Путівник з економічної літератури icon

Путівник з економічної літератури


Схожі
Путівник з економічної літератури для молоді...
Міністерство культури І туризму україни...
Конспект лекций для студ экон спец. / [cост. Н. П. Чернышева]...
Реферат з економічної теорії...
Реферат здісципліни “Основи економічної теорії” Тема: “Введення в курс “Основи економічної...
Реферат здісципліни “Основи економічної теорії” Тема: “Введення в курс “Основи економічної...
Що представляє собою курс “Основи економічної теорії” Що представляє собою курс “Основи...
Методика роботи з Інтернет-технологіями (подорож по мережі Інтернет...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «М енеджмент»...
Реферат на тему...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для...Загрузка...
страницы: 1   2
повернутися в початок
скачать
^

Минчинська І. В. Стратегія підприємства : курс лекцій / І. В. Минчинська ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2006. – 314 с.Мікроекономічна теорія : навч. посіб. / Г. І. Башнякін, О. В. Щедра, І. В. Бойчук та ін. ; ред. : Г. І. Башнякін, О. В. Щедра. – Львів : Новий Світ-200, 2007. – 639 с.


Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил і раціональна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Нижник ; Хмельн. нац. ун-т. – [2 вид.]. – Хмельницький, 2006. – 321 с.


65.01я73

О-65


Орехівський Г. А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – К. : Каравела, 2007. – 216 с.

Коротко викладені основи економічної теорії.


65.01я73

О-75


Основи економічної теорії : навч. посіб. / [ред. Ж. В. Поплавська]. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 284 с.

У посібнику висвітлюються найважливіші проблеми економічної теорії, її значення в умовах складних трансформаційних процесів перехідного періоду, який триває в Україні.

65.02я73

Т31
^

Теліщук М. М. Економічна історія : навч. посіб. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 458 с.65.029.73

Т 19


Тараненко О. С. Історія економічних вчень : [навч. посіб. для дистанційного навч.] / О. С. Тараненко. – К. : Ун-т «Україна», 2007. – 302 с.

У посібнику викладено історичний процес виникнення розвитку та удосконалення економічних ідей і концепцій, формування економічної науки як системи знань.


Отрошко О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – К. : Знання, 2006. – 222 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Павленко І. М. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Павленко ; Київ. екон. ін-т менедж. (ЕКОМЕН). – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 287 с.


65.011я73

П 12


Павлишенко М. М. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворення. Вартісний макроекономічний аспект аналізу : навч. посіб. / М. М. Павлишенко. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 260 с.

Розкриваються закономірності розширеного відтворення суспільного продукту і їх вплив на модифікацію вартості товару. З’ясовуються суть і механізм утворення вартості виробництва, ринкової вартості і ін.


65.9(4Укр)-80я73

П 12


Павлище В. Т. Оптимізація та надійність об’єктів проектування : навч. посіб. / В. Т. Павлище, В. М. Гелетій. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2005. – 92 с. – (Дистанційне навчання).


65.02я73

П 57


Поплавська Ж. В. Історія економічних вчень: навч. посіб. / Ж. В. Поплавська. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 224 с.

У посібнику викладено ідеї видатних представників світової економічної думки, акцент зроблено на концептуальних засадах провідних економічних шкіл.


Предборський В. А. Економічна теорія : [підруч.] / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. – К. : Кондор, 2007. – 492 с.


Проблеми та шляхи розвитку рентної політики в Україні : наук. вид. / [авт. кол.: Б. М. Данилишин, О. О. Веклич, В. С. Міщенко, та ін.; Рада по вивч. продуктивних сил України]. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 84 с.


65.012я73

П 91


Пушкаренко П. І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект : навч.-практ. посіб. / П. І. Пушкаренко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 197 с.

Навчальний посібник-практикум містить програмну ключових питань щодо макроекономічного аспекту економічної теорії.


65.02я73

Р32


Реверчук С. Історія економічних вчень : [навч. посіб.] / С. Реверчук, І. Полулях. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.

У навчальному посібнику розглядаються економічні ідеї від епохи античності до епохи зародження і розвитку класичної та критичної школи політекономії.


Реверчук С. К. Основи теорії економічної конкуренції: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, екон. ф-т. – К. : Знання, 2007. – 270 с.


Розміщення продуктивних сил : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, В. А. Ковальчук, В. Д. Кононенко та ін. ; М-во освіти і науки України. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 215 с.


65.011.3я73

С 29


Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України : посіб. / В. В. Селезньов. – К. : АСК, 2006. – 688 с. – (Економічна освіта).

У посібнику вперше комплексно розглянуто структуру, інфраструктуру та основні аспекти функціонування ринку в Україні.


Скірський І. В. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. В. Скірський. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 291 с.


65.9(4Укр) – 2я43

С 91


Сучасний стан та проблеми іноваційного розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Тези доп. (6-7 жовт. 2006 р.)] / відп. ред. М. І. Карлін. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 361 с.

У збірнику відображено теоретичні проблеми іноваційного розвитку України, фінансів та економіки, стан бюджетної системи, проблеми оподаткування, особливості й проблеми розвитку страхових послуг в Україні.


^ Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. ; Нац. ін-т стратегічних дослідж., Центр антикризових дослідж. – К. : НІСД, 2007. – 92 с.


65.012я73

Ф 76


Фомина М. В. Микроэкономика: основы теории и практикум : учеб. пособ. / М. В. Фомина. – Х. : ИНЖЕК, 2005. – 280 с.

Навчальний посібник розкриває основи і закономірності функціонування ринкового механізму.


65.012.2я73

Х 21


Харкянен Л. В. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – К. : Каравела, 2006. – 176 с.

У посібнику подано картину ринкової економіки та динамізм усіх взаємовідносин у суспільстві, пов’язаних з ринком.


^ Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : научн. практич. комент. / авт. кол. : Е. О. Харитонов, Е. В. Додин, Е. И. Харитонова и др. – Х. : Одиссей, 2007. – 464 с.


Хомяков В. І. Економіка сучасної України / В. І. Хомяков, І. В. Бакум ; Черкаськ. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2006. – 355 с.


Шемаєва Л. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : консп. лекц. / Л. Г. Шемаєва, В. В. Ушкальов ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 74 с.

65.053я73

Ш 96


Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум : навч. посіб. / Р. К. Шурпенкова. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2006. – 254 с.

У посібнику розкриваються теоретичні, методологічні та практичні питання з економічного аналізу.


Экономика : учеб. пособ. / ред. Э. А. Кузнецов. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Х. : Одиссей, 2006. – 510 с.


^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Україна. Закон. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : станом на 13 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 20 с. – (Серія «Закони України»). – (Дод. до нормат. бюл. «Відомості Верховної Ради України»).


^ Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія): моногр. / [В. М. Бабаєв, Л. Л. Реважнянський, М. Д. Годлевський та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2006. – 315с.


Бояр А. О. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність / А. О. Бояр ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 203 с.


^ Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення : моногр. / В. Я. Мацюк, О. В. Бесчастний, В. О. Шамрай, О. В. Артеменко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ / Донецьк, 2006. – 207 с.


^ Государственній сектор в экономике Украины : моногр. / Л. М. Кузьменко, Л. Г. Червона, А. А. Дорофеева, Д. Н. Медведев ; НАН Украины, Ин-т экон. пром-сти. – Донецк : б.и., 2007. – 256 с.

У виданні розглядаються особливості державного сектору в умовах трансформаційної економіки.


^ Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їхнього розвитку / матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2005 р.) В 2 ч. / ред. В. О. Храмов. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006 –

Ч. 1 : Теорія і практика. – 2006. – 283 с.


^ Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку / матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2005 р.) В 2 ч. / [редкол.: Бандур С. І. та ін.]. – К., 2006 –

Ч. 2: Теорія і практика. – 2006. – 294 с.

^ Державне регулювання ринку цінних паперів (Запитання та відповіді) : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол.: В. Д. Граждан, В. К. Кублінов, Т. Б. Кублінова [та ін.] ; ред. М. І. Звєряков [та ін.] ; Одес. держ. екон. ун-т. Одеса : Пальміра, 2006. – 561 с.


^ Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію / наук.–інформ. зб. [редкол.: В. П. Горбулін (голова) та ін.] ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. – К. : НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 272 с.


Дідковська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідковська, Л. С. Головко. – [6-те вид., виправл. і допов.]. – К. : Знання, 2007. – 214 с.


Іванісов О. В. Управління трудовим потенціалом : конспект лекцій для студ. спец. 7.050109 усіх форм навчання / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, С. О. Садчиков ; Харк. нац. екон. ун-т.- Х., 2006. – 23 с.


67.9(4укр)303

К 24


Кармаза О. О. Все про приватні підприємства: реєстрація, податкування, ліцензування та патентування / О. О. Кармаза. – К. : Видавець Фурса С. Я, 2007. – 180 с.

Брошура є практичним коментарем нормативно-правових актів України про порядок організації підприємницької діяльності. Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів підприємницької діяльності, їх види та організаційно-правові форми.


Лазур П. Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва / П. Ю. Лазур. – Львів : Новий Світ – 200, 2006. – 399 с.


Могильний О. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. М. Могильний ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2006. – 237 с.


Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників : моногр. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2007. – 590 с.


Хайлова Т. В. Формирование государственного механизма управления экономической безопасностью предпринимательства : моногр. / Т. В. Хайлова ; М-во внутр. дел Украины, Донец. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та внутр. дел. – Донецк, 2006. – 151 с.


Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : [навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. ІІІ – ІУ рів. акред. спец. «Економіка п-ва», «Облік і аудит», «Фінанси», «Аграр. менедж.»] / О. М. Царенко. – 2-ге вид. переробл. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 239 с.


Черноног Є. С. Державна служба в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. С. Черноног ; Східно-укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – [2-ге вид., допов.]. – Луганськ, 2005. – 159 с.


ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА


Акмаєв А. І. Біржова діяльність : навч. посіб. / А. І. Акмаєв, В. Т. Пілецький ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2007. – 215 с.


65.9(4Укр)290-2я73

А 94


Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. О. Селезньова. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

Посібник містить робочу програму, конспект лекцій, тестові та практичні завдання з стратегії підприємств.


65.9(4Укр)240-6

Б40


Безтелесна Л. І. Ринкові механізми управління людським розвитком : моногр. / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2006. – 310 с.


59(4Укр)271я73

Б59


Бігдаш В. Д. Страхування : навч. посіб. / В. Д. Бігдаш ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2006. – 448 с.

У посібнику розглянуто положення теорії страхування й особливості його застосування в умовах сучасної ринкової економіки.

65.012.1я73

В 18


Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З. С. Варналій. – [3-е вид., випр. і допов.]. – К. : Знання – Прес, 2006. – 350 с. – (Вища освіта ХХI століття).

У навчальному посібнику розкривається сутність та загальноекономічний зміст підприємництва, основні функції і правовий статус підприємця, визначаються принципи та рушійні сили, види та сфери підприємницької діяльності.


Вітвіцький В. В. Методика визначення витрат на виробництво продукції овочівництва у закритому грунті / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, М. С. Гулька] ; Укр. НДІ продуктивності АПК, ЗАО зонал. н.-д. центр продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 110 с.


Вітвіцький В. В. Теретичні основи і практика тарифікації робіт в АПК / В. В. Вітвіцький. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 199 с.


65.9(4 Укр) 290-2

В 61


Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств : моногр. / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 184 с.

У монографії висвітлено проблеми теорії та практики економічного ризику діяльності підприємств.


Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : моногр. / А. А. Мазаракі, І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко [та ін.] ; ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 194 с.


65.9(4Укр)272

В 68


Волонтери в соціальній роботі / упоряд. О. Главник. – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (Б-чка соц. працівника).

У посібнику подано інформацію про волонтерський рух та представлено програму навчання волонтерів з метою надання інформаційно-консультативних послуг.


65.9 (4Укр) 290я73

Г 13


Гаєвська Л. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. М. Гаєвська, О. Л. Фурманюк, Т. В. Паєнтко. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 120 с.

Збірник включає комплекс задач з економіки підприємства.


65.9 (4Укр)32-5

Г 20


Гарнага О. М. Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель : моногр. / О. М. Гарнага. – Рівне : НУВГП, 2006. – 142 с.

У монографії досліджується еколого-економічні засади раціонального землекористування.


Городня Т. А. Економіка праці : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Львів. комерц. акад. – Львів , 2007. – 132 с.


Дементій Л. В. Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Дементій, Г. Л. Юсіна, Г. І. Чижиков ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2006. – 295 с.


65.9 (4Укр) 290-2

Д 44


Діагностика стану підприємства : моногр. / ред. А. Є. Воронкова. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 448 с.

Монографія присвячена сучасним проблемам діяльності підприємств.


65.9(4Укр)32- 5я73

Д 53


Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі : навч. посіб. / Б. П. Дмитрук. – К. : Либідь, 2001. – 344 с.


65.9(4Укр)28я73

Д 66


Доманчук Д. П. Економіка і організація охорони навколишнього середовища : навч. посіб. / Д. П. Доманчук, С. Д. Лучик, А. Д. Чикуркова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 220 с.

Проаналізовано стан навколишнього середовища та зміни, які відбуваються в кодексі реформування та впровадження ринкових відносин в підприємствах.


67.9(4 Укр) 304 я73

Д81


Дудла І. О. Захист прав споживачів : навч. посіб. / І. О. Дудла. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 448 с.

Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів.


Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського. – Донецьк : Дон. ДУЕТ, 2006. – 223 с.


^ Екологічні виміри глобалізації / М. М. Кисельов, Т. В. Гарда-щук, К. Є. Зарубицький [та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Парапан, 2006. – 259 с.


Економіка й організація базових галузей промисловості : навч. посіб. / С. С. Аптекар, І. О. Ахновська, О. В. Бичкова та ін. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Альфа- Прес, 2007. – 303 с.


65. 9(4Укр) 290-2я73

Е 45


Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. А. В. Калина. – К. : МАУП, 2006. – 352 с.

У навчальному посібнику розглянуто закономірності розвитку підприємств.


Економіка праці і соціально – трудові відносини : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Мерзляк, Є. П. Михайлов, М. Х. Корецький, Г. О. Михайлова ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.» – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 235 с.


^ Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2006р. / редкол. : Т. С. Осадча (відп. ред.) [та ін.]. – Херсон, 2006. – 329 с.


Звєрєва О. В. Правова регламентація торговельної діяльності : навч. посіб. / О. В. Звєрєва ; Донец. ун-т економіки та права, каф. цивіл. права та процесу. – Донецьк, 2006. – 158 с.


Зелинська Р. В. Страховий фонд документації : метод. посіб. на допомогу керів. підпр. та підприєм. / Р. В. Зелинська, Є. О. Соловйов, В. М. Голуб ; Запоріз. держ. центр. наук.-техн. і екон. інформації. – Запоріжжя, 2006. – 160 с.


Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності : довід. У 2 кн. / Д. В. Зеркалов ; Укр. акад. наук. – К. : Основа, 2006 –

Кн. 1: Правова основа. – 2006. – 471 с.

67.9(4Укр) 303

К24


Кармаза О. О. Все про приватні підприємства : реєстрація, оподаткування, ліцензування та патентування / О. О. Кармаза. – К. : Видавець Фукса С. Я., 2007. – 180 с.

Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів підприємницької діяльності, їх види та органїзаційно-правові форми.


Карніщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Корніщенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 264 с.

Посібник розкриває питання ринку праці, державного регулювання зайнятості населення. Надано зарубіжний досвід.


65.9(4Укр)247я73

К28


Касянчук А. Г. Охорона праці (геодезія, картографія, землевпорядкування) : навч. посіб. / А. Г. Касянчук. – Рівне : НУВГП, 2006. – 269 с.

У посібнику розглядається охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека.


Колесников О. В. Ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – [2 -ге вид., випр. та допов.]. – К. : Цент навч. л-ри, 2006. – 143 с.


653я43

К 64


Конкурентноспроможність: країна, регіон, підприємство : зб. / ред. Ю. В. Полунєєв. – К. : ЛАТ&К, 2006. – 176 с.


65. 9 (4Укр)290-2я73

К 65


Контролінг – від теорії до реалізації на практиці : моногр. / В. В. Прохорова [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 200 с.


Костриця М. М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика /етноісторичний туристичний кластер «Древлянська земля» / ред. Є. І. Ходанівський, Ю. С. Цал-Цалко ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2006. – 194 с.


65.24я73

К 82


Кривобок В. Ю. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей Д. М. Кейнса : конспект лекцій / В. Ю. Кривобок. – Х. : ХНЕУ, 2004.


Куклін О. В. Комерційна діяльність організацій : курс лекцій / О. В. Куклін ; Черкас. держ. бізнес-коледж. – Черкаси : Кур’ єр, 2005. – 324 с.


Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : Магістр, 2006. – 319 с.


Леоненко П. Н. Сучасні економічні системи : навч. посіб. / П. Н. Леоненко, О. І. Черетіна. – К. : Знання, 2006. – 414 с.


65.9(4Укр)09я73

Л 67


Ліпич Л. Г. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Л. Г. Ліпич, О. В. Кошій. – Луцьк : Луц. держ. техн. ун-т, 2005. – 288 с.

Посібник знайомить студентів з основами комерційної діяльності та використання їх у практичній роботі.

Лук’яненко В. А. Охорона праці в туризмі : конспект лекцій / федер. агоспіл. України ін-т туризму. – К. : [Б.в.], 2007. – 230 с.


Мармуль Л. О. Ефективність функціонування виноградарського виробничого підкомплексу : моногр. / Л. О. Мармуль, Н. В. Сілецька. – К., 2006. – 198 с.


Мармуль Л. О. Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприєств : моногр. / Л. А. Мармуль, О. А. Саразкіна. – К., 2006. – 180 с.


Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособ. для студ. вуз. / Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин ; Макеев. экон. гуманитар. ин-т. – Донецк : Норд – Пресс, 2006. – 157 с.


65.9(4Укр)304.14я73

М 48


Мельник Л. Г. Економіка енергетики : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. М. Сотник. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 238 с.


Москаленко Н. О. Економіка праці в організації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Москаленко, І. П. Отенко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 231 с.


Нездоймінов С. Г. Економіка турфірми : практ. / С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 110 с.


65.9(4Укр)43я73

О-64


Організація і технологія надання послуг : навч. посіб. / ред. В. В. Апоній. – К. : Академія, 2006. – 312 с. – (Альма-матер).

Розкрито економічну сутність послуг, суб’єктивний склад і структуру їх виробництва, основні засади й особливості функціонування ринку послуг, цілі і методи регулювання торгівлі послугами.

^ Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. В. Мота, О. Є. Федевич, В. Ф. Штанько, В. В. Скіра; [Ін-т підприємництва та перспект. технол. при Нац. ун-ті «Львів. політехніка»]. – Львів : Ліга – Преса, 2006. – 215 с.


Основи ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Верхноглядова, С. Б. Ільїна, Н. А. Іваннікова [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 251 с.


65.9(4Укр)292-2

П12


Павлов В. І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах : моногр. / В. І. Павлов, О. А. Мишко. – Рівне ; Луцьк : Нац. ун-т водного госп-ва, Надстир’я, 2006. – 180 с.

У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти формування корпоративного управління, проаналізовані тенденції становлення корпоративних відносин в акціонерних товариствах.


65.011.3

П 12


Павлова В. А. Конкурентроспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : моногр. / В. А. Павлова. – Дніпропетровськ, 2006. – 276 с.

У монографії розглядаються проблеми дослідження конкурентноспроможності підприємств.


Пасічник В. Г. Інфраструктура товарного ринку : навч.-метод. комплекс для студ. екон. спец. усіх форм навчання / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна ; Ін-т муніципального менедж. та бізнесу. – К. : Центр. навч. л-ри, 2005. – 134 с.


Пацурія Н. Б. Страхове право України : навч. посіб. / М-во освіти і науки України / Н. Б. Пацурія. – К. : Юрінком – Інтер, 2006. – 175 с.

65.9(4Укр)247я73

П34


Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом’як. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 374 с.


65.9(4 Укр) 248

П 47


Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи / авт.-упор. А. В. Бурдейна. – К. : Вид-во С. Я. Фурса, 2006. – 72 с. – (Правовий всеобуч населення).

У брошурі висвітлені питання захисту громадян України, які перебувають за кордоном, та подано необхідні застереження для осіб, які перетинають кордон.

65.9(4Укр)290я73

П 83


Протопопова В. О. Економіка підприємств : навч. посіб. / В. О. Протопопова, А. Н. Полонський. – К., 2002. – 220 с.


65.9 ( 4 Укр ) 290я73

С 41


Ситник Й. С. Економіка підприємства : конспект лекцій / Й. С. Ситник. – Львів : Тріада Плюс, 2006. – 191 с.

У посібнику висвітлено об’єкт, предмет та завдання економіки підприємств.


65.421я73

С 60


Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М. О. Солодкий. – К. : Джерела М, 2002. – 336 с.

У посібнику розглянуто організацію і техніку біржових угод, інфраструктуру біржового ринку, державно-правове регулювання.


65.052.20я73

С 82


Сторожук Т. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Т. М. Сторожук. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2005. – 412 с.

Розглядаються теоретичні засади звітності, основи її побудови, методика і техніка заповнення документів.


65.9(4Укр)32- 2я73

Ц 18


Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. / О. М. Царенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 240 с.

Висвітлено теоретичні основи економічного аналізу АПК.


65.9(4Укр)248я2

Ц 61


Цимблер И. Л. Справочник по трудоустройству за границей граждан Украины / И. Л. Цимблер, И. Ф. Грищаюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 320 с.


65.9( 4Укр)290-86я73

Ч-58


Чигасов С. Г. Управління затратами підприємства : навч. посіб. / С. Г. Чигасов. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 130 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління затратами підприємства.


Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Чухрай, Р. Патора; [Нац. ун-т «Львів. політехніка», Вища шк. підприємництва та упр. (м. Лодзь, Польща)]. – К. : Кондор, 2006.– 397 с.


65.9(4Укр)290я73

Ш 33


Шваб Л. І. Основи підприємництва : навч. посіб. / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2006.– 344 с.

Висвітлюються суть, види та функції підприємництва.


65.9(4 Укр) 290-2

Щ 95


Щукин А. И. Концептуальные основы корпоративного управления экономикой предпринимательского типа или рыночные отношения хозяйственной деятельности : моногр. / Под ред. В. А. Ткаченко. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 360 с.


МЕНЕДЖМЕНТ
65с.я73

^ А83


АРМ менеджера : метод. вказів. і завд. до лаборат. занять та самос. р-ти для студ. спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / уклад. В. М. Білик [та ін.]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 160 с.


65.9(4 Укр)290-2я73

А 94


Афанасьєв М. В. Управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

Посібник включає робочу програму, яка містить план навчальної дисципліни та її зміст за модулями і темами, плани лекцій і семінарських занять.


65.9(4 Укр) 290-2
Б79


Большаков В. И. Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Днепропетровск, 2006. – 123 с.

У виданні висвітлено актуальні питання створення ефективних систем управління організаціями.


65.9 (4 Укр)32-5я73

Г 69


Горлачук В. В. Земельний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. А. Скороходов. – К. : Професіонал, 2006. – 192 с.

У посібнику розглянуто теоретичні питання земельного менеджменту.


65.9(4 Укр)290-2я73

Д 44


Дідковська Л. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна. – К., 2005.– 373 с.

Подано основні категорії менеджменту як навчальної дисципліни, основні закономірності процесу управління сучасними організаціями.


32.973.202я73

І-74


Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / С. В. Глівенко [ та ін.]. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2005. – 407 с.

У посібнику розглядаються економічна сутність, предмет, об’єкт та функції інформаційних систем управління компанією.


32.973.202я73

І-74


Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / Ю. М. Мінаєв [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 191 с.

65.9(4 Укр) 261.3-2я73

К 48


Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. Є. Клець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 640 с.

У посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові.


65.050.2я73

К 54


Князь С. В. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Геордіані, О. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 156 с.

У виданні розкрито суть управлінського консультування і його значення у системі управління підприємством.


65.9(4Укр)290-93я73

К 54


Князь С. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 184 с.

У посібнику розкрито суть фінансового менеджменту підприємства та його значення у системі управління підприємством.


65.050.2я73

К 61


Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2006. – 712 с.

У виданні систематизовано викладаються теорія і практика розвитку людини, досліджуються закономірності та процеси управління розвитком проналу.


81.2Укр – 7

К 63


Комова М. В. Складання ділових документів : навч. посіб. / М. В. Комова ; Ін-т гуманіт. і соц. наук. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 176 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні особливості складання ділових документів.


Крушкін Є. Д. Менеджмент організації в умовах транформаційної економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Д. Крушкін, В. С. Ніценко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова, Іллічів. ін-т. – Іллічівськ : ЛЕРА – ДРУК, 2007. – 376 с.


65.9(4 Укр) 291-2

К 89


Кузьмінський В. О. Управління неприбутковою організацією / В. О. Кузьмінський. – К. : Логос, 2006. – 170 с.


65.050.2я73

Л 84


Лук’янихін В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. О. Лук’янихін. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 592 с.

Подано інформацію про цілі, завдання, принципи, форми, методи і процеси менеджменту персоналу сучасної організації.


65.240

Л 91


Льюис Г. Менеджер-наставник. Стратегия воспитания талантов и передачи знаний / Г. Льюис. – Днепропетровск : Баланс-клуб, 2002. – 192 с. – (Взаимоотношения людей).

65.9 (4 Укр) 290-2

М 31


Маслов П. Н. Оперативное управленние социально-экономическими системами в условиях неопределенности / П. Н. Маслов. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 256 с.

Проаналізовано суть та основні поняття оперативного управління соціально-економічними системами.


^ Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, стратегічне управління, маркетинг, проблеми теорії та практики : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. студ., молодих вчених та спеціалістів (Кривий Ріг, 25 трав. 2007 р.) / [ред. кол.: Є. Е. Бабець та ін.]. – Кривий Ріг, 2007. – 124 с.


65. 9(4Укр)290-2я2

М50


Менеджмент : понятійно-термінологічний слов. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К. : МАУП, 2007. – 744 с.

Словник містить понад 1400 визначень і тлумачень.


^ Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. для студ. усіх спец. вищ. навч. закл. / А. А. Мазараки, Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 584 с.

У посібнику узагальнено та систематизовано сучасні підходи до менеджменту.


^ Методические указания по выполнению и подготовке к защите дипломных работ магистров специальностей «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» : для студ. иностранцев / сост.: Л. Г. Смоляр и др. ; [Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т»]. – К., 2007. – 36 с.


65.050.2я73

М 74


Мойсеєв В. А. Паблік рілейшн : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.

У посібнику розкрито сутність, принципи, нормативно-правові, етичні засади ПР.

67.9 ( 4 Укр) 304я73

Н61


Низенко Е. І. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва / Е. І. Низенко. – К. : МАУП, 2006. – 134 с.

У посібнику розглядаються напрями комплекного вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємництва.


65.9(4Укр) 290-2я73

П 44


Подольчак Н. В. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / Н. В. Подольчак. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 224 с.

Розкрито суть, значення стратегічного менеджменту та наведено нові аспекти управління.


88-4

П86


Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. проф. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманит. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл.

У книзі подано аспекти менеджменту як у науці так і у навчанні, а також у щоденній практиці бізнесу.


65.290-2

У 63


Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / К. Уолш. – К. : Companion Group, 2006. – 400 с.

У книзі розглядаються фінансові коефіцієнти та інші показники, які використовуються для успішного управління бізнесом.


65.9(4 Укр)-2

У 67


Управління інноваційними процесами в регіонах : моногр. / ред. М. А. Козоріз. – Львів : Львів. банків. ін-т Нац. банку України, 2006. – 263 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти побудови організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів управління інноваційними процесами в регіонах України.


65.9(4укр)290-2я73

Х 65


Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч. / Ф. І. Хміль. – [Вид. 2-ге випр., допов.]. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с.


65.050.2

Х 69


Ходжсон Д. Эффективное ведение переговоров. Тактика быстрого реагирования / Д. Ходжсон. – Днепропетровск : Баланс-клуб, 2002. – 240 с.


65.9(4Укр)290-2я73

Ч-49


Чернявський А. Д. Корпоративне управління : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, В. В. Кобржицький. – К. : МАУП, 2006. – 208 с.

У посібнику викладено теорію та проблеми корпоративного управління, основи нормативно-правового регулювання.


76.006.5я73

Ш 74


Шморгун Л. Г. Посібник з рекламного менеджменту : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Абрис, 2005. – 344 с.

Посібник допоможе опанувати технологію сучасної реклами та менеджменту.

МАРКЕТИНГ


Антошкіна Л. І. Маркетинг : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни для підготов. бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємство» / Л. І. Антошкіна, І. О. Тарполов ; Бердян. ін-т підприємництва. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 170 с.


65.290-2

Б 48


Березин И. С. Маркетинговый анализ / И. С. Березин. – М. : Жур-л «Управление персоналом», 2004. – 352 с. – (Б-ка журн. «Справочник маркетолога»).


65.9(4Укр)422-2я73

Б76


Божкова В. В. Мерчендайзинг : навч. посіб. / В. В. Божкова, Т. О. Бащук – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 125 с.


Брассингтон Ф. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Пеггитт ; [пер. а англ. О. В. Теплых ; науч. ред. Е. Е. Козлова]. – Днепропетровск : Боланс Бизнес Букс, 2007. – 723 с.


Гнатущенко В. В. Конкурентный маркетинг на предприятии : моногр. / Донец. нац. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 265 с.


Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова ; Сум. держ. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 191 с.


Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Я. Кардаш, М. Ю. Антонченко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 3-е вид., допов. та переробл. – К., 2006. – 245 с.


Кравчук Г. В. Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами : моногр. / Г. В. Кравчук ; Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – 285 с.


Майстерська робота з маркетингу : метод. вказівки для студ. вищ. навч. закл. / уклад. І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 56 с.


65.050я73

М 26


Маркетинг: бакалаврський курс : навч. посіб. / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 976 с.

Розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу.


Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : моногр. / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 727 с.


Маркетинг для магістрів : навч. посіб. для виклад., бакалавр., магістр., маркетолог.-практик. / М. М. Ермашенко, С. А. Єрохін, А. В. Базилюк та ін. ; Нац. акад. управління. – К., 2007. – 604 с.


65. 9(4 Укр)290-2я73

М 26


Маркетинг: ситуаційні вправи : навч. посіб. / ред. Н. В. Головкіна. – К. : Студцентр, 2002. – 191 с.

Посібник містить ситуаційні вправи, складені за реальним досвідом роботи закордонних та вітчизняних бізнес-структур, що функціонують на українському ринку.


65.9( 4Укр)290-2я73

М 26


Маркетинг у прикладах і завданнях : навч. посіб. / О. А. Біловодська, О. В. Прокопенко, О. О. Дехтяренко та ін. ; ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 400 с.

У навчальному посібнику наведено завдання практикуму з маркетингу та приклади їх розв’язання.


65.9(4Укр)290-2я73

М30


Марченко С. М. Маркетинг : навч. посіб. / С. М. Марченко. – К.: МАУП, 2006. – 104 с.

У виданні докладно розглянуто основні теми дисципліни «Маркетинг».


65.050я73

О-75

Основи сучасного маркетингу : навч. посіб. / В. І. Франчук, І. Ю. Копєлєв, Є. М. Палига, З. Б. Живко, О. І. Руда ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 144 с.

У навчальному посібнику розглядається фундаментальні засади маркетингу й основні напрями маркетингової діяльності.


Островський П. І. Аграрний маркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Одес. держ. екон. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 223 с.


65.9(4Укр)290-2

П-12


Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : моногр. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2005. – 408 с.

Монографію присвячено розгляду всіх аспектів маркетингових комунікацій.

Парсяк В. Н. Маркетинг : від теорії до практики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Н. Парсяк. – К. : Наук. думка, 2007. – 255 с.


Пілецький В. Т. Маркетинг: Теорія, практика, самостійна робота, контроль : навч. посіб. / В. Т. Пілецький, О. Ю. Мананнікова ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ , 2007. – 388 с.


Пригодський В. А. Сучасний маркетинг / В. А. Пригодський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Книга – Вега, 2006. – 151 с.


Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / Г. О. Холодний ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 323 с.


Щербань В. М. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Щербань ; Черкас. акад. менеджменту. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 202 с.


ОБЛІК ТА АУДИТ


65.052.20я73

А 92


Атамас П. Й. Управлінський облік : слайд-конспект / П. Й. Атамас. – Донецьк : Вид-во Донец. ун-ту економіки праці, 2006. – 128 с.

У слайд-конспекті наведено план лекції, формулювання основних понять, схеми взаємозв’язку певних показників, формули їх розрахунку.

65.052.21я73

Б 94


Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап’юк, С. В. Сисюк. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 472 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання теорії та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.


65.052.25я73

Б 94


Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / О. В. Зінкевич, С. О. Левицька, М. М. Мосійчук, І. П. Нагавичко, О. Б. Немкович. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва, 2006. – 456 с.

У посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та ін.


Василькова Т. В. Податковий аудит в галузях економіки : навч. посіб. [для студ. екон. спец.] / Т. В. Василькова, Е. В. Кондукова ; Держ. податк. адмініст. України ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 208 с.


65.052.20я73

Г 63


Гольцова С. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 255 с.


65.052.2я73

Г75


Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Грабова. – [6-те вид.]. – К. : Вид-во АСК, 2007. – 266 с.

Представлено підручник за програмою бакалавра з напрямку «Економіка і підприємництво».


65.052.20

Г 78


Грачова Р. Є. Про бухгалтерію по-людські / Р. Є. Грачова. – К. : Галицькі контракти, 2002. – 256 с.

У книзі подано інформацію про основні поняття та принципи побудови бухгалтерського обліку.

65.9(4Укр)261.4я73

І 20


Іванов Ю. Б. Податковий облік і звітність : конспект лекцій / Ю. Б. Іванов, О. Є. Найденко. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 168 с.

У виданні розкриваються основні аспекти ведення податкового обліку та звітності підприємства.


65.052.20я73

К 43


Кирсанова Т. А. Финансы в системе бухгалтерского учета : учеб. пособ. / Т. А. Кирсанова, Л. Б. Рябушка. – Сумы : Изд-во «Унив. кн.», 2006. – 183 с.

У посібнику розглядаються питання організації фінансів в системі бухгалтерського обліку.


65.052.20я73

Б76


Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко та ін. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 493 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи бухгалтерського обліку та аудиту у банківських установах є таблиці, практичні завдання.


65.052.20я73

К 75


Кочерга С. В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 216 с.

У посібнику розкриваються основні положення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів.


65.053я73

К 90


Кулаковська Л. П. Основи аудит : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2006. – 312 с.

У навчальному посібнику подаються теоретичні матеріали для самостійного опрацювання типових вправ, тести та завдання з основ аудиту.


65.052.20я73

К 91


Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку : навч. посіб. / О. П. Кундя-Висоцька. – Львів : Львів. банків. ін-т Нац. банку України, 2006. – 223 с.

У посібнику викладено основи організації обліку, охарактеризовано структуру облікового процесу та виокремлено об’єкти організації обліку як системи.


65.052.20я73

Л 26


Ластовецький В. О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : навч.-практ. посіб. / В. О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156 с.

У посібнику подано рекомендації з організації первинного виробничого і комерційного обліку.


065.9(4укр)290-93я43

О-17


Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези допов. наук.-практ. конф. (Львів, 20-22 квітня 2007 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 276 с.

У виданні висвітлено питання теорії обліку і аналізу, практичного досвіду застосування обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, інформаційних систем і технологій в обліку, анлізі та аудиті.


65.03я73

П 91


Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 223 с.

У книзі розглядається процес становлення та розвитку обліку, який у XV ст. був названий бухгалтерським.


65.9(4Укр)261.4

С 82


Сторожук О. В. Податковий облік : конспект лекцій / О. В. Сторожук. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 272 с.

Підручник розкриває національну податкову систему, порядок формування обєкта оподаткування, нарахування та сплати податків і зборів при різних системах оподаткування.


65.052.20я73

С 89


Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2005. – 471 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


ФІНАНСИ
65.9(4Укр)261.3

Б 24


Баранова В. В. Сучасні питання проблематики розвитку міжбюджетних відносин в Україні / В. В. Баранова, В. В. Глущенко. – Х. : Константа, 2006. – 116 с.

У виданні розкрито теоретичні поняття міжбюджетних відносин, проведено аналіз засад формування та розвитку міжбюджетних відносин в Україні.


65.9(4Укр)261.3

Б 26


Бартерна економіка: негрошові операції в бюджетному секторі України / ред. Я. Ширмер. – К. : Альтерпрес, 2000. – 208 с.


Васильєва В. В. Фінансовий ринок : посіб. / В. В. Васильєва ; Макіїв. екон. гуманіт. ін-т. – Донецьк : Норд-Прес, 2007. – 403 с.

65.9( 4 Укр) – 93

Г 37


Герасимчук З. В. Фінансова політика сталого розвитку регіону : моногр. / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, І. М. Камінська. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 220 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи у формуванні та реалізаціїї фінансової політики сталого розвитку регіону.


Грошово-кредитна політика у відкритій економіці : зб. навч. тестів для студ. ден. форми навч. спец. 8.030403 «Міжнародні економ. відносини» / [уклад. В. О. Шевчук ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад.]. – Львів, 2007. – 283 с.


65.053я73

Д 26


Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2005. – 323 с.

Підручник надає можливість оволодіти теоретичними основами аналізу фінансової діяльності підприємств та використання іх на практиці.


65.9(4Укр) 261.4я73

Д 11


Довгалюк В. І. Податкова система : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 360 с.

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення податкової системи України.


65.9(4Укр)261.3я73

З 14


Загорський В. С. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. С. Загорський, В. П. Медведєв. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 276 с.


Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / [М-во фін. України, Наук.-дослід. фін. ін-т.]. – К., 2007. – 299 с.


65.9(4Укр)261.4я73

И 20


Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : моногр. / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИНЖЕК, 2006. – 272 с.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні основи, а також особливості організації й практичної реалізації податкового планування на рівні підприємства.

Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав : навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси», «Оподаткування», «Міжнар. Економіка», «Міжнар. екон. відносини». – К. : Знання, 2007. – 589 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).

У виданні розглянуто особливості побудови і функціонування фінансових систем України та сусідніх держав.


65.262.6

К 35


Кеннеді М. Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисний для кожного / М. Кеннеді. – К. : МАУП, 2006. – 80 с. – (Б-ка журн. «Персонал»).

Подаються принципи функціонування грошей.


65.9(4Укр)271

К 47


Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : моногр. / М. С. Клапків. – Тернопіль : Екон. думка, 2002. – 570 с.

У монографії досліджуються історія, сучасний стан і перспективи формування страхового захисту підприємницької діяльності від фінансових ризиків.


Корнєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку / В. В. Корнєв ; Ін-т екон. та прогнозування НАН України. – К. : Основа, 2007. – 186 с.


65.9( 4 Укр) 298-93я73

К 89


Кузьмін О. Є. Бюджетування зовнішньоекономічої діяльності підприємства : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 352 с.


65.268

П 20


Патора-Висоцька З. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції : моногр. / З. Патора-Висоцька, Д. Книш. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 208 с.

Досліджуються проблеми теорії і практики розвитку малого підприємництва.


Пересада А. А. Фінансові інвестиції : підруч. / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 725 с.

65.9(4Укр)261.4

П 44


Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем ( теоретичні засади та практика використання) : моногр. / за заг. редакцією В. Л. Андрущенка, В. М. Мельника. – Ірпінь: Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 210 с.

Монографія розкриває непрості й суперечливі проблеми податкового регулювання різних економічних процесів.


65.9(4Укр)262.2-56я73

П 60


Портфельне інвестування : навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К., 2004. – 408 с.

Посібник знайомить читачів з теоретичними аспектами організацїї ринку цінних паперів, методами оцінки вартості цінних паперів, стратегіями управління портфелем цінних паперів.


67.9(4Укр)302

П 78


Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації : моногр. / В. П. Бочарніков, К. В. Захаров, М. С. Лаба та ін. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 320 с.

У монографії розглянуто актуальні проблеми вдосконалення прогнозування податкових надходжень в умовах нестабільності економіки та розбудови податкової системи.


65.9( 4Укр)261я73

С 24


Свириденко В. Ю. Інформаційні системи фінансових установ : навч. посіб. / В. Ю. Свириденко. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 80 с.

Навчальний посібник містить програму та плани лекцій і практичних занять, стислий матеріал курсу, завдання для самостійної роботи студентів, комплекс завдань для контролю засвоєння знань.


65.9(4Укр)261.3

С 37


Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю ( макроекономічний аспект ) : моногр. / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

Аналізується сучасний стан складових єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.


65.011.3

С 45


Скринник З. Е. Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект : моногр. / З. Е. Скриник. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 335 с.

У монографії здійснено аналіз соціальної природи грошей в аспекті розуміння їх як медіому соціальних комунікацій.


65.261я2

С 48


Словник фінансово-правових термінів / ред. Л. К. Воронова. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 343 с.

Словник містить зібрані та прокоментовані терміни, що широко застосовуються у нормативно-правових актах.

65.9(4Укр)261я73

Т 56


Томашевська О. Г. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посіб. / О. Г. Томашевська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 144 с.

Видання включає короткий конспект лекцій, завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських завдань, тести.


65.9(4Укр)290-93

У 67


Управління корпоративними фінансами : навч. посіб. / ред. Н. М. Дєєва. – Днепропетровск : Дніпропетр. держ. фін. акад., 2006. – 198 с.

Навчальний посібник розкриває комплекс питань функціонування корпорацій.


65.9(4Укр)292-56

Ф59


Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні : моногр. / А. Я. Кузнецова [та ін.]. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 367 с.

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем формування системи фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні, а також подано оцінку стану та структури системи фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств.


65.9(4 Укр)261.3я73

Ф 47


Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 296 с.

Посібник містить теоретичні засади вивчення бюджету як інструменту реалізації соціально-економічної політики.


67.9( 4 Укр) 302я43

Ф 59


Фінансово-правові дослідження : теорія та практика : зб. тез. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 250 с.


БАНКІВСЬКА СПРАВА


65.9(4Укр)262.1

О-36


Агієнко В. І. Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні : моногр. / В. І. Агієнко. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 178 с.

У монографії вперше запропоновано класифікацію форм захисту депозитів фізичних осіб.


65.262.1я73

А 72


Антологія економічної думки: гроші, кредит і банки (огляд ліворадикальної політекономії) : метод. посіб. / уклад. В. С. Стельмах. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 109 с.


65.9(4Укр)262.1я73

Б23


Банківська безпека : навч.-метод. посіб. / авт. упор. О. Д. Вовчак, О. Ю. Дячишин. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2007. – 272 с.


Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Капран, М. С. Кравченко, О. К. Коваленко та ін.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 206 с.


Башинський А. А. Банківське право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. А. Башинський, І. І. Зазуляк] ; Херсон. екон. прав. ін-т. – Херсон, 2006. – 335 с.


Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. [для студ. екон. спец.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 311 с.


Врублевський О. С. Громадянин і банк : депозитні операції. – К. : Леста, 2005. – 42 с.


Гроші та кредит : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для студ. спец. «Банків. справа» / [авт. кол.: М. І. Савлук (кер.) І. М. Лазенко, О. А. Брехда] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 695 с.

65.9(4Укр) 262.1-2я73

Г 90


Грудзевич У. Я. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб. / У. Я. Грудзевич, Б. І. Пшик. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 191 с.

У посібнику висвітлюються сутність, цілі і засади фінансового менеджменту в банку, організаційна побудова і система управління банком.


Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції : конспект лекцій / [для студ. спец. 8.050105 усіх форм навчання]; Харків. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 126 с.

65. 9(4 Укр) 262.1-2я73

Д 33


Денис О. Б. Корпоративне управління в банках : навч. посіб. / О. Б. Денис. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 222 с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні проблеми корпоративного управління в банках.


Денисенко М. П. Грошово-кредитна діяльність банків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов] ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2006. – 338 с.


Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки : навч. посіб. / В. М. Домрачев. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 88 с.


65.9(4Укр)262.1

Д 79


Дубовик О. В. Формування конкурентноспроможності банку : моногр. / О. В. Дубовик, А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2005. – 215 с.

Монографію присвячено дослідженню проблем формування конкурентноспроможності банківської установи.


Єпіфанцева А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. О. Єпіфанцева, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 522 с.


Зянько В. В. Банківський менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 0502 «Менеджмент орг.» / [В. В. Зянько, Н. О. Коваль, О. В. Тептя] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 148 с.


65.261.4я73

И 20


Иванов Ю. Б. Системы налогообложения зарубежных стран : учеб. пособ. / Ю. Б. Иванов, Е. В. Давыскиба. – Х. : Инжэк, 2006. – 224 с.


Калашникова Т. В. Банківські операції : навч.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050100 «Фінанси» / [Мін-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. – Х., 2007. – 2007. – 113 с.


65.9(4Укр)262.1

К 63


Комаринська З. М. Українські банки та сподвижники (кін. 19 ст. ­– 1939 р.) : моногр. / З. М. Комаринська. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 159 с.


65.9(4Укр)262.2

К 75


Коцовська Р. Р. Нові банківські продукти у сфері споживчого кредитування / Р. Р. Коцовська, С. В. Єлейко. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 38 с.

Подано класифікацію споживчих кредитів та проаналізовано динаміку банківського споживчого кредитування.


65.9(4Укр)262.1

К 75


Коцовська Р. Р. Операції банків із векселями підприємств / Р. Р. Коцовська, Є. І. Парфенюк. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 39 с.

Висвітлено суть векселів, їх функції, подано елементи вексельного права та застосування векселів у господарському обороті України.


65.9(4Укр)262.1я73

К 75


Кочетков В. М. Основи діяльності комерційного банку : навч. посіб. / В. М. Кочетков, О. В. Омельченко. – К. : Європейський ун-т, 2003. – 96 с.


65.9(4Укр)262.1

К 88


Кубів С. І. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку : моногр. / С. І. Кубів, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 232 с.

Мова йде про діяльність комерційних банків з використанням концепції маркетингу.


Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності : навч. посіб. / [Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – [2-ге вид., переробл. та допов.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 148 с.


Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 231 с.


Сало І. В. Розвиток науки і освіти в Українській Академії банківської справи Національного банку України : моногр. / І. В. Сало, І. І. Д’яконова. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 300 с.

Видання присвячено 10-річчю створення Української академії банківської справи Національного банку України.


Старшинський М. В. Порівняльне банківське право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Суми: Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 298 с.


СВІТОВА ЕКОНОМІКА


65.9(4 Рос)я73

А 65


Андрианов В. Д. Россия в мировой экономике : учеб. пособ. / В. Д. Андрианов. – М. : Владос, 2002. – 400 с. – (Учеб. пособ. для вузов).

У навчальному посібнику розглядається сучасне положення Росії в світовій економіці.


^ Внешнеэкономическая деятельность предприятия : [учеб. пособ. для студ. вузов: В 2 т., Т.1] / Ю. В. Макогон, В. С. Рыжиков, С. В. Касьянюк ; ред. Макогон Ю. В.; Донбас. гос. машиностроит. акад. – Краматорск, 2006. – 291 с.


Воронкова А. Е. Міжнародні економічні організації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Воронкова, Л. В. Єрохіна, Л. І. Рябенко ; Східноукр. нац. ун-т. ім. В. Даля; Донбас. держ. техн. ун-т. – К. : Професіонал, 2006. – 343 с.


65.9(4 Укр)8я73

Г 36


Георгіаді Н. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Н. Г. Георгіаді, Х. С. Передало, С. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 236 с.

У посібнику розкрито сутність зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів і об’єктів, наведено принципи та види їх здійснення.


Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 463 с.


65.9(4Укр)428я73

Є 60


Ємченко І. В. Митне регулювання ЗЕД (Митні платежі) : навч.-метод. посіб. / І. В. Ємченко, І. І. Устінова. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 208 с.

Посібник містить загальні положення, програму курсу, практичні та семінарські завдання, тести.


65.428

Ж 83


Жуано Д. Світова організація торгівлі / Д. Жуано. – К. : КІС, 2006. – 120 с.

У виданні викладено історію, спосіб функціонування й результати роботи СОТ.


67.9(4 Укр) 304.6я2

З 57


Зеркалов Д. В. Торговельне право України : довід. / Д. В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2007. – 336 с. – (Зовнішньоекономічна діяльність).

Розглянуто форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації щодо їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати.


65.5я73

М 58


Міжнародна економіка: прикладний аспект : навч. посіб. / А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв, Р. З. Дарміць. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 228 с.

Посібник висвітлює основні питання, що стосуються міжнародних економічних процесів, засад та тенденцій міжнародних економічних відносин.


65.5я73

М 58


Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / ред. А. О. Задоя. – Дніпропетровськ, 2006. – 252 с.


66.4(0)я73

М 74


Мокій А. І. Міжнародні організації : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. курсу / А. І. Мокій.– Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 208 с.

У посібнику подано інформацію про напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій.


65.290-86

П 30


Петренко В. А. Международная практика оценки стоимости бизнеса компании : Business Valuation / В. А. Петренко, В. Н. Шалаев. – К. : Арт Эк, 2006. – 144 с.

У книзі розглядається міжнародна практика проведення оцінки вартості бізнесу компанії.


65.02

П 32


Піпер Н. Історія бізнесу: світова історія економіки від неоліту до глобалізації / Н. Піпер. – К. : КІС, 2006. – 172 с.

Автор знайомить зі світовою історією як з історією бізнесу, наводить цифри і факти.


65.5я73

Р69


Романишин С. Б. Міжнародна економіка: курс лекцій. / С. Б. Романишин, Л. П. Сай, У. І. Когут. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 96с. – (Дистанційне навчання ; № 41).

Лекції висвітлюють сутність, значення та особливості міжнародної економіки.


65.5я73

С 24


Світова економіка: конспект лекцій / уклад. О. В. Килин. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 176 с.

У книзі розглядаються структура економіки окремих країн і груп країн, тенденції їхнього розвитку та чинників, що впливають на економічний розвиток країни.


65.9(4 Укр)8

С 35


Сікора Б. Російська економічна експансія в Україні / Б. Сікора. – К.: Економіка і право, 2003. – 500 с.

Мова йде про обсяги, напрямки, структура, а також наслідки і середовище російської економічної експансії в Україні.

ЗМІСТ
Основи економічної теорії...................................................3Державне регулювання економіки ...................................14Галузева економіка.............................................................17


Менеджмент .......................................................................29

Маркетинг............................................................................36Облік та аудит…………………………………..........……40

Фінанси……………………………………........................45

Банківська справа ……………………….........................52Світова економіка…………………………………….......57


Науково-виробниче видання


^

ПУТІВНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ МОЛОДІБібліографічний покажчик


Випуск 2


Укладачі: Наталія Андріївна Мельник,

Юлія Володимирівна Круть, Тетяна Володимирівна Буряк


Комп’ютерна верстка Юрія Кукси


Підписано до друку 17.04.08. Зам. № 98. 61 стор. Тираж 60 пр.

Державної бібліотеки України для юнацтва,

01057, м.Київ, просп. Перемоги, 60

http://www.4uth.gov.ua

E-mail.inform@4uth.gov.ua

Скачати 0.63 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/2
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.63 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх