Методичні вказівки icon

Методичні вказівки


Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до вивчення курсу

"ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ"

Теми і задачі для курсової роботи

(для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”)


Харків - ХНАМГ - 2006


Методичні вказівки до вивчення курсу "Інформаційні системи і технології обліку". Теми і задачі для курсової роботи (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 “Облік і аудит”).

Укл. Місюров А.В. - Харків: ХНАМГ, 2006. - 14 с.


Укладач: А.В. Місюров


Рецензент: М.Ю. Карпенко


Рекомендовано кафедрою обліку й аудиту,

протокол № 5 від " 25 " листопада 2005 р.


ВСТУП


Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає актуальність проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій.

Автоматизація управлінської діяльності - об’єктивний процес, який має охопити галузь у цілому, основою якого є створення високоорганізованого середовища, що має охоплювати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних знань, інші засоби інформації, що дасть змогу на якісно новому рівні проводити як повсякденну оперативну роботу, так і аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково - обґрунтовані управлінські рішення.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати потрібні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в обліку, знати теорію економічної інформації, дроблення економічної інформації, види діючих інформаційних систем, комп’ютерні технології обробки економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень.

Засвоєння курсу дозволить студенту опанувати методи й прийоми організації інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне призначення, удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми та конфігурації інформаційних систем у напрямі максимального охоплення та розв’язання задач обліку на базі автоматизованих робочих місць.


^ 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ


1.1. Мета: формування системи теоретичних і практичних знань в області побудови і функціонування інформаційних систем та комп'ютерних технологій і можливостей їх використання в обліку.

1.2. Предмет: інформаційна система підприємства, облікова інформація підприємства

1.3. Змістовні модулі: Інформаційні системи і їхня роль у керуванні економікою. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису. Інформаційні технології обробки економічної інформації. Організація інформаційної бази систем обробки економічної інформації. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем в обліку. Автоматизація обліку основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. Автоматизація обліку роботи і заробітної плати. Автоматизація обліку готової продукції і її реалізацій. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій. Автоматизація обліку витрат на виробництво. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності.

1.4. В наслідок вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • інформаційні системи і технології на підприємстві;

 • апаратне і програмне забезпечення інформаційних технологій;

 • створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємстві;

 • бухгалтерський облік із застосуванням комп'ютерних програм.

Уміти:

- здійснювати аналіз і контроль господарської діяльності за рахунок більш ефективного і точного виконання облікових процедур;

- користуватися прикладними програмами для рішення задач комп'ютеризації облікового процесу на підприємстві.

1.5. Забезпечуючи дисципліни: макро- та мікроекономіка, економіка підприємства, бухгалтерський облік, комп'ютерна техніка і програмування

1.6. Забезпечувані дисципліни: бухгалтерський облік в областях народного господарства, бухгалтерський облік у бюджетних організаціях, економічний аналіз.


^ 2. ПРОГРАМА КУРСУ


Тема 1. Інформаційні системи і їхня роль у керуванні економікою

Поняття економічної інформації. Структура економічної інформації. Класифікація економічної інформації. Особливості облікової інформації. Етапи розвитку інформаційних технологій. Поняття комп'ютерної інформаційної системи підприємств.Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису.

Електронне документування. Порядок здійснення електронного документообігу. Застосування штрихових кодів для реєстрації операцій.


Тема 3. Інформаційні технології обробки економічної інформації

Прикладне програмне забезпечення обробки економічної інформації. Використання стандартного програмного забезпечення вирішення економічних задач.


Тема 4. Організація інформаційної бази систем обробки економічної

інформації

Класифікація економічних програм. Загальні критерії оцінки програмного забезпечення. Вплив розміру підприємства на вибір програми. Тестування і вибір програм з бухгалтерського обліку.


Тема 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування

інформаційних систем в обліку

Поняття форми обліку. Комп'ютерна форма обліку. Історичні етапи розвитку комп'ютерної форми обліку. Принципи комп'ютерної форми обліку. Комп'ютерна система форми обліку. Характеристика підходів до побудови комп’ютерних систем бухгалтерського обліку (КСБО). Послідовність створення КСБО на підприємствах.


Тема 6. Автоматизація обліку основних засобів

Облік надходження необоротних активів з використанням КСБО . Облік введення в експлуатацію необоротних активів. Облік руху необоротних активів. Ліквідація необоротних активів


Тема 7. Автоматизація обліку матеріальних цінностей

Аналітичний облік запасів з використанням КСБО. Облік надходження матеріальних запасів. Облік переоцінки і списання запасів. Облік руху запасів.


Тема 8. Автоматизація обліку роботи і заробітної плати

Облік чисельності робітників підприємства за допомогою КСБО . Облік нарахування заробітної плати робітникам. Облік відрахувань від заробітної плати.


Тема 9. Автоматизація обліку готової продукції і її реалізацій

Облік готової продукції. Облік фінансових результатів. Порядок складання податкових документів.
^

Тема 10. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій


Облік касових операцій за допомогою КСБО. Облік операцій на поточному рахунку. Облік операцій з іноземною валютою. Облік курсових розходжень.


Тема 11. Автоматизація обліку витрат на виробництво

Облік витрат підприємства за допомогою КСБО. Порядок складання калькуляції. Облік незавершеного виробництва.


Тема 12. Автоматизація зведеного обліку і складання звітності

Складання стандартних звітів за допомогою КСБО. Порядок закриття бухгалтерських рахунків. Формування головної книги. Формування даних балансу. Складання зведеного обліку.


^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЗАВДАНЬ ДО КУРСОВИХ РОБІТ


Курсова робота складається з двох частин: теоретичної частини у вигляді наукового реферату на зазначену варіантом тему й вирішення задачі по обліку господарської операції за допомогою однієї з бухгалтерських облікових програм.("1С-ПРЕДПРИЯТИЕ", "ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО", "ГАЛАКТИКА", "БЕСТ" та інші) .
^

Варіант теми реферату та завдання вибирають за останньою цифрою навчального шифру або залікової книжки.

Варіант 1


Написати реферат на тему «Способи формування вихідної інформації».
^

Завдання № 1


Фірма - постачальник МКС поставила підприємству кілька модемів на загальну суму 1500 грн. За товар оплата не зроблена. Від фірми МКС є рахунок-фактура № 451 від 28.03.04 на суму 1500 грн.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)

Варіант 2


Написати реферат на тему «Організація створення розподілених баз даних для бухгалтерського обліку, контролю та аналізу».
^

Завдання № 2


Нехай фірмі заборгував 6000 грн. покупець - фірма "Дельта" за відвантаження їй товару - меблів на суму 6000 грн. згідно з договором № 46 от 11.02.04 р. Товар не оплачений.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма).
^

Варіант 3


Написати реферат на тему «Етапи і способи формування первинних даних».

Завдання № 3


Введення залишків основних засобів. Ввести в облік як залишок основних засобів принтер XEROX PHASER 3210 початковою вартістю 1000грн. Цей принтер був введений в експлуатацію на дату 01.09.02р. Рахунок обліку 104 "Машини й устаткування". Інвентарний номер 43. Вид діяльності "Основна діяльність". Рахунок витрат 91 "Загальновиробничі витрати". Метод розрахунок зносу - Прямолінійне списання. Ліквідаційна вартість – 100грн. Термін корисного використання 60 міс. Група податкового обліку - 2.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма).
^

Варіант 4


Написати реферат на тему «Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита основних засобів».

Завдання № 4


Фірма оформила договір №17/04 з контрагентом-постачальником "Спецвузавтоматика" на постачання комп'ютерних елементів. Дата підписання договору 05.02.04, загальна сума з ПДВ - 35000грн. Створити документ "Рахунок вхідний" на базі документа-замовлення договір №17/04. У документі "Рахунок вхідний" вказати реальні назви ТМЦ: CD-ROM Teac CD-540E - кількість 10 шт. Модем 56кGVC ехt - кількість 15шт. Монітор Samsung 550s, кількість 10шт. У підсумкову суму повинна входити ПДВ 20%

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)

^

Варіант 5


Написати реферат на тему: «Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудита матеріальних цінностей».

Завдання №5


Придбання ТМЦ з передоплатою. Фірма уклала Договір №26 з контрагентом-постачальником "Харківдерев" у придбанні будматеріалів на період з 1.01.04 по 31.12.04. Для оплати будматеріалів виписаний документ "Рахунок вхідний" № 31 на оплату:

 1. Плита ДСП 1,5х2,0 - 150шт., ціна без ПДВ – 20 грн/шт.

 2. Брус сосновий - 1,5куб. м, ціна без ПДВ – 1000 грн/куб.м

 3. Шпон під дуб - 500м, ціна без ПДВ - 60 грн/кв.м.

Матеріали після передоплати надходять за накладною №935 від 10.01.04. Для одержання ТМЦ оформити "Доручення" на співробітника (прізвище умовне).

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма).

^

Варіант 6


Написати реферат на тему «Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудиту праці й заробітної плати».

Завдання №6


Списати матеріали, отримані від постачальника "Харківдерев" (див. попередню задачу №5) на виробництво ремонтних робіт за допомогою документа "Списання ТМЦ".

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)

Варіант 7


Написати реферат на тему «^ Автоматизація обліку, контролю, аналізу й аудиту витрат на виробництво».


Завдання №7.

Реалізація ТМЦ без передоплати. Торгова фірма-покупець покупає Монітор Samsung 550s 1шт, за відпускною ціною 1244грн без ПДВ. Продаж здійснюється без передоплати.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)

^

Варіант 8


Написати реферат на тему «Автоматизована обробка інформації зі зведеного обліку і складання звітності».

Завдання №8


Фірма провела інвентаризацію ТМЦ на 1.02.04. Інвентаризація виконувалася на оптовому складі призначеними в службову комісію співробітниками фірми (прізвища Голови і трьох членів комісії вказати умовно). Оформити акт господарської діяльності за допомогою документа "Інвентаризація". Визначити наявність (умовно по одному об’єкту ТМЦ) нестачі ТМЦ чи їхні надлишки.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)


Варіант 9.

Написати реферат на тему «Характеристика технологічних процесів обробки облікової інформації».
^

Завдання №9


Фірма здійснює оплату по рахунку № 26 от 15.02.04, що надійшов от ХД Укртелеком за телефонні апарати типу Panasonic BV3452 в кількості 10шт. за ціною 100грн. без ПДВ. Оформить господарську операцію придбання необоротних активів з передоплатою.

Дайте опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПІДПРИЄМСТВО, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО, (на вибір інша програма)


Варіант 10.

Написати реферат на тему «Концепція побудови автоматизованих робочих місць бухгалтера».
^

Завдання №10


Отримані в попередній задачі телефонні апарати типу Panasonic BV3452 10шт. по 100грн без ПДВ необхідно ввести в експлуатацію. Оформити господарські операції на робочу дату введення в експлуатацію 16.02.04р.

Дати опис технології обліку даної операції в бухгалтерській програмі 1С-ПРЕДПРИЯТИЕ, ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО (на вибір інша програма)


Курсову роботу виконують на аркушах формату А4 в машинному варіанті (набрати і віддрукувати за допомогою комп'ютера в редакторі Word 6, Word 97, Word 2000). До курсової роботи за вказівкою викладача може бути прикладена дискета 3,5" з набраним текстом роботи.

Опис послідовності виконання ЗАВДАННЯ за відповідними програмами при вирішенні задачі можна ілюструвати екранними копіями вікон оформлених документів.


^ 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.

 1. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу й аудиту -К.:АСК,1998.

 2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку й аудиту: Навч. посібник. 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2004. – 348с.

 3. Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2004. – 187 с.

5. Дубій О. 12 уроків по 1С:Бухгалтерії – Львів: Бак, 2001.

6. Рязанцева Н.А., Рязанцев Д.Н. 1С:Предприятие. Бухгалтерский учет. Секреты работы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

7. Уткін Ю.А. Курс бухгалтерського обліку за допомогою програми 1С: Бухгалтерія 7.7 для України. – Харків: Tora-Kagi, 2003.

8. Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій. – К.: КНЕУ, 2001.

 1. Васьковська М.С. Інформаційні системи обліку. Навчальний посібник

для студентів спеціальності „Облік та аудит”. - Хмельницький: ТУП, 2003 р.

 1. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. За редакцією

проф. В.С.Пономаренка. - К.: „Академія”, 2002 р.

 1. Основи інформаційних систем: навчальний посібник. За редакцією В.Ф.Ситника. - К.: КНЕУ, 2003 р.

 2. Страхарчук А.А. Інформаційні технології.- К.: КНЕУ, 2001 р.

 3. Шуремов Е.Л. Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2003 г.

14. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку. - Львів, ВНУ „Львівська політехніка”, 2003 р.

15. Ильина О.П. Информационные технологии бухгалтерского учета.

Учебник. - СПб:, Питер, 2002 г.

16. Широков Л.А. Бухгалтерские информационные системы. Учебное

пособие. – М:, МГИУ, 2002 г.

17. Патрушина С.М. Информационные системы в бухгалтерском учете.

Учебное пособие. – М.: ИЦ «Март», 2003 г.

18. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, анализа и аудита. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2004 г.

19. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В.

Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник. - Житомир, ПП „Рута”, 2004 р.

20. Семенов М.И., Трубилин И.Т., Лойко В.И., Барановская Т.П. Автоматизированные информационные технологи в экономике. Учебник. Под общ. редакц. Трубилина И.Т. – М: «Финансы и статистика», 2003 г.

21. С.Г.Карпенко, В.В.Попов, Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А Інформаційні системи і технології..- К: МАУП, 2004 р.


Зміст


Стор.


Вступ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 1. МЕТА, ПРЕДМЕТ І ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ . . . . . 3

 2. ПРОГРАМА КУРСУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЗАВДАНЬ ДО КУРСОВИХ РОБІТ . . . . . . . . . . 6

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9


Навчальне видання


Методичні вказівки до вивчення курсу “Інформаційні системи та технології обліку”. Теми і задачі для курсової роботи (для студентів 4 – 5 курсів

заочної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит").


Укладач Анатолій Володимирович Місюров


Редактор С.Д. Сусло


План 2006, поз. 302

Підп. до друку 29.03.2006 Формат 60х84 1/16 Папір офісний. Друк на ризографі. 0,75 обл.-вид. арк.

Тираж 200 прим. Замовл. №

Харківська національна академія міського господарства

61002, Харків, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

Скачати 134.43 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір134.43 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх