Путівник з економічної літератури icon

Путівник з економічної літератури


Схожі
1   2
повернутися в початок
^

Минчинська І. В. Стратегія підприємства : курс лекцій / І. В. Минчинська ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2006. – 314 с.Мікроекономічна теорія : навч. посіб. / Г. І. Башнякін, О. В. Щедра, І. В. Бойчук та ін. ; ред. : Г. І. Башнякін, О. В. Щедра. – Львів : Новий Світ-200, 2007. – 639 с.


Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил і раціональна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Нижник ; Хмельн. нац. ун-т. – [2 вид.]. – Хмельницький, 2006. – 321 с.


65.01я73

О-65


Орехівський Г. А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навч. посіб. / Г. А. Орехівський. – К. : Каравела, 2007. – 216 с.

Коротко викладені основи економічної теорії.


65.01я73

О-75


Основи економічної теорії : навч. посіб. / [ред. Ж. В. Поплавська]. – Львів : Львів. політехніка, 2006. – 284 с.

У посібнику висвітлюються найважливіші проблеми економічної теорії, її значення в умовах складних трансформаційних процесів перехідного періоду, який триває в Україні.

65.02я73

Т31
^

Теліщук М. М. Економічна історія : навч. посіб. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 458 с.65.029.73

Т 19


Тараненко О. С. Історія економічних вчень : [навч. посіб. для дистанційного навч.] / О. С. Тараненко. – К. : Ун-т «Україна», 2007. – 302 с.

У посібнику викладено історичний процес виникнення розвитку та удосконалення економічних ідей і концепцій, формування економічної науки як системи знань.


Отрошко О. В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : навч. посіб. / О. В. Отрошко. – К. : Знання, 2006. – 222 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Павленко І. М. Мікроекономіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Павленко ; Київ. екон. ін-т менедж. (ЕКОМЕН). – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 287 с.


65.011я73

П 12


Павлишенко М. М. Закономірності відтворення суспільного продукту і їх вплив на ціноутворення. Вартісний макроекономічний аспект аналізу : навч. посіб. / М. М. Павлишенко. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 260 с.

Розкриваються закономірності розширеного відтворення суспільного продукту і їх вплив на модифікацію вартості товару. З’ясовуються суть і механізм утворення вартості виробництва, ринкової вартості і ін.


65.9(4Укр)-80я73

П 12


Павлище В. Т. Оптимізація та надійність об’єктів проектування : навч. посіб. / В. Т. Павлище, В. М. Гелетій. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2005. – 92 с. – (Дистанційне навчання).


65.02я73

П 57


Поплавська Ж. В. Історія економічних вчень: навч. посіб. / Ж. В. Поплавська. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 224 с.

У посібнику викладено ідеї видатних представників світової економічної думки, акцент зроблено на концептуальних засадах провідних економічних шкіл.


Предборський В. А. Економічна теорія : [підруч.] / В. А. Предборський, Б. Б. Гарін, В. Д. Кухаренко. – К. : Кондор, 2007. – 492 с.


Проблеми та шляхи розвитку рентної політики в Україні : наук. вид. / [авт. кол.: Б. М. Данилишин, О. О. Веклич, В. С. Міщенко, та ін.; Рада по вивч. продуктивних сил України]. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 84 с.


65.012я73

П 91


Пушкаренко П. І. Основи макроекономіки: політекономічний аспект : навч.-практ. посіб. / П. І. Пушкаренко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 197 с.

Навчальний посібник-практикум містить програмну ключових питань щодо макроекономічного аспекту економічної теорії.


65.02я73

Р32


Реверчук С. Історія економічних вчень : [навч. посіб.] / С. Реверчук, І. Полулях. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 352 с.

У навчальному посібнику розглядаються економічні ідеї від епохи античності до епохи зародження і розвитку класичної та критичної школи політекономії.


Реверчук С. К. Основи теорії економічної конкуренції: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, екон. ф-т. – К. : Знання, 2007. – 270 с.


Розміщення продуктивних сил : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Антонік, В. А. Ковальчук, В. Д. Кононенко та ін. ; М-во освіти і науки України. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 215 с.


65.011.3я73

С 29


Селезньов В. В. Основи ринкової економіки України : посіб. / В. В. Селезньов. – К. : АСК, 2006. – 688 с. – (Економічна освіта).

У посібнику вперше комплексно розглянуто структуру, інфраструктуру та основні аспекти функціонування ринку в Україні.


Скірський І. В. Теорія держави і права : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / І. В. Скірський. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 291 с.


65.9(4Укр) – 2я43

С 91


Сучасний стан та проблеми іноваційного розвитку держави : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Тези доп. (6-7 жовт. 2006 р.)] / відп. ред. М. І. Карлін. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 361 с.

У збірнику відображено теоретичні проблеми іноваційного розвитку України, фінансів та економіки, стан бюджетної системи, проблеми оподаткування, особливості й проблеми розвитку страхових послуг в Україні.


^ Українська економіка сьогодні – досягнення, проблеми, перспективи / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. ; Нац. ін-т стратегічних дослідж., Центр антикризових дослідж. – К. : НІСД, 2007. – 92 с.


65.012я73

Ф 76


Фомина М. В. Микроэкономика: основы теории и практикум : учеб. пособ. / М. В. Фомина. – Х. : ИНЖЕК, 2005. – 280 с.

Навчальний посібник розкриває основи і закономірності функціонування ринкового механізму.


65.012.2я73

Х 21


Харкянен Л. В. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Харкянен. – К. : Каравела, 2006. – 176 с.

У посібнику подано картину ринкової економіки та динамізм усіх взаємовідносин у суспільстві, пов’язаних з ринком.


^ Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : научн. практич. комент. / авт. кол. : Е. О. Харитонов, Е. В. Додин, Е. И. Харитонова и др. – Х. : Одиссей, 2007. – 464 с.


Хомяков В. І. Економіка сучасної України / В. І. Хомяков, І. В. Бакум ; Черкаськ. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2006. – 355 с.


Шемаєва Л. Г. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : консп. лекц. / Л. Г. Шемаєва, В. В. Ушкальов ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 74 с.

65.053я73

Ш 96


Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз. Практикум : навч. посіб. / Р. К. Шурпенкова. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2006. – 254 с.

У посібнику розкриваються теоретичні, методологічні та практичні питання з економічного аналізу.


Экономика : учеб. пособ. / ред. Э. А. Кузнецов. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – Х. : Одиссей, 2006. – 510 с.


^ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Україна. Закон. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : станом на 13 жовтня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 20 с. – (Серія «Закони України»). – (Дод. до нормат. бюл. «Відомості Верховної Ради України»).


^ Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіону (концептуальні основи та методологія): моногр. / [В. М. Бабаєв, Л. Л. Реважнянський, М. Д. Годлевський та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – Х., 2006. – 315с.


Бояр А. О. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність / А. О. Бояр ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2006. – 203 с.


^ Використання інформаційного ресурсу для прийняття управлінського рішення : моногр. / В. Я. Мацюк, О. В. Бесчастний, В. О. Шамрай, О. В. Артеменко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т, Луган. держ. ун-т внутр. справ / Донецьк, 2006. – 207 с.


^ Государственній сектор в экономике Украины : моногр. / Л. М. Кузьменко, Л. Г. Червона, А. А. Дорофеева, Д. Н. Медведев ; НАН Украины, Ин-т экон. пром-сти. – Донецк : б.и., 2007. – 256 с.

У виданні розглядаються особливості державного сектору в умовах трансформаційної економіки.


^ Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їхнього розвитку / матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2005 р.) В 2 ч. / ред. В. О. Храмов. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006 –

Ч. 1 : Теорія і практика. – 2006. – 283 с.


^ Державне регулювання ринку праці: сучасні технології та напрями їх розвитку / матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2005 р.) В 2 ч. / [редкол.: Бандур С. І. та ін.]. – К., 2006 –

Ч. 2: Теорія і практика. – 2006. – 294 с.

^ Державне регулювання ринку цінних паперів (Запитання та відповіді) : навч. посіб.для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол.: В. Д. Граждан, В. К. Кублінов, Т. Б. Кублінова [та ін.] ; ред. М. І. Звєряков [та ін.] ; Одес. держ. екон. ун-т. Одеса : Пальміра, 2006. – 561 с.


^ Державне управління науково-технічними та економічними процесами реалізації Україною стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію / наук.–інформ. зб. [редкол.: В. П. Горбулін (голова) та ін.] ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України. – К. : НВЦ «Євроатлантикінформ», 2006. – 272 с.


Дідковська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідковська, Л. С. Головко. – [6-те вид., виправл. і допов.]. – К. : Знання, 2007. – 214 с.


Іванісов О. В. Управління трудовим потенціалом : конспект лекцій для студ. спец. 7.050109 усіх форм навчання / О. В. Іванісов, О. А. Єрмоленко, С. О. Садчиков ; Харк. нац. екон. ун-т.- Х., 2006. – 23 с.


67.9(4укр)303

К 24


Кармаза О. О. Все про приватні підприємства: реєстрація, податкування, ліцензування та патентування / О. О. Кармаза. – К. : Видавець Фурса С. Я, 2007. – 180 с.

Брошура є практичним коментарем нормативно-правових актів України про порядок організації підприємницької діяльності. Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів підприємницької діяльності, їх види та організаційно-правові форми.


Лазур П. Ю. Державне регулювання малого і середнього підприємництва / П. Ю. Лазур. – Львів : Новий Світ – 200, 2006. – 399 с.


Могильний О. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. М. Могильний ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – К., 2006. – 237 с.


Онегіна В. М. Державне регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників : моногр. – К. : Ін-т аграр. економіки, 2007. – 590 с.


Хайлова Т. В. Формирование государственного механизма управления экономической безопасностью предпринимательства : моногр. / Т. В. Хайлова ; М-во внутр. дел Украины, Донец. юрид. ин-т Луган. гос. ун-та внутр. дел. – Донецк, 2006. – 151 с.


Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : [навч. посіб. для студ. вищ. аграр. закл. ІІІ – ІУ рів. акред. спец. «Економіка п-ва», «Облік і аудит», «Фінанси», «Аграр. менедж.»] / О. М. Царенко. – 2-ге вид. переробл. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 239 с.


Черноног Є. С. Державна служба в Україні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. С. Черноног ; Східно-укр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – [2-ге вид., допов.]. – Луганськ, 2005. – 159 с.


ГАЛУЗЕВА ЕКОНОМІКА


Акмаєв А. І. Біржова діяльність : навч. посіб. / А. І. Акмаєв, В. Т. Пілецький ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2007. – 215 с.


65.9(4Укр)290-2я73

А 94


Афанасьєв М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. О. Селезньова. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

Посібник містить робочу програму, конспект лекцій, тестові та практичні завдання з стратегії підприємств.


65.9(4Укр)240-6

Б40


Безтелесна Л. І. Ринкові механізми управління людським розвитком : моногр. / Л. І. Безтелесна. – Рівне : НУВГП, 2006. – 310 с.


59(4Укр)271я73

Б59


Бігдаш В. Д. Страхування : навч. посіб. / В. Д. Бігдаш ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2006. – 448 с.

У посібнику розглянуто положення теорії страхування й особливості його застосування в умовах сучасної ринкової економіки.

65.012.1я73

В 18


Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З. С. Варналій. – [3-е вид., випр. і допов.]. – К. : Знання – Прес, 2006. – 350 с. – (Вища освіта ХХI століття).

У навчальному посібнику розкривається сутність та загальноекономічний зміст підприємництва, основні функції і правовий статус підприємця, визначаються принципи та рушійні сили, види та сфери підприємницької діяльності.


Вітвіцький В. В. Методика визначення витрат на виробництво продукції овочівництва у закритому грунті / [В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, М. С. Гулька] ; Укр. НДІ продуктивності АПК, ЗАО зонал. н.-д. центр продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 110 с.


Вітвіцький В. В. Теретичні основи і практика тарифікації робіт в АПК / В. В. Вітвіцький. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 199 с.


65.9(4 Укр) 290-2

В 61


Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств : моногр. / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 184 с.

У монографії висвітлено проблеми теорії та практики економічного ризику діяльності підприємств.


Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : моногр. / А. А. Мазаракі, І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко [та ін.] ; ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 194 с.


65.9(4Укр)272

В 68


Волонтери в соціальній роботі / упоряд. О. Главник. – К. : Главник, 2006. – 128 с. – (Б-чка соц. працівника).

У посібнику подано інформацію про волонтерський рух та представлено програму навчання волонтерів з метою надання інформаційно-консультативних послуг.


65.9 (4Укр) 290я73

Г 13


Гаєвська Л. М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Л. М. Гаєвська, О. Л. Фурманюк, Т. В. Паєнтко. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 120 с.

Збірник включає комплекс задач з економіки підприємства.


65.9 (4Укр)32-5

Г 20


Гарнага О. М. Еколого-економічні засади формування ринку сільськогосподарських земель : моногр. / О. М. Гарнага. – Рівне : НУВГП, 2006. – 142 с.

У монографії досліджується еколого-економічні засади раціонального землекористування.


Городня Т. А. Економіка праці : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Львів. комерц. акад. – Львів , 2007. – 132 с.


Дементій Л. В. Охорона праці в галузі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Дементій, Г. Л. Юсіна, Г. І. Чижиков ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2006. – 295 с.


65.9 (4Укр) 290-2

Д 44


Діагностика стану підприємства : моногр. / ред. А. Є. Воронкова. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 448 с.

Монографія присвячена сучасним проблемам діяльності підприємств.


65.9(4Укр)32- 5я73

Д 53


Дмитрук Б. П. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі : навч. посіб. / Б. П. Дмитрук. – К. : Либідь, 2001. – 344 с.


65.9(4Укр)28я73

Д 66


Доманчук Д. П. Економіка і організація охорони навколишнього середовища : навч. посіб. / Д. П. Доманчук, С. Д. Лучик, А. Д. Чикуркова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2005. – 220 с.

Проаналізовано стан навколишнього середовища та зміни, які відбуваються в кодексі реформування та впровадження ринкових відносин в підприємствах.


67.9(4 Укр) 304 я73

Д81


Дудла І. О. Захист прав споживачів : навч. посіб. / І. О. Дудла. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 448 с.

Розглянуті загальні положення правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, а також особливості продажу окремих груп продовольчих і непродовольчих товарів.


Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. П. Дядечко ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган – Барановського. – Донецьк : Дон. ДУЕТ, 2006. – 223 с.


^ Екологічні виміри глобалізації / М. М. Кисельов, Т. В. Гарда-щук, К. Є. Зарубицький [та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К. : Парапан, 2006. – 259 с.


Економіка й організація базових галузей промисловості : навч. посіб. / С. С. Аптекар, І. О. Ахновська, О. В. Бичкова та ін. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк : Альфа- Прес, 2007. – 303 с.


65. 9(4Укр) 290-2я73

Е 45


Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. А. В. Калина. – К. : МАУП, 2006. – 352 с.

У навчальному посібнику розглянуто закономірності розвитку підприємств.


Економіка праці і соціально – трудові відносини : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. А. Мерзляк, Є. П. Михайлов, М. Х. Корецький, Г. О. Михайлова ; Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.» – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 235 с.


^ Забезпечення ресурсами малого і середнього бізнесу в Україні : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2006р. / редкол. : Т. С. Осадча (відп. ред.) [та ін.]. – Херсон, 2006. – 329 с.


Звєрєва О. В. Правова регламентація торговельної діяльності : навч. посіб. / О. В. Звєрєва ; Донец. ун-т економіки та права, каф. цивіл. права та процесу. – Донецьк, 2006. – 158 с.


Зелинська Р. В. Страховий фонд документації : метод. посіб. на допомогу керів. підпр. та підприєм. / Р. В. Зелинська, Є. О. Соловйов, В. М. Голуб ; Запоріз. держ. центр. наук.-техн. і екон. інформації. – Запоріжжя, 2006. – 160 с.


Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності : довід. У 2 кн. / Д. В. Зеркалов ; Укр. акад. наук. – К. : Основа, 2006 –

Кн. 1: Правова основа. – 2006. – 471 с.

67.9(4Укр) 303

К24


Кармаза О. О. Все про приватні підприємства : реєстрація, оподаткування, ліцензування та патентування / О. О. Кармаза. – К. : Видавець Фукса С. Я., 2007. – 180 с.

Докладно розглядаються загальні положення щодо суб’єктів підприємницької діяльності, їх види та органїзаційно-правові форми.


Карніщенко О. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Корніщенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 264 с.

Посібник розкриває питання ринку праці, державного регулювання зайнятості населення. Надано зарубіжний досвід.


65.9(4Укр)247я73

К28


Касянчук А. Г. Охорона праці (геодезія, картографія, землевпорядкування) : навч. посіб. / А. Г. Касянчук. – Рівне : НУВГП, 2006. – 269 с.

У посібнику розглядається охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека.


Колесников О. В. Ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников ; Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – [2 -ге вид., випр. та допов.]. – К. : Цент навч. л-ри, 2006. – 143 с.


653я43

К 64


Конкурентноспроможність: країна, регіон, підприємство : зб. / ред. Ю. В. Полунєєв. – К. : ЛАТ&К, 2006. – 176 с.


65. 9 (4Укр)290-2я73

К 65


Контролінг – від теорії до реалізації на практиці : моногр. / В. В. Прохорова [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 200 с.


Костриця М. М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика /етноісторичний туристичний кластер «Древлянська земля» / ред. Є. І. Ходанівський, Ю. С. Цал-Цалко ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2006. – 194 с.


65.24я73

К 82


Кривобок В. Ю. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей Д. М. Кейнса : конспект лекцій / В. Ю. Кривобок. – Х. : ХНЕУ, 2004.


Куклін О. В. Комерційна діяльність організацій : курс лекцій / О. В. Куклін ; Черкас. держ. бізнес-коледж. – Черкаси : Кур’ єр, 2005. – 324 с.


Латинін М. А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х. : Магістр, 2006. – 319 с.


Леоненко П. Н. Сучасні економічні системи : навч. посіб. / П. Н. Леоненко, О. І. Черетіна. – К. : Знання, 2006. – 414 с.


65.9(4Укр)09я73

Л 67


Ліпич Л. Г. Комерційна діяльність : навч. посіб. / Л. Г. Ліпич, О. В. Кошій. – Луцьк : Луц. держ. техн. ун-т, 2005. – 288 с.

Посібник знайомить студентів з основами комерційної діяльності та використання їх у практичній роботі.

Лук’яненко В. А. Охорона праці в туризмі : конспект лекцій / федер. агоспіл. України ін-т туризму. – К. : [Б.в.], 2007. – 230 с.


Мармуль Л. О. Ефективність функціонування виноградарського виробничого підкомплексу : моногр. / Л. О. Мармуль, Н. В. Сілецька. – К., 2006. – 198 с.


Мармуль Л. О. Організаційно-економічний механізм функціонування туристично-рекреаційних підприєств : моногр. / Л. А. Мармуль, О. А. Саразкіна. – К., 2006. – 180 с.


Медведев Э. Н. Основы охраны труда : учеб. пособ. для студ. вуз. / Э. Н. Медведев, Г. Ф. Сорокин ; Макеев. экон. гуманитар. ин-т. – Донецк : Норд – Пресс, 2006. – 157 с.


65.9(4Укр)304.14я73

М 48


Мельник Л. Г. Економіка енергетики : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, О. І. Карінцева, І. М. Сотник. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 238 с.


Москаленко Н. О. Економіка праці в організації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. О. Москаленко, І. П. Отенко ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 231 с.


Нездоймінов С. Г. Економіка турфірми : практ. / С. Г. Нездоймінов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 110 с.


65.9(4Укр)43я73

О-64


Організація і технологія надання послуг : навч. посіб. / ред. В. В. Апоній. – К. : Академія, 2006. – 312 с. – (Альма-матер).

Розкрито економічну сутність послуг, суб’єктивний склад і структуру їх виробництва, основні засади й особливості функціонування ринку послуг, цілі і методи регулювання торгівлі послугами.

^ Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. В. Мота, О. Є. Федевич, В. Ф. Штанько, В. В. Скіра; [Ін-т підприємництва та перспект. технол. при Нац. ун-ті «Львів. політехніка»]. – Львів : Ліга – Преса, 2006. – 215 с.


Основи ціноутворення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. І. Верхноглядова, С. Б. Ільїна, Н. А. Іваннікова [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 251 с.


65.9(4Укр)292-2

П12


Павлов В. І. Корпоративне управління в акціонерних товариствах : моногр. / В. І. Павлов, О. А. Мишко. – Рівне ; Луцьк : Нац. ун-т водного госп-ва, Надстир’я, 2006. – 180 с.

У монографії розглядаються теоретичні, методичні і практичні аспекти формування корпоративного управління, проаналізовані тенденції становлення корпоративних відносин в акціонерних товариствах.


65.011.3

П 12


Павлова В. А. Конкурентроспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : моногр. / В. А. Павлова. – Дніпропетровськ, 2006. – 276 с.

У монографії розглядаються проблеми дослідження конкурентноспроможності підприємств.


Пасічник В. Г. Інфраструктура товарного ринку : навч.-метод. комплекс для студ. екон. спец. усіх форм навчання / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна ; Ін-т муніципального менедж. та бізнесу. – К. : Центр. навч. л-ри, 2005. – 134 с.


Пацурія Н. Б. Страхове право України : навч. посіб. / М-во освіти і науки України / Н. Б. Пацурія. – К. : Юрінком – Інтер, 2006. – 175 с.

65.9(4Укр)247я73

П34


Пістун І. П. Охорона праці на автомобільному транспорті : навч. посіб. / І. П. Пістун, Й. В. Хом’як. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 374 с.


65.9(4 Укр) 248

П 47


Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові документи / авт.-упор. А. В. Бурдейна. – К. : Вид-во С. Я. Фурса, 2006. – 72 с. – (Правовий всеобуч населення).

У брошурі висвітлені питання захисту громадян України, які перебувають за кордоном, та подано необхідні застереження для осіб, які перетинають кордон.

65.9(4Укр)290я73

П 83


Протопопова В. О. Економіка підприємств : навч. посіб. / В. О. Протопопова, А. Н. Полонський. – К., 2002. – 220 с.


65.9 ( 4 Укр ) 290я73

С 41


Ситник Й. С. Економіка підприємства : конспект лекцій / Й. С. Ситник. – Львів : Тріада Плюс, 2006. – 191 с.

У посібнику висвітлено об’єкт, предмет та завдання економіки підприємств.


65.421я73

С 60


Солодкий М. О. Біржовий ринок : навч. посіб. / М. О. Солодкий. – К. : Джерела М, 2002. – 336 с.

У посібнику розглянуто організацію і техніку біржових угод, інфраструктуру біржового ринку, державно-правове регулювання.


65.052.20я73

С 82


Сторожук Т. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Т. М. Сторожук. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2005. – 412 с.

Розглядаються теоретичні засади звітності, основи її побудови, методика і техніка заповнення документів.


65.9(4Укр)32- 2я73

Ц 18


Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу : навч. посіб. / О. М. Царенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 240 с.

Висвітлено теоретичні основи економічного аналізу АПК.


65.9(4Укр)248я2

Ц 61


Цимблер И. Л. Справочник по трудоустройству за границей граждан Украины / И. Л. Цимблер, И. Ф. Грищаюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. – 320 с.


65.9( 4Укр)290-86я73

Ч-58


Чигасов С. Г. Управління затратами підприємства : навч. посіб. / С. Г. Чигасов. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 130 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління затратами підприємства.


Чухрай Н. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Чухрай, Р. Патора; [Нац. ун-т «Львів. політехніка», Вища шк. підприємництва та упр. (м. Лодзь, Польща)]. – К. : Кондор, 2006.– 397 с.


65.9(4Укр)290я73

Ш 33


Шваб Л. І. Основи підприємництва : навч. посіб. / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2006.– 344 с.

Висвітлюються суть, види та функції підприємництва.


65.9(4 Укр) 290-2

Щ 95


Щукин А. И. Концептуальные основы корпоративного управления экономикой предпринимательского типа или рыночные отношения хозяйственной деятельности : моногр. / Под ред. В. А. Ткаченко. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 360 с.


МЕНЕДЖМЕНТ
65с.я73

^ А83


АРМ менеджера : метод. вказів. і завд. до лаборат. занять та самос. р-ти для студ. спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання / уклад. В. М. Білик [та ін.]. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 160 с.


65.9(4 Укр)290-2я73

А 94


Афанасьєв М. В. Управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, І. В. Гонтарева. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

Посібник включає робочу програму, яка містить план навчальної дисципліни та її зміст за модулями і темами, плани лекцій і семінарських занять.


65.9(4 Укр) 290-2
Б79


Большаков В. И. Управление организациями с помощью проектов / В. И. Большаков, А. И. Белоконь, Д. Л. Левчинский. – Днепропетровск, 2006. – 123 с.

У виданні висвітлено актуальні питання створення ефективних систем управління організаціями.


65.9 (4 Укр)32-5я73

Г 69


Горлачук В. В. Земельний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. А. Скороходов. – К. : Професіонал, 2006. – 192 с.

У посібнику розглянуто теоретичні питання земельного менеджменту.


65.9(4 Укр)290-2я73

Д 44


Дідковська Л. Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л. Г. Дідковська, В. В. Кудіна. – К., 2005.– 373 с.

Подано основні категорії менеджменту як навчальної дисципліни, основні закономірності процесу управління сучасними організаціями.


32.973.202я73

І-74


Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / С. В. Глівенко [ та ін.]. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2005. – 407 с.

У посібнику розглядаються економічна сутність, предмет, об’єкт та функції інформаційних систем управління компанією.


32.973.202я73

І-74


Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / Ю. М. Мінаєв [та ін.]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 191 с.

65.9(4 Укр) 261.3-2я73

К 48


Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. Є. Клець. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 640 с.

У посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові.


65.050.2я73

К 54


Князь С. В. Основи управлінського консультування : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Геордіані, О. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 156 с.

У виданні розкрито суть управлінського консультування і його значення у системі управління підприємством.


65.9(4Укр)290-93я73

К 54


Князь С. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, О. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 184 с.

У посібнику розкрито суть фінансового менеджменту підприємства та його значення у системі управління підприємством.


65.050.2я73

К 61


Колпаков В. М. Управление развитием персонала : учеб. пособ. / В. М. Колпаков. – К. : МАУП, 2006. – 712 с.

У виданні систематизовано викладаються теорія і практика розвитку людини, досліджуються закономірності та процеси управління розвитком проналу.


81.2Укр – 7

К 63


Комова М. В. Складання ділових документів : навч. посіб. / М. В. Комова ; Ін-т гуманіт. і соц. наук. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 176 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні особливості складання ділових документів.


Крушкін Є. Д. Менеджмент організації в умовах транформаційної економіки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. Д. Крушкін, В. С. Ніценко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова, Іллічів. ін-т. – Іллічівськ : ЛЕРА – ДРУК, 2007. – 376 с.


65.9(4 Укр) 291-2

К 89


Кузьмінський В. О. Управління неприбутковою організацією / В. О. Кузьмінський. – К. : Логос, 2006. – 170 с.


65.050.2я73

Л 84


Лук’янихін В. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / В. О. Лук’янихін. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 592 с.

Подано інформацію про цілі, завдання, принципи, форми, методи і процеси менеджменту персоналу сучасної організації.


65.240

Л 91


Льюис Г. Менеджер-наставник. Стратегия воспитания талантов и передачи знаний / Г. Льюис. – Днепропетровск : Баланс-клуб, 2002. – 192 с. – (Взаимоотношения людей).

65.9 (4 Укр) 290-2

М 31


Маслов П. Н. Оперативное управленние социально-экономическими системами в условиях неопределенности / П. Н. Маслов. – Днепропетровск : Монолит, 2006. – 256 с.

Проаналізовано суть та основні поняття оперативного управління соціально-економічними системами.


^ Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, стратегічне управління, маркетинг, проблеми теорії та практики : матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. студ., молодих вчених та спеціалістів (Кривий Ріг, 25 трав. 2007 р.) / [ред. кол.: Є. Е. Бабець та ін.]. – Кривий Ріг, 2007. – 124 с.


65. 9(4Укр)290-2я2

М50


Менеджмент : понятійно-термінологічний слов. / за ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого, О. В. Антонюка, В. П. Сладкевича. – К. : МАУП, 2007. – 744 с.

Словник містить понад 1400 визначень і тлумачень.


^ Менеджмент: теорія і практика : навч. посіб. для студ. усіх спец. вищ. навч. закл. / А. А. Мазараки, Г. Є. Мошек, Л. А. Гомба та ін. – К. : Атіка, 2007. – 584 с.

У посібнику узагальнено та систематизовано сучасні підходи до менеджменту.


^ Методические указания по выполнению и подготовке к защите дипломных работ магистров специальностей «Менеджмент внешнеэкономической деятельности» : для студ. иностранцев / сост.: Л. Г. Смоляр и др. ; [Нац. техн. ун-т Украины «Киев. политехн. ин-т»]. – К., 2007. – 36 с.


65.050.2я73

М 74


Мойсеєв В. А. Паблік рілейшн : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.

У посібнику розкрито сутність, принципи, нормативно-правові, етичні засади ПР.

67.9 ( 4 Укр) 304я73

Н61


Низенко Е. І. Забезпечення інформаційної безпеки підприємництва / Е. І. Низенко. – К. : МАУП, 2006. – 134 с.

У посібнику розглядаються напрями комплекного вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємництва.


65.9(4Укр) 290-2я73

П 44


Подольчак Н. В. Стратегічний менеджмент : навч.-метод. посіб. / Н. В. Подольчак. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 224 с.

Розкрито суть, значення стратегічного менеджменту та наведено нові аспекти управління.


88-4

П86


Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. проф. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманит. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл.

У книзі подано аспекти менеджменту як у науці так і у навчанні, а також у щоденній практиці бізнесу.


65.290-2

У 63


Уолш К. Ключевые показатели менеджмента: Полное руководство по работе с критическими числами, управляющими вашим бизнесом / К. Уолш. – К. : Companion Group, 2006. – 400 с.

У книзі розглядаються фінансові коефіцієнти та інші показники, які використовуються для успішного управління бізнесом.


65.9(4 Укр)-2

У 67


Управління інноваційними процесами в регіонах : моногр. / ред. М. А. Козоріз. – Львів : Львів. банків. ін-т Нац. банку України, 2006. – 263 с.

Висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти побудови організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів управління інноваційними процесами в регіонах України.


65.9(4укр)290-2я73

Х 65


Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч. / Ф. І. Хміль. – [Вид. 2-ге випр., допов.]. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с.


65.050.2

Х 69


Ходжсон Д. Эффективное ведение переговоров. Тактика быстрого реагирования / Д. Ходжсон. – Днепропетровск : Баланс-клуб, 2002. – 240 с.


65.9(4Укр)290-2я73

Ч-49


Чернявський А. Д. Корпоративне управління : навч. посіб. / А. Д. Чернявський, В. В. Кобржицький. – К. : МАУП, 2006. – 208 с.

У посібнику викладено теорію та проблеми корпоративного управління, основи нормативно-правового регулювання.


76.006.5я73

Ш 74


Шморгун Л. Г. Посібник з рекламного менеджменту : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Шморгун. – К. : Абрис, 2005. – 344 с.

Посібник допоможе опанувати технологію сучасної реклами та менеджменту.

МАРКЕТИНГ


Антошкіна Л. І. Маркетинг : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни для підготов. бакалаврів за напрямом 0501 «Економіка і підприємство» / Л. І. Антошкіна, І. О. Тарполов ; Бердян. ін-т підприємництва. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2006. – 170 с.


65.290-2

Б 48


Березин И. С. Маркетинговый анализ / И. С. Березин. – М. : Жур-л «Управление персоналом», 2004. – 352 с. – (Б-ка журн. «Справочник маркетолога»).


65.9(4Укр)422-2я73

Б76


Божкова В. В. Мерчендайзинг : навч. посіб. / В. В. Божкова, Т. О. Бащук – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 125 с.


Брассингтон Ф. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Пеггитт ; [пер. а англ. О. В. Теплых ; науч. ред. Е. Е. Козлова]. – Днепропетровск : Боланс Бизнес Букс, 2007. – 723 с.


Гнатущенко В. В. Конкурентный маркетинг на предприятии : моногр. / Донец. нац. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 265 с.


Ілляшенко С. М. Маркетингові дослідження : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко, М. Ю. Баскакова ; Сум. держ. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 191 с.


Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Я. Кардаш, М. Ю. Антонченко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 3-е вид., допов. та переробл. – К., 2006. – 245 с.


Кравчук Г. В. Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами : моногр. / Г. В. Кравчук ; Нац. авіаційний ун-т. – К., 2006. – 285 с.


Майстерська робота з маркетингу : метод. вказівки для студ. вищ. навч. закл. / уклад. І. М. Буднікевич, І. Г. Черданцева ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 56 с.


65.050я73

М 26


Маркетинг: бакалаврський курс : навч. посіб. / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2004. – 976 с.

Розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу.


Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : моногр. / ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 727 с.


Маркетинг для магістрів : навч. посіб. для виклад., бакалавр., магістр., маркетолог.-практик. / М. М. Ермашенко, С. А. Єрохін, А. В. Базилюк та ін. ; Нац. акад. управління. – К., 2007. – 604 с.


65. 9(4 Укр)290-2я73

М 26


Маркетинг: ситуаційні вправи : навч. посіб. / ред. Н. В. Головкіна. – К. : Студцентр, 2002. – 191 с.

Посібник містить ситуаційні вправи, складені за реальним досвідом роботи закордонних та вітчизняних бізнес-структур, що функціонують на українському ринку.


65.9( 4Укр)290-2я73

М 26


Маркетинг у прикладах і завданнях : навч. посіб. / О. А. Біловодська, О. В. Прокопенко, О. О. Дехтяренко та ін. ; ред. С. М. Ілляшенко. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 400 с.

У навчальному посібнику наведено завдання практикуму з маркетингу та приклади їх розв’язання.


65.9(4Укр)290-2я73

М30


Марченко С. М. Маркетинг : навч. посіб. / С. М. Марченко. – К.: МАУП, 2006. – 104 с.

У виданні докладно розглянуто основні теми дисципліни «Маркетинг».


65.050я73

О-75

Основи сучасного маркетингу : навч. посіб. / В. І. Франчук, І. Ю. Копєлєв, Є. М. Палига, З. Б. Живко, О. І. Руда ; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 144 с.

У навчальному посібнику розглядається фундаментальні засади маркетингу й основні напрями маркетингової діяльності.


Островський П. І. Аграрний маркетинг : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Одес. держ. екон. ун-т. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 223 с.


65.9(4Укр)290-2

П-12


Павленко А. Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика : моногр. / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : Київ. нац. екон. ун-т, 2005. – 408 с.

Монографію присвячено розгляду всіх аспектів маркетингових комунікацій.

Парсяк В. Н. Маркетинг : від теорії до практики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Н. Парсяк. – К. : Наук. думка, 2007. – 255 с.


Пілецький В. Т. Маркетинг: Теорія, практика, самостійна робота, контроль : навч. посіб. / В. Т. Пілецький, О. Ю. Мананнікова ; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ , 2007. – 388 с.


Пригодський В. А. Сучасний маркетинг / В. А. Пригодський, С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Книга – Вега, 2006. – 151 с.


Холодний Г. О. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / Г. О. Холодний ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 323 с.


Щербань В. М. Маркетинг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Щербань ; Черкас. акад. менеджменту. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 202 с.


ОБЛІК ТА АУДИТ


65.052.20я73

А 92


Атамас П. Й. Управлінський облік : слайд-конспект / П. Й. Атамас. – Донецьк : Вид-во Донец. ун-ту економіки праці, 2006. – 128 с.

У слайд-конспекті наведено план лекції, формулювання основних понять, схеми взаємозв’язку певних показників, формули їх розрахунку.

65.052.21я73

Б 94


Бухгалтерський облік у бюджетних установах : навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Т. П. Остапчук, Н. А. Остап’юк, С. В. Сисюк. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 472 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні питання теорії та методики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.


65.052.25я73

Б 94


Бухгалтерський облік в галузях народного господарства : навч. посіб. / О. В. Зінкевич, С. О. Левицька, М. М. Мосійчук, І. П. Нагавичко, О. Б. Немкович. – Рівне : Нац. ун-т водного госп-ва, 2006. – 456 с.

У посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та ін.


Василькова Т. В. Податковий аудит в галузях економіки : навч. посіб. [для студ. екон. спец.] / Т. В. Василькова, Е. В. Кондукова ; Держ. податк. адмініст. України ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 208 с.


65.052.20я73

Г 63


Гольцова С. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 255 с.


65.052.2я73

Г75


Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. / Н. М. Грабова. – [6-те вид.]. – К. : Вид-во АСК, 2007. – 266 с.

Представлено підручник за програмою бакалавра з напрямку «Економіка і підприємництво».


65.052.20

Г 78


Грачова Р. Є. Про бухгалтерію по-людські / Р. Є. Грачова. – К. : Галицькі контракти, 2002. – 256 с.

У книзі подано інформацію про основні поняття та принципи побудови бухгалтерського обліку.

65.9(4Укр)261.4я73

І 20


Іванов Ю. Б. Податковий облік і звітність : конспект лекцій / Ю. Б. Іванов, О. Є. Найденко. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 168 с.

У виданні розкриваються основні аспекти ведення податкового обліку та звітності підприємства.


65.052.20я73

К 43


Кирсанова Т. А. Финансы в системе бухгалтерского учета : учеб. пособ. / Т. А. Кирсанова, Л. Б. Рябушка. – Сумы : Изд-во «Унив. кн.», 2006. – 183 с.

У посібнику розглядаються питання організації фінансів в системі бухгалтерського обліку.


65.052.20я73

Б76


Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Слав’янська, Н. Г. Євченко та ін. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 493 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні основи бухгалтерського обліку та аудиту у банківських установах є таблиці, практичні завдання.


65.052.20я73

К 75


Кочерга С. В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / С. В. Кочерга, К. А. Пилипенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 216 с.

У посібнику розкриваються основні положення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів.


65.053я73

К 90


Кулаковська Л. П. Основи аудит : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2006. – 312 с.

У навчальному посібнику подаються теоретичні матеріали для самостійного опрацювання типових вправ, тести та завдання з основ аудиту.


65.052.20я73

К 91


Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку : навч. посіб. / О. П. Кундя-Висоцька. – Львів : Львів. банків. ін-т Нац. банку України, 2006. – 223 с.

У посібнику викладено основи організації обліку, охарактеризовано структуру облікового процесу та виокремлено об’єкти організації обліку як системи.


65.052.20я73

Л 26


Ластовецький В. О. Виробничо-комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : навч.-практ. посіб. / В. О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156 с.

У посібнику подано рекомендації з організації первинного виробничого і комерційного обліку.


065.9(4укр)290-93я43

О-17


Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : тези допов. наук.-практ. конф. (Львів, 20-22 квітня 2007 р.). – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2007. – 276 с.

У виданні висвітлено питання теорії обліку і аналізу, практичного досвіду застосування обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, інформаційних систем і технологій в обліку, анлізі та аудиті.


65.03я73

П 91


Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 223 с.

У книзі розглядається процес становлення та розвитку обліку, який у XV ст. був названий бухгалтерським.


65.9(4Укр)261.4

С 82


Сторожук О. В. Податковий облік : конспект лекцій / О. В. Сторожук. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 272 с.

Підручник розкриває національну податкову систему, порядок формування обєкта оподаткування, нарахування та сплати податків і зборів при різних системах оподаткування.


65.052.20я73

С 89


Сук Л. К. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2005. – 471 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


ФІНАНСИ
65.9(4Укр)261.3

Б 24


Баранова В. В. Сучасні питання проблематики розвитку міжбюджетних відносин в Україні / В. В. Баранова, В. В. Глущенко. – Х. : Константа, 2006. – 116 с.

У виданні розкрито теоретичні поняття міжбюджетних відносин, проведено аналіз засад формування та розвитку міжбюджетних відносин в Україні.


65.9(4Укр)261.3

Б 26


Бартерна економіка: негрошові операції в бюджетному секторі України / ред. Я. Ширмер. – К. : Альтерпрес, 2000. – 208 с.


Васильєва В. В. Фінансовий ринок : посіб. / В. В. Васильєва ; Макіїв. екон. гуманіт. ін-т. – Донецьк : Норд-Прес, 2007. – 403 с.

65.9( 4 Укр) – 93

Г 37


Герасимчук З. В. Фінансова політика сталого розвитку регіону : моногр. / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, І. М. Камінська. – Луцьк : Надстир’я, 2006. – 220 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи у формуванні та реалізаціїї фінансової політики сталого розвитку регіону.


Грошово-кредитна політика у відкритій економіці : зб. навч. тестів для студ. ден. форми навч. спец. 8.030403 «Міжнародні економ. відносини» / [уклад. В. О. Шевчук ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад.]. – Львів, 2007. – 283 с.


65.053я73

Д 26


Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. М. Дєєва, О. І. Дедіков. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2005. – 323 с.

Підручник надає можливість оволодіти теоретичними основами аналізу фінансової діяльності підприємств та використання іх на практиці.


65.9(4Укр) 261.4я73

Д 11


Довгалюк В. І. Податкова система : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 360 с.

Навчальний посібник містить матеріал для вивчення податкової системи України.


65.9(4Укр)261.3я73

З 14


Загорський В. С. Бюджетна система : навч.-метод. посіб. / В. С. Загорський, В. П. Медведєв. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 276 с.


Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн / [М-во фін. України, Наук.-дослід. фін. ін-т.]. – К., 2007. – 299 с.


65.9(4Укр)261.4я73

И 20


Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий : моногр. / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов. – Х. : ИНЖЕК, 2006. – 272 с.

У монографії розглянуто теоретичні та методичні основи, а також особливості організації й практичної реалізації податкового планування на рівні підприємства.

Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав : навч. посіб. для студ. спец. «Фінанси», «Оподаткування», «Міжнар. Економіка», «Міжнар. екон. відносини». – К. : Знання, 2007. – 589 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).

У виданні розглянуто особливості побудови і функціонування фінансових систем України та сусідніх держав.


65.262.6

К 35


Кеннеді М. Гроші без відсотків й інфляції. Як створити засіб обміну корисний для кожного / М. Кеннеді. – К. : МАУП, 2006. – 80 с. – (Б-ка журн. «Персонал»).

Подаються принципи функціонування грошей.


65.9(4Укр)271

К 47


Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : моногр. / М. С. Клапків. – Тернопіль : Екон. думка, 2002. – 570 с.

У монографії досліджуються історія, сучасний стан і перспективи формування страхового захисту підприємницької діяльності від фінансових ризиків.


Корнєв В. В. Фінансові посередники як інститути розвитку / В. В. Корнєв ; Ін-т екон. та прогнозування НАН України. – К. : Основа, 2007. – 186 с.


65.9( 4 Укр) 298-93я73

К 89


Кузьмін О. Є. Бюджетування зовнішньоекономічої діяльності підприємства : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 352 с.


65.268

П 20


Патора-Висоцька З. Малий бізнес і прямі іноземні інвестиції : моногр. / З. Патора-Висоцька, Д. Книш. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 208 с.

Досліджуються проблеми теорії і практики розвитку малого підприємництва.


Пересада А. А. Фінансові інвестиції : підруч. / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 725 с.

65.9(4Укр)261.4

П 44


Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем ( теоретичні засади та практика використання) : моногр. / за заг. редакцією В. Л. Андрущенка, В. М. Мельника. – Ірпінь: Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 210 с.

Монографія розкриває непрості й суперечливі проблеми податкового регулювання різних економічних процесів.


65.9(4Укр)262.2-56я73

П 60


Портфельне інвестування : навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К., 2004. – 408 с.

Посібник знайомить читачів з теоретичними аспектами організацїї ринку цінних паперів, методами оцінки вартості цінних паперів, стратегіями управління портфелем цінних паперів.


67.9(4Укр)302

П 78


Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації : моногр. / В. П. Бочарніков, К. В. Захаров, М. С. Лаба та ін. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 320 с.

У монографії розглянуто актуальні проблеми вдосконалення прогнозування податкових надходжень в умовах нестабільності економіки та розбудови податкової системи.


65.9( 4Укр)261я73

С 24


Свириденко В. Ю. Інформаційні системи фінансових установ : навч. посіб. / В. Ю. Свириденко. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 80 с.

Навчальний посібник містить програму та плани лекцій і практичних занять, стислий матеріал курсу, завдання для самостійної роботи студентів, комплекс завдань для контролю засвоєння знань.


65.9(4Укр)261.3

С 37


Симоненко В. К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю ( макроекономічний аспект ) : моногр. / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

Аналізується сучасний стан складових єдиної системи державного фінансового контролю в Україні.


65.011.3

С 45


Скринник З. Е. Гроші у вимірах комунікативних практик: соціокультурний аспект : моногр. / З. Е. Скриник. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 335 с.

У монографії здійснено аналіз соціальної природи грошей в аспекті розуміння їх як медіому соціальних комунікацій.


65.261я2

С 48


Словник фінансово-правових термінів / ред. Л. К. Воронова. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податк. служби України, 2006. – 343 с.

Словник містить зібрані та прокоментовані терміни, що широко застосовуються у нормативно-правових актах.

65.9(4Укр)261я73

Т 56


Томашевська О. Г. Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посіб. / О. Г. Томашевська. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 144 с.

Видання включає короткий конспект лекцій, завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських завдань, тести.


65.9(4Укр)290-93

У 67


Управління корпоративними фінансами : навч. посіб. / ред. Н. М. Дєєва. – Днепропетровск : Дніпропетр. держ. фін. акад., 2006. – 198 с.

Навчальний посібник розкриває комплекс питань функціонування корпорацій.


65.9(4Укр)292-56

Ф59


Фінансове стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні : моногр. / А. Я. Кузнецова [та ін.]. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 367 с.

Монографію присвячено дослідженню ключових проблем формування системи фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні, а також подано оцінку стану та структури системи фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності малих і середніх підприємств.


65.9(4 Укр)261.3я73

Ф 47


Фещенко Л. В. Бюджетна система України : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 296 с.

Посібник містить теоретичні засади вивчення бюджету як інструменту реалізації соціально-економічної політики.


67.9( 4 Укр) 302я43

Ф 59


Фінансово-правові дослідження : теорія та практика : зб. тез. – Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2006. – 250 с.


БАНКІВСЬКА СПРАВА


65.9(4Укр)262.1

О-36


Агієнко В. І. Система гарантування депозитів фізичних осіб в Україні : моногр. / В. І. Агієнко. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 178 с.

У монографії вперше запропоновано класифікацію форм захисту депозитів фізичних осіб.


65.262.1я73

А 72


Антологія економічної думки: гроші, кредит і банки (огляд ліворадикальної політекономії) : метод. посіб. / уклад. В. С. Стельмах. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 109 с.


65.9(4Укр)262.1я73

Б23


Банківська безпека : навч.-метод. посіб. / авт. упор. О. Д. Вовчак, О. Ю. Дячишин. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2007. – 272 с.


Банківські операції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [В. І. Капран, М. С. Кравченко, О. К. Коваленко та ін.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 206 с.


Башинський А. А. Банківське право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. А. Башинський, І. І. Зазуляк] ; Херсон. екон. прав. ін-т. – Херсон, 2006. – 335 с.


Васюренко О. В. Банківські операції : навч. посіб. [для студ. екон. спец.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2006. – 311 с.


Врублевський О. С. Громадянин і банк : депозитні операції. – К. : Леста, 2005. – 42 с.


Гроші та кредит : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни для студ. спец. «Банків. справа» / [авт. кол.: М. І. Савлук (кер.) І. М. Лазенко, О. А. Брехда] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – 695 с.

65.9(4Укр) 262.1-2я73

Г 90


Грудзевич У. Я. Фінансовий менеджмент у банку : навч. посіб. / У. Я. Грудзевич, Б. І. Пшик. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 191 с.

У посібнику висвітлюються сутність, цілі і засади фінансового менеджменту в банку, організаційна побудова і система управління банком.


Губарєва І. О. Міжнародні розрахунки і валютні операції : конспект лекцій / [для студ. спец. 8.050105 усіх форм навчання]; Харків. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 126 с.

65. 9(4 Укр) 262.1-2я73

Д 33


Денис О. Б. Корпоративне управління в банках : навч. посіб. / О. Б. Денис. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 222 с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні проблеми корпоративного управління в банках.


Денисенко М. П. Грошово-кредитна діяльність банків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов] ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2006. – 338 с.


Домрачев В. М. Міжнародні банківські розрахунки : навч. посіб. / В. М. Домрачев. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 88 с.


65.9(4Укр)262.1

Д 79


Дубовик О. В. Формування конкурентноспроможності банку : моногр. / О. В. Дубовик, А. Я. Кузнєцова, Т. Д. Гірченко. – Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2005. – 215 с.

Монографію присвячено дослідженню проблем формування конкурентноспроможності банківської установи.


Єпіфанцева А. О. Операції комерційних банків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. О. Єпіфанцева, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2007. – 522 с.


Зянько В. В. Банківський менеджмент : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 0502 «Менеджмент орг.» / [В. В. Зянько, Н. О. Коваль, О. В. Тептя] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 148 с.


65.261.4я73

И 20


Иванов Ю. Б. Системы налогообложения зарубежных стран : учеб. пособ. / Ю. Б. Иванов, Е. В. Давыскиба. – Х. : Инжэк, 2006. – 224 с.


Калашникова Т. В. Банківські операції : навч.-метод. посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 6.050100 «Фінанси» / [Мін-во аграр. політики України, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва]. – Х., 2007. – 2007. – 113 с.


65.9(4Укр)262.1

К 63


Комаринська З. М. Українські банки та сподвижники (кін. 19 ст. ­– 1939 р.) : моногр. / З. М. Комаринська. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 159 с.


65.9(4Укр)262.2

К 75


Коцовська Р. Р. Нові банківські продукти у сфері споживчого кредитування / Р. Р. Коцовська, С. В. Єлейко. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 38 с.

Подано класифікацію споживчих кредитів та проаналізовано динаміку банківського споживчого кредитування.


65.9(4Укр)262.1

К 75


Коцовська Р. Р. Операції банків із векселями підприємств / Р. Р. Коцовська, Є. І. Парфенюк. – Львів : Львів. банків. ін-т НБУ, 2006. – 39 с.

Висвітлено суть векселів, їх функції, подано елементи вексельного права та застосування векселів у господарському обороті України.


65.9(4Укр)262.1я73

К 75


Кочетков В. М. Основи діяльності комерційного банку : навч. посіб. / В. М. Кочетков, О. В. Омельченко. – К. : Європейський ун-т, 2003. – 96 с.


65.9(4Укр)262.1

К 88


Кубів С. І. Маркетингова концепція формування привабливості комерційного банку : моногр. / С. І. Кубів, Є. В. Крикавський, Н. С. Косар. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 232 с.

Мова йде про діяльність комерційних банків з використанням концепції маркетингу.


Нікітін А. В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності : навч. посіб. / [Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана]. – [2-ге вид., переробл. та допов.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 148 с.


Резнікова Т. О. Міжнародні фінанси : навч. посіб. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2006. – 231 с.


Сало І. В. Розвиток науки і освіти в Українській Академії банківської справи Національного банку України : моногр. / І. В. Сало, І. І. Д’яконова. – Суми : Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 300 с.

Видання присвячено 10-річчю створення Української академії банківської справи Національного банку України.


Старшинський М. В. Порівняльне банківське право : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. – Суми: Вид-во «Унів. кн.», 2006. – 298 с.


СВІТОВА ЕКОНОМІКА


65.9(4 Рос)я73

А 65


Андрианов В. Д. Россия в мировой экономике : учеб. пособ. / В. Д. Андрианов. – М. : Владос, 2002. – 400 с. – (Учеб. пособ. для вузов).

У навчальному посібнику розглядається сучасне положення Росії в світовій економіці.


^ Внешнеэкономическая деятельность предприятия : [учеб. пособ. для студ. вузов: В 2 т., Т.1] / Ю. В. Макогон, В. С. Рыжиков, С. В. Касьянюк ; ред. Макогон Ю. В.; Донбас. гос. машиностроит. акад. – Краматорск, 2006. – 291 с.


Воронкова А. Е. Міжнародні економічні організації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. В. Воронкова, Л. В. Єрохіна, Л. І. Рябенко ; Східноукр. нац. ун-т. ім. В. Даля; Донбас. держ. техн. ун-т. – К. : Професіонал, 2006. – 343 с.


65.9(4 Укр)8я73

Г 36


Георгіаді Н. Г. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Н. Г. Георгіаді, Х. С. Передало, С. В. Князь. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 236 с.

У посібнику розкрито сутність зовнішньоекономічної діяльності, її суб’єктів і об’єктів, наведено принципи та види їх здійснення.


Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : навч. посіб. – К. : Знання, 2006. – 463 с.


65.9(4Укр)428я73

Є 60


Ємченко І. В. Митне регулювання ЗЕД (Митні платежі) : навч.-метод. посіб. / І. В. Ємченко, І. І. Устінова. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 208 с.

Посібник містить загальні положення, програму курсу, практичні та семінарські завдання, тести.


65.428

Ж 83


Жуано Д. Світова організація торгівлі / Д. Жуано. – К. : КІС, 2006. – 120 с.

У виданні викладено історію, спосіб функціонування й результати роботи СОТ.


67.9(4 Укр) 304.6я2

З 57


Зеркалов Д. В. Торговельне право України : довід. / Д. В. Зеркалов. – К. : Дакор, 2007. – 336 с. – (Зовнішньоекономічна діяльність).

Розглянуто форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації щодо їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати.


65.5я73

М 58


Міжнародна економіка: прикладний аспект : навч. посіб. / А. О. Босак, О. Ю. Григор’єв, Р. З. Дарміць. – Львів : Нац. ун-т «Львів. політехніка», 2006. – 228 с.

Посібник висвітлює основні питання, що стосуються міжнародних економічних процесів, засад та тенденцій міжнародних економічних відносин.


65.5я73

М 58


Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / ред. А. О. Задоя. – Дніпропетровськ, 2006. – 252 с.


66.4(0)я73

М 74


Мокій А. І. Міжнародні організації : навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. курсу / А. І. Мокій.– Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 208 с.

У посібнику подано інформацію про напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій.


65.290-86

П 30


Петренко В. А. Международная практика оценки стоимости бизнеса компании : Business Valuation / В. А. Петренко, В. Н. Шалаев. – К. : Арт Эк, 2006. – 144 с.

У книзі розглядається міжнародна практика проведення оцінки вартості бізнесу компанії.


65.02

П 32


Піпер Н. Історія бізнесу: світова історія економіки від неоліту до глобалізації / Н. Піпер. – К. : КІС, 2006. – 172 с.

Автор знайомить зі світовою історією як з історією бізнесу, наводить цифри і факти.


65.5я73

Р69


Романишин С. Б. Міжнародна економіка: курс лекцій. / С. Б. Романишин, Л. П. Сай, У. І. Когут. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2007. – 96с. – (Дистанційне навчання ; № 41).

Лекції висвітлюють сутність, значення та особливості міжнародної економіки.


65.5я73

С 24


Світова економіка: конспект лекцій / уклад. О. В. Килин. – Львів : Львів. комерц. акад., 2006. – 176 с.

У книзі розглядаються структура економіки окремих країн і груп країн, тенденції їхнього розвитку та чинників, що впливають на економічний розвиток країни.


65.9(4 Укр)8

С 35


Сікора Б. Російська економічна експансія в Україні / Б. Сікора. – К.: Економіка і право, 2003. – 500 с.

Мова йде про обсяги, напрямки, структура, а також наслідки і середовище російської економічної експансії в Україні.

ЗМІСТ
Основи економічної теорії...................................................3Державне регулювання економіки ...................................14Галузева економіка.............................................................17


Менеджмент .......................................................................29

Маркетинг............................................................................36Облік та аудит…………………………………..........……40

Фінанси……………………………………........................45

Банківська справа ……………………….........................52Світова економіка…………………………………….......57


Науково-виробниче видання


^

ПУТІВНИК З ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ МОЛОДІБібліографічний покажчик


Випуск 2


Укладачі: Наталія Андріївна Мельник,

Юлія Володимирівна Круть, Тетяна Володимирівна Буряк


Комп’ютерна верстка Юрія Кукси


Підписано до друку 17.04.08. Зам. № 98. 61 стор. Тираж 60 пр.

Державної бібліотеки України для юнацтва,

01057, м.Київ, просп. Перемоги, 60

http://www.4uth.gov.ua

E-mail.inform@4uth.gov.ua
Скачати 0,63 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/2
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0,63 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт
1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх