Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу icon

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу


2 чел. помогло.
Схожі
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
повернутися в початок
скачать8-й клас

(140 год, 4 год на тиждень)

(4 год — резерв годин для використання на розсуд учителя)

Мовленнєва змістова лінія


п/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1.

38

Відомості про мовлення
Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі і типи мовлення. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне. Вивчальне читання (практично).
Особливості побудови опису місцевості, пам’яток історії і культури.
Жанри мовлення: оповідання, повідомлення, тематичні виписки, конспект прочитаного, протокол, особливості їх побудови.

Учень:
розрізняє такі поняття, як види, форми мовлення, вимоги до мовлення; різновиди аудіювання, читання (вивчальне), складові ситуації спілкування; текст, його основні ознаки, структуру, види зв’язку речень у тексті, загальні мовні засоби міжфразного зв’язку (повторення і узагальнення знань);
визначає стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий, публіцистичний), сферу їх використання, типи (розповідь, опис місцевості, пам’яток історії і культури, роздум) і жанри мовлення (оповідання, повідомлення, тематичні виписки, конспект, протокол).

2.
Види робіт
Сприймання чужого мовлення
Аудіювання (слухання-розуміння) текстів, що належать до стилів: розмовного, художнього, офіційно-ділового, публіцистичного, наукового; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис місцевості, пам’яток історії і культури), роздум; жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітні жанри фольклору. Різновиди аудіювання — ознайомлювальне, вивчальне, критичне (практично).

Учень:
розуміє фактичний зміст, тему та основну думку висловлювань інших людей з одного прослуховування (розповіді, лекції, повiдомлення, радіо- і телепередачі та ін.), слідкуючи за особливостями їх змісту і мовного оформлення (тривалість звучання художнього тексту 7—8 хв, інших стилів — 6—7 хв);
визначає причинно-наслідкові зв’язки, зображувально-виражальні особливості в текстах, складніших, ніж у попередніх класах;
користується з певною метою залежно від мовленнєвої ситуації різновидами слухання: ознайомлювальним (розуміє загальний зміст повідомлення), вивчальним (усвідомлює всі елементи почутого і запам’ятовує їх, розрізняє основну і другорядну інформацію), критичним (визначає власне ставлення до змісту);
визначає зображувально-виражальні особливості тексту (помiчає мовні засоби, що забезпечують зв’язність тексту),
формулює висновки щодо сприйнятого, оцінює прослухане, співвідносячи його із задумом мовця, своїм життєвим досвідом;
складає простий і складний плани почутого;Читання мовчки текстів, що належать до стилів: розмовного, художнього, офіційно-дiлового, наукового, публіцистичного; типів: розповідь, опис (в т. ч. опис місцевості, пам’яток історії і культури), роздум; жанрів мовлення (оповідання, стаття, повість, п’єса, нарис, замітка, вірш, байка), різноманітних жанрів фольклору. Вивчальне читання.

читає мовчки незнайомий текст, складніший і довший, ніж у попередніх класах (швидкість читання — 130—240 слів за 1 хв);
користується з певною метою залежно від мовленнєвої ситуації вивчальним різновидом читання (глибоко проникаючи в зміст тексту, розуміє взаємозв’язок, послідовність його композиції, максимально повно охоплює нову інформацію, визначає основне і другорядне, причинно-наслідкові зв’язки між явищами);
робить короткі записи (план, тематичні виписки, конспект) у процесі читання;
ставить самостійно запитання під час читання і шукає на них відповідь;
оцінює прочитане з погляду змісту, форми, авторського задуму і мовного оформлення.

3.
Відтворення готового тексту
Виразне читання вголос художніх, наукових, публіцистичних, ділових текстів, що належать до таких жанрів мовлення: стаття, оповідання, повість, нарис, п’єса, замітка, легенда, байка, вірш, пісня, прислів’я і приказки (вивчення деяких напам’ять або близько до тексту).

Учень:
виразно читає вголос знайомі (складніші, ніж у попередніх класах) і незнайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення, з достатньою швидкістю (80—120 слів за 1 хв), відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм, виражаючи з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості змісту, стилю тексту, авторський задум;
оцінює прочитаний вголос текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Перекази (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.
Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в науковому стилі.
Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (у тому числі на основі прослуханих радіо- і телепередач).
Письмо. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.
Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам’яток історії та культури в публіцистичному стилі.
Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
Конспектування як різновид стислого переказу прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

переказує докладно, вибірково і стисло (усно чи письмово) прослуханий і прочитаний тексти художнього, наукового і публiцистичного стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 250—300 слів, стислого і вибіркового — в 1,5—2 рази більше), підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму;
складає самостійно складний план, конспект, тематичні виписки;
знаходить і виправляє недоліки в змісті, побудові і мовному оформленні висловлювання;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, авторського задуму і мовного оформлення.

4.
Створення власних висловлювань
Діалогічне мовлення
Діалог, складений на основі радіо- чи телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, його розігрування в різних стилях мовлення.

Учень:
складає діалог (орієнтовно 10—12 реплік для двох учнів) як обмін думками, повідомлення на основі самостійно дібраних запитань за текстом, прослуханих радіо- і телепередач, що містять розповідь чи роздум дискусійного характеру;
додає чи змінює окремі репліки діалогу відповідно до зміненої ситуації спілкування;
підтримує діалог, використовуючи репліки для стимулювання, формули мовленнєвого етикету, демонструючи певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, виразність, доречність тощо), дотримуючись норм української літературної мови;
обирає самостійно аспект запропонованої теми, висловлюючи особисту позицію щодо її обговорення, добираючи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі і з власного життєвого досвіду, змінюючи свою думку в разі незаперечних аргументів іншого;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення;Монологічне мовлення
Твори (навчальні й контрольні) за складним планом.
Говоріння. Твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
Твір-опис пам’яток історії і культури за картиною в публіцистичному стилі.
Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення і узагальнення матеріалу в науковому стилі.
Письмо. Твори-описи місцевості (вулиці, села, міста), пам’яток історії і культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.
Твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).
Твір-роздум на морально-етичну чи суспільну теми в публіцистичному стилі.
Ділові папери. Протокол.

складає усні й письмові твори (зазначених у програмі видів) за складним планом, обираючи відповідний ситуації спілкування і комунікативного завдання стиль мовлення (розмовний, художній, науковий, публіцистичний, офіційно-діловий), використовуючи різні типи мовлення (в тому числі опис місцевості, пам’яток історії і культури, роздум на морально-етичну чи суспільну теми) і жанр мовлення (оповідання з обрамленням, протокол);
додержується основних вимог до мовлення та правил спілкування;
знаходить і виправляє недоліки в змісті, побудові і мовному оформленні власного і чужого висловлювання;
оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і мовного оформлення.

^ Міжпредметні зв’язки. Роздуми з елементами аналізу

художнього твору, письмова порівняльна і групова

характеристики літературних героїв (література); роздуми на суспільну тему (історія).
залишити коментар
Сторінка7/24
Дата конвертації02.10.2011
Розмір3.39 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх