Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи


Схожі
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Загальні методичні реко мендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи 5 Структура І зміст курсової роботи 7...
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи...
Методичні вказівки д о виконання курсової роботи з модуля „Макроекономіка”...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать


Приватний вищий навчальний заклад України

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


Кафедра менеджменту


МЕНЕДЖМЕНТ

Завдання та методичні вказівки

до виконання комплексної курсової роботи


з дисциплін циклу професійно-орієнтованої

підготовки бакалавра з напряму 6.030601 "Менеджмент"

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

Харків
Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА


 1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалавра, освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, навчального плану підготовки бакалавра з напряму 6.030601 "Менеджмент" галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування".

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО та рекомендовано до друку кафедрою менеджменту протоколом від 2009.11.23 №4 .

 3. Укладачі: викладачі кафедри менеджменту - Марченко Л.С., доц., Руденко Л.В. , ст. викладач.

 4. Відповідальний за випуск: Оганезова Г.В, к.е.н., доц., зав. кафедри менедж-менту.– Харків: ХІНЕМ. – 9. – 55 с.

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………………….

4

1 Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи…………………….

5

Вступ………………………………………………………………………………….

5

1.1 Розробка загальної стратегії розвитку організації……………………………..

6

1.1.1 Аналіз зовнішнього середовища організації……………………………..

6

1.1.2 Місія й загальнофірмові цілі організації ……………………………….....

21

1.1.3 Аналіз внутрішнього середовища організації………………………….. ..

22

1.1.4 Складання матриці SWOT………………………………………………. ...

25

1.1.5 Розробка стратегії розвитку організації………………………………. ….

27

1.2 Проектування організації ……………………………………………………….

35

1.2.1 Економіко-правові основи управління організацією……………………..

35

1.2.2 Формування операційної системи організації…………………………….

35

1.2.3 Побудова організаційної структури управління організації…………......

43

1.3 Персонал – технології в організації…………………………………………….

46

1.3.1 Персонал організації …………………………………………………….....

47

1.3.2 Наймання, відбір і прийом персоналу…………………………………….

49

1.3.3 Формування колективу організації ……………………………………......

49

1.3.4 Адаптація людини до організаційного оточення…………………………

50

1.3.5 Мотивація й стимулювання персоналу……………………………………

50

Висновки……………………………………………………………………………...

51

2 Вимоги щодо порядку, строків виконання та оформлення курсової роботи…..

51

3 Порядок подання курсової роботи на рецензію та її захист……………….........

52

4 Критерії оцінювання курсової роботи……………………………………………

52

5 Тематика курсової роботи…………………………………………………............

53

Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………………….

54


ВСТУП


ХХ століття обґрунтовано називають століттям управління.

Ми свідки того, як від професіоналізму управління залежить успіх або невдача проведених у країні економічних реформ, підприємницький успіх або банкрутство.

В умовах ринкової економіки найважливіше значення має підготовка висококвалі-фікованих фахівців, здатних здійснювати господарське управління організацією, що діє в умовах ринку в "автономному плаванні", пов'язане з необхідністю пошуку шляхів її розвитку й прийняття оперативних рішень щодо будь-яких, самих несподіваних й складних питаннях.

Традиційно процес навчання передбачає формування необхідних знань, умінь і навичок, обумовлених цілями й конкретними завданнями того або іншого навчального курсу. Однак, в управлінні, на відміну від "класичних" природничих наук, немає вічних законів. У менеджменті є теорії й концепції, що є нічим іншим як відбиттям узагальненого досвіду управління. Отже, управління – це практична дисципліна. Тому в навчанні управлінню дуже важлива, з позицій практики, доказова сторона пізнання існуючих проблем і шляхів їхнього подолання. Більш того, принципово нові умови й зміст ділової активності при переході до ринку, кардинальним чином змінили вимоги до якостей, якими повинні володіти фахівці, що пройшли навчання й бажають займатися управлінською працею в ділових організаціях. На зміну традиційному навчанню, орієнтованому на вивчення "чогось", приходить бізнес-освіта, спрямована на навчання "чомусь" за рахунок формування у випускника таких здатностей і якостей як:

 • наявність здатності розуміти ситуацію, системно мислити;

 • наявність певних навичок й умінь (уміння працювати з інформацією, обчислювальною технікою, документами);

 • наявність певного поводження.

Основна мета курсової роботи - формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення і комплексу спеціальних умінь з дослідження загальних закономірностей формування, функціонування й розвитку систем управління й, у першу чергу, розкриття змісту процесу управління підприємством й формування навичок практичної управлінської діяльності.

Сформульована вище ціль визначає основні завдання курсової роботи:

 • систематизація, розширення, закріплення й поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих при вивченні комплексу дисциплін, і застосування їх до рішення конкретних завдань;

 • формування навичок самостійного прийняття управлінських рішень, логічного мислення;

 • розвиток уміння користуватися довідковою, спеціальною й нормативною літературою;

 • установлення ступеня засвоєння знань, отриманих з предметів управлінського циклу, і вмінь застосувати ці знання на практиці;

 • підготовка до самостійної роботи над дипломною роботою.

У зв'язку із цим, виконання студентами комплексної курсової роботи з дисциплін "Основи менеджменту", "Операційний менеджмент", "Управління персоналом" буде сприяти тому, що в студентів з'явиться можливість поєднати теорію й практику при рішенні комплексу конкретних управлінських завдань.

Дані методичні вказівки будуть корисні студентам денної й заочної форм навчання при виконанні комплексної курсової роботи, а також при складанні звітів з практик.

^ 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


З урахуванням сформульованих вище цілей і завдань, темою курсової роботи визначено: "Створення й функціонування організації", вид основної діяльності якої студент визначає самостійно.

Створення організації забезпечується прийняттям сукупності рішень з визначення мети організації (підприємства, фірми), критерію її досягнення, функціональних завдань і складу окремих організаційних елементів, а також єдиних для всіх елементів функціональних блоків, що забезпечують ефективне управління організацією.

Визначаючи проектування організації як постійний пошук найбільш ефективного сполучення організаційних змінних, таких як ситуаційні фактори, що роблять вплив на цей процес, виділяють:

 • стан зовнішнього середовища;

 • технологія роботи в організації;

 • стратегічний вибір керівництва організації відносно її цілей;

 • поводження працівників.

 • Проектування організації пов'язане із прийняттям рішень, що стосуються таких елементів як:

 • поділ праці й спеціалізація;

 • департаменталізація й кооперація;

 • масштаб керованості й контролю;

 • ієрархія в організації;

 • розподіл прав і відповідальності;

 • централізація й децентралізація.

Іншими словами, для того, щоб забезпечити здійснення місії організації й досягнення її цілей, необхідно розробити детальний всебічний комплексний план, тобто стратегію організації.

Потім дати відповідь на питання, що стосуються того, які дії, як і хто в організації повинен виконати, яка обрана стратегія, тобто іншими словами: здійснити проектування робіт в організації.

Однак набір людей і робіт ще не є організацією.

Створення організації можливо лише в тому випадку, якщо певним чином об'єднати роботи (види діяльності) і працівників (людей) між собою. Це повинно забезпечити взаємодію (прямий і зворотний зв'язок) між роботами й людьми, що виконують цю роботу, дана взаємодія має як статичний прояв, що знаходить вираження в структурі організації, так і динамічний, що виражається в процесах, що відбуваються в організації й роблять її ''живим організмом", здатним реагувати на зміни зовнішнього середовища. До такого роду процесів в організації відносяться комунікації, прийняття рішень, групова динаміка, управління конфліктами, влада й вплив, керівництво.

У даному розділі викладені методичні рекомендації щодо виконання кожного з розділів курсової роботи. Рубрикація розділів, підрозділів і т.д. зроблена відносно структури курсової роботи.


ВСТУП


У вступі варто обґрунтувати тему курсової роботи, її актуальність на сучасному етапі розвитку галузі й суспільства.

Менеджмент – це управління господарською діяльністю організації, що функціонує в ринкових умовах. Такими організаціями можуть бути як комерційні організації, що переслідують ціль одержання прибутку, так і некомерційні, покликані робити суспільству ті або інші соціально-значимі послуги, наприклад, у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту й т.п., що також неможливо без відповідної господарської діяльності. Некомерційні організації не прагнуть отримати прибуток, але їх хвилюють витрати. І все це знаходить висвітлення в наборі цілей, сформованих як надання конкретних послуг у рамках бюджетних обмежень.

Будь-яка організація, яка створюється або діє, відноситься до класу штучних систем, головна особливість яких полягає у вихідному призначенні мети їхнього існування. Це означає, що першим кроком при створенні (реорганізації) фірми повинен стати етап формулювання її місії на прогнозовану перспективу. При цьому необхідно пам'ятати, що місія – це головний напрямок діяльності фірми, що пояснює доцільність і причини її існування.

Робота з формулювання місії носить цілеспрямований і планомірний характер, тобто спочатку здійснюється в процесі формулювання ідеї створення організації, а потім відновляється в процесі організаційного проектування (для організацій, що створюються) або при спостережуваних або планованих змінах її зовнішнього й внутрішнього середовища (для функціонуючих організацій). Така робота повинна опиратися на результати управлінського обстеження, об'єктами якого повинні стати фактори, які впливають на кінцеві господарські результати діяльності організації.

Формулювання основної цілі-місії організації описує сферу її діяльності й включає відомості в частині: історії створення організації; виду основної діяльності, номенклатури продукції (послуг); галузі, до якої відноситься дана організація; місця її знаходження; основних ринків збуту її продукції.

Розділ "Вступ" варто представити в наступній послідовності:

 • Причини створення й існування організації.

 • Вид основної діяльності (види товарів і послуг).

 • Коло основних споживачів продукції організації.

 • Характер і географія ринку збуту продукції.

 • Первісне формулювання місії організації.


Обсяг: 1–1,5 с.

Література: 8, С. 5–46, 152–161; 9, С. 155–166; 11, С. 28–32, 142–149, 262–269; 14; 24, С. 101–122, 146-148, 311-336; 32;34, С. 81–83, 143–154; 42, С. 287–289.


^ 1.1 РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ


Завдання розробки стратегічного плану створення й розвитку організації полягає в обґрунтуванні напрямків її діяльності в майбутньому й вироблення офіційних орієнтирів, поставлених перед всіма працівниками. У зв'язку із цим структура стратегічного плану повинна містити наступні обов'язкові розділи:

 1. Місія організації.

 2. Внутрішньофірмові (загальні) цілі.

 3. Загальна стратегія організації.

Основою для формулювання місії та, на її основі, загальних цілей організації є, як було сказано вище, проведення ретельного аналізу й оцінки всіх існуючих для даної організації факторів: динаміки потреб ринку, стану зовнішнього й внутрішнього середовища, головних цілей власників фірми й ін. Їхнє сполучення, з одного боку, визначає доцільність обраного напрямку діяльності фірми, а з іншого боку - впливає на її кінцеві господарські результати.


^ 1.1.1.Аналіз зовнішнього середовища організації


Оскільки будь-яка організація незалежно від її організаційно-правової форми й профілю діяльності є відкритою системою, тобто системою активно взаємодіючою із зовнішнім середовищем, то рішення про напрямки й способи розвитку повинні прийматися з урахуванням поточної й перспективної оцінки стану цього середовища. При цьому, такий аналіз може привести до висновків, у тому числі, й про необхідність кардинальних змін (наприклад, зміни профілю основної діяльності).

Аналіз середовища (внутрішнього і зовнішнього) є вихідним процесом управління сучасним підприємством, тому що він забезпечує базу для уточнення місії, визначення цілей організації й для вироблення стратегії її поводження, що дозволить організації виконати місію й досягти своїх цілей.

Для аналізу середовища організації використовуються такі відомі на сьогодні методи як: SWOT - аналіз, аналіз конкурентоспроможності, аналіз витрат і ланцюжка цінностей. Для прийняття управлінських рішень у різних функціональних зонах підприємства й, насамперед, для розробки альтернативних стратегій підприємства, використовуються результати SWOT-аналізу.

Аналіз середовища припускає вивчення трьох його складових (рис. 1.1):

 • макрооточення;

 • безпосереднього оточення;

 • внутрішнього середовища.
Політичні Макрооточення Економічні

процеси показники


Безпосереднє оточення
Ринок Поста-

робочої Внутрішнє середовище чальники

сили

Виробництво

Посеред-

Маркетинг ники

Фінанси

Державні Управління персоналом Конку-

структури рентиСпоживачі

Соціальні Технологічні

показники показники
Рисунок 1.1 - Рівні середовища організації і її елементів


Елементи макрооточення не мають прямого зв'язку з підприємством, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу.

Безпосереднє оточення охоплює тих учасників ринку, з якими підприємство має прямі зв'язки або які безпосередньо впливають на його діяльність.

Макрооточення й безпосереднє оточення разом складають зовнішнє середовище підприємства (макро- і мікросередовище).

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища виявляє можливості й потенціал, на який може розраховувати підприємство в конкурентній боротьбі в процесі досягнення своїх цілей.

Застосовуваний для аналізу середовища метод SWOT (абревіатура утворена з перших букв англійських слів: сила (strength), слабість (weakness), можливості (opportunities) і загрози (threats)) є досить широко відомим підходом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища. Застосовуючи метод SWOT, вдається встановити лінії зв'язку між силою й слабістю, які властиві організації, і зовнішніми загрозами й можливостями.

Методологія SWOT припускає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, а також загроз і можливостей, а далі встановлення зв'язків між ними, які надалі будуть використані для формування стратегії організації.


^ Аналіз макросередовища організації

Метою вивчення зовнішнього середовища організації є виявлення загроз (факторів несприятливого впливу) і можливостей (факторів сприятливого впливу) для організації.

Аналіз макросередовища організації припускає вивчення й оцінку наступних факторів: економічних, політичних, правових, демографічних, науково-технічних, природних і соціально-культурних.

Основою аналізу служить інформація, що публікується в періодичній пресі, журналах, різних інформаційних виданнях, статистичних збірниках України.

Аналізуючи економічні фактори макросередовища, варто вивчити й дати оцінку: тенденції розвитку економіки України в цілому, розвитку виробництва товарів номенклатури підприємства, стану державного бюджету, темпів інфляції, рівня безробіття, рівня податкових ставок, рівня доходів населення.

Дослідження політичних факторів макросередовища припускає аналіз й оцінку: політичної стабільності в суспільстві, наявності лобістських груп, напрямків розвитку політичної системи, характеру політичної боротьби, ступеня суспільної підтримки урядової програми розвитку.

Аналіз правових факторів припускає вивчення: діючих законодавчих актів України, що регулюють діяльність підприємства та їхню оцінку з погляду впливу на суб'єкт господарювання. Оцінка правових факторів повинна бути направлена на виявлення припустимих меж дії підприємства у взаєминах з іншими суб'єктами ринку, правочинності в здійсненні різних видів діяльності, а також в області прав і відповідальності підприємства.

Аналізуючи демографічні фактори, необхідно дати оцінку тенденції динаміки чисельності населення України, у тому числі регіону діяльності підприємства; статевого та вікового складу населення України, у тому числі регіону діяльності; тенденції рівня народжуваності в Україні.

Аналіз науково-технічних факторів припускає вивчення нововведень в області товару, технології й управління, що з'явилися на підприємствах України, й оцінку можливості використання виявлених нововведень у підприємстві, що досліджується.

Дослідження природних факторів припускає аналіз й оцінку: екологічного фактору, стану природних ресурсів, природних умов. Оцінка екологічного фактору ґрунтується на аналізі рівня забруднення навколишнього середовища в регіоні діяльності підприємства й впливу діяльності підприємства на його стан. Оцінка стану природних ресурсів ґрунтується на аналізі їхньої наявності з погляду можливості збільшення або, навпаки, загрози зниження виробництва й, відповідно, реалізації товарів номенклатури підприємства. Природні умови вивчаються в тому випадку, якщо підприємство планує в майбутньому змінити ринок діяльності.

Аналізуючи групу соціально-культурних факторів, необхідно здійснити вивчення й дати оцінку: тенденції рівня освіти в Україні; соціальним умовам життя.

Аналіз факторів макросередовища здійснюється в наступній послідовності:

 1. Складання переліку факторів макросередовища, що підлягають дослідженню.

 2. Збір, узагальнення й аналіз інформації.

 3. Систематизація результатів аналізу і їхня оцінка.

Для узагальнення й аналізу зібраної інформації про фактори макросередовища складається допоміжна таблиця «Вихідні дані для аналізу й оцінки факторів макросередовища» (табл. 1.1). Результати аналізу факторів та їхня оцінка відображається в таблиці «Оцінка факторів макросередовища» (табл. 1.2).


Таблиця 1.1 - Вихідні дані для аналізу й оцінки факторів макросередовища


Група

факторів

Фактор

Стан

(зміна) фактору

Тенденція

зміни фактору

1. Економічні

1. Розвиток економіки України

(регіону діяльності підприємства).

2. Розвиток виробництва товарів

номенклатури підприємства.

3. Стан державного (обласного,

міського) бюджету.

4. Темп інфляції.

5. Рівень безробіття.

6. Рівень податкових ставок.

7. Рівень доходів населення України

(регіону)

2. Політичні

1. Рівень політичної стабільності

у суспільстві.

2. Наявність лобістських груп.

3. Напрямок розвитку політичної

системи.

4. Характер політичної боротьби.

5. Ступінь суспільної підтримки

урядової програми розвитку.

3. Правові

Законодавчі акти України,

регулюючі діяльність підприємства.

4. Демогра-фічні

1. Чисельність населення України

(регіону).

2. Статевий та віковий склад населення.

3. Рівень народжуваності.

5. Науково-технічні

1. Нововведення в області товарів.

2. Нововведення в області технології.

3. Нововведення в області менеджменту.

6. Природні

1. Стан природних ресурсів України (регіону).

2. Екологічний фактор (рівень

забруднення навколишнього середовища

в Україні, регіоні).

3. Природні умови.

7. Соціально-культурні

1. Рівень освіти в Україні.

2. Соціальні умови життя.


На основі даних таблиці 1.2 складається перелік можливостей і загроз, з якими підприємство може зіштовхнутися в майбутньому. Для цього необхідно поділити всі фактори макросередовища на групу факторів сприятливого впливу на підприємство (тобто можливості) і несприятливого впливу (тобто загрози).


Таблиця 1.2 - Оцінка факторів макросередовища


Група факторів

Фактор

Прояв


впливу фактору (зміна фактору,

стан)

Характер* впливу фактору на підприємство

(+, -)

Оцінка**

ступеня впливу фактору на підприємство,

у балах

1

2

3

4

5

1. Економічні

1.

2.

3.

… і т.д.


2. Політичні

1.

2.

3.

… і т.д.


3. Правові

1.

2.

3.

… і т.д.


4. Демографічні

1.

2.

3.

… і т.д.


5. Науково-технічні

1.

2.

3.

… і т.д.


6. Природні

1.

2.

3.

… і т.д.


7. Соціально-культурні

1.

2.

3.

… і т.д.


* Оцінка характеру (спрямованості) впливу на підприємство (див. табл. 1.2) здійснюється по наступній оцінній шкалі:

+1 бал - позитивний вплив;

-1 бал - негативний вплив.

** Оцінка ступеня впливу фактору на підприємство (див. табл. 1.2) здійснюється експертним шляхом по наступній оцінній шкалі:

3 бали - сильний вплив;

2 бали - помірний вплив;

1 бал - слабкий вплив;

0 - відсутність впливу.


Основою для ранжирування факторів є оцінка характеру (спрямованості) впливу фактору на підприємство (див. 4 кол. табл. 1.2). Відповідні фактори можливостей і загроз повинні розташовуватися в переліку по ступеню убування їхньої значимості (див. 5 кол. табл. 1.2). Так, у переліку сприятливих і несприятливих факторів спочатку варто надати всі фактори, що мають значимість 3 бали. Оцінка факторів сприятливого впливу в 3 бали означає максимальну можливість для підприємства, а для факторів несприятливого впливу така оцінка означає максимальну загрозу для підприємства. При формулюванні можливостей і загроз варто керуватися зразковим переліком можливостей і загроз у зовнішньому середовищі.

У таблиці "Перелік можливостей і загроз макросередовища для підприємства" відповідно до кожного фактору необхідно відбити можливі варіанти рішень (реакцій) підприємства на прояв даних факторів. Таким чином, аналіз факторів макрооточення завершується виявленням можливостей і загроз у макросередовищі стосовно підприємства й систематизацією їх у формі табл. 1.3.

Скачати 1.45 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації30.09.2011
Розмір1.45 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх