Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: іс торія І сучасність icon

Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: іс торія І сучасність


Схожі
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни голодомор в Україні: медійний аспект напряму підготовки...
Робоча програма дисципліни „Теорія та історія соціального виховання в Україні” для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва навчальної дисципліни) для студентів за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни політико-географічна глобалістика (шифр І назва навчальної...
Робоча програма навчальної дисципліни суспільно-географічна глобалістика (шифр І назва...
Робоча програма навчальної дисципліни (назва дисципліни) для студентів за напрямом підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни інженерна психологія І ергономіка (шифр І назва навчальної...
Робоча програма навчальної дисципліни експериментальна психологія (шифр І назва навчальної...
Робоча програма навчальної дисципліни для (назва дисципліни) студентів за напрямом підготовки...
Програма навчальної дисципліни формування нової соціокультурної реальності в україні напряму...
Робоча програма навчальної дисципліни соціальна психологія (шифр І назва навчальної дисципліни)...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
Тема 1.

 1. ^ Підготовка до семінарського заняття «Історична еволюція Вселенського християнства»

План

 1. Соціально-історичні передумови виникнення та ідейні джерела формування християнства.

 2. Біблія як основа віровчення - Святе Письмо християнства: історія, структура, зміст.

 3. Початкова еволюція християнства:

а) первісне, раннє та церковне християнство;

б) формування віровчення, культу та церковної організації Вселенського християнства;

в) Вселенські християнські церковні собори – Святий Переказ християнства, християнська традиція;

г) боротьба ідейних течій в християнстві – християнська ортодоксія (ортодоксальне християнство) і гетеродоксія (християнські єресі, секти та схизми);

д) церковні розколи в християнстві і формування його основних напрямів.


2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Академічне релігієзнавство / За ред.А.М.Колодного. – К., 2000.

 • Біблійний атлас. – К., 2004.

 • Біблія. Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту.

 • Біблія як пам’ятка світової культури. Методичні рекомендації на допомогу вчителю літератури народів світу. – Львів, 1993.

 • Валько В. Первісне християнство. – Львів, 1997.

 • Геллей Г. Генрі. Біблійний довідник Геллея. – Торонто, 1985.

 • Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій. – К.,1999.

 • Джерела канонічного права Православної Церкви. – Харків, 1997.

 • Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К.,2001.

 • Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. – М., 1990.

 • Релігієзнавсчий словник / За ред. А.М.Колодного, Б.О. Лобовика. – К.,1996.

 • Хома Іван. Нарис історії Вселенської Церкви. – Рим; Львів, 1995.

 • Християнство як світова релігія //Людина і світ. – 1993. – № 2-3.


^ 3. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу

1.Охарактеризуйте соціально-історичні передумови виникнення християнства.

2. Які ви знаєте основні ідейні джерела формування віровчення християнства?

3. Історія походження Біблії та канонізації її книг. Яку структуру має Біблія?

4. Як тлумачить християнська (богословсько-теологічна) традиція історію виникнення Христової Церкви?

5. Становлення ранньохристиянської Церкви, складання її структури та ієрархії, ступенів священства, виникнення керівних центрів.

6. Значення Вселенських соборів християнства у формуванні системи його віровчення та культу. Скільки було Вселенських християнських соборів, коли і де вони відбувались, які питання порушували?

7. Які основні догмати християнського віровчення становлять зміст християнського Символу віри? Розкрийте зміст віросповідних формул Символу віри, розкажіть історію його складання. Хто першим сформулював християнське вчення про Святу Трійцю?

8. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи християнського культу (систему християнської обрядовості: основні форми богослужіння, обряди, таїнства та ритуали, культи поклоніння, церковну атрибутику, свята в системі християнського культу).

9. Які три великих церковних розколи відбулись в історії християнства? Які основні напрями християнства склались унаслідок цього?

10. Що таке несторіанство і Несторіанська церква? Коли, де і як відбувся перший розкол у християнстві? Що таке монофізитство, нехалкідонські, древні східні церкви? Що ви знаєте про Вірменську апостольську церкву, її історію і сучасне становище в Україні?

11. Історичні передумови другого розколу християнства на католицизм і православ’я. Що таке “схизма Михайла Керуларія»? Коли відбувся другий розкол, які його безпосередні причини та наслідки?

12. Охарактеризуйте особливості віровчення, культу та церковної організації католицизму. Що ви знаєте про його чернечі ордени, Ватикан та інститут папства?


^ 4. Підготовка наукових рефератів та есеїв

 • Походження християнства та ідейні джерела його формування.

 • Біблія як священна книга, визначна пам»ятка історії та культури.

 • Біблія як джерело іудейського та християнського віровчення.

 • Первісне християнство та його особливості.

 • Раннє християнство та його особливості.

 • Церковне християнство та його особливості.

 • Історія церковних розколів у християнстві, їх причини та наслідки.


ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 3. Тема 4. Тема 5.

Семінарські заняття. Тема 2.

^ 1. Підготовка до семінарського заняття «Основні напрями християнства та історія його поширення в Україні».

План

 1. Монофізитство. Древні східні (нехалкідонські) церкви. Вірменська апостольська (Вірмено-григоріанська) Церква в Україні: історія і сучасність.

 2. Православ’я: особливості віровчення, культу та церковної організації. Православні церкви світу. Руська Православна Церква, старообрядництво, православне сектантство і Україна. Українське православ’я: історія і сучасність.

 3. Католицизм: особливості віровчення, культу та церковної організації. “Східна політика» Ватикану. Римо-католицька церква в Україні: історія і сучасність.

 4. Уніатство: церковні унії, уніатські церкви світу, особливості їх віровчення, культу та юрисдикції. Греко-католицька церква в Україні та українській діаспорі: історія і сучасність.

5. Протестантизм: особливості віровчення, культу та конфесійної організації, історичні форми. Ранній і пізній протестантизм та неопротестантизм в Україні: історія і сучасність.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Академічне релігієзнавство / За ред. А.М. Колодного. – К., 2000.

 • Васьків А.Ю. Історія Української греко-католицької церкви: Текст лекції. – Львів, 1999.

 • Власовський І.Ф. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. – Нью-Йорк; Київ, 1990.

 • Головащенко С.Г. Історія християнства: Курс лекцій. – К., 2000.

 • Ісиченко Ігор, архієпископ. Історія Христової Церкви в Україні: Конспект лекцій для студентів духовних шкіл. – Харків, 1999.

 • Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис). – К., 1992.

 • Козачишин Н.М., Матюхіна О.А. «Східна політика Ватикану». – Львів,1989.

 • о.Кость Панас. Історія Української Церкви. – Львів, 1992.

 • Левицький Ю. Коротка історія Київської (Української) Церкви. – Львів, 1993.

 • Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К., 1996.

 • Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. – Львів, 1995.

 • Никитенко І., Новосад М., Оксіюк Й. Православ’я на Україні. – К., 1985.

 • Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви. У 2 т. – К., 1993. - Т.1-2.

 • Стахів М. Христова Церква в Україні 988-1596. – Львів, 1995.

 • Хома Іван. Нарис історії Вселенської Церкви. – Рим; Львів, 1995.

 • Християнство в контексті історії і культури України. – К., 1997.

 • Чубатий М. Історія християнства на Русі-Україні. – Рим;Нью-Йорк, 1965.

 • Чубатий М. Українська католицька Церква. – Рим, 1990.

 • Свящ. д-р Юрій Федорів. Історія церкви в Україні. – Люблін, 1991.


^ 3. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу

1. Що таке “східна політика Ватикану? Історія її реалізації в Київській Русі та Україні. Назвіть основні віхи історії та охарактеризуйте сучасний стан Римсько-Католицької Церкви (РКЦ) в Україні.

2. Які особливості віровчення, культу та церковної організації православ’я? Що ви знаєте про історію та сучасний стан православних церков світу? Перелічіть автокефальні та автономні церкви Вселенського православ’я.

3. Що ви знаєте про українські витоки РПЦ? Назвіть основні віхи її історії.

4. Які ви знаєте православні єресі ХІІІ-ХІV ст.? Хто такі старообрядці (розкольники, старовіри), основні їх напрями, “толки» і “злагоди»? Що ви знаєте про старе і нове православне сектантство, секти “духовних християн»?

5. Проаналізуйте історію і сучасне становище старообрядництва та православного сектанства в Україні.

6. Що таке уніатство, які особливості його віровчення, культу та церковної організації? Які загальні і локальні церковні унії ви знаєте? Перелічіть основні групи уніатських церков світу та назвіть окремі з них.

7. Коли відбувся третій розкол у християнстві і почалася Церковна Реформація? Які особливості віровчення, культу та конфесійної організації протестантизму як буржуазного різновиду християнства? Назвіть його основні історичні форми.

8. Перелічіть основні конфесії раннього та пізнього протестантизму, течії і утворення неопротестантизму як неохристиянства. Охарактеризуйте особливості їх віровчення, обрядовості та організації.

9. Історія поширення та сучасний стан конфесій раннього, пізнього та неопротестантизму в Україні.


^ 4. Підготовка наукових рефератів та есеїв

 • Перший розкол у християнстві і його поділ на діофізитів та монофізитів.

 • Розкол у християнстві 1054 р., його причини та наслідки.

 • Римо-католицька церква в Україні:історія і сучасність.

 • Флорентійська (1439) і Берестейська (1596) церковні унії як прояви “східної політики» Ватикану.

 • Українська Греко-rатолицька Церква: історія і сучасність.

 • Конфесії українського православ’я в Україні та діаспорі: історія і сучасність.

 • Православне сектантство: історія і сучасність.

 • Українська Автокефальна Православна Церква: історія і сучасність.

 • Церковна Реформація і третій розкол у християнстві.

 • Сучасний протестантизм в Україні.ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 6.

Семінарські заняття. Тема 3.

^ 1. Підготовка до семінарського заняття «Передісторія запровадження християнства в Україні-Русі».

План

 1. Язичницькі вірування українських слов’янських племен у дохристиянську епоху. Феномен “двовір’я». Сучасне неоязичництво в Україні.

 2. Давньоруська писемність, вітчизняні та зарубіжні історичні джерела про поширення й прийняття християнства на Русі.

 3. Прадавні традиції у християнізації східних слов’ян:

а) початки поширення християнства на українських землях (І-VІІІ ст.);

б) “Слов’янська (хазарська і моравська) місія» Кирила і Мефодія;

в) Аскольдове хрещення полян;

г) християнство в Київській Русі за перших Рюриковичів.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Брайчевский М.Ю. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 • Брайчевський М. Хрещення – від Аскольда //Україна. – 1990. - № 19.

 • Історія релігії в Україні. Навч. посіб. / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

 • Митрополит Іларіон (Іван Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1992.

 • Моця О.Л., Ричка М.В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 • Релігієзнавчий словник / За ред. А.М. Колодного, Б.М. Лобовика. – К.,1996.

 • Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1988.

 • Семчишин М. Тисяча років української культури. – К.,1993.


^ 3. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу

1. Охарактеризуйте пантеон давньоруських язичницьких богів. З якою метою здійснив свою язичницьку релігійну реформу князь Володимир? Коли вона відбулась, яких богів включила в свій пантеон? Як вплинули язичницькі традиції на складання такої особливості українського християнства, як феномен “двовір’я»?

2. Історія поширення християнства в Україні-Русі протягом 1-Х ст.? Зокрема, що вам відомо про поширення християнства в Україні за апостольських часів (ап.Андрія Первозваного, св.Климента Римського), серед готів (ІІІ-ІУ ст.), українських племен антів і полян (ІУ-УІІІ ст.), у хазарському каганаті (УІІ-УІІІ ст.)?

3. Що ви знаєте про «слов’янську (хозарську, моравську) місію» Кирила і Мефодія, мефодіївське християнство в Галичині? Аскольдове хрещення полян – коли воно відбувалось, хто очолив Руську єпархію?

4. Що таке “іспит віри» князя Володимира Великого? Що послужило причиною і мотивом прийняття князем Володимиром християнства і саме у його візантійському православному варіанті? Яка передісторія та історія хрещення Володимиром Великим Київської Русі? Коли відбувся акт “Володимирового хрещення Русі»? Які відмінності у запровадженні християнства на українських землях і на північних територіях Київської Русі?

5. Історія та особливості існування Української Церкви та Київської митрополії в домонгольський період. Скільки було Київських митрополитів у цей період? Хто з них були першими, хто був останнім, хто – українцем? У чому полягав софійний (універсальний) характер київського християнства в Х-ХІІ ст.?

6. Що ви знаєте про церковне та монастирське будівництво в Київській Русі у Х-ХІІ ст.? Назвіть перші церкви та монастирі України, найвідоміші пам’ятки церковної архітектури Київської та Галицько-Волинської Русі.

7. Що ви знаєте про еволюцію Української Церкви в ХІІІ-ХУ ст., її Київську, Галицьку та Литовську митрополії, утворення Московської митрополії і розмежування українського та російського православ’я?

8. Охарактеризуйте спроби запровадження церковної унії в Галицько-Волинському князівстві у ХІІІ ст. Чому С.Томашівський назвав архієпископа (митрополита) Петра Акеровича “предтечею Ізидора»?


^ 4. Підготовка наукових рефератів та есеїв

 • Дохристиянські релігійні вірування українського народу.

 • Християнство на українських землях у І-VІІІ ст.

 • Кирило-Мефодіївське християнство та Аскольдове хрещення полян.

 • Від язичництва до християнства: еволюція релігійного життя в Київській Русі у ІХ-Х ст.

 • Феномен “двовір’я» в історії і сучасному духовно-релігійному житті України: від християнізованого язичництва до РУНВіри.ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС. Тема 7. Тема 8. Тема 9.

Семінарські заняття. Тема 4.

1. Підготовка до семінарського заняття «Етапи історії і сучасне становище християнства в Україні».

План

 1. Офіційне запровадження, поширення та утвердження християнства в Київській Русі у Х-ХІІ ст. Київська митрополія Української Церкви. Софійний характер київського християнства. Початок інвазії католицизму на давньоукраїнських землях.

 2. Еволюція християнства в Україні у ХІІІ-ХУ ст.:

а) Галицька митрополія в Галицько-Волинській Русі і Київська – в Москві;

б) перші спроби унії, посилення інвазії католицизму та установлення ієрархії РКЦ в Україні;

в) українське православ’я і його Литовська митрополія в Литовській державі;

г) утворення Московської митрополії і розмежування українського та російського православ’я.

 1. Міжконфесійна боротьба в Україні у ХУІ-ХУІІІ ст. :

а) історія українського православ’я в Козацьку добу – його утиски в Речі Посполитій, відродження в Козацькій державі, русифікація в Російській імперії;

б) протестантська Реформація і єзуїтська контрреформація;

в) Берестейська унія та її утвердження на Правобережжі і в Галичині;

г) Ужгородська унія в Закарпатті.

 1. Особливості історії конфесій українського християнства в ХІХ-ХХ ст.:

а) еволюція українського православ'я від синодального підпорядкування до екзархату, автономії й автокефалії; складання його поліконфесійності – УПЦ-КП, УПЦ-МП, УАПЦ, православні церкви української діаспори;

б) УГКЦ – шлях від унії до національної церкви, від “самоліквідації» Львівським псевдособором, “катакомбної церкви» і УКЦ в еміграції до відновлення в Україні;

в) РКЦ – від переслідувань і занепаду до “ренесансу» в незалежній Україні;

г) від раннього і пізнього протестантизму на українському грунті до сучасного неопротестантизму – неохристиянства.

 1. Християнство в історії української культури, національного, суспільно-політичного життя та державотворення:

а) християнство і витоки української національної культури, моралі, традицій і звичаїв українців, їхнього суспільно-державного устрою в добу Київської Русі;

б) християнські засади української культури та національної ідеї, боротьби українського народу за свою незалежність у Козацьку добу;

в) християнська Церква і духовне, національно-культурне та суспільне життя українського народу в ХІХ-ХХ ст.

 1. Становище та міжконфесійні проблеми українського християнства в сучасну епоху. Його роль та місце в сучасному духовному, національно-культурному відродженні, суспільно-політичному житті й державотворенні українського народу.


^ 2. Самостійне опрацювання додаткової літератури

 • Васьків А.Ю. Історія Української греко-католицької церкви: Текст лекції. – Львів, 1999.

 • Власовський І.Ф. Нарис історії Української Православної Церкви: У 4 т. – Нью-Йорк; Київ, 1990.

 • Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів, 1994.

 • О.проф.д-р Ігор Мончак. Самоуправна Київська Церква. – Львів, 1994.

 • Історія релігії в Україні в 10 т. / Ред. кол. А.Колодний та ін. – К.,1996-2001.

 • Конфесійна карта Львівщини. Інформаційно-статистичний довідник /Упоряд. С.Т.Боруцький. – Львів, 1997.

 • о.Кость Панас. Історія Української Церкви. – Львів, 1992.

 • Левицький Ю. Коротка історія Київської (Української) Церкви. – Львів, 1993.

 • Липинський В. Релігія і Церква в історії України. – К.. 1993.

 • Любащенко В.І. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій. – К.,1996.

 • Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. – Львів, 1995.

 • Никитенко І., Новосад М., Оксіюк Й. Православ’я на Україні. – К., 1985.

 • Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії Української православної церкви: У 2 т. – К., 1993. – Т.1-2.

 • Пашук А.І. Українська церква і незалежність України: Монографія. – Львів,2003.

 • Релігієзнавчий словник / За ред. А.М. Колодного, Б.М. Лобовика. – К.,1996.

 • Сучасна релігійна ситуація в Україні //За ред. П.Косухи. – К., 1994.

 • Харьковщенко Є.А. Софійність київського християнства. – К., 1996.

 • Християнство в контексті історії і культури України. – К., 1997.

 • Чубатий М. Історія християнства на Русі–Україні. – Рим; Нью-Йорк, 1965.

 • Чубатий М. Українська католицька Церква. – Рим, 1990; Львів, 1992.

 • Свящ. д-р Юрій Федорів. Історія церкви в Україні. – Люблін, 1991.


^ 3. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу

1. Які зміни відбулись в становищі Української Православної Церкви (УПЦ) в умовах польсько-литовського панування (ХІУ-ХУ ст.)? Спроби запровадження унії в ХУ ст. Що ви знаєте про діяльність митрополитів Ізидора та його наступника Григорія Болгарина?

2. Проаналізуйте історію поширення ідей Реформації та раннього протестантизму в Україні у ХУІ-ХУІІ ст.

3. Що ви знаєте про діяльність єзуїтів, католицьку контрреформацію, посилення експансії католицизму та підготовку запровадженн церковної унії в Україні у 60-90-х рр. ХУІ ст.?

4. Що ви знаєте про причини, підготовку, запровадження та наслідки Берестейської церковної унії 1596 р.? Які уроки Берестейської унії?

5. Історія уніатства та його церковної організації на Правобережній Україні в ХУІІ-ХІХ ст. аж до його ліквідації в цьому регіоні. Що ви знаєте про діяльність ордену василіан, Вельямина Рутського, Йосафата Кунцевича?

6. Історія УГКЦ в Галичині у ХУІІІ-ХІХ ст. Що ви знаєте про митрополитів УГКЦ першої пол.ХУІІІ ст. з родини Шептицьких, про Лева Кишку, Замойський собор, його рішення та значення для еволюції віровчення і обрядовості УГКЦ?

7. Охарактеризуйте Ужгородську церковну унію 1646 р. та уніатство в Закарпатті (1646-1949).

8. Назвіть основні віхи та події в історії українського православ’я Козацької доби. Охарактеризуйте діяльність його видатних діячів Йова Борецького, Петра Могили, Сильвестра Косіва.

9. Які негативні зміни відбулись після 1686 р. і в синодальний період історії українського православ’я (ХУІІІ-ХІХ ст.)?

10. Історія поширення раннього та пізнього протестантизму в Україні у ХУІІІ-ХІХ ст.

11. Проаналізуйте історію православ’я в Україні у ХХ ст. та охарактеризуйте її основні віхи: від екзархату до автономії та автокефалії.

12. Охарактеризуйте течії автономістів, автокефалістів та обновленців в українському православ’ї 20-30-х рр. ХХ ст.

13. Що ви знаєте про українські православні церкви в діаспорі, про їхню історію та сучасний стан? Дайте оцінку діяльності митрополита Іларіона (Івана Огієнка).

14. В загальних рисах охарактеризуйте історію УГКЦ першої пол. ХХ ст., її нові чернечі ордени (студитів, братів-редемптористів, жіночі чернечі згромадження) та дайте оцінку діяльності видатного церковного діяча України Андрея Шептицького.

15. Що ви знаєте про історію УГКЦ в другій пол.ХХ ст. (від Львівського псевдособору 1946 р. та “катакомбної церкви» і руху покутників до її офіційного відновлення в 1989 р.)? Охарактеризуйте діяльність Володимира Стернюка.

16. Охарактеризуйте діяльність УКЦ в еміграції, її Філадельфійської єпархії та кардинала Йосипа Сліпого.

17. Історія раннього та пізнього протестантизму в Україні у ХХ ст. Охарактеризуйте сучасний неопротестантизм та його конфесії.

18. Що ви знаєте про сучасні міжконфесійні відносини в Україні, зокрема між православними і греко-католиками, а також православними церквами між собою?

19. Сучасний стан конфесій українського православ’я (УПЦ-КП, УПЦ-МП, УАПЦ). Які є проблеми в стосунках між ними? Що ви знаєте про діяльність їхніх керівників кін.ХХ – поч.ХХІ ст. – патріархів Мстислава (Степана Скрипника), Володимира (Романюка), Димитрія (Володимира Яреми), Філарета (Денисенка), митрополита Володимира (Сабодана)?

20. Сучасний стан УГКЦ в Україні та українських уніатських церков у діаспорі. Охарактеризуйте діяльність керівників УГКЦ кін.ХХ – поч.ХХІ ст. – кардиналів Мирослава Івана Любачівського та Любомира Гузара.

21. Сучасний стан РКЦ (католицизму) в Україні. Яку її структурну ланку очолює кардинал Мар’ян Яворський? Хто керує католиками і греко-католиками Закарпаття?

22. Сучасний стан міжконфесійного життя на Львівщині.

23. Зробіть загальні висновки про роль і місце християнства в історії духовної культури і суспільного життя українського народу за періодами (Київська Русь, Козацька доба, Новий і Новітній час) та в конфесійному контексті (православ’я, греко-католицизм та ін.)


^ 4. Підготовка наукових рефератів та есеїв

 • Володимирове хрещення Русі: причини, мотиви, хід, наслідки.

 • Особливості київського християнства.

 • Українська церква та її Київська митрополія в домонгольський період.

 • Берестейська церковна унія: історія і сучасність.

 • Києво-Печерська та Почаївська лаври як визначні центри духовної культури України Козацької доби (ХVІ-ХVІІІ ст.).

 • УГКЦ: шлях від церковної унії до національної церкви.

 • Ужгородська церковна унія: історія і сучасність.

 • Церковна Реформація і ранній протестантизм в Україні.

 • Українське православ’я та його видатні діячі Козацької доби.

 • Автокефальний рух в Україні та українській діаспорі: історія і сучасність.

 • Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) – визначний релігійний і культурний діяч України.

 • Митрополит Андрей Шептицький – видатний діяч Української Церкви.

 • Конфесії сучасного українського православ’я.

 • Сучасний стан УГКЦ та РКЦ в Україні.

 • Сучасний український неопротестантизм.

 • Християнство в історії української культури.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ


Методичні матеріали

Навчальна програма культурологічного спецкурсу «Християнство в Україні: історія і сучасність». – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 21 с.

Навчальна програма культурологічного спецкурсу «Християнство в Україні: історія і сучасність» // Культурологія: навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С.461–475.

Плани семінарських занять з культурологічного спецкурсу «Християнство в Україні: історія і сучасність». – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 18 с.


Підручники та навчальні посібники

Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.

Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2004. – 528 с.

Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.

Історія релігії в Україні: Навч.посібник / За ред.А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.

Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наук. думка, 1999. – 252 с.

Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.

Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посібник. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.

Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.

Пітусь Л., Стеценко В. Культурологічно-релігієзнавчий практикум: Навч.-метод. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 556 с. http: // Lnu.edu.ua/facultu/Phil/praktukum. pdf

Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Вид. центр «Академія», 2007. – 408 с.

Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с.

Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с.

Стеценко В.І. Українська та зарубіжна культура і релігієзнавство: Навч.-метод. посібник. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 199 с.

Стеценко В.І. Християнство в історії української культури // Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. вид. / За заг. ред. А.В.Яртися та ін. – Львів: Світ, 1994. – С.410–429.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с.

Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2006. – 408 с.

Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 308 с.


Енциклопедії. Словники. Довідники

Дещиця М. Малий український церковно-історичний словник. – Львів: Основа, 1994. – 153 с.

Історія християнської церкви на Україні (Релігієзнавчий довідковий нарис) / Відп. ред. О.С.Онищенко. – К.: Наук. думка, 1991. – 104 с.

Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: БРЭ, 1999. – 928 с.

Релігієзнавчий словник / За ред. проф. А.Колодного і Б.Любовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Стеценко В.І. Культура в термінах від «а» до «я». Культурологічна абетка. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 208 с.

Християнство: Словарь / Под. общ. ред. А.М.Митрохина и др. – М.: Республика, 1994. – 559 с.


^ 4. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ І КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯМ

Самостійна робота студентів, крім підготовки до семінарських занять, вимагає також самостійне опрацювання додаткової літератури та питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу, підготовку рефератів та есеїв за тематикою лекцій.

Форми організації роботи по самостійному засвоєнню

навчальних тем змістового модуля 1

Тема 1. Історія християнства. Тема 2. Початки поширення християнства на українських землях.

1. Самостійне опрацювання додаткової літератури (див. с.14).

2. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу (див. с.14–15).

3. Підготовка наукових рефератів та есеїв (див. с.15).


Тема 3. Запровадження і утвердження християнства в Київській Русі у кінці Х–ХІ ст. Тема 4. Еволюція християнства в Україні у ХІІІ–XV ст. Тема 5. Міжконфесійна боротьба в Україні у XVIXVIII ст.

1. Самостійне опрацювання додаткової літератури (див. с.15–16).

2. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу (див. с.16).

3. Підготовка наукових рефератів та есеїв (див. с.16–17).


Підсумкова форма контролю за самостійною роботою

студентів по змістовому модулю 1

Проведення усного колоквіуму на тему: “Історія християнства та його поширення в Україні”.


Форми організації роботи по самостійному засвоєнню

навчальних тем змістового модуля 2

Тема 6. Православ’я в Україні та в українській діаспорі з ХІХ–ХХ ст.

1. Самостійне опрацювання додаткової літератури (див. с.17).

2. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу (див. с.17–18).

3. Підготовка наукових рефератів та есеїв (див. с.18).


Тема 7. Католицизм та греко-католицизм в історії українського християнства у ХІХ–ХХ ст.. Тема 8. Історія протестантизму в Україні. Тема 9. Становище та міжконфесійні проблеми українського християнства в сучасних умовах.

1. Самостійне опрацювання додаткової літератури (див. с.19–20).

2. Самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного курсу (див. с.20–21).

3. Підготовка наукових рефератів та есеїв (див. с.21).


Скачати 0.74 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/4
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх