Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти icon

Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти


1 чел. помогло.
Схожі
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «цивільний захист» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «безпека життєдіяльності» для вищих навчальних...
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «основи охорони праці» для вищих навчальних...
Робоча навчальна програма дисципліни охорона праці в галузі Програму розробив...
Навчальна програма нормативної дисципліни „бжд для внз освіти” (Розробн. В. В. Зацарний та ін...
Робоча навчальна програма кредитного модулю “...
Робоча програма Здисципліни „Охорона праці в галузі та цивільна оборона” (назва дисципліни за...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
^

ТЕМА 6.

Планування заходів цивільної оборониЗміст теми.

Планування заходів цивільної оборони. Структура і зміст плану цивільної оборони об’єкта на воєнний і мирний час. Вихідні дані для розроблення документів плану. Послідовність планування.

Визначення стану захищеності об’єкта господарювання, населення та довкілля від небезпеки: радіаційної, хімічної, пожежної, біологічної, метеорологічної і гідрологічної.

Планування заходів захисту об’єкту з урахуванням захисту персоналу та їхніх сімей, матеріальних цінностей та довкілля від уражаючих факторів та дії джерел небезпеки при виникненні НС.

Планування заходів ЦО та управління на об’єкті в умовах НС.

Планування рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті.

Фінансово-матеріальне забезпечення, необхідне для захисту об’єкта, персоналу, населення і довкілля згідно із планом заходів та чинних нормативів.

^

ТЕМА 7.

Підвищення стійкості роботи об’єкта господарюванняЗміст теми.

Стійкість роботи об’єкта в надзвичайних ситуаціях, основні фактори, які впливають на стійку роботу об’єкта.

Методика оцінки стійкості об’єкта до уражаючих факторів стихійних лих, виробничих аварій, пожеж і застосування зброї.

Оцінка стійкості роботи об’єкта залежно від особливостей розміщення і діяльності.

Основні напрями і необхідні заходи підвищення стійкості роботи об’єктів.

Методика розрахунку можливих економічних та матеріальних втрат, що можуть бути завдані НС.

Методика розробки комплексу запобіжних економічних, організаційних, інженерно-технічних, спеціальних та інших заходів для забезпечення роботи галузей, підрозділів об’єкта з урахуванням ризику виникнення джерел небезпек НС, відповідно до профілю діяльності об’єкта.

^

ТЕМА 8.

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціяхЗміст теми.

Основні документи, що регламентують порядок оперативного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт у районі НС.

Економічні, організаційні, інженерно-технічні, спеціальні (враховуючи галузь господарської діяльності) та інші заходи для організації робіт у районі НС.

Основи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Методика визначення необхідних рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження. Зміст рятувальних та інших невідкладних робіт, способи і порядок їх проведення. Організація оперативного виконання рятувальних і невідкладних робіт у районі НС, необхідні сили і засоби.

Організація й особливості проведення рятувальних і невідкладних робіт в умовах мирного та воєнного часу залежно від виду НС.

Функціональні обов’язки командирів невоєнізованих рятувальних формувань.

Організація розвідки району НС.

Організація забезпечення захисту та рятування людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту довкілля під час ліквідації НС та локалізації зони впливу небезпечних факторів НС.

Організація першочергових робіт у районі НС з метою відновлення окремих споруд, усунення пошкоджень у мережах та системах комунальних і виробничих комунікацій.

Локалізація і ліквідація аварій на комунально-енергетичних мережах і спорудах в умовах пожежі, радіаційного забруднення, зараження небезпечними хімічними речовинами.

Створення мінімально необхідних умов для життєзабезпечення персоналу і населення, санітарного очищення та знезараження території.

Знезараження від РР, ОР і СДОР і БЗ території, техніки, приміщень, продуктів харчування, кормів, урожаю, води (в т.ч. із урахуванням досвіду ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС). Методи, способи знезараження.

Санітарна обробка: часткова, повна. Організація санітарної обробки у стаціонарних та польових умовах.

Визначення вартості рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків НС.
^

Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України, Основний Закон. – К., 1996.

 2. Про цивільну оборону України: Закон України № 2974-ХІІ від 3 лютого 1993 р. (із змінами і доповненнями).

 3. "Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру": Закон України № 1809-ІІІ від 8 червня 2000 р.

 4. Положення "Про єдину державну систему попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру": Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. № 1198.

 5. Положення “Про порядок проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”: постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1432.

 6. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.

 7. Про захист людини від впливу іонізуючих випромі­нювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

 8. Про пожежну безпеку: Закон України.– К., 1993.

 9. Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техно­генного походження. Наук. еер.: С.І. Дорогунцов, Б.Ф. Гречанінов. – К.: НАН України РВПСУ, 1995. – 120 с.

 10. Авсеєнко В.Ф, Дозиметрические и радиометрические приборы и измерения — К.: Урожай, 1990. —- 144 с.

 11. Александров В.В., Емельянов В.И. Отравляющие вещества. — М.: Воениздат, 1990. — 270 с.

 12. Каммер Ю.Ю. Аварийные работы в очагах поражения. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 287 с.

 13. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Тищенко Ю.А. Защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций. — Луганск: Из-во Восточноукр. нац. ун-та, 2001. — 171 с.

 14. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 351 с.

 15. Костров А. М. Гражданская оборона. – М.: Просвещение, 1991. – 64 с.

 16. Кукал З. Природные катастрофы. – М.: Знание, 1986.

 17. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998. – 544 с.

 18. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с.

 19. Стеблюк М. І. Цивільна оборона: Підручник для ВНЗ. — К.: Урожай, 1994. — 360 с.

 20. Стеблюк М. І. Цивільна оборона. Підручник. — К.: Знання, 2002. — 430 с.

 21. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенець­- кий М.І. Медицина катастроф За ред. І.В. Кочіна. — К.: Здоров’я, 2001. — 350 с.^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ

МІНІСТРА ОСВІТИ

В. П. Андрущенко

31 липня 1997р.


^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

ДЛЯ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


Київ 1997


Навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти

розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства освіти України та Інститутом змісту і методів навчання;

узгоджена Державним комітетом України по нагляду за охороною праці та Управлінням вищих закладів освіти Міністерства освіти України.


^ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Основи охорони праці - нормативна дисципліна, яка вив чається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Програма дисципліни «Основи охорони праці» розроблена з урахуванням того, що вивчення питань охорони праці у вищих закладах освіти здійснюється на трьох рівнях: при підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і спеціалістів.

Викладена нижче програма визначає обов'язковий перелік тем і питань, котрі повинні бути розглянуті в дисципліні «Основи охорони праці» при підготовці молодших спеціалістів і бакалаврів вищих закладів освіти усіх рівнів.

Навчання за даною програмою проводиться після вивчення студентами основних професійно орієнтованих дисциплін.

Загальний обсяг навчального часу в годинах при вивченні дисципліни «Основи охорони праці» повинен визначатися освітньо-професійними програмами підготовки з урахуванням рівня небезпечності умов праці галузей і виробництв, для яких готуються майбутні фахівці. Обсяги вивчення окремих розділів і тем нормативної дисципліни «Основи охорони праці» визначаються робочими навчальними програмами, розробленими на основі даної програми з урахування професійного спрямування потоків і груп.

Поглиблене вивчення питань охорони праці, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві передбачається надалі на етапі підготовки спеціалістів за професійно орієнтованими програмами, розробленими згідно з державними стандартами освіти як продовження цієї програми і спрямованими на оволодіння студентами методами і засобами створення безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв за профілем спеціальностей на базі знань дисципліни «Основи охорони праці» і профілюючих дисциплін.


ВСТУП


Поняття і предмет охорони праці. Охорона праці як суспільний чинник і галузь науки. Основні етапи розвитку охорони праці. Стан охорони праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності в Україні та інших країнах. Невиробничий травматизм в Україні, статистика, основні причини невиробничого травматизму, шляхи попередження. Соціально-економічне значення охорони праці, економічні аспекти охорони праці, охорона праці як економічний чинник.

Основні поняття у галузі охорони праці, їх терміни та визначення: умови праці, шкідливі та небезпечні виробничі фактори, класифікація їх; нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, їх класифікація і причини, безпека праці тощо.

Предмет, структура, зміст, мета курсу «Основи охорони праці» як навчальної дисципліни, його місце та роль у формуванні освітньо-кваліфікаційного рівня, зв'язок з дисциплінами «Безпека життєдіяльності», «Основи екології», іншими загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами.


Розділ 1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ


1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці


Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закони України «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс законів про працю України. Правове поле цих актів законодавства і коло питань, на які поширюється їх дія щодо охорони праці.

Основні положення законодавства України про працю та охорону праці:

основні принципи державної політики в галузі охорони праці;

права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи;

соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я чи нанесення моральної шкоди;

дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці і виготовленні засобів виробництва;

тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість робочого часу, обмеження робіт в нічний час і надурочних робіт;

обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і не шкідливих умов праці;

обов'язки працівника щодо виконання вимог норматив них актів про охорону праці;

гарантії охорони праці жінок, обмеження застосування праці жінок залежно від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок

та жінок, які мають неповнолітніх дітей;

права неповнолітніх у трудових правовідносинах, роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років;

медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи.

Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці (норми, правила, положення, інструкції, пере ліки тощо). Кодування міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, державні стандарти України з питань безпеки праці, вимоги з охорони праці нормативних документів у галузі будівництва. Державний реєстр норматив них актів про охорону праці.

Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і представників професійних спілок.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.


^ 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві


Органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів України, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Компетенція і повноваження цих органів в галузі охорони праці, їх функції.

Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці на підприємствах. Мета систем управління охороною праці, основні принципи їх функціонування, об'єкти та суб'єкти управління, підготовка управлінських рішень.

Основні функції управління охороною праці: організація та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці, планування та фінансування робіт, контроль за функціонуванням системи управління охороною праці, стимулювання.

Основні завдання управління охороною праці:

навчання працівників безпечних методів праці та пропаганда питань охорони праці;

забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

професійний добір працівників з окремих професій;

удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища -національні, галузеві, регіональні. Наукова база охорони праці: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці в галузевих науково-дослідних інститутах, кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих закладів освіти.

Управління охороною праці на підприємстві та обов'язки роботодавця. Організація служби охорони праці. Положення про службу охорони праці, її основні завдання, функціональні обов'язки та права.

Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, порядок її створення, обов'язки та права. Комплексні перевірки стану охорони праці на підприємстві. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Регулювання охорони праці у колективному договорі. Комплексні плани підприємств щодо поліпшення стану охорони праці.


^ 1.3. Навчання з питань охорони праці


Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аваріям і травматизму на виробництві.

Чинні міжгалузеві і галузеві нормативні акти про навчання з питань охорони праці, основні їх положення щодо реалізації системи безперервної освіти в галузі охорони праці.

Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної освіти в галузі охорони праці, її цільові функції та методологічні основи:

наступність і безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що відповідають вимогам часу;

навчання з питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, відповідних норм поведінки вихованців в дошкільних закладах освіти;

навчання з питань охорони життя і здоров'я учнів та охорони праці в середніх, позашкільних та професійно-технічних закладах освіти;

навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці студентів вищих закладів освіти;

навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи, навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі; інструктажі з питань охорони праці, їх види та порядок проведення, порядок допуску працівників до виконання робіт;

навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці.

Обов'язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нормативів про навчання з питань охорони праці.

Пропаганда охорони праці: мета, завдання, форми, методи пропаганди знань та передового досвіду з питань охорони праці.

Активні методи і засоби навчання та пропаганди охорони праці, пріоритетні напрями їх використання.


^ 1.4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці


Органи державного нагляду за охороною праці: Комітет по нагляду за охороною праці, органи пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ, органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я, Адміністрація ядерного регулювання Мінекобезпеки, органи прокуратури.

Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці, відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання по кладених на них обов'язків.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Уповноважені трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених, їх навчання, функціональні обов'язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці.

Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.


^ 1.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві


Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо роз слідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.

«Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях». Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням.

Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві. Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Роз слідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученнями потерпілих. Порядок і терміни такого розслідування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування і їх функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального роз слідування соціальних питань, пов'язаних з нещасними випадками.

Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностування професійного захворювання, повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування.

Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії.


^ 1.6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві


Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи обліку, аналізу та дослідження травматизму з використанням засобів обчислювальної техніки, їх роль та значення в управлінні охороною праці.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Знання:

 • основні поняття у галузі охорони праці;

 • розділи курсу «Основи охорони праці» та перелік тем розділів;

 • основні законодавчі акти про охорону праці;

 • міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці, їх кодування;

 • управління охороною праці на державному і галузевому рівнях;

 • органи державного нагляду за охороною праці;

 • громадський контроль з охорони праці;

 • відповідальність за невиконання вимог з охорони праці;

 • відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та моральних збитків;

 • навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи;

 • порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

Уміння:

 • організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

 • визначити коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих;

 • визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов'язків фахівця кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

 • визначити вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов'язків.Література


 1. Закон України «Про охорону праці». - К. : 1993 - 40 с.

 2. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. - К.:, «Техніка», 1991.

 3. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. Законодавство України про охорону праці. Т. 1, с. 159...193. - К.: «Основа», 1995.

 4. Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці. Законодавство України про охорону праці. Т. З, с. 157....166. - К.: «Основа», 1995.

 5. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Законодавство України про охорону праці. Т. 1, с. 80...143. - К.: «Основа», 1995.

 6. Науково-практичний коментар до Закону України «Про охорону праці». - К.: «Основа», 1996.


залишити коментар
Сторінка7/9
Дата конвертації29.09.2011
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
хорошо
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх