Програма в с т упнихфаховихвипробувань icon

Програма в с т упнихфаховихвипробувань


Схожі
Вимоги до навчальних програм з позашкільної освіти...
Робоча навчальна програма з урології на 2010-2011 навчальний рік спеціальність медична...
Програма І робоча програма навчальної дисциплін и „ технологія обслуговування в готелях та...
Навчально-методичний комплекс: Програма...
Робоча навчальна програма з мікробіології...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «рекреалогія» (для студентів...
Програма навчального модуля 3 Робоча програма 5...
Програма навчального модуля 3 Робоча програма 5...
Програма навчальної дисципліни прикладна етика...
Міжнародне право програма та робоча програма...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів...
Програма навчальної дисципліни...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать
^

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства


Прояви можливостей стратегії. Ознаки недостатнього обґрунтованої стратегії. Ключові характеристики стратегії. Індикатори стратегічних досягнень. Напрями аналізу внутрішнього середовища економічної системи.

Характерні можливі зміни економічної системи, що можуть бути закладеними у стратегічну модель. Чинники, що впливають на зміну організаційної структури підприємства. Проблеми формування організаційної культури підприємства. Завдання управління реалізацією стратегії.

Навчання персоналу, його ключові моменти. Альтернативна вартість, критерій Каретто-ефективності. Опір змінам: сутність, причини, методи боротьби.

^

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища


Поняття зовнішнього середовища. Чинники, що визначають складність зовнішнього середовища. Характеристика чинників мікросередовища. Характеристика чинників макросередовища. Найбільш поширені моделі зовнішнього середовища економічної системи. Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища.

Схема аналізу зовнішнього середовища. Характеристика економічного механізму виникнення кризового стану. Сканування, його основні напрямки та інструментарій. Методичні матеріали для здійснення сканування. Моніторинг зовнішнього середовища.

Прогнозування зовнішнього середовища. PEST – аналіз. SWOT – аналіз. Метод “5*5”. Метод “Перелік з 4х питань”.

^

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства


Гарвардська модель аналізу стратегічного потенціалу підприємства. Класифікація внутрішньовиробничих резервів підприємства. Принципи діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі. Алгоритм діагностики стану підприємства у конкурентному середовищі.

Оцінка маркетингової позиції підприємства. Схема оцінки конкурентних позицій підприємства. Класифікація ресурсів підприємства. Характеристика ресурсів підприємства як сукупності можливостей досягнення цілей економічної системи. Відмінності тактичного і стратегічного планування. Кроки, які необхідно здійснити при плануванні з метою досягнення стратегічних цілей підприємства.

^

Тема 6. Стратегії бізнесу


Завдання створення стратегічної бази підприємства. Поняття стратегії бізнесу (за А.А.Томпсоном та А.Дж.Стріклендом). Чинники, що впливають на опрацювання стратегії бізнесу.

Правила вибору стратегії за умов ризику (за І.Ансоффом). Характеристика найбільш розповсюджених стратегій бізнесу.

^

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства


Поняття терміну “диверсифікації”. Форми диверсифікації. Диверсифікація як інструмент використання переваг підприємства. Диверсифікація як організаційно-економічний чинник зростання ефективності виробництва. Збуджувальні мотиви здійснення диверсифікації. Мотиви для обґрунтування необхідності диверсифікації.

Наукові гіпотези диверсифікації. Джерела диверсифікацій них процесів. Сутність стратегії диверсифікації. Основні чинники, що зумовлюють вибір стратегії диверсифікації.

Різновиди стратегії диверсифікації. Аналіз рівня диверсифікації підприємства, його показники (за Р. Румельтом). Вимір диверсифікації (сутнісний та просторовий), їх характеристика.

^

Тема 8. Стратегія зовнішнього розвитку підприємства


Зовнішньоекономічна діяльність як форма господарської діяльності підприємства. Стимули розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Цілі створення (з іншими державами) підприємств. Види спеціальних економічних зон. Цілі вивезення капіталу за кордон. Основні переваги іноземного інвестування. Основні чинники, що враховуються при виході підприємства на закордонний ринок. Особливості міжнародних ринків.

Аспекти, що визначають необхідність стратегій зовнішнього середовища. Етапи процесу формування стратегії зовнішнього розвитку. Типи стратегій зовнішнього розвитку.

Типи конкурентів на міжнародних ринках. Стратегічні альянси (союзи). Зміст діяльності стратегічних альянсів. Принципи, необхідні для досягнення найкращих результатів від стратегічного альянсу. Притулки прибутку. Критичні ринки.


Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства

Поняття і сутність корпоративної стратегії. Основні елементи, що формують корпоративну стратегію.

Критерії механізму створення корпоративної стратегії. Агресивність стратегії. Основні завдання, що вирішуються у процесі опрацювання моделі корпоративної стратегії. Етапи опрацювання моделі корпоративної стратегії.

Джерела інформації для опрацювання моделі корпоративної стратегії. Різновиди корпоративної стратегії. Дії, що застосовуються при опрацюванні корпоративної стратегії диверсифікованого підприємства. Підходи до опрацювання корпоративної стратегії (за М.Портером). Теорія ігор як метод опрацювання моделі корпоративної стратегії.


Тема 10. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства

Критерії вибору стратегічних рішень. Етапи вибору стратегії. Характеристика окремих матричних методів. Чинники привабливості ринку та стратегічного стану бізнесу. Характеристика стратегії підприємства на стадії впровадження та зростання життєвого циклу товару. Основні стратегії підприємства для стадії зростання і зрілості товару. Стратегії підприємства на стадії насичення ринку певним товаром. Стратегії для стадії спаду попиту на товар.

Поняття сценарію. Роль сценарію в опрацюванні моделі корпоративної стратегії. Спад сценарію. Методологічні прийоми для опрацювання сценарію. Послідовність опрацювання сценарію. Правила проектування сценаріїв.


Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі

Результати діагностики як основа визначення можливих стратегій розвитку підприємства. Сутність методичного підходу щодо формування раціональної основи визначення стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Стратегічні альтернативи. Ранжування стратегічних проблем підприємства.

Сутність поняття “портфель”. Способи утворення портфелів. Об’єктивні причини існування портфелів. Аспекти, з якими пов’язана портфельна стратегія. Критерії оцінки обраної стратегії.

Ключові чинники аналізу проблеми реалізації стратегічних задумів. Характеристика елементів корпоративної культури.


Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства

Системний аналіз як основа декомпонуваня цілей економічної системи. Послідовні аспекти декомпонування стратегічної мети економічної системи. Декомпонування стратегії підприємства, проблеми, які воно вирішує. Етапи декомпонування стратегії підприємства. Типи програм декомпонування стратегії підприємства.

Основні методи здійснення декомпонування стратегії підприємства. Роль інформації у здійсненні декомпонування корпоративної стратегії підприємства. Інформаційні фільтри, їх характеристика. Модель стратегічної інформації. Інжинирінг, його сутність та значення для декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

Основні види послуг, що надаються у ході інжинирінгу. Контролінг, його зміст і види. Тактичний контроліг, його головні завдання. Стратегічний контролінг, його головні завдання. Вибір показників для оцінки виконання стратегії, вимоги до них.


Тема 13. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управління в Україні

Сталий розвиток економіки у контексті. Концепції сталого розвитку суспільства (1992р., Ріо-де-Жанейро). Концепція управління, її сутність. Стратегічне управління. Характерні риси концепції стратегічного управління. Основні чинники, що впливають на формування характерних рис системи стратегічного управління. Мета стратегічного управління. Цільовий підхід та цільове управління. Провідна ідея концепції стратегічного управління у ХХІ ст.

Чинники, що зумовлюють новий зміст концепції стратегічного управління. Основні сучасні напрями стратегічного управління. Основні принципи сучасного стратегічного управління. Проблеми стратегічного управління. Переваги стратегічного управління. Функції вищого керівництва при опрацюванні моделі стратегічної поведінки підприємства на ринку.

Роль прогнозування у стратегічному управлінні, його найважливіші функції. Мета прогнозу, методи прогнозування. Основні елементи, що визначають здібності менеджерів до стратегічного управління. Якості, необхідні менеджерам у процесі опрацювання моделі стратегії. Зміст стратегічного мислення. Стратегічний рівень підприємства, стратегічно орієнтоване підприємство. Моделі мислення менеджерів, їх характеристика.


Рекомендована література

 1. Конституція України.-.: Українська правнича фундація, 1996.-39 с.

 2. Про власність: Закон України від 07.02.1991р. // Нові закони України. – К.: Мрія, 1991.- С.73-89.

 3. Господарський кодекс України // www.Rada.com.ua

 4. Абрамова Г.П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991.-216 с.

 5. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1985. – 186 с.

 6. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 419 с.

 7. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Издательство МГУ, 1995. – 483 с.

 8. Водачек Л., Водачкова О., Стратегия управления инновациями на предприятии / Сокр.пер.со словац. – М.: Экономика, 1989. – 202 с.

 9. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К.: Вища школа, 1995. – 324 с.

 10. Диксон Д.Е. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие и практикум. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 223 с.

 11. Драккер Л.Ф. Управление, нацеленное на результаты / Пер.с англ. – М.: Техническая школа бизнеса, 1992.-129 с.

 12. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

 13. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с. англ. – М.: Экономика, 1991. – 293 с.

 14. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1982. – 316 с.

 15. Ландина Т.В. Организационно-экономический механизм адаптации предприятия к условиям рынка. – К.: Наукова думка, 1994. – 211 с.

 16. Ландіна Т.В., Тимофєєв О.К. Механізм адаптації та вибір стратегії розвитку промислових підприємств у постприватизаційний період. – К.: Наукова думка, 1994. – 207 с.

 17. Маркова В.Д., Кузнєцова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекцій. – М.: ИНФРА-М; новосибирск: Сибирское соглашение, 2000 р.

 18. Менеджмент организации: Учебное пособие/Под ред. З.П.Румянцевой. – М.: Инфра, 1995. – 405 с.

 19. Мескон А., Хедоури Ф., Альберт М. Основы менеджмента / Пер.с англ. – М.: Дело, 1992. – 612 с.

 20. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навчальний посібник. – К.: Дніпропетровський університет економіки та права, 2004 – 336с.

 21. Немцов В.Д., Довгань Л.Е. Стратегічний менеджмент. – К.: КНЕУ, 2001. –

 22. Організація і планування виробництва на сільськогосподарських підприємствах / за ред. Збірняка Л.Я. – К.: “урожай”, - 1999.

 23. Петров А.М. Методология выработки стратегии предприятия. – СПб.: УЭФ, 1992. – 283 с.

 24. Питер Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. – М.: Прогресс, 1989. – 147 с.

 25. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: Підручник – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2006. – 390 с.

 26. Скібіцький О.М. Стартегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

 27. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320 с.

 28. Стратегия и тактика антикризового управления фирмой / Под общей ред. А.П.Градова. – СПб.: УЭФ, 1996. – 147 с.

 29. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: “Каравела”, - 2003. – 432 с.

 30. Фалмер Р.В. Энциклопедия современного управления: в 5 т. – М.: ВИПК «Энерго», 1992. – 692 с.

 31. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П.Градова. – СПб.: Спецлитература, 1995. – 512 с.Скачати 0.72 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/5
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх