Кафедра документознавства та інформаційної діяльності icon

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


1 чел. помогло.
Схожі
Н метау гуманітарний факультет Кафедра документознавства та інформаційної діяльності питання до...
Етапи українського етногенезу...
Програми розвитку бібліотечних установ мають висвітлювати наступні питання: концепція посилення...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни...
Книга Книга як різновид видання. Книга як артефактний документ. Історія книги...
Зміст перелік умовних позначень...
«Система менеджменту інформаційної безпеки»...
Методичні рекомендації для шкільних бібліотекарів бібліографічна та інформаційна робота...
Освіта як головний чинник формування та розвитку інформаційної економіки...
Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності...
Програма діяльності цбс шевченківського району м. Києва Основні завдання...
Реферат Об'єкт дослідження процес І результат управління якістю згідно міжнародних стандартів на...Загрузка...
скачать
Кафедра документознавства та інформаційної діяльності


Масштабні соціально-економічні зміни, що відбуваються в нашому інформаційному суспільстві, оновлення системи управління, динамічне введення новітніх інформаційних технологій - усі ці чинники висувають підвищені вимоги до якості сучасного документознавства, яке постає як результат розвитку і самовдосконалення складної комунікативної системи за певний історичний період: зростання обсягу інформації про навколишнє середовище, поширення знання через неформальні канали їх передачі, фіксація необхідної інформації, виникнення писемності, створення документів, введення обмежень їх руху, організація управлінських документних масивів, створення діловодних органів, систематизація та уніфікація документації, автоматизація діловодства.

Для студентів - документознавців усвідомлення осягнення феномену загальноцивілізаційного інформаційного масиву є не лише абстрактною філософською дилемою, але конкретним професійним обов’язком. Адже однією з головних рис сучасної цивілізації є нарощення обсягу інформації, якою оперує сучасне суспільство, і саме бажання обмінюватися інформацією в поєднанні з постійно зростаючими можливостями по її переробці рухають людство в прагненні перетворювати світ. Усе, що нагромадило людство протягом своєї історії – філософія, культура, мистецтво – весь той інформаційний багаж, що обумовлює рух та розвиток цивілізації, – вимагає якісного аналізу документально-інформаційного масиву, тому провідною спеціальністю XXI століття має стати спеціальність документознавця – фахівця, який вміє професійно працювати з інформацією.

Збільшення потоків інформації потребує докорінної зміни характеру виконання управлінських операцій і процесів інформаційного забезпечення управлінських рішень та опрацювання документації з актуальних проблем, подій тощо. Здобутки документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з кожним роком усе більше важать в органах державної влади, місцевого самоврядування, великих корпораціях.

Спеціаліст у галузі документознавства та інформаційної діяльності посідає особливе місце в системі управління і виробничих відносин. Його соціальна роль визначається необхідністю дотримуватись чіткого планування, налагоджувати комунікаційні зв'язки з партнерами регіонального і міжрегіонального рівнів. Серед них: органи державної влади й управління, які зацікавлені в отриманні достовірної інформації про суб'єкти різних сфер господарської діяльності, власники капіталу, зацікавлені в інформації про резерви та перспективи розвитку, потенційні партнери – для налагодження контактів. Тому 20 травня 1999 року Відкритим міжнародним університетом розвитку людини "Україна" був обраний новий перспективний напрямок освітньої підготовки студентів – "Документознавство та інформаційна діяльність".

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Університету "Україна", яка належить до основних навчально-методичних структурних підрозділів університету, отримала ліцензію на освітню діяльність і здійснює підготовку фахівців за напрямом 0201 "Культура" спеціальності 6.020100 "Документознавство та інформаційна діяльність" з кваліфікацією "бакалавр з документознавства", спеціальності 7.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" з кваліфікацією "Документознавець, менеджер органів державної влади та управління" та 8.020105 з кваліфікацією "Документознавець, менеджер з адміністративної діяльності".

У своїй діяльності кафедра документознавства та інформаційної діяльності керується Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", іншими нормативними правовими документами, що стосуються напрямків її діяльності.


^ Професорсько-викладацький склад

За означене десятиліття колективом кафедри пройдено значний науковий, організаційний і педагогічний шлях, сформовано фундамент для успішної реалізації навчального процесу та якісної підготовки фахівців документознавчого профілю. Отриманий результат - це щоденна праця колективу викладачів, для яких робота на кафедрі стала натхненням. З її витоків до сьогодення на кафедрі працює не просто колектив колег, а громада однодумців, кожен із яких - фахівець своєї справи, прекрасний педагог і чудова людина. Сьогодні кафедрі працює 16 співробітників.

У складі кафедри:

докторів наук, професорів - 2;

кандидатів наук, доцентів - 8;

старших викладачів - 4;

асистентів - 2.

Серед них:

Ломачинська Ірина Миколаївна – завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, доктор філософських наук, професор, на кафедрі викладає такі дисципліни: «Інформаційно-аналітична діяльність», «Інформаційні війни», «Документально-інформаційні комунікації», «Філософія державного управління»;

Горбаченко Тетяна Григорівна доктор філософських наук, професор, на кафедрі викладає дисципліну: «Аналітико-синтетична переробка документної інформації»;

Барна Наталія Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент, викладає такі дисципліни: «Іміджелогія», «Промислова естетика та дизайн», «ПР-технології»;

Поберезська Ганна Георгіївна – кандидат педагогічних наук, викладає такі дисципліни: «Загальне документознавство», «Організація справочинства та редагування службових документів», «Сучасне документознавство», «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів»;

Ліпінська Алла Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, викладає такі дисципліни: «Науково-технічна термінологія», «Інформаційні технології в документознавстві», «Інформаційне обслуговування і забезпечення інформаційних потреб», «Організація науково-інформаційної діяльності», «Захист інформації та інформаційного продукту»;

Гордієнко Галина Василівна – доцент, викладає такі дисципліни: «Машинопис», «Загальне діловодство», «Діловодство», «Лінгвістичні основи документознавства», «Референтна справа»;

Дяченко Надія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, на кафедрі викладає такі дисципліни: «Бібліографознавство», «Бібліографічні ресурси галузі», «Основи бібліографії»;

Асоянц Поліна Григорівна – кандидат технічних наук, доцент, на кафедрі викладає такі дисципліни: «Автоматизовані технології науково-технічного перекладу», «Практикум з перекладу»;

Дніпренко Вадим Іванович – доцент, на кафедрі викладає дисципліну «Стандартизація»;

Лоскутова Світлана Анатоліївна старший викладач, викладає такі дисципліни: «Стенографія», «Спеціальне діловодство»;

Струтинська Оксана Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладає такі дисципліни: «Формування бази даних», «Інформаційні системи та мережі», «Проектування автоматизованих інформаційно-пошукових систем», «Створення сайтів мовою HTLM»;

Шипота Галина Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач, викладає дисципліну «Довідково-інформаційні фонди»;

Волинець Олександр Олександрович старший викладач, викладає такі дисципліни: «Патентознавство», «Основи наукових досліджень»;

Бохан Василь Григорович – старший викладач, викладає дисципліну «Технічні засоби справочинства»;

Ткаченко Оксана Олексіївна – асистент, викладає такі дисципліни: «Економіка інформаційної діяльності», «Вступ до спеціальності», «Архівознавство», «Музеєзнавство»; «Державна інформаційна політика»;

Ткаченко Наталія Олексіївна – асистент, викладає такі дисципліни: «Логіка та методологія науки», «Діловий етикет», «Підготовка інформаційної документації».

Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці навчально-методичного забезпечення для дистанційної форми навчання за спеціальністю «Діловодство» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». У рамках проведення експерименту щодо організації системи дистанційного навчання провідні викладачі кафедри проходили підвищення кваліфікації в Національному технічному університеті України «КПІ» за напрямом «Дистанційне навчання», спеціальність «Педагогіка вищої школи».

На кафедрі розповсюджений досвід роботи кращих викладачів, з метою допомоги молодим в оволодінні педагогічної діяльністю проводяться майстер-класи найбільш досвідчених викладачів.


^ Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри є складовою частиною цілісного навчально-виховного процесу університету й одним з основних видів її діяльності. Вона здійснюється з урахуванням і на основі планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами навчального матеріалу та формування відповідних умінь та навичок.

З кожної дисципліни, закріпленої за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси дисципліни, що включають:

- навчальну та робочу програму;

- завдання для практичних та лабораторних занять;

- методичні рекомендації та тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання;

- навчальні та контрольні тести;

- екзаменаційні та залікові питання;

- пакети контрольних завдань для заміру залишкових та поточних знань студентів із дисципліни;

- методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів із навчальних дисциплін;

- методичні розробки для індивідуальних занять;

- методичні рекомендації та тематики з науково-дослідної роботи студентів;

- методичні рекомендації та тематику курсових проектів (робіт);

- модульні контрольні роботи.

На кафедрі організовано керівництво самостійною роботою студентів, для якої розробляються методичні вказівки та завдання для самостійної роботи.

Викладачі кафедри активно поєднують педагогічну діяльність з науково-методичною роботою, адже лише за останніх п’ять років колективом кафедри документознавства та інформаційної діяльності видано більше двадцяти навчальних посібників із дисциплін документознавчого профілю, половина з яких – із грифом МОН. Серед них:

Ломачинська І.М. – «Бібліографознавство»(2005), «Професійна етика»(2007), «Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій» (2009);

Ломачинська І.М., Лоскутова С.А. – «Спеціальне діловодство», частина 1 (2006), «Спеціальне діловодство», частина 2 (2007);

Ломачинська І.М., Шевченко В.В. – «Музеєзнавство» (2007);

Горбаченко Т.Г. – «Аналітико-синтетична переробка документної інформації» (2008);

Барна Н.В. – «Іміджелогія» (2007), «Промислово-прикладна естетика»(2009), «Філософія наукового пізнання» (2010);

Поберезська Г.Г. – «Лінгвістичні основи документознавства» (2007);

Ліпінська А.В. – «Науково-технічна термінологія» (2006), «Технічне забезпечення інформаційної діяльності» (2006), «Інформаційні ресурси в документознавстві» (2006), «Інформаційні технології в документознавстві» (2006);

Гордієнко (Беспянська) Г.В. – «Діловодство» (2006), «Організація роботи з документами» (2006);

Лоскутова С.А. – «Стенографія» (2006);

Бохан В.Г. – «Технічні засоби справочинства» (2007);

Струтинська О.В. – «Інформаційні системи і мережеві технології» (2007);

Асоянц П.Г. – «Автоматизовані технології науково-технічного перекладу» (2007).

Сучасний стан документознавства тісно пов`язаний із розвитком інформаційних технологій, які змінюють сам характер цієї дисципліни. Змінюються усі елементи, які складають документознавство: технології створення документів, методи та засоби їх обробки, зберігання, розповсюдження тощо, тому основний акцент у викладанні навчальних дисциплін викладачі кафедри роблять на активному використанні нових інформаційних технологій. Зокрема, до кожної навчальної дисципліни викладачами кафедри розроблені презентації, що забезпечують якість сприйняття навчального матеріалу.

На кафедрі створено електронну бібліотеку наукової та науково-методичної літератури за профілем «Документознавство та інформаційна діяльність», де інформація з електронного ресурсу не тільки повністю дублює видання на матеріальних носіях, представлених у фонді бібліотеки Університету «Україна», але й містить нові видання, що лише з’явилися в документному масиві навчальних видань і відсутні у бібліотечних фондах.

За результатами комплексної перевірки методичного забезпечення навчального процесу в Університеті «Україна» станом на 2010-2011 навчальний рік констатовано, що спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» має найкращий рівень методичного забезпечення.


^ Науково-дослідна робота

За час роботи кафедри документознавства та інформаційної діяльності штатними викладачами кафедри захищено одну докторську та чотири кандидатські дисертації. Викладачі кафедри працюють над науковими темами відповідно до напрямку наукових досліджень. Розроблено наскрізна тематика науково-дослідної роботи студентів. Наукова діяльність викладачів кафедри у царині документознавства підтверджується численними публікаціями у фахових виданнях, що засвідчує їх високий теоретичний та практичний рівень.

Студенти спеціальності беруть активну участь у наукових конференціях та окремі з них стали переможцями конкурсу студентських наукових робіт. Зокрема, викладачі та студенти кафедри є активними учасниками щорічної науково-практичної конференції "Молодь, освіта, наука, духовність", секція "Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку". За результатами роботи конференції кращі роботи заслуговують на публікацію.

Також на кафедрі здійснюються наукові дослідження з метою покращення навчання студентів із особливими потребами.


^ Практика студентів

Будь-яка установа, підприємство, фірма незалежно від форми власності самостійно вирішує проблеми документаційного забезпечення управління, за рахунок удосконалення якого стає можливим підвищення рівня його ефективності, корпоративної культури взагалі. Робота з документами була, є і залишиться одним із головних напрямів діяльності організації, незалежно від її масштабів діяльності чи форми власності, оскільки завжди виникає необхідність фіксування тієї чи іншої управлінської інформації в документальній формі. Зазначене вимагає докорінної зміни характеру документаційного забезпечення управління, підвищення ефективності обробки конкретної інформації з актуальних потреб сьогодення, вирішення наявних проблем в українській і світовій економіці, громадському та культурному житті, політиці, фінансах, паливно-енергетичному та інших ринках, підготовці у ВНЗ відповідних фахівців для виконання цих завдань Тому відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 №93 на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності організовано комплексне багаторівневе проходження практики студентів, а саме: навчальна (1, 2 курси), виробнича (3, 4 курси), переддипломна (5 курс), педагогічна (6 курс). Для студентів молодших курсів організовано проходження практики в межах діючого на кафедрі з 2004 року Студентського навчально-науково-виробничого підрозділу «Папірус».

Базами проходження практики для студентів старших курсів спеціальності є міністерства, юридичні фірми, судові, банківські установи, підприємства різних форм власності, з якими укладені відповідні договори, згідно з якими студенти можуть поглиблювати свій фаховий рівень. Педагогічна практика організована в межах інституту філології та масових комунікацій, що дає змогу магістрам спеціальності набути відповідного професійного та педагогічного досвіду на прикладі кращих зразків педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу інституту.


^ Виховна робота

Головна мета виховної роботи полягає у підготовці спеціалістів із широким світоглядом, морально стійких, культурно розвинутих, повноцінних фахівців у своїй професії. На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності проводяться заходи щодо організації виховної роботи серед студентів у відповідності з планом кафедри і відділом виховної роботи. Особлива увага приділяється роботі зі студентами з особливими потребами – організовується допомога з боку викладачів та студентів, проводяться бесіди з батьками, здійснюється контроль за їх навчанням, проводяться щомісячні збори активу групи. Студенти беруть активну участь у культурно-масових заходах Інституту філології та масових комунікацій та культурних програмах університету, відвідують історико-культурні установи Києва.

На кафедрі панує дружня доброзичлива атмосфера, що забезпечує реалізацію творчого потенціалу кожного студена спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
Скачати 127.51 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.09.2011
Розмір127.51 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх