European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія* icon

European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями підготовки: 030102 Психологія*


Схожі
European credit system інформаційний пакет психолого-педагогічного факультету напрями...
European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики напрями...
European credit system інформаційний пакет факультету філології та журналістики напрями...
European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету напрями підготовки:...
European credit system інформаційний пакет фізико-математичного факультету напрями підготовки:...
European credit system інформаційний пакет природничого факультету напрями підготовки: 040101...
European credit system інформаційний пакет природничого факультету напрями підготовки: 040101...
European credit system інформаційний пакет факультет технологій та дизайну напрями підготовки:...
European credit system інформаційний пакет факультет технологій та дизайну напрями підготовки:...
European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 0 1...
European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 0 1...
Інформаційний пакет технолого-педагогічного факультету...Загрузка...
страницы: 1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53
повернутися в початок
скачать

^ Форми та методи навчання:

Лекції, лабораторні заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

– поточний (опитування, перевірка виконання лабораторних занять, тестування).

– підсумковий (залік)

Мова

Українська.


Ідентифікація.

^ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Опис. Змістові модулі.

Модуль 1. Глобальна екологічна криза (20).

1. Людство в навколишньому середовищі Історичні етапи взаємодії людини, людського суспільства та природи. Екологія, її об’єкт, предмет вивчення, основні завдання. 2. Біоекологія Поняття екосистеми. Біосфера. 3. Геоекологія. Деякі риси екологічної системи „Земля”. Атмосфера. Гідросфера. Літосфера. 4. Техноекологія. Основні технологічні забруднювачі і методи їх контролю. 5. Соціоекологія. Екологічна освіта та економіка природокористування. 6. Екологія людини. Здоров я людини як інтегральний показник її багатовимірної екологічної ніші. Вплив екологічних факторів на здоров я людини. 7. Природно-соціальні особливості України. Причини і наслідки екологічної кризи. 8. Екологічний стан окремих регіонів України. 9. Наслідки екологічних катастроф. 10. Національний шлях до еколого-збалансованого розвитку. Стратегія і тактика виживання людства.

Рівень:

А) Попередні умови: курс біології в об’ємі шкільної програми.

Б) Цілі: висвітлити причини виникнення на нашій планеті глобальної екологічної кризи, що загрожує подальшому існуванню людства на Землі, і показати можливі шляхи виходу з цієї кризи; ознайомити студентів з основами науки про гармонізацію взаємодії людського суспільства та природи; з теоретичною базою діяльності людини у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів.

Завдання: поглибити та інтегрувати знання студентів щодо загальної екологічної ситуації спричиненої діяльністю людини; щодо використання, збереження, охорони та відновлення природного середовища; осмислення людиною свого місця в оточуючому світі, що сприятиме формуванню у неї раціональної екологічної свідомості, яка б виявлялась через екологічну культуру і поведінку.

В) Бібліографія:

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Кстіков І.Ю. Основи екології: Підручник – К.: Либідь, 2004. – 304 с.

Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник для 10-11 кл. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.

Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1993. – 304 с.

Помогайбо В.М. Довкілля: Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів зі спеціальності „Початкове навчання”. – Полтава: Довкілля-К, 2005. – 304 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

І.С. Беседіна (канд. біол. наук., доцент).

Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 1.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: розповідь, бесіда, дискусія, обговорення, наочний, практичний, методи самонавчання.

Оцінювання.

Контроль знань:

Поточний контроль: усне опитування на семінарських заняттях, тестування з теми.

Модульний контроль: у формі тестування з тем змістового модуля

Підсумковий контроль – експрес тестування: 28 питань і розв’язування трьох екологічних задач (залік 1 семестр).


Ідентифікація.

^ ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ І ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Опис. Змістові модулі.

1 модуль . Загальний догляд за хворими. Лікарські засоби. Оцінка основних параметрів організму

Обстеження та оцінка основних параметрів організму Медикаментозні засоби.

Перша медична допомога.

Засоби першої допомоги. Загальний догляд за хворими.

Принципи догляду за важкохворими. Охоронний режим. Догляд за хворими дітьми. Основні медичні маніпуляції. Ін’єкції

^ 2 модуль . Перша медична допомога при захворюваннях, травмах і нещасних випадках. Дитячі інфекційні хвороби.

Гостра серцево-судинна недостатність. Гострі порушення мозкового кровообігу. Гостра дихальна недостатність. Коми. Гострі отруєння. Невідкладні та термінальні стани. Поняття та принципи реанімації. Штучне вентиляція легень. Непрямий масаж серця. Травми, їхня класифікація і ускладнення. Перша допомога при травмах. Загальна характеристика дитячих інфекційних хвороб. Особливості інфекційних захворювань. Основи епідеміології. Профілактика інфекційних хвороб у дитячих закладах. Класифікація інфекційних хвороб та їхній короткий опис.

Рівень:

А) ^ Попередні умови: сформованість базових знань з фундаментальних природничих дисциплін; знання основних принципів будови клітини, тканин та органів людини, основ анатомії та фізіології.

Б) ^ Цілі та завдання: формування особистості вчителя, озброєного знаннями та уміннями з основ медичних знань, які необхідні для забезпечення здоров’я і життя учнів, а також набуття студентами базових уявлень про анатомо-фізіологічні та біофізичні особливості організму в умовах норми і патології, методи дослідження їхньої будови і функцій, природу та особливості захворювань, методів відновлення їхніх порушених функцій.

В) Бібліографія:

 1. Богоявленский В.Ф., Богоявленский И.Ф. Диагностика и доврачебная помощь при неотложных состояниях. – Л., 1985.

 2. Ершова И. Н., Шапот Ю. Б. Первая домедицинская помощь при острых заболеваниях и несчастных случаях: Справочное пособие для населения. — СПб., 1999. — 107 с.

 3. Петрушов А.В., Пелипенко О.В. Основи медичних знань – Полтава, 2008. – 138с.

 4. Соковня-Семенова И. И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. — 2-е издание. — М., 2000. — 208 с.

 5. Швидка медична допомога: Навч. посібник / Л. П. Чепкий, О. Ф. Возіанов, О. Й. Грицюк та ін. — К.: — 1992. — 311 с

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

А.В. Петрушов (канд. мед. наук, доцент)

Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 2.

­­­2 год. на тиждень, 18 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції, семінарські заняття, консультації (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на практичних заняттях);

 • підсумковий – залік 3 семестр.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ФІЗІОЛОГІЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Опис

Змістовий модуль. Фізіологія вищої нервової діяльності. Фізіологія ВНД людини як наука і навчальний предмет. Загальні фізіологічні функції ЦНС. Будова та функції відділів ЦНС. Вроджена рефлекторна діяльність людини. Умовно-рефлекторна діяльність людини. Вищі нервові функції кори великих півкуль. Перша та друга сигнальні системи дійсності у людини. Типологічні особливості вищої нервової діяльності людини. Механізми психічної діяльності людини. Сон, гіпноз та екстрасенсорні сприйняття. Особливості вищої нервової діяльності у дітей різних вікових періодів.

Рівень:

А) Попередні умови: знання та вміння з індивідуальних розділів: «Біологія людини».

Б) Цілі та завдання: Забезпечити засвоєння студентами чітких уявлень про фізіологічні механізми вищої нервової діяльності людини. Сформувати у студентів навички використання одержаних знань у процесі подальшого вивчення спеціальних фахових дисциплін та майбутньої практичної діяльності.

В) Бібліографія:

 1. Чайченко Г.М.. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Либідь, 1993.

 2. Харченко П.Д., Чайченко Г.М.. Фізіологія вищої нервової діяльності. – К.: Вища школа, 1977.

 3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 478 с.

 4. Хрипкова А.Г.. Вікова фізіологія. – К.: Вища школа, 1982.

 5. Помогайбо В.М. Вступ до пренатальної психології. – Полтава: Довкілля-К, 2006.

 6. Помогайбо В.М. Фізіологія ВНД. Конспекти лекцій.

Варіативний

Викладацький склад:

Помогайбо В.М., кандидат біологічних наук, доцент.

Тривалість:

54 години, кредити ECTS 1,50. Семестр – 1.

3 години на тиждень. 18 тижнів на засвоєння.

^ Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, самостійне опрацювання.

Оцінювання

Контроль знань:

– поточний (опитування, тестування),

– підсумковий: залік.

Мова

Українська.


Ідентифікація.

^ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Опис. Змістові модулі.

1. Загальні основи економічної теорії. Ринкова економіка. 2. Теорія мікро- та макроекономіки.

Рівень:

А) Попередні умови: вільне володіння основними загальнонауковими методами пізнання, фактами і теоріями історичного розвитку суспільства; сформованість засобів пізнавальної та практичної діяльності, а також елементів суспільної культури, соціальної поведінки громадян, соціальних норм, гуманістичних та демократичних цінностей.

Б) Цілі та завдання: вивчення фундаментальних економічних категорій, які пояснюють функціонування економічних систем та процеси, що супроводжують виробництво, розподіл, обмін і споживання економічних благ, поведінку економічних суб’єктів різних рівнів, основні проблеми економіки та способи їх вирішення.

В) Бібліографія:

 1. Базилевич В.Д. Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

 2. Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 352 с.

 3. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.

 4. Яковенко Л.І. Економічна теорія: Навчальний посібник для студентів. – Полтава: Скайтек, 2005. – 201 с.

Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Обов’язкова дисципліна.

Викладацький склад:

Л.І. Яковенко (доктор економічних наук, професор), В.С. Жученко (доктор економічних наук, професор), Т.А. Непокупна (кандидат економічних наук, доцент), С.В. Степаненко (кандидат економічних наук, доцент), Т.В. Бровко (старший викладач), О.В. Пащенко (кандидат економічних наук, старший викладач), Б.О. Шевченко (асистент).

Тривалість:

108 год., кредити ECTS – 3, семестр – 6.

4 год. на тиждень, 14 тижнів на засвоєння.

^ Форми і методи навчання:

А) Форми навчання: лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття.

Б) Методи навчання: ділові ігри, розв’язання економічних задач, мозкові атаки, методи самонавчання, евристична бесіда тощо.

Оцінювання. Контроль знань:

 • поточний (домашні самостійні завдання, тести та контрольні роботи, виконані студентами на семінарських заняттях);

 • підсумковий – екзамен 6 семестр.

Мова. Українська


Ідентифікація.

^ ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Ідентифікація.

ВІКОВА ТА ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Ідентифікація.

ПЕДАГОГІКА

Опис. Змістові модулі.

І модуль. Історія педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Педагогічна професія та особистість учителя. Становлення педагогіки як науки. Історія розвитку педагогічної думки, поглядів на особистість учителя та його підготовку. Донауковий етап розвитку педагогіки. Вплив християнства на виховання і розвиток педагогічної думки у феодальному суспільстві. Школа, освіта і зародження педагогічної думки в період Київської Русі (IX-XIV ст.). Процес розвитку педагогіки як науки. Погляди на процес виховання та особистість учителя Я.А. Коменського, І.Г. Песталоцці, А. Дістервега. Педагогічні ідеї представників західноєвропейської педагогіки епохи Нового часу та Просвітництва (Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеція, Д. Дідро). Педагогічна система К.Д. Ушинського. Школа і педагогічна думка в Україні першої половини XIX ст. (педагогічна та просвітницька діяльність О.В. Духновича і Т.Г. Шевченка). Теорія та практика вільного виховання Л.М. Толстого та фізичного виховання особистості П.Ф. Лесгафта. Українська школа і педагогічна наука початку XX ст. (освітньо-педагогічні ідеї Л. Українки, І.Я. Франка, Б.Д. Грінченка). Освіта та педагогічна думка в Україні другої половини XIX ст. (освітньо-педагогічна діяльність М.І. Пирогова, М.О. Корфа, Х.Д. Алчевської). Просвітницька діяльність і педагогічні погляди С.Т. Шацького і П.П. Блонського. Українська педагогічна наука періоду 20-30-х років XX ст. (освітньо-педагогічні ідеї В.П. Затонського, М.О. Скрипника, С.Ф. Русової, І.І. Огієнка, О.Ф. Музиченка, Г.Г. Ващенка, В.М. Верховинця). Педагогічна система А.С. Макаренка. Педагогічна система В.О. Сухомлинського.

ІІ модуль. Дидактика. Навчально-виховний процес – цілісна педагогічна система. Дидактика як наука і навчальна дисципліна. Теорія змісту освіти і структура навчального матеріалу. Організаційні форми навчання. Методи, прийоми і засоби навчання в їх історичному розвитку. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю. Диференціація в освіті.

ІІІ модуль. Теорія виховання. Організація методичної роботи у школі. Сутність і принципи виховання. Актуальні проблеми сучасного виховання. Загальні методи, прийоми і засоби виховання в їх історичному розвитку. Роль класного керівника у формуванні дитячого колективу. Технологія колективних творчих справ І.П. Іванова. Зміст виховання. Історико-теоретичні основи морального виховання. Історико-теоретичні основи розумового виховання. Історико-теоретичні основи трудового виховання.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: «Теоретичні основи педагогіки», «Історія педагогіки», «Цілісний навчально-виховний процес».

Б) Цілі та завдання: формування комплексного погляду майбутнього педагога на свою професійну діяльність, ознайомлення з актуальними проблемами сучасної педагогічної теорії та практики.

В) Бібліографія:

 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : Історія. Теорія / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998.

 2. Бондар В. Дидактика / В. Бондар. – К. : Либідь, 2005.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка : посібник. – К. : Академія, 2001. – 576 с.

 4. Галузяк В. М. Педагогіка : навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 416 с.

 5. Історія педагогіки / за заг. ред. Г. В. Троцко. – Харків, 2008. – 543 с.

 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

 7. Левківський М. В. Історія педагогіки : навчальний посібник / М. В. Левківський, О. М. Микитюк. – Харків : ОВС, 2002.

 8. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : ОВС, 2002. – 400 с.

 9. Любар О. О. та ін. Історія української школи і педагогіки. – К. : Знання, 2003.

 10. Малафіїк І. В. Дидактика. – К. : Кондор, 2005.

 11. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2001.

 12. Подласый И. П. Педагогика. В 2-х кн. : учебник / И. П. Подласый. – М. : Владос, 1999.

 13. Українська педагогіка в персоналіях / за ред. О. В. Сухомлинської : У двох книгах. – К. : Либідь, 2005.

 14. Фіцула М. М. Педагогіка : підручник / М. М. Фіцула. – К. : Либідь, 2000.

 15. Харламов И. Ф. Педагогика : учебник / И. Ф. Харламов. – М. : Высшая школа, 2000.

Обов’язковий.

Викладацький склад:

Шпак В.П., доктор педагогічних наук, професор.

Тривалість:

216 год, 6 кредитів ЕСТS, І-ІІ-й семестри,

3 год. на тиждень у І-му семестрі і 2 год. на тиждень у ІІ-му семестрі,

34 тижні на засвоєння.

^ Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань: поточний, тематичний, комплексний. Підсумкова форма контролю – екзамен.

Мова. Українська.


Ідентифікація.

^ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ


Ідентифікація.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


Ідентифікація.

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, ПАТОЛОГІЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З ОСНОВАМИ ВАЛЕОЛОГІЇ

^ Опис. Змістові модулі

І модуль. Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків. Будова та функції органів і систем організму дитини, їхні вікові особливості. Основні захворювання та патологічні стани дитячого та підліткового організму. Профілактика та лікування захворювань у дитячому віці. ІІ модуль. Основи валеології. Валеологія як наука. Основні завдання, об'єкт і предмет валеології. Здоров'я дитини як індивідуальна і суспільна проблема. Фізичне та психічне здоров’я людини, засоби його формування, зміцнення і збереження. Режим дня школяра. Значення харчування для життєдіяльності організму.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: “Анатомія та фізіологія людини”.

Б) Цілі та завдання. Метою курсу є формування у студентів базових уявлень про анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму, методи дослідження розвитку його будови і функцій, природу та особливості захворювань основних органів і систем організму, а також принципів їхньої профілактики і лікування, враховуючи валеологічні основи профілактики. Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними основами даного курсу, анатомо-фізіологічними та клінічними засадами роботи корекційного педагога у школі, дошкільних та спеціальних закладах; ознайомлення з основними ознаками захворювань органів і систем дитини; оволодіння принуипами валеологічної роботи; вироблення у студентів умінь та навичок самостійної роботи з літературою з курсу.

В) Бібліографія:

 1. Анатомія і фізіологія дитини дошкільного віку: Навчально-методичний посібник / Укладач О.І. Березан. – Полтава: : РА «Бойко», 2005. – 106 с.

 2. Грибан В.Г. Валеологія: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Центр навчальної л-ри, 2005. – С. 256 с.

 3. Петрушов А.В., Мірошниченко Т.В. Вікова фізіологія та валеологія: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Полтава: Друкарня ПП Ткалич А.М., 2008. – 182 с.

 4. Бобрицька В.І., Гриньова М.В. та ін. Валеологія: Навч. пос. / За ред. В.І. Бобрицької. – Полтава, 1999.

 5. Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2004. – 576 с.

Нормативна частина циклу.

Викладацький склад:

Березан О. І., канд. мед. наук, доц.

Тривалість:

126 год., кредити ECTS – 3,5. Семестр – 1.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

^ Форми та методи навчання: лекції, практичні, лабораторні заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, доповіді, перевірка виконання домашніх завдань (творчі роботи, реферати, мультимедійні презентації), конспектів лекцій);

рубіжний (модульний) (контрольна робота-тест);

підсумковий (залік).

Мова. Українська.


Ідентифікація.

^ АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ОРГАНІВ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ

Опис. Змістові модулі

І модуль. Анатомія та фізіологія органів слуху і мовлення. Будова і функції органів слуху, слухового аналізатора. Біофізична акустика. Анатомія і фізіологія носу та носової порожнини, ротової порожнини, гортані, глотки, особливості їхнього вікового розвитку. ІІ модуль. Методи дослідження та патологія органів слуху і мовлення. Методи дослідження будови та функцій органів слуху і мовлення, їхні захворювання, шляхи лікування та профілактики органічних та функціональних порушень органів слухо-мовленнєвої сфери. Стійкі порушення слуху, шляхи їхньої корекції та компенсації.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: “Анатомія, фізіологія та патологія дітей і підлітків з основами валеології”.

Б) Цілі та завдання. ^ Метою курсу є набуття знань та вмінь у здійсненні координованої з лікарем корекційної роботи у школі, дошкільних та спеціальних закладах. Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними основами даного курсу, анатомо-фізіологічними та клінічними засадами роботи корекційного педагога у школі, дошкільних та спеціальних закладах; ознайомлення з основними методиками обстеження та діагностики захворювань органів слуху та мовлення; оволодіння методиками діагностичної роботи; вироблення у студентів умінь та навичок самостійної роботи з літературою з курсу.

В) Бібліографія:

 1. Березан О.І. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи сурдопедагогіки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів] / Олексій Іванович Березан. – Полтава: РА „Бойко”, 2006. – 100 с. – [Основи корекційної педагогіки].

 2. Козлов М.Я. Детская сурдоаудиология. / М.Я. Козлов, А.Л. Левин. – Л., 1989.

 3. Нейман Л.В. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / [Л.В. Нейман, М.Р. Богомильский] ; под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. – [Коррекционная педагогика].

 4. Органи мовлення: анатомо-фізіологічні та клінічні аспекти: навч. посіб. [для студентів спеціальності 7.010106 – «Дефектологія. Логопедія»] / [Укл. О.І. Березан]. – Полтава: РА «Бойко», 2005. – 92 с. – [Основи корекційної педагогіки].

 5. Пальчун В.Т. Болезни уха, горла и носа [Атлас] / В.Т. Пальчун. – М., 1991.

 6. Яковлєва С.Д. Анатомо-фізіологічні та клінічні основи дефектології: навч. посіб. / С.Д. Яковлєва – Херсон, 2004. – 220 с.

Нормативна частина циклу.

Викладацький склад:

Березан О. І., канд. мед. наук, доц.

Тривалість:

126 год., кредити ECTS – 3,5. Семестр – 1.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

  1. поточний (опитування, доповіді, перевірка виконання домашніх завдань (творчі роботи, реферати, мультимедійні презентації), конспектів лекцій);

  2. рубіжний (модульний) (контрольна робота-тест);

  3. підсумковий (екзамен).

Мова. Українська.


Ідентифікація.

^ ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

Опис

Змістовий модуль. Основи генетики людини. Основні генетичні поняття та закономірності. Генетика людини та її історичний розвиток. юдина як об’єкт генетичних досліджень. Генеалогічний метод. Близнюковий метод. Метод прийомних дітей. Популяційний метод. Сучасні методи генетики людини. Спадковість та середовище. Менделюючі ознаки. Взаємодія генів. Генетика статі. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю. Успадкування, обмежене та контрольоване статтю. Вплив геному та умов зовнішнього середовища на патогенез. Класифікація спадкових хвороб. Загальна характеристика спадкових патологій. Генні хвороби. Мітохондріальні хвороби. Хромосомні хвороби. Спадкова схильність до хвороб. Профілактика спадкових патологій. Причини та загальні механізми вроджених вад розвитку. Розумова відсталість. Затримка психічного розвитку. Дитячий аутизм. Стійкі вади слуху та зору. Аномалії поведінки Темперамент. Інтелект. Генетика обдарованості.

Рівень:

А) Попередні умови: знання та вміння з індивідуальних розділів: «Біологія людини», «Загальна біологія».

Б) Цілі та завдання: Забезпечити засвоєння студентами закономірностей та механізмів успадкування основних ознак будови та життєдіяльності людського організму, його патологій, а також психічних процесів. Сформувати у студентів навички використання одержаних знань у процесі подальшого вивчення спеціальних фахових дисциплін та майбутньої практичної діяльності.

В) Бібліографія:

 1. Шевченко В.А. и др. Генетика человека. – М.: ВЛАДОС, 2004;

 2. Александров А.А. Психогенетика. – СПб.: Питер, 2004;

 3. Мешкова Т.А., Николаева Н.О. Психогенетика. –http://www.ido.edu.ru/psychology/psychogenetic.html. 2007.

 4. Москалець В.П. та ін. Психологія суїциду. – К.: Академвидав, 2004;

 5. Штерн К. Основы генетики человека. – М.: Медицина, 1965;

 6. Маккюсик В. Генетика человека. – М.: Мир, 1967;

 7. Канаев И.И. Близнецы и генетика. – М.: Наука, 1968;

 8. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. – К.: Здоров’я, 2001;

 9. Путинцева Г.Й., Решетняк Т.А. Медична генетика. – К.: Здоров’я, 2002;

 10. Голинська Є.Л. Основи генетики. – К.: ВКУ, 1968;

 11. Помогайбо В.М. Генетика людини. Конспекти лекцій;

 12. Барнаков Н.В. О воспитании таланта и других качеств человека в раннем и дошкольном детстве. – Улан-Уде: БГСХА, 20004. – 112 с. – http://bookz.ru/genres/psyhol/barnakov-nv.html;

 13. Лалаянц И.Э. Тайны генетики. Люди и клоны. – М.: Вече, 2005.

Варіативний

Викладацький склад:

Помогайбо В.М., кандидат біологічних наук, доцент.

Тривалість:

72 години, кредити ECTS 2,00. Семестр – 2.

4 години на тиждень. 18 тижнів на засвоєння.

^ Форми та методи навчання:

лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійне опрацювання.

Оцінювання

Контроль знань:

– поточний (опитування, тестування),

– підсумковий: залік.

^ Мова

Українська.

Ідентифікація.

НЕВРОПАТОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі

І модуль. Функціональна анатомія нервової системи. Клітинна організація нервової системи та основи її функціонування. Загальний огляд анатомії нервової системи людини. Функціональна анатомія півкуль великого мозку, стовбуру мозку, спинного мозку, черепних та спинномозкових нервів. ІІ модуль. Методи дослідження та патологічні синдроми в невропатології. Діагностика стану нервової системи: поняття про діагноз та диференціальний діагноз, анамнез. Дослідження рефлекторно-рухових, чутливих та вегетативних функцій. Синдроми рухових, чутливих та вегетативних порушень, їхні топічні різновиди. Психоневрологічне обстеження дитини. ІІІ модуль. Основні неврологічні захворювання. Класифікація та причини захворювань нервової системи. Уроджені хвороби (дизембріогенії). Травматичні, судинні, інфекційні та пухлинні ураження нервової системи. Дитячі церебральні паралічі (ДЦП). Проблема епілепсії.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: “Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків”, “Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення”.

Б) Цілі та завдання. Метою курсу є набуття знань з історії та теоретичних основ неврології, спеціальних знань для корекційної діяльності, умінь та навичок діагностики неврологічних порушень та захворювань нервової системи. Завдання: ознайомити студентів з історичними та теоретичними основами даного курсу; ознайомити зі специфікою діагностичної роботи у невропатології; виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері; виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою по курсу.

В) Бібліографія:

 1. Бадалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 384 с.

 2. Березан О.І. Невропатологія: Навчальний посібник для студентів спец. 6.010100 – „Корекційна освіта”. – Полтава: РА „Бойко”, 2007. – 104 с.

 3. Гуровец Г.В. Детская невропатология. Естественнонаучные основы специальной дошкольной психологии и педагогики: учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений / Под ред. проф. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 303 с. – (Спец. образование).

 4. Дуус П. Топический анализ в неврологии: Анатомия, физиология, клиника. – М.: ЦПЦ «Вазер-Ферро», 1997.

 5. Ляпидевский С.С. Невропатология. Естественнонаучные основы специальной педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 384 с. – (Коррекц. педагогика).

Нормативна частина циклу.

Викладацький склад:

Березан О. І., канд. мед. наук, доц.

Тривалість:

126 год., кредити ECTS – 3,5. Семестр – 2.

3 год. на тиждень, 17 тижнів на засвоєння.

^ Форми та методи навчання: лекції, практичні, лабораторні заняття, консультації.

Оцінювання. Контроль знань:

поточний (опитування, доповіді, перевірка рефератів, конспектів лекцій);

рубіжний (модульний) (контрольна робота-тест);

підсумковий (екзамен).

^ Мова. Українська.


Ідентифікація.

ПСИХОПАТОЛОГІЯ

Опис. Змістові модулі

І модуль. Загальна психопатологія. Психопатологія як наука. Поняття „норма”, „патологія”, „здоров’я” і „хвороба”. Поняття про структуру психіки, „психічна хвороба”. Етіологія, патогенез і патоморфологія психічних захворювань. Категорії та основні типи перебігу психічних розладів. Основні етапи становлення психопатології як науки. Розлади відчуттів, сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, інтелекту, свідомості, емоційно-вольові та ефекторно-вольові розлади. Синдроми психічних розладів. ІІ модуль. Клінічна психопатологія. Психози екзогенного (інфекційного, токсичного, травматичного, психогенного) та ендогенного (шизофренія, епілепсія, біполярний афективний розлад, психопатії) походження, їхній етіопатогенез, клініка та діагностика. Основні лікувально-педагогічні заходи.

Рівень:

А) Попередні умови. Знання та вміння з індивідуальних розділів: “Фізіологія вищої нервової діяльності”, “Загальна психологія”, “Вікова психологія”, “Основи генетики”.

Б) Цілі та завдання. Метою курсу є формування у студентів базових уявлень про фізіологічні та клінічні особливості вищої нервової діяльності, методи дослідження вищих кіркових (психічних) функцій, про природу та особливості психічних захворювань. Завдання: ознайомити студентів з різними формами розладів вищих кіркових (психічних) функцій; ознайомити зі специфікою діагностичної роботи та основними психічними захворюваннями дитячого віку; виробляти у студентів клінічне мислення у даній сфері; виробляти у студентів навички та вміння самостійної роботи з літературою за темами курсу.

В) Бібліографія:

Березан О.І. Основи психопатології: Навчальний посібник для студентів спец. 6.010100 – „Корекційна освіта”. – Полтава: Друкарня ПП Ткалич, 2007. – 116 с.

Березан О.І. Психопатологія дитячого віку: Навчальний посібник для студентів спец. 6.010105 – „Корекційна освіта”. – Полтава: Друкарня ФОП Ткалич, 2009. – 120 с.

Психопатология детского возраста /А.И. Селецкий . – К.: Вища школа, 1987. – 295 с.

Атлас для исследования отклонений в психической деятельности человека / Под ред. проф. И.А. Полищука и доц. А.Е. Видренко. – К.: Здоров’я, 1979. – 124 с.

Сонник Г.Т. Психіатрія: Підручник /Г.Т. Сонник, О.К. Напрєєнко, А.М. Скрипніков. – К.: Здоров’я, 2006. – 432 с.

Яссман Л.В., Данюков В.Н. Основы детской психопатологии. – М.: Олимп, 1999. – 254 с.
залишити коментар
Сторінка28/53
Дата конвертації30.09.2011
Розмір12 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   53
средне
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх