Навчальний графік з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільна оборона ” icon

Навчальний графік з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільна оборона ”


Схожі
Навчальний графік з дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона»...
Робоча програма Здисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона” (назва дисципліни за...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти...
Реферат на тему...
Охорона праці в галузі...
Програма підготовки студентів вищих навальних закладів з дисципліни «цивільна оборона» Київ 1995...
Освітня програма підготовки бакалавра за напрямом «Фінанси І кредит» Цикл дисциплін гуманітарної...
Конспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі Цигилика Л. О...
Реферат на т ему: «Зміст І завдання бжд та об’єктивні умови її виникнення» Безпека...
Реферат на т ему: «Зміст І завдання бжд та об’єктивні умови її виникнення» Безпека...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «охорона праці в галузі» для...Загрузка...
скачать

Навчальний графік з дисципліни “Охорона праці в галузі та цивільна оборона ”


осінній семестрВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Лекції

обсяг, год

2

2

2

2

2


Лаборат. роботи

обсяг, год4
4


Практичні заняття

обсяг, год


2

2

2

2

2

2

2

2

2

Самост. робота студентів

обсяг, год


1
1


3
2
2^ Точка контролю
+


+Консультації

1


1


Строки проведення заліків, іспитів

диф.

зал.
^ 2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


2.1 Мета навчальної дисципліни

Мета дисципліни - підготовка фахівців, що володіють знаннями та практичними навичками, необхідними для забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці. Надати необхідні знання для рішення інженерних задач щодо забезпечення безпечних умов праці, зменшення виробничого травматизму та професійних захворювань, застосування діючих нормативних актів з охорони праці в галузі, а також підготовка фахівців і магістрів, що до володіння знаннями і практичними навичками захисту населення, об’єктів економіки і територій в умовах ризику виникнення НС різного характеру.


^ 2.2 Завдання дисципліни

1.Вивчення особливостей охорони праці в галузі КІТ

2. Вивчення питань техніки безпеки, гігієни праці та промсанітарії, пожежної профілактики в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій

3.Одержання спеціальних знань та навичок з організації безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах, які використовують комп’ютерні та інформаційні технології, рішенню інженерних задач, які направлені на попередження виробничого травматизму та професійних захворювань.


^ Після вивчення дисципліни студенти мають:


знати:

1) особливості застосування інформаційних та комп'ютерних технологій;

2) класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу користувачів КІТ;

3) за якими показниками виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці,а також нормативні парметри яких не мають оптимальних значень (шум, іонізуючі випромінювання);

4) фактори, які можуть спричинити професійні захворіваня користувачів КІТ;

5) заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища;

6) заходи і засоби захисту користувачів КІТ від шуму;

7) шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу користувачів КІТ;

8) принципи та заходи організації безпечних робочих місць користувачів відеодисплейними терміналами;

9) профілактичні заходи щодо збереження здоровя та підвищенню працездатності працівників;

10) особливості інформаційного та психофізичного впливу на людину процесу праці;

11) правове забезпечення заходів щодо охорони праці користувачів інформаційних та комп'ютерних технологій;

12) суть поняття СУОПП;

13) підсистеми СУОПП, їх взаємозв’язок

14) фактори пожежної небезпеки в галузі;

15) категорії пожежонебезпечності приміщень;

16) застосовування основних діючих законодавчих та нормативних актів в області охорони праці як для свого соціально-правового захисту , так і підпорядкованих йому працівників;

17) загальні положення про права людини згідно з законодавством про ЦО;

18) структуру та задачі ЦО України;

19) організацію ЦО на об`єктах господарської діяльності;

20) характеристику вогнищ поразки, що виникають в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу;

21) способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масової поразки;

22) порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

23) призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

24) методику прогнозування можливої радіаційної та хімічної обстановки, що може виникнути в результаті стихійного лиха й аварії;

25) основи організації проведення рятувальних та інших робіт;


уміти:

1) оцінити динаміку ефективності функціонування СУОПП;

2) проконтролювати дотримання вимог щодо проведення навчання працівників з питань охорони праці;

3) визначити першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища для користувачив КІТ;

4) розробити технічі рішення (з розрахунковим обгрунтуванням) щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами для КІТ;

5) визначити першочергові напрямки робіт щодо профілактики та попередження виробничого травматизму .

6) виявляти можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності та визначати необхідні міри, щодо їх запобігання;

7) оцінювати радіаційну та хімічну обстановку, що виникає внаслідок стихійного лиха й аварій;

8) практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї;

9) командувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об`єктах економіки відносно до майбутньої спеціальності.


^ 3. ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН


Забезпечуючи дисципліни

Використовується в семестрі

Семестр

Назва

;

Розділ

2-3

Основи екології

Види забруднення навколишнього середовища

9

3-5

Безпека життєдія-

льності

Джерела небезпек життєдіяльності людини, та породжені ними фактори

9

5-7

Основи охорони праці

Основи техніки безпеки, основи виробничої санітарії, основи пожежної профілактики.

9

1-4

Фізика

Механіка, термодинаміка,

ядерна фізика

9^ 4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4.1 Розподіл обсягу змістовних модулів за видами занять


Залік кред

Змістов. мод.

Назва та зміст змістовного модулю

Розподіл часу за видами занять,

год.

Рейт. оцінка

лк

лб

пз

срскз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1,0

1

^ 1.Охорона праці в галузі, як система забезпечення безпеки праці

2
1.1 Поняття та предмет „Охорона праці в галузі”, як суспільний та економічний фактор. Основні завдання охорони праці в галузі при використанні комп′ютерних та інформаційних технологій

1.2. Система управління охороною праці в галузі

1.3. Нормативно-правова база у галузі.

1.4. Джерела небезпечних та шкідливих чинніків.

1.5. Травми та професійні захворювання у користувачів КІТ.^ 2. Трудова діяльність користувачів комп’ютерними та інформаційними технологіями.

2
1


2.1 Класифікація та професійні особливості роботи користувачів КІТ

2.1.1. Види трудової діяльності при використанні ПК.

2.1.2. Професіографічна характеристика роботи користувача КІТ.

2.2. Система „Людина-машина-середовище”

2.2.1. Основні та побічні чинники, які діють у системі, їх вплив на людину, ПК та середовище.

2.2.2. Основні зв’язки у системі.

2.3. Гігієнічна класифікація праці.^ 3.Атестація робочого місця користувача КІТ.

2

8

310-20

3.1 Мета атестації

3.2 Порядок проведення атестації.

3.3 Складання „Карти умов праці”.

3.4 Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця користувача КІТ.

^ 4. Забезпеченні безпечних та нешкідливих умов праці користувачів КІТ.

2
3

ІРЗ4.1 Загальні вимоги до виробничих приміщень.

4.2 Техніка безпеки

4.3 Санітарно-гігієнічні умови.

4.4 Організація робочого місця, режим праці та відпочинку.

4.5 Пожежна безпека.

4.6. Вплив умов праці на скорочення терміну життя.^ 5. Профілактичні заходи щодо збереження здоров’я користувачів КІТ.


2
5.1 Профілактика здорової зорової втоми.

5.2 Психологічні засоби оптимізації розумової діяльності.

5.3 Профілактика гіподинамії


АКР №1

2

20-30
Підсумок

10

8

930-50

2

^ 6. Цивільна оборона України – основа безпеки в надзвичайних ситуаціях

26.1 Основні положення міжнародного права з питань цивільного захисту населення.

6.2 Законодавство про цивільний захист населення України. Структура ЦЗН України.^ 7. Єдина державна система попередження і реагування на надзвичайні ситуації

21


7.1 Єдина державна система попередження і реагування на НС техногенного та природного характеру.

7.2 Сили і засоби ЦО.

7.3. Організація ЦЗН на об’єктах господарської діяльності.


^ 8. Надзвичайні ситуації мирного та військового часу

2
2

1


8.1 Класифікація НС України.

8.2 Основні вражаючі фактори НС і їх характеристики.

8.3 Джерела ядерної безпеки.

8.4 Джерела хімічної безпеки.

8.5 Бактеріологічні засоби враження людей.

8.6 Нові види зброї.


^ 9. Стійкість промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях

2
2

2


9.1 Сутність стійкості роботи об’єктів господарчої діяльності та шляхи її підвищення.

9.2 Вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів захисту населення.

9.3 Розміщення об’єктів та їх життєзабезпечення.


^ 10. Ліквідація наслідків НС

2
2

1


10.1 Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

10.2 Спеціальна обробка місцевості, споруд, технічних засобів та санітарна обробка людей.

10.3 Домедична допомога. Основні різновиди ураження людей у НС, порядок і особливості надання допомоги.

АКР №2


2
10-20

Підсумок

10
8

8
30-50

Всього за 9-й семестр

20

8

8

18
60-100^ 4.2. Лабораторні заняття
зміст. модулю

Теми занять

обсяг, год.

рейт. оцінка або ваг. коеф.

літер. джер.

1

2

3

4

5

2.

Дослідження методики атестації робочих місць за умовами праці.

8

5-10

5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1
Загальна кількість

8

^ 4.3 Практичні заняття


№ зміст. модулю

Теми занять

Обсяг год.

Рейт. оцінка


Літер джерел.

1

2

3

4

5


2


1. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та контролю.

2
5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

2. Прогнозування радіаційній обстановки при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах.

2
5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

3. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.

2
5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

4. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту у НС.

2
5.1.8, 5.1.9, 5.3.2

Загальна кількість

8

^ 4.4 Самостійна робота студента
зміст. модулю

Вид самостійної роботи

обсяг, год.

се-местр

літер. джер.

1,2

Вивчення конспекту лекцій

5


9

Конспект лекцій

5.1.1, 5.1.3, 5.1.2

1

Підготовка до лабораторних робіт

2

9

5.2.3, 5.1.3, 5.3.1

1

Виконання індивідуального розрахункового завдання

3

9

5.4.4, 5.4.7, 5.4.9

1

Підготовка до практичних занять

4

9

5.2.8, 5.2.9

1,2

Підготовка до контрольних робіт

4

9

Конспект лекцій

5.1.1, 5.1.3, 5.1.2

1,2

Диференціальний залік або модульний іспит
9

Конспект лекцій

5.1.1, 5.1.3, 5.1.2
Загальна кількість

18^ 4.5 Рейтингова оцінка за дисципліною


4.5.1 Кількісні критерії оцінювання

КТ№1

КТ№2

КТ№3АКР1

АКР2

ЛБ №1+2

РЗ

ПЗ №1

ПЗ №2

ПЗ №3

ПЗ №4

КТ3

Всього за семестр

Мін./макс.рейт оцінк.

25-35

13-20

5-15

5-10

3-5

3-5

3-5

3-5

22-45

60-100^ 4.5.2 Якісні критерії оцінювання

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки.

- основні поняття, терміни та визначення в галузі;

- фактори, які можуть спричинити професійні захворіваня в галузі;

- заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища;

- шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в галузі;

- принципи та заходи організації безпечних робочих місць;

- профілактичні заходи щодо збереження здоров¢я та підвищенню працездатності працівників;

- організацію охорони праці на підприємстві;

- застосовування основних діючих законодавчих та нормативних актів в області охорони праці як для свого соціально-правового захисту , так і підпорядкованих йому працівників;

- організацію ЦО на об`єктах господарської діяльності;

- заходи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового враження;

- порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

- основи організації проведення рятувальних та інших робіт.


Необхідний обсяг умінь:

- проводити аналіз системи “Л-М-С”;

- вибирати принципи, методи та засоби забезпечення охорони праці на підприємствах галузі;

- визначати першочергові заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища;

- визначати першочергові напрямки робіт щодо профілактики та попередження виробничого травматизму .

- виявляти можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності та визначати необхідні міри, щодо їх запобігання;

- оцінювати радіаційну та хімічну обстановку, що виникає внаслідок стихійного лиха й аварій;

- практично здійснювати заходи щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї.
^
Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру.

Задовільно, D,E (60-74). Мати мінімум знань і умінь. Відпрацювати та захистити всі лабораторні роботи та практичні заняття, заробити мінімальні рейтингові оцінки за аудіторні контрольні роботи.

^ Добре С (75-89). Твердо знати мінімум, заробити більш ніж мінімальні рейтингові оцінки за аудіторні контрольні роботи. Уміти розробити технічні рішення (з розрахунковим обгрунтуванням) щодо поліпшення стану виробничого середовища за окремими факторами, вибрати необхідні способи і засоби захисту населення від вражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового враження.

^ Відмінно А, В (90-100). Знати всі теми, оріентуватися в гіпертекстовому і друкованих підручниках та посібниках. Досканально знати усі вимоги до знань і умінь.


^ 5. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ


5.1. Основна література

1. Іванов В.Г., Дзюндзюк Б.В., Олександров Ю.М. Охорона праці в електроустановках - К.: «Око»,1994. - 226 с.

2. Батлук В.А. та ін. Охорона праці в галузі телекомунікацій. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2003. – 320с.

3. Охрана труда в отрасли. Конспект лекций для студентов всех специальностей института компьютерных и информационных технологий. Харьков, ХНУРЭ, 2002.-80с.

4. Баклашов Н.И. и др. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. - М.: Радио и связь, 1989. - 304 с.

5. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів всіх спеціальностей/ Упоряд. Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, О.І. Тимченко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 95 с.

6. Дзюндзюк Б.В., Иванов В.Г. и др. Охрана труда. Сборник задач. Учеб. пособие. - Харьков: ХНУРЭ, 2006. – 244 с.

7. Ткачук К.Н. и др. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. - М.: Радио и связь, 1993. - 238с.

8. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона.- Львів: Афіша, 2000. 336 с.

9.Атаманюк В. Г., Ширшнев Л. Г., Акимов Н. И. Гражданская оборона.- М.: Высш. шк., 1986.- 207 с.


  1. Додаткова література

1.Демирчоглян Г.Г Компьютер и здоровье, - М.: Изд-во «Лукоморье», Новый Центр, 1997. - 256 с.

2.Основы инженерной психологии / Под ред. Б. Ф.Ломова - М. : Высш. шк., 1977. - 335 с.

3. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць. за умовами праці. Затверджено міністром праці України 1.09.1992 р, постанова № 41.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Затверджено наказом МОЗ України від 31 грудня 1997р. №382

 1. Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1984. 324с.

6. Дзюндзюк Б.В., Хянникяйнен А.И., Швед В.Б. Катастрофы и чрезвычайные ситуации. - Харьков: Форт, 1998. - 120 с.

7. Шоботов В.М. Цивільна оборона.-Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 437 с.


^ 5.3 Методичне забезпечення дисципліни

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Охорона праці в галузі” , автори Дзюндзюк Б.В., Б.О. Малик Б.О., Пронюк Г.В.., - ХНУРЕ, 2008 р.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей./ Упоряд. В.А. Айвазов, Б.В. Дзюндзюк, А.І.Хяннікяйнен, В.Б. Швед. – Харків: ХТУРЕ, 2003.-28с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Охорона праці в галузі” для студентів всіх спеціальностей/ Упоряд. Б.В. Дзюндзюк, Б.О. Малик, О.І. Тимченко. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – 95 с.


^ 5.4 Посилання на електронні джерела

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Батлук В.А. та ін. Охорона праці в галузі телекомунікацій. Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2003. – 320с.

 3. Баклашов Н.И. и др. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. - М.: Радио и связь, 1989. - 304 с.

 4. Ткачук К.Н. и др. Охрана труда и окружающей среды в радиоэлектронной промышленности. - М.: Радио и связь, 1993. - 238с.

 5. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. — 2-е вид., доп. — Львів: Афіша, 2000. — 176 с.

 6. ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

 7. Практикум з охорони праці: Навч. посіб. / Жидецький В. Ц., Джигирей В. С., та ін. — Львів: Афіша, 2000. — 352 с.

 8. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. — К., 2000. — 29 с.

 9. СНиП ІІ-4- 79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.Доповнення до програми
Доповнення до робочої програми

Підготував


“Узгоджено”

Зав кафедрою Проф. Дзюндзюк Б.В.

Скачати 276.01 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір276.01 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх