. 87 – 104

pp. 46 – 48, ex. 111 – 121.

5%
УСЬОГО:

25%
 1. ^ Мови викладання.

ФранцузькаСкачати 5.46 Mb.
залишити коментар
Сторінка14/32
Дата конвертації02.10.2011
Розмір5.46 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   32
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх