Наукова бібліотека хнуре левикін Віктор Макарович Бі обібліографічний покажчик Харків2005 Віктор Макарович Левикін Професор Доктор технічних наук Передмова icon

Наукова бібліотека хнуре левикін Віктор Макарович Бі обібліографічний покажчик Харків2005 Віктор Макарович Левикін Професор Доктор технічних наук Передмова


Схожі
Наукова бібліотека хнуре левикін Віктор Макарович Бі обібліографічний покажчик Харків2005 Віктор...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Кащеєв Борис Леонідович доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України...
Кащеєв Борис Леонідович доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України...
Законність у діяльності податкової І митної служби 81...
Житомирщини шатило віктор Йосипович лікар, організатор...
Методичні вказівки...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний...
Міністерство аграрної політики та продовольства України Харківська державна зооветеринарна...
Національн а академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський...
М. П. Драгоманова Кафедра теорії та історії педагогіки Наукова бібліотека Професор Людмила...Загрузка...
скачать
Наукова бібліотека ХНУРЕ


Левикін

Віктор Макарович


Біобібліографічний покажчик


Харків2005

Віктор Макарович Левикін


Професор

Доктор технічних наук


Передмова


Бібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 30-річчю науково-педагогічної і громадської діяльності Віктора Макаровича Левикіна- відомого вченого, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри інформаційних управляючих систем.

Мета даного посібника - відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли навчальні посібники, статті, автореферати дисертацій, автор. свідоцтва, депоновані рукопісі, доповіді, навчально-методичні матеріали.

Література розташована в хронологічному порядку, у межах року- за видами видань та за алфавітом.

Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7.-84 „Библиографическое описание документа. Общин требования и правила составления”. „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общин требования и правила”.


-1-


^ Основні дати діяльності

Левикіна Віктора Макаровича


Віктор Макарович Левикін у 1970 р. з відзнакою закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (спеціальність - "Автоматика і телемеханіка").

З ^ 1970 р. працював молодшим науковим співробітником кафедри автоматики і телемеханіки, у 1972 р. вступив до аспірантури.

У 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Розробка і дослідження деяких питань оперативного контролю і управління в АСУВ"(спеціальність 05.13.01 - управління в технічних системах).

З ^ 1974 р. Віктор Макарович - асистент кафедри АСУ, ст..викладач.

з 1977 р. - доцент, у 1979 р. одержав звання доцента.

Протягом 7 років ( 1979-1986 р.) В.М.Левикін очолював профком ХІРЕ,

у 1992-1999 рр. працював деканом факультету навчання іноземних учнів,

з ^ 1994 по нинішній час є завідувачем кафедри АСУ, тепер ІУС.

У 1996 році Віктор Макарович захистив докторську дисертацію на тему: "Формалізовані засоби системного опису та проектування АСУ інтегрованим виробництвом" (спеціальність 05.13.06 - АСУ та прогресивні інформаційні технології)

у ^ 1996 р. одержав звання професора.

З 1999 В.М.Левикін був директором Інституту комп'ютерних і інформаційних технологій ХНУРЕ до 2005р.

Протягом викладацької діяльності В.М. Левикін підготував та викладав такі лекційні курси:"Основи створення АСУ", "Теоретичні основи автоматизованого управління", "Проектування організаційних та технологічних інформаційних систем”.

В.М.Левикін розвив новий науковий напрямок з проблеми створення формалізованих засобів системного аналізу, що дозволяють на категорно-функторному рівні описувати процес проектування складних інформаційних

-2-

систем, a також їх структури і стан

Він керує дослідженнями в галузі теоретичних та медологічних основ створення складних комп'ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем та інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, автоматизованих систем управління витратами, адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-управляючих систем тощо.

Протягом своєї наукової діяльності був і є відповідальним виконавцем та керівником науково-дослідних робіт, виконуваних за замовленням Міністерства освіти і науки України, Міністерства з надзвичайних ситуацій, в галузі розробки розподілених логістичних комп'ютеризованих систем організаційно- технологічного управління, інформаційно-аналітичних систем з надзвичайних ситуацій тощо. Нині - керівник двох держбюджетних та двох госпдоговірних НДР.

Віктор Макарович є замісником Головного конструктора інформаційно- аналітичної системи "Університет", керівником підсистеми "Кадри".

В.М.Левикін очолює роботу наукових секцій:
       - в рамках щорічного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті" - секції "Розробка та реінжиніринг інформаційних систем";
       - в рамках щорічної Міжнародної наукової конференції "Теорія і техніка передачі, прийому та обробки інформації" - секцію "Теорія, методологія та інструментальні засоби створення інтегрованих інформаційно-управляючих систем".

^ Віктор Макарович - член науково-методичної ради Харківського національного університету радіоелектроніки, член спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата і доктора технічних наук при Харківському національному університеті радіоелектроніки (Д 64.052.01).

з ^ 1998 року виконує обов'язки члена Президії методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямком Комп`ютерні науки

з 2002 р. В.М.Левикін є академіком АН прикладної радіоелектроніки Бєларусі, Росії і України.


-3-

У 2003-2004 навчальному році В.М. Левикін зайняв перше місце в обласному конкурсі „ Вища школа Харківщини - кращі імена” уномінації „ Кращий завідувач кафедри”.

Того ж навчального року ним видано 19 друкованих праць ( особисто та у співавторстві). Під керівництвом В.М.Левикіна на кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію „ Мережеві технології” , „Internet – технології ” , проблемні науково-дослідні лабораторії „Комп`ютерні та інформаційні технології у системах контролю та управління”, „ Менеджмент комп`ютерних мереж”. У рамках останньої був розроблений проект створення інтегрованої комп`ютерної мережі гуртожитків.

Він має 214 наукових праць, у тому числі 2 авторських свідоцтва, є співавтором 10 навчальних посібників, зокрема, "Адаптивные интегрированные системы управления", "Системные принципы проектирования обеспечений интегрированной АСУ", "Объектно-ориентированный анализ и проектирование ИУС на основе UML", "Модели и методы принятия решений", "Исследования операций в информационных системах".

^ Віктор Макарович нагороджений медалями "За трудовую доблесть", "Ветеран труда", "100 лет со дня рождения В.И. Ленина", почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Нагрудним знаком "Відмінник освіти України", Нагрудним знаком ВЦРПС "За активную работу в профсоюзе".

Під його науковим керівництвом підготовлено 18 кандидатів наук.

У 2003 р. під керівництвом В.М. Левикіна укладено договір про співробітництво ХНУРЕ в особі кафедри ІУС з компанією Vdata GmbH (Німеччина) і ТОВ „ПрофІТсофт” ( Україна).

В.М. Левикін здійснює керівництво двома філіями кафедри на ДП „ Завод ім..Малишева” та в НДПІАСУ трансгаз, що дає змогу ефективно організовувати практичну підготовку студентів, а також проводити стажування викладачів кафедри.

В.М. Левикін розробив новий науковий напрямок з проблеми створення формалізованих засобів системного аналізу, здійснюється керівництво дослідженнями в галузі теоретичних і методологічних засад створення складних комп`ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем та інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, адаптивних

-4-

інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-управляючих систем тощо. Дослідження в цій галузі В.М. Леви кін проводить понад 30 років і став відомим фахівцем не лише в Україні, а й за її межами. Накопичений досвід він передає молодим ученим.


-5-


^ Бібліографія праць В.М. Левикіна


1972

Статті


    1. Анализ точности аналого-цифрового преобразователя с автоматическим исключением систематических погрешностей / В.М. Левыкин, В.Е.Тырса, В.В Дюняшев, Н.П.Кириченко , О.Г.Романий // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики .- 1972.- Вып.24.- C.21-26.


Авторські свідоцтва


2. А. с. 34314 СССР, МКИ G01 С 9/06. Устройство для измерения углов наклона объектов / В.М. Левыкин, В.И. Степанов, В.А. Михайлов, В.Е. Тырса , М.Д. Бурочок, Н.П. Кириченко, Э.Г. Петров, Н.Г. Книгавко, Н.Ф. Денищук // Бюлл. – 1972.- N 20.- 32с.


1973

Статті


3. Алгоритм расчета вероятности выполнения задания / В.М. Левыкин, В.В.Свиридов , А.Н. Кондратьев , О.К. Илюнин // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1973.- Вып.29.- С. 64-65.


 1. Временные зависимости параметров закона распределения скорости выполнения плана / В.М. Левыкин, В.В. Свиридов , И.П. Плисс , И.М. Белая // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1973.– Вып.29.- С. 111-128.
 1. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Корчинский А.П. Имитационная модель принятия решений в АСУП // Автоматизация производ. процессов на открытых горных разработках.- 1973 .- С. 17-22.
 1. Левыкин В.М., Плисс И.П., Белая И.М. Определение вида закона распределения скорости выполнения плана и его параметров // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1973.- Вып.30.- С. 127-128.

-6-

 1. Левыкин В.М., Илюнин О.К., Свиридов В.В. Определение требуемой точности контроля // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1973.- Вып.28.- С. 31-33.
 1. Способ оценки текущего состояния производственной системы / В.М. Левыкин, А.П.Корчинский, В.В.Свиридов, О.К. Илюнин // Автоматизация производ. процес. на открытых горных разработках.- 1973.- С. 34-38.Авторські свідоцтва


 1. А.с. 381038 СССР, МКИ G 01r 25/00. Цифровой фазометp для измерения среднего значения сдвига фаз / В.М.Левыкин, В.Е. Тырса // Бюлл.- 1973.- N 21.- 39с.


Депоновані рукописі


 1. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Храброва Г.И. Алгоритмизация процесса оперативного контроля и управления // Сб. деп. рук. ВИМИ.- 1973.- Вып.14.- N 603.
 1. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Храброва Г.И. Выбор управляющих команд в оперативном управлении // Сб. деп. рук. ВИМИ.- 1973.- Вып.14.- N 604.


1974

Автореферати


12. Левыкин В.М. Разработка и исследование некоторых вопросов оперативного контроля и управления в АСУП : Автореф. дис. канд. ... техн. наук: 18.01.74/Харків, ХІРЕ.- Х., 1974.- 34с.


Статті


13 . Левыкин В.М., Илюнин О.К., Кондратьев А.Н. Алгоритм расчета вероятности выполнения задания // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.29.- С.64-66.


-7-


14. Временные зависимости параметров закона распределения скорости выполнения плана/В.М.Левыкин, В.В., Свиридов, И.М.

Белая, И.П. Плисс //Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.29.- С.111-114.


15. Левыкин В.М., Илюнин О.К. Выбор метода статистической обработки экспертных количественных оценок // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.30.- С. 18-19.


16. Левыкин В.М., Белая И.М., Плисс И.П. Определение вида закона распределения скорости выполнения плана и его параметров // Автоматизир. системы управл.. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.30.- С.127-129.


17. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Илюнин О.К. Определение параметров закона распределения скорости выполнения плана // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.33.- С.43-45.

18. О некоторых подходах при разработке оперативных способов контроля и пpогнозирования выполнения планового задания на производстве / В.М. Левыкин, В.В. Свиридов, О.К. Илюнин , А.П. Кондратьев // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1974.- Вып.32.- С.44-45.


19. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Илюнин О.К. Способ оценки текущего состояния производственной системы // Автоматизация производ. процес. на открытых горных разработках.- 1974.- С.34-38.


1977


Статті


20. Levykin V.M., Womack B.F. Circular-polar configurations of dynamic multipleconnected subsystems // Proc. Sixth IFAC Congr., Tokio, 1977.- P.72-76.


21. Левыкин В.М., Борисенко В.П. К вопросу о разработке специализированного программно-математического обеспечения системы контроля и управления //Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1977.- Вып.44.- С.55-59.


-8-

22. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Борисенко В.П. Программно-математическое обеспечение подсистемы оперативного контроля и управления в АСУП // Статист. анализ и моделирование процессов и систем.- 1977.- С.17-24.


1978

Статті


23. Левыкин В.М., Боровой А.Д. Об одном подходе к построению диагностической модели сложной системы // Оценка характеристик качества сложных систем и системный анализ.- 1978. – С. 71-73.


 1. Левыкин В.М., Стопченко Г.И. Системный подход к оценке эффективности функционирования производственных систем // Оценка характеристик качества сложных способов контроля и системный анализ.- 1978.- С.191-193.1980

Статті


 1. Левыкин В.М., Лосев М.Ю. Моделирование производственного процесса организационных систем // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1980.- Вып.56.- С.51-55.
 1. Система автоматизированного сбора, накопления и обработки информации / В.М. Левыкин , А.Я. Скляров , В.М. Дубинин , А.А. Федоров // Науч. - техн. реф. сб. Электротех. промышленность. Сер. Общеотраслевые вопросы..- 1980.- Вып. 2 /489.-С.48-49.1981

Статті


27. Левыкин В.М., Лосев И.Ю. Моделирование состояния сложных организационных систем // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1981.- Вып.59.- С. 41-44.


-9-


28. Левыкин В.М., Лосев М.Ю. Определение среднего времени контроля в организационных системах // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.-1981.- Вып.60.- С. 31-34.


Доповіді


 1. Левыкин В.М., Лосев М.Ю. Формализация процедуры оценки состояния производственной системы //Всесоюз. конф. «Модели планирования и оперативного управл. на предприятии” : Тез. докл.- К., 1981. - С. 62-65.1982

Доповіді


30. Левыкин В.М., Лосев М.Ю., Киpиченко Ю.Т. Разработка оперативно-календарных планов в режиме диалога человек ЭВМ // Материалы 9-й науч.-техн. конф.: Тез.докл. - Новгород, 1982.- С.44-46.


31. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Карабанова Л.Н. Диалоговый логическо - семантический подход к проблеме автоматизации имитационного моделирования сложных систем // Науч.техн. конф. «Интерактивные системы»: Тез. докл. - Тбилиси, 1982.- С.57-59.


32. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Железовский О.Б. Комплекс алгоритмов лингвистического анализа ЕЯС в диалоговой системе моделирования //Науч.-техн. конф.» Переработка текста методами инженерной лингвистики»: Тез. докл. - Минск, 1982.- С.112-115.


 1. Многоуровневый статистический анализ эффективности производственных систем / В.М. Левыкин, А.Я.Скляров , А.А.Федоров, Л.П. Мошна // Всесоюз. семинар. "Проблемы экономической эффективности создания АСУ для отраслевой сферы": Тез. докл. - М., 1982. - Вып. 4.- С. 52-53.
 1. Левыкин В.М., Колюшенков А.К., Лымарь С.И. Метод распределения ресурсов на сетевой модели с нечеткими оценками параметров. //2 Всесоюз. совещ.: Тез. докл. - Улан-Уде - Hовосибиpск, 1982.- С.118.-10-

1983

Статті


35. Левыкин В.М., Колесникова С.В. Методологические аспекты разработки систем ситуационного управления непрерывными технологическими процесами // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1983.- Вып.68.- С.9-13.


Доповіді


36. Левыкин В.М., Мошна Л.П., Скляpов А.Я. Разpаботка статистической модели и алгоритма статистического анализа показателей эффективности производственных систем // Материалы Всесоюз. науч.- техн. конф. "Актуальные проблемы экономики и организации производства": Тез. докл.- М., 1983.- С.88-89.


Депоновані рукописі


 1. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Колесникова С.В. Исследование результирующих функций сложных систем оперативного управления производством .- К., 1984.- 26с.- Деп. в УкрНИИHТИ 21.07.83, N 861- Ук.Д.83. 9.
 1. Левыкин В.М., Колесников А.А, Лымарь С.И. Применение принципа декомпозиции к одному классу задач о назначении .- К., 1983.- 24с.- Деп. в НИК.ВИНИТИ 20.05.83, N 2129-Ук.Д.83.


39. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Карабанова Л.Н. Принципы построения семантического языка имитационного моделирования .- К., 1983.- 22.- Деп. в УкрНИИНТИ 02.08.1983, N 859-Ук.Д.83.


 1. Левыкин В.М., Борисенко В.П. Разработка методов построения диалоговых логико-семантических средств синтеза и анализа имитационных моделей сложных систем .- К., 1983.- 32с.- Деп. в УкрНИИHТИ 11.07.83, N 713-Ук.Д.83.-11-

1984

Навчальні посібники


 1. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Шамша Б.В. Адаптивные интегрированные системы управл. предприятием: Учеб. пособие.- Х.:ХПИ, 1984.- С.1-100.


Доповіді


42. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Колесникова С.В. Диалоговое моделирование систем оперативного управления сложными промышленными комплексами // Материалы 3-го Всесоюз. семинара «Методы решения задач оперативного управл. в АСУ отраслевого и межведомственного уровня» : Тез докл.- М., 1984.- C.125-126.


43. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Колесникова С.В. Использование диалоговой системы моделирования в задачах автоматизации проектирования АСУ //Всесоюз. школа « Проектирование автоматизир. систем контроля и управл. сложными системами» : Тез. докл. – Х., 1984.- С.114-116.


 1. Левыкин В.М., Борисенко В.П. О применении аппарата И/ИЛИ графов в задачах моделирования и оптимизации сложных систем // 3 Всесоюз. совещ. "Методы и программы решения оптимизационных задач на графах и сетях": Тез.докл.- Ташкент, 1984.- С. 130-132.


Статті


45. Левыкин В.М., Зиновьев Г.М. Параметрическая оптимизация газокомпримирующей системы с учетом критерия наибольшей стабильности // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1984.- Вып.69.- С.3-7.

46. Левыкин В.М., Колесникова С.В. Выбор рационального варианта структуры КТС автоматизированной информационно-советующей системы // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1984.- Вып.72.- С.6-10.


-12-

1985

Статті


47. Левыкин В.М., Зиновьев Г.Н. Метод адаптации задач реального времени к условиям эксплуатации // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1985.- Вып.73.- С. 89-91.


48. Левыкин В.М. Оценка состояний интегрированной системы // Сб. научн. тр. ХАИ.- 1985. – С. 21-29.


Доповіді


49. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Шпинев Ю.В. Применение методов оптимизации для решения задач оперативного планирования работы ГАП // Всесоюз. конф. по внедрению экономических методов и ЭВМ в управл. производством : Тез. докл.- М., 1985.- С. 47-48.


Депоновані рукописі


50. Левыкин В.М., Скляров А.Я. Построение многоуровневых алгоритмов оптимального управления динамическими системами на основе принципов вспомогательных задач и релаксации .- К., 1985.- 27с.- Деп. в УкрHИИHТИ 19.07.85, N 2607-Ук85.


1986

Статті


51. Левыкин В.М., Боpисенко В.П., Андpеев В.H. "Интеpактивный алгоpитм" описания состояний объекта упpавления в ГАП // Сб. научн. тр. ХАИ.- 1986.- C.28-51.


52. Левыкин В.М., Боpисенко В.П., Андpеев В.H. Информационный подход к синтезу ГАП //Сб. научн. тр. ХАИ.- 1986. – С. 21-28.


Доповіді


 1. Левыкин В.М., Андpеев В.H., Шпинев Ю.В. Комплекс средств


-13-

адаптивной автоматизации процессов оперативного управления гибким

производством // Науч. конф .» Проектирование автоматизир. систем контроля и упpавл. сложными объектами»: Тез. докл.- Х., 1986.- С.57-58.


54. Levukin V.V. , Borisenko V.P. Zum dialogorientierter rechncruntersterstiitzten Entwurk der operativen Steuerung flexibler automatisierter Fertigungssysteme // Drittes seminar der Tschechoslovakischen aspiranten und studenter an den hochschulen in der DDR, Ilmenau, 13-16 Novemb.- 1986.- P.132-135.


 1. Левыкин В.М., Колесникова С.В, Захаpов А.П. Автоматизация оперативно - производственного планирования переналаживаемых роботи зир. комплексов. //Науч.конф.» Пpоектиpование автоматизиp. систем контpоля и упpавл. сложными объектами»: Тез.докл.- Х., 1986.- С.87-88.
 1. Левыкин В.М., Борисенко Т.H., Шпинев Ю.В. Автоматизация синтеза программного обеспечения подсистемы оперативного упр. в АСУ ГАП // Науч.конф.»Опыт создания АСУ ГПС в станкостроении»: Тез. докл. - М., 1986. – С. 41-42.
 1. Левыкин В.М., Боpисенко Т.H., Шпинев Ю.В. Диалоговая система автоматизированного синтеза программного обеспечения подсистемы оперативного управления предприятием //Сб.тез.докл.респ.конф. «Повышение качества программного обеспечения ЭВМ»: Тез. докл. - Севастополь, 1986.- С. 83-84.
 1. Левыкин В.М., Боpисенко В.П., Hагучев Х.М. Диалоговая система проектирования информационно пpогpаммного обеспечения ГАП // Респ. Школы-сем. "Информатика и интерактивная компьютерная графика": Тез. докл.- Дилижан, 1986.- С. 65-67.


Депоновані рукописі


 1. К вопросу о выборе типа взаимосвязей технологических модулей в ГАП / В.М. Левыкин, П.П.Жуков, Ю.В.Шпинев, В.Н.Андpеев, В.П.Борисенко .- К., 1986.- 32с.- Деп. в Укp. HИИHТИ 20.05.86, N 607- Ук.86.-14-


1987

Статті


60. Левыкин В.М., Спольник Н.С., Шпинев Ю.В. Задачи оперативно-календарного планирования в ГАП // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1987.- Вып.81.- С.51-55

^

Методичні рекомендації61. Методические указания к лабоpатоpным pаботам по куpсу "Основы постpоения АСУ" для студ. спец. 0646-АСУ / В.М. Левыкин, Б.В.Шамша, Т.В.Гавpиш, С.В Васильцова, Т.И. Боpисенко .- Х.: ХИРЭ, 1987.- С.1-32.

1988

Статті


62. Левыкин В.М., Андpеев В.H., Ткаченко В.Ф. Моделиpование пpоцесса опеpативного упpавления в ГАП // Автоматизиp. системы упpавл. и пpибоpы автоматики.- 1988.- Вып.88.- С.39-42.


63. Левыкин В.М., Скляpов А.Я., Романовский С.К. Разработка КТС автоматизации СУ лазерной технологической установки // Пеpедовой опыт.- 1988.- С.92-94.


Навчальні посібники


64. Левыкин В.М., Васильцова С.В. Системные принципы проектирования обеспечений интегрированной АСУ: Учеб. пособие.- К.: Умк ВО, 1988.- С.1-96.


Доповіді


65. Диалоговый алгоpитм опеpативного pегулиpования ГАП / В.М. Левыкин, В.H. Андpеев, Х.М.Нагучев, В.H. Клименко //3 Всесоюз.школа "Пpоектиpование автоматизиp. систем контpоля и упpавл. сложными


-15-


объектами": Тез. докл.- Х., 1988.- C.69-71.

66. Левыкин В.М. Моделиpование интегpиpованных АСУ стpуктуpиpованными множествами // 3 Всесоюз. школа "Пpоектиpование автоматизиp. систем контpоля и упpавл. сложными объектами": Тез. докл.- Х., 1988.- С. 18-21.


67. Левыкин В.М. Пpименение теоpии категоpий для фоpмализации стpуктуpы интегpиpованной АСУ // Всесоюз. конф. "Пpоблемы pазpаботки и внедpения ИАСУП и ПО машиностроения": Тез.докл.- Х., 1988.- С. 45-48.


Депоновані рукописі


68. Левыкин В.М., Андpеев В.H., Клименко В.H. Особенности опеpативного упpавления в ГАП. - К., 1988.- 21с.- Деп. в УкpHИИHТИ 9.09.88, N 2281-Ук88.


69. Левыкин В.М., Свиpидов В.В., Шостак И.В. Распараллеливание операций в цифровых режимах лазеpных технологических установок на основе сетей Петpи.- К., 1988.- 37с.- Деп. в УкpНИИНТИ 19.02.88, N 604-Ук88.


 1. Левыкин В.М., Скляpов А.Я., Hагучев Х.М. Стpуктуpа инфоpмационного обеспечения АСУ ЛТУ.- К., 1988.- 23с.- Деп. в УкpHИИHТИ 19.02.88, N 510-Ук88.
 1. Левыкин В.М., Скляpов А.Я., Pомановский С.К. Микропроцессорная система стабилизации мощности выходного излучения CO2 лазеpа.- К., 1988.- 27с.- Деп. в УкpHИИHТИ 19.02.88, N 509-Ук88.
 1. Левыкин В.М., Кобзев И.В., Удовенко С.Г. Об одном подходе к определению стратегий профилактического обслуживания оборудования.- Х., 1988.-8с.- Деп. в УкрНИИНТИ 22.02.88, N233- Ук93.1989

Статті


 1. Левыкин В.М. Адаптивный алгоритм поиска решений в дискретных задачах оперативного планирования роботизированного сборочного


-16-

производства // Автоматизиp. системы управл. и прибоpы автоматики.- 1989.- Вып.91.- С.23-27.


 1. Левыкин В.М. Веpоятностная оценка возможностей ИАСУ и ее компонентов // Многоуpовневые ИАСУ. - 1989.- С. 201-205.
 1. Левыкин В.М. Влияние обеспечений на качество функциониpования интегpиpованных сложных гибких систем // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики - 1989.- Вып.92.- С.7-10.
 1. Левыкин В.М. Определение уровня обеспечений интегрированной сложной гибкой системы // Проблемы бионики.- 1989.- Вып.42.- С.100-104
 1. Левыкин В.М. Моделиpование качества функциониpования сложных гибких систем // Автоматизир. системы управл. и пpибоpы автоматики.- 1989.- Вып.89.- С.7-10.
 1. Левыкин В.М., Свиридов В.В., Шостак И.В. Распараллеливание операций в пусковых режимах лазерных технологических установок на основе сетей Петри // Автоматизир. системы управл. и пpибоpы автоматики.- 1989.- Вып.90.- С.3-9.
 1. Разработка многофункциональной автоматизированной системы управления лазерным технологическим комплексом / В.М. Левыкин, С.К Pомановский, Е.Ю.Ситцевая, А.Я. Скляpов // Пеpедовой опыт .- 1989.- С.97-99.Доповіді


 1. Левыкин B.M. Моделиpование состояний пpоектиpуемой сложной системы // Междунар. техн. конф. "Компьютеpное обеспечение пpоектиpования": Тез. докл.- П., 1989.- С. 121-122.1990

Доповіді


 1. Левыкин B.M. Интегpация сложных систем // Междунар. конф. "Гибкая автоматизация-90": Тез.докл.- Бpатислава, 1990.- С. 174-176.


-17-

 1. Левыкин B.M. Проблемы интеграции автоматизированных систем // 5- й Всесоюз. семинар по методам синтеза и планирования структур

крупномасштабных систем: Тез.докл.-Звенигород, 1990.- С. 89-90.


1991

Статті


83. Левыкин В.М., Колесников С.В., Колесников А.П. Адаптивный алгоритм поиска решений в дискретных задачах оперативного планирования роботизированных сборочных производств //Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 1991.- Вып.89.- С.23-28.


Доповіді


84. Левыкин B.M. Интеграция элементов сложной системы средствами автоматизации обеспечений // II Межрег. семинар. "Синтез структур автоматизир. управл. крупномасштабных систем": Тез. докл.- Херсон, 1991.- С.5-6.


85. Левыкин В.М., Кобзев И.В., Никитенко Ю.А. Теоретико-категорная модель интеллектуальной деятельности по проектированию технологических процессов // 5-й семинар. Всесоюз. школы – семинара «Бионика интеллекта»: Тез. докл.- Х., 1991. – С.6-7.


1992

Статті


 1. Левыкин В.М. Модель проектируемой интегрированной системы // Науч.-тех. сб. ХИРЭ.- 1992.- С. 36-43.-18-

1993

Методичні рекомендації


87. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Теоретические основы автоматизированного управления" для студ. спец. 22.02 – АСОИУ / В.М. Левыкин, А.Я.Скляров, Е.П.Павленко, И.Ю.Панферова, Б.В.Шамша.- Х.: ХИРЭ, 1993.- 30с.


 1. Левыкин В.М., Скляров А.Я., Панферова И.Ю. Методические указания к курсовому проектированию по курсу "Теоретические основы автоматизированного управления" для студ. спец. 22.02-АСОИУ .- Х.: ХИРЭ, 1993.- 30с.


89. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Теоретические основы автоматизированного управления" для студ. спец. 22.02 - АСОИУ / В.М. Левыкин, А.Я.Скляров, Е.П.Павленко, И.Ю.Панферова, Б.В.Шамша.- Х.: ХИРЭ, 1993.- 30с.


Доповіді


90. Левыкин В.М. Модель стоимостной оценки управляющих функций // III Межд. конф. "Методы представления и обработки случайных сигналов и полей": Тез. докл.- Х., 1993.- С. 59.


Депоновані рукописі


 1. Левыкин В.М., Кобзев И.В., Удовенко С.Г. Об одном подходе к определению стратегий профилактического обслуживания оборудования .- К., 1993.- 21с.- Деп. в УкpHИИHТИ 22.02.93, N 233-Ук93.


1995

Доповіді


 1. Левыкин В.М., Борисенко Т.И. Автоматизация синтеза объектно-ориентированных программ // Междунар. конф. Теория и техника передачи, приема и обработки информации : Тез. докл.- Туапсе, 1995.- С.147-149.


-19-


93. Левыкин В.М., Кобзев И.В. Организационно функциональная структура подсистемы ремонтного производства АЭС // Междунар. конф. "Техника и физика электронных систем и устройств": Тез.докл.- Сумы, 1995.- С.81-82.


 1. Левыкин В.М., Каук В.И. Устройство ввода и преобразования информации от нескольких датчиков с частотным выходом низкочастотного диапазона // 3 Мiжнар. науч.-техн. конф. „Контроль и управление в технических системах”: Тез.докл.- Вiнниця, 1995.- С.109-110.


Депоновані рукописі

 1. Левыкин В.М., Васильцова Н.В., Неумывакина О.Е. Экономические проблемы создания системы экологического мониторинга на предприятии .-Х., 1995.- 22с.- Деп. в ГПНТБ Украины 04.09.95, N 2030 - Ук95.


1996

Методичні рекомендації


 1. Левикін В.М., Павленко Є.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт по 1-й ч. курсу "Основи побудови автоматизованих інформаційних систем" для студ. денної форми навчання спец. 7.080401 – "Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління". – Х.: ХТУРЕ, 1996.- 40с.Доповіді


 1. Левыкин В.М., Евланов М.В. Определение требований к базам данных и системам управления базами данных при разработке информационных систем // Междунар. конф.“Теория и техника передачи, приёма и обработки информации”: Тез.докл.- Х.- Туапсе, 1996.- С. 148- 149.Автореферати


 1. Левыкин В.М. Формализация системного описания процесса проектирования интегрированных АСУ: Автореф. дисс. докт... тех..наук: 18.01.96/Харків ХИРЄ.- Х., 1996.- 38с.


-20-

1997

Статті


 1. Левыкин В.М., Евланов М.В. Обеспечение эффективности реализации возможности модификации функциональной структуры организационных АСУ // АСУ и приборы автоматики.- 1997.- Вып. 105.- С.70-74.Доповіді


 1. Левыкин В.М., Евланов М.В. Методология разработки информационно-управляющих систем // Науково-метод. конф. “Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі”: Тези доп. – Х., 1997.- С. 118-119.
 1. Левыкин В.М., Айдаров А.В., Михаевич А.И. Выбор методов в интеллектуальных системах поддержки принятия решений // Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации" : Тез. докл.- Туапсе, 1997.- С. 270-272.1998

Статті


102. Автоматизация управления вузом / В.М. Левыкин, В.В. Свиридов, В.В. Семенец // АСУ и приборы автоматики.- 1998.- Вып. 108.- С.3-13.


103. Левыкин В.М. Концепция создания распределенных информационных управляющих систем // АСУ и приборы автоматики.- 1998.- Вып.108.- С.32-41.


104. Левыкин В.М. Концепция формирования нормативных документов подготовки специалистов при дистанционном обучении // Сб. науч. труд.2-й науч.-метод. конф. "Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі".- 1998.- С.122-125.


-21-


105. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Старовойтов А.Г. Визуальная объектно-ориентированная технология и CASE-средства обработки

INTERNET / INTRANET – ориентировочных обучающих комплексов // Сб.

науч. труд. 2-й науч.-метод. конф. "Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі".- 1998.- С.131-134.


106. Левыкин В.М., Неумывакина О.Е. Проектирование информационного обеспечения распределенных ИУС с требуемыми параметрами // Сб.науч.труд. 4-й междунар. конф. « Теория и техника передачи, приема и обработки информации.- Х., 1998.- С.342-343.


107. Левыкин В.М.,Саенко В.И. Новые технологии учебно – методической работы при подготовке специалистов по компьютерным системам // АСУ и приборы автоматики.- 1998.- Вып. 108.- С.13-19.


108. Левыкин В.М., Стопченко Г.И., Айдаров А.В. Формирование моделей слабоструктурированных задач в системах поддержки принятия решений // АСУ и приборы автоматики.- 1998.- Вып. 108.- С.155-159.


109. Левыкин В.М., Самойленко Н.И., Евдокимов А.А. Электронные мнемосхемы в управлении техническими системами городского хозяйства // АСУ и приборы автоматики.- 1998.- Вып. 108.- С.112-115.


Методичні рекомендації


 1. Левикін В.М., Іванівська З.В., Евланов В.М. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Проектування АОД КС" для студ. усіх форм навчання спец. 7.080401 – "Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління".- Х.: ХТУРЕ, 1998. – 40 с.


1999

Статті


111. Левыкин В.М., Журавлев В.Н. Методика измерения параметров низкоскоростных цифровых составных каналов передачи речи // Радиоэлектроника. Информатика. Управление.- 1999.- N 1.- С.8-11.


112. Левыкин В.М., Айдаров А.В. Инструментальные средства формирования математических моделей решения функциональных задач // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте.- 1999.- N1.- С.82-84.


-22-

113. Левыкин В.М., Салаймех С.А.Аль. Разработка функциональной структуры системы управления // Вестник НТУ”ХПИ”.- 1999.- Вып.42.- С.3-6.

Методичні рекомендації


114. Левикін В.М., Павленко Є.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Основи побудови автоматизованих інформаційних систем" для студ. усіх форм навчання спец. 7.080401 "Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління".- Х.: ХТУРЕ, 1999.- 60с.


115. Левикін В.М., Борисенко Т.І., Борисенко В.П. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія автоматизованих систем контролю та управління" для студ. усіх форм навчання спец. 7.080401 "Інформаційні управляючі системи та технології" ("Комп’ютеризовані системи обробки інформації управління").- Х.: ХТУРЕ, 1999.- 96с.


Навчальні посібники


116. Левикін В.М., Авраменко В.П., Шамша Б.В. Збірник задач з комп`ютеризованих систем обробки інформації та управління: Навч. посібник. - Х.: ХТУРЕ.- 1999.- 168 с.


117. Левикін В.М., Ларіонов Ю.І., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій та математичні методи. Методологія дослідження операцій. Ч.1.Лінійне програмування : Навч. посібник.- Х.: ХТУРЕ, 1999.- 124 с.


118. Левикін В.М.,Ларіонов Ю.І., Хажмурадов М.А. Дослідження операцій та математичні методи. Ч.2. Нелінійне програмування : Навч. посібник.- Х.: ХТУРЕ, 1999 – 80 с.


2000

Статті


 1. Левыкин В.М., Саенко А.В. Технологии сетевой передачи данных по коммутируемым каналам // Радиоэлектроника и информатика.- 2000.- Вып. 2 (11).- С. 34-38.


-23-


120. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Мухайрат Мохаммед. Структурно-категорная технология проектирования интегрированных распределенных баз данных // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2000.- Вып.111.- С.17-19.


 1. Левыкин В.М., Евланов М.В., Аль Салаймех С.А. Категорная модель логистической информационной управляющей системы торгового предприятия // Вест. Херсонского гос. тех. ун-та.- 2000. - N1(7).- С.159-162.


122. Левыкин В.М.. Евланов М.В., Скляров А.Я. Генный подход к созданию сложных информационных управляющих систем // Сб. науч. труд. 6-ой междунар. конф. ”Теорія и техника передачи, приема и обработки информации. - 2000.- С.12-14


 1. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Особенности моделирования сложных информационных систем на основе генетических алгоритмов // Проблемы бионики.- 2000.- Вып. 52.- С. 38-39.


124. Теоретико-категорное моделирование процессов автоматизированного проектирования распределенных баз данных корпоративных информационно-управляющих систем /В.М.Левыкин, Мухайрат Мохаммад, В.М.Борисенко, Т.И Борисенко // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2000.- Вып.111.- С.156-162.


Доповіді


125. Исследование методов построения трехуровневых Internet/Intranet приложений. Концепция построения PIECE 3.0 / В.М. Левыкин, В.П.Борисенко, В.Л.Микитенко, А.Г. Старовойтов //Междунар. конф.“Теория и техника передачи, приёма и обработки информации”: Тез.докл.- Х., 2000.- С.132-133.


 1. The methodogy of building distributed N-tier client-server Java systems for the distance learning purposes / Victor Levykin, Alan Williamson, Keith Douglas, Anthony Starovojtov, Victor Borisenko, Vitaly Mikitenko // Сб. докл. по материалам междунар. конф.«ВИРТ-2000»: Тез. докл.- Харьков-Севастополь, 2000.- С.189.


127. Левыкин В.М., Саенко В.И. Автоматизированные системы управления производством: проблемы, концепции, технологии, решения // Материалы


-24-

6-й Междунар. науч.-технич. конф.»Проблемы и перспективы создания и внедрения новых ресурсов и энергосберегающих технологий, оборудование в областях пищевой и перерабатывающей промышленности». – К., 2000.- С. 37-38.


Методичні рекомендації


128. Левикін В.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „ Математичні моделі інформаційних процесів та управління” для студ.усіх форм навчання за спец. 7.080401.- Х.:ХТУРЕ, 2000.- 60с.


129. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу "Проектування організаційних та технологічних ІУС", "Проектування апаратного та програмного забезпечень комп’ютерних мереж", "Проектування апаратного та програмного забезпечень інтелектуальних інтегрованих систем" для студ. денної та заочної форми навчання спец. 7.080401 – "Інформаційні управляючі системи та технології" / В.М. Левикін, З.В. Івановська, В.М. Евланов, А.М. Пушкарьов.- Х.: ХТУРЕ, 2000.- 40 с.

Навчальні посібники


 1. Левыкин В.М., Ларионов Ю.И., Хажмурадов М.А. Исследование операций и математических методов. Ч. 3. Теория игр: Науч. пособие.- Х.: ХТУРЭ, 2000 – 76 с.
 1. Левыкин В.М., Ларионов Ю.И., Хажмурадов М.А. Исследование операций и математических методов. Ч. 4. Теория игр: Науч. пособие.- Х.: ХТУРЭ, 2000 – 76 с.


2001

Статті


132. Левикін В.М., Макрушан І.А. Аналіз функціонування корпоративної компьтерної мережі як елемента логістичної системи // АСУ та прилади автоматики.- 2001.- Вип.115.- С.93-97.


133. Левикін В.М., Євланов М.В., Мухайрат Мохаммад. Концепція побудови CASE-системи розробки інформаційно управляючих систем // АСУ та прилади автоматики.- 2001.-Вип.114.- С.55-59.


-25-


134. Левикін В.М., Євланов М.В., Склярів О.Я Генний підхід до створення складних інформаційних управляючих систем // АСУ та прилади автоматики.- 2001.- Вип.114.- С.39-42.


135. Левыкин В.М. Проблемы, концепции разработки распределенных информационных систем // Радіоелектроніка та інформатика.- 2001.- N4.- С. 8-9.


136. Левыкин В.Н., Онуфриенко В.М. Поле излучающей системы элементарных фрактальных множеств // Радиотехника.- 2001.- Вып.122.- С.208-211.


137. Левыкин В.М., Саенко А.В. Система организации доступа к устройствам в сети // Сб. науч. труд. 7-й междунар. конф. „ Теорія и техника передачи, приема и обработки информации.- 2001.- С.242-246.


138. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Эволюционный алгоритм поиска знаний в базах данных при создании информационных систем // Проблемы бионики.-2001.- Вып. 55.- С 20-22.


139. Левыкин В.М., Щелопова М.О., Онуфриенко В.М. Моделирование поля намагниченного фрактального тела // Сб. науч. труд. 5 Междунар. форума « Радиоэлектроника и молодежь в ХХ1 веке» Ч.2. - Х.- 2001.- С.104-105.


140. Левыкин В.М., Чалый С.Ф., Селезнев С.Н. Методы эволюционных вычислений // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2001.- Вып.114.- С.69-72.


141. Методологические основы применения индустриальной объективно-ориентированной технологии и языка моделирования UML при разработке распределенных интегрированных информационных управляющих систем / В.М. Левыкин // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2001.- Вып.115.- С.10-15.

Методичні рекомендації


142. Збірник методичних вказівок щодо організації та проведення практики / Упоряд.: робоча група з проекту Tempus UM_CP-20560-1999. За ред. Н.С. Лісної – Х.: ХНУРЕ, 2001.- 84 с. / Англ. мовою.


-26-

2002

Статті 1. Левыкин В.М. Комплексная система организации и технологии подготовки специалистов: проблемы реализации // Новий колегіум.- 2002.- N 2.- С.18-23.


144. Концепція развития информационно-аналитической системы „ Університет”/ В.М. Левыкин, М.Ф. Бондаренко, О.Е. Неумывакина, М.В. Евланов //1-й Междунар. Радиоэлектронный форум „ Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития.”- Х., 2002.- С.84-86.


145. Левыкин В.М., Науменко А.С., Николаенко А.В. Постановка задачи выбора оптимального состава функций информационной системы по критерию ее экономической эффективности //1-й Междунар. Радиоэлектронный форум „ Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития.”- Х., 2002.- С.176-177.


146. Левыкин В.М., Евланов М.В., Пушкарев А.Н. Технология проектирования функционального и обеспечивающих комплексов информационных управляющих систем // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. - С.33-35.


147. Левыкин В.М., Куземин А.Я. Концепция создания виртуальных средств дистанционного образования // Сб.науч.труд. 6-й Междунар. конф.» Образование и виртуальность-2002.«- Х.-Ялта , 2002.- С.35-39.


148. Левыкин В.М., Науменко А.С. Расчет критерия экономической эффективности интегрального критерия качества ИС // Сб. науч. труд. 8 –й Междунар. конф. « Теория и техника передачи, приема и обработки информации» - Х., 2002.- С.28-30.


149. Левикін В.М., Стопченко Г.І., Петриченко О.В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в задачах організаційного управління // Вісник ХДТУ.- 2002. - № 1 (14).- С. 112-115.


-27-

150. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Исследование процесса проектирования информационной системы управления сбытом продукции // Автоматизир.

системы управл. и приборы автоматики.- 2002.- Вып. 120.- С.109-112.


Доповіді


151. Левыкин В.М., Борисенко В.П., Кизим О.М. WEB -ориентированное приложение на основе технологии JSP для работы с объектно-реляционной базой данных // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С. 205-206.


152. Левыкин В.М., Рамадам Хусам Ибрагим . Подходы к созданию распределенных информационных управляющих систем // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч. 2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С.203-204.


153. Левыкин В.М., Пушкарев А.Н. Комплексная функциональная модель объекта автоматизации на предпроектной стадии создания ИУС // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002. – С.201-202.


 1. Левыкин В.М., Неофитная Т.Н. Выявление закономерностей наследования концептуальных моделей произвольных предметных областей // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2. : Тез.докл.- Х., 2002.- С.197-198.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В. Влияние организационных структур управления на разработку информцаионного комплекса автоматизированных систем // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч. 2. : Тез.докл.- Х., 2002.- С.173-174.
 1. Принятие решений по выбору сервера СУБД при разработке ИС / В.М. Левыкин , Г.И.Стопченко , А.В.Петриченко , В.Л. Микитенко, С.С. Новогурский // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002. - С.163-164.-28-


 1. Левыкин В.М., Невлюдова В.В. Применение CASE-технологий для согласования функциональных задач движения материальных ресурсов // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С.161-162.
 1. Левыкин В.М., Науменко А.С. Обоснование использования функционально-стоимостного анализа для оценки экономической эффективности информационной системы // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С.157-158.
 1. Левыкин В.М., Кизим О.М., Борисенко В.П. WEB-ориентированное приложение на основе технологии JSP для работы с объектно-реляционной базой данных // Сборн. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. Молодеж.форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке”. Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С.205-206.
 1. Принятие решения по выбору сервера СУБД при разработке ИС/ В.М.Левыкин, А.В. Петриченко , В.Л.Микитенко , С.С. Новогурский // Сборн. науч. трудов по материалам 6-го Междунар. Молодеж. форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Ч.2. : Тез докл.- Х., 2002.- С.163-164.
 1. Левыкин В.М., Петриченко А.В., Авраменко В.П. Экспонат на выставку-конкурс студенческих работ студента Микитенко В.Л. Задача «Учет аспирантов университета модуля «Аспирантура» распределенной информационно-аналитической системы с искусственным интеллектом «Университет» // Каталог выставки техн. творчества молодежи 6-го Междунар. Молодеж. форума „Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке”. – Х., 2002.- С.6-8.
 1. Экспонат на выставку-конкурс студенческих работ студента Пушкарева А.Н., научн. рук. Левыкин В.М. Контроль и учет методической работы кафедры // Каталог выставки техн. творчества молодежи 6-го Междунар. Молодеж. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке».: Тез.докл.- Х., 2002.- С.7.
 1. Левыкин В.М., Михнова А.В., Неумывакина О.Е. Концепция автоматизации высших учебных заведений на примере информационно-аналитической системы „Университет” // Сб. науч. труд. по материалам 8-й Междунар. конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации».: Тез.докл.- Харьков-Туапсе, 2002.- С.7-9.

-29-


 1. Концепція развития информационно-аналитической системы “Университет”/ В.М. Левыкин, М.Ф. Бондаренко, О.Е. Неумывакина, М.В. Евланов. // 1-й Междунар. радиоэлектронный Форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2002.Сб.науч.труд. Ч. 2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С.84-86.
 1. Левыкин В.М., Науменко А.С., Николаенко А.В. Постановка задачи выбора оптимального состава функций информационной системы по критерию ее экономической эффективности// 1-й Междунар.радиоэлектронный Форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» МРФ-2002. Сб. науч. труд. Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С. 176-177.
 1. Левыкин В.М., Невлюдова В.В. Применение CASE-технологий для согласования функциональных задач движения материальных ресурсов // Сб. науч. труд. по материалам 6-го Междунар. молодеж. форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Ч.2.: Тез.докл.- Х., 2002.- С. 161-162.
 1. Левыкин В.М., Науменко А.С. Расчет критерия экономической эффективности как интегрального критерия качества ИС // Сб.науч. труд. по материалам 8-й Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Тез.докл.- Х., 2002.-С.28-30.Методичні рекомендації


 1. Методичні вказівки до організації і захисту комплексного курсового проекту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напрямку 6.08.04 „Комп’ютерні науки” для студ. спец. 7.080401 – "Інформаційні управляючі системи та технології" / В.М. Левикін, А.В. Міхнова, Є.П. Павленко - Х.: ХНУРЕ, 2002.- 44 с.
 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Інформаційно-обчислювальні комплекси та системи” для студ. спец. 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” / В.М. Левикін, Б.В. Шамша, Н.В. Васильцова - Х.: ХНУРЕ, 2002. – 44 с.30

2003

Статті


170. Поход к автоматизации управления высшим учебным заведеним Украины / В.М.Левыкин, М.Ф Бондаренко // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2003. – Вып. 125.- С. 108-119.

171. Левыкин В.М. Интеграция работ профилирующей кафедры при организации подготовки специалистов // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2003. – Вып. 125.- С. 5-11.


172. Левыкин В.М., Микитенко В.Л., Петриченко А.В. Концепция системы классификации сложных информационных систем // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2003. – Вып. 125.- С. 19-26.


173. Левыкин В.М., Науменко А.С. Оценка экономической эффективности разработки и эксплуатации автоматизированных систем // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2003. – Вып. 125.- С.97-103.


174. Левикін В.М., Євланов М.В., Пушкарев А.Н. Технологія проектування функціонального та забезпечуючих комплексів інформаційних управляючих систем // Радіоелектроніка та інформатика.- 2003.- №1.- С. 37-40.


 1. Левикін В.М., Сімкіна Р.А. Розроблення логічних схем баз даних автоматизованих систем управління // АСУ та прилади автоматики.- 2003.- Вип.123.- С.- 4-12.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В. Задачи определения функторов между категорными моделями информационной системы // Проблемы бионики .- 2003.- Вып 58. - С. 62-67.
 1. Левыкин В.М., Пушкарев А.Н., Евланов М.В. Формализация процессов предпроектного обследования, проектирования ИУС и реинжиниринга объекта автоматизации // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2003. – Вып. 125.- С. 26-30.
 1. Левыкин В.М., Саенко В.И. Формирование е- пространства для студентов – новая концепция развития университетов //Образование и виртуальность - 2003. - 2003.- С.55-58.-31-

 1. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Представление бизнес-процессов организации на основе технологии TEXT MINING // Автоматизир.системы управл. и приборы автоматики.- 2003. - № 125.- С. 11-19.
 1. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Агентно-ориентированное представление бизнес- процессов //Образование и виртуальность- 2003. - 2003.- С.169-170.
 1. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Формализованное описание бизнес -процессов в АИС //Искусственный интеллект.- 2003.- N2.- С.12-14.
 1. Левикін В.М., Левикін Ш.В., Чалий С.Ф. Логічна модель бізнес-процесів в АІС // Наук. вісник ін-ту економіки та нових технологій.-2003.- Вип.2.- С.58-61.
 1. Левикін В.М., Оксанич А.П. Комплексна система організації і технології підготовки спеціалістів компю`терних наук: проблеми реалізації // Наук. вісник ін-ту економіки та нових технологій.- 2003.- Вип..2.- С.120-126.
 1. Левикін В.М., Костенко О.П. Інформаційно-аналітична маркетингова система // Наук. вісник ін-ту економіки та нових технологій.- 2003.- Вип..2. – С.127-131.
 1. Левикін В.М., Сімкіна Р.А. Розроблення методів планування ремонтів з використанням алгоритмів формування неповних та несиметричних ремонтних циклів // Вестник НТУ „ ХПИ”.- 2003.- N18.- C.12-22.


Доповіді


186. Левыкин В.М., Евланов М.В., Хрипкова М.Ю. Подход к формализации требований к информационной системе // Междунар. научн. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Тез. докл.- Х., 2003.- С.242-243.


187. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Логическое описание бизнес-процессов в АИС // Междунар. научн. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Тез. докл.- Х., 2003.- С.228-229.


188. Левыкин В.М., Неофитная Т.М. Формализованное описание онтологии и концептуальной модели предметной области // Междунар. науч. конф. „Теория и техника передачи, приема и обработки информации” : Тез. докл.- Х., 2003.- С.- 383-384.


-32-

Методичні рекомендації


189. Левикін В.М., Саєнко В.І., Міхнова А.В. Методичні вказівки з дипломного проектування за спец. 8.080401 – Інформаційні управляючі системи і технології. Освітньо - кваліфікаційний рівень – спеціаліст . - Х.: ХНУРЕ, 2003. – 52 с.


2004

Статті


190. Левикін В.М., Авраменко В.П., Кротюк І.Г. Синтез множини структур моделей оперативного управління виробництвом // Нові технології. - 2004.- N 1-2 (4-5).- С.174-179.


191. Левикін В.М., Костенко О.П. Математична модель життєвого циклу маркетингових процесів // Нові технології.- 2004.- № 1-2 (4-5).- С. 162-168.


192. Левыкин В.М., Неофитная Т.М. Разработка обобщенной категорной модели и метода пополнения иерархической базы знаний // Автоматизир. системы управл. и приборы автоматики.- 2004.-Вып.128.- С. 94-101.


193. Левикін В.М., Чалий С.Ф., Кротюк І.Г. Розробка моделі фільтрації типових шаблонів елементів бізнес-процесів в СППР // Нові технології. -2004.- № 1-2 (4-5). - С. 168-174.


194. Левыкин В.М., Чалый С.Ф. Управление жизненным циклом процессов в интерактивных системах на примере дистанционного обучения //Образование и виртуальность- 2004. Сб. науч. труд.- Харьков-Ялта, 2004.- С.171-175.


195. Левикін В.М., Шевченко І.В. Маршрутизація і контроль руху технологічних транспортних засобів // Нові технології. - 2004.- № 1-2 (4-5). – С.182-187.


 1. Левикін В.М., Жигалов М.А., Кудрявцева М.С. Засоби підтримки процесу розробки функціонального програмного забезпечення // Нові технології.- 2004.- N3(6).-С.86-90.
 1. Левинін В.М., Шевченко І.В. Імітаційна модель функціонування кар`єрного автотранспорту // Нові технології.- 2004.- N3(6).- С.91-97.


-33-

 1. Левикін В.М., Склярів А.Я., Макрушан І.А. Системи управління мережевими інформаційними технологіями // Нові технології.- 2004.- N3(6).-С.101-107.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В., Альбахлул А. Разработка метамодели структурно-объектной технологии проектирования интерфейсного комплекса корпоративных информационных систем // Радіоелектронні і комп`ютерні системи.- 2004.- N4(8). – С.84-92.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В., Альбахлул А. Разработка формализованных описаний структурно-объектной технологии проектирования и сопровождения элементов информационной системы // Восточно-европейский журнал передовых технологий.- 2004.- N4(10).-С.77-80.Доповіді


201. Левыкин В.М., Жигалов М.А., Кудрявцева М.С. Исследование и проектирование средств групповой разработки функционального программного обеспечения.// 8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004.- С.6.


202. Левыкин В.М., Жигалов М.А., Кудрявцева М.С. Исследование и планирование организации и управления учебным процессом в вузе. //8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004.- С.7.


203. Левыкин В.М., Хрипкова М.Ю. Анализ применимости методов формализации требований при разработке информационных систем. //8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004.- С.16.


204. Левыкин В.М., Живолун С.Н., Гавриш Т.В. Особенности проектирования баз данных в задачах классификации объектов. //8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004- С.17.


 1. Левыкин В.М., Сугробов В.С Метод интеграции визуальных моделей программных систем и реляционных баз данных. //8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004.- С. 22.


-34-

 1. Левыкин В.М. , Моспан Е.А. Алгоритм распознания графических образов (штрих-кодов) // 8-й Междунар. молодеж. форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»: Тез.докл.- Х., 2004.- С. 32.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В., Альбахлул Ахмед. Особенности структурно-объектной технологии управления разработкой интерфейсного комплекса информационной системы. // 10-я Юбилейная междунар. науч. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Тез.докл.- Харьков – Туапсе, 2004.- С.23.
 1. Левыкин В.М., Евланов М.В., Альбахлул Ахмед. Разработка формализованных описаний структурно- объектной технологии проектирования и сопровождения элементов информационной системы // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2004. - № 4(10). – С. 77-80.Методичні рекомендації


 1. Левикін В.Н., Шамша Б.В. Методичні вказівки до організації і захисту курсового проекту за дисципліною “Математичні моделі інформаційних процесів і управління”.- Х.: ХНУРЕ, 2004. – 16с.
 1. Левикін В.М., Міхнова А.В. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „Теорія автоматизованих систем контролю та управління”. - Х.: ХНУРЕ, 2004. – 16 с.
 1. Левикін В.М., Міхнова А.В., Васильцова Н.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теорія автоматизованих систем контролю баз управління”.- Х.: ХНУРЕ, 2004.- 16с.
 1. Левикін В.М., Євланов М.В. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни „Принципи проектування АСКУ”.- Х.: ХНУРЕ, 2004. - 12с.
 1. Левикін В.М., Саєнко В.І. Методичні вказівки до магістровської роботи для студентів фаху ІУС. – Х.: ХНУРЕ, 2004. – 40с.-35-

Навчальні посібники


 1. Левыкин В.М, Борисенко В.П. Объектно-ориентированный анализ и проектирование ИУС на основе UML: Учеб.пособие.- Х.: ХНУРЕ, 2004. – 98с.


215. Левыкин В.М.,Ларионов Ю.И., Хажмурадов М.А. Исследование операций в информационных системах: Учеб.пособие.- Х.: ХНУРЕ, 2004. – 380с.


216. Технологія структурного системного аналізу та автоматизованого проектування інформаційно-управляючих систем. / В.М. Левикін, Е.Г. Петров , С.І.Чайнико, В.П. Борисенко, Ю.В. Пономарьов : Учеб.пособие. - Х.: ХНУРЕ, 2004.- 100с.


^ Експонати на виставках


217. SJ2E-клиентская часть системы контроля версий Source Jammer, выполненная в виде plug-in к среде разработки Eclipse / Жигалов М.А., Кудрявцева М.С., науч. рук. проф. Левыкин В.М. // Выставка технического творчества молодежи 8-го Междунар. молодеж. форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». – Х.: ХНУРЭ, 13-15.04.2004.

218. Ведение электронного журнала учета работы академгруппы и электронной учебной карточки студента при организации учебного процесса в вузе. /Жигалов М.А., Кудрявцева М.С., науч. рук. проф. Левыкин В.М./ Выставка технического творчества молодежи 8-го Междунар. молодеж. форума «Радиоэлек­троника и молодежь в ХХІ веке».- Х.: ХНУРЭ, 13-15.04.2004.


2005


Навчальні посібники


 1. Левикін В.М., Ларіонов Ю.І., Хажмурадов М.А.. Дослідження операцій в інформаційних системах: Навч. посібник. – Х.: Компанія СМІТ, 2005. – 364 с.

-36-

Статті


 1. Левикін В.М., Петриненко О.В., Петренко А.О. Методи та засоби розробки логічних структур баз данних web-орієнтованих інформаційних систем // Нові технології.- 2005.- N1-2 (7-8).- С.88-91.
 1. Левикін В.М., Жигалов М.А. Розробка узагальненої моделі створення програмного комплексу автоматизованих систем // Нові технології.- 2005.- N1-2(7-8).- С.106-112.
 1. Левикін В.М., Шевченко В.В., Музиченько С.Є. Функціонально-інформаційна структура імітаційної моделі процесу оперативного керування кар`єрним автотранспортом // Нові технології.- 2005.- N1-2(7-8).- С.123-129.
 1. Levykin V.M. Mathematical model for situational center development technology. // XI International Conference. Knowledge – Dialogue – Solution. June 20 – 30, 2005, Varna (Bulgaria). Proceedings. Volume 2. Fol-commerce. Sofia, 2005. P. 318.
 1. Levykin V., T. Goyvaerts, A. Kuzemin. Information system for situational design. // XI International Conference. Knowledge – Dialogue – Solution. June 20 – 30, 2005, Varna (Bulgaria). Proceedings. Volume 2. Fol-commerce. Sofia, 2005. P. 305-306.
 1. Левыкин В.М. Комплексная система информатизации ВУЗа// Новый коллегиум.- 2005.- № 4.- С. 13-17.
 1. Левикін В.М., Кудрявцева М.С. Розробка узагальненої моделі створення інформаційного комплексу автоматизованих систем // Нові технології. – 2005. - № 3 (9). – С. 57.
 1. Левикін В.М., Жигалов М.А. Методи реалізації взаємодії програмних модулів, реалізованих мовою Java, з функціональним програмним забезпеченням // Нові технології. – 2005. - № 3 (9). – С. 63.
 1. Левикін В.М., Моспан Є.О. Засіб швидкої розробки програмного забезпечення WEB-орієнтованих інформаційних систем (WADK) // Нові технології. – 2005. - № 3 (9). – С. 68.


-37-


 1. Левикін В.М., Капустін М.Г. Вплив інформаційних технологій на реінжиніринг бізнес-процесів підприємства // Нові технології. – 2005. - № 3 (9). – С. 73.Методичні рекомендації


230. Левикін В.М., Шамша Б.В. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни „ Математичні моделі інформаційних процесів і управління” для студ. спец. 7. 080401-Інформаційно-управляючі системи та технології.- Х.: ХНУРЕ, 2005.- 32с.


^ Укладач : Мурадова Н.П.


Відповідальний редактор : Ясинская И.А.


-38-


Авторський покажчик прізвищ


Авраменко В.П. – С.23,29,33

Айдаров А.В. - С.21,22

Альбахлул А. – С.34,35

Аль Салаймех С.А. – С.23,24

Андреев В.Н. – С.13,14, 15, 16

Белая И.М. – С.6,8

Бондаренко М.Ф. – С.27,29,30,31

Борисенко В.П. – С.8,9,10,11,12, 13, 14, 22, 23,24,28,29,36

Борисенко Т.И. – С.15,19,23,24

Боровой А.Д. - С.9

Бурочок М.Р. – С.6

Василькова С.В. – С.15,20,30,35

Гавриш Т.В. – С.15,34

Денищук Н.Ф. – С.6

Дубинин В.М. – С.9

Дюняшев В.В. – С.6

Евдокимов А.А. – С.22

Евланов М.В. – С.20,21,22,24,25,26,27,28,30,31,32,35

Железовский О.Б. – С.10

Живолун С.Н. – С.34,37

Жигалов М.А. – С.33,34,37

Жуков П.П. – С.14

Журавлев В.Н. – С.22

Захаров А.П. – С.14

Зиновьев Г.М. – С.12,13

Ивановская З.В. –С.22,25

Илюнин О.К. – С.6,7,8

Капустин М.Г. - С.37

Карабанова Л.Н. – С.10,11

Кизим О.М. – С.28,29,37

Каук В.И. –С.20

Кириченко Н.П. – С.6,10

Клименко В.Н. – С.15,16

Книгавко Н.Г. – С.6

Кобзев И.В. – С.16,18,19,20

Колесников А.А. – С.11

Колесников А.И. – С.18

Колесников С.В. – С.11,12,14,18


39


Колюшенков А.К. – С.10

Кондратьев А.Н. – С.6,7,8

Коргинский А.П. – С.6,7

Костенко О.П. - С.32,33

Кротюк И.Г. – С.33

Кудрявцева М.С. – С.33,34

Куземин А.Я. - С.27

Ларионов Ю.И. – С. 23,25,36

Лесная Н.С. – С.26

Лосев М.Ю. – С.9,10

Лымарь С.Ю - С.10,11

Макрушан И.А. – С.25,34

Микитенко В.Л. – С.24,28,29,31

Михаевич А.И. – С.21

Михайлов В.А. – С.6

Михнова А.В. – С.29,30,33,35

Моспан Е.А. – С.35,37

Мошна Л.П. – С.10

Музыченко С.Е. – С.37

Мухайрат Мохамед - С.29,32,33

Нагучев Х.М. – С.14,16

Науменко А.С. – С.27,29,30,31

Невлюдова В.В. – С.29,30

Неофитная Т.Н. – С.29,32,33

Неумывакина О.Е. – С.20,22,27,30

Никитенко Ю.А. – С.18

Николаенко А.В. – С.27,30

Новогурский С.С. – С.29

Оксанич А.П. – С.32

Онуфриенко В.М. – С.25,26

Павленко Е.П. – С.19,20,23,30

Панферова И.Ю. – С.19

Петренко А.А. – С.37

Петриченко О.В. – С.27,29,31,37

Петров Э.Г. –С.6,36

Плисс И.П. -С.6,8

Пономарев Ю.В. – С.36

Пушкарев А.М. – С.25,27,28,31

Рамадам Хусам Ибрагим - С.28

Романий О.Г. – С.6

Романовский С.К. – С.15,16,17

Саенко В.И. – С.22,23,24,26,31,33,35


40


Самойленко Н.И. – С.22

Свиридов В.В. – С.6,7,8,9,12,16,17,21

Селезнев С.Н. – С.26

Семенец В.В. –С.21

Симкин Р.А. – С.31,32

Ситцевая Е.Ю. – С.17

Скляров А.Я. – С.9,10,13,15,16,19,24,25,34

Старовойтов А.Г. – С.22,24

Спольник Н.С. – С.15

Степанов В.И. – С.6

Стопченко Г.И. – С.9,22,27,28

Сугробов В.С. – С.34

Ткаченко В.Ф. –С.15

Тырса В.Е. – С.6,7

Удовенко С.Г. – С.16,19

Федоров А.А. – С.9,10

Хажмурадов М.А. – С.23,25,36

Храброва Г.И. – С.7

Хрипкова И.Ю. – С.32,34

Чайников С.И. – С.36

Чалый С.Ф. – С.24,26,28,29,32,33

Шамша Б.В. – С.12,15,19,23,30,35,38

Шевченко И.В. – С.37

Шостак И.В. – С.16,17

Шпинев Ю.В. – С.13,14,15

Щелопова М.О. – С.26


41
Скачати 426.4 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації26.04.2012
Розмір426.4 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх