Навчально-методичний комплекс «соціально-педагогічна профілактика правопорушень» Міністерство освіти І науки України icon

Навчально-методичний комплекс «соціально-педагогічна профілактика правопорушень» Міністерство освіти І науки України


Схожі
Робоча програма Дисципліна: «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень» Спеціальність:...
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки Авто­номної Республіки Крим, управління...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни наказ...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України...Загрузка...
скачать

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

« СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА

ПРАВОПОРУШЕНЬ»


Міністерство освіти і науки України


БАЗОВА ПРОГРАМА КУРСУ

« СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ»

Удк.37.013.42

ББК 74.

Соціально-педагогічна профілактика правопорушень

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник: А.Й. Капська і група авторів.


Рецензенти: Л.І. Міщик, доктор педагогічних наук, професор

С.Я. Харченко, доктор педагогічних наук, професор

Г.В. Говорун, доктор психологічних наук, професор


І. Пояснювальна записка

Спецкурс "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" має на меті засвоєння студентами знань, пов'язаних із теоретичними та практичними основами профілактики правопорушень. До основних тем курсу включені ті, які мають актуальне значення для майбутніх учителів та соціальних педагогів. Розкривається сутність важковиховуваності та. педагогічної занедбаності як основних передумов виникнення відхилень у поведінці школярів. Звертається увага на вплив сім'ї, соціального середови­ща та особистісних факторів на скоєння правопорушень. Висвітлюються особливості вивчення підлітків, що належать до різних типів соціальної дезадаптації, проводиться аналіз і практичне застосування методик вивчення неповнолітніх правопорушників.

Мета вивчення курсу - сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Завдання курсу:

  1. Поглиблене вивчення проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-правопорушників.

  2. Формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та

соціальний розвиток.

  1. Формування умінь студентів оцінювати та застосовувати методики ви вчення неповнолітніх схильних до правопорушень.

  2. Формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

   1. законодавчі акти щодо соціальної роботи по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх;

   2. психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки;

   3. причини протиправної поведінки

    1. особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;

    2. методи та форми профілактично-корекційної, та реабілітаційної роботи з неповнолітніми схильними до протиправної поведінки;

    3. методи та форми профілактики протиправної поведінки;

На основі цих знань повинні бути сформовані такі уміння:

     1. користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;

     2. користуватися окремими психодіагностичними та соціально- педагогічними методами вивчення особистості клієнтів схильних до протиправної поведінки; ,

     3. встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості;

     4. виявляти і оцінювати актуальні проблеми людей, схильної до протиправної поведінки, і допомагати у їх розв'язанні;

     5. здійснювати корекційну роботу з особами, схильними до протиправної поведінки;

     6. підбирати необхідні діагностичні методики;

     7. організовувати діагностичну роботу, обробляти отримані результати і формулювати відповідні висновки;

     8. виявляти оптимальні розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх схильних до правопорушень;

9. оцінювати результати професійної діяльності і робити прогноз на майбутнє.

Дисципліна "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" розрахована на 162 години. З них: 80 годин - на самостійну, 82 - на аудиторну роботу.


^ II. Тематичний план

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять
Кількість годин

Аудиторна роботаНазва модулів і тем

Всього

Всього аудиторних

ІЛууууууЛекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Самостійна робота
^ Модуль 1. Основні педагогічні проблеми соціального виховання неповнолітніх у сучасний кризовий період розвитку суспільства


1

Сучасна ситуація в державі

та її вплив на розвиток особистості неповнолітніх

4

4

4

2

Сутність різних видів профілактики правопорушень неповнолітніх

18

8

4
4
10

3

Педагогічна занедбаність - основна передумова відхилень у поведінці неповнолітніх

10

10

4

6


4

Психолого-педагогічна характеристика неповнолітніх схильних до правопорушень

20

10

4

610
^ Модуль 2. Соціально-правові аспекти системи формування в неповнолітніх поваги до закону


5

Соціально-правове виховання дітей та молоді: основні знання з профілактики правопорушень

18

6

4

410

6

Роль та місце сім’ї у правовому вихованні неповнолітніх

18

8

4
4
10
^ Модуль 3.Технології профілактики правопорушень серед неповнолітніх в структурі діяльності соціального педагога


7Методи діагностики соціально-дезадаптованої поведінки дітей та підлітків як умови раннього виявлення схильних осіб до правопорушень

20

10

4

610


88

Активні методи корекційного впливу в роботі з педагогічно занедбаними неповнолітніми

18

8

4
4
10

9

Індивідуальні методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

18

8

4
4
10

10

Групові методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

18

8

4
4
10
ВСЬОГО:

162

82

40

22

20

80
Міністерство освіти і науки України

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти


«Затверджую»

Перший проректор

________________________ 20___ р.


^ Програма навчальної дисципліни

«Соціально-педагогічна профілактика правопорушень»


Спеціальність: Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література

Практична психологія. Соціальна педагогіка


Мелітополь, 2010

Навчальна програма розроблена на основі базової програми дисципліни «Основи соціалізації особистості», рекомендована Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії № 40 від 29 червня 2005 року)


Розробник навчальної програми Павлютенков Є.М., д. п. н., професор.


Затверджено Вченою радою МДПУ

Протокол № _____ від ______________ 20____ р.


І. Пояснювальна записка

Спецкурс "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" має на меті засвоєння студентами знань, пов'язаних із теоретичними та практичними основами профілактики правопорушень. До основних тем курсу включені ті, які мають актуальне значення для майбутніх учителів та соціальних педагогів. Розкривається сутність важковиховуваності та. педагогічної занедбаності як основних передумов виникнення відхилень у поведінці школярів. Звертається увага на вплив сім'ї, соціального середови­ща та особистісних факторів на скоєння правопорушень. Висвітлюються особливості вивчення підлітків, що належать до різних типів соціальної дезадаптації, проводиться аналіз і практичне застосування методик вивчення неповнолітніх правопорушників.

Мета вивчення курсу - сформувати у майбутніх соціальних педагогів знання особливостей особистості неповнолітнього правопорушника та специфіку їх вивчення, залежно від типу відхилень у поведінці.

Завдання курсу:

  1. Поглиблене вивчення проблеми правопорушень неповнолітніх, особливостей підлітків-правопорушників.

  2. Формування умінь та навичок аналізувати різні відхилення у поведінці неповнолітніх, проектувати їх подальший особистісний та

соціальний розвиток.

  1. Формування умінь студентів оцінювати та застосовувати методики ви вчення неповнолітніх схильних до правопорушень.

  2. Формування умінь узагальнювати та систематизувати результати проведених досліджень.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

   1. законодавчі акти щодо соціальної роботи по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх;

   2. психологічні та соціально-педагогічні особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки;

   3. причини протиправної поведінки

    1. особливості неповнолітніх схильних до протиправної поведінки, спосіб їхнього життя, характерні ознаки;

    2. методи та форми профілактично-корекційної, та реабілітаційної роботи з неповнолітніми схильними до протиправної поведінки;

    3. методи та форми профілактики протиправної поведінки;

На основі цих знань повинні бути сформовані такі уміння:

     1. користуватися набутими теоретичними знаннями та застосовувати їх у практичній роботі;

     2. користуватися окремими психодіагностичними та соціально- педагогічними методами вивчення особистості клієнтів схильних до протиправної поведінки;

     3. встановлювати доцільні стосунки з клієнтами, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості;

     4. виявляти і оцінювати актуальні проблеми людей, схильної до протиправної поведінки, і допомагати у їх розв'язанні;

     5. здійснювати корекційну роботу з особами, схильними до протиправної поведінки;

     6. підбирати необхідні діагностичні методики;

     7. організовувати діагностичну роботу, обробляти отримані результати і формулювати відповідні висновки;

     8. виявляти оптимальні розробляти шляхи профілактичної роботи серед неповнолітніх схильних до правопорушень;

9. оцінювати результати професійної діяльності і робити прогноз на майбутнє.

Дисципліна "Соціально-педагогічна профілактика правопорушень" розрахована на 72 години. З них: 46 годин - на самостійну, 26 - на аудиторну роботу для спеціальності Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література. Та для спеціальності Практична психологія. Соціальна педагогіка 72 години. З них: 42 годин - на самостійну, 30 - на аудиторну роботу для спеціальності.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними модуля. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ЕСТS.

Шкала оцінювання

^ За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету (бали)

А

Відмінно

90-100

В

Добре

82-89

С

75-81

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


"Соціально-педагогічна профілактика правопорушень"


Опис предмета навчального курсу Соціальна педагогіка. Іноземна мова та література


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»


Обов'язковий

Модулів: 2
Рік підготовки: 4

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

6.010106 Соціальна педагогіка

Семестр: V-VI

Загальна кількість

годин: 72
Лекції: 16

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семінари: 10

Самостійна робота: 46

Вид контролю: залік


"Соціально-педагогічна профілактика правопорушень"

Опис предмета навчального курсу Практична психологія. Соціальна педагогіка.


Кількість кредитів,

відповідних ЕСТS: 2


Шифр та назва

напряму: 0101 «Педагогічна освіта»


Обов'язковий

Модулів: 2
Рік підготовки: 4

Змістових модулів: 2

Шифр та назва

спеціальності:

Практична психологія

Семестр: V-VI

Загальна кількість

годин: 72
Лекції: 16

Тижневих годин: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семінари: 14

Самостійна робота: 42

Вид контролю: залікIII Зміст курсу

^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У СУЧАСНИЙ КРИЗОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Тема 1. Сучасна ситуація в державі та її вплив на розвиток особистості неповнолітніх

Особливості перехідного періоду розвитку суспільства.

Криміногенна ситуація у міській і сільській місцевості, її особливості. Характер розвитку кримінальності в умовах індустріального міста. Динаміка криміногенної ситуації, що складається в адміністративних районах міст. -

Про наркотична ситуація і підліток, огляд кримінальних явищ. Ринок і підліток. Школа і ринок.

Вікові особливості підліткового віку та правопорушення. Своєрідність соціального становлення підлітка. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на процес соціальної адаптації, соціалізації, ресоціалізації підлітка.

Негативні фонові явища (злочинність, рекет, дармоїдство, проституція, наркоманія, токсикоманія, неформальні об'єднання асоціального спрямування і т. ін.) і проблеми правопорушень неповнолітніх.

Прогностичні тенденції у соціальних відхиленнях неповнолітніх.

Зв'язок дорослої злочинності і злочинності неповнолітніх. Культивування кримінальних традицій у молодіжному середовищі злочинним світом. Опіка злочинним світом неповнолітніх правопорушників.

Адміністративна та кримінальна відповідальність, їх види й особливості.

Сутність Закону України (січень 1995 року) "Про органи та служби у справах неповнолітніх і спеціальні підліткові установи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, профілактики правопорушень". Функціональні обов'язки спеціальних підліткових установ, комітетів (служб) у справі неповнолітніх, кримінальної міліції, слідчих підрозділів прокуратури, судів у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників, притулків, центрів медико-соціальної реабілітації, загальноосвітніх шкіл та училищ соціальної реабілітації. Превентивні (попереджувальні, охоронні) заходи щодо правопорушень молоді. Державна політика з профілактики асоціальної поведінки молоді. Державні й адміністративні закони і акти Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти, Міністерства у справах молоді та спорту щодо попередження і подолання деструктивної поведінки дітей і молоді.

Основна література:

 1. 31.Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

 2. 48.Богатирьов І. Г. Правове і організаційне забезпечення виховно-профілактичнога впливу на засуджених, які стоять на обліку інспекції виправних робіт. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 /Укр. акад. Внутр. Справ. - К, 1996. - 24 с.

 3. 51.Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України питань соціально-правового захисту дітей /С. Р. Станік (голов Ред): Мінюст України. - 2 вид. доп. - К : Логос, 2001.-Ч. 2.-2001.-442 с.

 4. 53.Лановенко И.И. Теоретические основи ранней профилактики полових преступлений. - К., 1997.-204 с.

 5. 59.Шость Н. В., Козир М. К, Сетник О. М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К.: "Рідна мова", 1997. - 385 с.

Додаткова література: 60, 66, 68.

Тема 2. Сутність різних видів профілактики правопорушень неповнолітніх

Філософи, соціологи, юристи про історичну, біологічну, соціальну обумовленість причин правопорушень особистості. Про генезіс, специфіку та форми прояву відхилень у поведінці неповнолітніх.

Характеристика поняття "профілактика правопорушень". Поняття первинної, вторинної і третинної профілактики.

Тенденція "омолодження" правопорушень неповнолітніх. Сутність ранньої профілактики правопорушень, її різновиди, гуманістична спрямованість.

Рання профілактика у системі відхилень у поведінці школярів, її зміст і структура. Організація психолого-педагогічної, правової служб, профілактична робота з потенційними порушниками поведінки, робота з молодими сім'ями, педагогізація проблем сімейного виховання і т. ін.

Педагогічна профілактика, її соціальний, психологічний і педагогічний аспекти.

Організаційно-структурний і психолого-педагогічний рівні педагогічної

профілактики.

Актуалізація нових підходів до профілактики правопорушень на гуманістичній і демократичній основі.

Завдання для практичної роботи:

 1. Підготуйте повідомлення на одну з таких тем: "Школа як організаційно-методичний центр профілактики відхилень у поведінці учнів", "Форми й методи роботи з неблагонадійними сім'ями", "Організація виховної роботи з учнями, схильними до порушень у поведінці", "Гуманістичні засади виховного впливу на правопорушників". «Робота з важкими учнями у педагогічній системі А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського".

 2. Розкрити можливі форми та методи профілактичної роботи з учнями.Що являє собою рання профілактика?

 3. Дослідіть проблему: чому окремі підлітки з неблагонадійних сімей не порушують норм і правил поведінки, не скоюють правопорушень?

 4. Наведіть приклад з досвіду роботи школи по попередженню відхилень у поведінці учнів.

Основна література:

  1. 31Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

  2. 37Рабочая книга школьного психолога. - М., 1991.

  3. 68Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманізація навчально- виховного процесу як засіб попередження правопорушень серед учнівської та студентської молоді». - К.., 1994. - 360 с

 1. 69.Монах Н. И. Изучение зффективности воспитания: Теория и методика. - М., 1981. - 144 с.

 2. 70.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Зб. наук. статей. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся (психологический аспект): Пособие для учителей / Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Татаренко. - К: Рад. шк, 1989. - 228 с.

 3. 71.Роль вчителя у формуванні в учнів норм і правил поведінки: Метод, рекомендації. - К., 1992. -32с.

 4. 72.Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник науково-методичних статей з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх. - К., 1993. - 52 с.

 5. 73.Психологическая профілактика недисциплинированного поведения учащихся / Под ред. Л.И. Проколиенко, В. А. Татенко. - К.: Рад. шк., 1989. - 254 с.

 6. 74.Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання школярів. - Тернопіль, 1993 - 156 с.

 7. 75Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблеми уголовной ответственности и форм реализации. - О.: Юридична література, 2000. 4.2. - О., 2000. -412с.

Додаткова література: 7, 11, 26, 54, 59, 66

Тема 3. Педагогічна занедбаність - основна передумова відхилень у поведінці неповнолітніх

Педагогічна занедбаність. Важкі діти. Підходи вітчизняних педагогів до проблеми педагогічна занедбаність. Психоаналітична, біхевіористична, культурологічна теорії про схильність до правопорушень. Патологічні і непатологічні відхилення у поведінці. Причини педагогічної занедбаності: умови сімейного виховання, упущення в навчально-виховній роботі, школи, внутрішні суперечності. Типи педагогічної занедбаності підлітків: педагогічна занедбаність, відхилення в психічній діяльності, ситуативна важковиховуваність, власне важковиховуваність. Критерії педагогічна занедбаність. Ознаки педагогічної занедбаності. Види педагогічної діагнос­тики педагогічної занедбаності. Етапи вивчення педагогічної занедбаності. Методики вивчення педагогічної занедбаності школярів: діагностична програма вивчення рівнів педагогічної занедбаності школярів, програма аналізу вивчення педагогічної занедбаності дітей в сім’ї.

Завдання для практичної роботи:

  1. Провести понятійно-категоріальний аналіз підходів до визначення поняття "відхилення у поведінці". Запропонувати власний підхід.

  2. Обґрунтувати актуальність окремих причин девіантної поведінки неповнолітніх в Україні.

  3. Опрацювати (на вибір):

   1. діагностичну програму вивчення рівнів вихованості школярів [47,20-21];

   2. звідний лист даних вивчення вихованості учнів [47,32];

   3. програму аналізу вихованості дітей в сім'ї' [47,64-65].

  4. Опрацювати книгу: Поройков В. М. Трудная пора - взросление. - М.: Знание, 1980 (Нар. ун-т. пед. ф-т, №2) і підготувати за нею коротке повідомлення. (Повідомлення готують 2-3 студентів).

  5. Провести обстеження 3 дітей для вивчення рівня їх вихованості за діагностичною програмою вивчення рівнів вихованості школярів.

6. Розробити власну програму вивчення рівнів вихованості учнів (за і бажанням).

Основна література:

 1. 1.Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

 2. 2.Белкин А. Трудний подросток //Воспитание школьников. - 1981,-№ 1. -С.38-41.

 3. 7.Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. - Ч. 1-М.: Генезис, 2001. - 160 с.

 4. 11.Зинченко С. Н. Трудные дети. - К., 1988.

 5. 12. Запобігання відхиленням у поведінці школярів. - К.: Вища школа, 1992.

Додаткова література: 17, 27, 36, 43, 47.

Тема 4. Психолого-педагогічна характеристика неповнолітніх схильних до правопорушень

Морально-психологічна характеристика важковиховуваних учнів. Стадії формування девіантної поведінки: недоліки поведінки, особистісні недоліки, негативні якості. Вивчення важковиховуваних. Вимоги до вивчення. Виявлення ранніх проявів негативних якостей. Методи самовивчення і самооцінки. Визначення характеру важкого учня: рівні спрямованості, ставлення до оточуючого соціального і педагогічного середовища. Параметри-діагностики важковиховуваності: критерії супротиву педагогічним впливам, ознаки рівня соціального життєвого досвіду, загальний розвиток особистості, ставлення до своїх недоліків, рівень самоуправління поведінкою. Рівні обтяженості важковиховуваності. Методики вивчення важковиховуваних учнів: комплексна експрес-діагностика соціально - педагогічної занедбаності (МЕДОС), методика виявлення діагностики схильності до поведінки з відхиленнями, методика виявлення важковиховуваності учня, орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу особистості учня, анкета для учнів на вивчення способу життя, методика діагностики особистісного розвитку (ДВОР).

Акцентуації характеру. Психопатії. Типи акцентуацій за О. Лічко: гіпертимний, циклоїдний, лабільний, психастенічний, сенситивний, астеноневротичний, істероїдний, шизоїдний, епілептоїдний, нестійкий, конформний. Порушення потягів: потяг до бродяжництва, підпалів, вживання спиртних напоїв, наркотиків. Особливості дослідження психічних процесів неповнолітніх правопорушників.

Методики вивчення порушень психічних процесів підлітків: модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (МПДО), методика діагностики узагальнених смислових установок "Незакінчені речення", опитувальник для батьків "Діагностик порушень у стосунках з батьками", методика експрес-діагностики характерологічних особливостей учнів.

Типові підліткові психологічні реакції. Інфантильні психологічні реакції. Вплив патології нервової системи на генезис відхилень у поведінці. Механізми формування патохарактерологічного розвитку. Клініко-психологічні варіанти порушень афективної сфери. Особливості підлітків з підвищеною афективною збудливістю (АЗ). Синдром АЗ. Патологічна і непатологічна АЗ. Порушення поведінки при явищах психічної нестійкості. Патологічні і непатогогічні порушення поведінки. Методики діагностики порушень в афективній сфері: шкала тривожності Спілберга, тест Роршаха, тест "Складна фігура" (за Реєм), тест "Піктограма" (за А. Лурією), тест "Красивий малюнок".

Агресія. Види агресії. Типи агресії: вербальна і фізична, пряма і опосередкована, групова та індивідуальна. Агресивність підлітків, її класифікація за Бельським. Групи агресивних підлітків за спрямованістю особистості (за Семенюком). Методи вивчення агресивності підлітків: спостереження, бесід, опитування. Форми агресивних реакцій за тестом Басса-Дарки. Методика вивчення агресивності школярів: методика "Самооцінка психічного стану особистості за Айзенком", опитувальник агресивності Басса-Дарки, Фрейбургська анкета агресивності, тест схильності до ризику.

Завдання для практичної роботи :

 1. Аналіз діагностичних методик, формулювання висновку про те, на вивчення яких сторін особистості вони спрямовані.

 2. Обговорення результатів проведеного обстеження.

 3. На основі аналізу ситуацій-прикладів, описаних Л. Бєлкіним, виділення факторів, що зумовлюють труднощі у поведінці дітей. Обговорення пропозицій Л. Бєлкіна щодо діагностики важковиховуваних дітей.

 4. Обговорення книги Р. Д. Байярда і його пропозицій щодо налагодження стосунків з підлітками. (Байярд Р. Д. Ваш беспокойный подросток. - М., 1991).

 5. Заслуховування повідомлення за книгою К, Бютнера. Аналіз запропонованих ним шляхів профілактики агресивності дітей. (Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. - М.: Педагогіка, 1991.)

 6. Обговорення проблем, піднятих в реферативних повідомленнях.

Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацювати (на вибір):

  1. комплексну експрес-діагностику соціально-педагогічної занедбаності (МЕДОС.) [36,220-234];

b) методику діагностики схильності до поведінки з відхиленнями [36, 255-260];

с) методику виявлення важковиховуваності учня [27, 302-303];

d) орієнтовну схему психолого-педагогічного аналізу особистості учня [27,327]

е) анкету для учнів на вивчення способу життя [27, 284];

f) методику діагностики особистісного розвитку (ДВОР).

2. Провести обстеження молодшого школяра за тестом МЕДОС, охарактеризувати його стан.

II. Опрацювати (на вибір):

   1. модифікований опитувальник для ідентифікації типів акцентуацій характеру у підлітків (МПДО) [43, 26-35];

   2. методику діагностики узагальнених смислових установок "Незакінчені речення" [43, 35-43];

   3. опитувальник для батьків "Діагностика порушень у стосунках з батьками"[ 43, 11-6-122];

d) методику експрес-діагностики характерологічних особливостей учнів. [31,329].

Основна література:

 1. 1. Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

 2. 10. Запобігання відхиленням у поведінці школярів. - К.: Вища школа, 1992.

 3. 11.Зайцева 3. Г. Школа та важковиховувані підлітки. - К.: Рад. шк., 1991.

 4. 13.Зюбин Л. М. Растить человека. - Л , 1988.

 5. 17.Кочетов А.И. Работа с трудними детьми. - М., 1986. 18. Крайг Р. Психология развития. - СПб: Питер, 2000.

 6. 37.Рабочая книга школьного психолога. - М., 1991.

 7. 30.Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. - К., 1996

 8. 31.Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

 9. 46.Профилактика правонарушений среди учащихся / Под ред. В, Лупушанского. - К., 1983.

Додаткова література: 22; 24, 27, 34; 43,12, 19,20, 24, 27, 38,45.

Форма контролю:

    1. Контрольна робота.

    2. Захист рефератів.

    3. Перевірка діагностичних матеріалів.

    4. Перевірка анотацій до запропонованих книг.^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ II. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ В НЕПОВНОЛІТНІХ ПОВАГИ ДО ЗАКОНУ

Тема 5. Соціально-правове виховання дітей та молоді: основні знання з профілактики правопорушень

Структура, мета та завдання правового виховання учнів. Правова культура суспільства. Правова культура особи Критерії „знання права". Правомірна поведінка. Врахування загальної правової ситуації та учнів у правовиховній роботі. Методи оцінки ефективності правовиховної роботи. Особливості методики правового виховання неповнолітніх.

Завдання для практичної роботи:

1. Розробити тренінг для формування правомірної поведінки.

Завдання для самостійної роботи:

1. Підбірка методики правового виховання неповнолітніх.

Основна література:

1.76.Борисов В.И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. — КОНСУМ, 1995,- 104 с.

2.77.Збірник міжнародних документів та нормативно правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей / С. Р. Станік (голов. Ред.): Мінюст. України. - 2 вид. доп. - К.: Логос, 2001. 4.2. - 2001. - 442 с.

3.78.Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: проблеми спільної роботи комісії у справах неповнолітніх та органів освіти України / М. Д. Ярмаченко та ін. (ред). - К.: Академпрес, 1994. - 111с.

4.79.Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково- методичний збірник статей / За заг. ред. В. П. Пастухова.

Додаткова література: 21, 51, 52,73, 74,75.

Тема 6. Роль та місце сім'ї у правовому вихованні неповнолітніх

Типи сімей: з антисоціальними установками, з формально благополучною обстановкою, з підвищеною престижністю, благополучні" сім'ї. Типи хибного сімейного виховання. Типи дитячих характерів залежно від впливу сім'ї: лицемірний, честолюбивий, м'яко-затурканий, злісно- затурканий, пригноблений. Основні параметри вивчення сімей учнів груп ризику. Динаміка відхилень у поведінці дітей в сім'ї: непослух, негативізм, впертість, свавілля зухвалість, недисциплінованість, правопорушення.

Методики вивчення сім'ї: методика діагностики сімейного мікроклімату, схема аналізу особливостей і недоліків сімейного виховання учнів, методика "Типовий стан сім'ї", опитувальник "Аналіз сімейної тривожності" (АСТ). тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей (ОБС), тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (КМС).

Завдання для практичної роботи:

     1. Проаналізувати думки А. С. Макаренка та В. О. Сухомлинського щодо впливу сім'ї на поведінку дітей (негативні батьківські авторитети).

     2. Провести порівняльний аналіз класифікацій неблагополучних сімей. За пропонувати власну класифікацію, обгрунтувати її переваги.

     3. Проаналізувати особливості динаміки відхилень у поведінці дітей з сім'ї;

     4. Основні компоненти програми вивчення сімей учнів груп ризику. Розробити власну програма вивчення сімей учнів груп ризику. Представлення підібраних педагогічних ситуацій, їх аналіз.

     5. Обговорення книги А. Б. Добровича щодо форм неблагополуччя в

сім'ях, оцінка їх впливу на поведінку дитини. (Добрович А. Б. Кто в семье психотерапевт? - М.: Знание, 1985. (нар. ун-т. пед. ф-т, №10)

     1. Співставлений причин, що привели героїнь книги Т. Александрової до спецзакладу (Александрова Т. А. Дочки-матери. - М.: Знание, 1985 (Нар. ун-т. пед. ф-т, №2).

     2. Обговорення проблем, піднятих в реферативних повідомленнях.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати:

      1. методику діагностики сімейного мікроклімату [31, 304];

      2. схему аналізу особливостей і недоліків сімейного виховання учнів

[30 323-324];

с) методику "Типовий стан сім'ї" [30, 324];

d) опитувальник "Аналіз сімейної тривожності" (АСТ) [30, 326-327]: е) тест-опитувальник батьківського ставлення до дітей (ОБС) [30, 328-335].

і) тест "Кінетичний малюнок сім'ї" (КМС) [30, 333-337].

       1. Провести обстеження 5 школярів за тестом (КМС), написати висновки; або скласти картку сім'ї учня (одного).

       2. Підібрати педагогічну ситуацію й проаналізувати її за таким планом:

        1. тип важковиховуваності учня;

        2. причини виникнення відхилень;

        3. хибний тип сімейного виховання; сі) тип особистості за спрямованістю;

е) тип особистості за ставленням до соціально-педагогічного середовища;

f) ступінь відхилення у поведінці (за І. Підласим);

g) рекомендації щодо профілактики.

При роботі використати матеріали попередніх занять.

Основна література:

1. 1.Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

2. 7.Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. - Ч. 1-М.: Генезис, 2001. - 160 с.

3. 10.Зайцева 3. Г. Школа та важковиховувані підлітки. - К.: Рад. шк., 1991.

4. 14.Ковалева Л.И. Микроклимат семьи. - М., 1979.

5. 24.Макаренко А. С. Книга для родителей. - К, 1985.

6. 25.Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками. - К., 1997.


Додаткова література: 25, 30, 31, 33, 35, 36,40, 43,44.

Форма контролю:

         1. Контрольна робота.

         2. Захист рефератів.

         3. Перевірка діагностичних матеріалів.         4. Перевірка анотацій до запропонованих книг.


^ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФІЛАКТИК ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ В СТРУКТУРІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Тема 7. Методи діагностики соціально-дезадаптованої поведінки дітей та підлітків як умови раннього виявлення схильних до правопорушень

Виявлення деформованих сфер способу життя підлітків з урахуванням місця, часу та характеру проявів негативних чинників.

Діагностика впливу соціального середовища на підлітків. Криміногенне середовище і підліткова субкультура.

Діагностика мікрорайону. Вивчення соціального паспорту мікрорайону: його населення, наявність соціальної інфраструктури; суб'єктів асоціального впливу на дітей і молодь; суб'єктів і об'єктів виховного впливу на учнів; участі владних структур у здійсненні профілактики правопорушень неповнолітніх.

Діагностика відхилень у поведінці учнів - важлива й необхідна складова педагогічного процесу. Поняття та сутність педагогічної діагностики.

Вивчення часових періодів скоєння протиправних дій учнями протягом доби, тижня, місяця, року. Врахування часових періодів для корекції і прогнозування криміногенної обстановки та координації дій школи, правоохоронних органів, громадськості, побудови корекційної роботи у навчально-виховному процесі.

Діагностика на рівні школи, потенційні можливості педагогічного та учнівського колективу у попередженні відхилень у поведінці учнів.

комплексна програма вивчення важковиховуваного учня.

Діагностика на рівні класу, залежність її від професійної майстерності класного керівника. Тематика анкетувань, опитувань тощо.

Методи педагогічної діагностики. Спостереження, анкетування, інтерв'ювання. Соціометричний метод. Тестування. Вивчення учнів у педагогічних ситуаціях (спеціально створені ситуації раптовості, ситуації вибору, ситуації подолання труднощів, ситуації обміну думками, прийом опори на власний досвід, прийом посилення протиріч і т. ін.). Експеримент. Метод незалежних характеристик. Метод рейтингу, рангових оцінок. Метод математичної обробки, статистики. Методи програмування та обробки даних на ЕО. Комплексна діагностика відхилень у поведінці школярів. Розробка і вибір критеріїв, рівнів вихованості, школи балів, системи оцінок. Програма вивчення особистості школяра. Виділення інтегральних рис школяра. Розробка карти вихованості учня і самооцінки його провідних рис. Своєрідність діагностування колективу учнів, вчителів, батьків. Діагносгика неблагополуччя сім'ї.

Використання результатів педагогічної діагностики у роботі 3 учнями з відхиленнями у поведінці для побудови комплексу роботи у системі учні - вчителі - батьки. Комплексна програма вивчення важковиховуваного учня.

Роль діагностико-прогностичної процедури у науково-методичному обгрунтуванні інтенсивної профілактичної діяльності з урахуванням реальних закономірностей у періоди найбільшого ризику.

Завдання для практичної роботи:

Здійснити добір методик відповідно до рівня:

а) макрорівень

б) мікрорівень

в) індивідуальний рівень.

Розробити карту діагностики неповнолітнього.

Завдання для самостійної роботи:

Опрацювати:

 1. шкалу тривожності Ч. Д. Спілберга [19,62-65];

 2. тест Роршаха [45, 20];

 3. тест "Складна фігура" (за Реєм) [6,45];

d) тест "Піктограма" (за А. Лурією) [6, 43];

е) тест "Красивий малюнок" [6, 43].

  1. Підібрати інші методики діагностики порушень в афективній сфері.

  2. Провести обстеження 5 школярів за тестом "Красивий малюнок".

Я. Опрацювати (на вибір):

   1. методику "Самооцінки психічного стану особистості за Айзенком" [І 284-286]; :

   2. опитувальник агресивності Басса-Дарки (ОБД) [41, 26-31];

   3. Фрейбурзьку анкету агресивності (ФАА) [41, 33-34];

d) тест схильності до ризику [41,34-37].

  1. Провести опитування за тестом ОБД.

Основна література:

1. 1.Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

2. 7.Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. - Ч. 1-М.: Генезис, 2001. - 160 с.

3. 10.Зайцева 3. Г. Школа та важковиховувані підлітки. - К.: Рад. шк., 1991.

4. 14.Ковалева Л.И. Микроклимат семьи. - М., 1979.

5. 24.Макаренко А. С. Книга для родителей. - К, 1985.

Додаткова література: 31, 33, 35, 36, 40, 43, 44.

Тема 8. Активні методи корекційного впливу в роботі з педагогічно занедбаними неповнолітніми

Сутність активних методів, їх види. Використання активних методів у груповій роботі з неповнолітніми при розробці проблемних і конфліктних ситуацій. Застосування методів педагогічної психотерапії. Автотренінг. Голос як засіб психологічного впливу на підлітків. Характеристика нетрадиційних методів педагогічного впливу на особистість. Особливості організації роботи з позбавлення підлітків від нікотинової і алкогольної залежності.

Методи вивчення особливостей поведінки неповнолітніх за їх зовнішнім обліком.

Схема сприйняття людини. Сутність вивчення особистості людини за допомогою методів візуальної психодіагностики,

Тили людей і їхні характерні відмінності.

Основні фізіогноміки, мімічні вирази обличчя.

Безсловесна (невербальна) поведінка людини. Постава і хода. Мова жестів. Дистанція і голос у спілкуванні. Тілесні сигнали і характер.

Одержання психологічної інформації про особистість під час бесіди. Мистецтво співбесіди. Уміння говорити і слухати. Спілкування по телефону. Уміння контролювати себе у спілкуванні.

Спостереження у візуальній психодіагностиці. Що «може» спостереження. Як спостерігати за поведінкою людини. Розвиток спостережливості як особистісної риси. Деякі прийоми «опосередкованого» спостереження. Біоритми людини («жайворонки», «сови», «голуби»).

Біографічний метод вивчення людини. Що може розповісти анкета. Періоди розвитку особистості.

"Тілесні" тести. Асиметрія мозку і характер людини. Основи графолог ії (почерк людини). Почерк і характер.

Соціоніка. Визначення типів людей за певними ознаками.

Завдання для практичної роботи:

Семінар

План

 1. Ігровий метод у корекційній роботі з важковиховуними учнями.

 2. Педагогічний консиліум як умова об'єктивного оцінювання провідних ознак характерологічних особливостей учня.

 3. Використання основ фізіогноміки у процесі виховного впливу на учня.Метод педагогічної психотерапії.

 4. Формування в учнів навичок самовиховання.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розробити заняття з автотренінгу. Основна література: 1, 9, 31, 32, 57. Додаткова література: 58, 59.

Тема 9. індивідуальні методи профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед неповнолітніх

Вікові особливості особистості неповнолітнього. Спрямованість поведінки, потреби, можливості. Єдність свідомості та діяльності особистості. Установки та мотиви особистості, механізм їх формування, роль самосвідомості у поведінці неповнолітнього. Психологічні відмінності статей (хлопчиків і дівчат). Характеристика психологічних типів особистості неповнолітніх (домінантний, ситуативний, конформістський). Конституційні типології підлітків. Трикомпонентна структура поведінки (когнітивний, ефективний і практичний компоненти). Зовнішні та суб'єктивні прояви пове­дінки різних соціальних типів.

Загальна характеристика принципів і методів педагогічного впливу на неповнолітніх. Залежність методів педагогічного впливу від індивідуальних психофізіологічних особливостей неповнолітніх.

Співвідношення понять: індивід, особистість, індивідуальність.

Завдання індивідуального виховного впливу на учнів з асоціальними проявами у поведінці. Врахування наявних негативних форм поведінки, психолого-педагогічних труднощів, що з цим пов'язані, увага до цілей, перспектив, домагань і фрустрацій важковиховуваних школярів.

Основні умови підвищення ефективності індивідуального підходу: об'єктивне вивчення мотивів діяльності, вчинків, емоційно-вольової сфери учня; з'ясування особливостей деформації у структурі особистості; повага до індивідуальності такого учня; сприймання його саме таким, який він є; стимулювання інтересів і нахилів учня; дотримання системи комплексного оцінювання його особистості; орієнтація на референтну для учня групу однолітків.

Проблема заохочень і покарань важких учнів, урахування чинників, що стимулюють дискомфортні емоційні стани учня.

Поняття про «прийом педагогічного виливу». А. С. Макаренко про педагогічну інструментовку. Класифікація виховних прийомів. Творчі прийоми (спонукальні, що викликають переважно позитивні почуття), гальмуючі прийоми (що викликають переважно негативні почуття).

Активне використання педагогічних прийомів (педагогічний оптимізм, повага до особистості неповнолітнього, розкриття мотивів і зовнішніх обставин вчинку, розуміння душевного стану підлітка, зацікавленість його майбутнім (у діяльності вихователя), Групування прийомів з урахуванням їх загальних властивостей. Необхідність контролю за ефективним використанням прийому.

Особливості виховної системи В. О. Сухомлинського в роботі з важковиховуваними учнями, її гуманістичний характер.

Аналіз стосунків з оточуючими, уявлень і спрямувань у поведінці неповнолітнього.

Визначення мотиву і мети дії при об'єктивному аналізі негативного вчинку підлітка. Співвідношення мотиву та мети вчинку.

Використання умов, що сприяють позитивному педагогічному впливу на неповнолітнього правопорушника.

Психолого-педагогічні прийоми у діагностико-корекційній роботі з неповнолітніми

Прийоми, що сприяють покращанню взаємин між вихователями і неповнолітнім.

Викликання почуття подяки і вдячності до вихователя.

Активізація позитивного спрямування особистості.

Завдання для практичної роботи:

 1. Аналіз психолого-педагогічних прийомів у діагностико-корекційній роботі з неповнолітніми:

 • прийоми, що сприяють покращення взаємин між вихователями і неповнолітніми;

 • прийоми активізації позитивного спрямування особистості;

 • спеціальні педагогічні прийоми; :

 • опосередковані педагогічні прийоми.

  1. Розробити індивідуальну психолога педагогічну програму роботи з неповнолітніми по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх.

Завдання для самостійної роботи:

1. Практика здійснення індивідуальної корекційної роботи за зробленими програмами.

Основна література:

1.1. Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

2.9.Гурски С. Внимание, родители: наркомания! - М., 1989.

3. 31.Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

4. 32.Подласьй И. П. Педагогика: Новий курс: Учеб.для высш. учеб. заведений. В 2-х кн.: Кн 2:- Процес воспитания. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Додаткова література: 70, 71, 74, 78, 79.

Тема 10. групові методи профілактичної роботи попередженню правопорушень серед неповнолітніх

Складові профілактичної роботи у сучасній школі. Колектив класу як важливий об'єкт і суб'єкт виховання.

Умови створення здорового морально-психологічного мікроклімату в колективі. Структурна психологія класного колективу, вплив її сили і характеру на важких учнів.

Аналіз сформованості класних колективів у сучасній школі, їх психологічного клімату. Характер стосунків між учнями. Конфлікт як негативне соціальне явище у педагогічному процесі, його природа, чинники, причини. Комплексний підхід до розв'язання конфліктів. Корекція конфлікту з допомогою програми «Спілкування». Використання у профілактичній роботі громадської думки. Умови створення і підтримки позитивного мікроклімату у класних колективах. Роль авторитету в колективі. Лідери, їх конструктивний і деструктивний вплив. Прийоми роботи з ними.

Соціометрична позиція важковиховуваного учня в колективі. Роль педагога в корекції ставлення колективу до важковиховуваного учня як носія опозиційних до існуючої системи навчально-виховного процесу якостей.

Завдання для практичної роботи:

ї. Вивчення рівня розвитку класного колективу, стану успішності та дисципліни.

   1. Вивчення взаємовідносин учнів між собою, з учителями та батьками.

   2. Вивчення громадської думки, настроїв і традицій класного колективу.

   3. Вивчення ступеня впливу на учнів неформальних лідерів і мікрогруп.

   4. Вивчення ступеня впливу на учнів формального активу класу.

Завдання для самостійної роботи:

    1. Анкетування учнів на теми «Ваш клас», «Ви і ваші вчителі», «Ви і ваші батьки»,«Важкий підліток».

    2. Провести класні збори на тему «Морально-психологічний клімат у колективі та шляхи його оздоровлення» (за матеріалами анкетування).

    3. Провести збори учнів з батьками, учителями на тему «Наші взаємовідносини та їх вплив на успішність і поведінку учнів» (за матеріа­лами анкетування).

    4. Провести засідання активу класу иа тему «Про роль активу класу у профілактиці відхилень у поведінці учнів».

    5. Здійснення активних форм роботи (диспутів, вікторин, літературних і тематичних вечорів, дискусій та ін.), спрямованих на формування в учнів ряс загальнолюдської моралі. Проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями, Що мають відхилення у поведінці, з неформальними лідерами та членами мікрогруп.

    6. Практика здійснення корекційної роботи за програмами «Духовне (психічне) здоров'я», «Фізичне здоров'я», «Самовдосконалення».

Основна література:

1.1. Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

2.9.Гурски С. Внимание, родители: наркомания! - М., 1989.

3. 31.Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

4. 32.Подласьй И. П. Педагогика: Новий курс: Учеб.для высш. учеб. заведений. В 2-х кн.: Кн 2:- Процес воспитания. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

Додаткова література: 70, 71, 74, 78, 79.

Форма контролю:

Форма контролю:

 1. Контрольна робота.

 2. Захист рефератів.

 3. Перевірка діагностичних матеріалів.

 4. Перевірка анотацій до запропонованих книг.

 5. Перевірка розроблених програм.


ІV. Рекомендована література:

Основна література:

 1. Баженов В. Г Воспитание педагогически запущенных подростков. - К.: Рад. шк., 1986.

 2. Белкин А. Трудний подросток //Воспитание школьников. - 1981,-№ 1. -С.38-41.

 3. Берковиц Л. Агрессия; причини,развитие, контроль. - СПб., 2001.

 4. Бовть О. Соціально-педагогічні причини агресивної поведінки підлітків // Рідна школа. - 1999. -№2. - С. 17-20.

 5. Берон Р. Агрессия. - СПб., 1998.

 6. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учеб.-метод, пособие / Под ред. М.И. Рожкова - М.: ВЛАДОС, 2001.

 7. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. - Ч. 1-М.: Генезис, 2001. - 160 с.

 8. Губанов Н.И. О природе и социальной детерминации нравственного и криминального поведения // Философские науки. - 2002. - №2. - С. 98-105.

 9. Гурски С. Внимание, родители: наркомания! - М., 1989.

 10. Зайцева 3. Г. Школа та важковиховувані підлітки. - К.: Рад. шк., 1991.

 11. 11 Запобігання відхиленням у поведінці школярів. - К.: Вища школа, 1992.

 12. Зинченко С. Н. Трудные дети. - К., 1988.

 13. Зюбин Л. М. Растить человека. - Л , 1988.

 14. Ковалева Л.И. Микроклимат семьи. - М., 1979.

 15. Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. - М.-Воронеж, 2000.

 16. Короленко Ц. П. Семь путей к катастрофе. - Новосибирск, 1990.

 17. Кочетов А.И. Работа с трудними детьми. - М., 1986. 18. Крайг Р. Психология развития. - СПб: Питер, 2000.

 18. Кривцова М. Подросток в современном мире. - М, 1997.

 19. Лебединская К. С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. - М., 1988.

 20. ЛеоненкоВ. Судебное производство по делам о преступлениях несовсршеннолетних. - К, 1987.

 21. Леонгард К. Акцентуированные личности. - К., 1981.

 22. Личко А. Е. Подростковая психиатрия. - М., 1991.

 23. 24 Личко А. Е., Битемский В. С. Подростковая наркология. - Л.: Медицина, 1991.

 24. Макаренко А. С. Книга для родителей. - К, 1985.

 25. Максимова Н. Ю. Воспитательная работа с социально-дезадаптированными школьниками. - К., 1997.

 26. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології. - К., 1996.

 27. Можгинский Ю. Агрессия подростков. - СПб., 1999.

 28. Наркотизм и преступность. - К., 1994.

 29. Овчарова Р. В. Технологии практического психолога 5разования. - М., 2001

 30. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх. - К., 1996

 31. Орлов В. С. Подросток и преступление. - М., 1969.

 32. Подласьй И. П. Педагогика: Новий курс: Учеб.для высш. учеб. заведений. В 2-х кн.: Кн 2:- Процес воспитания. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

 33. Подмазин С.И. Как помочь подростку с трудним характером. - К., 1996.

 34. Поташник МИ. Педагогические ситуации. - М., 1979.

 35. Проблемні сім'ї: батьки і діти, - К., 1998.

 36. Профилактика правонарушений среди учащихся / Под ред. В, Лупушанского. - К., 1983.

 37. Рабочая книга школьного психолога. - М., 1991.

 38. Райс Ф Психология подросткового и юношеского возраста. - СПб, 2000,

 39. Раттер М. Помощь трудним детям: Пер. с анг. / Общ. ред. А. С. Спиваковской. - М: Прогресе, 1987.

 40. Семенюк Л. Психологические особенности агресивного поведения. - М., 1996.

 41. Социальные отклонения / Под. ред. М. Кудрявцева. - М., 1989.

 42. Степанов В. Г Психология трудних школьников. - М.: Академия, 2001.

 43. Сухомлинский В. О. Батьківська педагогіка. - К, 1987.

 44. Тест Роршаха // Вопросы психологии. - 1985. - № 7.

 45. Тимошенко Л. Н. Воспитание старшекласниц. - М., 1983.

 46. Шилова М.И. Изучение воспитанности школьников. - М , 1982.

 47. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблеми уголовной ответственмости и форм реализации. - О.: Юридична література, 2000. - Ч.2. - О., 2000. -412 с.

 48. Богатирьов І. Г. Правове і організаційне забезпечення виховно-профілактичнога впливу на засуджених, які стоять на обліку інспекції виправних робіт. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 /Укр. акад. Внутр. Справ. - К, 1996. - 24 с.

 49. Борисов В.И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. - КОНСУМ, 1995.-104 с.

 50. Дитинство в Україні, права, гарантії, захист (зб. Док.)/В. і. Довженко (голов. ред.), Укр. ін-т соц. досліджень. - К.: АТ "Видавництво "Столиця", 1998. - Ч. 2. - 1998. - 290 с.

 51. Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів України питань соціально-правового захисту дітей /С. Р. Станік (голов Ред): Мінюст України. - 2 вид. доп. - К : Логос, 2001.-Ч. 2.-2001.-442 с.

 52. Колб О. Г. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у слідчих ізоляторах МВС України: Автореф. дис. ... канд. Юрид. наук: 12.00.08 /Нац. акад. внутр. справ. - К., 1997. - 23 с.

 53. Лановенко И.И. Теоретические основи ранней профилактики полових преступлений. - К., 1997.-204 с.

 54. Максимова Н. Ю. Виховна робота з соціально дезадаптованими школярами: Методичні рекомендації. - К: ІЗМН, 1997. - 136 с. (рос. мовою)

 55. Перепелиця Т. Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків. Автореф. дис. ... канд. соціол. наук: 22.00.06 /Київ, ун-т ім. Т.Шевченка. - К, 1999. - 19 с.

 56. Психологічна діагностика і корекція особистості важковиховуваних дітей і підлітків: Навч. посібник /О. Г. Антонова-Турченко, Е. І. Драніщева, Я. С. Дробот. - К.: ІЗМН, 1997. - 132 с.

 57. Соціапьно-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи. Зб. наук.-метод, ст. з питань профілакт. правопорушень серед неповноліт. /НДІ педагогіки України. Відп. за випуск Т. В. Хілько. - К., 1991. - 100с.

 58. Терещенко В. І Система профілактики правопорушень серед дітей і підлітків засобами гуманізації сучасної школи. Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України Ін-т педагогіки. - К, 1997. - 23 с.

 59. Шость Н. В., Козир М. К, Сетник О. М. Енциклопедія сучасного права неповнолітніх. - К.: "Рідна мова", 1997. - 385 с.

 60. Ганс Ю., Айзенк. Проверьте свои способности. - М.: Педагогика-Пресс, 1992. - 174 с.

 61. Рейнуотер Д. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. - М.: Прогресс, 1992.- 228 с.

 62. Скотг Д. Г. Сила ума,- К: ЛТ «Пико», 1991 - 194 с.

 63. Лучшие психологические тесты. - Петрозаводск: Петроком, 1992. -316 с.

 64. Класний керівник у сучасній школі: Навч.-метод. посібник. - К., 1996. - 354 с.

 65. Педагогічна профілактика відхилень у дітей дошкільного віку. -К., 1991.-38 с.

 66. Методичні матеріали для шкільного психолога. - К, 1992 - 84 с.

 67. Выготский Л. С. Диагностика развития и педагогическая клиника трудного детства. - М., 1936. Гуманізм як засіб попередження важковиховуваності: Метод, рекомендації. - К., 1993. -48 с.

 68. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманізація навчально- виховного процесу як засіб попередження правопорушень серед учнівської та студентської молоді». - К.., 1994. - 360 с

 69. Монах Н. И. Изучение зффективности воспитания: Теория и методика. - М., 1981. - 144 с.

 70. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: Зб. наук. статей. Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся (психологический аспект): Пособие для учителей / Под ред. В. А. Татенко, Т. М. Татаренко. - К: Рад. шк, 1989. - 228 с.

 71. Роль вчителя у формуванні в учнів норм і правил поведінки: Метод, рекомендації. - К., 1992. -32с.

 72. Соціально-педагогічна роль класного керівника в умовах гуманізації загальноосвітньої школи: Збірник науково-методичних статей з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх. - К., 1993. - 52 с.

 73. Психологическая профілактика недисциплинированного поведения учащихся / Под ред. Л.И. Проколиенко, В. А. Татенко. - К.: Рад. шк., 1989. - 254 с.

 74. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання школярів. - Тернопіль, 1993 - 156 с.

 75. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблеми уголовной ответственности и форм реализации. - О.: Юридична література, 2000. 4.2. - О., 2000. -412с.

 76. Борисов В.И., Куц В. Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. — КОНСУМ, 1995,- 104 с.

 77. Збірник міжнародних документів та нормативно правових актів України з питань соціально-правового захисту дітей / С. Р. Станік (голов. Ред.): Мінюст. України. - 2 вид. доп. - К.: Логос, 2001. 4.2. - 2001. - 442 с.

 78. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: проблеми спільної роботи комісії у справах неповнолітніх та органів освіти України / М. Д. Ярмаченко та ін. (ред). - К.: Академпрес, 1994. - 111с.

 79. Педагогічно-правова профілактика правопорушень серед учнівської молоді: Науково- методичний збірник статей / За заг. ред. В. П. Пастухова.Скачати 497.52 Kb.
залишити коментар
Л.І. Міщик
Дата конвертації27.10.2012
Розмір497.52 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх