1 Будова І принцип роботи основних електровимірювальних приладів icon

1 Будова І принцип роботи основних електровимірювальних приладів


5 чел. помогло.
Схожі
Робоча навчальна програма для студентів за напрямом підготовки 040103 «Геологія»...
Тема дисципліни, тема лекції...
План Поняття основних принципів міжнародного права та їх ознаки...
Реферат роботи “...
Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві...
Про затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів...
Психолого-педагогічний семінар – одна з основних форм методичної роботи...
Реферат на тему...
При виборі теми курсової роботи я зупинилася на основних засобах з кількох причин: по-перше...
Конструкція й принцип дії приладів для випробування...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»...
Основним завданням при проектуванні вимірювальних приладів було І залишається досягнення певних...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать^ 1.7. Основні та похідні одиниці електрики та магнетизму.

Фізичних величин дуже багато, а тому для їх вимірювання має бути також багато і відповідних одиниць. Проте виявилось, що для вимірювання майже всіх фізичних величин можна обмежитись тільки декількома довільно вибраними одиницями, які прийнято називати основними одиницями. В Міжнародній системі (SI), якою на даний час переважно користуються, є сім основних одиниць вимірювання:

1. одиниця довжини – м (метр),

2. одиниця маси – кг (кілограм),

3. одиниця часу – t (секунда),

4. одиниця сили електричного струму – А (ампер),

5. одиниця термодинамічної температури – К (кельвін),

6. одиниця сили світла – кд (кандела),

7. одиниця кількості речовини – моль (моль).


Відомості про основні одиниці SI подано в таблиці 3.


Таблиця 3.


Величина

Одиниця


Назва


Сим-вол


Розмі-рність


Назва


Позначення

Рекомендовані кратні та частинні одиниці


Визначення

укр.

міжн

укр.

міжн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

довжина

l,L

L

Метр

м

m

км;

см;

мм;

мкм;

нм;

пм;

фм;

km;

cm;

mm; μ

m;

nm;

pm;

fm

Метр дорівнює довжині шляху, який проходить у вакуумі світло за

1/299792458 частину секунди [17 ГКМВ (1983р.), Резолюція 1]

Маса

m

M

Кіло-грам

кг

kg

кг; г;

мг;

мкг

kg; g;

mg;

μg

Кілограм є одиницею маси і дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма [3 ГКМВ (1901р.)]

час

t,T

Т

Секун-да

с

s

кс;

мс;мкс;

нс

ks;

ms;

μs; ns

Секунда є час, що дорівнює 9192631770 періодам випромінювання, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезія-133 [13 ГКМВ (1967р.), Резолюція 1]

Сила електри-чного струму

I

I

ампер

А

A

кА; мА;

мкА;

нА

kA;

mA;

μA;

nA

Ампер є сила незмінного струму, який під час проходження по двох безмежно довгих паралельних прямолінійних провідниках малого кругового перерізу, розташованих на відстані 1м один від одного у вакуумі, викликав би на кожній ділянці провідника довжиною 1м силу взаємодії 2·10-7Н [МКМВ (1946р.), Резолюція 2 схвалена 9 ГКМВ (1948р.)]

термоди-намічна темпера-тура

T,Θ

Θ

Кель-він

К

K

МК; кК;

мК;

мкК;

MK;

kK;

mK;

μK

Кельвін є одиницею термодинамічної температури і дорівнює 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води [13 ГКМВ (1967р.), Резолюція 4]

сила світла

Iν

J

Канде-ла

кд

cdКандела є сила світла у заданому напрямі від джерела, яке випромінює монохромне випромінювання частотою 540·1012Гц, енергетична сила світла якого у цьому напрямі становить 1/683 Вт/ср [16 ГКМВ (1979р.), Резолюція 3]

Кіль- кість речо- вини

N

N

моль

моль

mol

кмоль;

ммоль;

мкмоль

kmol;

mmol;

μmol

Моль є кількість речовини системи, яка містить стільки ж структурних елементів, скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012кг. За застосування моля структурні елементи повинні бути специфіковані і можуть бути атомами, молекулами, іонами, електронами або іншими частинками чи специфікованими групами частинок [14 ГКМВ (1971р.), Резолюція 3]


Всі інші одиниці фізичних величин називаються похідними і пов’язуються з основними певною залежністю, яку можна виразити математичною формулою. Похідні одиниці електрики та магнетизму, які найчастіше зустрічаються в лабораторному практикумі, подано в у таблиці 4.

Таблиця 4.Величина

ОдиницяНазваСим-волРозмір-

ністьНазваПозначення


Рекомендовані кратні і частинні одиниці позначенні: укр.; міжн.

укр.

міжн.

1

2

3

4

5

6

7

1.електричний заряд, кількість електрики

Q

TI

кулон

Кл

С

кКл; kC

мкКл; μC

нКл; nC

пКл; pC

2.(об’ємна) густина заряду

ρ,(η)

L-3TI

кулон на кубічний метр

Кл/м3

C/m3

ГКл/м3; GC/m3

МКл/м3; MC/m3

кКл/м3; kC/m3

мКл/м3; mC/m3

мкКл/м3; μC/m3

3.поверхнева густина заряду

σ

L-2TI

кулон на квад-ратний метр

Кл/м2

C/m2

МКл/м2; MC/m2

кКл/м2; kC/m2

мКл/м2; mC/m2

мкКл/м2; μC/m2

4.напруженість електричного поля

E

LMT-3І-1

вольт на метр

В/м

V/m

МВ/м; MV/m

кВ/м; kV/m

мВ/м; mV/m

мкВ/м; μV/m

5.1 електричний потенціал

5.2 різниця потенціалів, напруга

5.3 електрорушійна сила, ЕРС

V, φ


U, (V)


E

L2MT-3I-1

вольт

В

V

МВ; MV

кВ; kV

мВ; mV

мкВ; μV

6. електрична ємність

C

L-2M-1T4I2

фарада

Ф

F

мФ; mF

мкФ; μF

нФ; nF

пФ; pF

7. електрична стала

ε0 0)

L-3M-1T4I2

фарада на метр

Ф/м

F/m

мкФ/м; μF/m

нФ/м; nF/m

пФ/м; pF/m

8. густина (електричного) струму

J,j,

(S)

L-2I

ампер на квадратний метр

А/м2

A/m2

МА/м2; MA/m2

кА/м2; kA/m2

9.лінійна густина (електричного) струму

A, (α)

L-1I

ампер на метр

А/м

A/m

кА/м; kA/m

10. напруженість магнітного поля

H

L-1I

ампер на метр

А/м

A/m

кА/м; kA/m
1

2

3

4

5

6

7

11. Індукція, магнітного поля

B

М T-2I-1

Тесла

ТТл

T

мТл; mT

мкТл; μT

нТл; nT

12. магнітний потік

Ф

L2MT-2I-1

вебер

Вб

Wb

мВб; mWb


13.1 індуктивність

13.2 взаємна індуктивність

L

M, Lmn

L2MT-2I-2

генрі

Гн

H

мГн; mH

мкГН; μH

нГн; nH

пГн; pH

14. абсолютна магнітна проникність

μ а,(μ)

LMT-2I-2

генрі на метр

Гн/м

H/m

мкГн/м; μH/m

нГн/м; nH/m

15. магнітний момент

μ, μ r

L2I

Ампер ×

квадратний метр

А·м2

A·m2
16. густина енергії електромагнітного поля

w

L-1MT-2

джоуль на кубічний метр

Дж/м3

J/m3
17. вектор Пойнтінга

S

MT-3

ват на квадратний метр

Вт/м2

W/m2
18. електричний опір (постійного струму)

R

L2MT-3I-2

ом

Ом

Ω

ГОм; GΩ

МОм; MΩ

кОм; kΩ

мОм; mΩ

мкОм; μΩ

19. електрична провідність (для постійного струму)

G

L-2M-1T3I2

сименс

См

S

кСм; kS

мСм; mS

мкСм; μS

20. (електрична) потужність (для постійного струму)

P

L2MT-3

ват

Вт

W

21. питомий електричний опір

ρ

L3MT-3I-2

омметр

Ом·м

Ω·m

ГОм·м; GΩ·m

МОм·м; МΩ·m

кОм·м; kΩ·m

мОм·м; mΩ·m

мкОм·м; μΩ·m

нОм·м; nΩ·m

22. питома електрична провідність

γ, σ

L-3M-1T3I2

сименс на метр

См/м

S/m

МСм/м; MS/m

кСм/м; kS/m

23.1 частота


23.2 обертова частота

f, v


n

T-1


T-1

Герц

секунда в мі-нус першому степені

Гц


с-1

Hz


s-1

ГГц; GHz

МГц; MHz

кГц; kHz

1

2

3

4

5

6

7

24. кутова частота

ω

T-1

радіан за секунду;

секунда в мінус першому степені

рад/с


с-1

rad/s


s-1

25. різниця фаз

φ
один

радіан


1

рад

1

rad
26.1 імпеданс, повний електри-чний опір

Z


L2MT-3I-2

ом

Ом

Ω

МОм; MΩ

кОм; kΩ

мОм; mΩ

26.2 модуль імпедансу

(імпеданс)

26.3 активний опір, резистанс

26.4 реактивний опір, реактанс

|Z|


R


X

27. доб-

ротність

Q
один

1

1
28. активна потужність

P

L2MT-3

ват

Вт

W

ТВт; TW

ГВт; GW

МВт; MW

кВт; kW

мВт; mW

мкВт; μW

нВт; nW

29.1 повна потужність

29.2 реактивна потужність

S, (Ps)


Q, Pq

L2MT-3

вольт-ампер

В·А

V·A
29.1 повна потужність

29.2 реактивна потужність

S, (Ps)


Q, Pq

L2MT-3

вольт-ампер

В·А

V·A
30.1 електрична енергія

30.2 робота струму

W,

(Wp)


A

L2MT-2

джоуль

Дж

J

ТДж; TJ

ГДж; GJ

МДж; MJ

кДж; kJ

^ 1.8. Правила, поради і вказівки.

1.8.1. Правила внутрішнього розпорядку в електричній лабораторії.

 1. Студенти працюють у лабораторії за певним розкладом і тільки з своєю групою.

 2. Для відроблення пропущених лабораторних занять та на консультації кафедра встановлює додаткові години.

 3. Для проведення заданої лабораторної роботи студенти можуть об’єднуються в групи не більше, як по два чоловіки в кожній, і тільки тоді, коли в цьому є потреба (бракує апаратури) або це зручно.

 4. Кожний студент повинен підготуватися до виконання свого завдання, знати його зміст, хід роботи та опис потрібної апаратури. Під час роботи в лабораторії керівник занять може дати лише основні вказівки щодо роботи і користування приладами.

 5. Кожна група працює з тими приладами, які вона одержала від чергового по лабораторії і у визначеному місці. Переносити прилади з одного місця на інше заборонено.

 6. Студенти, що не підготувались або запізнились на заняття, до роботи не допускаються.

 7. Під час роботи в лабораторії студенти можуть одержувати для виконання деяких завдань ще й допоміжні прилади (секундоміри, амперметри, вольтметри і т.д.), а також з’єднувальні провідники.

 8. Закінчивши роботу, студент повинен упорядкувати своє робоче місце, показати керівникові занять результати своєї роботи і повернути допоміжні прилади.

 9. Якщо під час роботи студент допустився помилки, що привело до виходу з ладу лабораторної роботи, то про це необхідно негайно повідомити керівника занять і скласти акт. Студентам забороняється самим лагодити прилади, щоб запобігти ще більшому їх псуванню.

 10. Студенти повинні поводитися з приладами як уважно та обережно.

 11. Виносити з лабораторії прилади, інструкції категорично забороняється.

 12. Кожний студент повинен мати зошит, у який записується весь підготовчий матеріал, звітна таблиця вимірювань і результати проведеної роботи. На листках формату А4 складається звіт про виконання роботи.

 13. Приступаючи до нової роботи (на наступному занятті), студент повинен мати звіт попередньої роботи для пред’явлення його керівникові занять.

 14. У приміщенні лабораторії студенти повинні додержуватись тиші, порядку й чистоти.

 15. Ці правила обов’язкові для всіх студентів. Про будь-яке порушення цих правил повідомляють адміністрацію університету.


^ 1.8.2. Правила техніки безпеки.

 1. При недостатній ізоляції провідників, а також при використанні незадовільно відремонтованих приладів або саморобних запобіжників , існує небезпека виникнення пожежі.

 2. При перевантаженні проводів, тобто при пропусканні по них струму, вищого за граничний, виникає перенагрівання їх і руйнування ізоляції, яка перетворюється в крихку потріскану масу. Зруйнування ізоляції рано чи пізно приведе до коротких замикань, які при несправності запобіжників можуть спричинити горіння проводів. В таких випадках перш за все треба вимкнути струм і потім загасити ізоляцію, що загорілася.

 3. Сигналом про перегрівання проводів служить слабкий запах нагрітої гуми. При появі такого запаху треба негайно вимкнути струм, знайти ділянку, де виникло перегрівання, і замінити існуюче з'єднання проводами більшого діаметра.

 4. Велика небезпека виникає при доторканні до оголених провідників у вологих приміщеннях, коли людина стоїть на вологій дерев’яній підлозі, або ж торкається до труб водогону чи опалення. Людина в цьому разі або може бути вбита струмом, або ж, відчуваючи дуже сильні спазматичні болі, не зможе відірвати рук від труби. У цьому випадку треба, одягнувши на руки гумові рукавиці, спробувати відірвати ураженого струмом, вхопившись за його одяг.

 5. Не можна залишати без догляду ввімкненими електричні прилади, особливо електронагрівальні.

 6. Неприпустимо робити будь-який ремонт до вимкнення струму.

Пам’ятайте: небезпека ураження струмом людини, іноді смертельна і цілком реальна при напрузі 127 В, а тим паче при 220 В.


^ 1.8.3. Поради та вказівки при роботах в електричній лабораторії.


 1. Сполучення робити за схемою і тільки суцільними ізольованими провідниками з наконечниками..

 2. Гайки і клеми мають бути загвинчені повністю, і не хитатись.

 3. Електричну схему складати тільки при вимкнутому джерелі струму. Джерело струму вмикати останнім і тільки після перевірки схеми керівником занять (щоб у випадку неправильних сполучень не пошкодити вимірювальних приладів).

 4. Коли проведене вимірювання, електричне коло негайно розімкнути.

 5. Якщо спостерігається надмірне нагрівання або пахне горілим, струм негайно вимкнути, повідомивши про це викладача.

 6. Розбирати електричну схему тільки після перевірки результатів вимірювань викладачем після його дозволу.

 7. Пам’ятайте: при розбиранні електричної схеми необхідно першим вимкнути джерело струму.

При виконанні лабораторних робіт в електричній лабораторії кожний студент повинен виявляти максимум уваги, акуратності і точності.


^ 1.8.4. Вказівки при оформленні звітів про виконання лабораторних робіт.


Після виконання лабораторної роботи, результати вимірювань якої перевірив і прийняв керівник занять, треба акуратно написати звіт, врахувавши всі вказівки і зауваження, зроблені керівником занять. При складанні звіту слід додержувати зазначеного нижче наведеного плану та порядку викладу матеріалу.

1. Назва роботи.

2. Характеристика приладів, що входять в дану роботу, у вигляді умовних позначень, які має прилад, наприклад:

 1. Амперметр з шкалою на 3 А, ціна поділки 0,05 А, клас точності 0,1.
 1. Вольтметр з шкалою на 250 В, ціна поділки 02 В, клас точності 0,2.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3. Теоретичні відомості (означення поняття шуканої величини, виведення робочої формули тощо).

4. Електрична схема.

5. Завдання і хід роботи.

6. Звітна таблиця (з зазначенням одиниць вимірювання).

7. Середнє значення шуканої величини.

8. Обчислення похибок (середньої відносної і середньої абсолютної).

9. Остаточний результат (середнє значення шуканої величини з середньою абсолютною похибкою і середня відносна похибка ).

10. Короткий висновок.

залишити коментар
Сторінка3/3
Дата конвертації03.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
отлично
  7
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх