Мова І суспільство. Постколоніальний вимір Укнижці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного с icon

Мова І суспільство. Постколоніальний вимір Укнижці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного с


Схожі
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін Київ 2008 програма з української...
Мова суспільство...
“Українська мова державна мова України...
План Вступ Постать Б...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з української мови у 5-8...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з української мови у 5-8...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт з української мови у 5-8...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні...
Предмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних...
Предмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
повернутися в початок
скачать
Бойків І., Ізюмов О., Калишевський Г., Трохименко М. Словник чужомовних слів. (Репринт з 2-го переробленого видання 1995 р., здійсненого у Нью-Йорку. Вперше виданий у Харкові 1932 р.). – К., 1996. – С. 168.

189 Wspolczesny jezyk polski / Por redakcja Jerzego Bartminskiego // Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. – T. 2. – Wroclaw, 1993. – S. 231.

190 Дзюбишина-Мельник Н. Я. Сучасний жаргон й сучасне розмовне мовлення // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – Т. 20. Філологічні. – К., 2002. – С. 15.

191 Шевельов Юрій. Двомовність і вульгаризм (Дисиміляція плинних в українській літературній мові) // Видатний філолог сучасності (Наукові виклади на честь 85-ліття Юрія Шевельова). – Харків, 1996. – С. 11.

192 Синявський Олекса. Найголовніші правила української мови (За новим правописом). – ДВУ, 1929. Цит. за: Німчук В. В. Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. (Додатки). – К., 2002. – С. 97.

193 Караванський Святослав. Секрети української мови: Науково-популярна розвідка з додатком словничків репресованої та забутої лексики. – К., 1994. – С. 7–8.

194 Біланюк Л. Мовна критика і самовпевненість: ідеологічні впливи на статус мов в Україні // Державність української мови і мовний досвід світу (Матеріали міжнародної конференції). – К., 2000. – С. 136–137.

195 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. – М., 2001. – С. 44.

196 Хомяков В. А. Социально-стилистическое варьирование и лексическое просторечие // Социальная и стилистическая вариативность английского языка. – Пятигорск, 1988. – С. 5–10.

197 Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика. – М., 2001. – С. 53.

198 Там само. – С. 54.

199 Цит. за: Косач Ю. Веремія Солженіцинщини // Косач Юрій. Вибране. – К., 1975. – С. 144.

200 Цит. за: Радевич-Винницький Ярослав. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001. – С. 183.

201 Солженицын Александр. Архипелаг ГУЛАГ. – Т. 2. – М., 1989. – С. 464.

202 Снигирёв Гелий. Роман-донос. – К., 2000. – С. 195.

203 Радевич-Винницький Ярослав. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001. – С. 183.

204 Глузман Семен. Двадцять днів у камері з Василем Стусом// Знак нескінченності. – К., 2002. – С. 10.

205 Словник української мови. – Т. 9. – К., 1978. – С. 854.

206 Цыхун Генадзь. Крзалізаваны прадукт (Трасянка як аб’єкт лінгвістычнага даследавання) // Arche (Пачаток). – 2000. – Ч. 6. – С. 52.

207 Там само. – С. 51

208 Грінченко Б. В. Словарь української мови. – Т. IV. – К., 1909. – С 231.

209 Цит. за: Феллер Мартен. Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам’ятає своїх дідів, про єврейсько-українські взаємини, особливо ж про мови і ставлення до них. – Дрогобич, 1994. – С. 105-106.

210 Скрипник М. Перебудовними шляхами// Більшовик України. – № 12, 13, 14. – 1931. – С. 32.

211 Скрипник М. Там само.

212 Цит за: Шліхтер О. Посилимо більшовицьку пильність на фронті боротьби за здійснення ленінської національної політики на Україні// Більшовик України. – Ч. 9-10. – 1933. – С. 62.

213 Там само. Див також статтю Затонського В. П. «З питань національної політики на Україні» у цьому ж числі «Більшовика України».

214 Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К., 1991. – С. 12.

215 Антисуржик / За заг. редакцією Олександри Сербенської. – Львів, 1994. – С. 6–7.

216 Bilaniuk Lada. Speaking of Surzhyk: Ideologies and Mixed Languages // Harvard Ukrainian Studies. Vol. XXI. – Cambridge, Massachusets, 1997; Кознарський Тарас. Нотатки на берегах макабресок // Критика. – 1998. – Травень; Радчук Віталій. Суржик як недопереклад // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 11; Труб В. М. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1; Руда Олена. Суржик або напівмовність // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 41; Флаєр Майкл. Суржик: правила утворення безладу // Критика. – 2000. – Ч. 6 (червень); Ставицька Леся. Кровозмісне дитя двомовності // Критика. – 2001. – № 10; Феллер Мартен. Чи може суржик стати мовою? // Українська мова та література. – 2001. – Ч. 40; Шарварок Олександр. Як ми говоримо, або, поступово втрачаючи мову, українці задовольняються мовною проблемою. (Етюд соціологічних припущень) // Науковий світ. – № 8. – Серпень 1999; Кузнєцова Тетяна. Суржик і мовлення // Урок української. – 2001. – № 6; Врублевська Галина. Суржик як елемент міської субкультури // Урок української. – 2002. – № 11–12.

217 Ленець К. В. Суржик // Українська мова (Енциклопедія). – К., 2000. – С. 616.

218 Тараненко О. О. Просторіччя // Українська мова (Енциклопедія). – С. 498–499.

219 Труб В. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуації двомовності // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 52, 54.

220 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969. – С. 239.

221 Русский язык. (Энциклопедия). – М., 1979 – С. 239.

222 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 402.

223 Словник української мови: В 11 томах. – Т. 8. – К., 1977. – С. 301.

224 Тараненко О. О. Просторіччя // Українська мова (Енциклопедія). – С. 498.

225 Флаєр Майкл. Суржик: правила утворення безладу // Критика. – 2000. – Ч. 6 (червень). – С. 16.

226 Гриценко О. Суржик: дискурси та суспільні ролі // Нариси української популярної культури. – К., 1998. – С. 638.

227 Стріха М. Суржик та літературна мова // Нариси української популярної культури. – К., 1998. – С. 637

228 Руда О. Суржик, або напівмовність // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 41. – С. 9.

229 Загнітко А. Напрями і тенденції сучасної мовної політики: семантичний і прагматичний аспекти // Державність української мови і мовний досвід світу (Матеріали міжнародної конференції). – К., 2000. – С. 184.

230 Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие. – М., 2001 – С. 164.

231 Мечковская Н. Б. Цит. робота. – С. 164–165.

232 Хмелько В. Що являє собою електорат з точки зору національності і мови? // Вибори-98. – Бюлетень 4. – С. 14.

233 Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua

234 Мечковская Н. Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: Учебное пособие. – М., 2001. – С. 210.

235 Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua

236 Державний комітет статистики України // www.ukrstat.gov.ua

237 Цитується за: Волокітін Д. З якого приводу може перехреститися Президент // Україна молода. 1999. – 1 вересня.

238 Погрібний Анатолій. Світовий мовний досвід та українські реалії. – К., 2003. – С. 7.

239 Погрібний Анатолій. Вказ. праця. – С. 53-55

240 Там само. – С. 55.

241 Україна молода. – 2003. – 17 травня.

242 Матіяш Б. Проблеми функціонування та розвитку державної мови в Україні: 90-ті роки ХХ століття // Державність української мови і мовний досвід світу. – К., 2000. – С. 273.

243 Залізняк Ганна, Масенко Лариса. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. – К., 2001. – С. 64.

244 Євтушенко Олександр. Хто замовляє музику, або FМ-станції як п’ята колона в інформаційному полі України // Урок української. – 2000. – Ч. 11-12. – С. 4.

245 Дончик Віталій. Мова не винна (Про суржик, двомовність і грамотність на українському ТБ) // Урок української. – 2001. – Ч. 1. – С. 16.

246 Національна книга: нинішній стан, його причини, наслідки і перспектива (Аналітичний огляд) // Урок української. – 2000. – Ч. 46. – С. 4.

247 Феллер Мартен. Проект «большой русской нации» і заборона в другій половині ХІХ ст. видання української книжки і навчання української мови // Українська мова та література. – 2000. – Ч. 46. – С. 4.

248 Бурда Т. Українсько-російський білінгвізм у середовищі школярів м. Києва // Українська мова та література. – 1998. – Ч. 34 (вересень). – С. 3.

249 Залізняк Ганна, Масенко Лариса. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній і прийдешній. – К., 2001. – С. 27-28.

250 Киевский телеграф. 30.03.1875. – Цит. за: Миллер. А. И. «Украинский вопрос» в политике властей в русском общественном мнении (второй половина ХIX в.). – СПб., 2000. – С. 191.

251 Там само.

252 Грицак Ярослав. Нарис історії України (Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття). – К., 1996. – С. 98.

253 Ткаченко О. Б. «Іноземний світ» Лесі Українки // Культура слова. – Вип. 39. – К.,1990. – С. 14.

254 Забужко Оксана. Інший формат (Упорядник Тарас Прохасько). – Івано-Франківськ, 2003. – С. 21-22.

255 Енциклопедія українознавства. – Т. 3. – Львів, 1994. – С. 1011.

256 Цит. за: Шевельов Юрій. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус. – Чернівці, 1998 – С. 75.

257 Подорожуємо Інтернетом // Дивослово. – 2002. – № 7. – С. 57.

258 Потебня Олександер. Мова. Національність. Денаціоналізація / Упорядкування і вступна стаття Юрія Шевельова. – Нью-Йорк, 1992. – С. 73.

259 Стус Василь. Твори у чотирьох томах. – Т. 3, кн. 1. Палімпсести. – Львів, 1999. – С. 124–125.

260 Віче. – 2003. – № 4. – С. 50.

261 Ґіденс Ентоні. Соціологія. – К., 1999. – С. 667.

262 Кісь Роман. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 54.

263 З приватного архіву Олекси Ющенка.

264 Стус Василь. Твори у чотирьох томах. – Т. 4. – Львів, 1994. – С. 370.

265 Українська мова та література. – 2002. – Ч. 39 (травень). – С. 4.

266 Андруховин Юрій. «Орім свій переліг... і сіймо слово» // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 3.

267 Андруховин Юрій. «Орім свій переліг... і сіймо слово» // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 2–3.

268 Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів (Психолінгвістичне дослідження) // Урок української. – 1999. – № 9-10. – С. 11.

269 Там само. – С. 10.

270 Там само.

271 Опитування провів Центр «Громадська думка» Науково-дослідного інституту соціально-економічних проблем м. Києва під керівництвом Ганни Залізняк. В опитуванні взяло участь 703 особи віком від 16 до 35 років.

272 Залізняк Г. М. Чинники національно-патріотичної орієнтації молоді Києва. – К., 2003. – С. 36-37.

273 Залізняк Г. М. Чинники національно-патріотичної орієнтації молоді Києва. – К., 2003. – С. 36.

274 Там само. – С. 39–41.

275 Там само. – С. 41–42.

276 Там само. – С. 42–43.

277 Там само. – С. 43–47.

278 Там само. – С. 50.

279 Там само. – С. 48–49.

280 Там само. – С. 32.

281 Там само. – С. 33.

282 Там само. – С. 58.

283 Там само. – С. 64.

284 Там само. – С. 59.

285 Там само. – С. 65.

286 Шерех Юрій. Третя сторожа (Література. Мистецтво. Ідеології). – К. 1993. – С. 19.

287 Ткаченко Орест. Проблема мовної стійкості та її джерел // Мовознавство. – 1990. – № 4. – С. 14-18.

288 Там само. – С. 3.

289 Тищенко Костянтин. Балтійський досвід мовного будівництва // Урок української. – 2000. – № 8. – С. 51.

290 Handke Kwiryna. Czy mozna mowic o rusycyzmach w prywatnym jezyku Elizy Orzeszkowej? // Dzeije Lubelszczyzny. – T. VI. – Lublin, 1992. – S. 292–293.

291 Ibid. – S. 292–293.

292 Ibid. – S. 297.

293 Виступ А. Демартіна у дискусії з приводу доповіді Е. Смулкової див. у: Dzeije Lubelszczyzny. – T. VI. – Lublin, 1992. – S. 30.

294 Ibid. – S. 30.

295 Smulkowa Elzbieta. Pojecie gwar przejsciowych i mieszanych na polsko-bialorusko-ukrainskim porganiczu jezykovym // Dzeije Lubelszczyzny. – T. VI. S. 29.

296 Вулхайзер Курт. Соцыялінгістычныя аспекты дывергентнага развіцця беларускіх гаворак сучаснага польска-беларускага пагранічча // Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты,. перспектывы (Матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэса беларусістау «Беларуская культура у дыялогу цывілізацый»). – Мінск, 2001. – С. 197.

297 Залізняк Ганна, Масенко Лариса. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. – К., 2001. – С. 8.

298 Жанто Жан-Пьер. Статистический способ изучения социолингнистической ситуации в г. Минске // Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы. – С. 215.

299 Там само. – С. 216.

300 Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів // Урок української. – 1999. – № 9-10. – С. 8.

301 Бурда Т. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): АКД. – К., 2002. – С. 11.

302 Там само. – С. 12.

303 Андрухович Юрій. «Орім свій переліг... і сіймо слово» // Урок української. – 2001. – № 7. – С. 2.

304 Бретон Ролан Ж.-Л. Війна слів. Чи може бути англійська мова скинута з трону?// Кур'єр ЮНЕСКО. – Червень-липень 2000. – С.23.

305 Залізняк Ганна, Масенко Лариса. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. – К., 2001. – С. 7.

306 Залізняк Ганна. Мовний конфлікт у столиці в оцінках фахівців // Мовний конфлікт і гармонізація суспільства (Матеріали наукової конференції). – К., 2002. – С. 105.

307 Там само. – С. 105-106.

308 Запрудскі Сяргей. Моўная палітыка ў Беларусы у 1990-я гады // Arche. – 2002. – Ч. 1. – С. 109.

309 Лановенко О., Швалб Ю., Кубеліус О. Мовні та соціокультурні консолідації українського суспільства. – С. 50.

310 Лановенко О., Швалб Ю., Кубеліус О. Мовні та соціокультурні чинники консолідації українського суспільства. – С. 51.

311 Залізняк Ганна. Мовний конфлікт у столиці в оцінках фахівців // Мовний конфлікт і гармонізація суспільства (Матеріали наукової конференції). – К., 2002. – С. 107.

312 Кісь Роман. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму). – Львів, 2002. – С. 19.
Скачати 2.48 Mb.
залишити коментар
Сторінка10/10
Дата конвертації02.10.2011
Розмір2.48 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх