Реферат дніпропетровськ 2012 icon

Реферат дніпропетровськ 2012


Схожі
Від упорядників...
Дніпропетровськ – 2008...
Курс лекцій Дніпропетровськ 2005 Культурологія. Курс лекцій. Електронна версія...
Пам ’ятка першокурснику дніпропетровськ...
В. М. Косарєв Дніпропетровськ: дуеп, 2009. 28 с...
В. М. Косарєв Дніпропетровськ: дуеп, 2009. 28 с...
Навчально-методичний посібник Дніпропетровськ 2010...
Як конспект лекцій Дніпропетровськ нметау 2008 удк 351/354(075. 8)...
Як конспект лекцій Дніпропетровськ нметау 2008 удк 351/354(075. 8)...
Як конспект лекцій Дніпропетровськ нметау 2008 удк 351/354(075. 8)...
Як конспект лекцій Дніпропетровськ нметау 2008 удк 351/354(075. 8)...
Як конспект лекцій Дніпропетровськ Нметау 2008...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара


Теоретичні та методичні засади

інвестиційного забезпечення

промислової діяльності регіонуПИРОГ Ольга Володимирівна 

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара^ РЕФЕРАТ


Дніпропетровськ – 2012

Невід’ємною складовою процесу відтворення капіталу виступають інвестиції. Провідна роль інвестицій у суспільному виробництві, особливо в умовах кризових та трансформаційних перетворень, зумовлюється не тільки тим, що вони, трансформуючись в елементи реального капіталу, формують матеріальну основу суспільного виробництва та створюють реальні передумови для соціально-конверсійних заходів. Без налагодження механізму інвестиційних процесів немає сенсу стверджувати про створення і розвиток національного капіталу як основи ринкової економіки.

Інвестиції як економічна категорія виконують низку важливих функцій, без яких неможливий нормальний розвиток будь-якої держави. Дійсно досягти амбітних стратегічних цілей економічного розвитку без інвестицій неможливо, оскільки всі галузі економіки без виключення мають суттєві проблеми, пов’язані з підтримкою в робочому стані наявного потенціалу виробництва та соціалізації й розширення виробництва.

На макрорівні інвестиції є основою для здійснення політики розширеного відтворення, прискорення НТП, поліпшення якості та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, збалансованого розвитку всіх галузей народного господарства. На мікрорівні інвестиції сприяють розширенню та розвитку виробництва, недопущенню надмірного морального та фізичного зносу основних фондів, підвищенню технічного рівня виробництва, поліпшенню якості та забезпеченню конкурентоспроможності продукції конкретного підприємства.

Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в теорії інвестицій та практиці регулювання інвестиційної діяльності, є частина питань, які залишаються об’єктом постійних дискусій, оскільки потребують більш поглибленого вивчення змісту й природи явищ та розвитку інструментальних можливостей їх діагностики. Це стосується, насамперед, розробки та застосування засобів методичного забезпечення підтримки рішень щодо регуляторних заходів, спрямованих на посилення інвестиційної активності суб’єктів господарювання по регіонах та видах економічної діяльності, і досягнення на його основі достатнього для залучення інвестицій рівня інвестиційної привабливості об’єктів інвестування.

^ Мета роботи. Метою циклу наукових праць є розробка методологічних основ об’єктивної оцінки результатів інвестиційної діяльності по регіонах та видах економічної діяльності за параметрами «інвестиційної активності» та «інвестиційної привабливості» і подальше удосконалення на її підґрунті організаційно-економічного механізму адресного, об’єктивного інвестування з урахуванням реалій соціально-ринкового реформування на національних теренах та інвестиційних потреб в контексті розбудови соціальної держави.

Згідно з метою у циклі наукових праць були поставлені та вирішені такі завдання:

- сформувати всебічний і цілісний погляд на інвестиційну діяльність як фундаментальну основу відтворення продуктивних сил, що інтегрує в собі різні економічні субстанції;

- дослідити інвестиційні процеси із виявленням змін і взаємовпливу всіх складових, які реально виникли в національній економіці, із виділенням переваг та недоліків;

- критично оцінити наявний інструментарій діагностики інвестиційної діяльності в регіонах та видах економічної діяльності щодо повноти охоплення усіх її взаємопов’язаних складових;

- обґрунтувати методичний підходу до об’єктивної оцінки дій і результатів участі суб’єктів господарювання в процесах інвестування на різних його фазах;

- обґрунтувати конгломерат чинників, що відтворюють зміст і природу таких основних категорій інвестиційної діяльності, як «інвестиційна активність» та «інвестиційна привабливість»;

- реалізувати основні методичні положення щодо субстанціональної діагностики інвестиційної діяльності в умовах промислового сектору регіону з наданням відповідного обґрунтування і порівнянних характеристик.

Крім основних завдань під час дослідження вирішувалось досить багато другорядних питань, які так чи інакше сприяють удосконаленню аналітичної бази інвестиційної діяльності та наданню останній реально керованого характеру.

Об’єктом циклу наукових праць є інвестиційна діяльність суб’єктів господарювання по регіонах та видах економічної діяльності; предметом - теоретичні основи та науково-методичні засади об’єктивної оцінки результатів інвестиційної діяльності, що враховують усі її складові у взаємовпливі та взаємозалежності.

Єдність мети та завдань, об’єкту та предмету дослідження, методологічна єдність в науковому пошуку, системна узгодженість та єдність одержаних результатів дослідження обумовлюють доцільність об’єднання здійснених наукових досліджень у цикл наукових праць.

^ Наукова новизна циклу наукових праць полягає в поглибленні та розвитку теоретичних та методичних положень оцінки результатів інвестиційної діяльності із залученням таких її визначальних складових, як інвестиційна активність та інвестиційна привабливість на основі використання системного підходу та положень теорії факторного аналізу. Нові наукові положення циклу наукових праць, запропоновані автором особисто, полягають у наступному:

1. Вперше запропоновано модель інвестиційної діяльності в промисловому секторі регіону, яка враховує й дозволяє визначити вплив на неї таких субстанцій, як «інвестиційна активність» та «інвестиційна привабливість». (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання Україні / О.В. Пирог // Актуальні Проблеми Економіки. - 2005. - №5 (47). - С. 15-19.; Пирог О.В. Формування інвестиційної привабливості об’єктів в умовах трансформаційної економіки / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 203 : В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т.1. - С. 55-62.; Пирог О.В. Інвестиційна привабливість в системі складових інвестиційної діяльності / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 205: В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т. 4. - С. 1038-1051.).

2. Вперше розроблено методичний інструментарій оцінки результатів інвестиційної діяльності в параметрах «інвестиційної активності» та «інвестиційної привабливості», що дозволяє проводити автоматичну кластеризацію об’єктів інвестування по регіонах та видах економічної діяльності, чим розширює межі констатації змін і дозволяє надати їм керованого характеру. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Сутність економічних категорій інвестиції та інвестиційна діяльність / О.В. Пирог // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - №1. - С. 207-210.; Пирог О.В. Інвестиційна привабливість в системі складових інвестиційної діяльності / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 205: В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т. 4. - С. 1038-1051.; Пирог О.В. Вплив інвестиційної діяльності на економічний розвиток України / О.В. Пирог // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Вип. 6. – Ч. 1. - С.243-251.; Пирог О.В. Сталий соціально-економічний розвиток України в умовах формування інвестиційної політики держави / О.В. Пирог, Л.І. Катан // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / за ред. І.Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім.. В. Стефаника, 2008. – Вип. ІV. – Т. 2. – 366 c. – С.95-101.).

3. Вперше визначено галузі промислової діяльності регіону, які не охоплюються достатньою інвестиційною активністю і не репрезентують себе необхідною інвестиційною привабливістю, що загострює ситуацію із задоволення інвестиційних потреб. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Стабільність прямих іноземних інвестицій в Україні (на прикладі галузей промисловості Дніпропетровської області) / О.В. Пирог // Вісник ДДФЕІ: Економічні науки. - 2004. - №1 (11). – С. 76-79.; Пирог О.В. Формування інвестиційної привабливості об’єктів в умовах трансформаційної економіки / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 203 : В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т.1. - С. 55-62.; Пирог О.В. Оцінка інвестиційної привабливості видів промислової діяльності України / О.В. Пирог // Экономика и управление. - Симферополь, 2005.-№4. - С. 45-54.; Пирог О.В. Формування інвестиційних потреб суб’єктів господарювання в Україні / О.В. Пирог // Вісник Сумського національного університету. Серія: Фінанси і кредит.–Суми, 2006. - № 3. - С.56-65.; Пирог О.В. Оцінка пріоритетних регіонів та видів економічної діяльності щодо інвестування розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Пирог, А.І. Зацепило // Інвестиції: практика та досвід: науковий журнал. – 2010. - № 16. – 100 с. – С. 14 – 17.).

4. Удосконалено теоретичну конструкцію механізму формування результатів інвестиційної діяльності в регіональному аспекті та в контексті видів економічної діяльності. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Стабільність прямих іноземних інвестицій в Україні (на прикладі галузей промисловості Дніпропетровської області) / О.В. Пирог // Вісник ДДФЕІ: Економічні науки. - 2004. - №1 (11). – С. 76-79.; Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання Україні / О.В. Пирог // Актуальні Проблеми Економіки. - 2005. - №5 (47). - С. 15-19.; Пирог О.В. Формування інвестиційної привабливості об’єктів в умовах трансформаційної економіки / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 203 : В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т.1. - С. 55-62.; Пирог О.В. Вплив інвестиційної діяльності на економічний розвиток України / О.В. Пирог // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво “Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Вип. 6. – Ч. 1. - С.243-251.; Пирог О.В. Оцінка пріоритетних регіонів та видів економічної діяльності щодо інвестування розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Пирог, А.І. Зацепило // Інвестиції: практика та досвід: науковий журнал. – 2010. - № 16. – 100 с. – С. 14 – 17.).

5. Удосконалено методичні основи визначення реально домінуючих за обсягами інвестування основних засобів регіонів та видів економічної діяльності з прив’язкою до фундаментальних субстанцій інвестиційної діяльності. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Стабільність прямих іноземних інвестицій в Україні (на прикладі галузей промисловості Дніпропетровської області) / О.В. Пирог // Вісник ДДФЕІ: Економічні науки. - 2004. - №1 (11). – С. 76-79.; Пирог О.В. Концептуальні засади комплексної оцінки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання регіону / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 206: В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т. 1. - С. 265-277.; Пирог О.В. Формування інвестиційних потреб суб’єктів господарювання в Україні / О.В. Пирог // Вісник Сумського національного університету. Серія: Фінанси і кредит.–Суми, 2006. - № 3. - С.56-65.; Пирог О.В. Стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України/ О.В. Пирог, О.Б. Діденко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 246: В 5 т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Т.ІІ . – 280 с. - С. 513-519.).

6. Дістав подальшого розвитку понятійний апарат економічної науки щодо сутності категорій «інвестиції», «інвестиційні ресурси», «інвестиційний процес», «інвестиційний інтерес», «інвестиційна діяльність», «інвестиційні потреби», «інвестиційний потенціал», «інвестиційна активність» та «інвестиційна привабливість». (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Сутність економічних категорій інвестиції та інвестиційна діяльність / О.В. Пирог // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2005. - №1. - С. 207-210.; Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання Україні / О.В. Пирог // Актуальні Проблеми Економіки. - 2005. - №5 (47). - С. 15-19.; Пирог О.В. Формування інвестиційної привабливості об’єктів в умовах трансформаційної економіки / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 203 : В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т.1. - С. 55-62.).

7. Дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільності використання теоретичних положень системного аналізу до умов оцінки результатів інвестиційної діяльності, чим, зокрема, досягнуто повне врахування її складових та взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Оцінка інвестиційної привабливості видів промислової діяльності України / О.В. Пирог // Экономика и управление. - Симферополь, 2005.-№4. - С. 45-54.; Пирог О.В. Концептуальні засади комплексної оцінки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання регіону / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 206: В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т. 1. - С. 265-277.).

8. Дістали подальшого розвитку науково-методичні засади обґрунтування і структурування сукупності техніко-економічних та інвестиційних чинників, що відтворюють у достатній мірі сукупний вплив їх реального конгломерату на результати інвестиційної діяльності промислового сектору регіону. (Пирог О.В. Інвестиційна діяльність в промисловому секторі регіона: теорія та методика оцінки: монографія. / О.В. Пирог. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 210 с.; Пирог О.В. Формування інвестиційної привабливості об’єктів в умовах трансформаційної економіки / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 203 : В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т.1. - С. 55-62.; Пирог О.В. Оцінка інвестиційної привабливості видів промислової діяльності України / О.В. Пирог // Экономика и управление. - Симферополь, 2005.-№4. - С. 45-54.; Пирог О.В. Концептуальні засади комплексної оцінки інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання регіону / О.В. Пирог // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Вип. 206: В 4-х т. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Т. 1. - С. 265-277.; Пирог О.В. Тенденції інноваційного розвитку промислових підприємств Дніпропетровської області / О.В. Пирог // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. - № 1. - С. 269-272.).

Практична значимість одержаних результатів циклу наукових праць полягає в тому, що вони створюють основу для запровадження організаційно-економічного механізму регулювання інвестиційної діяльності на макро- та мезорівнях із забезпеченням його зорієнтованості на посилення інвестиційної активності суб’єктів інвестиційного процесу та досягнення необхідної інвестиційної привабливості потенційних об’єктів інвестування. Крім того, практичне значення дослідження полягає у формуванні методичної бази, яка сприятиме об’єктивізації оцінки результатів інвестиційної діяльності та розробки обґрунтованих заходів щодо її поліпшення.

Основні положення циклу наукових праць були використані:

- Головним управлінням промисловості, транспорту та зв’язку Дніпропетровської обласної державної адміністрації під час обґрунтування заходів щодо посилення інвестиційної активності суб’єктів господарювання регіону (довідка № 689/2 від 13.07.2005 р.);

- Управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Дніпропетровської обласної державної адміністрації під час розробки регіональної програми на період до 2010 року стосовно формування інвестиційного клімату, здатного забезпечити приплив іноземних інвестицій у високотехнологічні галузі (довідка № 6/20-564 від 15.07.2005 р.);

- Дніпропетровською філією АТ «Індустріально-експортний банк» під час кредитуванні промислового сектору в період 2002-2004 рр. (довідка № 11-11/251/1 від 7.06.2005 р.)

Наукові положення, висновки і рекомендації циклу наукових праць є результатом особистих досліджень автора з проблеми оцінювання і регулювання інвестиційної діяльності. Цикл наукових праць є самостійним науковим дослідженням, а одержані результати – особистим внеском автора в теорію інвестицій, економічний аналіз і державне регулювання інвестиційної діяльності.

^ Загальна кількість публікацій, об’єднаних у цикл наукових праць «Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону», становить 29, з яких 24 належать особисто авторові, загальним обсягом 22,31 др.арк. Серед публікацій: 1 одноосібна монографія обсягом 12,95 др. арк.; 1 монографія у співавторстві, в яких автору належить 1,46 др. арк.; 13 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті в інших виданнях і 12 матеріалів конференцій з авторським внеском 7,9 др. арк.

^ Результати досліджень рекомендовано до використання державним органами виконавчої влади України при формуванні привабливого інвестиційного клімату, оцінці результатів інвестиційної діяльності та розробки обґрунтованих заходів щодо посилення інвестиційної активності суб’єктів господарювання регіону.

Нами розраховано, що загальний обсяг інвестиційних потреб, які очікували й недоотримали станом на 2008 р., по країні в цілому перевищив 118,2 млрд грн. При цьому, обсяги незадоволених інвестиційних потреб щороку зростають (за період 2000 - 2008 р. вони зросли у 1,5 рази).


Претендент на здобуття щорічної премії

Президента України для молодих учених,

докторант кафедри міжнародних фінансів

Дніпропетровського національного

університету імені Олеся Гончара,

кандидат економічних наук, доцент О.В. Пирог
Скачати 119.8 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.10.2012
Розмір119.8 Kb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх