Телекомунікаційні мережі icon

Телекомунікаційні мережі


Схожі
Виконавці
Телекомунікаційні мережі...
Перелік тематичних навчальних занять факультету підвищення кваліфікації оназ ім. О. С...
Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами...
Методика викладання інформатики; інформаційні технології у викладанні навчальних дисциплін...
Городецкий А. С., Шмуклер В. С., Бондарев А. В...
Що пропонуються Одеською національною академією зв'язку ім. О. С...
Творча постать івана боберського у матеріалах глобальної мережі інтернет...
Глобальні інформаційні мережі...
2. Характеристика системи www у мережі Internet...
В основу організації роботи національної мережі трансферу технологій далі – «Мережа uttn»...
Реферат текстова частина випускної роботи: 38 с., 12 рис., 8 табл., 2 додатки...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
^

Мережеві протоколи та еталонна модель OSI.

2.1.19.Поширені протоколи Фізичного рівня.


Найкращі відомі стандарти Фізичного рівня моделі OSI (їх існує декілька) опрацьовані IEEE. Точніше, ISO пристосувала стандарти Фізичного рівня IEEE як частину своєї моделі OSI. Це передовсім стандарти IEEE 802.3 або Ethernet, IEEE 802.4 або Token-Passing-Bus і IEEE 802.5 або Token Ring. Вказані стандарти визначають фізичні характеристики мережі і переміщення даних з одного місця до іншого; кожен з них є стандартом Рівня 1. Вони також описують, як декілька людей можуть одночасно користуватися мережею, не заважаючи один одному та іншим. Технічно ця частина відноситься до завдань Рівня 2 і буде розглянена нижче.

Стандарт IEEE 802.3 визначає фізичну мережу, яка має конфігурацію (топологію) шини. Дані в мережу передаються в широкомовному режимі без певного виділеного напрямку передавання. Всі станції приймають будь-який пакет, але тільки комп’ютер, для якого призначений пакет, висилає підтвердження про його отримання. Доступ до мережі визначений протоколом прослуховування носія з виявленням колізій (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection - CSMA/CD). Протокол дозволяє кожній станції передавати будь-коли, якщо в цей момент не передає ніхто інший (прослуховування носія). Якщо одночасно передавання починають дві або більше станцій, то виникає колізія і всі вони повинні припинити передавання, почекати і поновити спробу. Таким чином, чим більше користувачів у мережі, тим більше виникає колізій і тим повільнішою є мережа.

Стандарт IEEE 802.4 визначає фізичну мережу, яка теж має топологію шини і тому також відноситься до мереж з широкомовним передаванням. Всі гости передають всі дані but do no respond unless data is adressed to item. Доступ до мережі визначений маркером, який переміщається по мережі логічним способом. Маркер адресований до кожного госта, але його отримає тільки той гост, який є наступним на шляху переміщення маркера. Як тільки гост отримає маркер, але не раніше і не пізніше, він може передавати дані. Цей стандарт використаний в протоколі MAP/TOP (Manufacturing Automation Protocol/Technical Office Protocol).

Стандарт IEEE 802.5 визначає фізичну мережу з кільцевою топологією. Дані переміщаються вздовж кільця від комп’ютера до комп’ютера. Кожен комп’ютер ретранслює сигнал від попереднього комп’ютера. Отже, ця мережа не відноситься до класу широкомовних. Мережевий протокол доступу використовує передачу маркера. Відмінність від стандарту IEEE 802.4 полягає в тому, що маркер переміщається по кільцю, а не вздовж шини.

Існують також інші стандарти Фізичного та Канального рівнів, окремі з них сумісні з еталонною моделлю OSI, а інші ні. Найбільш відомим з несумісних є стандарт Arcnet. Він використовує метод доступу з передаванням маркера в шині, але відмінний від IEEE 802.4. Інший стандарт Фізичного рівня, названий FDDI (Fiber Distributed Data Interface) є фізичним протоколом із швидкістю передавання 100 Мб/с через оптоволоконний кабель. Він може бути OSI-сумісним.
^

2.1.20.Протоколи Канального рівня.


Як вже було згадано, стандарти протоколів IEEE не обмежені до Фізичного рівня, але працюють також на Канальному рівні. Канальний рівень розділений на два підрівні: нижній підрівень Управління доступом до середовища (MAC) і верхній підрівень Логічного управління зв’язком (LLC). Стандарти IEEE визначають підрівень MAC - частину, яка визначає, як користувачі мережі утримуються від зіткнень.

^ Управління доступом до середовища (MAC) - це протокол, який визначає, котрий комп’ютер отримає доступ до кабельної системи, коли це намагаються зробити багато комп’ютерів. Вище було вказано, що стандарт IEEE 802.3 допускає просту колізію при передаванні даних двома комп’ютерами і дозволяє уникнути додаткових завад, доки ця колізія не буде розв’язана. Стандарти IEEE 802.4 та IEEE 802.5 встановлюють більш впорядкований та обмежений зв’язок між комп’ютерами з використанням маркера. ....

^ Логічне управління зв’язком (LLC) забезпечує надійне передавання даних через фізичне сполучення. По суті, цей підрівнь керує фізичним сполученням.

Наявні дві підстави для розділення Канального рівня на два підрівні. По-перше, Канальний рівень виконує два завдання: (1) координує фізичне передавання даних і (2) керує доступом до фізичного середовища. Розділення цих завдань забезпечує модульність, а отже, більшу гнучкість. По-друге, з точки зору забезпечення модульності, підрівень MAC більше займається фізичними потребами мережі, аніж управлінням передаванням даних. При розділенні цих двох завдань стає можливим створення певної кількості підрівнів MAC (відповідно до кількості фізичних рівнів) і встановлення одного підрівня LLC, який керує всіма ними. Це збільшує гнучкість стандарту, а також визначає важливу роль LLC у забезпеченні інтерфейсу між різними підрівнями MAC і протоколами вищих рівнів. LLC має багато спільного із специфікацією IEEE 802.2. Стандарт IEEE 802.2 працює з 802.3, 802.4 і 802.5. Цей підрівень може працювати також з новішими стандартами, наприклад, з FDDI.

Існують також інші протоколи, які виконують функції LLC. До них слід віднести Високорівневе управління зв’язком (High-level Data Link Control - HDLC) - протокол, опрацьований ISO, відповідає еталонній моделі OSI; Управління синхронним зв’язком (Synchronous Data Link Control) - протокол, опрацьований фірмою IBM, несумісний з моделлю OSI, однак здійснює окремі функції LLC.
^

2.1.21.Протоколи Транспортного і вищих рівнів.


ISO опрацьовує стандарти протоколів для середніх рівнів еталонної моделі OSI, однак на сьогодні ще не існує повний стек таких протоколів. Тому більшість протоколів середніх рівнів, наявних на ринку, не відповідають точно Транспортному, Мережевому і Сесійному рівням моделі OSI. Ці протоколи були опрацьовані перед тим, як ISO розпочала роботу над стандартами для цих рівнів, однак багато з них по суті включені в модель OSI. Це, зокрема, стосується до найважливіших наявних сьогодні протоколів: TCP/IP, NetBIOS і APPC.

В середовищі локальних мереж персональних кмп’ютерів найбільш важливим протоколом є NetBIOS - ^ Network Basic Input/Output System (Мережева основна система вводу/виводу). Його опрацювала фірма IBM як BIOS для мереж. Це протокол переважно Сесійного рівня, який діє як прикладний інтерфейс із мережею. Він забезпечує іструментарій для програми, яка встановлює в мережі сесію з іншою програмою. NetBIOS не підкоряється правилам моделі OSI в тому, що цей протокол працює не тільки з безпосередньо суміжними рівнями. Програми можуть взаємодіяти з NetBIOS, пропускаючи Рівень застосувань і Рівень подання. NetBIOS обмежений до роботи в рдній мережі, тому окремі фірми-виготівники мереж встановлюють інтерфейс між NetBIOS і TCP/IP для використання в об’єднаннях мереж (для міжмережевої взаємодії).

TCP/IP - ^ Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Протокол управління передаванням/Міжмережевий протокол) відноситься до протоколів Транспортного рівня. Його завданням є перенесення даних від одного вузла мережі до іншого без помилок. Він формує інтерфейс між протоколами вищого і нижчого рівнів, прикоиваючи протоколи нижніх рівнів від участі в сполученні і протоколи вищих рівнів від участі в особливостях передавання.

Протокол ^ IP призначений для перенесення даних від однієї мережі до іншої. Його основне призначення полягає в перекриванні (bridging) різниць між мережами, які не можуть бути змодифіковані для того, щоб взаємодіяти одна з одною. Протокол IP здійснює це, встановлюючи правила перетворення даних для сумісності з даною мережею. Шлюзи (gateways), які є фізичними трансляторами між мережами, використовують правила IP, щоб отримати дані від однієї мережі, змодифікувати їх і правильно передати до іншої мережі. Багато спеціалістів розглядають TCP/IP як проміжне вирішкння, доки не завершене опрацювання протоколів OSI Транспортного і Мережевого рівнів.

При обговоренні TCP/IP часто згадують протоколи SMTP (^ Simple Mail Transfer Protocol - Простий протокол передавання пошти), FTP (File Transfer Protocol - Протокол передавання файлів) і TELNET - протокол емуляції їтерміналів.. Ці протоколи відносяться до широко вживаних застосувань і працюють на Рівні застосувань моделі OSI.
^

2.1.22. Деякі протоколи і послуги Рівня застосувань.


Протокол передавання файлів, доступу і управління ними (File Transfer, Access and Management - FTAM) є протоколом, опрацьованим як для простого передавання файлів, подібно до File Transfer Protocol - FTP, так і для безпосереднього доступу до віддалених файлових систем, як Network File System - NFS.

Послуга віртуального терміналу (Virtual Terminal - VT) і відповідний протокол дозволяють застосуванням на гостах керувати терміналом з графічним ображенням і клавіатурою, а також пристроями, подібними до прінтера. Додатково підтримуються не тільки комунікації типу застосування-термнал, але і комунікації типу застосування-застосування та термінал-термінал. На даний час специфікований тільки Basic Class VT, який охоплює символьно-орієнтований термінал. Ця послуга є порівняльна з Telnet, але значно потужніша. Вона включає управління положенням курсора, кольорами, системою символів та їх атрибутами, правами доступу, синхронізацією, багатьма сторінками, засобами обслуговування тощо. Використання VT означає, що гост не потребує знати жодного типу терміналу.

Протокол передавання завдань і управління ними (Job Transfer and Manipulation - JTM) і відповідна послуга можуть бути використані для управління розміщенням програм і файлів та виконанням процесів на віддалених гостах, для запиту про їх стан і для отримання результатів.

Система електронної пошти X.400, також відома як ситема керування повідомленнями (Message Handling System - MHS) складається з Агентів передавання повідомлень (Message Transfer Agents - MTAs), які буферизують і передають повідомлення через мережу, і з Агентів користувача (User Agents - Uas), які подають електронну пошту кінцевому користувачу і дозволяють йому передавати пошту. Система передавання повідомлень (Message Transfer System - MTS), сформована для всіх MTAs, може бути використана для міжособового обміну повідомленнями (Interpersonal Messaging - IPM) і для інших потреб, наприклад, для управління системою. MTS зстосовується для висилання пошти до іншої людини безпосередньо або через списки розсилання (Distribution Lists - Dls) і для передавання повідомлень про доручення та реєстру квитанцій про доручення/недоручення назад до висилача.

Протоколи X500 - X.521 визначають послуги каталогів (Directory Service - DS) OSI, які використовуютья розподіленими базами даних для збереження інформації про людей, організації, таблиць раутінгу тощо. X.500 можна застосувати для інтерактивного пошуку пошуку адрес людей в електронній поштовій системі X.400, а також інших атрибутів, таких як їх тефонні номери, поштові адреси, бажані методи доручення повідомлень (факс, пошта тощо), фото. Інформаційна база X.500 ієрархічно структурована, тобто входи, які представляють об’єкти реального світу (країни, особи, сервери, інформацію для управління, групи новин, списки розсилання, групи осіб, організації тощо), сполучені у всесвітнє дерево.

Протокол і послуги картотеки документів і пошуку даних (^ Document Filling and Retrieval - DFR). Склад документів може містити разом велику кількість документів (текстів у форматі ASCII, файлів текстових процесорів, гіпертекстових файлів, пакетів прикладних програм тощо) разом з їх атрибутами, такими як назва, ім’я автора, дату створення і останньої модифікації, номер версії, вказівника на копії того самого документа, вказівники на старші версії, мова, анотація, список ключових слів, права доступу і тому подібне. Документи можуть бути організовані у вигляді деревовидної структури і дуже просто описані разом з атрибутами в базі даних X.500.
  1. Скачати 1.07 Mb.
   залишити коментар
   Сторінка8/9
   Дата конвертації29.09.2011
   Розмір1.07 Mb.
   ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх