Робоча навчальна програма для студентів 1-го курсу заочного відділення спеціальностей «Дошкільне виховання» icon

Робоча навчальна програма для студентів 1-го курсу заочного відділення спеціальностей «Дошкільне виховання»


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів 2-го курсу заочного відділення спеціальностей «Дошкільне...
Робоча навчальна програма для студентів 2-го курсу заочного відділення спеціальностей «Дошкільне...
Робоча навчальна програма з предмета Основи діагностики та корекційна робота в педагогічній...
Робоча навчальна програма з предмета Основи корекційн ої педагогіки для студентів третього курсу...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 040101 «Психологія» (заочне відділення)...
Робоча програма дисципліни „Методика музичного виховання” для студентів спеціальності 010101...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Навчальна програма з курсу “зарубіжна література”...
Робоча навчальна програма з предмета Вступ до спеціальності «Корекційна педагогіка» для...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І...
Робоча навчальна програма з предмета Основи корекційн ої педагогіки для студентів третього курсу...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Педагогічний коледж


Історія України

Робоча навчальна програма

для студентів 1-го курсу заочного відділення

спеціальностей «Дошкільне виховання»,

«Корекційна освіта»


Уклала: Дзюбинська Л. Я.

схвалено на засіданні

циклової комісії викладачів

суспільних дисциплін

Протокол №1

Від … 08.2010р.

Голова Цюприк О.І.


Львів – 2010


№ п/п

Теми лекцій

Усього годин

Лекції

Семінари

Консультації

Самостійна робота студентів

1.

Вступ

1

1


2.

Тема 1. Найдавніша історія України

1

1


3.

Консультація «Як працювати з історичними джерелами»
4.

Тема 2. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави – Київська Русь

8

26

5.

Тема 3. Галицько- Волинська держава

2
26.

Тема 4. Українські землі під владою Польщі та Литви XIV – перша половина XVII ст.

5

14

7.

Тема 5. Визвольна війна українського народу у середині XVII ст. Утворення козацької держави

9

1

2
6

8.

Тема 6. Соціально-економічний та політичний розвиток України у другій половині XVII – XVIIІ ст.

8

26

9.

Тема 7. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у ХІХ ст..

8

26

10.

Тема 8. Україна на початку ХХ ст. та у роки Першої світової війни

3

42

11.

Тема 9. Українське національно-державне відродження 1917-1920 років.

5

14

12.

Консультація
13.

Тема 10. Українські землі у міжвоєнний період (1921-1939 роки)

4

22

14.

Тема 11. Україна в роки Другої світової війни 1939-1945

4
2
2

15.

Тема 12. Україна у післявоєнний період 1945-1985

3

12

16.

Тема 13. Україна – суверенна незалежна держава

5

14
разом

66

16

6
44^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс "Історія України", що вивчається на першому курсі, відкриває весь цикл суспільних дисциплін, які вивчаються на наступних курсах, оптимізує професійно-педагогічне становлення особистості.

Програма лекційного курсу, семінарських занять та самостійної роботи з "'Історії України" складена з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Мета курсу: формування історичного мислення, наукового світогляду; набуття навичок науково-історичного аналізу; виявлення логіки та об'єктивних закономірностей історичного процесу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму, професійної відповідальності.

Важливим аспектом викладу є проблема соціокультурної та політичної орієнтації України, яка, органічно сприймаючи досягнення західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного розвитку.

Пріоритетне значення в організації навчально-виховного процесу мають суб'єкт-суб'єктні відносини, реалізовані у діалогічних формах педагогічної взаємодії. співтворчості педагога і студентів як суб'єктів освітньої діяльності.

Вивчення "Історії України" в Педагогічному коледжі передбачає різноманітні форми: лекції, семінарські заняття, консультації, самостійну роботу. написання рефератів, тестові завдання, екскурсії . Робоча програма побудована так, щоб якомога більше заохочувати студентів до самостійної праці над першоджерелами, науковими публікаціями та навчально-методичною літературою.

Програма враховує можливості творчого підходу викладача до організації навчального процесу, необхідність внесення змін відповідно до вимог сьогодення, умов навчально-методичного забезпечення предмета, індивідуальних особливостей та рівня підготовки студентів, тощо.

Курс "Історія України" згідно з навчальним планом коледжу вивчається протягом двох семестрів в обсязі 66 год., поділених на III модулі, у тому числі: 16 лекційних, 6 семінарських, 44 - самостійна робота студентів.

^ АНОТАЦІЯ КУРСУ "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ"

Робоча програма складена на основі "Програми з Історії України для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації" Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр вищої освіти. К., 2002 .

Дана програма охоплює теми:

Найдавніша історія України; Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь; Галицько-Волинське князівство; Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV-перша половина XVII ст.); Визвольна війна українського народу середини XVII століття; Утворення козацької держави; Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII-XVIII століття; Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX століття; Українські землі в другій половиш XIX століття; Україна на початку XX століття (1900-1914 роки). Україна в роки Першої світової війни; Українське національно-державне відродження 1917-1920 років; Міжвоєнний період (1921-1939 pp.); Західноукраїнські землі в 1921-1939 роках; Україна в роки другої світової війни (1939-1945); Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945-середині 1950-х pp.; Україна в умовах десталінізації (1953-1964рр.); Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її соціально-економічної та політичної кризи (1965-1985рр.); Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України; Україна в умовах незалежності.


^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ

Знати:

основні епохи в історії людства та їх хронологію, витоки української нації та її місце у загальнолюдських процесах;

суспільно-політичні, економічні, культурні процеси історичного розвитку українського народу; хронологію, етнологію, державотворчі, культурологічні принципи періодизації

історичного розвитку України; процеси побудови суверенної демократичної держави

Вміти:

порівнювати, пояснювати, аналізувати, узагальнювати історичні факти та діяльність історичних осіб, спираючись на здобуті знання, на основі альтернативних поглядів на історичні проблеми;

зіставляти історичні події, процеси з періодами (епохами), орієнтуватись у науковій періодизації історії; оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції

загальнолюдських цінностей; користуватися категорійно-понятійним апаратом історичної науки, історичними джерелами та довідковими матеріалами з історії України, всесвітньої історії; аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи

іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, конференціях, виявляти розбіжності в позиціях, критично ставитись до тенденційної інформації;

формувати історико-політичну культуру; застосовувати одержані знання при вирішенні професійних завдань, організації

міжлюдських та міжнаціональних відносин, виховання патріотизму і національної самосвідомості.

^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Викладач застосовує різні види контролю знань з метою підвищення ефективності процесу навчання:

попередній, діагностичний

(спостереження за різними видами діяльності, стимулювання старанності, послідовності, творчості, самоконтролю), це результат здатності, можливості, заохочення до навчання;

поточний, заохочуючий

(усне опитування - індивідуальне і фронтальне, колоквіум, семінар, практичне заняття, захист реферату, доповідь, повідомлення тощо), це проміжний результат; - тематичний, модульний, управлінський, корегуючий

(письмові відповіді на запитання, тестування, конференції), тобто це кінцевий результат;

підсумковий

(складання іспиту- можливий при позитивних попередніх оцінках за різні види роботи та підсумкової за семестр, зарахування домашньої контрольної роботи


^ КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНОК УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 3

Виставляючи студентові оцінку викладач враховує:

 • характер засвоєння вже відомих знань (рівень усвідомлення, міцність
  запам'ятовування, обсяг, повноту і точність знань);

 • якість виявленого студентом знання (логіку мислення, аргументацію,
  послідовність і самостійність викладу, культуру мовлення);

 • ступінь оволодіння вже відомими способами діяльності, уміннями і навичками
  застосування засвоєних знань на практиці;

оволодіння досвідом творчої діяльності;

- якість виконання роботи (зовнішнє оформлення теми виконання, ретельність і
т.ін.).

Оцінка "5" (відмінно) виставляється за: 5

 • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

 • свідоме, аргументоване висвітлення теми, вірне використання
  наукової термінології;

 • логічний, послідовний виклад матеріалу, підтвердження
  теоретичного матеріалу прикладами фактами з різних сфер;

 • вміння аналізувати поняття, твердження, явище, закономірності;

 • самостійне, творче застосування знань, розкриття причин і
  взаємозв'язку, взаємозумовленості;

 • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та
  власні судження

Оцінка "4" (добре):

 • свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими
  неточностями і прогалинами в другорядному матеріалі (1-2 негрубі
  помилки);

 • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень,
  самостійне, творче застосування, інколи з допомогою викладача;

 • незначне порушення послідовності викладу;

 • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.

Оцінка "З" (задовільно):

 • свідоме але неповне засвоєння матеріалу програми;

 • допущено 3-5 незначних помилок і прогалин в знаннях, але може
  виправити з допомогою викладача;

 • самостійне репродуктивне застосування знань за вказівкою
  викладача;

 • деякі порушення логічності і послідовності викладу, недостатнє
  розкриття суті, явищ, понять;

 • недостатнє самостійне мислення; непроглядається причинно-
  наслідковість, взаємозв'язок;

 • бідність мови, відсутність висновків або вони неконкретні.

Оцінка "2" (незадовільно):

 • відсутність знань, умінь і навичок;

 • знання матеріалу за обсягом менше половини;

 • несвідоме механічне використання лише фрагментальних знань;

 • виклад матеріалу з великими помилками без системи і належної
  аргументації;

 • відсутність логіки і мислительської діяльності; незроблені висновки,
  узагальнення;

 • допущення більше 5 грубих помилок у використанні наукових понять і термінології.^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1

Вступ

Предмет і завдання курсу історії України. Проблематика й структура курсу. Проблеми періодизації історії України. Історіографія курсу історії України. Концепції історії України. Вплив природно-географічних факторів на розвиток історії України.

^ Тема 1. Найдавніша історія України

Первісні люди та спосіб їх життя. Неолітична революція. Землеробські племена. Трипільська культура. Кочові народи на території України. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. Етнокультурні зв'язки скіфів та сарматів із слов'янами. Антична цивілізація Північного Причорномор 'я.

Походження слов'янських народів. Стародавні слов'яни в період великого переселення народів. Анти. Розселення східних слов'ян. Боротьба з готами, гуннами, аварами. Війни слов'ян з Візантією та їх наслідки. Заснування Києва. Передумови утворення держави у східних слов'ян. Археологічні та історико-лінгвістичні джерела про етнічну єдність південної групи східнослов'янських племен. Праукраїнський етнос.

^ Тема 2. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Основні етапи розвитку Київської держави. Еволюція політичного устрою Київської Русі. Становлення державності (князювання Олега, Ігоря, Ольги, Святослава). Київська Русь в період найбільшого піднесення та могутності: правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Спроби утвердження спадкоємної монархії. Становлення феодальної системи господарювання. Соціальна стратифікація суспільства. Соціально-станові протиріччя. Народні збори. Народні повстання. Основні етапи економічного розвитку. Зміни в релігійному житті після запровадження християнства. Двовір'я. Історичне значення християнізації Русі. Зовнішня політика київських князів. Стосунки Русі з Візантією, Західною Європою, арабським світом. Русь і кочівники. Причини і етапи феодальної роздробленості. Занепад Києва. Тимчасова політична стабілізація суспільства: Володимир Мономах, Мстислав Великий. Занепад Київської Русі з другої половини XI ст. Посилення удільних князівств. Культура Київської Русі. Проблема формування народностей у Руській державі.

^ Тема 3. Галицько-Волинське князівство

Політичний, соціальний та економічний розвиток в ХП-першій половині XIV. Правління династії галицьких Ростиславичів. Ярослав Осмомисл. Правління династії галицько-волинських Романовичів. Роман Мстиславич. Данило Галицький. Боротьба галицько-волинських князівств з монголо-татарами. Занепад галицько-волинського князівства. Галицько-волинське князівство як одна із форм української державності.

^ Тема 4. Українські землі під владою Литви та Польщі (XIV-перша половина XVII ст.)

Завоювання галицько-волинського князівства Польщею в першій половині XIV століття. Включення українських земель до складу Литовської держави. Політика великих литовських князів на українських землях. Передумови польсько-литовської інтеграці. Кревська та Городевська унії. Боротьба руських князів проти польсько-литовського зближення. Ліквідація удільних князівств. Люблінська унія та її наслідки для України. Суспільна організація та соціально-економічні відносини. Магдебурзьке право. Литовські статути. Православні братства в України. Брестська церковна унія: передумови та наслідки. Посилення національно-релігійного гноблення. Культурно-релігійні рухи кінця XVI-першої половини XVII століть. П. Могила. Роль церкви у збереженні самобутності українського народу.

Причини та джерела появи козацтва. Створення Запорізької Січі. Д.Вишневецький. Устрій та військово-політична організація Запорізької Січі. Основні етапи розвитку козацької державності. Реєстрове козацьке військо. Піднесення козацтва в другій половині XVI

століття. Повстання під проводом К.Косинського і С.Наливайка. Поразка повстань та тимчасовий

занепад Запорізької Січі. Боротьба козацтва з турками і татарами. Гетьман П.Сагайдачний. Хотинська війна. Утвердження козацької автономії. Козацьке повстання 1620-1630-х pp. Причини поразки та наслідки повстань.

Модуль 2

Тема 5. Визвольна війна українського народу середини XVII століття. Утворення козацької держави.

Причини, характер і рушійні сили. Основні концепції періодизації Визвольної війни. Початковий етап війни (1648-1649). Перемога козацько-селянського війська під Жовтими водами, Корсунем, Пилявцями. Битва під Зборовом. Зборівський мир. Відновлення української державності. Формування державних інституцій і активізація зовнішньополітичної діяльності уряду Б.Хмельницького. Молдавські походи Хмельницького. Битва під Берестечком і Білоцерківський мир. Битви під Батогом і Жванцем. Зближення України з Московією. Переяславська рада. Березневі статті Б.Хмельницького 1654 року. Входження України під протекторат Московії. Завершальний етап Визвольної війни. Воєнні дії 1654-1657 pp. Становище Гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. Основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики І.Виговського. Гадяцька унія. Битва під Конотопом. Гетьманування Юрія Хмельницького. Поглиблення руйнівних процесів в українській державі. Історичне значення Визвольної війни українського народу. Визвольна війна як незавершена буржуазна революція. Оцінка особи Богдана Хмельницького в науковій літературі.

^ Тема 6. Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині XVII-XVIII століттях.

Зародження буржуазних відносин в Україні в XVII столітті. Розвиток фільфаркового господарства. Селянсько-козацьке землеволодіння. Зміцнення позицій українських магнатів і шляхти. Мануфактурне виробництво. Зовнішньоекономічні зв'язки України в другій половині XVII -на початку XVIII століття. Входження України до загальноросійського ринку в першій половині XVIII століття. Ліквідація митних кордонів. Економічне піднесення в Україні після приєднання Північного Причорномор'я. Розвиток міст. Активізація зовнішньої торгівлі. Занепад феодальної системи господарювання. Посилення кризових явищ в соціально-економічному житті України внаслідок закріпачення селянства 1783 року.

Політичне життя в Україні в другій половині XVII століття. Поділ України на Лівобережну та Правобережну. Україна в стратегічних планах Речі Посполитої, Московського царства, Оттоманської Порти. Ідея української державності в політиці лівобережних та правобережних гетьманів. Спроби об'єднання українських земель. П. Дорошенко , І.Самойлович.

Стабілізація політичного життя в Україні в кінці XVIII століття.. Гетьман І.Мазепа. Формування абсолютистської монархії в Росії й обмеження української автономії. Посилення самостійницьких тенденцій. Союз І.Мазепи з Карлом XII. Полтавська битва. Ліквідація Запорізької Січі. Гетьман у вигнанні - П.Орлик. Конституція П.Орлика 1711 року. Обмеження української автономії в першій половині XVIII ст. (І.Скоропадський, П.Полуботок, Д.Апостол). Діяльність малоросійської колегії. Правління гетьманського уряду (1735-1750). Гетьман К.Розумовський. Ліквідація гетьманату Катериною II. Посилення антиукраїнської політики російського царизму. Ліквідація Запорізької Січі 1775 року і скасування козацької автономії.

Історичне значення існування Української гетьманської держави другої половини XVII-XVIII століття.

Становище українських земель під владою Речі Посполитої в кінці XVII-XVIII століттях. Визвольні повстання 1702-1704 pp. С.Палій. Гайдамацькі рухи 1730-1760-х pp. Коліївщина. Рух опришків. О.Довбуш. Занепад та поділи Речі Посполитої. Нове політичне розчленування України Російською та Австрійською імперіями.

^ 6

Тема 7. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині XIX століття.

Адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі іноземних держав. Чисельність населення та його етнічний склад.

Криза кріпосництва і розвиток капіталістичних відносин. Початок промислового перевороту. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії. Загострення соціально-економічних протиріч в Україні. Селянські повстання. У.Кармелюк. Початковий етап національного відродження. Становлення української інтелігенції. Діяльність декабристів в Україні. Вплив польського повстання 1830-1831 років на національне життя в Україні. Кирило-Мефодієвське братство. Т.Шевченко. Участь України в зовнішньополітичних акціях Російської імперії (російсько-турецька війна 1806-1812, приєднання Бессарабії до Росії, війна з наполеонівською Францією 1812 року.

Характер політики Австрійського уряду щодо українців. Продовження реформ Марії-Терези Иосифом II, їх роль у розвитку національно-культурного життя Галичини та Буковини. Суспільно-політичний рух. "Руська трійця". Буржуазна революція 1 848 року. Скасування кріпосного права. Головна Руська Рада.

^ Тема 8. Українські землі в другій половині XIX століття.

Загострення соціально-класових протиріч. Селянські повстання. Скасування кріпосного права в Російській імперії. Буржуазні реформи 60-70-х років та їх здійснення в Україні. Шляхи розвитку буржуазних відносин у сільському господарстві. Особливості завершальної фази промислового перевороту. Розвиток підприємництва. Зародження українського кооперативного руху. Особливості економічного розвитку Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Соціальна структура українського населення. Етноміграційні процеси.

Культурно-просвітницький етап національного руху. Українофіли. В.Антонович. Громадівський рух. Посилення репресії з боку царизму.

Участь українців в польському повстанні 1863-1864 pp. в Україні. Валуєвський церкуляр. Емський указ. Криза громадівського руху. Діяльність російських народницьких груп в Україні. М.Драгоманов і зародження українського соціалізму. Революційно-демократичний рух. Поширення марксизму. Початок пролетарського руху. Політико-адміністративний статус західноукраїнських земель. Народовська та москофільська течії національно-визвольного руху. Криза культурницьких рухів. І.Франко, М.Грушевський. Зародження національно-політичного руху в Україні. Поява українських політичних партій.

Модуль З

Тема 9. Україна на початку XX століття (1900-1914 роки). Україна в роки Першої світової війни.

Соціально-економічний розвиток України. Загострення класових протиріч. Причини та початок революції 1905-1907 pp. Етапи розвитку революційних подій в Україні. Утворення нових українських ліберально-демократичних та соціалістичних партій в Наддніпрянській Україні. Активізація національного руху під час революції. Політична реакція. Столипінська реформа в Україні.

Загострення соціально-економічних та міжнаціональних відносин на західноукраїнських землях. Місцеві українські партії та їх програмні цілі. Боротьба за загальне виборче право в австрійському парламенті, галицькому та буковинському сеймах. Причини і характер війни. Україна в планах Росії, Німеччини та Австро-Угорщини. Основні воєнні дії на території України. Політика Росії та Австро-Угорщини на західноукраїнських землях під час війни. Ставлення до війни українських партій та громадських організацій. Наростання національно-визвольної боротьби в Україні. Спілка визволення України. Українські січові стрільці. Визрівання передумов української революції.

^ 7 Тема 10. Українське національно-державне відродження 1917-1920 років.

Лютнева буржуазно-демократична революція і участь в ній українців. Розвиток революції на Україні. Процес утворення її конституювання Центральної Ради. Український національний конгрес. Політичні партії та їх практична діяльність у створенні національної державності (Грушевський, Винниченко). Внутрішня і зовнішня політика Центральної Ради. Перший, другий універсали Центральної Ради, їх значення. Характер стосунків Центральної Ради та Генерального секретаріату з Тимчасовим урядом.

Більшовицький переворот і Центральна Рада. Третій Універсал Центральної Ради і утворення УНР. Тактика більшовиків в Україні. Ультиматум РНК РРФСР Центральній Раді, агресивна війна радянської Росії проти УНР. Брест-Литовські переговори. Умови Брестського миру. Роль зовнішнього фактору у цій боротьбі. Інтервенція російських радянських військ. Перший Всеукраїнський з'їзд Рад і проголошення Радянської влади в Харкові. Збройна боротьба проти Центральної Ради. Бій під Крутами. Проголошення Четвертим Універсалом Центральної Ради незалежності УНР.

Встановлення на Україні режиму диктатури пролетаріату. Діяльність першого радянського уряду.

Німецько-австрійська інтервенція, відновлення влади Української Центральної Ради. Розгін окупантами Центральної Ради та встановлення влади гетьмана Скоропадського. Історичне значення діяльності Центральної Ради. Внутрішня та зовнішня політика уряду Скоропадського. Діяльність антигетьманської опозиції. Крах німецько-австрійської окупації. Причини падіння та історичне значення держави П.Скоропадського. Встановлення влади Директорії УНР. С.Петлюра. Внутрішня політика і зовнішньополітична діяльність Директорії.

Проголошення ЗУНР. Організація держави на західноукраїнських землях. Злука УНР і ЗУНР. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Польсько-українська війна. Дипломатична діяльність ЗУНР. Причини поразки ЗУНР.

Більшовицька агресія проти УНР. Відновлення більшовицької диктатури. Перша Конституція УРСР. Націоналізація промисловості. Аграрна реформа. Продовольча диктатура та її суть. Повстанський селянський рух проти більшовицького панування. Становище українських партій. Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УРСР. Всеукрревком. Вибори до рад. Відновлення політики "воєнного комунізму" в економіці та суспільному житті. Напрями комуністичного руху в Україні (КП(б)У, УКП(б), УКП). Наступ білогвардійців на Україні літом 1919 року. Контрнаступ об'єднаних українських армій. Поразка армії УНР. Перший зимовий похід армії УНР.

Більшовицько-польська війна і Україна. Варшавська угоду між УНР і Польщею. Наступ польсько-українських військ. Польський режим та ставлення до нього населення. Відступ польсько-українських військ. Розгром Врангеля.. Розгром махновського руху. Ризький мир. Закінчення боротьби регулярних українських військ за незалежність України. Причини поразки української революції. Історичне значення.

^ Тема 11. Міжвоєнний період (1921-1939 pp.).

Внутрішнє та зовнішнє становище в Україні після революції. Політична криза 1921 року.

Причини непу. Наслідки політики воєнного комунізму. Суть нової економічної політики і особливості її впровадження в Україні. Причини згортання непу.

Причини та масштаби голоду 1921-1922 pp. Конфлікт радянської держави з церквою.

Договори між РРФСР і УРСР 1920-1921 pp. Юридичне оформлення Союзу РСР. Статус УРСР у складі Радянського Союзу. Український національний комунізм. Погляди О.Шумського, М.Скрипника, М.Волобуєва, М.Хвильового.Компанія з ліквідації неписьменності.

Історична необхідність індустріалізації та колективізації. Перехід до форсованої індустріалізації.

Перехід до прискореної колективізації. Поширення колгоспів. "Ліквідація куркульства як класу". Масштаби розкуркулення. Голодомор 1932-1933 рр. - геноцид українського народу, його причини та наслідки. Масштаби смертності. Завершення колективізації.

Зміни в соціальному складі населення. Глибокі соціальні деформації. Конституція УРСР 1937 року. Судові процеси над українською інтелігенцією. "Шахтинська справа", "Спілка визволення України". Репресії над радянськими партійними кадрами в кінці 30-х рр. Масові репресії та їх жертви. Згортання українізації в кінці 30-х років.

Скачати 1.14 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації30.09.2011
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх