Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни


Схожі
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Загальні методичні реко мендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки д о виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка”...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУРег. № __________________
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до виконання курсової роботи

^

З дисципліни


«Фінансовий менеджмент банку»

Для спеціальності


7.050104

Фінанси і кредит


Проф. спрямування

Банківська справа
^

Напрям підготовки


0501

Економіка і підприємництво

Факультету

Економіки

Курс

V

Семестр

9Херсон – 2009

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент банку»
^

Укладач: к.е.н., доцент Рогальська Н.Г.Рецензент: _________________________


Затверджено на засіданні кафедри фінансів і кредиту

200 р.

Протокол №____


^ Завідувач кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., професор

Коваленко М.А. 1. ВСТУПДисципліна «Фінансовий менеджмент банку» належить до нормативних навчальних дисциплін програми професійної підготовки спеціалістів і магістрів, що орієнтована на опанування студентами сучасних методик управління фінансовими аспектами діяльності банку.

^ 1. Мета дисципліни. Метою дисципліни є набуття базових знань з теорії та практики управління грошовими потоками, активами й пасивами, прибутковістю та ризиками банку; усвідомлення необхідності управління фінансами банку на системній основі, формування у студентів умінь використовувати набуті знання в конкретних виробничих ситуаціях.

^ 1.2. Основні знання, які здобувають студенти при вивченні дисципліни: сутність, цілі та провідні методологічні засади фінансового менеджменту банку; особливості організаційної побудови та системи управління банком; планування в системі управління банком; усвідомлення необхідності системного підходу до управління ризиками та прибутковістю, активами, зобов’язаннями. Капіталом і позабалансовою діяльністю банку.

^ 1.3. Основні уміння, які здобувають студенти при вивченні дисципліни: ефективно використовувати інструменти фінансового управління діяльністю банку, поглибити загальну фахову підготовку.

^ 1.4. Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: вивчення курсу спирається на знання, здобуті в процесі студіювання курсів «Банківські операції», «Банківський менеджмент» тощо.

«Фінансовий менеджмент банку» - спеціальний курс, предметом якого є вивчення суті управління банком, інструментів цього управління з метою отримання прибутку в розмірі, не нижчому від передбаченого стратегічним та бізнес-планом банку.

Навчальним планом спеціальності з даної дисципліни передбачені лекції, проведення практичних занять, індивідуальні заняття та самостійна робота, а також виконання курсової роботи.

^ 2. ЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ


Курсова робота виконується в процесі вивчення вищеназваного курсу. Вона є роботою, яка передбачає поглиблення вивчення окремих тем курсу, що вивчаються, огляд наукових та інформативних публікацій по даній темі, набуття навиків використання цих знань з залученням конкретних матеріалів.

Творчий підхід до виконання курсової роботи сприяє формуванню у студентів навиків до наукових досліджень, підготовку доповідей та публічних виступів.

Курсова робота пишеться під керівництвом викладача, який веде практичні заняття, або лекційний курс, або іншого викладача за вибором кафедри. Захист курсової роботи проводиться під час проведення практичних занять. При виборі теми курсової роботи студент керується тематикою, затвердженою на засіданні кафедри. При погодженні теми з викладачем, студент може дещо змінити: назву теми, або запропонувати для розгляду іншу тему.


^ 3. НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У процесі написання курсової роботи студенти мають засвоїти: відповідні розділи та окремі теми (згідно з програмою курсу) за джерелами, названими в списку літератури, а також самостійно відібраними студентами; ознайомитись із глосарієм та довідковими матеріалами з дисципліни.

Індивідуалізація роботи слухача виключає плагіат, списування, дублювання видів робіт та сприяє індивідуальній відповідальності за виконану роботу.

Курсова робота виконується студентом і подається викладачеві у письмовій формі та/або, за можливості, на електронному носії (дискета, CD) у форматі *.doc.; за матеріалом курсової роботи студентом також готується невелика (3-5 хвилин) доповідь.

Робота виконується на листах формату А4 шрифтом Times New Roman Cyr, розміром 14 pt, інтервал – 1,5. Поля: згори та знизу – не менше 2 см, з лівого боку – не менше 3 см, з правого боку – не менше 1,5 см. Обсяг роботи – приблизно один д.а. (30000 – 40000 знаків).

Робота може супроводжуватись (за можливості) стислою презентацією, виконаною у Microsoft PowerPoint. На слайди презентації повинні бути винесені: назва проекту, прізвище та ім'я виконавця(ів), мета роботи, основні тези роботи, матеріали візуального супроводу (таблиці, схеми, графіки, діаграми, фотографії, тощо), основні результати і висновки дослідження та інша інформація (за бажанням виконавця проекту).

Курсова робота є науковим дослідженням, тому текст роботи має містити наступні елементи:

 • вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; формулювання цілей роботи);

 • основна частина (аналіз досягнень і публікацій з теми дослідження даної проблеми. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено дану роботу; виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням одержаних результатів)

 • висновки (висновки з даного дослідження і перспективи використання його результатів у практичній діяльності);

 • список використаних джерел;

 • додатки (звіти, баланси, декларації підприємства, великі, громіздкі таблиці, рисунки тощо).

До курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент банку” пред’являють наступні вимоги:

1. Курсова робота повинна бути написана самостійно і відрізнятися критичним аналізом досліджуємих питань. Матеріал літературних джерел (підручників, монографій, статей і т.і.) повинен бути викладений словами автора.

2. Курсову роботу студент підписує, вказує дату її подання на кафедру. Курсова робота повинна містити таблиці, діаграми, схеми, а також цифрові приклади, графіки, які характеризують динаміку основних показників фінансової діяльності суб’єктів господарювання.


^ 4. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


При виборі теми курсової роботи студент керується приблизною тематикою, затвердженою кафедрою.

Обираючи тему курсової роботи, необхідно враховувати наступне:

 • її актуальність;

 • ступінь розробленості в науковій літературі;

 • наявність публікацій в учбовій, науковій та періодичній літературі;

 • практичну важливість;

 • зацікавленість студента в розробці цього напряму;

 • необхідність і можливість розробки практичних рекомендацій з метою результатів.

За погодженняи з керівником студент може замінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) або запропонувати для розробки іншу тему, не зазначену в приблизній тематиці кафедри.


^ 5. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Успішне написання курсової роботи здебільшого визначається вірно складеним планом. План курсової роботи складається студентом самостійно і затверджується науковим керівником.

При складанні плану, насамперед, необхідно визначити приблизне коло питань, які будуть розібрані в окремих розділах і дати їм відповідні назви. В плані курсової роботи рекомендується давати не тільки назви розділів, але і розбити їх на окремі питання (параграфи). Це дозволяє запобігти пропуску важливих питань, виключити повтори під час викладу матеріалу, а також опустити другорядні питання, які не повинні освітлюватися в курсовій роботі. Основна увага повинна бути сконцентрована на розгляд проблемних (перспективних) питань.

Кількість розділів, параграфів у курсовій роботі не обмежується, але рекомендується три глави, кожна з яких розбивається на три параграфи. План курсової роботи може доповнюватися або уточнюватися студентом в ході її виконання, по узгодженню з керівником.

План роботи повинен відображати її основну ідею, найбільш важливі напрями і давати можливість розкрити зміст роботи в цілому.


^ 6. ПІДБІР І ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ


До написання курсової роботи треба підібрати за вибраною темою літературу і вивчити літературні джерела. Вся література підбирається студентом самостійно. Під час її вибору необхідно користуватися предметними алфавітними каталогами бібліотек, звертаючи увагу на найпізніші видання. Самостійна робота при підборі літератури передбачає систематичні консультації з науковим керівником роботи, з яким повинно бути обов’язково узгодження списку підібраної літератури.

Процес вивчання літератури звичайно супроводжується складанням конспектів, характер яких визначається можливістю та формою використання вивчаємого матеріалу до курсової роботи. Робляться виписки (цитати) зі зноскою на авторів, короткі викладання основних положень, проводиться збір цифр і фактів, викладається характеристика прочитаного матеріалу.

Під час вивчення літератури рекомендується зберігати певну послідовність. Перш за все, необхідно вивчити матеріал, викладений в підручниках та учбових примірниках, потім інструктивні матеріали, потім монографії, журнальні статті і т.п.

Списування літературних джерел не дозволяється.

Якщо в курсовій роботі є цитати, то необхідно зробити посилання на джерело внизу сторінки, де вказати автора, назву роботи, місце видання, видавництво, рік і сторінку.

Наприклад: Рогальська Н.Г., Рогальський О.Ф. Моделювання фінансової діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2007. – с.107-108.

Якщо використовується стаття з журналу, то в посиланні дається її автор, назва, журналу, рік, номер і сторінки.

Наприклад: Сахаров А., Бабенкова Т. Учетная политика. Внутри фирменные стандарты управленческого учета // Управленческий учет. – №5. – 2006. – С. 22-25

У випадку використання Інтернет-джерела вказується адреса сторінки в Інтернет, а потім, після точки з комою – назва матеріалу.

Наприклад: http://cfin.ru; Международные правила учета (Р. Лефтвич, отрывки из книги «Мастерство: финансы»).

Після вивчення відповідних джерел приступають безпосередньо до написання курсової роботи.


^ 7. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


У таблиці 1 вказано форму контролю та графік виконання роботи з рівномірним розподілом часу протягом семестру.

^ таблиця 1.

Графік виконання курсової роботи^ Вид навчання

тижня з початку навчального року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Курсова робота20%


50%80%


100%

Захист роботи


На 14-ому тижні курсова робота подається студентом науковому керівникові для перевірки, рецензування і попередньої оцінки.

Критерії оцінки курсової роботи викладачем наведено в таблиці 2:


Таблиця 2.

Критерій

^ Кількість балів

Повнота розкриття теми і змістовність роботи

8

Розгорнутий аналіз проблеми (порівняння з іншими об’єктами, аналіз проблеми в динаміці, тощо)

8

Творчий підхід, оригінальність розкриття теми

8

Наявність ілюстративного матеріалу (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо)

8

Грамотність, стилістика виконання роботи, відповідність оформлення встановленим стандартам

8

Загалом:

40


На 15-17 тижнях відбувається захист курсової роботи студентом перед комісією з трьох осіб, склад якої визначається кафедрою з числа провідних викладачів.

Захист передбачає коротку доповідь (3-5 хвилин) студента за результатами проведеного дослідження, а також відповіді на питання членів комісії.

Критерії оцінки захисту курсової роботи комісією наведено в таблиці 3:


Таблиця 3.

Критерій

^ Кількість балів

Доповідь

30

Відповідь на запитання 1-го члена комісії

10

Відповідь на запитання 2-го члена комісії

10

Відповідь на запитання 3-го члена комісії

10

Загалом:

60


Результати захисту курсової роботи перед комісією оформлюється відповідним протоколом, форма якого затверджена ХНТУ.

Таким чином, загальна оцінка за виконання курсової роботи складається з попередньої оцінки наукового керівника (максимум 40 балів) та оцінки комісії (максимум 60 балів) і складає максимально 100 балів.

Нижче наводиться таблиця 4, яка регламентує переклад оцінок стобальної шкали ХНТУ, яка є внутрішнім стандартом університету, в оцінки національної чотирибальної, та європейської семибальної шкали (так званої ECTS-шкали)

Таблиця 4.

Відповідність європейській (ECTS) та національній шкалі оцінок
рейтингових оцінок студента (у балах 100-бальної шкали ХНТУ)^ Підсумковий рейтинг (оцінка за 100-бальною шкалою)

Оцінка за національною шкалою

^ Оцінка ECTS

90 - 100

Відмінно

А

82-89

Добре

B

75-81

C

67-74

Задовільно

D

60-66

E

35 - 59

Незадовільно

FX

0 - 34

F


Найкращі курсові роботи можуть бути рекомендовані кафедрою для подання на конкурс на найкращу студентську роботу.

Студенти, які не виконали в строк курсову роботу, або які не захистили її (які отримали незадовільну відмітку), не мають допуску до екзамену з даної дисципліни.


^ 8. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Аналіз банківської клієнтури. В роботі розглянути такі питаня як аналіз частки корпоративних клієнтів, приватних осіб, органів влади; диверсифікація клієнтури в структурі пасивів; детальне дослідження корпоративних клієнтів: розбивка на групи за різними класифікаційними ознаками ( розмір компанії, організаційно-правова форма, величина пасивів, приналежність до певної галузі чи фінансово-промислової групи), у рамках сформованих груп - аналіз поточного становища на ринку та перспектив розвитку; аналіз ступеню залежності банку від вузького кола клієнтів; аналіз рівня залежності від бюджетних коштів і усіх форм роботи з державними і муніципальними органами влади, установами й організаціями, оцінка можливих перспектив і ризиків такого співробітництва.

 2. ^ Аналіз перспектив іпотечного банківського кредитування в Херсонській області. В роботі: провести аналіз первинного і вторинного ринку нерухомості Херсонської області, оцінку ринку житлової нерухомості регвону, визначити сучасний стан, тенденції і потенціал розвитку іпотечного кредитування на прикладі конкретного банку.

 3. ^ Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків. В роботі: проаналізувати методи оцінки ризиків, притаманних банківській діяльності, визначено показники для вимірювання банківських ризиків та розглянуто способи їх зниження.

 4. ^ Депозитна політика комерційного банку в умовах нестабільності грошово-кредитного ринку України. В роботі дослідити теоретичні та практичні засади депозитної політики комерційних банків України за умов ринкової трансформації економіки та стабілізації грошово-кредитного ринку, особливості фінансової діяльності комерційних банків, що визначаються тенденціями розбудови банківського сектору, недосконалістю ринкової інфраструктури, впливом адміністративно-командних чинників на реалізацію механізму ринкової конкуренції. Показати роль та місце депозитної політики комерційного банку в забезпеченні ефективності функціонування банківського інституту та її взаємозв'язок з стабільністю грошово-кредитного ринку в Україні.

 5. ^ Диверсифікація і гнучкість фінансової діяльності банку. В роботі: розкрити такі питання як диверсифікація операцій, що проводяться банком; диверсифікація діяльності банку за географічною ознакою; оцінка можливості швидкої зміни пріоритетів фінансової політики керівного персоналу банку; оцінка можливості втрати найбільших клієнтів і розміру негативних наслідків для стійкості банку, імовірність доступу банку до різних ринків фінансових ресурсів; співвідношення корпоративних і приватних клієнтів; імовірність отримання банком, у разі потреби, підтримки з боку держави, акціонерів.

 6. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту банку. В роботі: проаналізувати фіннсову і не фінансову звітність банку, показати її роль в управлінні фінансами банківської установи; показати місце засобів інформації у процесі планування і здійснення фінансової діяльності банку. Провести аналітичний огляд банківських веб-сайтів з точки зору їх ролі (інформаційної, просвітницької, посередницької) у фінансовому процесі.

 7. ^ Ліквідність банку і характеристика його ресурсів. В роботі розкрити такі питання як структура активів банку за ступенем ліквідності; вВідповідність рівня ліквідності банку нормативам Національного банку України; динаміка зміни показників ліквідності комерційного банку за попередні періоди; виявлення стійких тенденцій впливу того чи іншого фактора (процесу) на зміну стану ліквідності комерційного банку, визначення випадкових ( моментних) факторів, ступінь їхньої диверсифікації; аналіз підходів до планування політики ліквідності активів у банку, оцінка ефективності діяльності підрозділу банку по керуванню і плануванню ліквідності; готовність банку до несподіваних змін на фінансовому ринку, наявність схем переорієнтації пріоритетів діяльності; наявність у банку достатніх резервів для покриття, у разі потреби, дефіциту ліквідності (можливість залучення резервів із зовнішніх джерел).

 8. ^ Менеджмент власного капіталу комерційного банку. В роботі: розкрити такі питання як структура власного капіталу банку, якісний аналіз складових капіталу; співвідношення показників достатності капіталу з іншими інструментами фінансового аналізу, виявлення закономірностей; політика проведення активних операцій банку та їхня частка відносно до власного капіталу; порівняльний аналіз ринкової ціни власного капіталу банку і його балансової вартості, аналіз вартості репутації банку.

 9. ^ Мінімізація ризиків і захист прав міноритарних інвесторів банку. В роботі: дати визначення понять «мажоритарні» та «міноритарні» інвестори. Показати роль міноритарних вкладників в управлінні банком, механізми їх можливого впливу на прийняття фінансових рішень, інструменти захисту прав міноритаріїв.

 10. ^ Операції банку з цінними паперами. В роботі: зробити огляд існуючих видів цінних паперів (акції, облігації, похідні цінні папери – опціони, ф’ючерси, варранти тощо, «екзотичні» цінні папери – погодні опціони, опціони «циліндр» тощо), показати можливості їх застосування в практиці вітчизняних банків; розкрити сутність секьюритизації банку.

 11. ^ Організаційна структура банку. В роботі розкрити: характеристику основних банківських продуктів, ефективність роботи функціональних підрозділів банку, порівняльний аналіз ефективності різних видів організаційних структур банку.

 12. ^ Особливості визначення та управління регулятивним капіталом банку. В роботі: дослідити сучасну методологію визначення показника регулятивного капіталу банку, головні його функції, основні напрями подальшого вдосконалення розрахунків відповідних показників та методів управління регулятивним капіталом банку.

 13. ^ Особливості операцій злиття і поглинання банків в Україні. В роботі: розглянути інвестування як стратегічний інструмент розширення капіталу банку. Показати можливості та специфічні риси операцій злиття і поглинання банків в Україні. Навести реальні приклади.

 14. ^ Особливості фінансового банків з іноземним капіталом. В роботі: розкрити характерні риси фінансового менеджменту в іноземних банках. Провести аналізу присутності іноземного капіталу на банківському ринку України. Показати переваги, недоліки, можливості і ризики цього виду фінансової діяльності.

 15. ^ Особливості фінансового менеджменту державних банків. В роботі: показати відмінні особливості фінансової політики державних банків; навести джерела надходжень і напрями використання фінансових ресурсів державних банків.

 16. ^ Особливості фінансового менеджменту небанківських фінансово-кредитних установ. В роботі: показати відмінні особливості управління залученням і використанням фінансових ресурсів фінансово-кредитних установ (кредитні спілки, ломбарди тощо); розкрити сутність антикризового управління такими установами.

 17. ^ Оцінка вартості банку. В роботі: показати основні методики оцінки вартості банку як цілісного майнового комплексу. Підтвердити відповідними прикладами і розрахунками.

 18. ^ Оцінка якості менеджменту банку. В роботі розглянути такі питання як оцінка компетенції топ-менеджменту банку, виконання регулятивних норм, здатність банку реагувати на зміни кон’юнктури, адекватність фінансової політики конкурентій позиції банку на ринку, відносини з інсайдерами банку.

 19. ^ Проблеми і перспективи корпоративного управління в банку. В роботі розглянути стан та перспективи розвитку корпоративного управління в банківському секторі України, основні тенденції, напрямки руху та вимоги до корпоративного управління в міжнародній практиці, а також відповідність цим вимогам українських банківських установ, основні переваги для банків від впровадження висококласного та ефективного корпоративного керування.

 20. ^ Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства. В роботі: розглянути методики аналізу та прогнозування фінансового стану банків з метою уникнення банкрутства. Оцінити стійкість, ефективність та ліквідність балансу банку.

 21. ^ Розрахунок собівартості та ціни банківських продуктів. В роботі розкрити такі питання як теоретичні аспекти ціноутворення в банку, структура собівартості банківських продуктів, підходи до визначення ціни банківських продуктів, варіанти розрахунку ціни відсоткових продуктів банку.

 22. ^ Розробка антикризової стратегії банку. В роботі: показати процес фінансового «оздоровлення» банку: від постановки фінансового діагнозу до «лікування»; розробити проект санації конкретного банку.

 23. ^ Стратегія і тактика розвитку банку. В роботі розкрити такі питання як наявність у банку обґрунтованої концепції розвитку; співвідношення темпів внутрішнього і зовнішнього росту банку, злиття і поглинання в історії банку, плани злиття і поглинань у майбутньому, аналіз можливого впливу таких заходів на фінансову стійкість банку; стратегія банку у сфері хеджування ризиків; характеристика маркетингової стратегії банку по просуванню банківських послуг на ринок.

 24. ^ Сутність і механізми банківського маркетингу. В роботі: розкрити сутність поняття «банківський маркетинг». Показати можливості і робочі схеми залучення фінансування для розвитку бізнесу, в залежності від обраної стратегії.

 25. ^ Сутність та особливості управління взаємовідносинами банку з клієнтами. В роботі виконати: огляд ринку банківських інформаційних технологій, огляд систем банківського маркетингу, моніторинг маркетингових комунікацій банку з клієнтами, методи обробки і захисту банківської інформації, розкрити зміст поняття «банківська таємниця».

 26. ^ Управління валютним ризиком у діяльнсоті банку. В роботі розкрити такі питання як: види валютного ризику, управління валютними ризиками, формування «валютного кошика» банку, визначення обсягу авансової виплати, хеджування валютних ризиків банку.

 27. ^ Управління діловою репутацією як активом банку. В роботі: розкрити зміст гудвіл як різниці між ринковою вартістю банку та реальною (балансовою) вартістю його капіталу. Виявити фактори, що формують ділову репутацію банкуа. Показати ціни зв'язок з іншими показниками (рейтинг банку, інвестиційна привабливість, фінансовий стан, прибуток, курс акцій тощо).

 28. ^ Управління кредитними ризиками банку. В роботі розкрити такі питання як структура кредитного портфеля банку за валютою, якістю, терміновістю, об'ємом, суб'єктами та об'ємами кредитної угоди, забезпеченням засобами; методи оцінки кредитних ризиків, що використовуються в банку; процес затвердження кредитів для різного роду банківських продуктів і груп клієнтів; розподіл повноважень працівників кредитного відділу; адекватність віднесення банком великих кредитів до конкретних груп ризику; система моніторингу виданих кредитів у банку, контроль видачі кредитів, функція повторного аналізу, виявлення потенційних проблемних кредитів; робота з проблемними кредитами: система їхньої диверсифікації; питома вага і динаміка проблемних кредитів у кредитному портфелі, виявлення найбільших проблемних кредитів; методологія роботи з проблемними кредитами; політика формування резервів на можливі втрати по позичкам.

 29. ^ Фінансова мотивація персоналу банку. В роботі: показати можливості фінансової мотивації персоналу банку (менеджерів вищої ланки, менеджерів середньої ланки, виробничого персоналу, обслуговуючого персоналу, адміністративного персоналу тощо) – особливості нарахування заробітної плати, премій; пенсійні програми, страхування працівників; депозити, пільгві кредити, передача працівникам частки акцій АТ, інші методи тощо.

 30. ^ Фінансова стратегія банку. В роботі: показати зв'язок фінансової стратегії із загальною стратегією розвитку банку; показати, як змінюється фінансова стратегія на різних етапах життєвого циклу банку; розписати можливі фінансові цілі діяльності банку, охарактеризувати основні методи залучення і розподілу фінансових ресурсів.

 31. ^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
п/п

Назва

^ Кількість примірників

На кафедрі

У бібліо-теці

Основна

1

Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент банку». – Херсон: ХНТУ, 2009

^ В друкованому та електронному вигляді

2

Сало І.В., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 314 с.

^ В друкованому та електронному вигляді

3

Мещеряков А.А., Лисяк Л.В. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

^ В друкованому та електронному вигляді

4

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.

В електронному вигляді

5

Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.2. – 2001. – 512 с.

^ В друкованому та електронному вигляді

Додаткова

6

Бланк И.А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 19977

Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: ЮНИТИ, 1997. (Главы 3-6)8

Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 736 с.9

Бланк И.А. Управление капиталом: Учебный курс. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 576 с. (Раздел 2, Глава 5, с. 197-242)10

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Олимп-Бизнес, 1997.11

Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Переклад з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.12

Господарське право: Навчальний посібник – Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М., Київ, 200313

Гридчина М.В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2004. – 160 с.14

Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 110 с.15

Ковтун С. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як ефективно управляти фінансами. – Х.: Фактор, 2005. – 340 с.16

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.17

Маккензі В. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2003. – 283 с.18

Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: Деловая книга, Академический проект, 2005. – 272 с.19

Поддерьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О., Куліш А.П. та ін.. Фінанси підприємств: підручники – 5-те вид. – К.:КНЕУ, 2004. – 546 с.20

Савлук М.І., Мороз А.М., Пудовкіна М.Ф., Лазарко І.М., Шамова І.В., Токмаков В.І. Гроші та кредит: підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.21

Стоянова С. Е. Финансовый менеджмент: Учебник. – М: Перспектива, 1999. – 655 с.22

Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.23

Тренев Н.Н. Управление финансами. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 495 с.24

Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.25

Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000.– XXVIII, 932 с.26

Файоль Анди. Общее и промышленное управление. Пер с франц./ Научн. Ред. Предисловие проф. Е.А. Кочергина. -М.: Журнал "Контролинг", 1992 -112 с.27

Ценные бумаги (Уровень 1). Учебный материал EBTRA по банковскому делу. – TACIS, 200428

Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник. – 4-е изд. – М.: Дело, 2004. – 400 с.29

Шарп Х.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 199730

Шершньова З.С. Стратегічне управління. Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.^ Періодичні видання

31

«Бізнес»

+

+

32

«Економіка України»
+

33

«Ринок цінних паперів»

+

+

34

«Дзеркало тижня»
+

35

«Контракти»
+

36

«Комерсант»
+

37

«Власть денег»
+

38

«Фінанси України»

+

+

39

«Урядовий кур`єр»
+

40

«Вісник НБУ»
+

Інтернет-джерела

41

http://finance.ua/ - Фінансовий портал України43

http://kontrakty.com.ua – Інтернет-видання «Контракти»42

http://banker.ua/ - Український банківський портал44

http://moneyblog.com.ua – Фінансові новини України45

http://banki.ua/forum/ - Банківський форум46

http://www.uabanker.net/ - Інформаційний банківський портал47

http://bank.gov.ua/ - офіційний сайт Національного банку України48

http://banks.blox.ua/html - банківський блог49

http://almamater.com.ua/ - освіта і наука в Україні50

http://ua-investor.com/ - все про інвестиції
Скачати 280.25 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.09.2011
Розмір280.25 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх