І. Загальні відомості Дисципліна відноситься до природничо-наукового циклу. Перед початком вивчення даної дисципліни кожен студент повинен мати підготовку по основам фізики, мате-матики,хімії та інших природничих icon

І. Загальні відомості Дисципліна відноситься до природничо-наукового циклу. Перед початком вивчення даної дисципліни кожен студент повинен мати підготовку по основам фізики, мате-матики,хімії та інших природничих


Схожі
Завдання контрольної роботи №4...
І. Загальні відомості...
Опис кредитного модуля (дисципліни)...
Опис кредитного модуля (дисципліни)...
Опис кредитного модуля (дисципліни)...
Дозволяє студентам орієнтуватись в теоретичних та практичних питаннях екології...
Дозволяє студентам орієнтуватись в теоретичних та практичних питаннях екології...
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
Опис кредитного модуля (дисципліни)...
Лекція 1 загальні відомості про гідроприводи І гідравлічн І машин и...
Опис навчальної програми дисципліни Нормування антропогенного навантаження на навколишнє...
Опис другого кредитного модуля «Системи газопостачання» 6/П-06/2 дисципліни «Системи виробництва...Загрузка...
скачать
І. Загальні відомості


Дисципліна відноситься до природничо-наукового циклу. Перед початком вивчення даної дисципліни кожен студент повинен мати підготовку по основам фізики, мате-матики,хімії та інших природничих дисциплін. Загальна кількість кредитів ECTS для даної спеціальності складає 11.


ІІ. Розподіл навчального часу.Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи
Кредити

Акад..год

Лекції


Практ

Лаб

СРС

МКР

ДКР

Іспит

1

7

180

54

18

18

90

1

-

1

2

4

234

54

18

18

144

1

1

1ІІІ. Мета і завдання дисципліни.


Курс загальної фізики базується на знаннях з фізики та математики за програмою середньої школи і поряд з курсами математики і теоретичної механіки забезпечує фізико-математичну підготовку і формування світогляду майбутнього фахівця.

Викладання курсу загальної фізики студентам спеціальності 6.051001 – "Метрологія та інформаційно - вимірювальні технології" передбачає знайомство студентів з основними положеннями і законами загальної фізики та досконале вивчення законів фізичних явищ, які найбільш відчутно призводять до зміни стану навколишнього середовища. Особлива увага приділяється таким темам, як закони класичної механіки, електричний струм та електромагнетизм, силові поля у діелектриках та магнетиках, оптичні, молекулярні, атомні та ядерні процеси.

При викладанні курсу загальної фізики значна увага приділяється двом нерозривно зв'язаним аспектам: відображенням фізичної суті явищ і розгляд аналітичних співвідношень, що описують ці явища.

Засвоївши курс загальної фізики студенти повинні знати і розуміти фундаментальні закони фізики і вміти застосувати ці знання при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями; вміти використовувати знання з курсу загальної фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом.
ІV. Зміст дисципліни


1-й семестр – 54 год.


Теми


Лекції

Літера-тураНазва


^ Назва і зміст
1

2

3

4

5Вступ


Л-1
^

Предмет і метод фізики


Фізика та її зв'язок з суміжними науками. Фізика і технічний прогрес. Фундаментальні типи взаємодій в природі. Фундаментальні закони збереження. Основні розділи фізики.Одиниці фізичних величин у системі СІ.

[1] Вступ § 1.1.

[4]

Введение. Гл.3


Розділ I. Фізичні основи механіки.


1.

Кінематика


Л-2

^ Кінематика поступального і обертального руху.

Загальні положення: механіка та її розділи. Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло. Система відліку. Положення матеріальної точки в просторі. Швидкість та прискорення матеріальної точки. Обертальний рух, кутова швидкість, кутове прискорення.


[1] § 1.1-1.6.

[4] § 1;3;

4;5

2.

Динаміка посту-пального руху

Л-3

Динаміка поступального руху.

Класична механіка та межі її застосування. Поняття сили, маси та імпульсу. I-й, II-й, III-й закони Ньютона.Принцип відносності Галілея. Закон збереження імпульсу замкненої системи тіл. Реакивний рух.

[1] §2.1-2.8.

[4] § 6-12; 27

3.

4.

Енергія

Робота

Л-4

^ Енергія і робота.

Енергія, робота, потужність. Енергія кінетична і потенціальна. Закон збереження енергії замкненої системи тіл. Зіткнення двох тіл. Рух тіла відносно неінерційної системи відліку.


[1] § 3.1-3.6; 8.1-8.4.

[4] § 19-24;32-34

Неінерці-альні системи відліку

5.

Механіка твердого тіла.

Динаміка обертально-го руху

Л-5


Л-6

^ Динаміка обертального руху.

Момент сили. Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Кінетична енергія обертального руху. Момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху.

Момент інерції.Гіроскоп

Вільні осі. Головні осі інерції.Моменти інерції різних тіл. Кінетична енергія обертального руху. Гіроскоп, гіроскопічний ефект, прецесія гіроскопа.[1]

§ 2.9;4.1-4.3;4.5.

[4] § 29; 36-38;


[1]

§ 4.2;4.4; 4.6.

[4] § 39-44

6.

Всесвітнє тяжіння

Л-7
Всесвітнє тяжіння

Всесвітнє тяжіння. Вільне падіння тіл.Гравітаційне поле та його характеристики.Маса гравітаційна та маса інертна.Вага тіла.Потенціальна енергія кулі. Гравітаційний колапс. Космічні швидкості.


[1] § 6.1-6.7.

[4] § 45-48

7.

Коливальний рух

Л-8

Л-9


Л-10

Вільні незгасаючі гармонійні коливання

Загальні відомості. Вільні незгасаючі коливання. Енергія коливального контуру. (Математичний і фізичний маятник)

^ Складання коливань.

Векторна діаграма. Складання коливань одного напрямку. (Биття коливань). Складання взаємоперпендикулярних коливань.

^ Згасаючі та вимушені коливання

Згасаючі коливання. Добротність.Вимушені коливання. Резонанс. Параметричний резонанс.Автоколивання.


[1]

10.1-10.5

[4]

49;53;54

[1]

§10.6-10.7

[4]

§55-57

[1]

§10.8-10.9

[4]

§58-618.

Релятивісь-

ка механі-ка

Л-11

Л-12

^ Основи релятивіської кінематики

Спеціальна теорія відносності, постулати Ейнштейна.

Перетворення Лоренця та висновки з них: довжина тіл, тривалість процесів і одночасність явищ в різних інерційних системах відліку. Складання швидкостей в с.т.в. Інтервал між двома явищами.


^ Основи релятивіської динаміки.

Маса, імпульс і енергія релятивіської частинки. Зв»язок між масою і енергією. Частинка з нульовою масою спокою.


[4]

§62-66


[4]

§67-71


Розділ 2. Молекулярна фізика і термодинаміка.


9.


Термоди-наміка. Основні положен. молекулярно- кінетичної теорії.

Л-13

Предмет і метод молекулярної фізики і термодинаміки.
Ідеальний газ

Молекулярна фізика і термодинаміка, їх задачі і методи. Макроскопічні параметри і їх мікроскопічне тлумачення. Закони ідеальних газів. Рівняння стану ідеального газу. Основне рівняння молекулярно-кінематичної теорії газу. Температура.[1] §13.1-13.4.

[4] §79; 85;86;96.

[7] §50;5310.


Закони термодинаміки

Л-14


Л-15


Л-16
Перший закон термодинаміки

Внутрішня енергія термодинамічної системи. Теплота, робота, теплоємність. Перший закон термодинаміки. Ізопроцеси ідеального газу: ізохорний, ізобарний, ізотермічний,адіабатний. Політропічні процеси.

Другий закон термодинаміки

Кругові процеси. Цикл Карно і його ККД. Ентропія та її властивості.Другий закон термодинаміки і його статистичний характер.


Термодинамічні потенціали.Теорема Нерста

Внутрішня енергія, енергія Гальмгольця, потенціал Гіббса, ентальпія, теорема Нерста.

[1]

§ 16.1-16.5.

[4] § 82-84; 87-89


[1] § 16.6-16.8.

[4] § 103-109

[4]

§103;109

11.

Статистичний розподіл

Л-17
Розподіл молекул газу за енергіями

Закони розподілу Больцмана, Максвела та Максвела- Больцмана.[1] § 14.8-14.12.

[4] § 98; 100

[7 ] § 54-55
Л-18
Розподіл енергії по ступенях свободи

Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи. Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу.

Явища переносу у газах: середня довжина вільного пробігу; дифузія; внутрішнє тертя; теплопровідність.[1] § 15.1-15.4; 16.5.

[4] § 128-133.

[17] § 11.5Розділ 3. Електростатика. Постійний електричний струм.

1

(15).

Електростатичне поле у вакуумі

Л-1

(19)


Л-2

(20)


Л-3

(21)

Електростатичне поле

Електростатика. Електричний заряд та його властивості. Закон Кулона. Напруженість та потенціал електростатичного поля. Еквіпотенцальні поверхні. Електричний диполь в зовнішньому електричному полі.

Опис векторного поля

Потік вектора Е, теорема Гауса. Дивергенція вектора Е, теорема Остроградського-Гауса. Циркуляція і ротор вектора Е. Теорема Стокса.


^ Обчислення напруженості поля на підставі теореми Гауса.

Поле зарядженої площини та двох паралельних площин; поле циліндра; поле сферичної поверхні та поле об’ємно зарядженої кулі.[2] § 1.1-1.5.

[5] § 1-10

[2] § 1.8.

[5] §11-13


[2] § 1.9.

[5] § 14

2

(16).

Електричне поле в провіднику

Л-4

(22)
Провідник у зовнішньому електричному полі

Рівновага зарядів на провіднику. Провідник в зовнішньому полі. Електроємність. Конденсатори і їх ємність. Ємність плоских, циліндричних та сферичних конденсаторів. З’єднання конденсаторів.

[2] § 1.13-1.14.

[5] §24-27

3

(17).

Електричне поле у діелектри-ках

Л-5

(23)
Діелектрик у зовнішньому електричному полі

Полярні і неполярні молекули. Поляризація діелектриків. Опис електричного поля в діелектриках. Сегнетоелектрики. П’єзоелектричний ефект.

[2] § 1.15-1.24.

[5] § 15-17;19;21;23

[18] § 6.5

4

(18).

Енергія електростатичного поля

Л-6

(24)
Енергія електростатичного поля

Енергія системи точкових зарядів. Енергія зарядженого провідника. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електростатичного поля.

[2] § 1.25-1.26.

[5] § 7;18-30

5

(19).

Постійний електрич-ний струм

Л-7

(25)

Л-8

(26)

Постійний електричний струм

Електричний струм. Постійний електричний струм, сила і густина струму. Електрорушійна сила. Правила Кірхгофа для розгалужених мереж. Потужність і ККД постійного струму.


^ Класична електронна теорія електропровідності металів. Закони постійного струму
Основні положення класичної теорії електропровідності металів та її дослідне підтвердження. Закони Ома, Джоуля-Лєнца, Відемана-Франца. Недоліки класичної теорії.

[2] § 2.1-2.7

[5] § 31-33;36;37

[2] §3.1-3.2

[5] §34;35;38;77;78

6

(20).

Контактна різниця потенціалів

Л-9

(27)

^ Робота виходу електрона.

Робота виходу електрона, електронна емісія. Термоелектронна емісія. Контактна різниця потенціалів, закони Вольта. Термоелектричні явища: Зеєбека, Пельтьє, Томсона.


[2] § 4.1-4.7

[6] § 60-63

7

(21).

Електрич-ний струм в газах

Л-10

(28)

^ Електричний струм в газах

Електропровідність газів. Несамостійний і самостійний розряди в газах. Тліючий, коронний, дуговий, іскровий розряди в газах. Газорозрядна плазма.

[2] § 6.1-7.12

[5] § 11.1-11.3; 80;81;84-87


2-й семестр-54 год.


Розділ 4. Електромагнетизм


9

(23).

Магнітне поле у вакуумі

Л-11

(29)


Л-12

(30)


Магнітне поле і його характеристики

Магнітне поле, індукція магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле рухомого заряду, прямого і кругового струмів.


^ Закон повного струму. Закон Ампера

Потік і циркуляція вектора індукції магнітного поля. Магнітне поле соеноїда та тороїда. Закон Ампера. Сила Лоренца. Ефект Холла.

[2] §8.1-8.4

[5] § 39-42;47


[2] §8.5-8.9

[5] §49;50;43;44;79
Л-13

(31)


^ Контур з струмом в зовнішньому магнітному полі

Стан контуру з струмом в зовнішньому магнітному полі. Робота при переміщенні контуру з струмом в магнітному полі. Магнітний момент струму.Рух заряджених частинок в магнітному і електричному полях. Циклотрон.[2] § 8.6;8.12-8.15

[5] § 46;48;72-76

10

(24).

Магнітне поле в речовині

Л-14

(32)

Магнітне поле в магнетиках

Намагнічування магнетиків. Опис магнітного поля в магнетиках. Класифікація магнетиків. Магнітний момент атома. Діа-, пара-, феро- та антиферомагнетики. Намагнічування і перемагнічування феромагнетиків.


[2] § 9.1-9.13

[5] § 51-59

11

(25).

Електро-магнітна індукція

Л-15

(33)
Електромагнітна індукція

Електромагнітна індукція, закон Фарадея. Струми Фуко. Явище самоіндукції. Енергія магнітного поля. Струми розмикання і замикання. Взаємоіндукція.

[2] § 10.1-10.6

[5] § 60-67

12

(26).

Електричні коливання

Л-16

(34)
^
Електричні коливання

Квазістаціонарний струм.Коливний контур. Незгасаючі вільні коливання в контурі. Згасаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс.

[2] § 12.1-12.5

[5] § 88-91

13

(27).

Електро-магнітне поле

Л-17

(35)
Система рівнянь Максвела
Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Електромагнітне поле. Система рівнянь Максвела. Хвильове рівняння для електромагнітного поля.Плоска електромагнітна хвиля. Випромінювання диполя.

[2] § 14.1-14.4;14.10;14.11

[5] § 69-71; 104; 105;107-109Розділ 5.Пружні хвилі. Хвильова оптика.1

(28).

Світлова хвиля. Інтерференція світла

Л-1

(36)

Л-2

(37)

Світло. Світлова хвиля.

Корпускулярно-хвильова природа світла. Світлова хвиля. Закони лінійної оптики. Фотометрія. Інтерференція світла. Розрахунок інтерференційної картини.


Інтерференція світла.

Способи спостереження інтерференції.

Інтерференція на тонких плівках. Полоси рівного нахилу і рівної товщини. Кільця Ньютона. Інтерферометри.

[3] § 1.1-1.6

[5] § 110; 112; 114;115;119


[3] § 3.1-3.7

[5] § 121-123

2

(29).

Дифракція світла

Л-3

(38)

Л-4

(39)

Дифракція світла.

Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція Френеля від круглого отвору і круглого диска. Дифракція Фраунгофера від щілини.


Дифракція світла.

Дифракційна гратка. Дифракція ретгенівських променів. Голографія.

[3] § 4.1-4.3

[5] § 125-129

[3] § 4.4-4.6

[2] § 130-133


3

(30).

Поляри-зація

Л-5

(40)

Поляризація світла.

Природне і поляризоване світло. Поляризація при відбитті і заломленні. Поляризація при подвійному променезаломленні. Штучне подвійне променезаломлення. Повертання площини поляризації.

[3] § 5.1-5.9

[2] § 134-141


4

(31).

Взаємодія світла з речовиною

Л-7

(41)

Дисперсія поглинання, розсіяння світла.

Нормальна і аномальна дисперсія. Групова швидкість хвиль. Елементарна теорія дисперсії. Поглинання світла. Розсіяння світла. Ефект Вавілова-Черенкова.

[3] § 6.1-6.8

[5] § 142-147
Розділ 6. Квантова оптика5

(32).

Квантова оптика

Л-8

(42)


Теплове випромінювання

Теплове випромінювання і люміниценція. Випромінювальна та поглинальна здатність тіла. Закон Кірхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення Віна. Формула Релея-Джінса. Формула Планка.

[3] § 11.1-11.4

[6] § 1-7


6

(33)
Л-9

(43)Фотони.

Гальмівне рентгенівське випромінювання. Фотоефект. Досвід Боте. Ефект Камптона. Фотони та їх властивості.

[3] § 9.1-9.5

[6] § 8-11


Розділ 7. Атомна фізика7

(34).

Боровська теорія водневого атома

Л-10

(44)


Боровська теорія водневого атома

Закономірність в атомних спектрах. Моделі атома Томсона і Резерфорда. Постулати Бора. Елементарна Боровска теорія водневого атома.


[3] § 13.1-13.4

[6] § 12-17

8

(35).

Квантова теорія атома і молекули

Л-11

(45)


Л-12

(46)


Л-13

(47)

Л-14

(48)

Хвильові властивості мікрочастинок.

Гіпотеза де-Бройля, хвильові властивості мікрочастинок. Принцип невизначеностей Гейзенберга.


^ Рівняння Шредінгера.
Рівняння Шредінгера. Фізичний зміст і властивості хвильової функйії "nci".Розгляд руху мікрочастинок на підставі рівняння Шредінгера

Рух вільної мікрочастинки. Рух мікрочастинки в одномірній потенціальній ямі. Тунельний фотоефект. Квантова теорія водневого атома.


^ Будова багатонлектронних атомів. Будова молекули

Механічний і магнітний моменти атома. Досліди Штерна і Герлаха. Принцип Паулі. Розподіл електронів в атомі по енергетичних рівнях. Періодична система Д.І.Менделеєва. Будова молекули. Молекулярні спектри. Комбінаційне розсіяння світла. Вимушене випромінювання. Лазери.


3] § 12.1-12.2

[6] § 18-20

[3] § 12.3-12.4

[6] § 21-24

[3] § 12.5-12.6

[6] § 25-28

[3] § 13.1-13.13

[6] § 32;33;36;37;39-43
9

(36).Теплові властивості кристалівЛ-15

(49)


Теплоємність кристалів. Фонони

Кристали. Теплоємність кристалів: закон Дюлонга і Пті, теорія Ейнштейна, теорія

Дебая.Фонони.
Зонна структура твердого тіла

Електронний газ. Функція розподілу Фермі-Дірака. Розподіл електронів по імпульсам і енергіям. Виродження електронного газу. Зонна структура твердого тіла. Динаміка електрон в кристалі.

[3] § 14.1-14.8

[6] § 45-49; 51-54

[8] Гл.5

10

(37).


Квантова статистика Фермі-Дірака
11

(38).


Напів-провідники


Л-16

(50)


^ Електропровідність металів і напівпровідників.
Поняття про зонну структуру твердого тіла. Електропровідність металів. Власна і домішкова електропровідність напівпровідників та її температурна залежність. Випрямляюча дія p-n-переходу. Напівпровідникові фотоелементи.Надпровідники
^
Явище надпровідності і його фізична природа. Надпровідники 1-го та 2-го типу. Проблема високотемпературної надпровідності.
[2] § 4.1-4.5

[3] § 14.5

[6] § 55;57-59;64; 65

[2] § 3.3-3.4

[6] § 56

12

(39).

Над-провідники
Розділ 8. Фізика твердого тілаРозділ 9. Фізика атомного ядра і елементарних частинок13

(40).

Будова ядра. Ядерні реакції

Л-17

(51)

Будова ядра.

Склад і характеристика атомного ядра. Маса і енергія зв'язку ядра. Моделі атомного ядра. Ядерні сили. Радіоактивність. Ядерні реакції. Поділ важких ядер і виділення атомної енергії. Термоядерні реакції.

[3] § 15.1-15.19

[6] § 66-73


14

(41).


^ Елементар-ні частинкиЛ-18

(52)


Елементарні частинки та їх властивості.

Класи елементарних частинок. Методи реєстрації елементарних частинок. Частинки і античастинки. Космічні промені. Дивні частинки. Нейтріно. Систематика елементарних частинок. Кварки.


[3] § 16.1-16.5

[6] § 74-77;79; 82;83^ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ)

1-й семестр – 18 год.


Індекс

Тема заняття

Літ-ра

Форма контроля

П-1

Кінематика поступального і обертального рухів

[9] § 1 [10] §1.1

Опитування


П-2

Динаміка поступального руху

[9] §2

[10] § 1.2

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-3

Динаміка обертального руху

[9] § 3

[10] § 1.5

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-4

Енергія, робота, потужність. Закони збереження

[9] § 3

[10] § 1.3

Опитування, перевірка домашнього завданняП-5

Сили в механіці

[9] § 3

[10] § 1.4

Опитування, перевірка домашнього завдання

контр. робота

П-6

Молекулярно-кінетична теорія газів

[9] § 9

[10] § 2.3

Опитування, перевірка домашнього завдання

П-7

Елементи статистичної фізики

[9] §10

[10] § 2.3

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-8

Фізичні основи термодинаміки

[9] § 11

[10] §2.2;2.4

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-9

Реальні гази. Ріднини

[9] §12

[10] § 2.5

Опитування, перевірка домашнього завдання,

залік


2-й семестр – 18 год.


П-1

Електростатика. Напруженість і портенціал електростатичного поля.

[9] §13,14,

[10] §3.1


Опитування

П-2

Теорема Гауса. Електричне поле в діелектриках.

[9] §14

[10] §3.2

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-3

Конденсатори. Енергія електричного поля.


[9] §17,18

[10] §3,3

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-4

Закони постійного струму. Струм в різних середовищах.

[9] §19,20

[10] §3.4

Опитування, перевірка домашнього завдання

П-5

Магнітне поле і його властивості.

[9] §21-26

[10] § 3.5

Опитування, перевірка домашнього завдання

контр. робота

П-6

Електромагнітна індукція. Електричні коливання.

[9] §25,27

[10] § 3.6

Опитування, перевірка домашнього завдання

П-7

Електромагнітне поле

[9] § 27

[10] § 3.5

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-8

Інтерференція та дифракція світла

[9]§ 28-31

[10] § 5.2.3

Опитування, перевірка домашнього завдання


П-9

Поляризація світла. Взаємодія світла з речовиною.

[9]§32

[10]§ 5.4.5

Опитування, перевірка домашнього завдання,

залік^ 3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ)


1-й семестр – 18год.


Індекс

Тема заняття

Літер-ра

Лр-1

Вивчення методів обробки результатів вимірювання в фізичній лабораторії на прикладі коливань математичного маятника.

[11]

с.5-16

Лр-2

. Вивчення основного рівняння динаміки обертального руху на прикладі фізичного маятника.

[12]

с.3-8

Лр-3

Вивчення динаміки обертального руху за допомогою оборотного маятника або маятника Обербека

[12]

с.9-24

Лр-4

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою перекидного маятника.

[12]

с.17-24

Лр-5

Визначення коефіцієнта в’язкості рідини методом Стокса.

[13]

с.4-12

Лр-6

Визначення відношення теплоємностей Срv для повітря.

[13]

с.13-22

Лр-7

Вивчення ламінарної течії газу крізь тонкі трубки.


[13]

с.23-29

Лр-8

Вивчення розподілу Больцмана.


[13]

с.38-47


^ 2-й семестр – 18 год.


Лр-1

Визначення опору провідника за допомогою моста сталого струму.

[12]

с.5-8

Лр-2

Вимірювання ЕРС методом компенсації.


[12]

с.9-10

Лр-3

Визначення ємності конденсатора методом балістичного гальванометра

[12]

с.11-15

Лр-4

Вивчення електронного осцилографа.

[12]

с.16-27

Лр-5

Вивчення електростатичного поля.


[13]

с.28-36

Лр-6

Дослідження термоелектрорушійної сили.


[13]

с.44-49

Лр-7

Намагнічування перемагнічування феромагнетиків

(13)

с.7-18

Лр-8

Дослідження згасаючих електричних коливань

(13)

с.34-36^ Оптика та атомна фізика

Лр-1

Вивчення інтерференції світла з допомогою біпризми Френеля. Кільця Ньютона.

[16]

с.4-13

Лр-2

Вивчення дифракції світла на щілині


[16]

с.18-25

Лр-3

Вивчення дифракції світла на гратках

[16]

с.25-30

Лр-4

Вивчення поляризованого світла

[16]

с.30-38

Лр-5

Вивчення законів теплового випромінювання


[17]

с.4-10

Лр-6

Вивчення зовнішнього фотоефекту


[17]

с.10-18

Лр-7

Вивчення спектру атома водню

[17]

с.27-33

Лр-8

Вивчення молекулярного спектру йоду

[17]

с.49-58^ V.Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення


Навчання проводиться у вигляді читання лекцій, проведення практичних та лабораторних занять. Після прослуховування студентами курсу лекцій та самостійної підготовки по окремим розділам, відбувається виконання лабораторних робіт по цим розділам та проводяться практичні заняття.

Основну та допоміжну літературу студенти можуть отримати в НТБ, або на кафедрі фізики твердолго тіла. Нижче приведено перелік цієї літератури з назвами видавництва та року видання, а також місця знаходження.


  1. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики.Т.1.”Техніка”, К., 1999.(НТБ)

  2. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики.Т.2.”Техніка”, К., 2001.(НТБ)

  3. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук. Загальний курс фізики.Т.3.”Техніка”, К., 1999.(НТБ)

4. И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.1, изд. "Наука", М.,1977.(НТБ)

5. И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.2, изд. "Наука", М.,1978.(НТБ)

6. И.В. Савельев. Курс общей физики. Т.3, изд. "Наука", М.,1979.(НТБ)

7. Л.Д. Ландау, А.И. Ахиезер, Е.М. Лифшиц. Курс общей физики.

Механика и молекулярная физика. изд. "Наука", М.,1969.(НТБ)

8. Р.И. Епифанов. Физика твёрдого тела. Изд. «Высшая школа»,М.,1981.(НТБ)

9. Л.Г. Чертов, А.А. Воробьёв. Задачник по физике. изд. "Высшая школа", М., 1977.(НТБ)

  1. И.Е. Иродов.Задачник по физике. «Наука», М.,1988.(НТБ)

  2. Методические указания к лабораторным работам по курсу общей физики для

студентов заочной формы обучения. Раздел "Механика и молекулярная физика".Киев, КПИ, 1985.2003,(НТБ, кафедра)

12. Методические указания к лабораторным работам по физике. Раздел "Механика". Киев, КПИ, 1986.2003, (НТБ.кафедра)

13. Методические указания к лабораторным работам по физике. Раздел "Молекулярная физика". Киев, КПИ, 1986.2003(НТБ. кафедра)

14. Методичні вказівки до лабороторних робіт з фізики. Частина 1. Електрика і магнетизм. Київ, КПІ, 1992.2003 (НТБ.кафедра)

15. Методичні вказівки до лабороторних робіт з фізики. Частина 2. Електрика і магнетизм. Київ, КПІ, 1993.2003, (НТБ,кафедра)

16. Методичні вказівки до лабороторних робіт з фізики. Оптика. Київ, КПІ, 1990.2003, (НТБ,кафедра)

17. Методичні вказівки до лабороторних робіт з фізики.Атомна фізика.Київ, КПІ, 1990.2003, (НТБ,кафедра)

Література допоміжна.


18. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская, Курс физика. Т.1, Изд. "Высшая школа" М., 1973. (НТБ)

19. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская, Курс физика. Т.2, Изд. "Высшая школа" М., 1977.(НТБ)

20. А.А. Детлаф, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская, Курс физика. Т.3, Изд. "Высшая школа" М., 1972.(НТБ)

21. Загальні основи фізики. Механіка. Термодинаміка та молекулярна фізика. Київ, "Либідь", 1998.(НТБ)

22. Загальні основи фізики. Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика. Київ, "Либідь", 1998.(НТБ)


VІ. Мова.


Усі розділи курсу фізики можуть бути прочитані на російській мові.


^ VІІ. Характеристика індивідуальних завдань


Студенти повинні виконати індивідуальні теоретичні та графічні завдання з таких тем: Кінематика та динаміка поступального та обертального руху; енергія і робота; момент сили момент імпульсу; момент інерції та гіроскоп; вільні незгасаючі гармонійні коливання; складання коливань; закон Кулона; напруженість та потенціал електростатичного поля; електроємність; конденсатори та їх ємність; робота сил електростатичного поля; сила і густина постійного струму; закон Ома та Джоуля-Ленця для постійного струму; робота і потужність постійного струму; закон Біо-Савара-Лапласа; магнітне поле постійного струму; контур зпостійним струмом в зовнішньому магнітному полі; закон повного струму; електромагнітна індукція; закон Ампера; рух зарядів в магнітному та електромагнітному полях; енергія магнітного поля; лінійна оптпка; фотометрія;інтерференція світла;дифракція світла;поляризація світла.

Література: (1-22) – розділи 1,2,3,4,5,6.


VІІІ. Організація.


Порядок реєстрації на вивчення дисципліни проводиться згідно з порядком, встановленим на факультеті авіакосмічних систем.


Програму склав доцент Сілакова Т.Т.


Завідувач кафедрою

ЗФ та ФТТ Л.П.ГермашСкачати 315.6 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації30.09.2011
Розмір315.6 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх