Реферат на тему icon

Реферат на тему


Загрузка...
скачать
Реферат на тему:

Світовий досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні


Сучасні тенденції розвитку кредитного сектора економіки змушують українських аналітиків банківської справи і безпосеред­ньо банкірів виявляти інтерес до моделей оцінки кредитного ризику і методів його управління. Спадкоємність світового досвіду в цьому найважливішому аспекті функ­ціонування комерційних банків представляє сьогодні підвищений інтерес, ос­кільки власний, іноді гіркий досвід кредитування і спроби організації кредит­ного процесу методом проб і помилок усе більш відчутно позначаються на фі­нансових результатах діяльності українських банків.

Проблематика кредитних ризиків не була ак­туальною для планової адміністративно-командної економіки радянського періоду, тому вітчизняні вчені зіштовхнулися з необхідністю її вирішення ли­ше з розвитком і становленням ринкової економіки. У зв'язку з цим, очевид­ним є дефіцит наукових досліджень українських аналітиків і практиків банків­ської справи.

Ціль статті - дослідити й об'єктивно охарактеризувати найкращі види оцінки та управління кредитним ризиком у зарубіжній банківській практиці, розглянути можливість їхнього ефективного використання в кредитній системі України.

Зарубіжній практиці під кредитним ризиком розуміється можливе зниження прибутку банку або втрата частини акціонерно­го капіталу в результаті нездатності позичальника погашати й обслуговувати от­риманий кредит. Зарубіжні банки для оцінки кредитного ризику застосовують спеціальні методики кредитного рейтингу, що становлять сукупність оцінних параметрів кредитоспроможності позичальника. Для них характерна комплекс­ність і порівнянність усієї палітри факторів кредитного ризику.

Англійські клірингові банки здійснюють оцінку потенційного ризику не­платежу по кредиту із використанням методик «РARSEL» і «САМРARI».

Методика «РАRSEL» включає: Р (Реrson) — інформація про персону потенційного позичальника, його репутація; А (Аmount) — обґрунтування суми затребуваного кредиту; R(Repayment) — можливість погашення; S (Security) - оцінка забезпечення; Е (Ехреdiensly) - доцільність кредиту; R (Remuneration) – винагорода банку (відсоткова ставка) за ризик надання кредиту. Методика «САМРАRI» більш розширена в системі оцінки: С (Сharacter) — репутація позичальника; А (Аbility) - оцінка бізнесу позичальника; М (Меаns) — аналіз необхідності звертання за позичкою; Р (Риrpose) — ціль кредиту; А (Аmount) - обґрунтування мети кредиту; R(Repaiment) - можливість погашення; I (Іnsurance) — спосіб страхування кредитного ризику.

У практиці американських банків використовують «правило п'ятьох сі»: 1 С (customer`s character — характер позичальника) - репутація позичальника, сту­пінь відповідальності, готовність і бажання сплатити борг; 2 С (сарасіtу tо рау - фінансові можливості) - припускає ретельний аналіз доходів і витрат пози­чальника і перспективи їхнього розвитку в майбутньому; З С (саріtal) — капітал, майно; 4 С (соllateral) — забезпечення позики, достатність, якість і ступінь реалі­зовуваної застави у випадку непогашений позички; 5 С (сurrent business conditions and goodwill — загальні економічні умови) — визначають діловий клімат у країні і впливають на становище банку і позичальника. Перераховані критерії «сі» іноді доповнюють шостим критерієм - 6 С (соntrol) — моніторинг зако­нодавчих основ діяльності позичальника і відповідність його стандартам банку.

Оптимально використовуючи дані методики, зарубіжні банки мінімізують кредитний ризик, чітко організовують кредитний процес, домагаючись найкращої якості кредитного портфеля.

Банки при оцінці кредитних ризиків по виданих позичках застосовують кредитний класифікатор, відповідно до якого кре­дити групуються в ризикові класи: 1) кредити із мінімальним ризиком; 2) кре­дити із підвищеним ризиком; 3) кредити із граничним ризиком; 4) нетипові кредити (надані як виняток з правил).

Предметом досконального аналізу для американських комерційних бан­ків слугують чинники, які сформувалися під впливом несприятливих еконо­мічних умов, тобто група чинників, незалежна від діяльності банку: недоско­налий менеджмент, неадекватний первісний капітал фірми, високий рівень фінансового коефіцієнта і коефіцієнта поточних витрат, високі темпи росту реалізовано: продукції, конкуренція, економічний спад.

У цьому аспекті цікавим є досвід зарубіжного банківського сектора із за­лучення до оцінки кредитного ризику незалежних рейтингових агентств. Рейтингове агентство має у своєму розпорядженні великий об'єм інформації і досвід створення неупереджених оцінок для всіх можливих варіантів ситуацій, у нього відсутня будь-яка зацікавленість, крім формування достовірної оцінки кредитного ризику банку.

Отже, в Україні необхідно заохочувати створення рейтингових агентств, тому що їхня діяльність буде сприяти зниженню кредитних ризиків банків і підвищувати надійність банківської системи України в цілому. На жаль, у да­ний час в Україні відсутня якісна статистична база даних по позичальниках, дотепер не діють кредитні бюро. Українські банки змушені спиратися на влас­ні методики оцінки кредитного ризику, брати на себе всю вагу кредитного ри­зику. Найкращий варіант, і це найпоширеніша українська практика, кредиту­вання юридичних осіб під заставу їхнього майна.

Використання українськими банками зарубіжного досвіду в удосконален­ні управління кредитним ризиком повинне йти і шляхом створення механіз­му розподілу кредитних ризиків, дія якого полягає в страхуванні від імовірних, небажаних відхилень фактичних результатів від прогнозованих за допомогою таких фінансових інструментів, як кредитні деривативи, емісія цінних папе­рів, сек'юритизація активів, реструктуризація кредитних портфелів.

В Україні в даний момент актуальним стає завдання інтеграції великої кількості методів управління кредитними ризиками в єдину методологію контролю й обмеження ризиків на консолідованій основі щодо вітчизняних умов і у відповідності зі стандартами Базельського комітету. Ключовими його документами стали видані в січні 1988 року нормативи оцінки достатності капіталу (документ отримав назву «Базель-2»). Відповідно до них, банки розвинутих країн зобов'язані мати капітал, що відповідає, принаймні, 8% від суми своїх неліквідних активів, із урахуванням ризику.

Найбільші українські банки вже зараз, не очікуючи особливих розпоряд­жень НБУ, починають упроваджувати ключові положення «Базеля-2». Це по­яснюється тенденцією українських банків до повноцінного співробітництва з іноземними контрагентами.

Результативність управління кредитними ризиками в бан­ківському секторі економіки України повинна ґрунтуватися, насамперед, на інституціональних принципах організації банківської справи.

Вітчизняному банківському секторові необхідно на основі світового бан­ківського досвіду удосконалювати такі методи управління кредитним ризи­ком як лімітування, резервування коштів під покриття очікуваних і непередбачених втрат, диверсифікованість, страхування, хеджування, сек'юритизація боргових зобов'язань, умови дострокового стягнення сум, нетінг тощо.

Використання досвіду іноземних банків дозволить уникнути помилок в оцінці й управлінні кредитним ризиком, створить умови для формування но­вих організаційних структур (кредитних бюро, рейтингових агентств), які сприяють оптимізації управління системою кредитних ризиків, буде стимулю­вати інвесторів розділяти банківські ризики, але, разом з тим, дозволить одер­жувати їм значний прибуток.

1. Банки Fоr sale// Банківський огляд - 2004.-№11. - С. 28.

2. Грачева М. Н. Особливості корпоративного управління в банках // Банківський огляд.— 2004.-№9. -С. 43.
Скачати 54.39 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.10.2012
Розмір54.39 Kb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх