Робоча навчальна програма дисципліни “інфраструктура товарного ринку” Напрям підготовки 0501 “Економіка І підприємництво” icon

Робоча навчальна програма дисципліни “інфраструктура товарного ринку” Напрям підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”


Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни “Економічна діагностика” Напрям підготовки 0501 “Економіка...
Робоча навчальна програма дисципліни “електронна комерція” Напрям підготовки 0501 “Економіка І...
Робоча навчальна програма дисципліни “маркетингова товарна політика” Напрям підготовки 0501...
Робоча навчальна програма дисципліни “організація маркетингу на підприємстві” Напрям підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни “товарна інноваційна політика” Напрям підготовки 0501...
РОбоча програма з навчальної дисципліни „ місцеві ф І нанс и” для підготовки магістрів напряму...
Робоча програма з дисципліни : «Техніко економічний аналіз господарської діяльності» статус...
Робоча навчальна програма дисципліни “оцінка діяльності підприємства та його підрозділів” Напрям...
Робоча навчальна програма дисципліни “самоменеджмент” Напрям підготовки 05...
Конспект лекцій з курсу «Планування І контроль на підприємстві»...
Робоча програма з навчальної дисципліни економічна інформатика для студентів напряму підготовки...
Робоча програма навчальної дисципліни філософія Галузь знань 0305 економіка та підприємництво...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський державний технічний університет

Економічний факультет

Кафедра маркетингу і економічної кібернетикиПОГОДЖЕНО”


Декан економічного факультету

_______Г.М. Давидов

“____”_________2003 р.ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з навчальної роботи

________М.М. Петренко

“____”__________2003 р.^

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАДИСЦИПЛІНИ “ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ”Напрям підготовки – 0501 “Економіка і підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – “Бакалавр з маркетингу”

для спеціальності 7.050108 “Маркетинг”Курс

Семестр

Всього

Аудиторних занять

в тому числі:

- лекцій

- практичних занять

- лабораторних занять

- самостійна робота

Форма підсумкового контролю

 • III

 • VI

 • 162 год.

 • 85 год.
 • 51 год.

 • 34 год.

 • - год.

 • 77 год.

 • екзамен2

09

1
Укладач робочої програми: в.о. доцента А.Є. Солових. Робоча програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри від “___”___________2003 р., протокол № _____


Завідувач кафедрою В.Ф. Гамалій


^ Мета і завдання дисципліни. ЇЇ місце в учбовому плані.


Успішне здійснення економічних реформ в нашій країні, інтеграція української економіки до світового господарства обумовлюють необхідність глибоких змін у підході до економічної освіти. Студентам економічних вузів необхідні знання про функціонування ринкового механізму, принципів та методів вивчення ринку і економічної конюктури, основ стратегічного планування, комплекс заходів ефективного впливу на конкурентів, а також прогнозування ринкової (маркетингової) ситуації в залежності від факторів, що змінюються.

Саме співвідношення ринкового попиту і можливостей підприємства повинно бути покладено в основу розробки магістральних напрямків, цілей та стратегій в маркетинговій діяльності, а також маркетингових програм оперативних і стратегічних планів підприємства.

Вивчення курсу “Інфраструктура товарного ринку” повинно сприяти формуванню у студентів необхідного рівня знань, що забезпечують їх активну участь у реалізації завдань повязаних з впровадженням до практичної діяльності підприємств маркетингової концепції управління.

Методологічною основою курсу є сучасні положення економічної теорії менеджменту та маркетингу. Вивчення і засвоєння основних питань курсу передбачає необхідний взаємозвязок з такими дисциплінами, як “Маркетинг”, “Промисловий маркетинг”, “Основи підприємницької діяльності”, “Міжнародний маркетинг”, “Маркетинговий менеджмент”, ”Управління трудовими ресурсами” та інш.

^ Мета дисципліни – озброїти студентів теорією розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки, сформувати практичні вміння управляти її діяльністю по забезпеченню потреб споживачів, а також здатність знаходити та реалізовувати рішення по інтенсифікації й підвищенню ефективності цієї сфери. Дисципліна відноситься до базових у циклі професійно орієнтованих дисциплін.

Основними завданнями курсу є здобуття навиків в галузі планування маркетингу, аналізу ринкової (поточної маркетингової) ситуації, прогнозування показників стану ринку в залежності від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів маркетингового середовища, розробки ринкових стратегій та їх обгрунтування в залежності від дій конкурентів, розрахунку бюджетів на маркетинговий комплекс і організації контролю за виконанням маркетингових програм.

Предметом вивчення дисципліни є маркетинговий комплекс у взаємодії з внутрішнім і зовнішнім середовищем, що визначає перспективи підприємства в умовах ринку і стратегії їх досягнення.


І. Учбово-тематичний план курсуп/п

Назва теми

Види занять

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

1

2

3

4

5

6


1.

Розділ 1. Інфраструктура товарного ринку


Предмет, метод і завдання курсу

2


-


-

2

Сутнісна характеристика товарного ринку
2

2

-

3

Інфраструктура товарного ринку: сутність склад та проблеми розвитку
2

2

4

4

Макроорганізація оптової торгівлі
2

-

2

5

Торгівельно-посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку
2

2

2

6

Виробнича та транспортно-експедиційна діяльність
2

2

2

7

Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність
2

2

2

8

Лізинг
2

-

2


9


Розділ 2. ^ Маркетингові посередники


Принципи і особливості маркетингової діяльності торгівельних посередників на товарному ринку


2-2

10

Місце торгівлі в ринковій економіці та її роль у розвитку маркетингу
2

2

2

11

Підприємства оптової торгівлі
2

2

2

12

Роздрібна торгівля
2

2

2

13

Товарні біржі
2

2

4

14

Персональний продаж
2

2

2

15

Організація посередницької діяльності
4

2

216


Розділ 3. Логістика

Предмет і завдання розділу


2--

17

Логістика – інструмент розвинутої ринкової економіки
4

2

2

18

Різні форми логістичних утворень
2

2

-

19

Логістичні системи
2

2

4

20

Технологія розподілу та управління в логістичній системі
2

2

2

21

Формування системи логістики
2

-

4

22

Економічна ефективність логістики
2

2

2

23

Інформаційна логістика
2

2

2
Всього
50

34

48^ Розділ І. ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ.


Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ КУРСУ.


Предмет дисципліни. Мета та головні завдання курсу .інфраструктура товарного ринку як складова частина економічної теорії.

Структура курсу. Зміст основних розділів дисципліни. Генезис дисципліни.


^ Тема 2. СУЧАСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРНОГО РИНКУ.


Поняття, економічний зміст та класифікація ринків.

Особливості товарного ринку. Організаційно-економічні та соціальні передумови функціонування товарного ринку. Суб’єкти й предмет товарного ринку. Параметри та атрибути товарного ринку.

Форми й методи регулювання товарного ринку.

Види ринкових процесів, їх взаємозв’язок зі станом економічного розвитку країни.


^ Тема 3.ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ: СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ.


Сутність інфраструктури товарного ринку. Роль і місце інфраструктури товарного ринку в ринковому процесі.

Елементи інфраструктури товарного ринку. Взаємозв’язок та взаємозалежність між ними та ринковими процесами. Функції інфраструктури.

Макроекономічні показники ринкової інфраструктури: види й класифікація.

Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку.


^ Тема 4. МАКРООРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.


Сутність і місце оптової торгівлі в ринковому процесі. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення.

Основні види оптової торгівлі, та їх характеристики.

Макроекономічні показники оптової торгівлі.


^ Тема 5.ТОРГІВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТА ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ.


Сутність, основні види торгівельно-посередницької діяльності.

Посередницька діяльність. Суб’єкти, предмет і продукти посередницької діяльності. Особливості посередницької діяльності по організації виробничої кооперації та завантаженню вільних виробничих потужностей.

Визначення обсягів торгівельно-посередницької та посередницької діяльності.

Ціни на продукти торгівельно-посередницької діяльності.


^ Тема 6. ВИРОБНИЧА ТА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.


Сутність виробничої діяльності у сфері обігу. Види та класифікація виробничої діяльності. Умови надання виробничих послуг. Ціна та розрахунки за продукти виробничої діяльності.

Характеристика транспортно-експедиційної діяльності. Методи й маршрути транспортування вантажів. Зони раціонального обслуговування споживачів. Методи визначення транспортних затрат.


^ Тема 7. Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність.


Сутність і призначення інформаційної та організаційно-комерційної діяльності. Види й класифікація інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.

Умови надання інформаційних та організаційно-комерційних послуг. Продукти інформаційної організаційно-комерційної діяльності й методи їх оцінки.

Ціни на продукти організаційної та інформаційно-комерційної діяльності.


Тема 8. ЛІЗИНГ.


Сутність лізингової (орендної) діяльності. субєкти, обєкт та предмет лізингової (орендної) діяльності. Види й класифікація орендних (лізингових) операцій.

Переваги та недоліки лізингу як форми забезпечення потреб споживачів продукцією виробничо-технічного призначення.

Правові аспекти лізингової діяльності.

Ціни та розрахунки в лізинговій (орендній) діяльності.


^ Розділ ІІ.МАРКЕТИНГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ.


Тема 9. ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ.


Маркетингові посередники як основа інфраструктури товарного ринку. Типи маркетингових посередників. взаємозвязок субєктів маркетингової посередницької діяльності на товарному ринку та їх оптимізація як основа збалансованого розвитку інфраструктури товарного ринку. Маркетингова концепція торгівельного підприємства як субєкта інфраструктури товарного ринку.

Основні маркетингові стратегії діяльності субєктів інфраструктури рику по просуванню товару.


^ Тема 10.МІСЦІ ТОРГІВЛІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ


Сутність торгівлі. Функції торгівлі. Фактори, які впливають на розвиток торгівлі. Торгівля - звязуюча ланка між виробництвом та споживанням. Торгівля, як засіб розвитку виробництва і засіб задоволення потреб споживачів. Вплив торгівлі на рівень ринкових відносин в економіці. Торгівельна діяльність як складова маркетингу. Роль торгівлі в розвитку маркетингу.


^ Тема 11. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.


Оптова торгівля важливий посередник у доведенні товарів від виробників до споживачів. Функції ринкової торгівлі в умовах ринкової економіки.

Види підприємств, що здійснюють оптову торгівлю. Послуги, що надають оптові підприємства партнерам.

Форми господарських звязків та їх формування в системі маркетингу. Організація оптової закупівлі товару. Оптовий продаж товару. Принципи оптимізації та основні напрямки діяльності в оптовій торгівлі.


^ Тема 12.РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ.


Необхідність, сутність та особливості роздрібної торгівлі в умовах переходу до ринкових відносин. Оптова торгівля як основний посередник між виробництвом і споживачем.

Природа й значення роздрібної торгівлі. Види роздрібних торгівельних підприємств. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі (рішення про цільові ринки; про товарний асортимент та комплекс послуг; про ціни; про методи стимулювання; про місце розміщення підприємства).


^ Тема 13. ТОВАРНІ БІРЖІ.


Роль бірж у ринковій економіці. Функції товарних бірж. Види бірж та засади правової діяльності їх в Україні. Характеристика та головні тенденції розвитку товарних бірж в Україні на сучасному етапі.

Порядок створення й організації роботи товарних бірж.

Особливості здійснення біржових операцій. Сутність та основні види брокерської діяльності.


^ Тема 14.ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ.


Сутність і завдання персонального продажу товарів. Основні етапи процесу ефективного продажу та їх зміст. Торгові агенти і вимоги, що до них предявляються. Залучення та вибір торгових агентів. Організація роботи торгового агента.


^ Тема 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ.


Основні типи посередників і специфіки їх роботи. Загальні та специфічні функції різних типів посередників.

Взаємовідносини між постачальниками, торговими посередниками та обєктами роздрібної торгівлі. Критерії вибору торгових посередників. Проблеми формування структури й організації посередницьких ланок.

Прийняття права власності на товар. Територіальні права. Узгодження діяльності посередників та попередніх ланок товароруху, виробництва. Мотивація посередників. Зміни, що відбуваються в організації посередницької діяльності внаслідок концентрації та кооперації в промисловості й торгівлі. Вплив на організацію посередницької діяльності стану та розвитку ринкових умов, політики держави.


^ Розділ ІІІ. ЛОГІСТИКА.


Тема 16. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ.


Предмет – планування, реалізація та контроль ефективних та економічних затрат, повязаних з переміщенням, зберіганням а також рухом інформації по постачанню товарів від місця виробництва до місця споживання.

Завдання – комплексне та системне оволодіння знаннями з курсу, що вивчається. Основний зміст, повязаний з із сучасними ринковими потребами економіки.


^ Тема17.ЛОГІСТИКА – ІНСТРУМЕНТ РОЗВИНУТОЇ РИНКОВОЇ СИСТЕМИ.


Логістика як новий напрям в організації товару в сфері виробництва, обігу, інформації. Визначення логістики. Види логістики, характеристика макро логістики і мікрологістики. Вплив логістики на ефективність виробництва за рахунок зменшення затрат на матеріально-технічне постачання і транспорт. Основні задачі логістики.


^ Тема 18. РІЗНІ ФОРМИ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ.


Поняття про логістичний ланцюг. Схеми утворення вантажних потоків. Основні ланки, що беруть участь у товарному та інформаційному потоці. Компоненти логістичного ланцюга. Розробка логістичних ланцюгів.


^ Тема 19. ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ.


Умови й фактори функціонування логістичної системи. Функції та критерії оцінок логістичної системи. Характеристика гнучких та ешелонованих логістичних систем.

Передумови утворення комплексних логістичних систем, що охоплюють функціональні задачі. Основні логістичні показники.


^ Тема 20. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗПОДІЛУ ТА УПРАВЛІННЯ В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ.


Основні складові, що формують логістику і необхідні для реалізації її концепції. Особливості технологічних процесів у логістичному ланцюгу. Управління матеріальними потоками. Процес розподілу в логістичній системі. Розробка логістичних моделей.


^ Тема 21. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ.


Обробка замовлень – одна із складових функцій логістики. Контроль за товарно-матеріальними залишками як необхідний фактор обслуговування споживачів. Підвищення рівня транспортного обслуговування. Скоординоване управління вантажопотоками.

^ Тема 22. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ.


Основні статті та види затрат. Фактори, що впливають на зниження затрат. Економічна ефективність логістики. Вплив на економічну ефективність рівня залишків, терміну проходження матеріалів, довжини циклу обслуговування, рівня сервісу партії вантажу, використання виробничих потужностей тощо.


^ Тема 23. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА.


Характеристика супроводжувальної інформації. Формування інформаційної системи з використанням методів і форм інформаційного забезпечення усієї логістичної системи в цілому. Інформаційна інфраструктура – фактор відтворення інформації з допоміжної в самостійну, здатну збільшити продуктивність праці і мінімізувати затрати виробництва.


ІІІ. плани семінарських та практичних задач.


семінарське заняття №1


“Сутнісна характеристика товарного ринку”

План:

 1. Поняття, економічний зміст та класифікація ринку.

 2. Організаційно-економічні та соціальні передумови функціонування товарного ринку.

 3. Форми й методи регулювання товарного ринку.

 4. Види ринкових процесів.семінарське заняття №2


“Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад та проблеми розвитку”

План:

 1. Сутність інфраструктури товарного ринку.

 2. Елементи інфраструктури товарного ринку.

 3. Функції інфраструктури.

 4. Проблеми розвитку товарного ринку.


семінарське заняття №3


“Торгівельно-посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку”.


 1. Сутність та основні види торгівельно-посередницької діяльності.

 2. Особливості посередницької діяльності та її субєкти.

 3. Ціни на продукти торгівельно-посередницької та посередницької діяльності.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

“Виробнича та транспортно-експедиційна діяльність”

План:

 1. Сутність виробничої діяльності у сфері обігу.

 2. Ціни та розрахунок за продукти виробничої діяльності.

 3. Характеристика транспортно-експедиційної діяльності.

 4. Методи визначення транспортних затрат.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5

“Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність”


План:

 1. Сутність і призначення інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.

 2. Види й класифікація інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.

 3. Умови надання інформаційних та організаційно-комерційних послуг.

 4. Ціни на продукти інформаційної та організаційно-комерційної діяльності.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

“Місце торгівлі в ринковій економіці”.

План:


 1. Сутність та функції торгівлі.

 2. Вплив торгівлі на рівень ринкових відносин.

 3. Торгівельна діяльність як складова маркетингу.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №?

“Підприємства оптової торгівлі”

План:

 1. Сутність та функції оптової торгівлі в умовах ринкової економіки.

 2. Види підприємств, що здійснюють оптову торгівлю.

 3. Організація оптової закупівлі та реалізації товару.

 4. Принципи організації та основні напрямки маркетингової діяльності в оптовій торгівлі.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8

“Роздрібна торгівля”

План:

 1. Роздрібна торгівля як основний посередник між виробником і споживачем.

 2. Види роздрібних торгівельних підприємств.

 3. Застосування комплексу маркетингу в організації роздрібної торгівлі.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №9

“Товарні біржі”

План:

 1. Роль та функції бірж у ринковій економіці.

 2. Характеристика товарних бірж та організація їх роботи.

 3. Правові засади біржової діяльності в Україні.

 4. Сутність та основні види брокерської діяльності.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №10

“Організація посередницької діяльності на товарному ринку”.


План:

 1. Сутність і завдання персонального продажу товарів.

 2. Основні етапи процесу ефективного продажу та їх зміст.

 3. Торгові агенти та організація їх роботи.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №11

“Організація посередницької діяльності на товарному ринку”.


 1. Основні типи посередників і специфіка їх роботи.

 2. Критерії вибору торгових посередників.

 3. Формування структури посередницьких ланок та організація їх роботи.

 4. Мотивація посередників.

 5. Вплив на організацію посередницької діяльності стану та розвитку ринкових умов.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №12.

“Логістика – інструмент розвинутої ринкової економіки”

План:

 1. Логістика як новий напрям організації руху товару в сфері виробництва, обігу , інформації.

 2. Види та основні завдання логістики.

 3. Вплив логістики на ефективність виробництва.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №13

“Різні форми логістичних утворень”

План:

 1. Поняття про логістичний ланцюг.

 2. Схеми утворення вантажних потоків.

 3. Компоненти логістичного ланцюга.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №14

“Логістичні системи”

План:

 1. Умови й фактори функціонування логістичної системи.

 2. Функції та критерії оцінок логістичної системи.

 3. Види логістичних систем.

 4. Основні логістичні показники.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №15

“Технологія розподілу та управління в логістичній системі”

План: 1. Особливості технологічних процесів у логістичному ланцюгу.

 2. Управління матеріальними потоками.

 3. Розробка логістичних моделей.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №16

“Економічна ефективність логістики”

План:


1.Основні статті та види затрат.

2. Фактори, що впливають на види затрат.

 1. Визначення економічної ефективності логістики.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №17

“Інформаційна логістика”

План:

 1. Формування інформаційної логістичної системи.

 2. Інформаційна інфраструктура – фактор мінімізації затрат виробництва та обігу.^ IV. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ.


 1. Поняття, сутність та основні види маркетингу.

 2. Ринок, кон’юктура і прогнозування.

 3. Основні елементи ринкової інфраструктури.

 4. Особливості організації роботи підприємства, орієнтованого на концепцію маркетингу.

 5. Розробка програми маркетингу в в діяльності торгівельного підприємства.

 6. Роль інформації в дослідженні ринку (проблеми вивчення національного ринку.

 7. Системи маркетингових досліджень та маркетингової інформації.

 8. Дослідження ринку як вихідна передумова для прийняття рішень в діяльності підприємства.

 9. Аналіз ринкових можливостей фірми.

 10. Застосування маркетингових заходів (стратегія, планування, контроль ).

 11. Попит як форма виявлення платіжоспроможності споживачів і методи його формування.

 12. Якість та підвищення конкурентоспроможності товару.

 13. Маркетингова діяльність та життєвий цикл товару.

 14. Інноваційна політика розробки товару.

 15. Позиціювання товару та асортиментна політика.

 16. Пакування, маркування, дизайн товару.

 17. Товар в маркетинговій діяльності (планування торгівельного асортименту).

 18. Товар в маркетинговій діяльності (рішення у відношенні товарного знаку, упаковки).

 19. Товар в маркетинговій діяльності (рішення щодо нових товарів).

 20. Роль цінової політики в системі маркетингу і методи її розробки.

 21. Організація комплексного дослідження ринку споживчих товарів.

 22. Види і структура каналів товароруху (каналів маркетингу).

 23. Сутність роздрібної торгівлі. Основні види підприємств роздрібної торгівлі.

 24. Розв’язання маркетингових завдань апаратом торгового роздрібного підприємства.

 25. Діяльність в галузі оптової (гуртової) торгівлі. Класифікація оптових ринків.

 26. Маркетингові рішення оптового торговця.

 27. Розв’язання маркетингових задач оптовим підприємством.

 28. Розвиток форм, методів продажу в процесі реалізації програми маркетингу.

 29. Розвиток біржової торгівлі в Україні.

 30. Значення політики ціноутворення на ринку.

 31. Методи ціноутворення.

 32. Поняття та сутність системи маркетингових комунікацій.

 33. Система активного впливу на реалізацію товарів і методи її реалізації.

 34. Реклама та її роль в комунікаційній політиці. Планування рекламної кампанії.

 35. Функції реклами в системі маркетингу.

 36. Маркетинг і вибір засобів розповсюдження реклами.

 37. Оцінка ефективності реклами в системі маркетингу.

 38. Стимулювання збуту, сервісна політика та прямий продаж товару.

 39. Участь у виставках та ярмарках. Фірмовий стиль.

 40. Система організації комплексних зв’язків з громадськістю (“паблік рілейшнз”).

 41. Стратегічне планування і маркетингова програма. Структура і зміст плану маркетингу.

 42. Розробка бюджету маркетингу.

 43. Маркетингові рішення торгових підприємств в умовах ринку.

 44. Маркетингові рішення роздрібних підприємств в умовах розвитку ринкових відносин.

 45. Маркетингова діяльність оптових підприємств в умовах розвитку ринкових відносин.

 46. Організація руху продукції і збуту товарів в процесі маркетингової діяльності підприємств.

 47. Організація дослідження покупців і споживачів товару в процесі маркетингової діяльності підприємств.

 48. Поняття логістики, мета логістики, історія її розвитку.

 49. Формування логічних систем.

 50. Сутність технології перевезення вантажів.

 51. Використання логістичних систем “штовхаю чого” типу.

 52. Використання логістичних систем “тягнучого” типу.

 53. Характеристика логістичних оптимізаційних систем.

 54. Економічна ефективність логістики.

 55. Характеристика транспортної системи України.

 56. Матеріально-технічна база транспорту.

 57. Організація робіт по перевезенню вантажів залізничним транспортом.

 58. Організація перевозу вантажів автомобільним транспортом.

 59. Організація перевозу вантажів річним транспортом.

 60. Організація перевозу вантажів морським транспортом.

 61. Сутність складського господарства. Класифікація складів призначення і розміщення складів.

 62. Обладнання для збереження штучних і затарених матеріалів.

 63. Обладнання для збереження різних зибких матеріалів.

 64. Обладнання для збереження нафтопродуктів та інщих рідин.

 65. Визначення продуктивності підйомно-транспортних машин.

 66. Улаштування, характеристика та застосування підйомно-транспортних машин для горизонтального переміщення вантажів.

 67. Улаштування, характеристика та застосування підйомно-транспортних машин для змішанного переміщення вантажів.

 68. Технологія складських робіт.

 69. Прийом продукції за кількістю та якістю. Основні документи по прийому продукції на складах.

 70. Розміщення і зберігання продукції на складах.V. Питання до екзамену


 1. Сутність мета і концепції розвитку маркетингу.

 2. Маркетинг: внутрішній і зовнішній фактори управління підприємством.

 3. Маркетингові дослідження.

 4. Планування ринкової діяльності підприємством.

 5. Маркетингове середовище. взаємозвязок мікро- і макро- маркетингу.

 6. Товари: класифікація, життєвий цикл, конкурентоспроможність.

 7. Процес розвитку нових товарів.

 8. Стадії життєвого циклу товарів.

 9. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, використання.

 10. Упаковка товарів. Сервіс.

 11. Сервісне обслуговування в умовах ринку.

 12. Визначення і прогнозування попиту на ринку. Розрахунок місткості ринку, купівельних фондів населення.

 13. Споживчий ринок, його сегменти.

 14. Поведінка покупців на споживчому ринку.

 15. Маркетинг на ринку підприємств.

 16. Цінова політика і методи ціноутворення.

 17. Товарний рух і його проблеми в сучасних умовах.

 18. Напрямки товарного руху. Раціоналізація товарного руху.

 19. Управління товарним рухом.

 20. Оптова торгівля і її значення з позиції маркетингу.

 21. Роздрібна торгівля і її роль з позиції маркетингу.

 22. Планування процесу просування товару на ринку.

 23. Контроль за постачання м товарів і сировини підприємствам і організаціям. Аналіз товарного забезпечення фірм по загальному обсягу і в асортименті.

 24. Формула товарного балансу. Економічний звязок її показників з позиції маркетингу.

 25. Контроль за реалізацією товарів на ринку.

 26. Аналіз стану товарних запасів і товарного обертання, його значення з позицій маркетингу.

 27. Аналіз товарообігу по загальному обсягу і в асортиментній структурі.

 28. Стимулювання збуту товарів на ринку.

 29. Основні економічні розрахунки, які використовують під час контролю і ревізії в маркетингу.

 30. Рекламна діяльність, її задачі, організація.

 31. Поняття логістики, мета та її функції.

 32. Поняття матеріального потоку, типи матеріальних потоків, одиниці вимірювання матеріальних потоків.

 33. Поняття інформаційного потоку в логістиці, його типи, одиниці вимірювання.

 34. Етапи розвитку логістики: дологістичний, класичної логістики, неологістичний.

 35. Поняття логістичної системи. Класифікація логістичних систем.

 36. Сутність показників логістики. Основні показники логістики.

 37. Сутність тривалості обігу та її значення в ефективності роботи складу.

 38. Помилки в постачаннях. Некоректні постачання.

 39. Задачі та функції логістики постачання.

 40. Планування закупівель. Визначення потреби у матеріалах.

 41. Перевірка якості і кількості одержаної продукції.

 42. Правові основи закупівель.

 43. Вимоги до організації і управління матеріальними потоками у виробництві.

 44. Закони організації виробничих процесів.

 45. Оптимізація організації виробничого процесу у просторі і часі.

 46. Характеристика транспортної мережі України.

 47. Матеріально-технічна база залізничного транспорту. Оптимізація перевезень.

 48. Матеріально-технічна база автомобільного транспорту. Маятникові та кільцеві маршрути.

 49. Значення запасів на підприємстві. Структура виробничих запасів.

 50. Системи управління запасами.

 51. Визначення оптимального розміру запасів.

 52. Роль складів в логістичній системі. Класифікація складів.

 53. Підйомно-транспортне обладнання складів.

 54. Основні показники роботи складського господарства.

 55. Логістика розподілу в системі логістики та її взємозвязок з маркетингом.

 56. Канали розподілу. Вибір каналів розподілу.

 57. Форми товароруху. Транзитна та складська форма.

 58. Завдання інформації в логістиці.

 59. Створення інформаційної системи в логістиці.

 60. Засоби передачі інформації.


^ VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНОК


При оцінюванні знань студентів враховується:

 1. Правильність оцінювання і усвідомленість змісту учбового матеріалу; повнота розкриття понять, точність застосування наукових термінів.

 2. Вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал; обгрунтувати основні його положення демонструючи навики наукового узагальнення проблеми.

 3. Вільне володіння матеріалом, знання основних концепцій проблеми, що висвітлюється, вміння мотивовано викласти свою точку зору.Оцінка “5” виставляється, якщо у відповіді:

 • повністю розкрито зміст матеріалу у обсязі програми;

 • чітко і правильно розкрито зміст понять, точно використано наукові терміни;

 • зроблені аргументовані висновки.


Оцінка “4”

 • розкрито основний зміст матеріалу;

 • дано правильне визначення понять і чітко використані наукові терміни;

 • матеріал викладено послідовно, проте висновки недостатньо вмотивовані.


Оцінка “3”

 • зміст навчального матеріалу викладено фрагментарно;

 • допущені певні помилки і неточності у використанні наукової термінології та визначенні понять;

 • висновки не аргументовані.


Оцінка “2”

 • основний зміст навчального матеріалу не розкрито;

 • допущені грубі помилки при визначенні понять та використанні термінології;

 • викладений матеріал не узагальнено, висновки не сформульовано.Рекомендована література


 1. Агасандян Г.А. Посредничество в рыночных системах.-М.:ВУРАИ, 1991. – 30 с.

 2. Балабанова Л.В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. – М.: Экономика, 1990. – 206 с.

 3. Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство: экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности. – К.: Укр. Фин. Група, 1992. – 231 с.

 4. Войчак А.В. Организационно-экономический механизм посреднической деятельности предприятий оптовой торговли. – К.: Выща школа, 1991, - 111 с.

 5. Голошубова Н.О. та ынш. Складське господарство оптової торговлі. – К.: Вища шк., 1994.

 6. Даненбург В., и др. Основы оптовой торговли: Практ. курс:пер. с англ. – СПб: Нева-Ладога-Онега, 1993. – 212 с.

 7. Дьяченкова Л.Г. Формирование рынка оптовых торговых услуг: Автореф. дис канд. Экон. Наук. – М.: Всерос. НИИ рынка и маркетинга, 1992. – 24 с.

 8. Жуковский Э.И. Комплексная механизация и автоматизация складского хозяйства. – К.: Техника, 1993. – 116 с.

 9. Коммерческо-посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. Пос. / Под общ. научн. ред. проф. А.В. Зырянова.- Екатеринбург, 1995. – 416 с.

 10. Корольков І.І. та інш. Організація торгівлі в зарубіжних країнах: навч. Посібн.- К.: Київ. Торг.-економ. ін-т., 1991. – 57 с.

 11. Котлер ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

 12. Крысин Ю.И. Оптовая торговля средствами производства в условиях рыночной экономики: Опыт США. – М.: Междунар.отнош., 1992- 215 с.

 13. Лизинг и коммерческий кредит. М.: Истсервис, 1993. – 100 с.

 14. Луців Б.Л. Лізинг і факторигн як альтернатива джерела кредитування і джерела збуту: Навч.посібник для економічних спеціальностей. –К.:УСЛО, 1993. – 69 с.

 15. Новиков О.А Организация технологического процесса складской грузопереработки. Управление системой материальных потоков на предприятии оптовой торговли: Учеб.пособие. –Л.:ЛФЭИ, 1991. – 58 с.

 16. Новикова О.А. Оптовая торговля и маркетинг средств производства: Материалы краткосрочного семинара. – Л.: О-во «Знание», 1991.

 17. Павленко А.Ф. Планирование развития снабженческо-сбытовых организаций. – К.: Выща шк. , 1989. – 102 с.

 18. Плоткин В.К. Основы логистики: Учеб.пособие. М., 1991.

 19. Порядинський В.Н. та інш. Підприємництво в торгівлі або як вести торгове діло: закони, коментарі, рекомендації. – К.: Укрінформ, 1993. – 162 с.

 20. Роздержавлення і приватизація підприємств торгівлі/ Укл. Т.С. Мошекан. – К.:Т-во “Знання” України,1992. – 22 с.

 21. Рынок и логистика./ Под ред. М.Г. Гордона. – М.: Экономика, 1993. – 143 с.

 22. Скотт Д.Т. вчіться ефективно продавати та керувати збутом. – К.: Вища шк.., 1992. – 175 с.

 23. Штернгарц М.С. инфраструктура внутреннего рынка ФРГ // ОИ Серия «Организация торговли за рубежом». – М.: Информторг, 1990. – Вып. 18 –20. 27 с.
Скачати 259.65 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації29.09.2011
Розмір259.65 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх