Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 050106 «Облік І аудит» icon

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 050106 «Облік І аудит»


Схожі
Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційних робіт з циклу професійно-орієнтованих...
Методичні вказівки до практичних занять...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Здисципліни...
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Здисципліни...
Розповсюдження та тиражування без офіційного...
Розповсюдження та тиражування без офіційного...
Конспект лекцій та методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни...
Плани практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної дисципліни...
Робоча програма з дисципліни “Фінансовий аналіз" статус дисципліни нормативна для спеціальності...
Робоча програма з дисципліни “Фінансовий аналіз” статус дисципліни нормативна для спеціальності...
1. сутність управлінського обліку...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать

Україна

Міністерство аграрної

політики України

Вінницький національний

аграрний університет
Факультет економіки та підприємництва


Кафедра фінансів та кредиту


інвестування

Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 7.050106 «Облік і аудит» денної форми навчання


Вінниця 2010

Автори:

Фаюра Н.Д., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Кравцова А.М., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Алескерова Ю.В., к.е.н., старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту / Інвестування. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами факультету економіки і підприємництва денної форми навчання


Рецензенти:

Коляденко С. В., к.е.н., доцент, зав. кафедри економічної кібернетики ВНАУ,

Губанова Л. І. к.е.н., доцент ВТЕІ КНТЕУ


^ Коротка анотація


Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з курсу «Інвестування».

Плани семінарських занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу «Інвестування».

Також наведено типові задачі, приклади розв’язання ситуаційних завдань, тестові завдання, тематику рефератів, перелік питань, що виносяться на залік, а також термінологічний словник.

При підготовці до семінарських занять студенти готується за конспектом лекцій та за спеціальною літературою, де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планами семінарських занять.


Рекомендовано науково-методичною комісією

Вінницького національного аграрного університету

(протокол №_____ від ____________ 2010 р.)


__________________________________________________________________________


Зав. видавничим центром ВНАУ Романов О.М.

Підписано до друку Формат

Ум. друк. арк.. Обл.-вид. арк..

Наклад 15 прим. зам.№

Видавничий центр ВДАУ

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, 21008

Тел. 43-72-30 (330)

Зміст


стор.


Передмова……………………………………………………………………...… 4

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу ... 5

Зміст навчальної дисципліни за темами курсу………………………………… 6

Типові задачі з дисципліни ……………………………………………………. 16

Приклади розв’язання ситуаційних завдань………………………………….. 21

Тестові завдання……………………………………………………………...… 36

Глосарій ………………………………...………………………………………. 44

Тематика рефератів для індивідуальної самостійної роботи ……………….. 49

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться на залік……………………………………………………………………………… 50

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестування»……………………………………………………. 52

Список рекомендованої літератури……………………………………...……. 55

Додатки……………………………………………………………………..…… 59

Передмова

Навчальна дисципліна «Інвестування» присвячена вивченню основних понять, цілей та принципів інвестування. В ході вивчення студенти знайомляться з сучасними методами оцінки та прогнозування інвестиційного ринку та окремих його сегментів. Значна увага приділяється питанням розробки інвестиційної стратегії і формування інвестиційного портфеля підприємств, фінансового забезпечення інвестування, обґрунтування доцільності інвестування тощо. Розглядаються також питання управління інвестиційним процесом, регулювання взаємодії учасників інвестування та проектування інвестицій.

^

Дисципліна орієнтована на формування професійних якостей на рівні знань основних понять та елементів, які складають основу інвестиційної діяльності.

Предметом дисципліни є економічні відносини в суспільстві.

Метою вивчення курсу «Інвестування» є:


 • формування системи знань щодо основ механізму функціонування такої категорії, як інвестування;

 • формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів;

 • розуміння сутності інвестиційної діяльності, а також навичок аналізу процесів інвестування;

 • вироблення вмінь оцінки та аналізу інвестиційної політики, що проводиться в країні, а також оцінки інвестиційних портфелів та інвестиційних проектів;

 • вироблення навичок урахування різноманітних факторів при розв’язанні конкретних ситуаційних задач.

Курс розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить план семінарського заняття, перелік контрольних питань, основні терміни по темі.

Завданнями вивчення курсу є: опанування сутності, історії, теорії і методології інвестиційної науки, навчання організації інвестиційної діяльності, набуття навичок вирішення професійних завдань.

Вимоги до знань та вмінь студентів:

знання: інвестування як наука, її предмет і методи; історія розвитку інвестування в країнах західної Європи, США та в Україні; організація інвестиційної діяльності; інвестування в умовах ринкової економіки; інвестиційний ринок; інвестування у зовнішньоекономічній діяльності; економічна ефективність інвестиційної діяльності.

вміння: аналізувати структуру інвестиційної діяльності, виявляти умови її розвитку; обґрунтовувати типові рішення, контролювати і розв’язувати системні ситуації; здійснювати вибір відповідних методів і методик, які необхідно використовувати при розв’язанні типових фахових проблем; оцінювати ефективність інвестиційної діяльності.


^ Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом навчального часу
п/п

Теми

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Самостійна

робота

Всього

1

2

3

4

5

6

Модуль 1. Методологічні основи інвестування

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності

1.

Тема 1. Методологічні основи інвестування

1

1

8

10

2.

Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності

1

1

8

10

3.

Тема 3. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності

-

-

2

2

Змістовий модуль 2. Характеристика фінансових інвестицій. Менеджмент інвестицій

4.

Тема 4. Фінансові інвестиції

2

2

4

8

5.

Тема 5. Інвестиції в засоби виробництва

2

2

4

8

6.

Тема 6. Менеджмент інвестицій

-

-

2

2

Разом:

6

6

28

40

Модуль 2. Поняття інновацій, сутність іноземних інвестицій, інвестиційне проектування

Змістовий модуль 3. Економічна сутність інновацій

7.

Тема 7. Інноваційна форма інвестицій

1

1

6

8

8.

Тема 8. Залучення іноземного капіталу

1

1

6

8

9.

Тема 9. Обґрунтування доцільності інвестицій

1

1

4

6

Змістовий модуль 4. Управління реалізацією інвестиційного проекту

10.

Тема 10. Інвестиційні проекти

1

1

4

6

11.

Тема 11. Використання інвестицій

2

2

3

7

12.

Тема 12. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

-

-

6

6

Разом:

6

6

29

41

Всього за навчальний рік:

12

12

57

81^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ


Модуль І Сутність інвестицій


Тема 1. Методологічні основи інвестування


Ключові терміни теми:

інвестиції, реальні інвестиції, фінансові інвестиції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, короткострокові інвестиції, довгострокові інвестиції, приватні інвестиції, державні інвестиції, іноземні інвестиції, спільні інвестиції, внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, ринок інвестицій, потенційний попит, конкретний попит, інвестиційний товар, доход від інвестиційної діяльності, інфраструктура інвестиційного ринку, функціональна складова інфраструктури інвестиційного ринку, кон’юнктура інвестиційного ринку, кон’юнктурний бум, підйом кон’юнктури, ослаблення кон’юнктури, кон’юнктурний спад, інвестиційний клімат, інвестиційна сфера, інвестиційна активність населення


План семінарського заняття:

 1. Сутність інвестицій.

 2. Класифікація інвестицій.

 3. Інвестиційна діяльність.

 4. Інвестиційний ринок.

 5. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.

 6. Інвестиційна сфера України.


? Контрольні питання:

 1. Економічна сутність інвестицій.

 2. Класифікація форм інвестицій.

 3. Інвестиційна діяльність.

 4. Інвестиційний ринок.

 5. Характеристика інвестиційного ринку. Його інфраструктура та кон’юнктура.

 6. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.

 7. Інвестиційна привабливість об’єктів ринку інвестицій.

 8. Основні напрями інвестиційної політики в Україні.


Питання для закріплення знань:

 1. Розкрити економічну сутність інвестицій.

 2. Дати визначення інвестицій за призначенням.

 3. Від яких факторів залежить обсяг інвестицій?

 4. Розкрити значення інвестицій відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність».

 5. Навести класифікацію інвестицій.

 6. Дати порівняльну характеристику валових та чистих інвестицій.

 7. Дати порівняльне визначення інвестиційного ринку та ринку інвестицій.

 8. Охарактеризувати види інвестиційного попиту.

 9. Навести характеристику функціональної складової інфраструктури інвестиційного ринку.

 10. Охарактеризувати інфраструктуру інвестиційного ринку.

 11. Сформулювати головне завдання інвестиційної інфраструктури.

 12. Дати визначення кон’юнктури інвестиційного ринку.

 13. Навести чотири характерні стадії кон’юнктури інвестиційного ринку.

 14. Дати визначення інвестиційного клімату держави.

 15. Перерахувати чинники, що формують інвестиційний клімат країни.

 16. Навести базові узагальнюючі показники інвестиційної привабливості регіонів України.

 17. Охарактеризувати інвестиційну привабливість за видами.

 18. Розкрити зміст інвестиційної привабливості окремої сфери діяльності.

 19. Розкрити зміст інвестиційної привабливості окремого підприємства.

 20. Перерахувати основні напрями інвестиційної політики в Україні.


Основна література:1-3, 5, 6-10, 17, 18, 20-28

Додаткова література: 2, 7, 8, 9, 20


Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності


Ключові терміни теми:

інвестори, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства, холдинг, ПФГ, ІСІ, фірма-девелопер, фірма-ріелтер, інжиніринго- будівельні фірми, аудиторські фірми, інвестиційна стратегія, інвестиційний портфель


План семінарського заняття:

 1. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

 2. Характеристика господарських товариств і корпорацій.

 3. Фінансово-кредитні установи як суб’єкти інвестиційної діяльності.

 4. Функціональні учасники інвестиційного процесу.


? Контрольні питання:

 1. Суб’єкти інвестиційної діяльності.

 2. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.

 3. Індивідуальні та інституційні інвестори.

 4. Функціональні учасники інвестиційного процесу.

 5. Основні напрямки та об’єкти інвестування.


Питання для закріплення знань:

 1. Охарактеризувати основних суб’єктів інвестиційної діяльності.

 2. Дати визначення держави, як суб’єкта інвестиційної діяльності.

 3. Розкрити сутність методів державного стимулювання інвестиційної діяльності.

 4. Охарактеризувати основні групи інституційних інвесторів.

 5. Перерахувати функціональних учасників інвестиційного процесу.

 6. Навести приклади послуг інвестору, що надають інжиніринго-консалтингові фірми.

 7. Дати характеристику основних напрямків та об’єктів інвестування.

 8. Дати характеристику діяльності суб’єктів спільного інвестування.


Основна література: 1-5, 6-18,19, 21-28

Додаткова література: 2, 7, 8, 9, 20


Тема 3. Фінансові інвестиції


Ключові терміни теми:

фінансові інвестиції, фінансові інструменти, основні та похідні фінансові інструменти, акція, облігація, казначейські зобов’язання, ощадний сертифікат, інвестиційний сертифікат, вексель, опціон, дериватив, варант, ринок цінних паперів, первинний та вторинний ринок цінних паперів, емітент, депозитарій, клірингові депозитарії, фондова біржа


План семінарського заняття:

 1. Характеристика цінних паперів.

 2. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.

 3. Моделі ринку цінних паперів.

 4. Учасники ринку цінних паперів.

 5. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі.

 6. Національна депозитарна система.

 7. Клірингова система.

 8. Позабіржова фондова торгова система.


? Контрольні питанні:

 1. Характеристика цінних паперів.

 2. Первинний та вторинний ринок цінних паперів

 3. Моделі ринку цінних паперів.

 4. Учасники ринку цінних паперів.

 5. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі.

 6. Національна депозитарна система.

 7. Клірингова система.

 8. Позабіржова фондова торгова система.

 9. Управління інвестиційним портфелем і оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.


Питання для закріплення знань:

 1. Дати визначення терміну «цінні папери».

 2. Перерахувати учасників ринку цінних паперів.

 3. Навести характеристику особливостей фінансових інвестицій.

 4. Дати сутнісну характеристику окремих видів і груп цінних паперів.

 5. Зазначити класифікацію цінних паперів за групами.

 6. Навести принципи формування портфеля цінних паперів.

 7. Перерахувати основні методи досягнення збалансованості портфеля.

 8. Охарактеризувати основних посередників на фондовій біржі.

 9. Зазначити основні етапи становлення фондового ринку в Україні.


Основна література: 1-3, 5-10, 15, 17, 18, 20-22, 27

Додаткова література: 2, 7, 8, 9, 16, 17, 19


Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва


Ключові терміни теми:

реальні інвестиції, інвестиції в нематеріальні активи, капітальні вкладення, накопичення, обсяг інвестицій, норма інвестицій, життєвий цикл проекту, інвестиційна фаза, фаза експлуатації, експертиза інвестиційного проекту, техніко-економічне обґрунтування, обґрунтування інвестицій, бізнес-план інвестиційного проекту, капітальні витрати, баланс грошових потоків, маркетингове планування, диверсифікація


План семінарського заняття:

 1. Класифікація реальних інвестицій.

 2. Інвестиційний проект, його життєвий цикл.

 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій.

 4. Бізнес-план інвестиційного проекту.

 5. Маркетингове планування.


? Контрольні питанні:

 1. Класифікація реальних інвестицій

 2. Інвестиційний проект. Життєвий цикл проекту.

 3. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій.

 4. Бізнес-план інвестиційного проекту.

 5. Маркетингове планування.

 6. Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі.

 7. Інвестиційне забезпечення структурної перебудови матеріального виробництва.

 8. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів в умовах кризи економіки.


Питання для закріплення знань:

 1. Назвати види реальних інвестицій.

 2. Назвати основні результати капітальних вкладень.

 3. Навести класифікацію реальних інвестицій.

 4. Охарактеризувати життєвий цикл інвестиційного проекту.

 5. Охарактеризувати розвиток капітального будівництва на сучасному етапі.

 6. Яким чином відбувається інвестиційне забезпечення структурної перебудови матеріального виробництва?

 7. В чому полягає інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів в умовах кризи економіки?


Основна література: 1-5, 6-18, 19, 21-28

Додаткова література: 2, 7, 8, 9, 12-15, 19-23


Модуль II Поняття інновацій, сутність іноземних інвестицій, інвестиційне проектування


Тема 5. Інноваційна форма інвестицій


Ключові терміни теми:

інновація, інтенція, ініціація, дифузія, інноваційна діяльність, інноваційний процес, інноваційний проект, інноваційна продукція, інтелектуальні інвестиції, об’єкти інноваційної діяльності, суб’єкти інноваційної діяльності, інтелектуальна власність, винахід, корисна модель, промисловий зразок, інноваційне підприємство, технополіс, венчурний бізнес, венчурна фірма, трансферт, технопарк, бізнес-інкубатор, венчурне фінансування, лізинг


План семінарського заняття:

 1. Поняття інновацій.

 2. Інноваційна форма інвестицій.

 3. Інтелектуальна форма інвестицій.

 4. Об’єкти інтелектуальних інвестицій, фінансування інтелектуальних інвестицій.


? Контрольні питанні:

 1. Поняття інновацій інноваційного процесу. Класифікація інновацій.

 2. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності.

 3. Фінансування інноваційної діяльності.

 4. Інтелектуальна форма інвестицій.

 5. Фінансування інтелектуальних інвестицій.


Питання для закріплення знань:

 1. Навести основні типи інновацій.

 2. Що таке інтенція?

 3. Дати визначення поняттю «ініціація».

 4. Дати визначення поняттю «інноваційна діяльність».

 5. Що належить до об’єктів інноваційної діяльності?

 6. Дати характеристику діяльності суб’єктів інноваційної діяльності.

 7. Основні напрямки трансфертної технології.

 8. Види венчурного фінансування.

 9. Що таке технополіс?


Основна література: 1-11, 13-16, 18- 21, 24-28

Додаткова література: 2-6, 7-11, 15, 19, 20


Тема 6. Залучення іноземного капіталу


Ключові терміни теми:

іноземні інвестиції, іноземні інвестори, іноземна конвертована валюта, валюта України, міжнародні інформаційні системи, ризики національних ринків, міжнародний ринок інвестицій, міжнародна інвестиційна діяльність, інвестиційна активність, експорт інвестиційного капіталу, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ), Європейський банк реконструкції та розвитку, іноземний інвестиційний кредит, державний кредит, банківський кредит, комерційний кредит, кредитні лінії


План семінарського заняття:

 1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація.

 2. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Проблеми іноземного інвестування в Україні.

 4. Державна політика заохочення іноземних інвестицій.


? Контрольні питанні:

 1. Сутність та класифікація іноземних інвестицій.

 2. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

 3. Проблеми іноземного інвестування.

 4. Державна політика заохочення іноземного інвестування


Питання для закріплення знань:

 1. Навести характеристику іноземних інвестицій відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування».

 2. Навести приклади здійснення іноземних інвестицій.

 3. Яка форма іноземних інвестицій є найпоширенішою в Україні?

 4. Навести приклади специфічних особливостей процесу здійснення іноземних інвестицій.

 5. Дати визначення міжнародної інвестиційної діяльності.

 6. Перерахувати основні реальні джерела залучення Україною іноземних коштів.

 7. Охарактеризувати основні види іноземного інвестиційного кредиту.

 8. Обґрунтувати напрямки державної політики України щодо залучення іноземного капіталу.


Основна література: 1-18, 22-28

Додаткова література: 2 - 7, 8, 9, 13-15, 21-23


Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестицій


Ключові терміни теми:

чиста теперішня вартість, внутрішня норма дохідності, рентабельність, період окупності, позитивний грошовий потік, дохідність залученого капіталу, дохідність на акцію, дисконтований період окупності, індекс прибутковості, планування капіталовкладень, обсяг капіталовкладень, кошторис капіталовкладень, джерела фінансування інвестиційних проектів, власний капітал, залучений капітал, позика, капітал, вартість капіталу, беззбитковість капіталовкладень, гранична вартість капіталу, маржинальний дохід


План семінарського заняття:

 1. Обґрунтування доцільності інвестицій.

 2. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій.

 3. Порядок відведення земельних ділянок.


? Контрольні питанні:

1. Методи оцінки економічної ефективності інвестицій.

2. Порядок відведення земельних ділянок.

3. Управління інвестиційним процесом.

4. Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

5. Способи реалізації інвестиційних процесів.

6. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів.


Питання для закріплення знань:

 1. Які методики оцінки реальних інвестицій Ви знаєте?

 2. Які з наведених методів оцінки забезпечують можливість порівняння різних інвестиційних проектів?

 3. Як визначається чиста теперішня вартість?

 4. Що є періодом окупності?

 5. Що розуміється під внутрішньою нормою дохідності?

 6. Що таке дохідність залученого капіталу?

 7. Як визначити індекс прибутковості?

 8. За допомогою якого методу розраховується дохідність на акцію?

 9. Чим різняться період окупності та дисконтований період окупності?

 10. З чим пов’язане планування капітальних витрат?

 11. Назвати етапи планування капіталовкладень.

 12. Навести перелік джерел фінансування інвестиційних проектів.

 13. Якими показниками оцінюється вартість капіталу інвестиційного проекту?

 14. Охарактеризувати вартість позикового капіталу.

 15. У чому полягає сутність цільового планування прибутку?


Основна література: 1-6, 15-20, 27

Додаткова література: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13,-18, 19, 21-23


Тема 8. Інвестиційні проекти


Ключові терміни теми:

інвестиційний проект, бізнес-проект, кредитні кошти, фінансування без регресу на позичальника, фінансування з частковим регресом на позичальника, фінансування з повним регресом на позичальника, фінансування на консорційних засадах, підрядний договір, генеральний договір, договір «під ключ», прямий договір, бізнес-план


План семінарського заняття:

 1. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 2. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.


? Контрольні питанні:

 1. Поняття про інвестиційний проект як інструмент впровадження форми інвестування

 2. Типи проектного фінансування.

 3. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.

 5. Порядок розробки інвестиційного проекту.

 1. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту.

 2. Передінвестиційні дослідження витрат на підготовку інвестиційного проекту.

 3. Стратегія підготовки й оцінки інвестиційного проекту.

 4. Розробка попереднього бізнес-плану інвестиційного проекту.


Питання для закріплення знань:

 1. Дати визначення інвестиційного проекту.

 2. Перерахувати класифікаційні ознаки бізнес-проекту.

 3. Обґрунтувати вимоги, що висуваються до підприємств, які розробляють інвестиційні проекти.

 4. Назвати умови кредитування.

 5. Охарактеризувати типи проектного фінансування.

 6. Перерахувати способи реалізації інвестиційних проектів.


Основна література: 1-6, 15-20, 27

Додаткова література: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13,-18, 19, 21-23


Тема 9. Використання інвестицій


Ключові терміни теми:

інвестиційне проектування, проект будівництва, одностадійне проектування, двостадійне проектування, кошторис, технологічна частина, будівельна частина, економічна частина, вартісні показники, натуральні показники, будівельні показники, експлуатаційні показники, ціна, ринкова ціна, абсолютна ціна, поточна ціна, тендерна документація, оферта, учасник торгів


План семінарського заняття:

 1. Освоєння інвестицій.

 2. Участь інвесторів у пусконалагоджувальних роботах.

 3. Проектування і ціноутворення в інвестиційній сфері.

 4. Особливості ціноутворення в інвестиційній сфері.


? Контрольні питанні:

 1. Освоєння інвестицій.

 2. Участь інвесторів у пусконалагоджувальних роботах.

 3. Етапи приймання інвестором виконаних робіт та готових об’єктів.

 4. Визначте роль державних будівельних норм (ДБН) при ціноутворенні в інвестиційній сфері.


Питання для закріплення знань:

 1. Які показники використовують для визначення ефективності інвестицій?

 2. У яких випадках можливе припинення розробки інвестиційного проекту?

 3. Як визначають внутрішню норму дохідності інвестиційного проекту?

 4. Що включає в себе техніко-економічне обґрунтування проекту?

 5. Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту інвестором (кредитором).

 6. Охарактеризуйте зміст механізму ціноутворення в інвестиційній сфері.

 7. Визначте фактори, що впливають на формування ціни в інвестиційній сфері.

 8. Визначте роль кошторисів при ціноутворенні в інвестиційній сфері.


Основна література: 1-6, 15-20, 27

Додаткова література: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13,-18, 19, 21-23

Тема 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу


Ключові терміни теми:

фінансове забезпечення, управління інвестиційним процесом, інвестиційне проектування, кошторис, інвестиційний проект, ринкова ціна, абсолютна ціна, поточна ціна, тендерна документація, фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту, стратегія інвестування, проектний ризик, фінансовий моніторинг

План семінарського заняття:

 1. Управління інвестиційним процесом.

 2. Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

 3. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 4. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.


? Контрольні питанні:

 1. Назвіть напрямки, за яким здійснюється управління інвестиційним процесом.

 2. Планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

 3. Способи реалізації інвестиційних проектів.

 4. Процес фінансового забезпечення інвестиційних проектів.


Питання для закріплення знань:

 1. За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку інвестиційного проекту?

 2. Назвіть основні критерії та показники за якими визначається ефективність інвестиційного проекту?

 3. Охарактеризуйте стратегію інвестування інвестиційного проекту.

 4. Охарактеризуйте основні документи управління реалізацією інвестиційного проекту.

 5. Що таке проектний ризик?

 6. Що таке фінансовий моніторинг?

 7. Які нормативно-правові акти регулюють фінансування та державне кредитування?


Основна література: 1-11, 13-21, 24- 28

Додаткова література: 2, 4-15, -18-23


Типові задачі з дисципліни «Інвестування»


Аналіз ефективності реальних інвестицій підприємства


Завдання 1

Підприємство планує інвестувати вільні кошти в розмірі 150 тис. грн. на 4 роки. Визначити найбільш ефективний варіант розміщення коштів на депозитний рахунок банку з декількох альтернативних. За першим варіантом планується щорічне нарахування складних відсотків за ставкою 18%, за другим варіантом – щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 14%, за третім варіантом – щорічне нарахування простих відсотків за ставкою 24%.


Завдання 2

Підприємство вкладає вільні кошти в розмірі 20 тис. грн. строком на 3 роки. Є три альтернативних варіанти вкладень. За першим варіантом кошти вносяться на депозитний рахунок банку із щорічним нарахуванням складних відсотків за ставкою 21%, за другим варіантом – щорічне нарахування 25%, за третім варіантом – щомісячне нарахування складних відсотків за ставкою 18% річних. Необхідно, не враховуючи на рівень ризику, визначити найкращий варіант вкладення коштів.


Завдання 3

Промислове підприємство планує через три роки придбати нове обладнання. Очікується, що майбутня вартість устаткування становитиме 900 тис. грн. Визначити, яку суму коштів потрібно помістити на депозитний рахунок банку, щоб через три роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками установлена в розмірі 17% із щомісячним нарахуванням відсотків або 21% з нарахуванням складних відсотків один раз на рік.


Завдання 4

Підприємство планує через чотири роки придбати будинок для розміщення складу. Відповідно до експертних оцінок, майбутня вартість будинку становитиме 560 тис. грн. Визначити, яку суму коштів необхідно розмістити на депозитний рахунок банку, щоб через чотири роки одержати достатню суму коштів, якщо ставка за депозитними рахунками встановлена в розмірі 15% із щомісячним нарахуванням відсотків, 17% – із щоквартальним нарахуванням відсотків або 25% – з нарахуванням складних відсотків один раз за рік. Зробити висновки.


Завдання 5

Підприємство планує придбати промислове устаткування, при цьому первісні витрати оцінюються в розмірі 600 тис. грн. Протягом першого року планується інвестувати додатково 230 тис. грн. (у приріст оборотного капіталу). Грошовий приплив планується в розмірі 115 тис. грн. за рік. Ліквідаційна вартість устаткування через 10 років становитиме 100 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект внаслідок реалізації цих інвестицій, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці.


Завдання 6

Підприємство планує модернізувати устаткування одного зі своїх підрозділів. Обсяг інвестиційних витрат оцінюється в 230 тис. грн. У результаті цих заходів очікується одержати грошовий доход протягом 6 років у розмірі 58 тис. грн. Наприкінці четвертого року планується додатково вкласти кошти у розмірі 60 тис грн. на проведення планових заходів щодо капітального ремонту основних фондів. Ліквідаційна вартість устаткування наприкінці шостого року становитиме 700 тис. грн. Визначити поточну вартість грошових потоків щорічно й економічний ефект від реалізації даного проекту, якщо дисконтна ставка становитиме 10%. Результати оформити у вигляді таблиці.


Завдання 7

У таблиці представлені грошові потоки за п’ять років реалізації інвестиційного проекту. Визначити економічну доцільність реалізації даного варіанта капітальних вкладень, розрахувавши поточну вартість проекту й економічний ефект від його реалізації. Проектна дисконтна ставки складає 15%. Результати оформити у вигляді таблиці.

^ Таблиця 7.1

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років

Грошовий потік, тис. грн.

0

-800

1

200

2

250

3

320

4

350

5

450Завдання 8

Підприємство планує встановити нову технологічну лінію по випуску промислової продукції. Вартість устаткування становить 15 млн. грн., строк експлуатації лінії – 6 років. На підставі даних про грошові потоки інвестиційного проекту, представлених у таблиці, визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.


^ Таблиця 8.1

Грошові потоки інвестиційного проекту

Період часу, років

Грошовий потік, тис. грн.

0

-15000

1

2900

2

2500

3

4100

4

4350

5

4450

6

3500


Завдання 9

Планована величина строку реалізації інвестиційного проекту дорівнює 4 роки. Обсяг початкових інвестиційних витрат оцінюється в 17 млн. грн. Протягом усього строку реалізації очікується одержання постійних грошових припливів у розмірі 6000 тис. грн. Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту й обґрунтуйте доцільність ухвалення інвестиційного рішення.


Завдання 10

За даними таблиці обчисліть строк окупності інвестиційного проекту за умови, що проектний грошовий приплив протягом року виникає рівномірно, а також визначте показник дисконтного строку окупності. Зробіть висновок про доцільність реалізації цього інвестиційного проекту.


^ Таблиця 10.1

Грошові потоки інвестиційного проекту


Період часу, років

Грошовий потік, тис. грн.

0

-25000

1

570

2

1700

3

2150

Інформація для виконання завдань наведена в додатку 1.


Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства


Завдання 1

Облігація з нульовим купоном номінальною вартістю 1000 грн. і строком погашення два роки продається за 640 грн. Оцініть доцільність придбання цих облігацій, якщо є можливість альтернативного вкладення капіталу з нормою доходу.

Завдання 2

За якою ціною інвестор погодитися придбати облігацію з нульовим купоном номінальною вартістю 900 грн. і строком обігу три роки, якщо прийнятна для нього ставка доходу становить 18% річних?


Завдання 3

Якою повинна бути номінальна ціна облігації з нульовим купоном строком обігу 5 років, якщо вона розміщується за ціною 200 грн., забезпечуючи при цьому інвесторові одержання доходу по ринковій ставці 20% ?


Завдання 4

По державній облігації номіналом 1100 грн., випущеній строком на 5 років, передбачений такий порядок нарахування відсотків:

 • за перший рік – 10%;

 • за два наступні роки – 20%;

 • за два роки, що залишилися, – 25%.

Ринкова норма доходу, визначена інвестором виходячи зі сформованих умов на фінансовому ринку, становить 15%. Розрахуйте поточну ринкову вартість цієї облігації.


Завдання 5

Купонна облігація з номіналом 700 грн. і строком обігу 3 роки має східчасто зростаючу купонну ставку. Її величина, установлена при випуску облігації, становить 20% річних і рівномірно зростає на 10% кожні півроку. Купонний доход виплачується за кожне півріччя. За якою ціною інвестор згодний буде придбати цю облігацію, якщо є альтернативний варіант вкладення капіталу зі ставкою доходу 20% ?


Завдання 6

Облігація номіналом 500 грн. із піврічним нарахуванням відсотків і ставкою відсотка 10% річних буде погашена через 4 роки. Яка її поточна ринкова вартість, якщо норма поточної прибутковості становить: а) 8%; б) 10%; в) 12%.


Завдання 7

Облігація підприємства номіналом 2000 грн. реалізується на ринку за ціною 1350 грн. Погашення облігації й разова виплата суми відсотка по ній по ставці 20% передбачені через З роки. Очікувана норма прибутку по облігації цього типу дорівнює 30%. Визначте поточну ринкову вартість цієї облігації.


Завдання 8

Інвестор придбав корпоративну облігацію за курсом 114% з купонною ставкою 25% річних. Через 2,5 роки облігація була їм продана за курсом 110%. Визначте кінцеву прибутковість цієї операції для інвестора без обліку оподатковування.


Завдання 9

Ви здобуваєте безвідсоткову державну облігацію за ціною 1200 грн., яку погашаєте через 10 років. Норма поточної прибутковості становить 5%, номінал облігації – 1500 грн. Визначте очікувану прибутковість і поточну ринкову вартість облігації. Зробіть висновки.


Завдання 10

Облігація зі строком погашення 2 роки, номінальною ціною 600 грн. і купонною ставкою 30% реалізується дисконтом 10%. Розрахуйте її поточну й кінцеву прибутковість без урахування оподатковування.


Завдання 11

Облігація компанії номіналом 10000 грн. реалізується на ринку за ціною 10500 грн. Погашення облігації й разова виплата суми відсотка по ній по ставці 9% передбачені через 3 роки. Норма поточної прибутковості по облігації – 7%. Оцініть поточну ринкову вартість облігації й очікувану прибутковість облігації. Зробіть висновки.


Завдання 12

Інвестор розглядає кілька варіантів фінансових інвестицій. Перший варіант припускає придбання облігації підприємства «А» з купонною ставкою 25% річних, котра реалізується за курсом 108%. Другий варіант припускає придбання облігації підприємства «Б» з нульовим купоном, що продається за курсом 72%. За третім варіантом облігація підприємства «В» має купонну ставку 16% річних і реалізується за курсом 90%. Усі облігації мають строк обігу 3 роки. Яку з облігацій вибере інвестор?


Завдання 13

Облігація з купонною ставкою 20% строком обігу 4 роки реалізується за курсом 80%. Облігація з нульовим купоном і таким самим строком обігу реалізується за курсом 50%. Придбання якої облігації краще для інвестора, доходи якого не реінвестуються?
Інформація для виконання завдань наведена в додатку 2.

Приклади розв’язАННЯ ситуаційних завдань


Приклад 1.

Припустимо, що в інвестиційну компанію надійшли для розгляду бізнес-плани двох альтернативних проектів. Дані, що характеризують ці проекти, наведені в таблиці. Необхідно визначити, який проект із запропонованих, є найбільш ефективним. Для цього по кожному з проектів обчислити наступні показники: чистий приведений доход; індекс прибутковості; термін окупності; внутрішня норма доходності. Зробити висновки.


Таблиця 1.1

Дані бізнес-планів інвестиційних проектів, необхідні для розрахунку показників оцінки ефективності реальних інвестицій

ПОКАЗНИКИ

Інвестиційні проекти

“А”

“Б”

1. Обсяг коштів, що інвестуються, дол. США.

6000

5800

2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років

2

4

3. Розмір ставки процента для дисконтування сум грошового потоку, %

10

12

4. Сума грошового потоку всього, дол. США,

8500

9000

в т.ч.:1-й рік

4500

2000

2-й рік

4000

2000

3-й рік
2000

4-й рік
3000


Розв’язання:

Спочатку визначимо значення дисконтного множника за кожний рік по кожному з проектів за наступною формулою: 1/(1+r)n .

Для першого року по проекту “А” дисконтний множник буде складати: 1/(1+0,1)1 = 0,909; для другого року: 1/(1+0,1)2 = 0,826.

Аналогічно вирахуємо значення дисконтного множника по проекту «Б»:

для першого року він складає: 1/(1+0,12)1 = 0,893;

для другого: 1/(1+0,12)2 = 0,797;

для третього: 1/(1+0,12)3 = 0,712;

для четвертого: 1/(1+0,12)4 = 0,636.

Далі знайдемо значення теперішньої вартості грошових потоків за кожний рік по кожному з проектів за формулою: P=S/(1+r)n.

По проекту “А” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 4500 x 0,909 = 4090,5 дол.;

за другий рік: 4000 x 0,826 = 3304 дол.

За весь період інвестування (два роки) теперішня вартість грошових потоків складає: 4090,5 + 3304 = 7394,5 дол.

По проекту “Б” теперішня вартість грошового потоку за перший рік дорівнює: 2000 х 0,893 = 1786 дол.:

за другий рік: 2000 х 0,797 = 1594 дол.;

за третій рік: 2000 х 0,712 = 1424 дол.;

за четвертий рік: 3000 х 0,636 = 1908 дол.

За весь період інвестування (чотири роки) теперішня вартість грошових потоків дорівнює: 1786 + 1594 + 1424 + 1908 = 6712 дол.

Результати дисконтування грошового потоку наведені в таблиці 1.2.


^ Таблиця 1.2

Розрахунок теперішньої вартості грошових потоків по інвестиційних проектах

Роки

Інвестиційні проекти

“А”

“Б”

Майбутня вартість

Дисконтний множник при ставці 10%

Теперішня вартість

Майбутня вартість

Дисконтний множник при ставці 12%

Теперішня вартість

1-й

4500

0,909

4090,5

2000

0,893

1786

2-й

4000

0,826

3304

2000

0,797

1594

3-й

-

-

-

2000

0,712

1424

4-й

-

-

-

3000

0,636

1908

Всього

8500

-

7394,5

9000

-

6712


Із врахуванням розрахованої теперішньої вартості грошових потоків визначимо чистий приведений доход.

По інвестиційному проекту “А” він складає:

ЧПД“А” = 7394,5 – 6000 = 1394,5 дол. США.

По інвестиційному проекту “Б”:

ЧПД“Б” = 6712 – 5800 = 912 дол. США.

Таким чином, порівняння показників чистого приведеного доходу по проектах, що розглядаються, показує, що проект “А” є більш ефективним, ніж проект “Б” (хоча по проекту “А” сума коштів, що інвестуються, більша, а їх віддача у вигляді майбутнього грошового потоку менша, ніж по проекту “Б”).

Визначимо індекс доходності.

По проекту “А” індекс доходності становить:

ІД»^ А» = 7394/6000 = 1,23.

По проекту «Б « індекс доходності становить:

ІД»Б» = 6712/5800 = 1,16.

Порівняння інвестиційних проектів за показником “індекс доходності” показує, що проект “А” є більш ефективним.

Визначимо термін окупності.

Для цього в першу чергу визначимо середньорічну суму грошового потоку в теперішній вартості.

По проекту “А” вона становить: ГПс»А» = 7394,5/2 = 3697,25 дол. США, а по проекту “Б” – відповідно : ГПс»Б» = 6712/4 = 1678 дол. США.

З врахуванням середньорічної вартості грошового потоку термін окупності по проекту “А” складає: ТО»А» = 6000/3697 = 1,62 року, а по проекту “Б”: ТО»Б» = 5800/1678 = 3,46 року.

Порівняння інвестиційних проектів за показником “термін окупності” свідчить про суттєві переваги проекту “А” перед проектом “Б” (при порівнянні проектів за показниками “чистий приведений доход” та “індекс доходності” ці переваги були менш помітні).

Визначимо внутрішню норму доходності запропонованих інвестиційних проектів.

^ Внутрішньою нормою дохідності (IRR) є ставка дохідності, яка прирівнює очікувані чисті грошові потоки до початкових витрат. Для розрахунку IRR необхідно обчислити щодо R таку формулу:

,

де r - ставка дохідності, яка дає NРV = 0.

Для проекту “А” приймаємо значення r1=10%, для нього значення NPV1=1394,5 дол. США (див. вище). Значення r2 приймаємо 30%, розрахуємо для нього чистий приведений доход:Розрахуємо внутрішню норму доходності для проекту “А”:Отже, внутрішня норма доходності проекту “А” складає 27,8%.


Аналогічно робимо розрахунок для проекту “Б”: r1=12%, для нього значення NPV1=912 дол. США.; r2=20%, для нього розраховуємо:Розрахуємо внутрішню норму доходності для проекту “Б”:Отже, внутрішня норма доходності проекту “Б” складає 18,9%.

Порівнюючи показники внутрішньої норми доходності двох проектів, можемо сказати, що по проекту “А” вона значно вища, ніж по проекту “Б”, що свідчить про його суттєві переваги при оцінці за цим показником.


Приклад 2.

Розрахувати теперішню вартість грошових потоків по кожному з проектів. Визначити показники: чистий приведений дохід; індекс дохідності; період окупності. На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.


Обсяг інвестованих коштів,

тис. грн.

Ставка про-центу, %

Сума грошового потоку, тис. грн.

Проект А

Проект В

А

В

А

В

Всього

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Всього

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

11000

10800

13

15

13000

9000

400

-

-

13700

5000

6000

2700

-
Скачати 1.29 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/4
Фаюра Н.Д
Дата конвертації30.09.2011
Розмір1.29 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх