“Українська мова та література” icon

“Українська мова та література”


Схожі
Програма з англійської мови для вступн ого тестування...
Міністерство освіти І науки україни севастопольський міський гуманітарний університет...
Програма в c тупного іспиту з іноземної мови...
Реферат Вид контролю: залі...
Навчальна програма дисципліни Вступ до літературознавства Севастополь...
Робоча навчальна програма дисципліни „ стилістика І культура українського мовлення” Севастополь...
Українська мова 11(12) клас...
Програма навчальної дисципліни історія української літератури 1798-1840-х років напряму...
Програма комплексного вступного іспиту зі спеціальності 020303 «філологія»...
Структура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки...
Необхідні сертифікати зно для вступу на Ікурс: Українська мова та література > Математика...
Навчальна програма з сучасної української мови Для спеціальності 030500 “Мова та література”...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БАЗОВІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


зі стилістики української мови

для студентів V_ курсу,

професійного спрямування “Мова та література (дві мови)”
“Українська мова та література”

Факультету англійської мови

Київ – 2008
Укладач: Стишов О.А., докт. філол. наук, професор


Матеріали затверджено на засіданні кафедри загального та українського мовознавства

Протокол № ______1______ від _________28.08.2008 р.____


Завідувач кафедри: _______________________ проф. Тараненко О.О._ (підпис) (прізвище, ініціали)


Матеріали узгоджено з кафедрою/ами:

Теорії та історії світової літератури Фесенко В.І.

(назва кафедри) (прізвище, ініціали (підпис)

завідувача кафедри)


^

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ БАЗОВИХ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

^ Навчальний рік

2007/2008

20082009


2009/20102010/20112011/2012


Дата засідання кафедри
Номер протоколу
Підпис завідувача кафедри


І. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

^ СТУДЕНТІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс „Стилістика української мови” викладається студентам V курсу факультету англійської мови (для спеціальності «Мова і література» (дві мови) в ІХ семестрі (з 20.10. до 31.12) і є завершальним у лінгвістичній підготовці вчителя-словесника. За чинним навчальним планом на цей курс відведено 90 годин (20 лекційних, 20 – семінарських, 50 – самостійної роботи). Курс названої дисципліни завершується екзаменом.

^ Мета курсу – показати стилістичну систему української мови в її довершеній, поліфункціональній формі; домогтися засвоєння основних понять теоретичної стилістики і оволодіння стилістичними нормами літературного мовлення; прищепити чуття естетики мовлення тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– визначення стилістичних термінів стиль, стилістика, стилістична норма, стилістема, експресивність, емоційність, образність, троп тощо;

– основні відомості про стилістичну й стильову диференціацію рідної мови на лексичному, фразеологічному, фонетичному, морфологічному й синтаксичному рівнях,

– особливості й головні риси всіх стилів української мови;

– основні стилістичні функції певних лексичних, фразеологічних, фонетичних та граматичних одиниць.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти:

– аналізувати уривки текстів із різних стилів, зокрема чітко виділити і проаналізувати ті чи інші стильові й стилістичні засоби, особливості впливу автора на читача чи слухача;

 • редагувати стилістично-невправні тексти;

 • добирати найбільш вдалі синоніми, фразеологізми, варіантні форми та ін.;

 • створювати тексти різних функціональних різновидів мови.

^ Основні завдання стилістики в теоретичному аспекті зводяться до з’ясування головних понять, визначення основних критеріїв класифікації стилів; висвітлення основних етапів формування, становлення і розвитку функціональних стилів української літературної мови в різних сферах спілкування, зв’язку інтра- й екстралінгвістичних чинників; характеристики стилістичного матеріалу сучасної української літературної мови.

^ Місце дисципліни в навчальному процесі.

У практичному аспекті завдання стилістики української мови зводяться до оволодіння стилістичною системою української мови, стилістикою ресурсів і функціональною стилістикою; вироблення вмінь і навичок визначати стилістичні ознаки мовних одиниць у текстах усіх стилів; ознайомлення із стилістичними прийомами і способами використання мовного матеріалу відповідно до умов і цільової настанови; вироблення умінь оцінювати стилістичні можливості мовних засобів; закріплення стилістичних навичок шляхом конструювання стилістично довершеного тексту; піднесення культури професійного, ділового й побутового мовлення.

Оцінювання знань, умінь та навичок студентів-філологів у IX семестрі включає набір вимог до опрацювання теоретичних знань і практичних навичок у сфері функціональних різновидів сучасної української мови, її стилістичних особливостей лексики, фонетики, граматики.

Система організації позааудиторної самостійної роботи студентів із „Стилістики української мови” передбачає різноманітні види творчої роботи, зокрема опрацювання основної і додаткової літератури, написання рефератів з історії певних стилів, стилістичний аналіз окремих текстів тощо.

Студенти-випускники також мають змогу обрати і підготувати дипломну чи магістерську роботу на тему із стилістики української мови.

Номер модуля

Назва теми

Аудиторна робота

Позаауд.самост. робота студента
1.1. Стилістика як лінгвістична дисципліна.

1.2. Стилістичні засоби словотвору

1.3.Фоностилістика.

1.4. Граматична стилістика.

1.5. Лексична і фразеологічна стилістика.

Загальна кількість годин та їх розподіл – 40,

з них:

20 год. – лекції;

20 год. – практичні заняття;

2 год. –

МКР1.

50 годин, з них:

50 годин – підготовка до практичних і лекційних занять та МКР1.ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна “Стилістика української мови” складається з таких змістових модулів:

Модуль 1.

  1. Стилістика як лінгвістична дисципліна.

  2. Стилістичні засоби словотвору.

  3. Фоностилістика.

  4. Граматична стилістика.

  5. Лексична і фразеологічна стилістика.


ІІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА МОДУЛЯМИ, ТЕМАМИ

І ВИДАМИ ЗАНЯТЬ


Номер і назва модуля, тематика занять

Усього (год.)

Із них:

Лекції (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Позааудиторна самостійна робота

(год.)

Семестр Х

Модуль 1. Стилістика української мови

1. Стилістика як лінгвістична дисципліна.

8

2

2

4

2. Стилістичні засоби словотвору.

10

2

4

4

3. Фоностилістика.

8

2

2

4

4. Граматична стилістика.

30

6

6

18

5. Лексична і фразеологічна стилістика.

34

8

6

20

^ Модульний контроль

Підготовка і складання іспиту

Усього за семестр

90

20

20

50^ ІV. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема заняття: Стилістика як лінгвістична дисципліна.

Практичне заняття 1.1.

План:

 1. Основні поняття стилістики.

 2. Методи стилістики.

 3. Зв’язок стилістики з іншими дисциплінами.

 4. Норми мови. Стилістична норма.


Тема заняття: Стилістичні засоби словотвору.

Практичне заняття 1.2.

План:

 1. Загальна характеристика словотвірної системи сучасної української мови з погляду стилістики.

 2. Суфіксальні засоби творення стилістичного ефекту.


Практичне заняття 1.3.

План:

 1. Роль осново- і словоскладання у створенні стилістичної образності.

 2. Префікси із стилістичного погляду.

 3. Роль неморфологічних способів словотворення в творенні стилістичної виразності.


Тема заняття: Фоностилістика.

Практичне заняття 1.4.

План:

 1. Евфонія української мови.

 2. Види звукових повторів.

 3. Алітерація. Асонанс.

 4. Інші фонетико-акцентуаційні засоби евфонії.


Тема заняття: Граматична стилістика.

Практичне заняття 1.5.

План:

 1. Загальна характеристика стилістичних категорій і засобів граматичної стилістики.

 2. Стилістичні категорії іменника: а) відмінка, б) числа, в) роду.


Практичне заняття 1.6.

План:

 1. Стилістичні особливості лексико-граматичних категорій прикметника.

 2. Використання займенників із стилістичною метою.


Практичне заняття 1.7.

План:

 1. Стилістичне використання граматичних категорій дієслова (часу, способу, виду, особи, числа та ін.).

 2. Використання службових слів із стилістичною настановою.

 3. Стилістичне використання різних типів речень.


Тема заняття: Лексична і фразеологічна стилістика.

Практичне заняття 1.8.

План:

 1. Загальна характеристика лексики із стилістичного погляду.

 2. Стилістично-функціональна диференціація словникового складу української мови.

 3. Стилістичні функції історизмів та архаїзмів.


Практичне заняття 1.9.

План:

 1. Використання неологізмів, діалектизмів із стилістичною метою.

 2. Іншомовні слова, професіоналізми в стилістичній системі української мови.


Практичне заняття 1.10.

План:

 1. Використання лексичної синонімії, антонімії, омонімії, паронімії. Стилістичні фігури, створені на їх основі.

 2. Полісемія і її використання в стилістиці.

 3. Стилістичне використання тропів.


^ Максимальний рейтинг студента за один модуль становить 40 балів.

Семестрова оцінка студента з навчальної дисципліни за модуль перед заліково-екзаменаційною сесією виставляють так:

Рейтинговий бал Оцінка

36 балів і вище – “відмінно”

20-29 балів – “задовільно”

30-35 балів – “добре”

19 балів і нижче – “незадовільно”
^ V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Позааудиторна самостійна робота студентів передбачає щотижневу підготовку до лекцій (із використанням конспекту, основних підручників і посібників), до практичних занять (читання й аналіз запропонованих викладачем текстів, письмові відповіді на запитання), а також виконання різноманітних практичних завдань.

1. Опрацювати наукову літературу із запропонованого викладачем питання й підготувати реферати на теми: „Структура стилістики”, „Стилістика мови, стилістика мовлення”, „Зв’язок стилістики з іншими дисциплінами”, „Активні сучасні процеси словотворення різних лексико-граматичних класів слів та їх вплив на стилістику української мови”, „Графостилістичні засоби стилістики (графічна організація тексту, сегментація: виділення речення, частини речення, словосполучення, слова)”.

2. Підібрати літературу до теми „Історичний розвиток стилів української мови”. Написати реферати на теми: „Історія становлення і розвитку конфесійного стилю”, „Етапи формування публіцистичного функціонального стилю української мови”, „Основні періоди розвитку наукового стилю” та ін.).

3. Самостійно знайти певні приклади для ілюстрації використання одиниць усіх мовних рівнів у різних функціональних стилях української мови. Дібрати основні стилістичні фігури із художнього і публіцистичного функціональних різновидів національної мови.

4. Провести стилістичний аналіз тексту „Батько” (із повісті О.Довженка „Зачарована Десна”), уривка із твору У.Самчука „Марія”.

5. Змоделювати ситуації спілкування, у яких можна використати певний стиль мовлення.

6. Виправити стилістичні помилки в запропонованих реченнях:

а) Вона активно приймає участь у спортивних змаганнях;

б) Їм пропонується написати свою автобіографію;

в) Його дієві дії спрямовані на подолання ґанджів.


^ VІ. ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ


1. Письмове завдання (тест):

1) Які приголосні фонеми найбільш інтенсивно і частотно використовуються в українській мові в алітераціях (за статистичними підрахунками вчених)?

а) / б, ф, ґ, к, х, г, в, й, п /;

б) / м, н, р, л, д, т, з, с, ц/;

в) / ж, ш, ч, в, г, ф, б, й, к/.


2) У яких стилях домінують суфікси -анн-, -енн, -інн, -изм-/-ізм, -изацій-/ -ізацій-?

а) художньому;

б) публіцистичному;

в) конфесійному;

г) офіційно-діловому;

ґ) розмовному.


^ 2. Практичні завдання

1) Доберіть до кожного з поданих іншомовних слів український синонім-відповідник:

Біографія – Горизонт –

Екземпляр – Процент –

Тираж – Електорат –

Амбасадор – Імпліцитний –

Циркуляр – Варіабельний –

2) Із поданого масиву фразеологізмів вибрати стійкі одиниці, що походять із публіцистичного стилю: нести свій хрест, люди доброї волі, прокрустове ложе, топтати ряст, зустріч без краваток, абсолютний нуль, ескалація війни, подвійні стандарти, порядок денний, хлопчики для биття, п’ята колона, жовта преса.

Критерії оцінювання МКР


^ 1. Письмове завдання (Тест)

“відмінно” – 10 правильних відповідей;

“добре” – 6-8 правильних відповідей;

“задовільно” – 4-6 правильних відповідей;

“незадовільно” – 3 і менше правильних відповідей.


^ 2. Практичні завдання

“відмінно” – завдання виконано без помилок або з незначними помилками;

“добре” – у кожному завданні допущено 1-2 негрубі помилки;

“задовільно” – часткове виконання завдань або наявність значної кількості помилок;


“незадовільно” – завдання не виконано або допущено значну кількість помилок.

^ Загальна оцінка:

“відмінно” – „5”, „5”; „5”, „4”; „4”, „5”;

“добре” – „4”, „4”; „4”, „3”; „3”, „4”;

“задовільно” – „3”, „3”; „2”, „3”;

“незадовільно” – „3”, „2”; „2”, „2”.

Якщо студент дав правильні відповіді на 10 тестових завдань, виконав практичні завдання без помилок або з незначними помилками, він одержує за модульну контрольну роботу 20 балів (оцінка “відмінно”).

Якщо студент дав правильні відповіді на 6-8 тестових завдань, допустив при виконанні практичних завдань у кожному завданні 1-2 негрубі помилки, він одержує за модульну контрольну роботу 16 балів (оцінка “добре”).

Якщо студент дав правильні відповіді на 4-6 тестових завдань, частково виконав практичні завдання, він одержує за модульну контрольну роботу 12 балів (оцінка “задовільно”).

Якщо студент дав правильні відповіді на 3 і менше тестових завдань, не виконав жодного практичного завдання або виконав їх із значною кількістю помилок, він одержує за модульну контрольну роботу 8 балів (оцінка “незадовільно”).


^ VІІ. СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ

ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ V КУРСУ

ФАКУЛЬТЕТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

З ДИСЦИПЛІНИ „СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ”

Дисципліну викладають в Х семестрі. Загальний обсяг – 90 годин (2,5 кредита). Аудиторна робота – 40 годин: 20 годин – лекції, 20 годин — семінарські заняття, самостійна робота – 50 годин.

До структури модуля входять такі складники:

Аудиторна робота студента

Позааудиторна самостійна робота студента

Модульна контрольна робота

Рейтинг модуля складає сума середніх оцінок за:

- аудиторну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля;

- позааудиторну самостійну роботу студента протягом вивчення навчального матеріалу модуля, а також оцінки за

- модульну контрольну роботу.

Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента проводиться в національній 4-бальній системі (“5”, “4”, “3”, “2”). Наприкінці вивчення навчального модуля (після проведення модульної контрольної роботи) викладач виставляє середню оцінку за аудиторну роботу студента, позааудиторну самостійну роботу студента й оцінку в 4-бальній системі за модульну контрольну роботу. Ці оцінки викладач трансформує в рейтинговий бал таким чином:

^ 1. Аудиторна робота студента:

5” – 10 балів;

4” – 8 балів;.

3” – 6 балів;

2” – 4 бали;

відсутність на заняттях – 0 балів.

2. Позааудиторна самостійна робота студента:

5” – 10 балів;

4” – 8 балів;.

3” – 6 балів;

2” – 4 бали;

відсутність виконання самостійної роботи – 0 балів.

3. Модульна контрольна робота:

5” – 20 балів;

4” – 16 балів;.

3” – 12 балів;

2” – 8 балів;

неявка на модульну контрольну роботу – 0 балів.

Таким чином, рейтинг студента за навчальний матеріал модуля складається із суми рейтингових балів за три вищеперераховані частини модуля.


^ VIІI. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Орієнтовні питання та завдання до екзамену

 1. Стилістика як лінгвістична дисципліна. Структура стилістики.

 2. Основні поняття стилістики (стиль, норма та види норм, стилістичне значення. Експресія, стилістема, стилістичні засоби, стилістичний прийом).

 3. Загальна характеристика функціональних стилів української мови та їх історичний розвиток.

 4. Художній стиль української літературної мови; його риси, підстилі та їх особливості. Колорити художнього стилю.

 5. Публіцистичний стиль та його підстилі. Особливості наукового стилю української літературної мови; його підстилі. Галузі, жанри і способи викладу в науковому стилі.

 6. Офіційно-діловий стиль; його підстилі та жанрові різновиди.

 7. Розмовно-побутовий стиль. Усна і писемна його форми.

 8. Епістолярний підстиль та його особливості.

 9. Стилістичне навантаження слова і стилістично-функціональна диференціація лексичного складу української мови.

 10. Емоційно забарвлена лексика і функціонально забарвлена лексика. Слова книжної конотації і слова розмовної конотації.

 11. Архаїзми. Історизми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 12. Старослов’янізми та їх стилістична роль.

 13. Інтернаціоналізми та європеїзми; їх типи. Неологізми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 14. Терміни. Професіоналізми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 15. Запозичення та іншомовні слова. Екзотизми й варваризми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 16. Діалектизми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 17. Арготизми і жаргонізми. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 18. Розмовна лексика. Знижена лексика. Місце і стилістична роль названих одиниць у мовних стилях.

 19. Лексична синонімія – основне джерело засобів словесної образності, стилістичної виразності. Мовні й контекстуальні стилістичні синоніми. Стилістичні фігури, побудовані на синонімії.

 20. Полісемія. Метафоризація. Порівняння.

 21. Лексична антонімія – основа для створення стилістичних фігур.

 22. Омонімія як матеріал для версифікації та каламбурів. Стилістичні функції паронімів.

 23. Стилістика фразеологічних одиниць та їх стилістична класифікація. Синонімічні та антонімічні фраземи.

 24. Фоностилістика. Графіко-фонетичні засоби стилістики.

 25. Евфонія. Евфонічні чергування голосних. Інші засоби милозвучності української мови.

 26. Звукові повтори (анафора, епіфора, алітерація, асонанс, дисонанс) і їх стилістичне використання.

 27. Стилістичні засоби словотвору. Стилістичне використання префіксів, постфіксів у різних частинах мови з метою створення емоційно-експресивного забарвлення.

 28. Стилістичне використання суфіксів у різних частинах мови з метою створення емоційно-експресивного забарвлення (художні стилі).

 29. Конфесійний стиль, його особливості, коротка сторія.

 30. Стилістичні можливості слово- та основоскладання.

 31. Стилістичні можливості абревіації, переосмислення, лексико-синтаксичного способу деривації.

 32. Граматична стилістика як вчення про стилістичний аспект граматичної будови мови, стилістичні можливості граматичних одиниць. Місце і значення граматичної стилістики у шкільному курсі української мови.

 33. Стилістична морфологія. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів.

 34. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників, їх повних і коротких форм. Прикметник-епітет.

 35. Стилістичні можливості категорії роду, числа іменників.

 36. Стилістичні можливості категорії відмінка іменників, власних і загальних назв. Стилістичні опозиції варіантних форм відмінків.

 37. Стилістичні функції займенників. Участь прийменників, сполучників, часток у творенні стилістичних фігур. Вигуки як стилістична категорія.

 38. Стилістичний синтаксис. Стилістичні можливості двоскладного речення (головних і другорядних членів речення та засобів зв’язку .між ними).

 39. Стилістичні функції модальних різновидів речень (питальних, розповідних, спонукальних, окличних, риторичних).

 40. Стилістичні функції односкладних речень (означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових).

 41. Стилістичні функції односкладних речень (безособових, інфінітивних, номінативних).

 42. Стилістичні функції різних видів простих двоскладних речень.

 43. Стилістичні функції неповних речень.

 44. Стилістичні функції складнопідрядних речень.

 45. Стилістичні функції безсполучникових складних речень.

 46. Стилістичні функції складносурядних речень.

 47. Стилістична база речень, ускладнених відокремленими другорядними членами. Стилістичні можливості речень, ускладнених вставними словами.

 48. Стилістичні можливості речень, ускладнених вставленими словами словосполученнями та реченнями.

 49. Стилістичні можливості непоширених і поширених речень.

 50. Стилістичні можливості речень, ускладнених власне звертаннями та риторичними звертаннями.

 51. Стилістичні функції прямої, невласне прямої мови, авторського введення.

 52. Стилістичні риси багатокомпонентних ускладнених синтаксичних сполук (складних речень комбінованого типу, періодів).

 53. Стилістичний аспект синтаксичних синонімів, синонімів-фразеологізмів.

 54. Стилістичні можливості порядку слів (взаєморозташування підмета й присудка, дистантне розташування членів речення, інверсія означень, додатків, обставин).

 55. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

 56. Стилістичні фігури: еліпс, замовчування (умовчання), повтор, посилювальний повтор.

 57. Стилістичні фігури: асиндетон, полісиндетон, парафраза.

 58. Стилістичні фігури: градація, анафора, епіфора, плеоназм.

 59. Джерела збагачення стилістики сучасної української мови.

 60. Стилістичні можливості морфолого-синтаксичного, лексико-синтаксичного способів словотвору.


^ Приклади теоретичних та практичних завдань до екзамену

Іспитом передбачено перевірку теоретичних і практичних знань, умінь і навичок студентів із усіх питань курсу. Під час екзамену студентові запропоновано два теоретичних питання та одне практичне завдання.

^ Приклади теоретичних питань:

 1. Публіцистичний стиль та його підстилі. Особливості наукового стилю української літературної мови; його підстилі. Галузі, жанри і способи викладу в науковому стилі.

 2. Лексична синонімія – основне джерело засобів словесної образності, стилістичної виразності. Мовні й контекстуальні стилістичні синоніми. Стилістичні фігури, побудовані на синонімії.

 3. Стилістичні функції безсполучникових складних речень.


^ Приклади практичних завдань:

 1. З’ясуйте чим різняться подані синонімічні слова і з якими стилями мови пов’язане їхнє використання: володар – владар; вчити – зубрячити, друг – друзяка – дружбан; поет – віршомаз – віршоплет – гранослов; дорога – путь – гостинець; гарний – хупавий – люксусовий.

 2. З’ясуйте види тропів у поданих уривках:

а) Як за поріг, так і за пиріг (Н. тв.);

б) Сам я сонний ходив землею,

^ Але ти, як весняний грім,

Стала совістю і душею,

І щасливим нещастям моїм (В.Симоненко);

в) Веселий вересень у лісі

Повісив ліхтарі,

І сонце на золотистім списі

Гойдається вгорі (Юрій Клен).

Зразок екзаменаційного білета


Наприклад:

 1. Загальна характеристика функціональних стилів української мови та їх історичний розвиток.

 2. Стилістична морфологія. Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів.

 3. Зробити стилістичний аналіз уривка. З’ясувати, які тропи і фігури вжито в поданому уривку:

Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур’ян. Чистіша від сльози Вона хай буде. Вірно і слухняно Нехай вона щоразу служить вам, Хоч і живе своїм життям (М.Рил.).


Критерії оцінювання відповідей на екзамені:


На іспиті екзаменатор оцінює відповідь студента за 4-бальною національною системою і виставляє екзаменаційну оцінку "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Підсумковий рейтинговий бал складається з суми семестрового рейтингового балу та екзаменаційного балу.

Для підрахунку підсумкового рейтингу екзаменаційна оцінка трансформується в екзаменаційні бали:

“відмінно” – 100 балів,

“добре” – 85 балів,

“задовільно” – 70 балів,

“незадовільно” – 50 балів.

Студенти, що мають семестрову оцінку з дисципліни напередодні сесії "відмінно" і "добре" (за відповідним рейтингом), звільняються від проходження семестрового контролю й автоматично отримують оцінку:


Семестровий рейтинговий бал

Підсумковий рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЕСТS

Підсумкова оцінка

з дисципліни за національною шкалою

72 і вище

172 і вище

А

відмінно

62-71

147-156

В

добре

60-61

145-146

С

Решта студентів, а також студенти, які бажають підвищити свій підсумковий рейтинг, складають екзамени (диференційовані заліки).


^ Система підсумкового оцінювання з дисципліни на екзамені за національною шкалою і оцінка за шкалою ЕСТ8 виставляються так:

Підсумковий

рейтинговий бал

Оцінка за шкалою ЕСТ8

Підсумкова оцінка з дисципліни за національною шкалою

162 і вище

А

відмінно

147-161

В

добре

135-146

с

119-134

D

задовільно

108-118

Е

90-107

F Х

незадовільно

89 і нижче

FЕкзамен:

Відмінно” виставляємо:

 1. Теоретичне питання висвітлено правильно і повністю з переконливими ілюстраціями.

 2. Теоретичне питання розкрито ґрунтовно з переконливими ілюстраціями.

 3. Виконання практичного завдання здійснено правильно.

Допускаються 1 незначна неточність. Студенти мають продемонструвати вміння подавати, чітко аналізувати теоретичні положення, підкріплювати належними прикладами, висловлювати логічно й послідовно свою точку зору. Блискуче розпізнавання стилю та його особливостей, скрупульозне виділення його лексичних, фразеологічних граматичних та синтаксичних та ін. ознак.

Добре ” виставляється:

 1. Теоретичне питання висвітлено загалом правильно з переконливими ілюстраціями.

 2. Теоретичне питання розкрито непогано з переконливими ілюстраціями або не зовсім широко.

 3. Виконання практичного завдання здійснено правильно, але з окремими неточностями, дещо вужче, ніж можна було зробити це.

Допускаються 2 незначні неточності. Студенти мають продемонструвати вміння подавати, аналізувати теоретичні положення, підкріплювати належними прикладами, висловлювати логічно й послідовно свою точку зору, а також розпізнавати стиль та його особливості, добре виділяти його лексичні, фразеологічні, граматичні, синтаксичні та ін. ознаки.

Задовільно” виставляється:

1. Теоретичне питання висвітлено коротко, але правильно з певними ілюстраціями.

2. Теоретичне питання розкрито дещо поверхово, при цьому наводячи деякі приклади.

3. Виконання практичного завдання здійснено правильно, але трохи вузько й однобічно, з окремими неточностями, а також неяскраво.

Допускаються 3 незначні неточності або невправності. Студенти все ж таки мають продемонструвати певні вміння подавати, аналізувати теоретичні положення, підкріплювати належними прикладами, висловлювати логічно й послідовно свою точку зору, а також розпізнавати стиль та його особливості, добре виділяти його лексичні, фразеологічні, граматичні, синтаксичні та ін. ознаки.

Незадовільно” виставляється:

1. Теоретичне питання висвітлено дуже коротко або зовсім неправильно, без ілюстрацій.

2. Теоретичне питання розкрито поверхово, при цьому наводяться лише деякі приклади або зовсім не висвітлено.

3. Виконання практичного завдання здійснено неправильно або дуже вузько й однобічно, зі значними неточностями, а також примітивно.

Не продемонстровано вміння подавати, аналізувати теоретичні положення, підкріплювати належними прикладами, висловлювати логічно й послідовно свою точку зору, а також розпізнавати стиль та його особливості, добре виділяти його лексичні, фразеологічні, граматичні, синтаксичні та ін. ознаки.

^

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА


9.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 434 с.

 2. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2005.

 3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища шк., 1978.

 4. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вища шк., 1970.

 5. Кравець Л.В. Стилістика української мови: Практикум: науч. посіб. / За ред.. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк., 2004. – 199 с.

 6. Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. Зб. наук. пр. – К.: НАН. України, Ін-т укр. мови, 2007. – 528 с.

 7. Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. – К.: Наук. думка, 1965.

 8. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2003.

 9. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови. – К.: Наук. думка, 1977.

 10. Пентилюк П.М. Культура мови і стилістика. – К., 1994.

 11. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.

 12. Пономарів О.П. Стилістика сучасної української мови. – К., 1993.

 13. Стиль і час. Хрестоматія. – К.: Наук. думка, 1983.

 14. Сучасна українська літературна мова. Стилістика. – К.: Вища шк., 1973.


^ 9.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961.

 2. Ващенко В.С. Стилістика речень в українській мові: Учбовий посібник з стилістичного синтаксису. Ч – Дніпропетровськ, 1968.

 3. Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. – К.: Наук. думка, 1973.

 4. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика. – К., 1982.

 5. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: Стилістика та культура мови. – К., 1999.9.3. ЗАСОБИ НАВЧАННЯ


 1. Ілюстративний матеріал.

 2. Таблиці, схеми, малюнки тощо.

 3. Картки для закріплення мовного матеріалу.

 4. Аудіозаписи віршів, уривків прозових творів, пісень і т.ін.

 5. Платівки, аудіокасети, відеокасети, DVD-диски.

 6. Навчальне телебачення.
Скачати 282.22 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації02.10.2011
Розмір282.22 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх