Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» icon

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»


Схожі
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
М етодичні вказівки д ля самостійної роботи та практичних занять з дисципліни...
Навчально-методичний посібник (друге видання)...
Витяг із програми навчальної дисципліни “Кримінальне право України (Особлива частина)...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни...
О. Г. Кушніренко Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол №4 від...
Наукові та навчально-методичні видання Черкаського державного бізнес-коледжу...
Методичні рекомендації до виконання практичних І самостійних робіт...
Темплан 2001, поз...
Українська мова Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Навчально-тематичний план курсу "Менеджмент" 4 Програма курсу "Менеджмент" 5 Методичне...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого


Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи та практичних

занять з дисципліни

«Організація судових та правоохоронних органів»


Харків - 2007


Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» / Відповідальний за випуск проф. Марочкін І.Є., Уклад.: Н.В. Сібільова, Т.Б. Вільчик та ін. – Харків: Національна юрид. акад. України, 2007.


У к л а д а ч і : Сібільова Н.В.

Вільчик Т.Б.

Крючко Ю.І.

Шандула О.О.

Трагнюк Р.Р.

Русанова І.О.

Назаров І.В.

Овчаренко О.М.


1. ВСТУП


Навчальна дисципліна „Організація судових та правоохоронних органів” є однією із вступних навчальних дисциплін, яка дає вихідні знання про судову та правоохоронну діяльність та систему спеціально уповноважених на її здійснення органів та посадових осіб. Коле таких органів досить широке. Традиційно до них належать суди, прокуратура, органи досудового розслідування, органи юстиції, органи внутрішніх справ, органи Служби безпеки, адвокатура, нотаріат.

Мета вивчення даної дисципліни – дати майбутнім юристам чітке уявлення про те, як формуються ці органи, яка їх система, який вони мають склад і структуру, якими є принципи їх організації, які функції вони виконують, як ці органи взаємодіють один з одним, іншими державними та громадськими організаціями, яке їх соціальне призначення. Особлива увага приділяється судам, оскільки вони наділені повноваженнями по здійсненню судової влади.

Курс організації судових та правоохоронних органів має своїм завданням сформулювати у студентів загальні знання щодо поняття, характеристики та змісту судової та правоохоронної діяльності; кола органів, установ, що мають повноваження щодо здійснення цієї діяльності, ознаки розмежування цих органів та характеристика їх компетенції; характеристика статусу посадових осіб, яким надано право здійснення цієї діяльності, їх прав, обов'язків та гарантії діяльності. Оволодіння студентами цими знаннями допоможе їм зорієнтуватися у майбутній професії, сформулювати уявлення про зміст діяльності кожного правоохоронного органу та виявити індивідуальну схильність, зацікавленість тією чи іншою юридичною діяльністю.

Навчальна дисципліна „Організація судових та правоохоронних органів” за своїм предметом є базовою, оскільки дає знання, без володіння якими неможливе якісне засвоєння матеріалів наступних навчальних курсів при вивченні таких навчальних дисциплін, як конституційне право, кримінально-, цивільно-, адміністративно-процесуальне право, прокурорський нагляд тощо. Вона також є дисципліною, де викладаються матеріали, які не охоплюються предметом інших навчальних курсів.

Одна із особливостей цієї дисципліни полягає в тому, що від тих, хто її вивчає, вимагається засвоєння чисельних нормативних актів. Становище ускладнюється ще й тим, що триває процес відновлення законів та інших нормативних актів, у тому числі й тих, що безпосередньо стосуються організації й основ діяльності судів та правоохоронних органів.

При вивченні курсу організації судових та правоохоронних органів використовуються такі форми навчальної роботи, як лекції, практичні заняття, вирішення практичних ситуацій. Основними методами навчання є: читання викладачем лекцій; проведення практичних занять; індивідуальне консультування викладачем студентів з проблемних питань; самостійна робота студентів з нормативними та літературними джерелами, що рекомендовані для вивчення в рамках курсу; підготовка до практичних занять, вирішення пропонованих практичних ситуацій; індивідуальна робота студентів з написання реферату з теми курсу (модуля) або вузько-спеціальної проблематики; поточне тестування; підсумковий іспит.

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних задач.

У результаті вивчення курсу організації судових та правоохоронних органів студенти повинні:


 • знати сутність та поняття судової влади, її характерні ознаки, завдання та функції;

 • знати поняття та значення принципів організації та діяльності судової влади та вміти розкрити сутність кожного з них;

 • оволодіти відомостями про побудову судової системи в цілому, характеристику повноважень Конституційного Суду України й судів загальної юрисдикції, організаційному забезпеченню діяльності судів;

 • знати характеристику правоохоронної діяльності, відомості про органи, що здійснюють таку діяльність, їх структуру, завдання, функції, компетенцію, повноваження та основи статусу посадових осіб, які працюють у цих органах;

 • знати принципи побудови, завдання та основні напрямки діяльності системи органів прокуратури, дізнання та досудового слідства, адвокатури та нотаріату, СБУ, МВС, Міністерства юстиції;

 • вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів щодо організації та діяльності судових та правоохоронних органів та вміти правильно тлумачити та застосовувати ці норми при вирішенні практичних ситуацій.^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема

Всьо-

го

годин


Лекції


Семінари


Самостій-

на робота

^ 1.Предмет, система та основні поняття курсу

Організація судових та

правоохоронних органів”32


1

^ 2.Судова влада: функції та система принципів84


22

^ 3. Судова система

8

4

2

2

^ 4. Статус носіїв судової

влади

8

4

2

2

^ 5.Органи, що забезпечують функціонування судової

влади32


1

6.Прокуратура

8

4

2

2

^ 7.Органи внутрішніх справ

4

2
2

^ 8.Органи Служби безпеки

України.

4

2
2

^ 9.Органи досудового

розслідування

6

2

2

2

10.Адвокатура

6

2

2

2

^ 11. Органи та установи

юстиції

3

2
1

12.Нотаріат

3

2
1

Разом

64*

32

12

20

* 6 годин відводиться на індивідуальну роботу


^ 3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”


Затверджена протоколом № Вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого від


^ ЧАСТИНА І


1. Предмет, система та основні поняття курсу «Організація судових та правоохоронних органів»

Предмет і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів». Загальна характеристика судової та правоохоронної діяльності: поняття, ознаки та види. Судові та правоохоронні органи держави: поняття, система та загальна характеристика. Міжнародні стандарти організації та функціонування судових та правоохоронних органів. Система норм національного та міжнародного права щодо регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних органів, їх класифікація і характеристика.


^ 2. Судова влада та судові установи.

Поняття судової влади, її характерні ознаки. Роль судової влади у правовій державі. Функції судової влади: поняття та ознаки. Принципи судової влади: поняття, система, характеристика, значення. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади: поняття, види, відмінність від інших процедур державної діяльності, міжнародно-правові стандарти судової процедури. Акти судової влади: види, ознаки, характеристика. Суд як орган судової влади, компетенція судових установ. Види судів, порядок їх утворення. Структура та склад суду. Голова суду та його заступник: повноваження, порядок призначення та звільнення з посади. Апарат суду: поняття, склад. Основні питання організації роботи суду.


^ 3. Судова система.

Судова система: поняття, види, загальна характеристика. Принципи побудови судової системи. Поняття рівня судової системи, судової інстанції. Система судів загальної юрисдикції: загальні та спеціалізовані, місцеві та апеляційні, Верховний Суд України – структура, компетенція, місце в судовій ієрархії. Конституційний Суд

України: статус, завдання, принципи діяльності, компетенція.


^ 4. Статус носіїв судової влади.

Судді як носії судової влади: право на заняття судової посади, порядок заняття посади судді, процедура призначення та звільнення з посади, відповідальність судді, строк повноважень судді. Статус суддів: поняття, класифікація та загальна характеристика прав, обов'язків та повноважень, гарантії незалежності та недоторканності.. Народні засідателі та присяжні: вимоги, статус, компетенція, порядок залучення до виконання обов'язків носіїв судової влади.


^ 5. Органи, що забезпечують функціонування судової влади.

Державна судова адміністрація: статус, система органів, повноваження. Вища рада юстиції: статус, склад та порядок формування, повноваження. Кваліфікаційні комісії суддів: види, склад та порядок формування, повноваження. Органи суддівського самоврядування: завдання, види, повноваження.


^ ЧАСТИНА ІІ


6. Прокуратура.

Місце прокуратури в системі державних органів. Міжнародно-правові рекомендації стосовно ролі прокуратури в системі державних органів і в системі судочинства. Функції прокуратури, їх загальна характеристика. Принципи організації і діяльності прокуратури. Система органів прокуратури та організація їх роботи. Генеральний прокурор України: порядок призначення та звільнення від посади, строк повноважень, повноваження з керівництва органами прокуратури. Склад і структура Генеральної прокуратури України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районні та міські прокуратури. Спеціалізовані прокуратури: види, компетенція. Вимоги, що ставляться до кандидатів на посади прокурорів і слідчих, порядок призначення та звільнення.


^ 7. Органи внутрішніх справ.

Органи внутрішніх справ: поняття, система, завдання та місце в системі правоохоронних органів. Міністерство внутрішніх справ України, Головні управління та Управління Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополя: завдання, структура та повноваження. Органи внутрішніх справ у районах (містах): структура та повноваження. Відділи (управління) Міністерства внутрішніх справ на транспорті. Міліція: поняття, структура, повноваження.


^ 8. Органи служби безпеки України.

Завдання, система, основні напрямки діяльності органів Служби безпеки України. Правоохоронна функція Служби безпеки України. Вимоги до осіб, які приймаються на службу до органів СБУ. Контроль за діяльністю органів Служби безпеки України.


^ 9. Органи попереднього розслідування.

Поняття та види органів попереднього розслідування кримінальних справ. Перспективи реформування органів попереднього розслідування. Органи дізнання: поняття, система, завдання, компетенція. Органи досудового слідства: поняття, система, завдання, компетенція. Структура слідчого апарату. Вимоги, що ставляться до осіб, які призначаються на посади слідчих.


10. Адвокатура.

Сучасні системи адвокатури, їх характеристика. Адвокатура в Україні: поняття, завдання, принципи організації та діяльності, форми та види адвокатської діяльності. Право на зайняття адвокатською діяльністю. Права та обов'язки адвоката, адвокатська таємниця. Гарантії адвокатської діяльності. Оплата труда адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури: види та повноваження. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Припинення адвокатської діяльності.


^ 11. Органи та установи юстиції.

Органи та установи юстиції: поняття, система, завдання, компетенція. Міністерство юстиції України, управління Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києва та Севастополя, районні відділи юстиції: структура та повноваження.


12. Нотаріат.

Нотаріальна діяльність: поняття, форми, види, принципи здійснення. Органи і особи, які здійснюють нотаріальні дії. Право на зайняття нотаріальною діяльністю. Права та обов'язки нотаріуса. Нотаріальна таємниця і гарантії її дотримання.


^ ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА ЛІТЕРАТУРИ:


 1. Конституція України від 28.06.1996 р.

 2. Закон України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 р.

 3. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 26.10.1996 р.

 4. Закон України «Про статус суддів України» від 15.12.1992 р.

 5. Закон України «Про порядок обрання на посаду і звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України» від 18.03.2004 р.

 6. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15.01.98 р.

 7. Закон України «Про прокуратуру» від 5.11.1991 р.

 8. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.

 9. Закон України «Про службу безпеки України» від 25.03.1992 р.

 10. Закон України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.

 11. Закон України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р.

 12. Положення про Міністерство юстиції України від 30.12.1997 р.

 13. Положення про Міністерство внутрішніх справ України від 17.10.2000 р.

 14. Положення про Державну судову адміністрацію України від 03.03.2003 р.

 15. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посіб./ За ред. І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільової. – Харків, 2000.

 16. Науково-практичний коментар до Конституції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 17. Коментар до Закону України «Про судоустрій України» / Заг. Ред.. В.Т. Маляренка. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

 18. Марочкін І.Є., Крючко Ю.І., Москвич Л.М., Назаров І.В., Трагнюк Р.Р. Статус суддів: навч.-практич. посіб. / За ред. проф. І.Є. Марочкін. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 19. Москвич Л.М., Подкопаєв С.В., Прилуцький С.В. «Статус судді: питання теорії та практики». – Харків: ВД ІНЖЕК, 2004.

 20. Русанова І.О. Суд присяжних в Україні: проблеми становлення та розвитку. - Харків: ВД ІНЖЕК, 2005.

 21. Назаров І.В. Правовий статус Вищої ради юстиції.- Харків: Право, 2006.

 22. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – Одеса: Юрид. літ., 2002.

 23. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району. – Харків: Право, 2006.

 24. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000.^ 4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. СУДОВА ВЛАДА


Основні питання

1. Поняття судової влади, її характерні ознаки.

2. Функції судової влади.

3. Суд як орган судової влади. Судді як носії судової влади.

4. Судочинство як процесуальна форма здійснення судової влади. Поняття та види судочинства. Відмінність судочинства від інших процедур державної діяльності.

5. Поняття принципів судової влади. Їх система і значення.

6. Характеристика принципів судової влади.


Завдання 1

Апеляційний загальний суд області розглянув у судовому засіданні кримінальну справу по звинуваченню Х. та інших у скоєні навмисного вбивства з хуліганських спонукань. Враховуючи велику небезпеку злочину, у складі суду брали участь три професійних судді та два народних заседателі.

1. Чи відповідає закону склад суду, якій розглянув справу?

2. У якому складі суддів здійснюється розгляд справ?

3. Охарактеризуйте правові форми і правову природу участи представників народу у здійснені правосуддя?

Завдання 2

Учні 9-го класу Г., 15 років, Б., 16 років, за попередньою змовою вкрали зі шкільного кабінету комп’ютер, а також два пальта учнів, які зберігалися у гардеробі.

За клопотанням адміністрації школи місцевий районній суд розглянув кримінальну справу в актовому залі школи, де навчались Г. і Б. На процесі були присутні вчителі, батьківській актив та учні.

1. Чи відповідають дії суду принципам судової влади?

2. Охарактеризуйте зміст і значення відкритого розгляду справ у суді.

3. Назвіть правові гарантії реалізації принципу гласності судового процесу.

Завдання 3

К., звинувачений у скоєні посадового злочину, заявив у суді клопотання про виклик перекладача, вказавши, що судочинство ведеться українською мовою, усі свідки по справі розмовляють українською мовою, а він українську мову розуміє погано.

Порадившись на місті, місцевий районний суд виніс ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що підсудний володіє російською мовою, яка е його рідною мовою і тому, у зв'язку з великого схожістю російської та української мов необхідності у перекладачеві немає. Головуючий при цьому роз’яснив підсудному, що якщо окремі слова для нього будуть незрозумілі, то їх йому перекладе один з суддів або секретар судового засідання.

1. Чи відповідають дії суду принципам судової влади?

2. Охарактеризуйте зміст і значення принципу державної мови судочинства.

3. Назвіть правові гарантії реалізації принципу державної мови судочинства.


Завдання 4

Суддя загального апеляційного суду області внаслідок автомобільної аварії втратив 90 відсотків зору, однак незважаючи на наявність необхідного стажу, заяву про вихід у відставку не подавав, аргументуючи свою позицію тим, що справи у апеляційному суді завжди розглядаються колегіально, і він у ході судового розгляду може звернутися при необхідності за допомогою до інших суддів, що будуть спільно з ним в однієї колегії слухати справу.

1. Чи відповідає позиція судді вимогам закону?

 1. У чому полягає сенс колегіального розгляду справ?


Нормативний матеріал


 1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международные документы по правам человека. – Харьков: РИФ “Арсин, ЛТД”, 2000. – с.6–12.

2. Європейська хартія про статус суддів // Вісник Верховного Суду України. – 1998. – №4. – С.2–9.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.-1996.-№ 30, ст. 141 зі змінами від 8.12.2004 р.

 1. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11.–Ст.50.

 2. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 51; 2003. – № 16. – Ст.124.

 3. Закон України „Про Конституційний Суд України” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст.272.

 4. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23.02.2006 р. № // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 12. – Ст. 792.

 5. Закон України „Про Вищу раду юстиції” // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 25. – Ст.146.

 6. Закон України „Про доступ до судових рішень” від 22.12.2005 р., № 3262-ІV // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 1. – Ст. 13.

 7. Закон України „Про порядок обрання та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України” // Відомості Верховної Ради України. –2004. – № 25. – Ст. 354.

 8. Закон України „Про статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 8. – Ст.56.

 9. Закон України „Про судоустрій України” від 07 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №27-28. – Ст. 180.

 10. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35–36, № 37. – Ст.446.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Єдиного Державного реєстру судових рішень” № 740 від 22.05.2006 р. // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 22. – Ст.1623.

 12. Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 р., № 361/2006 // Уряд. кур’єр (Орієнтир). – 2006. – № 95. – С. 1–8.

 13. Основные принципы независимости судебных органов, принятые резолюциями генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.85 и 13.12.85 // Междунар. акты о правах человека. Сб. документов. – М.: Б.и., 2000. – С. 168 – 170.


Література:


 1. Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні (нормативна база, проблеми та шляхи вирішення). – К.: Юстініан, 2003. – 400с.

 2. Конституція України: Науково-практичний коментар/В. Б. Аверьянов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.; Ред. Кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – Харків: Видавництво “Право”; К.: Концерн “Видавничий Дім” Ін Юре, 2003.

 3. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін. За ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової. – Харків: Одісей, 2007. – 528 с.

 4. Москвич Л.М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз.-Херсон.- 2004.- 223 с.

 5. Марочкін І.Є., Крючко Ю.І., Москвич Л.М., Назаров І.В., Трагнюк Р.Р. Статус

суддів: навч.-практич. посіб. / За ред. проф. І.Є. Марочкін. – Харків: Видавець

СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 1. Русанова І.О. Суд присяжних в України: проблеми становлення та розвитку: Монографія. - Х.: ВД ІНЖЕК, 2005. – 184 с.

 2. Сібільова Н.В. Еволюція поняття ”правосуддя“ // Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – Х.: Право, 2005. С. 186 –196.
Скачати 0.61 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації30.09.2011
Розмір0.61 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх