Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі icon

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі


Схожі
Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)...
Рекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах...
Тема: „Організація підготовки І проведення об’єктового тренування з цо в навчальному закладі”...
Рекомендації районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації щодо організації...
Організація навчально-виховного процесу в першому класі...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Методична робота в загальноосвітньому навчальному закладі...
Законів України «Про освіту»...
Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днз...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Про затвердження Положення про малу академію наук учнівської молоді...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Звіт


директора

Кременчуцької загальноосвітньої

школи I-III ступенів № 16

Кременчуцької міської ради

Полтавської області


Довбні Олексія Васильовича


(03.06.2011 р.)


Роботу школи організовано відповідно Державної програми «Освіта України ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999 – 2012 рр.) та інших нормативних і законодавчих актів центральних і місцевих органів влади.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

Маємо перспективний план розвитку школи, який охоплю: аналіз роботи школи за попередній період; визначення важливих завдань на новий період; зміни контингенту учнів і мережі класів; організаційно-педагогічні проблеми розвитку школи; головні напрямки вдосконалення навчально-виховної роботи; роботу з педагогічними кадрами; зміцнення матеріально-технічної бази.


Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:


На посаді директора працюю 20 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. Їх у школі 48. І всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.

Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання свої великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення таких умов, звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й розвитку.

За звітний період повністю оновлено методичний кабінет та його матеріальну базу, створено кабінет інформаційних технологій, велика увага приділялася оформленню інших кабінетів.

Як директор школи орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів,; прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку школи; іноді ризикую при виборі форм і методів навчання та виховання, щоб досягти мети навчально-виховної діяльності.


Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів)


У мікрорайоні школи 631 дитина віком 6 – 18 років. Навчається в ЗОШ – 581. У нашій школі було на початок 2010-2011 н.р. – 522 учнів, на кінець - 514. Плинності учнів немає. Забезпечено стабільність учнівського контингенту.


Навч. рік


Показники


2005-2006


2006-2007


2007 - 2008


2008-2009


2009-

2010


2010-

2011

На початок року

683

641

604

563

572

522

На кінець року

685

643

588

555

548

514Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес


Прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням, творчим групам педагогів. Впроваджую передові форми й методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів.


Створено умови для варіативності навчання, впровадженню нового змісту освіти, всебічного розвитку особистості:

- предмети: основи веб-дизайну, історія Полтавщини, правознавство, художня культура, креслення.

З 2009 – 2010 н.р. у 1, 2 класах введено предмет «Християнська етика».

- індивідуалізація навчання (індивідуальна та корекційна робота);

- внутрішньо класна диференціація;

- профільні класи:

10 клас – математичний

11 – природничий

В останні роки у школі склалася певна система роботи з обдарованими учнями, над удосконаленням якої педколектив постійно працює. Так, було розроблено анкети для батьків „Чи розвиваєте ви здібності своєї дитини?” з метою виявлення ранньої обдарованості; тести для психологічного діагностування з метою визначення рівня сформованості розумових операцій; завдання за ступенем складності матеріалу та ступенем допомоги вчителя для організації внутрішньокласної диференціації у 1-4 класах; створено індивідуальні програми, що включають навчальний матеріал, який відповідає інтересам обдарованих дітей.

У 2010-2011 н.р. працювали гуртки для обдарованих дітей: „У пошуках істини”, „Розвиток творчості і фантазії”, „Ерудит”, „Інтелект”. Протягом навчального року було доопрацьовано, систематизовано добірки завдань для проведення класних, домашніх, шкільних олімпіад, марафонів, конкурсів з навчальних дисциплін.

Достатній та високий рівень навчальних досягнень учнів підтвердився результатами участі у міських олімпіадах (4 призових місця) з навчальних дисциплін. У 2010-2011 н.р. учні школи були учасниками 4 секцій НТУ МАН.

Співпрацюємо з КУЕІТУ.

^ Методична проблема школи:

«Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу».

Запроваджуються такі інноваційні технології:

 • Диференційоване навчання молодших школярів.

 • Громадянська освіта.

 • Теорія розвивального навчання.

 • Особистісно-орієнтоване навчання.

 • Інтегроване навчання.

 • Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання.

 • Інтерактивні методи навчання.

Саме використання інноваційних технологій забезпечує результативність навчання.

Аналіз роботи засвідчує, що мети, поставленої на початку навчального року, в процесі діяльності методичних об’єднань було досягнуто. Роботу 7 методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя.

Рівень педагогічної майстерності значно зріс. У цьому певну роль відіграла система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми.

Протягом року вчителі теоретично і практично працювали над сучасними педагогічними технологіями, інтерактивними методами навчання й виховання учнів. Підсумком цієї роботи стало узагальнення матеріалів в окремих розробках, що поповнили шкільний методичний кабінет.

На ярмарок педтехнологій «Творчі сходинки освітян Полтавщини» підготовлено 10 посібників.

Разом із заступниками директора школи працюємо над демократизацією внутрішньошкільного управління:

- визначили пріоритетні компоненти якості освіти у школі;

- розробили критерії та показники якості освіти на рівні школи;

- розробили і адаптували модель діяльності педагога;

- розробили і адаптували модель діяльності учнів;

- провели аналіз змісту освіти: виділили позитивні й негативні аспекти;

- провели експртне оцінювання результативності навчально-виховного процесу.

Демократизація внутрішкільного контролю дає змогу залучати вчителів, учнів, батьків до здійснення всіх необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання відповідно до потреб держави і суспільства.


^ Організація підвищення якості навчального процесу


- Контроль за станом навчального процесу;

- моніторинг якості знань, навчальних досягнень учнів;

- контроль за станом планувальної та облікової документації;

- організація контролю за виконанням законодавчих актів, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, місцевих органів влади, пропозицій, перевірок, рішень педагогічної ради, власних наказів і розпоряджень;

- запровадження різних форм контролю з метою підвищення його ефективності, впливу на рівень і результати навчально-виховного процесу;

- перевірка і затвердження планів навчальної роботи вчителів;

- аналіз виконання навчальних планів і програм.


Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи


Згідно з планом виховної роботи школи за 2010-2011 навчальний рік вся робота була направлена на проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, вихованості учнів, духовно багатих, морально зорієнтованих молодих людей.

Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної роботи виконується згідно нормативних документів: Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», обласної програми «Система виховання учнівської молоді», положення «Про загальний навчальний заклад». Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснювалися за такими пріоритетними напрямами: громадянсько-правове, морально-етичне, екологічне, фізичне, трудове, художньо-етичне, виховання та формування наукового світогляду.

Метою виховання є підготовка учня до активної життєтворчості, до реалізації власних життєвих програм. Саме така виховна робота допомагає вирішити такі завдання: забезпечення всебічного розвитку дитини як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів та обдарувань, розумових і фізичних здібностей; відродження духовності як способу формування особистості; збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей і підлітків, їх соціальний захист. Планування виховної роботи спрямоване на пізнання дитиною свого власного «Я», власних творчих можливостей для кращої реалізації особистості в сучасному житті, адже тільки таким шляхом виховується національна еліта. Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальному закладі, у нашій школі створено чітку систему виховної роботи, програму творчого розвитку і саморозвитку на базі особистісного підходу, які дозволяють здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі. Перед колективом визначені проблеми, поставлені завдання виховання учнів та шляхи їх реалізації..

Правильно організоване дозвілля плекає повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, яка цінує свою громадянську, національну й особисту гідність, совість і честь. Організація дозвілля має відбуватися на основі вивчення і розвитку здібностей дитини. Виховання повинно стати цілеспрямованим опосереджкованим управлінням процесом розвитку особистості зі створенням умов для саморозвитку людини як суб'єкта життєтворчості, здатної до самовиховання.

У річному плані є розділи виховної роботи з урахуванням усіх напрямків діяльності : громадянського,національно-патріотичного, превентивного, морально-етичного, художньо-естетичного виховання та творчий розвитку особистості, екологічного, трудового виховання та формування здорового способоу життя, родинно-сімейного,економічного й професійного виховання та розвитку самоврядування, які продрвжують реалізуватися в планах класних керівників.

Кожен класний керівник має "Журнал з виховної роботи", який містить у собі:

- інформацію про учнів, батьків;

- паспорт здоров'я;

- соціальний паспорт;

- тематику індивідуальних бесід;

- протоколи батьківських зборів;

- плани виховної роботи;

- роботу з "важкими

В основі виховної роботи у школі дві науково-методичні виховні програми, розроблені з метою гуманізації освітнього процесу: «Організація активного, змістовного дозвілля учнів» та «Веселка».

В рамках першої програми - Центр виховної роботи – центр розвитку творчих здібностей «Гармонія», який об’єднав під своїм дахом всі центри розвитку, що вже багато років існували у школі, скоординував їх діяльність, створив умови для найповнішого розкриття особистості.

Структурними елементами центру є МАН школи «Пошук», Рада учнівського врядування, ДЮП «Надія», команда ЮІР «Сигнал», екологічна бригада «Кришталеві джерела», команда КВК «Занасипський квартал», дискусійний клуб «Дебати». Навколо центру гуртуютбся об’єднання предметних факультативів, гуртків, секцій.

У школі створена дієва система гурткової роботи, завдяки якій учні мають змогу виявити і розвинути свої таланти. У цьому навчальному році діяло 23 гуртки, роботу яких визначали три напрями: спорт, мистецтво, інтелект. Спортивно-оздоровчі : секції баскетболу, волейболу, футболу, тенісу, художньої гімнастики, аеробіки, рухливі ігри для молодших школярів та інше. Спортивними досягненнями є перемоги на міських змаганнях, велика кількість спортивних програм, участь в яких беруть учні, особисті результати яких перебувають у зростаючій динаміці.

До роботи центру залучені позашкільні центри розвитку. Школа співпрацює з МПК ім. Петровського. Учні відвідують різноманітні вистави, театралізовані заходи, концерти і конкурсні програми. Для 10-11 класів відкрито літературну вітальню (керівник вчитель української мови та літератури), де учні мають змогу послухати твори української літературної класики у виконанні найкращих митців слова – кременчужан.

Вже третій рік у школі діє цільова програма відвідування театрів та музеїв, до створення якої були залучені вчителі історії, літератури, біології, географії, іноземної мови, всі класні керівники. Відвідування театрів та музеїв Києва та України стало продовженням навчальної роботи. За ці роки склалася тісна дружба і співпраця з театрами та музеями України.

Виховна програма також працювала над оновленням роботи класних керівників з класним колективом, у кожному класі створено колективи, які об’єднані навколо спільної творчої справи (КТС) за програмою «Веселка». Кожен учень виконував цікаву для нього роботу в рамках цієї справи, відчував себе соціально реалізованим, розкриваючи свої здібності. У таких мікрогрупах легко досягти мети етико-морального і правового виховання. З цією метою розроблена система бесід, круглих столів, ділових ігор з 1 по 11 клас. В системі всі компоненти взаємопов’язані принципами єдності мети і наступності. Кожен учень особисто та класний колектив мали змогу показати себе і свої справи на фестивалі «Таланти твої, Україно!», який включав конкурсну програму «Українка я маленька» для учнів 1-4 класів, фестиваль «Диво калинове» для учнів 5-8 класів, творчий звіт «Пісенний вернісаж» для учнів 9-11 класів, до участі в яких готували музичні, вокальні, хореографічні номери та творчі роботи.

В школі вивчалися та систематизувалися матеріали щодо рівня вихованості учнів, з′ясовувались причини труднощів у роботі класних керівників, вивчалися їхні запити та побажання щодо вдосконалення методичної роботи. Допомогу класним керівникам в організації індивідуальної роботи з учнями надє психологічна служба, що активно працює в школі 5 років .

Робота методичного об’єднання класних керівників планується по всіх напрямках з орієнтацією на кожного педагога, на організацію індивідуальної методичної роботи з ним відповідно до його потреб.

Психологічною службою школи було проведено анкетування серед учнів, на виявлення рівня вихованості та ставлення їх до навчання, до навчального закладу, до класного керівника.

Класні керівники середніх і старших класів успішно впроваджують в практику роботи програму з виховання культури поведінки. Причому, цикл лекцій з культури поведінки спочатку був проведений на засіданнях творчої групи класних керівників практичним психологом школи, з питання корекції поведінки було надано професійну консультацію. Тому, класні години мають різноманітну тематику. Це «Азбука здоров’я», «Чарівні слова», «Школа ввічливих наук», «Під знаком зодіаку», вікторина «Краса серед нас», «День народження колективу», «Подорож у країну загадок» та інші.

Класоводи початкової школи успішно впроваджують в практику роботи «Програму з мовленнєвої культури», що дає змогу приділити особливу увагу вихованню мовної особистості.

В системі виховної роботи особливе місце посідає виховання загальнолюдських цінностей (доброти, милосердя, засвоєння норм культури взаємовідносин). Учнівським врядуванням була проведена благодійна акція «Пожертвуй кишенькові гроші одного дня» на участь у акції «Святий Миколай дітям», «Почуйте всі», «Від серця до серця».

Наслідки виховної роботи:

- вибори шкільного врядування;

- участь учнів у традиційних заходах; екскурсіях, тощо;

- робота з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками;

- робота колективів художньої самодіяльності( гурт «Мелодія». кер. Дмитрієва В.В.,хор «Веселі нотки», кер.Самодід Т.М., ансамбль естрадного танцю «Сюрприз» та «Хіп-хоп» кер.Багно Т.М.).

Учні брали активну участь у русі учнівської молоді України за збереження і примноження традицій, звичаїв, обрядів народу: міській туристсько-краєзнавчій експедиції «Пізнай свою країну» напрям «Сторінками козацької слави»(керівник Товстюк Т.О., результат – перемога у міському етапі) акції «Пам’ять», акції «Милосердя», «Ветеран живе поруч».

Юні пожежники школи- загін «Надія» , команда КВК «Занасипський квартал» взяли участь у міських конкурсах, зайнявши ІІ місце.

Шкільна спортивна команда брала участь у міській спартакіаді і посіла І місце.

Туристична команда посіла ІІІ місце в змаганнях з пішохідного туризму.

До традиційних визначних дат учнями різних класів було підготовлено і проведено ряд заходів:

 • Свято Першого дзвоника (учні 1-го, 11-го класів);

 • свято Вчителя (учні 11 класу);

 • конкурс шкільних поетів-початківців до Дня української писемності (учні 5-11 класів);

 • фестиваль українського мистецтва «Диво калинове» (учні 4-8 класів);

 • вечір зустрічі шкільних друзів (учні 10-11 класів);

 • вечори відпочинку та дискотеки до Нового року та Дня святого Валентина;

 • святковий концерт до 8 Березня (учні 10 класу);

 • святковий концерт у мікрорайоні до Дня Міста та Дня Перемоги;

 • свято Останнього дзвоника (учні 11 класу).

Активну участь взяли учні 2-11 класів у проведенні Дня довкілля та двомісячнику чистоти і порядку, під час яких прибирали територію школи та прилеглого мікрорайону, займались озелененням та благоустроєм території.

Змістовно проводилася робота з батьками. Вони залучалися для проведення консультацій для вчителів і учнів з юридичних, психолого-педагогічних та соціальних питань. Практикувалися такі форми роботи з батьками, як диспути, зустрічі «за круглим столом», дискусійна трибуна. Батьківський актив приймав участь майже в усіх виховних заходах.

Робота центру «Гармонія» та класних колективів скоординовувалась згідно виховного плану школи, у який включено традиційні загальношкільні свята, районні та міські заходи. Кожну чверть у школі проводився масштабний захід. В І чверті – в рамках Дня народження школи відбулася виставка учнівської творчості «Школо рідна, хто без тебе я!?», конкурс команд КВК. В ІІ чверті – фестиваль «Таланти твої, Україно!», в ІІІ чверті – Фестиваль знань, звіт творчих колективів, в ІУ чверті - випускні свята

Підсумком всієї роботи був традиційний Тиждень сім′ї, на якому проводилася акція «Відкриті двері» - відвідування батьками уроків, гуртків, їдальні. Працював батьківський всеобуч, книжкові виставки, консультаційні пункти лікарів – спеціалістів, психолога. Проводилися спортивні ігри «Тато, мама і я – спортивна сім»я», підсумкові батьківські збори, на яких звітували мистецькі гуртки, переглядалися відеофільми – лауреати конкурсу «Золотий кадр», працювала виставка переможців акцій, нагородження переможців творчих програм.

Результатом нашої спільної роботи, її кінцевим продуктом є випускник – освічений, впевнений у своїх планах і можливостях, вихований.

Виховна робота у школі досягла рівня, коли на всіх етапах (початковому, середньому, старшому) звертається увага на формування в учнів глибоких і міцних систематичних знань, максимально стимулюється самостійна діяльність, розвиваються творчі інтереси, цілеспрямовані, творчі пошуки


. При створенні системи виховної роботи в ЗОШ № 16 ми керувалися принципами:

 • педагогічної доцільності та цілеспрямованості;

 • цілісності та системності;

 • природо відповідності;

 • опори у вихованні на дитячий колектив;

 • забезпечення активної позиції учнів та їхніх представницьких органів у житті та колективній діяльності;

 • зв’язку виховання з життям;

 • єдності поваги й довіри до особистості та вимогливості до неї;

 • єдності прав, свободи вибору та відповідальності особистості;

 • єдності зусиль школи, сім’ї, позашкільних закладів, громадськості в процесі виховання.

У виховній роботі використовуємо різноманітні прийоми, методи, засоби виховання.

Методи виховання:

 • перспектива;

 • заохочення і покарання;

 • громадська думка;

 • рефлексія.

Засоби виховання:

 • праця;

 • навчання;

 • спілкування;

 • слово;

 • мистецтво;

 • спорт;

 • гра;

 • елементи соціального середовища;

 • робота в шкільному парламенті;

 • шкільний музей народознавства.

Необхідною умовою успішної реалізації системи виховної роботи є розробка шляхів трансформації поставлених мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання їм методичної допомоги у розробці тематики виховних справ та планування роботи.

Також, не менш важливим є участь органів учнівського самоврядування в діяльності системи виховної роботи.

Реалізація системи виховної роботи здійснюється у співпраці з соціально-педагогічною службою та батьківським комітетом школи.

З метою демократизації навчання та виховання створена і успішно працює дитячо-юнацька організація учнівського самоврядування „Веселкова країна”. Вона є громадським, створеним на добровільних засадах , самодіяльним об”єднанням дітей, підлітків та дорослих.

У своїй діяльності організація керується Конституцією України, чинним законодавством та Статутом.

Основною метою діяльності організації є захист прав та інтересів своїх членів, об”єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвитку здібностей підростаючого покоління. Девіз організації: „За Україну, добро і справедливість”.

Основні завдання та діяльність організації спрямовані на:

 • виховання у дітей віри в себе, у свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився;

 • утвердження, збереження та примноження традицій народу;

 • виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних;

 • прагнення жити в мирі та дружбі;

 • прищеплення любові до праці.

Активно співпрацює орган дитячого врядування з міським дитячим об’єднанням «Армія добра», є активним учасником різноманітних заходів та акцій, які проводить молодіжний парламент міста.

Отже, ідеалом виховання є життєво компетентна особистість і у зв’язку з цим уся діяльність виховної системи школи спрямована на реалізацію моделі вихованої особистості випускника.


Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів навчального закладу


Послідовна реалізація особистісно гуманного підходу до учнів, урахування їхніх провідних психологічних особливостей можуть зробити обставини людяними і дозволять кожній дитині усвідомити себе як людину. У педагогічному процесі дитину постійно повинно супроводжувати почуття вільного вибору.

Вибір професії – тривалий і непрогнозований процес. Завдяки профорієнтації учні дізнаються про рівень свого інтелекту, характер, волю і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні властивості при виборі професії.

Проте особливими досягненнями профорієнтації у школі є ті зміни, що відбуваються у ставленні учнів до знань.

Сучасна профорієнтація скеровує учнів на інтелектуально-розумову працю, що є необхідною умовою для різного типу професійної діяльності: для технічних, гуманітарно-соціальних та інших спеціальностей.

Для задоволення потреб учнів у інформації про ринок професій, важливу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі в школі. Кожного року в квітні місяці проводимо „Тиждень з профорієнтації”. Організовуємо індивідуальні зустрічі-бесіди представників ПТУ та технікумів з учнями 9-х класів та їх батьками, Дні відкритих дверей, спільні заходи з учбовими закладами.

Проводимо анкетування, тестування, екскурсії до учбових закладів міста.

Під час літніх канікул залучаємо учнів до участі у громадських роботах.

Важливу роль приділяємо фізичному вихованню, формуванню здорового способу життя. Проводимо такі виховні заходи: „Тиждень спорту” (вересень), спортивні змагання, турніри, Дні здоров”я, класні години з питань охорони здоров”я і життя; шкільний тур змагання (травень), „Робінзонада”.

Працюємо над розвитком та вдосконаленням економічного виховання. Практикуємо проведення таких виховних заходів: бесіди „Як виховати у собі справжнього господаря”, „Бережи своє та шкільне майно”, „Як заробляти гроші?”, „Економіка і я”; ігри „Мале підприємство”, „Юний підприємець”; тематична зустріч „Економіка – професія майбутнього”, курси за вибором з основ економіки.

На виконання Закону «Охорона дитинства» особливу увагу приділяємо дітям особливих категорій (діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти під опікою). Протягом навчального року надаємо соціальну допомогу (канцтовари, одяг, взуття, безкоштовні білети на концерти, безкоштовне харчування, продукти харчування), відпочинок на оздоровчому літньому майданчику. Дітей цієї категорії залучаємо до секційної та гурткової роботи, організовуємо свята, конкурси.

Тісно співпрацюємо з міським центром зайнятості. В цьому навчальному році в приміщенні школи установлений та функціонує настінний термінал з профорієнтації. В травні МЦЗ на території школи був проведений профорієнтаційний захід для учнів 9, 10 та 11 класів.

Педагогічний колектив школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів виховання, координуючи основні напрями виховання в цілісний природній процес.


^ План заходів з профорієнтаціїза/п

Заходи

Дата проведення

1.

Класні години: «Мій вибір»; «Світ професій»

06.01.2011

10.02.2011

2.

Анкетування «Вибір професій»

25.02.2011

3.

Зустріч з представником ВПУ№7

11.02.2011

4.

Участь у Дні відкритих дверей КНУ

26.03.2011

5.


Брейн-ринг «Захист майбутньої професії»

28.01.2011

6.

Класні години: «Як зробити свій вибір»; «Професійна орієнтація»

18.03.2011

22.04.2011

7.

Анкетування «Подальше працевлаштування»; «Диференційно-діагностичний запитальник»

25.03.2011

05.05.2011

8.

Зустрічі з представниками різних професій

березень-квітень

9.

Екскурсії-зустрічі в навчальних закладах міста (Дні відкритих дверей)

березень-травень

10.


Батьківські збори: «Значення вибору в житті людини»

22.04.2011

11.

Тиждень профорієнтації

Квітень

(4-ий тижд.)

12.

Екскурсії на підприємства міста

березень

13.

Конкурс знавців професій

квітеньВжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу


1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів загальної середньої освіти.

2. Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників.

3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, обдарованої учнівської молоді.

4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

5. Модернізація методичної роботи. (Спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи).

6. Покращення матеріально-технічної бази школи (особливо кабінетів природничо-математичного циклу).

7. Впровадження міжнародного співробітництва.

8. Створення кабінету інформаційно-комунікаційних технологій.

9. Забезпечення умов для навчання 6-річок перших класів у школі.

10. Створення умов для функціонування груп продовженого для учнів початкової школи.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання


Іванова Анастасія Миколаївна – голова благодійного фонду «Шкільний світ», створеного батьками нашої школи 29. 12. 2004 р.

За цей навчальний рік було проведено перевірки Кременчуцьким міським управлінням юстиції, Фондом соціального страхування, Пенсійним фондом та податковою інспекцією. Недоліків у ході перевірок не виявлено.

Звіти здійснюються щоквартально в Пенсійний фонд, у Центр зайнятості, Фонд соціального страхування, податкову інспекцію. У звітах зазначаються суми зібраних та витрачених коштів.

У 2010 – 2011 навчальному році в благодійний фонд поступило 42170 грн. В тому числі

Із даних коштів витрачено 40100 грн. на:

миючі засоби – 2105 гнр.

заправка ксерокса та принтерів – 1667 грн.

придбання посуду для їдальні – 1524 грн.

послуги Інтернета – 600 грн.

електросушарки (2 шт) – 822 грн.

повірка лічильників (2 шт) – 940 грн.

підписка – 1500 грн.

заключення договорів – 600грн.

ремонт холодильників – 500 грн.

обласна олімпіада – 360 грн.

повірка вагів – 180 грн.

медикаменти – 450 грн.

будівельні матеріали –4000грн..

диски – 135 грн.

заправка і вибраковка вогнегасників – 300 грн.

ремонт шкільних меблів – 300грн.

друкарські послуги – 300 грн.

папір , файли – 1000 грн.

електролампи – 400 грн.

канцтовари – 400 грн.

заміна вентиляції , стелі в харчоблоці – 15000 грн

придбання облицювальної плитки для ремонту їдальні – 6717 грн

Залишок – 2070 грн.

Зібрані кошти у квітні – травні по 30 грн. з кожного учня класу в кількості 12740 грн. будуть витрачені для поточного ремонту їдальні.


Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки


Школа – складний механізм. Її функціонування та розвиток забезпечують кваліфіковані кадри, якими директор має не стільки керувати, скільки вміло вести їх за собою і надихати на творчість.

^ Структура колективу

Результати співпраці залежать від вікової структури колективу. Колектив школи є організмом, у якому функціонують представники різних вікових категорій:

 • молодь сподівається, бореться;

 • зрілий вік випробує, досліджує й направляє;

 • старість перевіряє й критикує.


Педагогічний колектив школи – унікальне поєднання молодості, мудрості, досвіду:

До 30 років – 3

31 – 40 р. – 14

41 – 50 р. – 13

51 – 55 р. – 7

понад 55 р. – 11

Керівництво персоналом здійснюється за допомогою методів:

 • адміністративних (вони діють через правові норми, акти, інструкції, накази, розпорядження), які забезпечують стабільне юридичне середовище для діяльності школи, гарантування прав і свобод підлеглих;

 • економічних, які забезпечують матеріальне стимулювання колективу;

 • соціально-психологічних, які впливають на персонал через створення в колективі нормального психологічного клімату й творчої атмосфери.


На сьогодні у школі працюють 48 вчителів, серед них:

- 4 нагороджено знаком «Відмінник освіти України»;

- 8 мають звання «учитель-методист»;

- 2 мають звання «старший учитель»;

- 20 спеціалісти вищої категорії;

- 14 спеціалісти першої категорії.

Педстаж:

понад 20 р. – 30

10 – 20 р. – 12

3 – 10 р. – 6

до 3-х р. – 0


Тижневе навантаження:

більше 18 год. – 30

12 – 17 год. – 8

9 – 11 год. – 5

6 – 8 год. – 4

Менше 6 – 1

43 вчителі мають відповідну фахову освіту, 5 викладають предмети не за фахом: трудове навчання, інформатика, економіка, образотворче мистецтво.


Педагогічний колектив школи стабільний, плинності кадрів немає.

^ Навчальний рік

Вибуло вчителів

Прибуло вчителів

2006 – 2007

4

1

2007 – 2008

2

1

2008 – 2009

-

2

2009 – 2010

1

1

2010 - 2011

-

-


- Організація заходів щодо початку і закінчення навчального року;

- комплектація класів, призначення класних керівників, вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків, завідуючих кабінетами;

- розподіл педагогічного навантаження;

- складання розкладів уроків, факультативів, гурткових занять, графіків навчальних екскурсій, навчальної практики та контрольних робіт;

- організація планування навчально-виховної роботи школи;

- використання методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

- організація і проведення ДПА;

- позаурочна робота з навчальних дисциплін;

- робота факультативів, предметних гуртків, олімпіад, екскурсій;

- проведення додаткових занять, консультацій;

- запровадження комп’ютеризації навчання.

Одним з моїх функціональних обов’язків є управління підвищенням професійної кваліфікації вчителів:

- методична робота;

- координація її змісту з підготовкою на курсах, самоосвітою;

- загальношкільні та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами;

- створення творчих груп, упровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду;

- організація шкіл передового педагогічного досвіду, дискусій, семінарів, консиліумів, творчих звітів;

- проведення оглядів-конкурсів, методичних виставок, місячників методичної роботи, предметних декад;

- творчі зв’язки з КМНМЦ, управлінням освіти.
Скачати 0.55 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
хорошо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх