Виконавець icon

Виконавець


1 чел. помогло.
Схожі
В. А. Резніченко Відповідальний виконавець...
Виконавець
Виконавець
С. А. Попов (вступ, розд. 1, 2, висновки)...
А. О. Чемерис (вступ, розд. 1)...
М. Д. Лесечко (реферат, зміст, розд. 1 3, 5, висновки)...
А. О. Чемерис Відповідальний виконавець, к е. н., доцент Р. М. Рудніцька...
Ю. П. Сурмін Відповідальний виконавець, к держ упр...
Г. С. Литвинов Відповідальний виконавець, к ф. м н., доцент І. В. Клименко...
О. О. Труш Відповідальний виконавець, к держ упр. А. О. Кузнєцов...
Виконавець
Г. С. Литвинов Відповідальний виконавець, провідний науковий співробітник, к ф. м н., доцент...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
^

Безпека життедіяльності


82.* Ц69 Ж95 Желібо,Є. П. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Желібо Є. П., Заверуха Н. М. ; за ред. Є. П. Желібо. - 6-е вид. - К. : Каравела, 2009. - 344 с. - ISBN 966-96076-0-4 - 1 прим.

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі "людина - життєве середовище" різного рівня. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються основні аспекти взаємодії в системі "людина -життєве середовище1', джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу приділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.

^ 83. * Ц69 Ж95 Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності : підручник / Желібо Є. П., Зацарний В. В. - К. : Каравела. 2009. — 280 с. - ISBN 966-8019-59-8 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, ЇЇ фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу при ділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.


84. * Ц69 Б97.Желібо Є.П., Зацарний В.В.Ж516 Безпека життєдіяльності : підручник. - К. : Каравела, 2009. — 280 с. - .ISBN 966-8019-59-8 - 1 прим.

У підручнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплекс взаємозв'язків у системі «людина - життєве середовище» різного рівня. Значна увага приділена людині, ЇЇ фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров'я. Висвітлюються джерела небезпеки та породжені ними фактори, що призводять до порушення життєдіяльності людей у повсякденних умовах виробництва й побуту та спричиняють надзвичайні ситуації. Наведена характеристика природних, техногенних, соціально-політичних та комбінованих небезпек. Особливу увагу при ділено питанням запобігання надзвичайним ситуаціям, організації дій для усунення їхніх негативних наслідків, наданню першої долікарської допомоги потерпілим, питанням організації та управління безпекою життєдіяльності.Підручник відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації
^

Вища освіта


85. Ч30/49 К61 Колупаєва, А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / Колупаєва, А. - К. : Самміт-Книга,2009. - 272 с. - 1 прим.

У монографії подано історико-педагогічне узагальнення науково-теоретичних підходів до процесу залучення осіб з обмеженими можливостями здоров'я у загальноосвітній простір; визначено понятійно-термінологічне поле інклюзивної освіти; проаналізовано міжнародне та українське законодавство стосовно навчання осіб з обмеженими можливостями здоров'я; відтворено генезис, визначено тенденції й розкрито проблеми становлення інклюзивної освіти в країнах Західної Європи та Північної Америки; розкрито особливості впровадження інклюзивного навчання в системі національної освіти; представлено теоретико-експериментальну модель інклюзивної освіти в Україні.

Адресовано фахівцям у галузі загальної І спеціальної педагогіки, науковцям і практикам, студентам педагогічних вузів, батькам.

86. *Ч48 П44 Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи: Практикум : навч. посіб. / Подоляк Л. Г., Юрченко В. I. К. : Каравела, 2008. -336 с. - ISBN 966-8019-00-8 - 1 прим.

У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

^

Філологічні науки


87. *Ш141.4 ЄЗ4 Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземці в основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III—IV рівнів акредитації / уклад.: Л. І. Дзюбенко, В. В, Дубічинський, С. А. Чезганов та ін. - К: НТУУ «КПІ», 2009. - Ч. 3. ~ 52 с - 500 пр. - 5 прим.

Єдина типова навчальна програма з української мови для студенті в-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України Ш—IV рівнів акредитації включає основну мету І завдання, етапи навчання, комунікаційні сфери навчання, зміст, методи, форми навчання та контролю. Подано тематику текстових матеріалів. Суттєвим є можливість та необхідність розроблення для конкретних спеціальностей робочих навчальних програм, а також лексичних мінімумів за профілем навчання студентів.Для викладачів української мови як іноземної вищих навчальних закладів, які викладають українську мову студентам-іноземцям протягом 3,5 року навчання на основних факультетах нефілологічного профілю.


^ 88. *Ш141.4 МЗ6 Мацько, В. П. Українська мова: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Мацько В. П. - Львів, 2010 - 264 с. - ISBN 978-966-418-101-0 - 100 прим.

У навчальному посібнику систематизовано матеріали, покликані сформувати в студентів науково достовірні відомості про рідну мову та літературу відповідно до нових програмних вимог. Подається теоретична інформація лінгвістичного, літературознавчого й культурологічного змісту в поєднанні з практичними завданнями, тестами, зразками художнього мовлення. Посібник сприятиме формуванню високого рівня мовленнєвої культури в професійній і науковій сферах комунікації, підвищенню загальнокультурного, інтелектуального рівня особистості.

89. Ш143.21 М23 Манси, Е. А. English grammar : учебник : грамматика англ. яз. для студентов фак. иностр. яз. -Манси Е. А. - К. : Саммит-книга, 2007. - 496 с. - (Учебник-бестселлер) ISBN 978-966-7889-17-3. - 1 прим.

Учебник по грамматике английского языки предназначен для студентов факультетов иностранных языков. Весь теоретический материал представлен в виде моделей, значение которых раскрывается в примерах, упражнениях и в текстах к ним.

90. Ш143.21 М23 Манси, Е. А. English phonetics : учебник : фонетика англ. яз. для студентов I-II курсов фак. иностр. яз. / Манси Е. А. - К. : Саммит-книга, 2007. - 256 с. - (Учебник-бестселлер) ISBN 978-966-7889-16-6. - 1 прим.

Учебник по фонетике английского языка для студентов I-II курсов факультетов английского языка для работы на дневном. заочном и вечернем отделениях. Учебник включает как теоретический, так и практический материал в различных видах,

^

Філософські науки


91. Ю Ф56 Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. HAH України Л. В. Губерського. — К. : Знання, 2009. — 621 с. — (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років).ISBN 978-966-346-660-6 - 1 прим.

Ця хрестоматія — перший в історії освіти України навчальний посібник, у якому систематизовано представлено фрагменти творів видатних вітчизняних і зарубіжних філософів (у відповідності до програми курсу "Філософія"), створений з урахуванням досягнень у сфері філософської культури. Фундаментальність хрестоматії забезпечується зосередженням уваги на основоположних ідеях філософії від доби античності до сьогодення, відображенням класичних теоретико-методологічних принципів, соціально-філософських доктрин, репрезентацією сучасного критичного, духовно-практичного змісту світової філософської думки.

^ 92. *Ю4 Р99 Ряшко, B. I. Логіка : навч. посіб. / Ряшко B. I. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 328 с. - ISBN 978-966-364-900-9 - 1 прим.

Навчальний посібник розроблений на основі програми вивчення логіки у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Підготовлений з метою надати теоретичну і методичну допомогу щодо подальшого поглиблення знань курсантами, студентами і слухачами.Його мста полягає у формуванні вмінь та павичок у застосуванні теоретичних положень логіки в майбутній професійній діяльності юриста. У посібнику широко застосовуються фрагменти з історії, художньої літератури та політичної практики, а також нормативно-правові акти чинного законодавства. Найбільш важливі проблеми формальної логіки тісно пов'язані з теоретичною І практичною діяльністю майбутніх працівників правоохоронних органів України. Навчальний посібник апробований автором у Львівському державному університеті внутрішніх справ та інших вищих навчальних закладах України.

Для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів.

93. *Ю9 А73 Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія : навч.-метод. посіб. / Ануфрієва Н. М., Зелінська Т. М., Єрмакова Н. О. - К. : Каравела, 2009. - 216 с. - ISBN 978-966-8019-99-9 - 1 прим.

У навчально-методичному посібнику викладено загальні положення нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов'язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

94. *Ю9 314 Загальна психологія : підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Отороднійчук . - К. : Каравела, 2009. - 464 с. - ISBN 978-966-96914-2-2 - 1 прим.

У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.Для студентів вищих навчальних закладів.

^ 95. *Ю9 Л88 Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія : практ навч. посіб. / Лисянська Т. М. - К. : Каравела, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-2229-00-4 - 1 прим.

Метою навчального посібника є створення умов для закріплення знань з педагогічної психології, формування практичних навичок та умінь розв'язання психолого-педагогічних ситуацій, психологічного аналізу уроку, педагогічного спілкування, діагностики учіпня, вихованості учнів, особистості вчителя і його компетентності. Запропонований практикум складається з п'яти розділів, зокрема „Предмет, завдання і методи педагогічної психології", „Психологія учіння", „Психологія навчання", „Психологія виховання", „Психологія педагогічної діяльності й особистості вчителя". Кожен розділ тема містить питання для обговорення на практичному занятті, лабораторні та тестові завдання, запропоновано аналіз проблемних положень, опрацювання дефініцій, диспути, дискусії, конференції, дидактичні ігри.Посібник призначений для викладачів педагогічної психології, студентів, слухачів післядипломної освіти, вчителів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями навчання, учіння, виховання І вихованості.


усього примірників ..95

Скачати 0.72 Mb.
залишити коментар
Сторінка5/6
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх