В. В. Пашутін “ ” 2010 р icon

В. В. Пашутін “ ” 2010 р


Схожі
В. В. Пашутін “ ” 2010 р...
В. В. Пашутін “ ” 2010 р...
В. В. Пашутін 2011 р...
В. В. Пашутін 2011 р...
Рситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до...
17. 09. 2010 року м. Горлівка №584 Про проведення діагностичного...
Зв іт про роботу уаіб за 4 квартал 2010 року...
План роботи районних методичних структур вчителів початкових класів 2010...
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку у 2010-2011 навчальному році...
Затверджено Вченою радою зну протокол №8 від 30. 03. 2010 р. Запоріжжя 2010...
Даний конкурс у 2010 році проводиться відповідно до наказу мону №63 від 02. 02. 2010...
Програма міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та альтернативної...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ імені Е.О. Дідоренка


ФАКУЛЬТЕТ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ


КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Адміністративна діяльність ОВС


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник начальника

інституту з навчальної та

методичної роботи

полковник міліції

В.В. Пашутін

“___” _____________ 2010 р.


^ Робоча навчальна програма


з модулю “Адміністративна діяльність ОВС” освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030402) для курсантів 3 курсів факультету кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, слідчо-криміналістичного факультету.


Узгоджую

Начальник НМВ

полковник міліції

О.П.Солоніна

«___»_________ 2010 року.


Донецьк 2010

Робоча програма з модулю “Адміністративна діяльність ОВС” для курсантів 3 курсу факультету кримінальної міліції, міліції громадської безпеки та слідчо-криміналістичного освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки «Правознавство» (6.030402) складена на основі програми навчальної дисципліни «Адміністративна діяльність ОВС», затвердженої наказом ДЮІ ЛДУВС № 593 від 5 жовтня 2009 року.

Робоча програма підготовлена Кабловим Д.С. – старшим викладачем кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності ДЮІ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності (протокол № 13 від «25» серпня 2010 року).


Начальник кафедри адміністративного

права та адміністративної діяльності

підполковник міліції І.К. Василенко

«___»__________ 2010 р.


ЗМІСТ


 1. Структура робочої навчальної програми………………………………..4

 2. Анотація навчальної дисципліни………………………………………...5

 3. Тематичний план навчальної дисципліни………………………………8

 4. Зміст робочої навчальної програми……………………………………..10

 5. Теми семінарських занять………………………………………………..18

 6. Критерії оцінювання різноманітних видів навчальної роботи……………………………………………………………………...41

 7. Розподіл балів за виконання окремих видів робот……………………...42

 8. Питання для підготовки до іспиту……………………………………….45

 9. Список рекомендованої літератури……………………………………...47


Структура робочої навчальної програми

навчальна дисципліна «Адміністративна діяльність ОВС» для курсантів 3 курсу факультету кримінальної міліції, міліції громадської безпеки та слідчо-криміналістичного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям підготовки «Правознавство» (6.030402)


Опис предмета навчальної дисципліни

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Обов’язкова чи за вибором

Обов’язкова

Курс

3

Семестр

6

^ Загальна кількість годин

108

За підсумком годин:
аудиторних

48

поза аудиторних

60

^ Кількість кредитів

3

Кількість модулів

2

^ Кількість змістовних модулів (тем)

14

Модульний контроль (кількість)

2

Лекції (кількість годин)

18

^ Семінарські та практичні заняття (кількість годин)

24

Самостійна робота

66

Коротка характеристика (кількість годин)

Підготовка рефератів, письмові відповіді на питання для самостійної роботи, підготовка адміністративно-процесуальних документів

Вид контролю

екзамен

АНОТАЦІЯ


1.1. Мета цієї навчальної дисципліни має дві складові:

  • освітня (навчальна) – сприяти становленню сучасного всебічно-розвинутого висококваліфікованого фахівця-юриста для органів внутрішніх справ, здатного на достатньому рівні репрезентувати органи внутрішніх справ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадянами, формувати та розвивати правові знання курсантів, уміння аналізувати нормативно-правові акти та інші документи; виробляти навички самостійного аналізу адміністративно-правових явищ, умінь; за­стосовувати отримані знання при оцінці конкретної ситуації; виробляти настанови на оволодіння професійними вміннями та навичками;

  • виховна – формувати ціннісні орієнтири курсантів від­повідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, по­ваги до особистості; виховувати активну громадянську позицію; сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в розбудові та зміцненні української дер­жави; формувати в майбутніх працівників міліції високий рівень правової свідомості та правової культури, професійних та особистісних якостей.


^ 1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни спрямовується на формування у працівників міліції знань, вмінь та навичок, які відповідають професійно-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників Міністерства внутрішніх справ України (Наказ МВС України №301 від 24 березня 2006 р.) та завданням, які ставляться перед міліцією на конкретному етапі розвитку українського суспільства, що передбачає досягнення такого рівня підготовки курсанта.


^ 1.3. Предмет навчальної дисципліни: врегульовані нормами адміністративно-деліктного права сукупність суспільних відносин, що виникають в процесі діяльності органів внутрішніх справ щодо розгляду та вирішення справ про адміністративні правопорушення та розгляду скарг громадян.

^ 1.4. Зв’язки з іншими дисциплінами: Тактико-спеціальна підготовка, основи управління в ОВС, адміністративний процес, адміністративно-правове регулювання міграційних процесів (паспортно-візова служба), організація і тактика міліції громадської безпеки тощо.


^ 1.5. Зміст модулів


Тема № 1. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності ОВС.

Тема № 2. Форми та методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Тема № 3. Адміністративно-правовий статус працівників органів внутрішніх справ.

Тема № 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.

Тема № 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ.

Тема № 6. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки.

Тема № 7. Адміністративна діяльність транспортної міліції.

Зміст модуля № 2.

Тема № 8. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції.

Тема № 9. Адміністративна діяльність міліції охорони.

Тема № 10. Адміністративна діяльність судової міліції.

Тема № 11. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил паспортної системи та правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

Тема № 12. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо протидії насильству в сім’ї.

Тема № 13. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил дозвільної системи.

Тема № 14. Адміністративно-правова діяльність міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.


^ 1.4. В результаті вивчення модуля курсанти повинні

знати:

1) на понятійному рівні: основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність; завдання основних підрозділів міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки; види заходів адміністративного впливу, які застосовуються працівниками міліції під час виконання завдань з охорони громадського порядку.

^ 2) на фундаментальному рівні: особливості змісту суспільних відносин, що виникають під час адміністративної діяльності ОВС; основні проблеми, які є актуальними для органів внутрішніх справ у сфері охорони громадського порядку, безпеки та протидії правопорушенням; тенденції щодо подальшого розвитку суспільних відносин у сфері охорони громадського порядку та безпеки, а також напрями реформування органів внутрішніх справ у конкретний період часу.

^ 3) на практично-творчому рівні: систему, структуру та основи організації діяльності підрозділів міліції; порядок застосування заходів адміністративного примусу для забезпечення громадського порядку і безпеки; форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами, місцевим самоврядуванням та громадськістю; зміст процесуальних документів, які складаються під час адміністративної діяльності ОВС.

курсант повинен вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративної діяльності ОВС, а також положення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність міліції.

^ 2) алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності працівників міліції, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму; складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

^ 3) на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони громадського порядку і безпеки, спілкування з громадянами і правопорушниками.

^ 4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назва тем

Всього


годин

Кількість годин

аудиторної роботи

^ Самостійна робота


Зокрема

лекції

семінарські

практичні

1

2

3

4

5

6

Модуль № 1.
Тема № 1. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності ОВС.

8

2

2
4

Тема № 2. Форми та методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

8

2

2
4

Тема № 3. Адміністративно-правовий статус працівників органів внутрішніх справ.

6


4

Тема № 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.

8

2
2

6

Тема № 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ.

8

2
2

4

Тема № 6. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки.

8

2

2
4

Тема № 7. Адміністративна діяльність транспортної міліції.

8
2
6

Модульний контроль 1
^ ВСЬОГО ГОДИН МОДУЛЬ 1:

54

10

8

4

32

Модуль № 2.
Тема № 8. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції.

6
2
4

Тема № 9. Адміністративна діяльність міліції охорони.

8

2
2

4

Тема № 10. Адміністративна діяльність судової міліції..

8

2
2

4

Тема № 11. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил паспортної системи та правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.

6
2
4

Тема № 12. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо протидії насильству в сім’ї.

10

2

2
6

Тема № 13. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил дозвільної системи.

8

2
2

4

Тема № 14. Адміністративно-правова діяльність міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

8


8

Модульний контроль 2
^ ВСЬОГО ГОДИН МОДУЛЬ 2

54

8

6

6

34

^ ВСЬОГО ГОДИН

108

18

14

10

66

Підсумковий контроль

І

С

П

И

ТЗміст робочої програми по темам курсу

Змістовий модуль 1


^ Тема 1. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності ОВС.


Поняття та особливості адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Предмет, система та завдання дисципліни “Адміністративна діяльність ОВС”. Поняття та зміст адміністративної функції органів внутрішніх справ.

Громадський порядок і громадська безпека як основні категорії, що визначають предмет адміністративної діяльності міліції. Поняття охорони громадського порядку. Поняття та види засобів адміністративно-правової охорони громадського порядку. Напрямки та види адміністративної діяльності міліції. Правова основа адміністративної діяльності міліції України.

Співвідношення навчальної дисципліни “Адміністративна діяльність ОВС” з іншими дисциплінами, які вивчаються в закладах освіти МВС.

Адміністративна діяльність поліції (міліції) інших країн світу: поняття, особливості правового регулювання та види.


^ Тема 2. Форми та методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.


Поняття та класифікація форм адміністративної діяльності ОВС. Правові форми адміністративної діяльності ОВС. Адміністративні акти міліції: поняття та види. Адміністративні договори у діяльності ОВС. Характеристика інших юридично-значущих дій у діяльності міліції.

Неправові форми адміністративної діяльності ОВС. Форми вираження організаційних дій. Форми вираження матеріально-технічних операцій. Особливості діловодства в ОВС. Передовий досвід в діяльності міліції, його узагальнення та поширення.

Поняття та види методів адміністративної діяльності міліції. Переконання в адміністративній діяльності ОВС. Способи переконання.

Адміністративний примус у діяльності ОВС: поняття, сутність, види. Співвідношення переконання та примусу в адміністративній діяльності ОВС. Заходи адміністративного попередження в діяльності ОВС. Сутність адміністративного нагляду, що здійснюють ОВС. Поняття та основні напрями загального адміністративного нагляду. Організація загального адміністративного нагляду за дотриманням громадянами і посадовими особами загальнообов’язкових правил.

Правові основи здійснення організації адміністративного нагляду дільничних інспекторів міліції. Строки адміністративного нагляду. Порядок встановлення, здійснення та припинення адміністративного нагляду. Обов’язки та обмеження піднаглядних. Підстави та порядок продовження адміністративного нагляду. Правила адміністративного нагляду за особами, щодо яких встановлено адміністративний нагляд.

Заходи адміністративного припинення в діяльності ОВС. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності міліції. Дотримання прав і свобод людини в адміністративно-примусовій діяльності міліції.


^ Тема 3. Адміністративно-правовий статус працівників органів внутрішніх справ.


Поняття та зміст адміністративно-правового статусу працівника міліції. Служба в ОВС як різновид державної служби. Порядок проходження служби в ОВС України.

Особливості адміністративної правоздатності і дієздатності працівників органів внутрішніх справ. Особливості юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ. Особливості проведення службового розслідування в ОВС. Види заохочення та стягнень, що застосовується до осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ.

Правовий та соціальний захист працівників міліції. Удосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу працівників міліції. Проходження служби в поліції (міліції) інших країн світу: особливості та шляхи впровадження в Україні.


^ Тема 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.


Адміністративна діяльність ОВС як різновид сервісно-публічної діяльності. завдання та функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Державні (адміністративні) послуги в діяльності ОВС. Управління якістю надання державних (адміністративних) послуг в ОВС.

Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних правових стандартів забезпечення прав та свобод людини.

Поняття законності та форми її забезпечення в адміністративній діяльності ОВС. Службова дисципліна в ОВС. Службовий етикет в ОВС. Здійснення контролю органами державної влади за діяльністю міліції. Громадський контроль в адміністративній діяльності ОВС.

Роль пропозицій, заяв та скарг громадян в забезпеченні законності в адміністративній діяльності ОВС. Правова основа організації роботи зі зверненнями громадян в ОВС. Поняття та види звернень громадян в ОВС. Строки і порядок розгляду звернень громадян. Документація щодо розгляду звернень в ОВС. Організація роботи зі зверненнями народних депутатів України та спеціальних інших категорій громадян. Відповідальність працівників міліції за порушення законодавства про звернення громадян.

Судовий контроль та прокурорський нагляд за адміністративною діяльністю ОВС. Галузевий (внутрішньовідомчій) контроль за адміністративною діяльністю міліції. Основні напрями профілактики порушень дисципліни та законності серед працівників ОВС.

Забезпечення законності в діяльності поліції (міліції) інших країн світу: особливості та шляхи впровадження в Україні.

^ Тема 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ.


Поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ. Зміст та ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ. Суб’єкти адміністративної юрисдикції в органах внутрішніх справ.

Адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ.

Протокол про адміністративне правопорушення. Посадові особи ОВС, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення. Докази та доказування у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих органам внутрішніх справ.

Діяльність ОВС щодо застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Порядок складання протоколу про адміністративні правопорушення працівниками міліції. Порядок винесення постанови про накладення адміністративних стягнень посадовими особами ОВС у справах про адміністративні правопорушення.

Взаємодія ОВС з державною виконавчою службою, іншими державними органами та громадськістю щодо виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Інформаційне забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ.


^ Тема 6. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки.


Поняття, завдання та функції міліції громадської безпеки. Особливості правового регулювання діяльності міліції громадської безпеки. Система та структура міліції громадської безпеки. Сили та засоби підрозділів міліції громадської безпеки.

Завдання та особливості організації основних підрозділів міліції громадської безпеки: патрульної служби, міліції особливого призначення „Беркут”, дозвільної системи та ліцензування, служби дільничних інспекторів міліції, спеціальних установ та конвойних підрозділів міліції.

Особливості форм та методів адміністративної діяльності міліції громадської безпеки. Організації діяльності підрозділів міліції громадської безпеки у містах та сільській місцевості. Управління підрозділами міліції громадської безпеки. Роль чергових частин органів внутрішніх справ щодо управління нарядами міліції.

Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами органів внутрішніх справ і громадськістю. Інформаційне забезпечення діяльності міліції громадської безпеки.

Досвід охорони громадського порядку в інших країнах світу та його впровадження в Україні.


^ Тема 7. Адміністративна діяльність транспортної міліції


Поняття, завдання та функції транспортної міліції. Специфіка охорони громадського порядку на транс­порті (залізничному, повітряному, водному). Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності транспортної міліції. Система та структура транспортної міліції. Сили та засоби підрозділів транспортної міліції. Управління транспортною міліцією.

Особливості форм та методів адміністративної діяльності транспортної міліції на рухомих та нерухомих об’єктах транспорту. Взаємодія транспортної міліції з терито­ріальними органами внутрішніх справ, підприємствами транспорту і громадськістю щодо охорони громадського порядку. Інформаційне забезпечення діяльності транспортної міліції.

Досвід забезпечення громадського порядку на об’єктах транспорту в інших країнах світу та його впровадження в Україні.


Змістовий модуль 2


^ Тема 8. Адміністративна діяльність Державної автомобільної інспекції


Поняття, завдання та функції державної автомобільної інспекції. Безпека дорожнього руху як об’єкт впливу міліції. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної автомобільної інспекції. Система та структура Державної автомобільної інспекції. Сили та засоби підрозділів Державної автомобільної інспекції. Управління Державною автомобільною інспекцією.

Особливості форм та методів адміністративної діяльності державної автомобільної інспекції. Нагляд державної автомобільної інспекції за дотриманням правил дорожнього руху. Державні послуги, що надаються Державною автомобільною інспекцією. Реєстраційно-екзаменаційна робота підрозділів державної автомобільної інспекції. Застосування Державною автомобільною інспекцією технічних засобів для убезпечення безпеки дорожнього руху. Агітаційна та пропагандистська робота державної автомобільної інспекції. Діяльність Державної автомобільної інспекції щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

Організація форми та методи діяльності дорожньо-патрульної служби ДАІ МВС України.

Взаємодія підрозділів державної автомобільної інспекції з іншими підрозділами міліції та громадськістю у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху. Інформаційне забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції.


^ Тема 9. Адміністративна діяльність міліції охорони


Поняття, завдання та функції міліції охорони. Система та структура міліції охорони. Сили та засоби міліції охорони (цивільні підрозділи міліції охорони, спеціальний підрозділ “Титан”, пункти централізованого спостереження, служба інкасації). Кінологічна служба міліції охорони. Управління міліцією охорони.

Особливості форм та методів адміністративної діяльності міліції охорони. Адміністративна діяльність ДСО щодо регулювання діяльності підприємств, які займаються охороною об’єктів, монтажем, ремонтом і профілактичним обслуговуванням засобів охоронно-пожежної сигналізації. Зміст послуг з охорони, що надаються міліцією охорони. Порядок видачі ліцензій на охорону об’єктів суб’єктами підприємницької діяльності.

Організація охорони об’єктів ДСО. Порядок укладення договорів, обстеження об’єкту. Службова документація щодо приймання та подальшої організації об’єкту охорони ДСО. Застосування технічних і інших засобів посилення охорони об’єктів. Організація охорони фізичних осіб.

Заходи особистої безпеки працівників ДСО і ОВС при блокуванні об’єктів, затриманні злочинців і обслідуванні об’єктів, що „спрацювали”.

Взаємодія підрозділів міліції охорони з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, керівництвом об’єктів, що охороняються, і громадськістю. Інформаційне забезпечення діяльності міліції охорони.


^ Тема 10. Адміністративна діяльність судової міліції.


Поняття, завдання та функції судової міліції. Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності судової міліції. Система та структура міліції судової міліції. Сили та засоби судової міліції. Спеціальний підрозділ судової міліції “Грифон” як суб’єкт забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Управління судовою міліцією.

Особливості форм та методів адміністративної діяльності судової міліції. Підтримання порядку в суді. Забезпечення охорони приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України, а також режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу.

Взаємодія судової міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, правоохоронними органами, судовими установами та іншими органами і громадськістю. Інформаційне забезпечення діяльності судової міліції.


Тема 11. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил паспортної системи та правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України.


Поняття та призначення паспортної системи. Паспортний режим. Основні функції та побудова міграційної служби МВС України.

Організація діяльності ОВС щодо видачі паспортів громадянам України. Порядок вилучення, зберігання та знищення паспортів в ОВС України. Призначення та порядок реєстрації фізичних осіб в Україні. Обмеження у реєстрації. Особливості реєстрації фізичних осіб в окремих місцевостях. Облік осіб, які були раніше засуджені.

Організація діяльності ОВС щодо контролю за додержанням іноземцями та особами без громадянства правил перебування на території України. Підстави та порядок видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства.

Організація роботи міліції щодо окремих категорії іноземних громадян. Діяльність ОВС щодо протидії нелегальній міграції.

Адресно-довідкова робота ОВС. Правова основа діяльності, завдання та структура адресно-довідкових бюро ОВС. Використання можливостей паспортної служби у боротьбі із злочинами та правопорушеннями.

Взаємодія паспортної служби з іншими підрозділами ОВС, правоохоронними органами та громадськістю у протидії порушенням правил паспортного режиму. Інформаційне забезпечення діяльності паспортної служби.


^ Тема 12. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо протидії насильству в сім’ї.


Поняття та види насильства в сім’ї. Правова основа діяльності ОВС щодо попередження насильства у сім’ї. Органи та служби ОВС, які попереджають та припиняють прояви насильства в сім’ї.

Реагування ОВС на повідомлення про вчинення насильства у сім’ї, в тому числі й стосовно дітей. Обліки в ОВС осіб, які вчинюють насильство у сім’ї. Заходи адміністративного примусу, що застосовуються працівникам міліції для попередження та припинення насильства у сім’ї. Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї. Поняття та зміст заходів, передбачених захисним приписом.

Взаємодія кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ та служби дільничних інспекторів міліції з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю щодо попередження насильства у сім’ї.


^ Тема 13. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо забезпечення правил дозвільної системи.


Поняття, призначення та правова основа дозвільної системи в Україні. Система об’єктів дозвільної системи. Завдання органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи. Підрозділи міліції, на які покладено обов’язок забезпечувати додержання правил дозвільної системи в Україні, їх основні права та обов’язки. Форми здійснення нагляду за дотриманням правил дозвільної системи.

Види дозволів і порядок їх видачі у сфері дозвільної системи. Обставини, за яких заборонена видача допуску до об’єктів дозвільної системи окремим категоріям громадян.

Вимоги щодо відкриття і функціонування об’єктів дозвільної системи. Порядок придбання, зберігання, перевезення, вилучення, знищення: вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин, сильнодіючих отруйних речовин.

Порядок і терміни перевірки об’єктів дозвільної системи. Підстави і порядок анулювання дозволів на функціонування об’єктів дозвільної системи.

Взаємодія підрозділів ОВС при здійсненні нагляду за дотриманням правил дозвільної системи.


^ Тема 14. Адміністративно-правова діяльність міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.


Поняття та види умов, що ускладнюють оперативну обстановку, та їх значення в діяльності ОВС. Завдання міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку. Організація діяльності ОВС умовах, пов’язаних з ускладненням оперативної обстановки.

Поняття та правові основи діяльності ОВС щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Задачі органів внутріш­ніх справ з охорони громадського порядку і безпеки при проведенні ма­сових заходів.

Діяльність органів внутрішніх справ щодо організації та забезпечення проведення масових заходів. Сили міліції, що залучаються до охорони громадського порядку при проведенні масових заходів. Засоби міліції щодо забезпечення охорони громадського порядку і безпеки при проведенні масових заходів.

Зміст основних етапів організації охорони громадського порядку при проведенні масових заходів. Організація роботи оперативних штабів ОВС в умовах охорони громадського порядку під час проведення масових заходів. Взаємодія органів внутрішніх справ з державними органами і гро­мадськістю при проведені масових заходів. Особливості охорони громадського порядку під час політичних акцій, спортивних заходів, видовищних шоу. Охорона громадського порядку та громадської безпеки під час проведення релігійних заходів. Забезпечення громадського порядку і безпеки під час проведення міжнародних футбольних матчів.

Діяльність ОВС щодо припинення масових заворушень. Застосування спеціальних засобів для припинення групових порушень громадського порядку при проведенні масових заходів.

Організація охорони громадського порядку в під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Завдання та функції ОВС в умовах стихійного лиха, під час епідемій, епізоотій, техногенних аварій та катастроф, терористичних актах. Спеціальні заходи адміністративного примусу, що застосовуються міліцією під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження.

Особливості управління діяльністю міліції при введенні типових оперативних планів. Діяльність органів внутрішніх справ під час комплексних профілактичних відпрацювань. Порядок переведення особового складу міліції на посилений варіант оперативно-службової діяльності. Планування дій ОВС в надзвичайних умовах. Забезпечення особистої безпеки працівників міліції в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.

Взаємодія органів внутрішніх справ з органами державної влади, органами місцевого самоврядування і громадськістю під час охорони громадського порядку і громадської безпеки в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку.


^ 4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ


4.1. Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять, виконанню самостійної роботи та складанню адміністративно-процесуальних документів

Семінарські та практичні заняття проводяться з основних, найбільш складних тем навчальної дисципліни.

Метою семінарських занять є: перевірення, поглиблення і закріплення теоретичних знань отриманих курсантами на лекціях і в ході самостійних занять, надати допомогу в самостійному оволодіння матеріалом, вдосконалення навичок усної подачі матеріалів, ведення полеміки.

Участь курсантів у семінарських та практичних заняттях є обов'язковою умовою успішного виконання навчального плану. Якщо курсант з яких-небудь поважних причин не міг бути присутнім на семінарському або практичному занятті, він зобов’язаний провести індивідуальну співбесіду з викладачем за пропущеною темою та її відпрацювати.

Бажано, щоб кожен курсант мав окремий зошит для лекцій з модулю «Адміністративна діяльність ОВС» та самостійних занять (допускається вести записи лекційних занять і підготовку до семінарів в одному зошиті). Для отримання певної кількості балів з зазначеної дисципліни необхідно не тільки вивчити та опанувати теоретичний матеріал, набрати необхідну кількість балів, а й надати конспект з відповідями на питання для самостійної роботи та виконаними завданнями.

^ Підготовку до заняття варто починати з вивчення вимог навчально-методичних матеріалів.

Курсанту необхідно з’ясувати:

 1. Вид заняття: семінарське чи практичне заняття, або самостійна робота.

 2. Залежно від виду заняття курсантом виконуються такі завдання:

      1. семінарське заняття передбачає підготовку відповідей на питання семінарського заняття, письмові відповіді на питання для самостійної роботи, виконання завдань.

      2. практичне заняття передбачає підготовку відповідей на питання практичного заняття, письмові відповіді на питання для самостійної роботи, виконання завдань

  1. самостійна робота передбачає підготовку письмових відповідей на питання для самостійної роботи, виконання завдань передбачених навчально-методичними матеріалами.

3. Для виконання завдань, передбачених навчально-методичними матеріалами, курсант повинен використовувати рекомендовану літературу, яка знаходиться у бібліотечному фонді інституту та у кафедральному літературному фонді. Також допускається використання інформації, яка знаходиться в мережі Інтернет, з зазначенням певного режиму доступу (адреси).

Семінарські заняття викладач проводить у такій послідовності:

- викладач може проводити письмове контрольне опитування курсантів. Для цього на кожне семінарське заняття курсант повинен мати чистий аркуш паперу для виконання контрольного опитування.

- в ході заняття проводиться обговорення питань, які винесені на вивчення певної теми семінарського заняття, заслуховуються підготовлені реферати.

- в ході заняття вирішуються практичні завдання, складаються адміністративно-процесуальні документи, додатково задаються питання теоретичної частини.

- на завершення семінарського заняття викладач може проводити роз’яснення характерних помилок при виконанні самостійної роботи.

4. За кожне окреме семінарське заняття курсант може отримати оцінку від 5, 4, 3, 0 балів, які потім переводяться в бали. Самостійна робота курсантів перевіряється по закінченні вивчення модулів і оцінюється до 20 балів.

Навчальною програмою передбачено два модульних контролі у вигляді письмової роботи на закінчення вивчення модуля, за підсумками якого курсант може отримати до 20 балів за кожний.


Модуль № 1


Тема № 1. Теоретико-правові основи адміністративної діяльності ОВС
^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • поняття та зміст АД ОВС;

 • завдання та систему курсу АД;

Вміти:

 • визначати пріоритетні напрямки АД ОВС.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів згідно з планом семінарського заняття, перевіряються письмові відповіді на питання самостійної підготовки.


Питання до семінарського заняття:


 1. Поняття та зміст адміністративної діяльності ОВС.

 2. Основні напрямки адміністративної діяльності ОВС.

 3. Завдання курсу “Адміністративна діяльність ОВС”.

 4. Система курсу “Адміністративна діяльність ОВС”.

 5. Джерела курсу “Адміністративна діяльність ОВС”.


Питання до самостійної роботи:


 1. Скласти схему напрямків адміністративної діяльності.

 2. Розкрити поняття суб’єктів адміністративної діяльності.


Література:

 1. Конституція України 1996

 2. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 зі змінами й доповненнями від 19.06.1992 і від 26.01.1993

 3. Наказ МВС України № 459-2000 «Про затвердження Положення про критерії оцінки результатів діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України».

 4. Наказ МВС України від 25 лютого 2004 р. № 190 «Про норматив­не забезпечення організаційно-штатної роботи».

 5. «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина.» під ред. И.П. Голосниченко, Я.Ю. Кондратьєва. Київ-УАВС 1995

 6. «Адміністративна діяльність. Особлива частина». Під заг. ред. Бандурки О.М. Харьків-Еспада 2000

 7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник /За заг. Ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008. – 264 с.

 8. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.:КНТ, 2008. – 816 с.


Тема № 2. Форми та методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • види та характеристику адміністративної діяльності;

 • акти управління та їх види;

- правові основи адміністративної діяльності.

Вміти:

 • відрізняти акти управління за видами.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів згідно з планом семінарського заняття, перевіряються письмові відповіді на питання самостійної підготовки.


Питання до семінарського заняття:

 1. Поняття та основні риси адміністративної діяльності ОВС.

 2. Правова характеристика адміністративної діяльності ОВС.

 3. Види адміністративної діяльності міліції та їх характеристика.

 4. Правові та організаційні основи адміністративної діяльності ОВС.

 5. Акти управління та їх види.

 6. Повноваження ОВС на видання актів управління з питань діяльності міліції.

 7. Особливості адміністративної діяльності міліції в сучасних умовах.


Питання до самостійної роботи:

 1. Класифікація форми адміністративної діяльності.

 2. Форми управління, не врегульовані адміністративним правом.

 3. Поняття наказу, статуту, інструкції, настанови.


Література:

 1. Конституція України від 28.06.1996

 2. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 зі змінами й доповненнями від 19.06.1992 і від 26.01.1993 від 20.12.1990 зі змінами і доповненнями від 1992, 1993, 1994, 1995.

 3. Наказ МВС України від 18 листопада 2003 р. № 1389 «Про організацію роботи міськ-, райорганів внутрішніх справ ГУМВС, УМВС України за зональним методом комплексно­го використання сил та засобів з попередження та розкриття злочинів».

 4. Наказ МВС України від 25 лютого 2004 р. № 190 «Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи».

 5. Наказ МВС України від 27 лютого 2004 р. № 213 «Про розмеж­ування зон оперативного обслуговування між територіальними та транспортними органами МВС України».

 6. Наказ МВС України від 25 листопада 2003 р. № 1444 «Про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України».

 7. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина.» під ред. И.П. Голосниченко, Я.Ю. Кондратьєва. Київ-УАВС 1995

 8. Адміністративна діяльність. Особлива частина. Під заг. ред. Бандурки О.М. Харьків-Еспада 2000

 9. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник /За заг. Ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008. – 264 с.

 10. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.:КНТ, 2008. – 816 с.


Тема № 3. Адміністративно-правовий статус працівників органів внутрішніх справ.

Увага!Тема передбачає самостійне вивчення!
^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • поняття правового статусу працівників ОВС;

 • нормативні акти які містять права та обов’язки працівників ОВС;

Вміти:

 • відрізняти правовий статус працівників ОВС від інших спеціальних суб’єктів.


Питання до самостійного вивчення:

 1. Поняття правового статусу та його характеристика.

 2. Права та обов’язки працівників ОВС.

 3. Правове регулювання діяльності міліції.

 4. Діяльність міліції та права громадян.

 5. Система та структура служб та підрозділів.


Задача 1.

Наряд ПСМ прибув до місця нападу злочинців на касира підприємства. Працівники міліції зібрали стріляні гільзи, відкрили і оглянули сумку,яку залишили злочинці, що сховалися.

Оцініть,чи правомірні дії працівників міліції?


Задача 2.

До працівника міліції, який ніс службу на посту, звернулася завідувач середньої школи і заявила, що їй по телефону подзвонив невідомий і повідомив, що приміщення школи заміноване.

Як повинен вчинити працівник міліції?


Питання до самостійної роботи:

  1. Механізм регулювання прав та обов’язків міліції.

  2. Гарантії правового захисту працівників міліції.

  3. Принципи діяльності міліції.Література:


 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. -№30. -Ст. 141.

 2. Закон України "Про міліцію".

 3. Положення про Міністерство внутрішніх справ, затверджене Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року № 1138/2000.

 4. Наказ МВС України № 650 от 03.07.2002 «Про затвердження структури центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України».

 5. Рішення Колегії МВС України від 15.05.2001 р. № 1/Км/1 “Про стан дисципліни і законності в діяльності органів внутрішніх справ та заходи щодо їх зміцнення”.

 6. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина. Під ред. И.П. Голосниченко, Я.Ю. Кондратьєва. Київ-1995.

 7. Адміністративна діяльність. Особлива частина. Під заг. ред. Бандурки О.М. Харьків-2000.

 8. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник /За заг. Ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008. – 264 с.

 9. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.:КНТ, 2008. – 816 с.
Тема № 4. Забезпечення прав і свобод людини, законності та дисципліни в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ.

^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • поняття принципів законності;

 • поняття комплексних перевірок;

- органи які здійснюють контроль за дотриманням законності.

Вміти:

 • приймати та оформлювати заяву від громадян;

 • давати відповідь громадянам по заявам та скаргам.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів згідно з планом семінарського заняття, перевіряються письмові відповіді на питання самостійної підготовки.


Питання до практичного заняття:

 1. Якими способами забезпечується законність в діяльності ОВД.

 2. Як здійснюється контроль за дотриманням законності в діяльності міліції.

 3. Права органів прокуратури по здійсненню нагляду за діяльністю міліції.Практичне заняття


Задача 1.

У секретаріат (канцелярію) ОВС Київського району ,звернулася гр-ка Юдіна Р.П. із заявою за фактом побиття її чоловіком. Працівник канцелярії Шишкіна И.А. прийняла заяву і зареєструвала її в журналі реєстрації кореспонденції ОВС.

Чи правомірні дії співробітника канцелярії Шишкіної И.А.?

Які дії необхідно здійснити працівникам секретаріату при повідомленні про подію, яка доставлена в ОВС безпосередньо заявником?


Задача 2.

До оперативного чергового Калінінського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції Кирпи М.О.,звернулася мешканка району з заявою про те, що у неї з літньої кухні невідомі вкрали дві алюмінієві каструлі.

Оперативний черговий умовив громадянку відмовитися від подання заяви, мотивуючи це тим, що враховуючи малу вартість старих каструль заява ним не може бути прийнята і міліція взагалі має займатися злочинцями, а не розшукувати старі каструлі.

Завдання:

1. Проаналізуйте дану ситуацію. Чи правий у цьому випадку оперативний черговий?

2. Розкрийте особливості прийому заяв громадян в органах внутрішніх справ?

3. Якими нормативно-правовими документами регламентується провадження за зверненнями громадян в ОВС?

4. Якщо оперативний черговий припустив порушення норм регламентуючих роботу зі зверненнями громадян, до якого виду відповідальності він має бути притягнутий?

Які види відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян ви знаєте?


Задача 3.

Начальникові ОВС майору міліції Дятлову М.І. надійшла скарга від гр-на Ахметова Т.Н. і Велуева А.О. про протиправні дії командира роти ПСМ Боброва Р.Р. Розглянувши отриману скаргу начальник ОВС Дятлов М.І. доручив командирові роти ПСМ Боброву Р.Р. провести службову перевірку.

Оцініть рішення начальника ОВС.
^

Питання до самостійної роботи:


 1. З якою метою в органах внутрішніх справ проводяться комплексні перевірки.

 2. Порядок оскарження неправомірних дій співробітників міліції в судовому порядку.

 3. Внутрівідомчий контроль за дотриманням законності в адміністративній діяльності міліції.


Література:

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. -№30. -Ст. 141.

 2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

 3. “Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно – практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2002.

 4. Закон України ”Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України 1996 № 256.

 5. Наказ МВС України від 14 квітня 2004 № 400 «Про порядок приймання, реєстраці та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються».

 6. Наказ МВС України від 10жовтня 2004 р. № 1177 «Про затвердженя Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністраетсва внутрішніх справ України».

 7. Наказ МВС України від 24 червня 2005 № 500 «Про затвердлженя Положення про приймальню Міністерства внутрішніх справ України та Порядку особистого прийому громадян у приймальні МВС України».

 8. Адміністративна діяльність. Особлива частина. Під заг. ред. Бандурки О.М. Харьків-2000.^

Тема № 5. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ.

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

- сучасне призначення адміністративно-юрисдикційної діяльності ;

- історичні аспекти виникнення юрисдикційної діяльності;

- систему та структуру адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС;

- принципи діяльності.

Вміти:

- виділяти основні етапи розвитку юрисдикційної діяльності;

 • визначати пріоритетні напрямки адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС.

^ Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів згідно з планом семінарського заняття, перевіряються письмові відповіді на питання самостійної підготовки, заслуховування реферативних повідомлень та доповідей з метою поглибленого вивчення матеріалу теми.


^ Питання практичного заняття:

 1. Визначте поняття та ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції.

 2. Вкажіть підстави та розкрийте зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції.

 3. Суб’єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції.Задача 1.

У чергову частину ОВС звернулася громадянка Цибіна Г.М. із заявою о притягненні до відповідальності її сусіда Тішина Р.Л., який у дворі дому, де мешкає заявниця, у присутності інших жильців ображав її нецензурною лайкою.

Має право черговий ОВС на підставі заяви громадянки Цибіной Г.М. порушити справу про адміністративне правопорушення відносно громадянина Тішина Р.Л.?


Задача 2.

За торгівлю з рук у невстановленому місці патрульний ПСМ затримав громадянина та піддав його адміністративному затриманню до розгляду справи судом. У відділі міліції, куди був доставлений, громадянин попросив чергового по відділу, зателефонувати йому додому та повідомити про його затримання. Черговий відмовився це зробити, аргументуючи свою відмову тим, що про адміністративне затримання повідомляють лише батьків неповнолітніх.

Дайте юридичну оцінку діям працівників міліції.


Примітка: Під час самопідготовки курсанти за бажанням або за призначенням командира групи готують реферати з тем: «Поняття “юрисдикція”: основні правові ознаки», «Критерії поділу стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок та їх зміст».


Питання до самостійної роботи

 1. Широке та вузьке розуміння адміністративної юрисдикції

 2. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ: ознаки та види

 3. Підстави та зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності міліції.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України 1996

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).

 3. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.: КНТ,2008. – 816 с.

 4. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во ЛьвДУВС, «Правова єдність», 2009. – 432 с.

 5. Архіпов В.І. Попередження насильства та дотримання прав людини в діяльності особового складу міліції: Навч.-метод. посіб. з проведення тренінгів і семінарів / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. — 63с.

 6. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. — Х.: Ун-т внутр. справ, 1998. — 480 с.

 7. Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки: Курс лекцій.– Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – 424 с.Тема № 6. Адміністративна діяльність міліції громадської безпеки.

^

При вивченні даної теми курсанти повинні:


Знати:

 • Поняття адміністративної діяльності міліції громадської безпеки;

 • Підрозділи міліції громадської безпеки;

- напрямки діяльності міліції громадської безпеки.

Вміти:

 • приймати та оформлювати заяви від громадян;

 • надавати правову допомогу громадянам;

 • складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Педагогічний контроль: проводиться опитування курсантів згідно з планом семінарського заняття, перевіряються письмові відповіді на питання самостійної підготовки.


^ Питання до семінарського заняття:


 1. Правове положення підрозділів міліції громадської безпеки, їх завдання і функції.

 2. Сили і засоби, що беруть участь в охороні громадського порядку.

 3. Система і структура апаратів охорони громадського порядку.

 4. Види нарядів патрульної служби міліції, їх обов'язки і підготовка до несення служби.

 5. Організація і здійснення патрульно-постової служби нарядами міліції.

 6. Охорона та утримання підозрюваних і звинувачених в ізоляторах тимчасового тримання.

 7. Конвоювання підозрюваних і звинувачених.^

Питання до самостійної роботи:


 1. Види адміністративної діяльності міліції громадської безпеки.

 2. Скласти схему «Підрозділи міліції громадської безпеки».

 3. Законспектувати нормативні акти, які регламентують правове положення служб і підрозділів міліції громадської безпеки.


Література:

 1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. -№30. -Ст. 141.

 2. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

 3. “Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно – практический комментарий). – Х.: ООО «Одиссей», 2002

 4. Наказ МВС України від 20 жовтня 2003 p. № 1212 «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ».

 5. Адміністративна діяльність. Особлива частина. Під заг. ред. Бандурки О.М. Харьків-

 6. Довідник дільничного інспектора міліції. М. 1990 р. стор. 20 – 24

 7. Наказ МВС. від 30.05.2005 №400 ”Про заходи щодо вдосконалення організації роботи служби дільничних інспекторів міліції”.

 8. методичні рекомендації МВС України від 14.07.2005 №10/5 “Про порядок взаємодії органів внутрішніх справ та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб)”.

 9. від 25.07.2005 №595 “Про затвердження Положення про громадського помічника дільничного інспектора міліції в сільській місцевості”.

 10. Наказ МВС України від 21 січня 2004 р. № 64 «Про організацію ви­конання Указу Президента України від 12 січня 2004 р. № 27 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби ДІМ».

 11. Підручник "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, частина загальна /За загальною редакцією Голосніченко І.П., Київ, 1995

 12. Методичні рекомендації з організації взаємодії дільничного інспектора міліції з громадськістю в питаннях профілактики правопорушень, Київ-1989

 13. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навчальний посібник /За заг. Ред.. Моісеєва Є.М. / Сущенко В.Д., Олефір В.І., Константінов С.Ф. та ін. – К.: КНТ, 2008. – 264

 14. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ (Загальна частина). Підручник // Авт. Колектив (Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір – керівники). – К.:КНТ, 2008. – 816 с.залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх