С. Мельникова, методист хоіппо icon

С. Мельникова, методист хоіппо


Схожі
Методичні рекомендації 2008 зміст рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Методичні рекомендації підготували...
Методичні рекомендації підготували...
Методичні рекомендації підготували...
О. М. Козлова, методист Черкаського...
10-й (11-й) клас етика ділової комунікації...
Ж. В. Борисевич методист Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації...
Осіння сесія з 22 жовтня по 10 листопада 2007 р...
Програма спецкурсу «користувач пк» Автор програми: вчитель методист, вища категорія...
Савчук О. А., вчитель-методист Першої української гімназії м. Краматорськ...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інститут...
Методист лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачать


- 2011-


Рецензенти:

С. Мельникова, методист ХОІППО

С. Саврій , завідувачка районним методичним кабінетом

М. Вох, вчитель української мови та літератури Зіньківського НВК, «Вчитель – методист»


Польова Є.В. Елективний курс «Ділова українська мова»: Методичний посібник для 10 класу філологічного профілю, 2011. – Віньківці. – 100 с.


Схвалено науково – методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації (протокол №4 від 14 грудня 2010 року)


Методичний посібник укладено відповідно до програми факультативних та спеціальних курсів з української мови для 7-11 класів. У ньому подано розробки занять елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на I семестр та орієнтовне календарне планування. Запропоновані плани – конспекти занять містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик, подаються зразки ділових паперів, навчальні та контрольно – тренувальні завдання.

Для вчителів української мови та літератури, студентів вищих навчальних закладів.


ПЕРЕДМОВА


Зміст методичного посібника відповідає програмі факультативних та спеціальних курсів з української мови та літератури для 7-11 класів (2007р.). Пропонованою програмою передбачено послідовне й докладне висвітлення найважливіших питань сучасного ділового мовлення, зокрема від загальних понять мовної норми, особливостей офіційно- ділового стилю та класифікації документів, основних вимог до складання та оформлення ділових паперів.

Відповідно до даних вимог і розроблено заняття елективного курсу «Ділова українська мова» для 10 класу філологічного профілю на 1 семестр. Для швидкої підготовки до уроку подано теоретичний і практичний матеріал. Система подачі матеріалу підпорядкована принципу виділення основного й необхідного, переведення його в міцні знання й навички. Для зручності пропонуються зразки ділових паперів, навчальні, контрольно-тренувальні завдання.

У кінці видання додаються словнички, пам´ятки, зразки моделей з культури ділового мовлення, використання яких дозволить оперативно вирішувати актуальні питання складання ділового документа.

Посібник стане в пригоді вчителям української мови та літератури, студентам вищих навчальних закладів.


^ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ

«ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА»

В 10 КЛАСІ. I СЕМЕСТР

за/п.

Зміст програмового матеріалу

К-сть год.

Дата

Примітки

Вступ

1

Поняття мовної норми.

12

Стилі і жанри української літературної мови.

1^ Загальні вимоги до складання та оформлення документів

3

Класифікація документів. Формуляр-зразок.

14

Культура ділового мовлення. Вимоги до мови ділових паперів.

1^ Документація щодо особового складу

5,6

Заява.

Орфографія. Велика літера у власних назвах. Правопис прізвищ іншомовного походження.

27,8

Характеристика.

Відомості з мови. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.

29,10

Автобіографія.

Орфографія і пунктуація. Вживання м´якого знака. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при однорідних членах речення, при уточнювальних і вставних словах.

211

Резюме.

112

Наказ(ознайомлення).

113

Заняття – огляд знань.

1Інформаційні документи

14

Службові листи.

Орфографія. Подвоєння букв на письмі.

Пунктуація. Розділові знаки при відокремлених означеннях. Розділові знаки при звертанні.

115

Адреса.

116

Телеграма. Телефонограма. Факс.

1

Заняття №1

Тема. Поняття мовної норми.

Мета:

 • ознайомити учнів із поняттям мовної норми, забезпечити належний рівень володіння лексичними, орфоепічними, орфографічними, граматичними, стилістичними нормами сучасної ділової української мови;

 • розвивати вміння усвідомлювати структуру і мету власної пізнавальної діяльності і забезпечувати її досягнення;

 • розвивати культуру усного і писемного мовлення;

 • виховувати прагнення пізнавати таємниці мови.


Обладнання: таблиця «Порушення норм літературної мови», тести.

^ Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі

напружень приходять нові можливості.

Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність

пройти всі перешкоди, бо кожне подолання

веде до майбутньої перемоги.

О.Реріх

Хід заняття

I. Організаційний момент.

II. Ознайомлення із метою та завданнями курсу за вибором «Ділова українська мова», мотивація.

 • ^ Вступне слово вчителя.

Дорогі десятикласники!

Важлива проблема сьогодення – впровадження української мови в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства: політику, економіку, науку, адміністрування, вищу школу, засоби масової інформації. Писемне спілкування між організаціями та установами, в органах управління здійснюється українською мовою. Тому недосконале володіння українським діловим мовленням спричиняє чималу кількість помилок і знижує рівень культури ділового спілкування. Сучасне життя потребує від кожного з нас знань основ введення ділової документації, видів і застосування документів. Цим і пояснюється необхідність вивчення елективного курсу «Ділова українська мова».

Вивчення курсу спрямоване на засвоєння державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодіння знаннями про особливості ділового стилю, формування вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя, вмінь і навичок складати та оформляти найпоширеніші ділові папери.

Знання ділової української мови – це візитка майбутнього. Запрошую Вас усіх , хто прагне оволодіти багатим мовним і мовленнєвим арсеналом, на цікаві зустрічі, у захоплюючі мандрівки пізнання слова, його багатозначності, сили, мудрості і краси. Тож нехай орієнтиром для вас стануть слова О.Реріха: «Працюйте у напруженні всіх сил, адже на межі напружень приходять нові можливості. Не лякайтеся труднощів, знайдіть готовність пройти всі перешкоди, бо кожне подолання веде до майбутньої перемоги»

^ III. Актуалізація мотиваційних резервів десятикласників на основі повторення раніше вивченого.

 • Продовж думку.

Мова – це найважливіший засіб…

Мова існує у двох формах…

Державний статус української мови закріплено в …

Зачинателем нової української мови був…

Основоположником сучасної української літературної мови по праву вважають…

Літературна мова – це обрамлена, унормована форма загальнонародної мови, яка в …

 • Поміркуй!

Чим «мова» відрізняється від «мовлення»?

^ IV. Уведення учнів у поняттєво – теоретичний простір заняття.

 • Розповідь учителя .

Українська літературна мова як вища форма загальнонарод­ної національної мови, відшліфована майстрами слова, характе­ризується наявністю сталих норм, які є обов'язковими для всіх її носіїв. Унормованість — основна ознака літературної мови.

^ Норма літературної мови — це сукупність загальноприйня­тих правил реалізації мовної системи, які закріплюються в про­цесі суспільної комунікації.

Розрізняють такі типи норм:

 • орфоепічні (вимова звуків і звукосполучень),

 • графічні (передача звуків на письмі),

 • орфо­графічні (написання слів),

 • лексичні (слововживання),

 • морфо­логічні (правильне вживання морфем),

 • синтаксичні (усталені зразки побудови словосполучень, речень),

 • стилістичні (відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування),

 • пунктуаційні (вживання розділових знаків).

Норми характеризуються системністю, історичною і соціаль­ною обумовленістю, стабільністю. Але разом з тим літературні норми можуть і змінюватися з часом. У зв'язку з цим у межах норми співіснують мовні варіанти, під якими розуміють ви­дозміни однієї й тієї ж мовної одиниці, наявні на різних мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному чи синтак­сичному. Варіанти виникають відповідно до потреб суспільства в кодифікації написань і відображають тимчасове співіснування старого і нового в мові.

У словниках українського літературного слововживання розрізняють варіанти акцентні (алфавíт і алфáвіт), фонематичні (вогонь і огонь), морфологічні (міст, р.в. моста і мосту).

У процесі розвитку літературної мови кількість і якість мов­них варіантів змінюється. Мовні норми найповніше і у певній системі фіксуються у правописі, словниках, довідниках, підручниках і посібниках з української мови.

Культура писемного і усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування полягає в тому, щоб досконало знати мовні норми і послідовно дотримуватись їх.

 • Порада.

Вивчайте мовні норми, привчайте себе слідкувати за дотриманням Вами, Вашими друзями правил усного чи писемного мовлення. Пам´ятайте, що мовні норми – єдині і загальнообов´язкові для всіх носіїв української мови.


 • ^ Аналіз таблиці «Порушення норм літературної мови».Порушення

Неправильно

Правильно

Ненормативні наголоси

випáдок, паралíч, середúна

вúпадок, парáліч, серéдина

Порушення правил фонетики

ніш, дівчіна, касковий

ніж, дівчина, казковий

Неправильні морфолого – синтаксичні побудови

наступають

п'ятидесяти

восьмидисяти

завідуючий кафедрою

бігство

надходять

п'ятдесяти

вісімдесяти

завідувач кафедри

втеча

Тавтологія(недоречне використання однокореневих слів)

забезпечення безпеки

гарантування безпеки

Використання «суржику»

заключити договір

тяжка біль

передвиборча компанія

важке положення

укласти договір

тяжкий біль

передвиборча кампанія

важке становище

Діалекти й говірки

носе, баче, скіки, тіки, зара, буряк, утрох

носить, бачить, скільки, тільки, зараз, буряк, утрьох

Нечітка вимова фонем [е] та [ і ] в словах, де вони чергуються

корень

зберегати

зберігти

загибіль

корінь

зберігати

зберегти

загибельЗмішування паронімів (слів, близьким за звуковим складом і вимовою, але різних за значенням і написанням)

^ Я отримав номер абонементської скриньки.

Олена справляє афектне враження.

Я отримав номер абонентської скриньки.

Олена справляє ефектне враження.
 • Інформаційне ґроно.

Зробіть правильний вибір слів, що характеризують, яким має бути мовлення освіченої людини. Від вибору вищенаведених ознак мовлення буде залежати, як ви знаєте норми літературної мови і чи вмієте дотримувати їх.

Мовлення має бути

Правильним ? вірним

Змістовим ? змістовним

Професійним ? професіональним

Діловитим ? діловим

Вúразним ? вирáзним

Писемним ? письмовим

Богатим ? багатим

Устним ? усним

^ V. Виконання системи практичних завдань.

Свого часу теоретик ораторського мистецтва Квінтіліан сказав: «Практика без теорії цінніша, ніж теорія без практики».

І справді, місцем, де твориться, формується, виробляється мовна норма, є практика, постійне спілкування людей у різних сферах діяльності.

Дотримання лексичних, граматичних, орфоепічних, акцентологічних, стилістичних норм є підвалиною і в писемному, і в усному професійному мовленні.

 • Завдання 1

Від поданих іменників утворіть за допомогою суфіксів –ськ-; -зьк-; -цьк- прикметники, обґрунтуйте вибір.

Арбузинка - ...; Первомайськ - ...;

Вознесенськ - ...; Очаків -

Врадіївка - ...; Березнегувате — ...;

Веселинів- ...; Березанка- ...;

Миколаїв - ...; Доманівка - ...;

Новий Буг - ...; Криве Озеро — ...;

Нова Одеса - ...; Снігурівка - ... • Завдання 2

Знайдіть у наведених реченнях слова або вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Підкресліть їх і напишіть правильний варіант.

Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз.

Мова йшлася про нові технології виробництва.

У боротьбі за збільшення ефективності сільськогосподарського вироб­ництва рішучу роль відіграє орендний підряд.

Поступили в продаж вироби акціонерського товариства «Труд».

Збори акціонерів проголосили відкритими.

Ми виконали поставлені перед нами задачі.

Акт було складено у трьох екземплярах.

На перший курс вищих учбових закладів приймаються громадяни Укра­їни, у яких є повна середня освіта.

У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнуги його.

Ми розробили необхідні міри по поліпшенню умов праці.


 • Завдання 3

Запишіть числівники словами в потрібному відмінку, узгодивши з ними іменники, подані в дужках. Від порушень яких норм треба себе застерігати?


4 (пункт) — ...;

53 (відсоток) — ..; 1,5 (місяць) — ...;

 1. (тиждень) — ...;

 2. (варіант) — ...;

3/4 (територія) —…
2/3 (площа) — ...;

без 2785 (студент)-…;

через 65 (день) — ...;

з 346 (делегат) — ...;

160 (телята) — ...;

40 (окуляра) -… • Завдання 4

Порівняйте пари заперечних займенників ніхто — ніщо у відмінкових формах. Акцентуйте увагу на залежності відтінків лексичного значення від наголосу. Уведіть у речення 5—7 пар займенників.

^ Зразок:

1. Нíкого нам звинувачувати в тому, що сталося в нашому колективі.

2. У класі після дзвінка нікóго не залишилось.

Нíкого — нікóго (жодної людини)

Нíкому — нікóму (жодній людині тощо)

Ніким — ніким

Нічого — нічого

Нічим — нічим

Ні з кого — ні з кого

Ні з ким — ні з ким

Ні на кому — ні на кому

Ні з чим — ні з чим

Ні на чому — ні на чому.


 • Завдання 5

Розкрийте дужки; вставте, де потрібно, прийменники.

Із нагоди(ювілей), звернутися на (адрес), підприємство(?) виготовлення,секція (?) вивчення, сектор (зв'язки), добрий (?) природи,залежно (?) погоди, у (напрямок) міста, лишилось у (спадок),поїхати у (справа), іти (вулиця), проходити (тінь), іти (?) полем,виключити (?) списку, (?) змозі, (вихідний) дня, за (підсумок), комісія (?) спорту.

 • «Розумне перо»

Зробіть правильний вибір слів, що в дужках.

Усім відомо, що (саме дорожче, найдорожче) добро кожного народу — це його мова.

Вона реалізується в процесах усного і (письмового, писемного) мовлення. (Завдяки, через) мов... ми (впізнаємо, пізнаємо) світ. Мова — (основне, головне) знаряддя спілкування.

Мова виконує (ряд, низку) функцій, життєво (важних, важливих) для суспільства. Мова прийде на допомогу кожному (який, хто) прагне (оволодіти, заволодіти) секретами (професійного, професіонального) спілкування.


^ VI. «Готуємось до ЗНО»

 • Тестові завдання

1. Укажіть правильний варіант відповіді. Норма літературної мови - це:

а) міра, розмір чого-небудь;

б) порядок, стан, вигляд;

в) сукупність мовних засобів;

г) порція, пайок чогось;

д) кількість когось, чогось.


2. Укажіть правильний варіант відповіді.

а) Орфоепічні норми — правильне вживання розділових знаків.

б) Орфографічні норми — правильне написання слів.

в) Граматичні норми — добір мовних засобів залежно від умов спілкування.

г) Стилістичні норми — творення слів, правильне уживання форм слів, побудова
словосполучень.


д) Пунктуаційні норми — правильна вимова звуків, звукосполучень.

^ 3. Визначте рядок, у якому немає помилок у вживанні прийменників:

а) по дорученню, по непорозумінню, по ініціативі;

б) за бажанням, з питання, на замовлення;

в) з алгебри, з примусу, по адресу;

г) по вимозі, через помилку, по закінченню.

^ 4. Укажіть, у якому рядку допущено граматичну помилку:

а) складати екзамен;

б) складати шану;

в) складати конструктор;

г) складати більшість.

5). Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми дієприкметників:

а) осяяний, випробуваний, підписаний, керований;

б) відмінюваний, пізнаваємий, управляємий, навколишній;

в) пануючий, руйнуючий, оточуючий, виробляємий;

г) замріяний, бажавший, координуючий, лежачий.

6. Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми прикметників:

а) наймиліший, самий короткий, важчий, найбільш чистий;

б) солодший, якнайкращий, прудкіший, найбільш вдалий;

в) найменш розкішний, тепліший, менш свіжіший, вищий від усіх;

г) бездарніший, м'якший, золотіший, самий доглянутіший.

7. ^ Укажіть український відповідник до слова «ексклюзивний»:

а) ідеальний;

б)винятковий;

в) пишний;

г) розкішний.

8. Зазначте рядок, де всі пари слів є паронімами:

а) комунікативний — комунікабельний, веселий —сумний, недолік — дефект, дикція — вимова;

б) тактовний — тактичний, поверховий — поверхневий, виборний — виборчий, абонент — абонемент;

в) людний — людяний, фамільний — фамільярний,ефективний — ефектний, лінгвістика — мовознавство;

г) привітальний — привітний, засвоювати — освоювати, задача — завдання, юрист — правник.

9. ^ Виберіть рядок, де всі фразеологізми мають значення «гордовито триматися»:

а) попасти в капкан, бити байдики, як кіт наплакав, велике цабе, з легким серцем;

б) дерти кирпу, напустити пихи, піднімати носа, задирати голову, відставляти губу;

в) розвів мільйони, нестися вгору, жити чужим розумом, мести від воріт, темний ліс;

г) високо нести голову, не показувати очей, птах високого польоту, стріляний горобець.

10^ . Зазначте рядок, у якому всі слова утворені одним способо:

а) школяр, зроблений, лісостеповий, поневолити, маркований;

б) правознавець, єдиновладдя, людиноненависницький, самопідготовка, тризначний;

в)затишок, безстидник, задіяний, переказаний, розрівняний;

г) підробити, заохочувати, розпестити, пороблений, зіскочити.

11. ^ Укажіть варіант, у якому іменники в родовому відмін­ку записано згідно з правилами уживання закінчень (ю);(я):

а) контролю, аудиту, засобу, статута, керівника;

б) аудитора, напряму, договору, активу, досвіду;

в) виду, клієнта, доказу, результата, порядку;

г) об'єкта, органу, аналізу, обліку, закона.

12^ . Виберіть правильний варіант речення чи словосполученн:

а) загальнокримінальний злочин;

б) це питання було рішеним на мою користь;

в) його було притягнуто до кримінальної відповідальності;

г) вирок, вступивший в законну силу.


Відповіді


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

в

б

б

г

а

б

б

б

б

в

б

в


^ VII. Підсумок.

 • Рольова гра.

Побудуйте діалог на тему «Знання норм української мови – ознака високого рівня мовної культури людини». ^ Озвучте його, дотримуючись правил культури мовлення й етики спілкування.

VIII. Домашнє завдання.

 • Підготувати презентацію стилів української літературної мови.Заняття №2

^ Тема. Стилі і жанри української літературної мови.

Мета:

 • поглибити знання учнів про стилі та жанри української літературної мови, сфери їх використання, характерні ознаки та мовні засоби;

 • формувати вміння доречно користуватися різними стилями мови, визначати стиль готових текстів, орієнтуючись на його мовні засоби та характерні ознаки;

 • розвивати творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити висновки;

 • виховувати потребу в самодосконаленні й самовихованні.

Обладнання: роздруковані тексти різних стилів мовлення.

^ Мова – це могутнє знаряддя…

і ораторського мистецтва, і

поетичної творчості, і ділового

листування, і дипломатичних переговорів.

М.Рильський


Хід заняття

^ I.Організаційний момент.

II. Повідомлення теми, мети, мотивація.

III. Повторення відомостей про стилі і жанри української літературної мови

 • ^ Слово вчителя.

Використовуючи мову в повсякденному житті, люди залеж­но від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли учень пише твір, він старанніше добирає слова й будує речення, ніж коли він пише приватного листа. Залежно від змісту і цілеспрямованості висловлення, а також від індивідуальної манери та уподобань у процесі мовлення відбуваються певний добір і комбінування найпридатніших і найпотрібніших саме для цієї мовної ситуації наявних у мові співвідносних варіантів форм, слів, словоспо­лучень, конструкцій речень тощо. Отже, художній твір (новела, оповідання), наукова стаття, наказ керівника установи, протокол, написані однією мовою, відрізняються набором мовних засобів, специфічними особливостями у мовному оформленні. Таке роз­різнення називається стилістичною диференціацією мови.

Літературна мова поділяється на стилі. Слово "стиль" — ба­гатозначне, воно походить від латинського stilus — "паличка для письма", тобто письмове знаряддя, яке використовувалося в часи античного Риму і середньовіччя. В літературі і взагалі у мис­тецтві стиль означає певну єдність художніх образів і форм їх вираження. Стиль означає також спосіб, прийом, метод певної діяльності.

Стиль — це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й ви­користання мовних засобів (лексики, фразеології, граматики, фо­нетики).

Кожний стиль має:

 • сферу поширення (коло мовців);

 • призначення;

 • систему мовних засобів;

 • стилістичні норми;

 • підстилі;

 • жанри реалізації.

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.

В українській літературній мові виділяють традиційно п'ять функціональних стилів:

 1. науковий;

 2. офіційно-діловий;

 3. ) публіцистичний;

 4. ) художній;

5) розмовний, або стиль побутового мовлення.

Кожен із стилів має свої характерні особливості і реалізу­ється у властивих йому жанрах. Жанри — це різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками.

 • ^ Робота в групах. Презентація стилів мови.

1.Офіційно-діловий стиль характеризується логізацією викладу; вживанням усталених конструкцій, зокрема, безособо­вих та наказових; відсутністю емоційного забарвлення, мовної індивідуальності автора, двозначних слів та висловів. Це мова законів, розпоряджень, указів, постанов, наказів, звернень, звітів, інструкцій тощо.

Текст офіційно-ділового стилю має бути змістовним, точним. Він вирізняється чіткістю, стислістю та високою стандартизацією вислову. Для офіційно-ділового стилю характерні усталені мовні звороти (початок і закінчення документа), специфічні терміни, традиційні форми. Побудова речень відзначається лаконізмом.

^ Зразок стилю: Освіта — основа розвитку особистості, суспі­льства, нації, держави майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної,, запорука куль­турної та наукової життєдіяльності суспільства. (З Націона­льної доктрини розвитку освіти).

Офіційно-діловий стиль має такі підстилі:

—законодавчий (закони, укази, постанови, статути);

 • дипломатичний (міжнародні угоди — конвенції, повідом­лення — комюніке та ін.);

 • адміністративно-канцелярський (заяви, довідки, накази, розпорядження, звіти, інструкції).

^ 2.Науковий стиль обслуговує різні галузі науки й техні­ки. Йому властиві складні речення, зокрема, складнопідрядні, що відтворюють причинно-наслідкові зв'язки між частинами тексту. Мета цього стилю — інформування про результати досліджень, доведення теорії, обґрунтування гіпотез, роз'яснення різних явищ. Характерною ознакою наукового стилю є точність, одно­значність, послідовність, понятійність, узагальненість, перекон­ливість, висновки.

Щодо мовних засобів, то тут використовуються терміни (час­то іншомовні), абстрактні слова, наукова фразеологія (стійкі тер­мінологічні сполучення), цитати, посилання. Текст наукового стилю вирізняється відсутністю всього того, що вказувало б на особу автора чи його уподобання, насамперед, емоційно-експре­сивних синонімів, художніх троп, індивідуальних неологізмів. У тексті багато речень, що ускладнені зворотами. У реченнях пере­важають іменники й відносні прикметники.

^ Зразок стилю: Мова є першоелементом культури, вона ле­жить в основі розвитку всіх інших видів мистецтва. І ті есте­тичні цінності, які ними породжуються, зумовлені значною мі­рою естетичними можливостями мови (театр, кіно, радіо, телебачення) (посіб.).

Науковий стиль має такі підстилі:

 • власне науковий (з жанрами тексту — монографія, стаття, наукова доповідь);

 • науково-популярний (виклад наукових даних для нефахів­ців — книги, статті);

— науково-навчальний (підручники, посібники, лекції, бесіди). До речі, кожен підстиль, зберігаючи основні ознаки стилю,характеризується своїми особливостями використання мовних засобів.

^ 3.Публіцистичний стиль відображає факти даної дійсності, дає їм оцінку, формує громадську думку.

Він слугує у громадсько-політичній, суспільно-культурній, виробничій діяльності, у навчанні.

Характерною ознакою є поєднання логічності викладу, дока­зовості й переконливості з емоційно-експресивною образністю.

Мета публіцистичного стилю — пропаганда певних думок, переконань і агітація їх втілення у життя; політичні заклики, що можуть привернути увагу слухача або читача та вплинути на нього.

Тут використовується суспільно-політична лексика, залуча­ються емоційно оціночні засоби інших стилів. Тобто можуть по­єднуватися елементи наукового, офіційно-ділового, художнього стилю.

Зразок стилю: О мово вкраїнської Хто любить її, той любить мою Україну (В. Сосюра).

Публіцистичний стиль має такі підстилі:

— стиль засобів масової інформації (газети, журнали, радіо, телебачення);

—художньо-публіцистичний (памфлети, фейлетони, нариси);

— науково-публіцистичний (літературно-критичні статті, огляди). Всі ці підстилі мають свої жанрові й мовні особливості.

^ 4.Художній стиль найяскравіше виявляє лексичне багатство мови. Він засвідчує високий рівень розвитку сучасної української мови. І це ілюструється довершеністю художнього мовлення, текстів художньої літератури. Цей стиль використовується у творчості письменників і слугує взірцем культури й естетики, багатством найрізноманітнішої лексики літературної мови взагалі.

Художній стиль має здатність впливати на розум, думки й по­чуття читачів, формувати моральні якості й естетичні смаки. То­му головними ознаками цього стилю є естетика мовлення, образ­ність, зображуваність, поетичність. У художньому стилі (зокре­ма, в художніх творах) все подається через світобачення та відчуття автора і спрямовується на особистість читача. Тому тут, крім об'єктивності реального світу, існує і суб'єктивність сприй­няття його людиною.

Основні мовні засоби, що вживаються в художньому стилі:

 • емоційно-експресивна лексика;

 • різні види синонімів, омонімів, фразеологізмів;

 • історизми, архаїзми, діалектизми, просторічні елементи (слугують з стилістичною метою).

Тут використовуються всі типи речень; особливості інтону­вання, ритмомелодики.

^ Зразок стилю: Сонце вдарило з-за лісу че­рвоним промінням на київські гори. Широка зелена Оболонь і По­діл вкрились тінню й потеплішали. Виразніше виступили високі смужки київських гір під ясним чистим небом, обсипані збоку че­рвонястим промінням. Тисячі вікон в домах, позолочені хрести та бані на церквах ніби зайнялись і запалали. Од їх посипались наче пучки золотих стрілок... Вигляд на Київ стає якийсь фанта­стичний.

(І. Нечуй-Левицький).

Художній стиль має такі підстилі:

 • епічні (роман, епопея, повість, оповідання, нарис);

 • ліричні (поема, поезія, пісня, балада);

 • драматичні (комедія, драма, мелодрама, водевіль);

 • комбіновані (драма-феєрія, усмішка, ліро-епічний твір). Тож кожен з них має свої мовні особливості.

^ 5.Розмовний стиль характеризує розмовне мовлення,що задовольняє спілкування людей у повсякденному житті. Це стиль усного мовлення, складниками якого є інтонація, жести, міміка; короткі прості і неповні речення, просторіччя. Але невмотивоване вживання просторіччя, вузької територіальної лексики засмічує мову, призводить до естетичного збіднення. У писемно­му варіанті розмовний стиль використовується як діалогічне чи полілогічне мовлення в художніх творах.

^ Зразок стилю: На початку серпня, коли в Ковбиші, велике село по обидва боки вузенької річки в очереті та верболозах, з'їзджа­ються до батьків усі колишні ковбишівці, що отам по війні пода­лися з дому шукати постійного заробітку і щонедільного вихідно­го, коли по дворах тільки й чути: "'Папа, а как зараз навпростець дійти до лавки, а батько, намагаючись у всьому догодити ді­тям, отказує: "Та как! Отако грядками і йди. А там — низом. Хі­ба ти забув'; або: "Мама, як у Вас нащот стірального порошка? Нет? Дак я пришлю по приїзду" (Григір Тютюнник).

Функціональні стилі не є замкненими системами, вони перебу­вають у постійній взаємодії, тому кожен із них містить елементи іншого. Але основою кожного стилю є стилістично нейтральні засоби сучасної літературної мови.

 • ^ Бліц – обговорення за запитаннями:

1. Які основні функціональні стилі української мови?

2. Які характерні ознаки офіційно – ділового стилю?

3. Яке призначення наукового стилю?

4. Які мовні засоби використовуються в публіцистичному стилі?

^ 5. Які особливі прикмети має художній стиль?

6. Яка сфера вживання розмовного стилю?

III. Закріплення знань і вироблення вмінь та навичок.

 • ^ Прочитати. Визначити стилістичну прина­лежність кожного з уривків, вказати характерні ознаки кожного з цих стилів(для кожної групи дається роздрукований окремий текст для аналізу)

 • Слово — одне з наймогутніших знарядь людини. Безси­ле саме по собі, воно стає могутнім і нездоланним, дійовим і привабливим, воно сказане вміло, вчасно і щиро. Недарма народна мудрість учить: говори не так, щоб тебе могли зрозуміти, а говори так. щоб тебе не могли не зрозуміти. Повага до слова людству необхідна так само, як і повага до самої людини. Без цього не може бути розвитку, без цього неможливо вдосконалювати ні мову, ні мовця (З журн.).

 • Стильовий дисонанс різко знижує рівень мовленнєвої культури, тому змішування навіть функціонально близьких слів неприпустиме. Кожен із стилів має свої особливості культури мовлення. Окрім того, слід враховувати засоби реалізації усної чи писемної форми того чи того стилю, оскільки всі сучасні функціональні стилі літературної мови мають обидві форми вираження — усну і писемну (3 підручн.).

 • Ухвалили:

 1. Усім учителям-словесникам посилити роботу над збагаченням словникового запасу та вдосконаленням грама­тичної будови усного й писемного мовлення учнів, навчити їх свідомо аналізувати своє й чуже мовлення відповідно до літературних норм.

 2. Розробити програму для занять мовного гуртка «Як ми говоримо». (3 протоколу).

 • Слова — полова,

Але вогонь в одежі слова —

Безсмертна, чудотворна фея,

Правдива іскра Преметея.

Іван Франко.

 • - Скажіть, чи буде надруковано мій вірш «Думка»?

 • Ні.

 • Чому ж?

 • Тому, що в ньому немає жодної думки!

 • Якось Віктор Гюго вирушив до Пруссії.

Чим ви займаєтеся? — запитав у нього жандарм, який заповнював спеціальну анкету.

 • Пишу.

 • Я питаю, чим ви здобуваєте кошти для життя?

 • Пером.

 • Запишемо: «Гюго. Торговець перами».

Для довідок. Дисонанс — невідповідність, неузгодженість.

 • Вибірковий диктант. З-поміж поданих висловів вказати ті, які є характерними для наукового та публіцистичного стилів. Вислови, властиві діловому стилю, виписати. Розповісти про мовні кліше.

За звітний період, взяти до відома, проблеми розвитку експорту, міжмолекулярна взаємодія, згідно з постановою зборів, вільне падіння, з огляду на викладене вище, державний апарат, сила притягання, роботу визнати за­довільною, могутнє знаряддя наукової думки, план заходів затвердити, залучення іноземних інвестицій, цим доводжу до Вашого відома, багаторічні вітрозапильні рослини родини злакових, програма економічної допомоги, морфологічні способи творення слів, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, політична конфронтація.

Довідка. Кліше — готовий мовний зворот,що використовується в певних умовах і подібних текстах, полегшує процес спілкування.

Інвестиція —довгострокове вкладення капіталу в різні галузі економіки.

Конфронтація — протиборство.

 • ^ Розподільний диктант. Розподіліть фразеологізми за стилями мовлення, у яких вони можуть вживатися.

На адресу, вивести на орбіту, закладати основу, очна ставка, сфера визначення, лакмусовий папір, провести паралель, стати на фініш, від'ємний знак, згідно із зако­ном, бути в нокауті, перевести мову, сіли за стіл перего­ворів, стояти рангом вище, мати рацію, дати реванш, по­бити рекорд, зняти з порядку денного, дійсний спосіб, рівнобедрений трикутник, прийняти рішення, взяти до уваги, оголосити догану, єнотовидний собака, ланцюго­ва реакція, вийти на фінішну пряму, передати естафету, абсолютний нуль, вийти в тираж, хід конем, гра за пра­вилами.

 • ^ Стійкі словосполучення (термінологічні, офіційно-ділові і фразеологічні) розподіліть відповідно до класифікації.

Поточний рахунок, доводити до відома, пропускати повз вуха, брати участь, точити ляси, орендна плата, дода­на вартість, узяти верх, вжити термінових заходів, штраф­ні санкції, дебіторська заборгованість, згідно з графіком, пекти раки, наріжний камінь, піймати облизня, мати на меті, розрахунковий рахунок, трудові спори, довготермі­новий кредит, внести пропозицію, мати авторитет.

 • ^ Утворіть стійкі словосполучення, дібравши до дієслів потрібні іменники. Користуйтеся довідкою.

Докласти, ставити, взяти, приділяти, навести, поділя­ти, завдати, доходити, брати, підбивати, надавати, склада­ти, надсилати, мати, укладати.

Довідка: участь, висновок, іспит, договір, запитання, перевага, приклад, увага, зусилля, слово, лист, підсумки, думка, нагода, шкода.

^ IV. Творча лабораторія. Робота в групах.

 1. Складіть план учнівської доповіді на тему «Офіційно – діловий стиль, його особливості».

 2. За вивченим матеріалом складіть і запишіть діалог у формі запитань і відповідей на тему «Стилістична система мови».

 3. Напишіть міні – твір у публіцистичному стилі за епіграфом уроку.

 4. Напишіть етюд на тему «Прощання з осінню».

 5. Складіть тестові завдання за темою уроку.

^ V. Творчий звіт роботи груп.

VI. Підсумок уроку.


Заняття №3

Скачати 1.76 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації02.10.2011
Розмір1.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
плохо
  2
не очень плохо
  1
хорошо
  2
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх