Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу \"Основи біржової діяльності\" Варіанти контрольних робіт icon

Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи біржової діяльності" Варіанти контрольних робіт


Схожі
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольної роботи Зміст дисципліни «Облік...
Методичні рекомендації до виконання завдань контрольної роботи Список літератури...
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Загальні методичні рекомендації до виконання контрольної роботи...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “...
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “ ОСНОВИ біржової діяльності”


для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Кременчук 2004


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 – “Маркетинг”


Укладачі: кандидат економічних наук, доцент В.І. Баюра,

асистент Н.В. Язан

Кафедра маркетингу


Затверджено методичною радою КДПУ

Протокол № ______від_________2004 р.

Голова методичної ради____________ професор В.В. Костін
^

Кременчук 2004
ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Основні поняття та терміни

 3. Методичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з курсу "Основи біржової діяльності"

 4. Варіанти контрольних робіт

 5. Залікові питання з курсу

 6. Список літературиВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується розбудовою ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової економіки.

У складі цієї інфраструктури одне з чільних місць належить біржам - товарним, фондовим, валютним тощо.

Найбільш масовий розвиток отримали товарні біржі, що являють собою організований товарний ринок, в межах якого у відповідності з встановленими правилами здійснюються угоди купівлі-продажу певних видів товарів.

Для сучасного етапу розвитку світової біржової торгівлі характерні тенденції росту обсягів біржової діяльності при постійному звуженні асортименту і числа угод по реальному товару, розміщення в місцях концентрації споживання товарів, вирівнювання рівня біржових цін на товари на різних біржах і зростання технічного оснащення бірж, що веде до вдосконалення техніки біржових операцій.

Метою контрольної роботи є формування системи теоретичних і практичних знань щодо біржової діяльності, сучасних концепцій її розвитку, методологічних і організаційних засад використання. В результаті виконання контрольної роботи студент повинен вивчити:

 • основні категорії біржової діяльності;

 • особливості здійснення біржових операцій;

 • характер взаємовідносин брокера з клієнтами;

 • принципи формування цін на біржовий товар;

 • методи спостереження за біржовою кон’юнктурою;

 • формування доходів, витрат і використання прибутку брокерської контори.

Студент повинен навчитись: - розробляти стратегію брокера на біржі;

 • розробляти цінову стратегію;

 • прогнозувати біржову кон’юнктуру;

 • оцінювати стійкість фінансового стану брокерської контори;

 • оцінювати ефективність брокерської діяльності.

Основні поняття та терміни


Товарна біржа – організація, що об’єднує юридичних та фізичних осіб, що здійснюють виробничу і комерційну діяльність, що має на меті надання послуг, виявлення біржових цін, попиту і пропозиції, впорядкування і полегшення товарообігу і зв’язаних з ним торгових операцій.

Угоди з реальним товаром – угоди, що передбачають купівлю-продаж конкретної партії товару, виготовленого чи підлягаючого виробництву в конкретному періоді.

Угоди спот – угоди, що передбачають наявність товару, що реалізується; а після заключення угоди – негайну передачу його покупцеві.

Угоди форвард – угоди з поставкою в майбутньому періоді (строк поставки до 6 місяців ).

Онкольна угода – угода на покупку реального товару, при якій ціна не фіксується до тих пір, поки цього не вимагає покупець.

Ф’ючерсні угоди – угоди, що передбачають купівлю-продаж не реального товару, а тільки контрактів на нього на майбутній період.

Опціонні угоди – угоди, що передбачають купівлю права чи продажу зобов’язань заключити біржовий контракт на зумовлену кількість товару по наперед встановленій ціні в межах взаємно узгодженого періоду.

Простий опціон – право вибору його покупця вимагати від продавця опціону виконання його зобов’язань чи відступитися від угоди, скориставшись правом відходу.

Подвійний опціон – право вибору його покупця між позицією продавця і позицією покупця реального товару або ф’ючерсного контракту, а також право відмовитися від послідуючої угоди.

Кратний опціон – право його покупця за певну додаткову премію продавцю опціону збільшити в декілька разів партію товару чи ф’ючерсного контракту в майбутній угоді.

Хеджирування – страхування можливих фінансових втрат продавця чи покупця при зміні ціни на реальний товар в процесі здійснення форвардних угод.

Хеджирування покупкою – операція, в процесі якої продавець реального товару, що заключив форвардну угоду на його продаж, одночасно здійснює покупку ф’ючерсних контрактів на аналогічну кількість товару.

Хеджирування продажем – операція, в процесі якої покупець реального товару, що заключив форвардну угоду на його покупку, одночасно здійснює продаж ф’ючерсних контрактів на аналогічнк кількість товару.

Спекуляція – бажання учасника біржі отримати прибуток, правильно прогнозуючи зміни біржової кон’юнктури.

Контанго – ситуація, коли ціни по ф’ючерсним контрактам значно перевищують ціни на реальний товар.

Беквордейшн – ситуація, коли ціни на реальний товар вище цін по ф’ючерсним контрактам.

Брокер – фізична особа, зареєстрована на біржі у відповідності з її статутом, обов’язки якої полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вона представляє, в безпосередньому здійсненні біржових угод і їх реєстрації на біржі.

Агентські (представницькі) операції – доручення підприємства брокерській конторі заключати від імені цього підприємства і за його рахунок угоди по купівлі-продажу товару.

Брокерські (посередницькі) операції – посередництво між продавцями і покупцями з метою надання їм допомоги у здійсненні угод з реальним товаром і на строк.

Дилерські (самостійні) операції – укладання угод з реальним товаром, угод на строк і опціонних угод від свого імені і за свій рахунок в процесі здійснення біржових спекуляцій, основаних на різниці в цінах.

Пропозиція – маса товарів, призначених до реалізації, які вже представлені на біржі або можуть бути доставлені на неї.

Обсяг пропозиції – кількість товару, яку конкретні продавці бажають реалізувати на біржових торгах в даний момент і по певній ціні.

Ціна пропозиції – ціна, що може бути запропонована виходячи від рівня витрат і очікуваного прибутку з врахуванням стану поточної економічної і біржової кон’юнктури.

Котировані ціни – ціни, по яким можливе потенційне укладання угод.

Оплачені ціни – ціни угод.

Біржова котировка цін – виявлення середніх об’єктивних цін на основні біржові товари на основі цін угод.

Біржова кон’юнктура – форма прояву на біржовому ринку окремих товарів системи факторів (умов), що визначають співвідношення пропозиції, попиту і біржових цін.

Підйом кон’юнктури – підвищення активності ринкових процесів по даному товару.

Кон’юнктурний бум – різке зростання попиту на ринку даного товару, який пропозиція повністю задовольнити не може.

Сегментація – розподіл біржового ринку конкретного товару на окремі сегменти, що відрізняються параметрами попиту.

Ринкова ніша – сегмент біржового ринку, на якому раніше брокерські угоди не здійснювались або носили випадковий характер.

Факторний метод прогнозування біржової кон’юнктури – вивчення окремих факторів, що впливають на пропозицію, попит, ціну конкретного товару і визначення можливості змін цих факторів на перспективу.

Трендовий метод прогнозування біржової кон’юнктури – перенесення виявленої в процесі аналізу кон’юнктупної тенденції на майбутній період.


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ – ЗАОЧНИКАМ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”.


Навчальним планом передбачено виконання однієї контрольної роботи. Мета виконання контрольної роботи – розширення і закріплення студентами теоретичних знань з дисципліни, а також вивчення методологічних та організаційних засад використання біржової діяльності в практичній діяльності підприємств в Україні.

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою літературою, підручниками та посібниками, довідковими, статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з обраної проблеми. Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен вміти коротко викласти зміст обраної проблеми. При цьому важливо не тільки проаналізувати питання, але і визначити своє бачення проблеми, своє ставлення до її виконання.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, тестів та задачі. Варіанти контрольної роботи вибираються згідно з таблицею 1. Відповіді на теоретичні питання виконуються в письмовому вигляді в короткій конспективній формі і за необхідності супроводжуються рисунками або схемами. У відповідях на теоретичні питання необхідно вказувати використані при підготовці джерела (підручники, книги, журнали, статті і т. ін.) за принципом (2, стор. 45-46), що при підготовці до відповіді використано джерело, яке наведено в перелікові літератури у кінці контрольної роботи під №2. Рисунки або схеми в контрольній роботі нумеруються і розміщуються по тексту відповіді на теоретичне питання або виносяться в додаток.

Контрольна робота виконується на одній стороні аркуша формату А4 (210X297мм). Текст роботи розміщується по вертикалі аркуша з дотриманням полів: зліва – 25 мм (місце для підшивки), справа – 10мм, зверху та знизу – 15 мм. Сторінки роботи нумеруються посередині верхнього поля. Робота виконується чорним або фіолетовим чорнилом. Приблизний обсяг роботи 15 –18 сторінок. Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи з дисципліни “ Основи біржової діяльності ” наведений на рис. 1 .

Підготовлена робота висилається або здається на кафедру маркетингу (39614, м. Кременчук, бульвар Пушкіна 3, КДПУ 5 корпус, кімната 401) не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

^

Міністерство освіти і науки України


Кременчуцький державний політехнічний університет


Контрольна робота з дисципліни

“Основи біржової діяльності”


виконав: прізвище, ім’я та по батькові (повністю)

студент групи_____________

шифр залікової книжки________


перевірив: прізвище, ім’я та по батькові викладача (повністю)


Кременчук 2004

Рис. 1.


Варіанти контрольних робіт

Таблиця 1

^

Порядковий номер студента в журналі

Номер варіанта

1,2


1

3,4


2

5,6


3

7,8


4

9,10


5

11,12


6

13,14


7

15,16


8

17,18


9

19,20


10

21,22


11

23,24


12

25,26


13

27,28


14

29,30


15

31,32


16

33,34


17

35,36


18

37,38


19

39,40


20^ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ВАРІАНТ 1

 1. Роль товарних бірж в ринковій економіці.

 2. Принципи формування цін.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 2

 1. Основні функції товарних бірж.

 2. Види біржових цін.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 3


 1. Етапи розвитку біржової торгівлі.

 2. Структура елементів біржової ціни на товар.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 4

 1. Класифікація товарних бірж.

 2. Види цінової стратегії.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 5

 1. Політика продавця на товарній біржі.

 2. Задачі розвитку біржової торгівлі в Україні.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 6

 1. Характеристика біржових угод.

 2. Сутність біржового котирування цін.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 7

 1. Правила біржового котирування цін.

 2. Мета здійснення біржових операцій.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 8

 1. Особливості здійснення біржових операцій.

 2. Сутність вивчення біржової кон’юнктури.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 9

 1. Мета вивчення біржової кон’юнктури.

 2. Сутність брокерської діяльності.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 10

 1. Основні види брокерської діяльності.

 2. Етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 11

 1. Методи поточного спостереження за біржовою кон’юнктурою.

 2. Характер взаємовідносин брокерів з клієнтами.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 12

 1. Економічна стратегія брокера на товарній біржі.

 2. Аналіз поточної біржової кон’юнктури.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 13

 1. Виявлення тенденцій розвитку біржової кон’юнктури.

 2. Характеристика форм розрахунків по біржовим угодам.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 14

 1. Організація розрахункових операцій на біржі.

 2. Прогнозування біржової кон’юнктури.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 15

 1. Формування доходів і витрат брокерської контори.

 2. Принципи розробки економічної стратегії брокера.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 16

 1. Управління ризиком в брокерській діяльності.

 2. Сутність ефективності брокерської діяльності.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 17

 1. Оцінка стійкості фінансового стану брокерської контори.

 2. Методи поточного спостереження за біржовою кон’юнктурою.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 18

 1. Етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 2. Характер взаємовідносин брокерів з клієнтами.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 19

 1. Економічна стратегія брокера на товарній біржі.

 2. Сутність і задачі фінансового менеджменту в брокерській діяльності.

 3. Задача.

 4. Тести.

ВАРІАНТ 20

 1. Управління ризиком в брокерській діяльності.

 2. Особливості здійснення біржових операцій.

 3. Задача.

 4. Тести.


Задачі


Задача 1. Визначення ефективності дилерської угоди, що базується на можливому підвищенні ціни на товар в зв’язку зі зміною біржової кон’юнктури.
Показники

Од. виміру

К-ть або сума

1.

Ціна пропозиції на даний товар, що поширюється на біржі в даний час

Грн.

200

2.

Прогнозована ціна на даний товар у відповідності з розробленим кон’юнктурним прогнозом

Грн.

300

3.

Можливий обсяг закупки товару на біржі з врахуванням власних коштів та запозичених кредитних ресурсів

Тис. од.

30

4.

Період часу між закупкою товарів та їх реалізацією за прогнозними цінами

Міс.

2

5.

Середньомісячний темп інфляції в поточному періоді

%

4

6.

Сума витрат по зберіганню закуплених товарів до моменту їх реалізації

Тис. грн.

200

7.

Сума виплат по сплаті відсотків за кредит (за весь період користування кредитом)

Тис. грн.

400

8.

Середньомісячна сума матеріальних та прирівняних до них витрат брокерської контори

Тис. грн.

180

9.

Розмір ставки податку на додану вартість

%

20

10

Розмір ставки на прибуток від посередницької діяльності

%

45

11

Розмір державного мита за покупку і продаж товарів на біржі

%

0,25

Задача 2. Визначення ефективності заходів по активізації конкурентної боротьби брокерської контори за збільшення частки в обсязі посередницьких операцій на біржі.
Показники

Од. вим

Факт. стан

1 варі-

ант

2 варі-

ант

1.

Річний обсяг посередницьких операцій на біржі по даній групі товарів

Тис

грн

100000

100000

100000

2.

Фактичний рівень охоплення біржового обороту товарів брокерською конторою

%

20

-

-

3.

Прогнозований обсяг охоплення біржового обороту товарів брокерською конто-рою в результаті здійснення заходів по підвищенню її конкурентоздатності

%

-

25

30

4.

Ставка комісійної винагороди брокерської контори по посередницьким операціям

%

5

5

5

5.

Фактич. Сума витрат обігу брокерської контори в розрахунку на рік

Тис

грн

270

-

-

6.

Сума приросту витрат обігу, що зв’язані із здійсненням за-

Ходів по підвищенню кон-курентоздатності брокерської контори

Тис грн

-

25

110

7.

Розмір ставки податку на додану вартість

%

20

20

20

8.

Розмір ставки податку на прибуток від посередницької діяльності

%

45

45

45


Задача 3. Дані для розрахунку ефективності відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі.
Показники

Од. виміру

К-ть/

сума

1.

Передбачуваний щорічний обсяг закупки через біржу матеріалів, сировини тощо

Тис. грн.

5400

2.

Передбачуваний щорічний обсяг продажу через біржу готової продукції

Тис. грн.

5900

3.

Необхідний обсяг витрат для відкриття брокерської контори на біржі

Тис. грн.

900

4.

Сума річних поточних витрат на утримання брокерської контори

Тис.

грн.

295

5.

Середня ставка комісійної винагороди брокерських контор по посередницьким операціям на даній біржі

%

4,5

Задача 4. Визначення найбільш ефективного асортименту товарів для здійснення брокерською конторою посередницьких операцій.
Показники

Од. вим.

Товарні групи

А

Б

В

Г

Д

1.

Програмований обсяг ви-робництв товарів в районі діяльності

Млн.

грн.

600

250

500

800

300

2.

Рівень охоплення обсягу виробництва товарів державним замовленням

%

10

40

-

10

20

3.

Рівень охоплення вільноре-

алізованого обсягу товарів в район ринковим боротом

%

40

20

30

20

70

4.

Прогнозований обсяг заве-зення товарів з інших регі-

онів

Млн.

грн.

40

80

30

20

70

5.

Прогнозований рівень охоплення ринкового обо-

роту в регіоні даним рин-

ком

%

70

40

55

30

50

6.

Прогнозований рівень охоп

лення обороту товарів даним посередником

%

10

15

15

6

12

7.

Середня ставка комісійної винагороди посередника

%

5

5

5

5

5

8.

Середній рівень витрат обі-

гу посередника

%

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

9.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

10

Ставка податку на при-буток

%

45

45

45

45

45

Задача 5. Визначення ефективності окремої посередницької угоди.
Показники

Од. вим

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

Сума здійсненої агентської угоди

Тис

грн

100

110

120

125

130

2.

Ставка комісійної винагоро-

ди

%

4,5

5,0

4,5

5,0

5,0

3.

Середній рівень витрат обігу

посередника

%

1,3

1,4

1,5

1,4

1,6

4.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

5.

Ставка податку на приб-к

%

45

45

45

45

45

Задача 6. Визначення ефективності ринку /біржі/ для здійснення посередницької діяльності.
Показники

Од.

вим

Товарні біржі

А

Б

В

Г

Д

1.

Вартість брокерського місця на біржі

Тис

грн

700

300

500

-

-

2.

Необхідний обсяг витрат для відкриття представницт-

ва на ринку або брокерської

контори на біржі

Тис

грн

600

600

600

700

700

3.

Прогнозована сума витрат обігу

Тис

грн

240

220

240

250

230

4.

Річний обсяг обороту ринку /біржі/ по товарах, які вибрані для посередницької діяльності

Млн

грн


500

600

600

650

700

5.

Можливий рівень охоплення обсягу ринкового обороту фірмою

%

5

6

5

6

7

6.

Середня ставка комісійної винагороди за виконання посередницьких операцій

%

5

5

5

5

5

7.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

7.

Ставка податку на прб-к

%

45

45

45

45

45


Задача 7. Валовий дохід брокерської контори по всім видам діяльності склав у звітному кварталі 100 тис. грн.; витрати обігу в цілому склали 28 тис. грн.; в т.ч. матеріальні і прирівняні до них витрати – 10 тис. грн. і витрати на оплату праці – 18 тис. грн.; сума всіх видів податків і обов’язкових платежів (що не входять у склад витрат обігу) склала 61 тис.грн., в т.ч. податку з доходів – 41 тис. грн. і інших видів податків – 20 тис. грн. Використовуючи різні методики розрахувати суму прибутку.

Задача 8. Брокерська контора здійснює тільки посередницьку діяльність і визначила розмір свого цільового прибутку в сумі 30 тис. грн. в місяць. Такий розмір прибутку може бути сформовано при розмірі постійних і змінних витрат обігу в сумі 80 тис. грн. У складі цих витрат 20 тис.грн. складають витрати по оплаті праці і 60 тис. грн. – матеріальні і прирівняні до них витрати (включаючи обов’язкові платежі, що входять у витрати обігу). Ставка податку на дохід від посередницької діяльності – 45%, ставка ПДВ – 20%, комісійна винагорода, що бере брокерська контора – 5%. Розрахувати суму угод для формування брокерською конторою цільового прибутку.


Задача 9. Приведення умов біржового контракту до єдиного базису при різних строках платежу.
Показники

Од. вим.

Строк оплати

Авансов.

Готівков.

Платіж по

факт отр

тов.

Кре

дит

1.

Ціна пропозиції за од. товару

Т.гр

3

3

3

3

2.

Розмір партії

Од.

500

500

500

500

3.

Сума угоди по ціні пропоз-ї

Т.гр

1500

1500

1500

1500

4.

Строк платежу по відношен-ню до строку до строку пос-

Тавки товару

Міс.

-1

0

+1

+3

5.

Середньоміс. темп інфляції

%

8

8

8

8

6.

Втрати від інфляції

-продавця

-покупця

Т.гр

7.

Середньоміс. банківська де-

Позитна ставка

%

3

3

3

3

8.

Втрати доходу від невико-ристання грош. активів

-продавця

-покупця

Т.гр

9.

Сукупний розмір втрат

Т.гр

10

Сума контракта, приведена

До єдиного базису

Т.гр

11

Ціна пропозиції за од. товару, приведена до єдиного базису

Т.гр

12

Розмір цінової знижки (націн-

ки), що визнач. строком

платежу

%


Задача 10.

Підприємство – виробник бензину - здійснило на біржі продаж бензину в січні з поставкою в березні. Форвардна угода заключена на 10 тис. т по ціні 20 тис. грн. за одну т. Зараз у виробника ще немає нафти, яка надійде в березні. Боячись, що на момент поставки бензину ціни на нафту, а значить і на бензин, зростуть, в результаті чого виробник понесе фінансові збитки, він купує 10 ф’ючерсних контрактів по 1 тис. т бензину (що забезпечують кількість проданого реального товару) по ціні 20,5 тис. грн. кожний. Опасіння виробника справдились і ціна нафти, а відповідно і бензину, в березні зросла. Ціна 1 т бензину на біржовому ринку реального товару складає в березні 25 тис. грн., а на ф’ючерсному ринку – відповідно 25,5 тис. грн. Розкрити механізм і показати результати хеджирування.

Задача 11.

Підприємство – виробник бензину – з метою забезпечення рівномірності збуту продукції здійснив на біржі його продаж в січні з поставкою в березні в кількості 10 т. В момент заключення форвардної угоди бензин котирувався на біржі по ціні 20 тис. грн. за т. Покупець не захотів фіксувати цю ціну в біржовому контракті, оскільки боявся, що на момент поставки ціна на бензин знизиться. Він домовляється з продавцем, що зафіксує ціну по біржовій котировці бензину в березні, в день торгів, що передує поставці реального товару. В березні , коли настав час поставки, покупець у відповідності з умовами онкольної угоди зафіксував ціну (по результатам біржової котировки попередніх торгів) у розмірі 17 тис. грн. за 1 т бензину. Продавець, щоб застрахувати себе від можливих фінансових втрат, коли знизиться ціна при онкольній угоді, продає (в момент продажу реального товару) 10 ф’ючерсних контрактів по 1 т бензину по ціні 20,5 тис. грн. кожний. В березні один ф’ючерсний контракт на бензин ( в зв’язку зі зниженням цін на нього на біржовому ринку реального товару) коштує 17,5 тис. грн. Значить, при закритті в березні позиції по ф’ючерсним контрактам їх загальна вартість буде складати 175 тис. грн. Розкрити механізм і показати результати хеджирування продажем по даній онкольній угоді.

Задача 12.

В процесі здійснення спекулятивної біржової операції товар було куплено по ціні 100 грн. за одиницю на загальну суму 50 тис. грн. Через місяць цей товар було продано по ціні 110 грн. за одиницю. За зберігання товару на протязі місяцю понесено витрати в сумі 3 тис. грн. Середньомісячний темп інфляції складає 10%. Визначити реальний прибуток /збитки/.

Задача 13. Визначення ефективності дилерської угоди, що базується на можливому підвищенні ціни на товар в зв’язку зі зміною біржової кон’юнктури.
Показники

Од. виміру

К-ть або сума

1.

Ціна пропозиції на даний товар, що поширюється на біржі в даний час

Грн.

250

2.

Прогнозована ціна на даний товар у відповідності з розробленим кон’юнктурним прогнозом

Грн.

310

3.

Можливий обсяг закупки товару на біржі з врахуванням власних коштів та запозичених кредитних ресурсів

Тис. од.

40

4.

Період часу між закупкою товарів та їх реалізацією за прогнозними цінами

Міс.

1,5

5.

Середньомісячний темп інфляції в поточному періоді

%

5

6.

Сума витрат по зберіганню закуплених товарів до моменту їх реалізації

Тис. грн.

240

7.

Сума виплат по сплаті відсотків за кредит (за весь період користування кредитом)

Тис. грн.

430

8.

Середньомісячна сума матеріальних та прирівняних до них витрат брокерської контори

Тис. грн.

190

9.

Розмір ставки податку на додану вартість

%

20

10

Розмір ставки на прибуток від посередницької діяльності

%

45

11

Розмір державного мита за покупку і продаж товарів на біржі

%

0,25

Задача 14. Визначення ефективності заходів по активізації конкурентної боротьби брокерської контори за збільшення частки в обсязі посередницьких операцій на біржі.
Показники

Од. вим

Факт. стан

1 варі-

ант

2 варі-

ант

1.

Річний обсяг посередницьких операцій на біржі по даній групі товарів

Тис

грн

90000

90000

90000

2.

Фактичний рівень охоплення біржового обороту товарів брокерською конторою

%

25

-

-

3.

Прогнозований обсяг охоплення біржового обороту товарів брокерською конто-рою в результаті здійснення заходів по підвищенню її конкурентоздатності

%

-

30

35

4.

Ставка комісійної винагороди брокерської контори по посередницьким операціям

%

4

4

4

5.

Фактич. Сума витрат обігу брокерської контори в розрахунку на рік

Тис

грн

245

-

-

6.

Сума приросту витрат обігу, що зв’язані із здійсненням за-

Ходів по підвищенню кон-курентоздатності брокерської контори

Тис грн

-

28

100

7.

Розмір ставки податку на додану вартість

%

20

20

20

8.

Розмір ставки податку на прибуток від посередницької діяльності

%

45

45

45


Задача 15. Дані для розрахунку ефективності відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі.
Показники

Од. виміру

К-ть/

сума

1.

Передбачуваний щорічний обсяг закупки через біржу матеріалів, сировини тощо

Тис. грн.

5700

2.

Передбачуваний щорічний обсяг продажу через біржу готової продукції

Тис. грн.

5800

3.

Необхідний обсяг витрат для відкриття брокерської контори на біржі

Тис. грн.

950

4.

Сума річних поточних витрат на утримання брокерської контори

Тис.

грн.

290

5.

Середня ставка комісійної винагороди брокерських контор по посередницьким операціям на даній біржі

%

5

Задача 16. Визначення найбільш ефективного асортименту товарів для здійснення брокерською конторою посередницьких операцій.
Показники

Од. вим.

Товарні групи

А

Б

В

Г

Д

1.

Програмований обсяг ви-робництв товарів в районі діяльності

Млн.

грн.

650

300

450

700

250

2.

Рівень охоплення обсягу виробництва товарів державним замовленням

%

30

50

10

10

40

3.

Рівень охоплення вільноре-

алізованого обсягу товарів в район ринковим боротом

%

50

40

30

20

80

4.

Прогнозований обсяг заве-зення товарів з інших регі-

онів

Млн.

грн.

40

60

20

20

60

5.

Прогнозований рівень охоплення ринкового обо-

роту в регіоні даним рин-

ком

%

80

45

55

35

40

6.

Прогнозований рівень охоп

лення обороту товарів даним посередником

%

15

20

20

10

15

7.

Середня ставка комісійної винагороди посередника

%

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

8.

Середній рівень витрат обі-

гу посередника

%

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

9.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

10

Ставка податку на при-буток

%

45

45

45

45

45

Задача 17. Визначення ефективності окремої посередницької угоди.
Показники

Од. вим

Варіанти

1

2

3

4

5

1.

Сума здійсненої агентської угоди

Тис

грн

90

100

110

120

130

2.

Ставка комісійної винагоро-

ди

%

4,0

5,5

4,5

5,0

5,5

3.

Середній рівень витрат обігу

посередника

%

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

4.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

5.

Ставка податку на приб-к

%

45

45

45

45

45

Задача 18. Визначення ефективності ринку /біржі/ для здійснення посередницької діяльності.
Показники

Од.

вим

Товарні біржі

А

Б

В

Г

Д

1.

Вартість брокерського місця на біржі

Тис

грн

400

250

300

-

-

2.

Необхідний обсяг витрат для відкриття представницт-

ва на ринку або брокерської

контори на біржі

Тис

грн

500

500

500

600

650

3.

Прогнозована сума витрат обігу

Тис

грн

150

160

180

175

190

4.

Річний обсяг обороту ринку /біржі/ по товарах, які вибрані для посередницької діяльності

Млн

грн


300

400

500

550

600

5.

Можливий рівень охоплення обсягу ринкового обороту фірмою

%

10

8

6

7

9

6.

Середня ставка комісійної винагороди за виконання посередницьких операцій

%

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

7.

Ставка ПДВ

%

20

20

20

20

20

7.

Ставка податку на прб-к

%

45

45

45

45

45


Задача 19. Валовий дохід брокерської контори по всім видам діяльності склав у звітному кварталі 250 тис. грн.; витрати обігу в цілому склали 32 тис. грн.; в т.ч. матеріальні і прирівняні до них витрати – 20 тис. грн. і витрати на оплату праці – 15 тис. грн.; сума всіх видів податків і обов’язкових платежів (що не входять у склад витрат обігу) склала 64 тис.грн., в т.ч. податку з доходів – 48 тис. грн. і інших видів податків – 16 тис. грн. Використовуючи різні методики розрахувати суму прибутку.

Задача 20. Брокерська контора здійснює тільки посередницьку діяльність і визначила розмір свого цільового прибутку в сумі 35 тис. грн. в місяць. Такий розмір прибутку може бути сформовано при розмірі постійних і змінних витрат обігу в сумі 90 тис. грн. У складі цих витрат 25 тис.грн. складають витрати по оплаті праці і 65 тис. грн. – матеріальні і прирівняні до них витрати (включаючи обов’язкові платежі, що входять у витрати обігу). Ставка податку на дохід від посередницької діяльності – 45%, ставка ПДВ – 20%, комісійна винагорода, що бере брокерська контора – 4,5%. Розрахувати суму угод для формування брокерською конторою цільового прибутку.


Тести

 1. Ф’ючерсні контракти виникли в результаті розвитку:

А/ ринку цінних паперів;

Б/ фінансових контрактів;

В/ ринку облігацій;

Г/ форвардних контрактів.

 1. Покупці і продавці на Київській товарній біржі представляють:

А/ попит і пропозицію Київської області та найближчого регіону;

Б/ всесвітній попит та пропозицію;

В/ попит і пропозицію м. Київа;

Г/ попит та пропозицію України.

 1. Різниця між ф’ючерсним та форвардним контрактом полягає в тому, що ф’ючерсні контракти:

А/ не фіксують якості товару;

Б/ не фіксують дату поставки товару;

В/ можуть бути ліквідовані і тому не обов’язково ведуть до виконання і прийняття поставки товару;

Г/ не фіксують вартості товару.

 1. Виробник кукурудзи може використати коротке хеджирування, щоб у результаті захистити продажну ціну свого реального зерна:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. Позитивний базиссвідчить про те, що ціни фізичного ринку вище ф’ючерсних цін:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. В умовах нормального ринку ціни найближчих ф’ючерсів:

А/ вище цін віддалених ф’ючерсів;

Б/ нижче цін віддалених ф’ючерсів.

 1. Метою хеджирування є:

А/ отримання прибутку в умовах ф’ючерсного ринку;

Б/ отримання прибутку в умовах реального ринку;

В/ використання обох ринків для зниження ступеню ризику, пов’язаного з неспрятливими змінами рівня цін.

 1. Спред, або різниця між цінами ф’ючерсних місяців, відображує фактори попиту і пропозиції, а також включає в себе зберігання, страховку і банківський відсоток:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. Спекулянти:

А/ частково приймають на себе ризик тих, хто хеджирується;

Б/ купують або продають ф’ючерсні контракти залежно від своєї оцінки руху цін в майбутньому;

В/ своєю участю згладжують екстремальні флуктації цін;

Г/ забезпечують ліквідність, яка дозволяє тим, хто хеджирує, легше здійснювати крупні закупівлі та продажі;

Д/ забезпечують всі вищевказані ланки.

 1. Спекулянти займають позицію очікування, якщо вони відчувають зниження ціни товару:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. При продажу ф’ючерсів маржевий депозит, як правило, вищий, ніж при купівлі ф’ючерсів:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. В колишніх країнах СНД більшість бірж є:

А/ асоціаціями;

Б/ акціонерними товариствами;

В/ корпораціями;

Г/ товариствами.

 1. Процес торгів на українських біржах регулюється єдиними біржевими правилами:

А/ вірно;

Б/ невірно.

 1. Кожна брокерська контора має право бути зареєстрованою:

А/ на одній біржі;

Б/ не більш як на трьох біржах;

В/ на біржі, розташованій в тому ж самому регіоні, що й дана контора;

Г/ на будь-якій кількості бірж.

 1. Укладати угоди на торговій біржі мають право:

А/ особи, які отримали ліцензію від уряду;

Б/ особи, котрі склали іспит і мають диплом;

В/ предстаники брокерських контор;

Г/ працівники товарної біржі;

Д/ особи, що мають доручення від клієнта.

 1. Представники брокерських контор мають право укладати угоди:

А/ з реальним товаром;

Б/ тільки на біржі;

В/ тільки зі своїми клієнтами;

Г/ з представниками бірж.

 1. Брокер має право виступати безпосередньо як покупець товару:

А/ вірно;

Б/ невірно.


 1. Брокерська угода (на виконання доручення клієнта) укладається між:

А/ брокером і біржею;

Б/ брокерською конторою і клієнтом;

В/ біржею і представником клієнта.

 1. Брокерська контора виконує доручення клієнта по угодах:

А/ з реальним товаром на певний термін;

Б/ по угодах з умовами;

В/ те й інше вірно.

 1. Брокерська контора отримує винагороду від клієнта:

А/ залежно від того, скільки часу потрібно було для виконання доручення;

Б/ тільки після того, як товар доставлено покупцю;

В/ у вигляді відсотків від укладеної угоди;

Г/ все вищесказане вірно.


Залікові питання з курсу

 1. Економічні умови розвитку товарних бірж.

 2. Ефективність функціонування товарних бірж.

 3. Призначення і умови функціонування бірж реального товару і ф’ючерсних бірж.

 4. Особливості роботи опціонних бірж.

 5. Тенденції розвитку світової біржової торгівлі.

 6. Основні відмінності угод спот і форвард.

 7. Ф’ючерсні угоди як запорука від цінових ризиків.

 8. Біржові спекуляції на різниці в цінах.

 9. Ситуації, що виникають на біржі в зв’язку з здійсненням спекуляцій.

 10. Переваги використання посередників при купівлі-продажу біржових товарів.

 11. Функції агента товарної біржі.

 12. Посередницькі функції брокера.

 13. Дилерські операції в практиці біржової діяльності.

 14. Ознаки характеристики різних видів брокерської діяльності.

 15. Доручення клієнта, що зв’язані з ціною угоди.

 16. Принципи розробки ефективної економічної стратегії брокера.

 17. Умови, що обмежують прояв функції пропозиції від ціни.

 18. Умови зміни обсягу попиту, незалежні від ціни.

 19. Цінові знижки, що використовуються в практиці біржової торгівлі.

 20. Використання стратегії “завоювання біржового ринку по показнику якості товару”.

 21. Використання стратегії забезпечення виживання на біржі.

 22. Розрахунок типових біржових цін.

 23. Етапи вивчення біржової кон’юнктури.

 24. Спостереження за попитом і пропозицією на товарній біржі.

 25. Спостереження за здійсненням угод на товарних біржах.

 26. Настрій біржового ринку.

 27. Стадії аналізу поточної біржової кон’юнктури.

 28. Кон’юнктурний цикл товарного ринку.

 29. Середньострокові і короткострокові коливання біржової кон’юнктури.

 30. Етапи прогнозування біржової кон’юнктури.

 31. Валюта платежу і строк платежу при заключенні біржового контракту.

 32. Послідовність операцій при розрахунках платіжними дорученнями при авансових платежах.

 33. Послідовність операцій при розрахунках платіжними вимогами за відвантажені товари.

 34. Послідовність операцій при розрахунках чеком при готівковому платежі за отримані товари.

 35. Послідовність операцій при розрахунках акредитивом при готівковому платежі за відвантажені товари.

 36. Кільцевий і кліринговий методи розрахунків.

 37. Етапи розробки фінансової стратегії брокерської контори.

 38. Власні і залучені кошти, необхідні для брокерської діяльності.

 39. Склад витрат обігу брокерської контори.

 40. Групи витрат брокерських контор по відношенню до обсягів угод.

 41. Ризики, притаманні брокерській діяльності.

 42. Форми управління ризиком в брокерській діяльності.

 43. Показники оцінки ефективності брокерської діяльності.

 44. Послідовність розрахунку ефективності відкриття підприємством власної брокерської контори на біржі для здійснення агентських операцій.

 45. Послідовність розрахунку ефективності відкриття бро-керської контори на різних товарних біржах.

 46. Визначення найбільш ефективного асортименту товарів для

здійснення посередницьких операцій.

 1. Активізація конкурентної боротьби за підвищення питомої

ваги в обсязі посередницьких угод на біржі.

 1. Ефективність окремої посередницької угоди.^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


ОСНОВНА

 1. Закон України “Про товарну біржу”// Урядовий кур’єр від 10.12.91 р.

 2. Бланк И.А. Экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности.- К: АОУФГ, 1992.-214 с.

 3. Быков А.В. Биржевая торговля.- Красноярск: Офсет, 1999.- 463 с.

 4. Васильев Г.А., Каменева Н.Г. Товарные биржи.- М.: Высшая школа, 2001.- 112 с.

 5. Иващенко К.А. Товарная биржа.- М.: Межд. отношения, 2001.-272 с.

 6. Руководство по биржевому делу: товарные сделки.- М.: Аспект, 2001.- 256 с.

 7. Солодкий М.О. Біржовий ринок.- К.: Джерела, 2002.- 336 с.

ДОДАТКОВА

 1. Брокер и дилер – биржевые дельцы. Руководство по биржевой деятельности.- М.: Частное право, 1999.- 92 с.

 2. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело.- М.: Внешторгиздат, 1992.- 263 с.

 3. Иванов К.А. Карманная книга брокера.- М.: МГУ, 1998.- 200 с.

 4. Карлор Б. Деловая стратегия.- М.: Экономика, 1999.- 239 с.

 5. Пилдич Дж. Путь к покупателю.- М.: Прогресс, 2002.-256 с.

 6. Товарная биржа: Как ее создать? Как организовать работу? Как участвовать в биржевых торгах? – М.: Экономика, 1996.-153 с.

 7. Улыбин К.А., Андрошина И.С., Харисова Н.Л. Брокер и биржа.- М.: Информбизнес, 1995.-240 с.

 8. Узун В.Я. Товарная биржа.- М.: Знание, 1998.- 64 с.

 9. Хейне П. Экономический образ мышления.- М.: Новости, !993.- 704 с.

 10. Эклунд К. Эффективная экономика – шведская модель.- М.: Экономика, 1994.- 349 с.Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І.Баюра

к.м.н., доц. О.А. Компанієць

ас. Н.В. Язан

^
Відповідальний за випуск проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет
^

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 - “Маркетинг”


Укладачі: к.е.н., доц. В.І.Баюра

ас. Н.В. Язан

Відповідальний за випуск проф. М.І. СокурПідписано до друку_________2004 р. Формат 60Х90/16


Ум.Друк.арк.______Замовлення №____

Тираж 50 прим.

____________________________________________

39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

Кременчуцький державний політехнічний університет

Видавничий відділ КДПУ
Кременчук 2004

залишити коментар
Дата конвертації24.06.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх